پاسخنامه کامل بازی جدول حبابی

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی


پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۱۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۱ مرحله ۲۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۱۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۲ مرحله ۲۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۱۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۳ مرحله ۲۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۱۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۰
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۴ مرحله ۲۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۱
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۲
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۳
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۴
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۵
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۶
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۷
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۸
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۹
پاسخنامه بازی جدول حبابی - بسته ی شماره ی ۵ مرحله ۱۰

(نکته ی بسیار مهم: به علت طراحی ناقص و وجود باگ، این بازی از این مرحله جلوتر نمی رود!)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج