پاسخنامه کامل بازی پرفسور

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی


پاسخنامه بازی پرفسور - ۱- تازه وارد مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۱- تازه وارد مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۱- تازه وارد مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۱- تازه وارد مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۱- تازه وارد مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۱- تازه وارد مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۲- مبتدی مرحله ۹
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۳- تازه کار مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۹
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۴- آماتور مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۹
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی پرفسور - ۵- ماهر مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۹
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۶- متخصص مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۷- ارشد مرحله ۹
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۹
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۸- کارشناس مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۳
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۴
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۵
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۶
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۷
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۸
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۹
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی پرفسور - ۹- زبده مرحله ۱۳

مطالب مرتبط

3 نظر

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “پروفسور ۱٫۱٫۴”

  (نکته ی مهم: پاسخ های این نسخه از بازی، دارای تغییرات کلی هستند و کاملاً جایگزین نسخه ی پیشین می شوند.)

  ۱٫ تازه وارد

  ۱٫ اب، دوغ
  ۲٫ قرمز، ابی
  ۳٫ شقایق، مریم
  ۴٫ گربه، سگ
  ۵٫ یک، چهار
  ۶٫ گوش، پا، دست

  ۲٫ مبتدی

  ۱٫ درخت، گیاه، گرگ
  ۲٫ خورشید، لامپ
  ۳٫ بینی، لب، چشم
  ۴٫ شاخه، ریشه، برگ
  ۵٫ انگور، موز، سیب
  ۶٫ فولاد، مس، اهن
  ۷٫ مارمولک، سوسمار، مار
  ۸٫ دروازه، توپ، چمن
  ۹٫ عقاب، شاهین، کبوتر

  ۳٫ تازه کار

  ۱٫ عروسک، توپ، ماشین
  ۲٫ زمان، عقربه، دقیقه
  ۳٫ نقش، صحنه، بازی
  ۴٫ یک، پنج، سه، نه
  ۵٫ گرما، باران، شکوفه، سبز
  ۶٫ لاستیک، در، فرمان، کلاج
  ۷٫ ماه، ستاره، خورشید، ابر
  ۸٫ برف، یخ، تگرگ

  ۴٫ آماتور

  ۱٫ پرنده، جت، بالن
  ۲٫ پدال، ترمز، چرخ، صندلی
  ۳٫ والیبال، فوتبال، شنا
  ۴٫ هود، فر، سینک، گاز
  ۵٫ سواری، کامیون، هواپیما
  ۶٫ تیشرت، کت، شلوار
  ۷٫ کاکتوس، شن، مار، گرما
  ۸٫ زین، افسار، نعل، رکاب
  ۹٫ خوراکی، پرده، تاریکی، فیلم
  ۱۰٫ دوربین، زوم، لبخند، لنز
  ۱۱٫ کلاس، ریاضی، مدیر، میز، گچ
  ۱۲٫ لامپ، میز، مبل

  ۵٫ ماهر

  ۱٫ جلبک، قایق، کشتی
  ۲٫ رطوبت، چتر، گل، ابر
  ۳٫ اقیانوس، قطب، آفریقا، آسیا
  ۴٫ ویالون، گیتار، فلوت
  ۵٫ اناکوندا، کبری، افعی

  (نکته ی بسیار مهم: این بازی در این مرحله باگ دارد و واژه ی “کبری” درج نمی شود و اگر “راهنمایی” بازی نبود، بازی جلوتر نمی رفت.

  با این حال، با استفاده از ۴ واژه از ۵ واژه ی بخش “راهنمایی” این مرحله گذر می کند، اما همچنان تا انتهای بازی شما می مانید و یک راهنمایی! به عبارتی امتیازهای بازی چه صفر باشد و چه یک میلیون، هیچ ارزشی ندارد!

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۶٫ بادبان، کابین، عرشه
  ۷٫ داماد، عروس، سفید، رقص
  ۸٫ راهزن، اسب، گاوچران
  ۹٫ صندلی، مبل، میز، کمد
  ۱۰٫ سرپرست، ناظر، دفتر، رییس
  ۱۱٫ زباله، راسو، سیر، پیاز

  ۶٫ متخصص

  ۱٫ کولاک، شال، برف، یخ
  ۲٫ نیزه، مداد، چاقو، پونز
  ۳٫ دستکش، خاک، دانه
  ۴٫ فیروزه، یشم، عقیق، زمرد
  ۵٫ فوتبال، گلف، تنیس
  ۶٫ شاهین، جغد، عقاب
  ۷٫ ادویه، روغن، خمیر، نان
  ۸٫ زرافه، شیر، ببر
  ۹٫ ارنج، مچ، بازو، پا
  ۱۰٫ المان، فرانسه، ایتالیا
  ۱۱٫ دریل، اره، چکش، اچار
  ۱۲٫ اکشن، درام، کمدی
  ۱۳٫ لوزی، مثلث، دایره
  ۱۴٫ افتابی، برفی، بارانی، ابری
  ۱۵٫ ماهی، سگ، گربه

  ۷٫ ارشد

  ۱٫ سیمان، گچ، چوب، آجر
  ۲٫ بادکنک، شمع، کیک، کادو
  ۳٫ نسکافه، چای، قهوه
  ۴٫ مشتری، زهره، زحل، زمین
  ۵٫ کوسه، نهنگ، اختاپوس
  ۶٫ کلان، وسیع، پهناور، عظیم
  ۷٫ قاشق، دیگ، مایکروفر
  ۸٫ وزیر، قلعه، شاه، فیل
  ۹٫ تیرکمان، نارنجک، شمشیر

  ۸٫ کارشناس

  ۱٫ اسلام، مسیح، یهود، زرتشت
  ۲٫ اپارتمان، کلبه، خانه، سوییت
  ۳٫ بادام، پسته، تخمه، فندق
  ۴٫ کاپشن، چکمه، دستکش
  ۵٫ المانی، اردو، فارسی، عربی
  ۶٫ پرسپولیس، نفت، صبا
  ۷٫ تاکسی، موز، خردل، ذرت
  ۸٫ زعفران، نمک، فلفل، زیره
  ۹٫ صابون، اینه، شامپو، دوش
  ۱۰٫ پالت، قلم، رنگ، بوم
  ۱۱٫ کتابدار، امانت، سکوت، مجله
  ۱۲٫ دندان، زبان، ادامس
  ۱۳٫ اندونزی، ویتنام، تایلند، مالزی
  ۱۴٫ اسپاگتی، لازانیا، پاستا
  ۱۵٫ ماریجوانا، هرویین، تریاک، شیشه

  ۹٫ زبده

  ۱٫ بنا، نقاش، نجار
  ۲٫ کارت، عصا، سکه، کلاه
  ۳٫ تقویم، ساعت، مکان، زمان
  ۴٫ عفریت، غول، رستم، ضحاک، دیو
  ۵٫ گوریل، کلاغ، خفاش، پلنگ
  ۶٫ فلافل، پیتزا، همبرگر
  ۷٫ سبلان، اورست، فوجی
  ۸٫ لباس، چتر، پوست، سقف، کلاه
  ۹٫ بیروت، تهران، بغداد، دمشق
  ۱۰٫ زنون، ارگون، هلیوم
  ۱۱٫ سشوار، مو، قیچی، تیغ
  ۱۲٫ گارفیلد، اسکوبی، یوگی، میکی
  ۱۳٫ داوینچی، پیکاسو، مونه، ونگوک

  ۱۰٫ حرفه ای

  ۱٫ نیمار، مسی، دایی، بوفون
  ۲٫ شوفار، بخاری، شومینه
  ۳٫ استامینوفن، سرفه، عطسه
  ۴٫ پاپ، سنتی، متال، جاز
  ۵٫ بولداگ، اسکیمو، پیتبول
  ۶٫ سرطان، الزایمر، دیابت
  ۷٫ دیسک، رم، فلش
  ۸٫ شانگهای، جاکارتا، تهران
  ۹٫ صغیر، اندک، قلیل
  ۱۰٫ پنجره، بطری، لیوان
  ۱۱٫ نعمتی، منشا، مصلح
  ۱۲٫ نینجوتسو، بوکس، جودو
  ۱۳٫ کلیه، روده، کبد، ریه

  ۱۱٫ نخبه

  ۱٫ نماز، دعا، سجده، مهر
  ۲٫ مهماندار، خلبان، صندلی
  ۳٫ مونتانا، میزوری، هاوایی
  ۴٫ هازارد، ولبک، پوگبا
  ۵٫ خاله، عمه، دایی
  ۶٫ تبریز، باکو، اردبیل
  ۷٫ نبات، کیک، قند، شکر
  ۸٫ نیمکت، کشیش، صلیب
  ۹٫ ؟، گوگل، یاهو

  (نکته ی بسیار مهم: باگ دوم بازی در اینجا خود را نشان می دهد و مراحل بازی از این جلوتر نمی روند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “پروفسور ۱٫۱٫۶”

  (تغییرات این نسخه کلی بوده و جایگزین نسخه های پیشین می شود.)

  ۱٫ تازه وارد

  ۱٫ اب، دوغ
  ۲٫ قرمز، ابی
  ۳٫ شقایق، مریم
  ۴٫ گربه، سگ
  ۵٫ یک، چهار
  ۶٫ گوش، پا، دست

  ۲٫ مبتدی

  ۱٫ درخت، گیاه، گرگ
  ۲٫ خورشید، لامپ
  ۳٫ بینی، لب، چشم
  ۴٫ شاخه، ریشه، برگ
  ۵٫ انگور، موز، سیب
  ۶٫ فولاد، مس، اهن
  ۷٫ مارمولک، سوسمار، مار
  ۸٫ دروازه، توپ، چمن
  ۹٫ عقاب، شاهین، کبوتر

  ۳٫ تازه کار

  ۱٫ عروسک، توپ، ماشین
  ۲٫ زمان، عقربه، دقیقه
  ۳٫ نقش، صحنه، بازی
  ۴٫ یک، پنج، سه، نه
  ۵٫ گرما، باران، شکوفه، سبز
  ۶٫ لاستیک، در، فرمان، کلاج
  ۷٫ ماه، ستاره، خورشید، ابر
  ۸٫ برف، یخ، تگرگ

  ۴٫ آماتور

  ۱٫ پرنده، جت، بالن
  ۲٫ پدال، ترمز، چرخ، صندلی
  ۳٫ والیبال، فوتبال، شنا
  ۴٫ هود، فر، سینک، گاز
  ۵٫ سواری، کامیون، هواپیما
  ۶٫ تیشرت، کت، شلوار
  ۷٫ کاکتوس، شن، مار، گرما
  ۸٫ زین، افسار، نعل، رکاب
  ۹٫ خوراکی، پرده، تاریکی، فیلم
  ۱۰٫ دوربین، زوم، لبخند، لنز
  ۱۱٫ کلاس، ریاضی، مدیر، میز، گچ
  ۱۲٫ لامپ، میز، مبل

  ۵٫ ماهر

  ۱٫ جلبک، قایق، کشتی
  ۲٫ رطوبت، چتر، گل، ابر
  ۳٫ اقیانوس، قطب، آفریقا، آسیا
  ۴٫ ویالون، گیتار، فلوت
  ۵٫ اناکوندا، کبرا، افعی
  ۶٫ بادبان، کابین، عرشه
  ۷٫ داماد، عروس، سفید، رقص
  ۸٫ راهزن، اسب، گاوچران
  ۹٫ صندلی، مبل، میز، کمد
  ۱۰٫ سرپرست، ناظر، دفتر، رییس
  ۱۱٫ زباله، راسو، سیر، پیاز

  ۶٫ متخصص

  ۱٫ کولاک، شال، برف، یخ
  ۲٫ نیزه، مداد، چاقو، پونز
  ۳٫ دستکش، خاک، دانه
  ۴٫ فیروزه، یشم، عقیق، زمرد
  ۵٫ فوتبال، گلف، تنیس
  ۶٫ شاهین، جغد، عقاب
  ۷٫ ادویه، روغن، خمیر، نان
  ۸٫ زرافه، شیر، ببر
  ۹٫ ارنج، مچ، بازو، پا
  ۱۰٫ المان، فرانسه، ایتالیا
  ۱۱٫ دریل، اره، چکش، اچار
  ۱۲٫ اکشن، درام، کمدی
  ۱۳٫ لوزی، مثلث، دایره
  ۱۴٫ افتابی، برفی، بارانی، ابری
  ۱۵٫ ماهی، سگ، گربه

  ۷٫ ارشد

  ۱٫ سیمان، گچ، چوب، آجر
  ۲٫ بادکنک، شمع، کیک، کادو
  ۳٫ نسکافه، چای، قهوه
  ۴٫ مشتری، زهره، زحل، زمین
  ۵٫ کوسه، نهنگ، اختاپوس
  ۶٫ کلان، وسیع، پهناور، عظیم
  ۷٫ قاشق، دیگ، مایکروفر
  ۸٫ وزیر، قلعه، شاه، فیل
  ۹٫ تیرکمان، نارنجک، شمشیر

  ۸٫ کارشناس

  ۱٫ اسلام، مسیح، یهود، زرتشت
  ۲٫ اپارتمان، کلبه، خانه، سوییت
  ۳٫ بادام، پسته، تخمه، فندق
  ۴٫ کاپشن، چکمه، دستکش
  ۵٫ المانی، اردو، فارسی، عربی
  ۶٫ پرسپولیس، نفت، صبا
  ۷٫ تاکسی، موز، خردل، ذرت
  ۸٫ زعفران، نمک، فلفل، زیره
  ۹٫ صابون، اینه، شامپو، دوش
  ۱۰٫ پالت، قلم، رنگ، بوم
  ۱۱٫ کتابدار، امانت، سکوت، مجله
  ۱۲٫ دندان، زبان، ادامس
  ۱۳٫ اندونزی، ویتنام، تایلند، مالزی
  ۱۴٫ اسپاگتی، لازانیا، پاستا
  ۱۵٫ ماریجوانا، هرویین، تریاک، شیشه

  ۹٫ زبده

  ۱٫ بنا، نقاش، نجار
  ۲٫ کارت، عصا، سکه، کلاه
  ۳٫ تقویم، ساعت، مکان، زمان
  ۴٫ عفریت، غول، رستم، ضحاک، دیو
  ۵٫ گوریل، کلاغ، خفاش، پلنگ
  ۶٫ فلافل، پیتزا، همبرگر
  ۷٫ سبلان، اورست، فوجی
  ۸٫ لباس، چتر، پوست، سقف، کلاه
  ۹٫ بیروت، تهران، بغداد، دمشق
  ۱۰٫ زنون، ارگون، هلیوم
  ۱۱٫ سشوار، مو، قیچی، تیغ
  ۱۲٫ گارفیلد، اسکوبی، یوگی، میکی
  ۱۳٫ داوینچی، پیکاسو، مونه، ونگوک

  ۱۰٫ حرفه ای

  ۱٫ نیمار، مسی، دایی، بوفون
  ۲٫ شوفار، بخاری، شومینه
  ۳٫ استامینوفن، سرفه، عطسه
  ۴٫ پاپ، سنتی، متال، جاز
  ۵٫ بولداگ، اسکیمو، پیتبول
  ۶٫ سرطان، الزایمر، دیابت
  ۷٫ دیسک، رم، فلش
  ۸٫ شانگهای، جاکارتا، تهران
  ۹٫ صغیر، اندک، قلیل
  ۱۰٫ پنجره، بطری، لیوان
  ۱۱٫ نعمتی، منشا، مصلح
  ۱۲٫ نینجوتسو، بوکس، جودو
  ۱۳٫ کلیه، روده، کبد، ریه

  ۱۱٫ نخبه

  ۱٫ نماز، دعا، سجده، مهر
  ۲٫ مهماندار، خلبان، صندلی
  ۳٫ مونتانا، میزوری، هاوایی
  ۴٫ هازارد، ولبک، پوگبا
  ۵٫ خاله، عمه، دایی
  ۶٫ تبریز، باکو، اردبیل
  ۷٫ نبات، کیک، قند، شکر
  ۸٫ نیمکت، کشیش، صلیب
  ۹٫ امازون، گوگل، یاهو
  ۱۰٫ انار، لبو، خون، رز
  ۱۱٫ کهکشان، ستاره، سیاره
  ۱۲٫ افتابی، صنعتی، طبی
  ۱۳٫ حلوا، مشکی، گریه، خرما
  ۱۴٫ تلگرام، اینستاگرام، لاین
  ۱۵٫ شانه، حوله، سشوار
  ۱۶٫ ترافیک، تابلو، ماشین
  ۱۷٫ صدف، شن، خرچنگ
  ۱۸٫ امپول، سرم، بیمار

  ۱۲٫ نابغه

  ۱٫ تبخیر، عرق، افتاب
  ۲٫ اعتراض، موکل، قاضی، وکیل
  ۳٫ کوسه، غواص، نهنگ
  ۴٫ خرمالو، کیوی، گلابی، نهنگ
  ۵٫ مقنعه، شال، مانتو
  ۶٫ تاریکی، سنگ، خفاش
  ۷٫ ارسطو، رازی، اپیکور
  ۸٫ نخود، عدس، لپه، ماش
  ۹٫ هزلیات، گلستان، بوستان
  ۱۰٫ اوباما، بوش، کارتر، کندی
  ۱۱٫ زلزله، سیل، خشکسالی
  ۱۲٫ قیچی، مو، اینه
  ۱۳٫ خندق، خیبر، حنین، احد
  ۱۴٫ روپیه، یورو، ریال، روبل
  ۱۵٫ جاماییکا، هاوایی، کیش، قشم
  ۱۶٫ اینتل، دل، نایک، سونی
  ۱۷٫ نگهبان، سلول، مجرم

  پاسخ
 3. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “پروفسور ۱٫۴”

  نکته ی ۱: پاسخ های این نسخه از بازی دارای تغییرات کلی بوده، به طور کامل جایگزین نسخه های پیشین می شوند.

  نکته ی ۲: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است.

  پاسخ های بازی “پروفسور ۱٫۴”

  ۱٫ تازه وارد

  ۱٫ اب، دوغ
  ۲٫ سبز، ابی
  ۳٫ یاس، رز
  ۴٫ سگ، اسب
  ۵٫ یک، پنج
  ۶٫ دست، پا، گوش

  ۲٫ مبتدی

  ۷٫ شیر، مار، گرگ
  ۸٫ لامپ، اتش
  ۹٫ چشم، لب، بینی
  ۱۰٫ برگ، شاخه
  ۱۱٫ سیب، موز، الو
  ۱۲٫ اهن، مس، طلا
  ۱۳٫ مار، کرم
  ۱۴٫ گل، توپ، شوت
  ۱۵٫ عقاب، جغد

  ۳٫ تازه کار

  ۱۶٫ عروسک، لگو
  ۱۷٫ زمان، عقربه، دقیقه
  ۱۸٫ نقش، صحنه، بازی
  ۱۹٫ یک، پنج، سه، نه
  ۲۰٫ گرما، باران، سبز
  ۲۱٫ در، ترمز، کلاچ
  ۲۲٫ ماه، ابر، ستاره
  ۲۳٫ برف، یخ، تگرگ

  ۴٫ آماتور

  ۲۴٫ پرنده، جت، بالن
  ۲۵٫ پدال، ترمز، چرخ
  ۲۶٫ کشتی، اسکی، شنا
  ۲۷٫ گاز، فر، هود، سینک
  ۲۸٫ سواری، کامیون، هواپیما
  ۲۹٫ شلوار، کت، تیشرت
  ۳۰٫ گرما، مار، کاکتوس، شن
  ۳۱٫ زین، افسار، نعل، رکاب
  ۳۲٫ فیلم، پرده، تاریکی
  ۳۳٫ تور، طعمه، ماهی
  ۳۴٫ اتش، بخاری، شوفاژ
  ۳۵٫ زوم، لبخند، لنز
  ۳۶٫ گچ، میز، مدیر، کلاس
  ۳۷٫ مبل، لامپ، میز

  ۵٫ ماهر

  ۳۸٫ قایق، کشتی، جلبک
  ۳۹٫ چتر، ابر، رطوبت، گل
  ۴۰٫ قطب، خشکی، جزیره
  ۴۱٫ گیتار، ویالون، فلوت
  ۴۲٫ کبرا، زنگی، افعی
  ۴۳٫ عرشه، بادبان، کابین
  ۴۴٫ عروس، رقص، سفید
  ۴۵٫ گاوچران، اسب، راهزن
  ۴۶٫ مبل، فرش، یخچال، کمد
  ۴۷٫ رییس، ناظر، رایانه
  ۴۸٫ سیر، پیاز، زباله، راسو

  ۶٫ متخصص

  ۴۹٫ برف، یخ، شال، کولاک
  ۵۰٫ نیزه، چاقو، مداد، پونز
  ۵۱٫ دستکش، دانه، خاک
  ۵۲٫ عقیق، زمرد، فیروزه، یشم
  ۵۳٫ تنیس، گلف، فوتبال
  ۵۴٫ عقاب، شاهین، جغد
  ۵۵٫ روغن، نان، خمیر، ادویه
  ۵۶٫ ببر، شیر، زرافه
  ۵۷٫ بازو، ارنج، مچ، پا
  ۵۸٫ نروژ، اتریش، المان
  ۵۹٫ چکش، دریل، اره، اچار
  ۶۰٫ کمدی، درام، اکشن
  ۶۱٫ دایره، مثلث، لوزی
  ۶۲٫ بارانی، برفی، ابری
  ۶۳٫ سگ، گربه، ماهی

  ۷٫ ارشد

  ۶۴٫ سیمان، گچ، چوب، اجر
  ۶۵٫ بادکنک، شمع، کیک، کادو
  ۶۶٫ چای، قهوه، نسکافه
  ۶۷٫ زحل، زهره، زمین
  ۶۸٫ اختاپوس، کوسه، نهنگ
  ۶۹٫ عظیم، وسیع، پهناور، کلان
  ۷۰٫ دیگ، قاشق، ملاقه
  ۷۱٫ وزیر، شاه، رخ
  ۷۲٫ مسلسل، نارنجک، شمشیر

  ۸٫ کارشناس

  ۷۳٫ مسیح، اسلام، یهود
  ۷۴٫ نی، فلوت، شیپور
  ۷۵٫ پسته، بادام، تخمه، فندق
  ۷۶٫ کاپشن، چکمه، دستکش
  ۷۷٫ عربی، فارسی، المانی، اردو
  ۷۸٫ پدیده، نفت، سپاهان
  ۷۹٫ موز، خردل، تاکسی، ذرت
  ۸۰٫ نمک، فلفل، زیره، زعفران
  ۸۱٫ صابون، شامپو، دوش، اینه
  ۸۲٫ قلم، بوم، پالت، رنگ
  ۸۳٫ امانت، مجله، سکوت
  ۸۴٫ زبان، دندان، ادامس
  ۸۵٫ مالزی، ویتنام، تایلند
  ۸۶٫ اسپاگتی، لازانیا، پاستا
  ۸۷٫ گل، تریاک، شیشه

  ۹٫ زبده

  ۸۸٫ بنا، نقاش، نجار
  ۸۹٫ کارت، عصا، سکه، کلاه
  ۹۰٫ اهن، مس، نقره
  ۹۱٫ ضحاک، رستم، دیو
  ۹۲٫ پلنگ، خفاش، کلاغ، گوریل
  ۹۳٫ فلافل، پیتزا، همبرگر
  ۹۴٫ اورست، فوجی، سبلان
  ۹۵٫ چتر، لباس، سقف، پوست
  ۹۶٫ تهران، بغداد، بیروت، دمشق
  ۹۷٫ ارگون، زنون، هلیوم، پروپان
  ۹۸٫ قیچی، سشوار، تیغ، مو
  ۹۹٫ گارفیلد، یوگی، میکی
  ۱۰۰٫ داوینچی، پیکاسو، مونه

  ۱۰٫ حرفه ای

  ۱۰۱٫ بوفون، مسی، دایی، نیمار
  ۱۰۲٫ شوفار، شومینه، بخاری
  ۱۰۳٫ عطسه، سرفه، قرص، امپول
  ۱۰۴٫ جاز، متال، سنتی، پاپ
  ۱۰۵٫ بولداگ، پیتبول، اسکیمو
  ۱۰۶٫ سرطان، دیابت، الزایمر
  ۱۰۷٫ رم، فلش، دیسک
  ۱۰۸٫ بغداد، جاکارتا، تهران
  ۱۰۹٫ صغیر، اندک، قلیل، ریز
  ۱۱۰٫ لیوان، بطری، پنجره
  ۱۱۱٫ منشا، نعمتی، مصلح، محرمی
  ۱۱۲٫ جودو، بوکس، تکواندو
  ۱۱۳٫ کبد، ریه، روده، کلیه

  ۱۱٫ نخبه

  ۱۱۴٫ نماز، دعا، سجده، مهر
  ۱۱۵٫ مهماندار، خلبان، صندلی
  ۱۱۶٫ هاوایی، میزوری، مونتانا
  ۱۱۷٫ هازارد، ولبک، پوگبا
  ۱۱۸٫ دایی، عمه، خاله
  ۱۱۹٫ اردبیل، تبریز، باکو
  ۱۲۰٫ قند، نبات، کیک، شکر
  ۱۲۱٫ کشیش، صلیب، نیمکت
  ۱۲۲٫ یاهو، گوگل، امازون
  ۱۲۳٫ خون، لبو، انار، رز
  ۱۲۴٫ ستاره، سیاره، کهکشان
  ۱۲۵٫ طبی، صنعتی، افتابی
  ۱۲۶٫ خرما، مشکی، گریه، حلوا
  ۱۲۷٫ تلگرام، سروش، لاین
  ۱۲۸٫ سشوار، شانه، حوله
  ۱۲۹٫ ترافیک، تابلو، ماشین
  ۱۳۰٫ صدف، شن، خرچنگ
  ۱۳۱٫ امپول، بیمار، سرم

  ۱۲٫ نابغه

  ۱۳۲٫ عرق، تبخیر، افتاب
  ۱۳۳٫ قاضی، اعتراض، موکل، وکیل
  ۱۳۴٫ کوسه، نهنگ، غواص
  ۱۳۵٫ خرمالو، گلابی، کیوی، انار
  ۱۳۶٫ مانتو، شال، مقنعه
  ۱۳۷٫ خفاش، تاریکی، سنگ
  ۱۳۸٫ رازی، اپیکور، ارسطو
  ۱۳۹٫ نخود، ماش، لپه، عدس
  ۱۴۰٫ بوستان، گلستان، هزلیات
  ۱۴۱٫ کندی، اوباما، بوش، کارتر
  ۱۴۲٫ سیل، طوفان، زلزله
  ۱۴۳٫ قیچی، اینه، مو
  ۱۴۴٫ احد، خندق، حنین، خیبر
  ۱۴۵٫ روپیه، روبل، ریال، یورو
  ۱۴۶٫ قشم، کیش، جاماییکا، هاوایی
  ۱۴۷٫ نایک، اینتل، دل، سونی
  ۱۴۸٫ سلول، نگهبان، مجرم

  ۱۳٫ شاهکار

  ۱۴۹٫ تانک، مسلسل، گلوله
  ۱۵۰٫ فردوسی، حافظ، شهریار، خیام
  ۱۵۱٫ ابشار، سرویس، دفاع، تور
  ۱۵۲٫ قم، مدینه، نجف، مکه
  ۱۵۳٫ واترپلو، قایقرانی، شنا
  ۱۵۴٫ کرمانشاه، ایلام، کردستان
  ۱۵۵٫ تماس، پیامک، ایمیل
  ۱۵۶٫ لخت، خشک، فر
  ۱۵۷٫ خر، زرافه، پلنگ، ببر
  ۱۵۸٫ شاتر، خمیر، ارد، سفید
  ۱۵۹٫ بتن، سنگ، اجر، یخ
  ۱۶۰٫ الکل، نفت، بنرین
  ۱۶۱٫ زغال، خرما، کلاغ
  ۱۶۲٫ حافظه، نمایشگر، پردازنده
  ۱۶۳٫ انبر، چکش، اچار
  ۱۶۴٫ عطر، گل، ادکلن، مشک
  ۱۶۵٫ برف، نمک، کفن، قند
  ۱۶۶٫ رودخانه، پارک، جاده
  ۱۶۷٫ پشم، برف، خمیر، پوست

  ۱۴٫ سوپر استار

  ۱۶۸٫ پاندا، گورخر، گاو، پیانو
  ۱۶۹٫ بلند، کوچک، بزرگ، کوتاه
  ۱۷۰٫ کتاب، مداد، دفتر، خوراکی
  ۱۷۱٫ قاشق، چنگال، چاقو
  ۱۷۲٫ مربا، چای، سنگک، عسل
  ۱۷۳٫ سوت، شیپور، شعار، پرچم
  ۱۷۴٫ بستنی، خامه، کشک، شیر
  ۱۷۵٫ چمن، خیار، کلم، برگ
  ۱۷۶٫ اجیل، هندوانه، انار، قرمز
  ۱۷۷٫ کمل، مگنا، بهمن، کنت
  ۱۷۸٫ اب، خاک، اتش، باد
  ۱۷۹٫ غم، شادی، ترس، لذت
  ۱۸۰٫ قرنیه، عدسی، پلک، مردمک
  ۱۸۱٫ سفال، مجسمه، گلدان
  ۱۸۲٫ سیگار، قلیان، پیپ
  ۱۸۳٫ حلزون، کوالا، تنبل
  ۱۸۴٫ تاریکی، اعتراف، بازرس
  ۱۸۵٫ ارش، بردیا، مزدا، خرم

  ۱۵٫ پروفسور

  ۱۸۶٫ کلاهبرداری، سرقت، قتل
  ۱۸۷٫ قدس، دماوند، پردیس، ری
  ۱۸۸٫ کبریت، فندک، جرقه
  ۱۸۹٫ غم، پیاز، شوق، درد
  ۱۹۰٫ وایتکس، صابون، شامپو، کف
  ۱۹۱٫ نخ، سوزن، بشکاف
  ۱۹۲٫ ستوان، سرهنگ، سرباز، سرتیپ
  ۱۹۳٫ طالبی، پرتقال، کیوی
  ۱۹۴٫ کیلو، گرم، تن، مثقال
  ۱۹۵٫ سوسک، پشه، موش، کنه
  ۱۹۶٫ پلاستیک، چوب، شیشه
  ۱۹۷٫ یخ، بستنی، کره، برف
  ۱۹۸٫ سوت، زنگوله، ساز
  ۱۹۹٫ توپ، سکه، دکمه، چرخ
  ۲۰۰٫ کش، ادامس، پیتزا، عسل

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج