پاسخنامه کامل بازی میمونک

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی


پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۵
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۶
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۷
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۸
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۹
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۶
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۷
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۸
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۱۹
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۰
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۱
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۲
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۳
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۴
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۵
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۶
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۷
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۸
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۲۹
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۰
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۱
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۲
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۳
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۴
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۵
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۶
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۷
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۸
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۳۹
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۰
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۱
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۲
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۳
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۴
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۵
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۶
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۷
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۸
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۴۹
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (نارگیل) مرحله ۵۰
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (آناکوندا) مرحله ۱
پاسخنامه بازی میمونک - بسته ی (آناکوندا) مرحله ۲
(نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله جلوتر نمی رود و سایر مراحل باز نمی شوند، چون باگ دارد. در طراحی نام آخر فیلم (فیلم معروف “جولی و جولیا” با بازی “مریل استریپ”) حرف a نیامده است و در نتیجه مرحله گذر نمی کند.)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج