جواب مرحله ۲۸۱ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
مسافتی که گلوله بتواند طی کندتیررساز آحاد زمانثانیهمرگ و میر میان چهارپایانیوتقورباغهغوکبافندهنساجبنا به عادتمعمولااموری که ارزش مادی ندارندمعنویاتمربوط به محل...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۸۰ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
الفبای موسیقینتزنندهضاربعید باستانینوروزترکچاکدفترچه حسابدستکگنبدآبحبابشهر ایلامابدانانمشایعت امنیتیاسکورتیادداشت کردنثبتحوزه فرمانرواییقلمروخداوندربشکل، صورتشمایلگداخته شدهمذابجعبه میزکشوپایداریدوامبالشتک ماوسپداز سوره‌هامزملمصیبتبلانکوهیدنذمبه دنیا آوردنزااز بیماری‌های همه‌گیروباکشتزار برنجشالیزارپایتخت گینه استواییمالابو
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۹ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
شلوار جینلیشهر خراسان جنوبیقایناتتواناقادرهیئت منصفهژورینامردلامروتاثر عباس معروفیپیکرفرهادسر و صدا و جنجالقیلوقالاثربخشیکاراییخوابیدنارمیدنخمیر نقاشیبتونهپدراندررابکفیلضامنشکوه و جلالفردانش شناخت وزن شعرعروضعید ویتنامی‌هاتتمعدنکاناز حالات دریامدبدزبانهتاکیازدهااپناهگاهمامنواقفداننده
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۸ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
شکل غلیظ شده بعضی موادکنسانترهاز شهرهای استان فارسفسااز مصالح ساختمانیاجرخرامیدنچمیدنآسمانیسماویروضه‌خوانذاکروسیله بی‌اهمیت و ناکارآمدماسماسکاز شهرهای استان مرکزیکمیجاناز اقوام نزدیکبرادرخرابویرانتعجب خانمانهوااثر شهرنوش...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۷ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
زهر بی پادزهرهلاهلفزونیزیادترویشنموواحد پول دو کرهوونکشوری در اروپای مرکزیمجارستانشهر البرزطالقانشهر مرکزیمامونیهبدنام، رسوالجنمالدیدارلقاکتاب مقدس هندوانودابیگانگاناجانبقعر چیزیتهاول هر چیزمبدانظرات انتخاباتیاراسازگار و با...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۶ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
عدد منفینهضربانپالسقادرتوانااداژستبزرگانروسابی‌خردیسبکیمحل دفن مردگانقبرستانکوتاه قدکوتولهتکبرفیسپرده‌داریسدانتتکخالاسهمانندیکسانپرداخت عکسرتوشاشاره به نزدیکاینبزرگکبیربالابر خودروجکدشمن پنیرکاردنوعی یقهاروحرف فاصلهتااز حروف یونانیموبم‌ترین ساز ارکسترباسگرداگردپیرامونکپیرونوشت
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۵ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
چوب خوشبوندممیزیسانسورسرخوشملنگجذاب و فریبندهگیرااستوانه متحرک درون سیلندرپیستونسند کفیل شدنضمانتنامهدو تن که با هم‌عهد بسته‌اندهمپیمانسومین جزیره بزرگ اروپاایرلنددوره تجدید حیات اروپارنسانسدانه...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۴ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی عصر رنسانسرنهدکارتاز حروف الفباضاددختر عرببنتنقشه‌کشی، مدل‌سازیطراحیحاضرامادهنابیناییکوریمواد اولیه برای تهیه خوراک انسانخواربارترساندن و گریزاندنرماندنگردش کردنسیاحتخروپفخرناسروی و رخسارهخدکشتگان...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۳ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
وضعی که نیازمند اقدام سریع باشدفوریتبانگ و فریاد عامیانهغرنبهسقف قوسی شکلطاقهمراه توانتابسازمانی برای اداره یک رشته ورزشیفدراسیونگروه نوازندگان مختلفارکستردور، کنارطرفاطرفزن...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۲ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
بشنو از ... چون حکایت می‌کند از جدایی ها شکایت می‌کندنیخدمتکارانخدمههرزگییاوگیچکش سنگینپتکبقیهسایرجوانبرناستایش کردنپرستیدننامرادی، حسرتناکامیاز حروف یونانیسایکوکوفاختهکلمه شگفتیوهدرخت پر شاخ و...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۱ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
پول کشور آفتاب تابانینزجر دادنچزاندنمطلعاگاهپزشکطبیبقدیمباستانشهر آذربایجان شرقیچاراویماقتفریح با تابتاببازیمفترایگانمحافظپاسبانامرفرماننشانه تیرهدفپارسایانزهادبانگ قمریوتباد خنکایازجنس خشننرزمان بی‌پایانابدمقیاسی برای طولپااز علایم ریاضیمنهابه دنیا آوردنزابه...
خواندن بیشتر

جواب مرحله ۲۷۰ جدولینه

دیدگاه خود را بیان کنید
به کار بردن شکل‌ها و نقش‌های ظریفریزهکاریپسرپورپسوند زمین‌شناسیژیونزد استاد هنر می‌آموزدشاگردجزیره ایتالیاسیسیلکشور آفتاب تابانژاپنمشت و مال می‌دهدماساژورتعقیبپیگیریغذای آماده تو قوطیکنسروطعم،...
خواندن بیشتر
Page 1 of 94512345...102030...Last »