پاسخنامه کامل بازی ارثیه ی آقام

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی


پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۱۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۲۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش اول مرحله ۳۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۳۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۴۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش دوم مرحله ۵۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۵۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۶۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۷۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۸۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۰۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۱۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۲۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۳۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۴۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۵۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۶۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۷۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۸۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۰
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۱
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۲
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۳
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۴
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۵
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۶
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۷
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۸
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۹۹۹
پاسخنامه بازی ارثیه ی آقام - بخش سوم مرحله ۱۰۰۰

مطالب مرتبط

6 نظر

 1. امیر

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید “ارثیه ی آقام” هم اومد.
  در این نسخه طراحان بازی چند آپدیت خوب و مناسب انجام داده ن:

  ۱٫ بخش های ۱ و ۴ رو با هم ادغام کرده ن.
  ۲٫ مرحله ی ۱۱۴ بخش ۲ (بخش مربا) مشکلش رفع شده.

  اما همچنان بسیاری از مراحل ۱۰۰ به بعد “بخش مربا” واژگان مخفی ندارن!

  با این همه، این هم پاسخ ها:

  پاسخ های بازی ارثیه ی آقام ۲٫۲

  بخش شیرینی

  مراحل ۱ تا ۳۷۰ بلاتغییر.

  ۳۷۱٫ کندو، قدغن
  ۳۷۲٫ مقصد، مصدر
  .
  .
  .

  (کات شده از “بخش تنقلات)

  ۲۱۶۹٫ کوچک، کشیک، کودن، نترس، سیرک، ککمک، کشکک
  ۲۱۷۰٫ صفات، ترسو، وهله، هادی، یقین، ناقص، نیرو

  بخش مربا

  ۱۱۴٫ بیفکر، کیفر، فریب، کیف، فکر، برفک، کبیر، کبری
  ۱۵۱٫ مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش
  ۱۵۲٫ لبنی، بدیل، نیل، نبی، دین، بیل، بند، بدل، بدن
  ۱۵۳٫ پاکت، پاتک، پتک، پوک، پاک، پتو، توپ، پات، تکاپو
  ۱۵۴٫ هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
  ۱۵۵٫ گوهر، گروه، گور، گرو، گره، روح، رگه، هور
  ۱۵۶٫ تونس، ستون، ژتون، توسن، سوت، سنت، ژست، ژنو
  ۱۵۷٫ ریش، پری، پرش، پیر، پیش، شیر، شپش
  ۱۵۸٫ تصادف، فدا، صفات، صدف، صدا، صفا، صاف، افت
  ۱۵۹٫ نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
  ۱۶۰٫ سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
  ۱۶۱٫ برده، بدره، بره، غده، غرب، رده، درب، غره، بهر، دره
  ۱۶۲٫ ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، فضا، فرض، رافض
  ۱۶۳٫ نقدی، مقید، قدیم، ندیم، دمق، قیم، قید، قند، قدم، نیم
  ۱۶۴٫ کوکب، بیوک، کیک، کبک، کوک، کوی
  ۱۶۵٫ ستم، تبسم، بسته، سهم، تسمه، سمبه، سمت
  ۱۶۶٫ لیسه، گسیل، سیل، گسل، لیس، سهل، گیس، گله
  ۱۶۷٫ ولرم، مغول، لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ
  ۱۶۸٫ فایل، فلزی، ایفل، فیلا، فاز، فال، فیل، زلف، لاف، لیز
  ۱۶۹٫ خرفت، نفر، ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، نفر، نفخ، خفن
  ۱۷۰٫ لایه، لایق، اهلی، قالی، ایل، یال، یقه، قله، اقل
  ۱۷۱٫ یاوه، واهی، یاهو، هیوا، هوا، آیا، آیه، آوا، آهو
  ۱۷۲٫ کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
  ۱۷۳٫ کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
  ۱۷۴٫ مدرج، مجرد، درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، دمر
  ۱۷۵٫ خازن، خزان، گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان
  ۱۷۶٫ گونی، زنگی، وزن، یوز، گوزن، ونیز، وزین
  ۱۷۷٫ کابل، کالج، جبال، جالب، جلبک، کاج، باک، باج، جلب، جلا
  ۱۷۸٫ بلوچ، بلور، روبل، بور، چوب، چلو، چرب، لوچ، لبو
  ۱۷۹٫ کباب، کاسب، باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب
  ۱۸۰٫ مهمل، مهلت، متهم، ملهم، مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله

  بخش آبنبات

  بدون تغییر.

  بخش تنقلات

  حذف کلیه ی مراحل این بخش به طور کامل.

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ارثیه ی آقام ۲٫۵۱”

  بخش شیرینی

  ۲۰۳۶٫ زمخت، تورق، قطره، هیکل، لابد، دراز

  ۲۱۷۱٫ دافع، علوی، یراق، قامت، تبحر، رشید
  ۲۱۷۲٫ تیزی، یکسو، وفات، تجار، ربیع، عظمت
  ۲۱۷۳٫ یکجا، ارشه، هرمز، زرنگ، گیسو، وافی
  ۲۱۷۴٫ باعث، ثواب، بانه، هجده، هجوم، مخرب
  ۲۱۷۵٫ اکیپ، پیرو، واصل، لغزش، شوید، دارا
  ۲۱۷۶٫ منشا، اجاق، قیچی، یورش، شرجی، یتیم
  ۲۱۷۷٫ ترشی، یارو، وفاق، قالب، بیست، تربت
  ۲۱۷۸٫ عودت، تبدل، لقمه، همدل، لایق، قانع
  ۲۱۷۹٫ کامل، لوده، هبوط، طوطی، یکدل، لکلک
  ۲۱۸۰٫ موجب، بزاز، زنبق، قبیح، حاجت، ترحم
  ۲۱۸۱٫ اخمو، واکس، سپری، یلخی، یقین، نجوا، نترس
  ۲۱۸۲٫ معده، همکف، فلاح، حشمت، تدین، نسیم، نحیف
  ۲۱۸۳٫ ابشش، شجاع، عزیز، زمره، هالو، ویلا، وداع
  ۲۱۸۴٫ گریه، همام، منکر، رکود، درون، نهنگ، نادم
  ۲۱۸۵٫ زایش، شاهی، یویو، وادی، یکان، نسوز، نیکی
  ۲۱۸۶٫ نهار، رقیق، قسطی، یوسف، فهیم، ملون، مشفق
  ۲۱۸۷٫ شورش، شمسی، یلدا، اسید، دایم، مفتش، منجی
  ۲۱۸۸٫ مسلط، طنین، نیزه، هدیه، هاون، نفهم، نگین
  ۲۱۸۹٫ جفتک، کهنه، هاجر، رضوی، یوگا، ارنج، اوره
  ۲۱۹۰٫ مبرم، مبحث، ثبات، تقلب، برنا، اعلم، اثاث
  ۲۱۹۱٫ تخلص، صیفی، یاوه، همزه، هتاک، کلفت، کسری
  ۲۱۹۲٫ عرضه، هجرت، تیتر، رکوع، عقیم، مانع، مشقت
  ۲۱۹۳٫ متلک، کثیف، فندک، کشیک، کلمن، نیام، نظیف
  ۲۱۹۴٫ کندو، وحشی، یعنی، یواش، شرکت، تنبک، تانی
  ۲۱۹۵٫ دایه، هنری، یونس، سرمد، دیسک، کساد، کتری
  ۲۱۹۶٫ زیبا، اخیه، هیزم، مزار، رتبه، هنوز، زیبا، زمزم
  ۲۱۹۷٫ مایع، عرشه، هسته، همزن، نفیس، سموم، سرکه
  ۲۱۹۸٫ افات، تمسک، کفاش، شیاف، فسفر، رویا، ریسک
  ۲۱۹۹٫ سهیم، مقدم، مجله، هیکل، لازم، ملبس، معلم
  ۲۲۰۰٫ درنگ، گوشت، تماس، سوسو، ورید، درصد، دولت

  بخش مربا

  ۲۴٫ دامنه، هند، مانده، مهد، همدان، ماه، مهنا، ماده، نماد، همان

  ۱۸۱٫ نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
  ۱۸۲٫ ذکور، کبر، کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، ذوب
  ۱۸۳٫ ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه، قلم، حقه، محق، لحم
  ۱۸۴٫ اتود، سواد، سودا، ستاد، دوات، دوست، تاس، سوت، داس، وات
  ۱۸۵٫ کفیل، لبیک، فلکی، بیل، کیف، لیف، فیل، فکل
  ۱۸۶٫ ماست، تماس، مات، مست، اتم، اسم، تام، سمت، ساس، سست
  ۱۸۷٫ فضول، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، علو، وضع، ضلع
  ۱۸۸٫ شامخ، اخم، شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش
  ۱۸۹٫ کینه، آینه، آکنه، کنیه، کنه، نیک، آیه، آهک، نهی، کهن
  ۱۹۰٫ اختر، اخت، لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، خلا
  ۱۹۱٫ رقیب، بیرق، زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق
  ۱۹۲٫ ساکت، کاست، پاکت، پاتک، ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک
  ۱۹۳٫ غیر، ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر، گیر
  ۱۹۴٫ طبق، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب، قلب، لقب
  ۱۹۵٫ دکمه، کومه، مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه
  ۱۹۶٫ سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
  ۱۹۷٫ دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ، دری
  ۱۹۸٫ شست، هشت، هست، شته، تشت، تست
  ۱۹۹٫ مجمع، معلم، مجمل، جمع، جعل، عمل، علم
  ۲۰۰٫ گونی، خونی، گوی، خنگ، خون، وین
  ۲۰۱٫ میوه، مویه، معوی، وهم، عمو، عمه
  ۲۰۲٫ کودن، کندو، نخود، دون، کند، نود، خنک، خود، خوک، خدو
  ۲۰۳٫ نهاد، دانه، دهنه، دهان، ندا، دهه، هدا، هند
  ۲۰۴٫ حسرت، ترس، فتح، فرح، رفت، حفر، سفت، سحر، حرف، سفر
  ۲۰۵٫ ناشر، نقاش، رانش، نقش، شنا، شرق، قشر، قرن
  ۲۰۶٫ نهصد، نصفه، دفن، هدف، صدف، صنف
  ۲۰۷٫ روم، تورم، گور، مرگ، مترو، تور، مروت، گرو، متر
  ۲۰۸٫ عقاب، واقع، بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا
  ۲۰۹٫ مصر، رحم، نرم، نصر، حرم، حرص، صحن، صنم، منحصر
  ۲۱۰٫ مرتب، مخرب، مخبر، تمبر، رخت، بخت، خبر، ختم، ترب، تخم
  ۲۱۱٫ دربی، دبیر، جریب، جبری، جیب، برج، بید، درج، جبر، جدی
  ۲۱۲٫ تنها، ختنه، خانه، اخته، تنه، خان، اخت
  ۲۱۳٫ مجیز، مجری، مرزی، رمزی، رزمی، رجیم، زجر، جزم، جرم، مری
  ۲۱۴٫ گنجه، چنجه، جنگ، گنج، چنگ
  ۲۱۵٫ سعید، سعدی، عدسی، سید، سده، سعی، دیس، دیه، عید، عده
  ۲۱۶٫ ملاج، مجال، جمال، جلفا، لجام، فلج، جفا، جام، الف، ملا
  ۲۱۷٫ مربع، معبر، برش، بشر، رعب، عرب، عرش، شرع، شعر، شمع
  ۲۱۸٫ کلاف، خلفا، کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک
  ۲۱۹٫ شربت، شبدر، رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر
  ۲۲۰٫ مرفه، فرم، مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، رمه، مفر، فهم
  ۲۲۱٫ وزرا، وارد، دوار، دراز، زوار، اردو، دارو، داور
  ۲۲۲٫ بختک، بست، کتب، کسب، تخس، سبک، سخت
  ۲۲۳٫ مبصر، مغرب، صبر، صمغ، غصب، غرب، رغم، مصر، مرغ
  ۲۲۴٫ بینش، نشیب، نبشی، حین، بیش، بین، شبح، شیب، نیش، نبی
  ۲۲۵٫ حنا، حین، حیا، نای، نیا، نهی، ناحیه
  ۲۲۶٫ ویلا، ویزا، لوزی، زیلو، زالو، زوال، یوز، ازل، وال، ولی
  ۲۲۷٫ نرده، رنده، پرده، پرند، دره، نهر، هدر، رهن، پند، پهن
  ۲۲۸٫ درهم، مرده، هرمز، زمرد، زرده، مهد، رزم، زره، مزد، رمز
  ۲۲۹٫ ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
  ۲۳۰٫ کلوپ، لوکس، پولک، سکو، سوپ، لوس، پلک، پول، کپسول
  ۲۳۱٫ گسیل، سیکل، لیس، گیس، گسل، سیل، سگک
  ۲۳۲٫ بیان، بینی، بینا، بانی، نایب، بین، نیا، ناب
  ۲۳۳٫ یافت، فیات، صافی، صفات، افت، صاف، صفا، صفت
  ۲۳۴٫ رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
  ۲۳۵٫ مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید، میدان
  ۲۳۶٫ باطل، طلاب، طالب، رابط، رباط، طبال، طلا، طلب، رطب، طبل
  ۲۳۷٫ برنج، جنبه، بنر، برج، بره، جبر، هنر، رجب، رنج، جبه
  ۲۳۸٫ پینه، پایه، پناه، پهنا
  ۲۳۹٫ ادب، اسد، اسب، ابد، داس، سبد، سبب، باب
  ۲۴۰٫ هیبت، هستی، بیست، بسته، تهی، بهت، بیت، سیب
  ۲۴۱٫ افعی، ضعیف، ضایع، فیاض، ضعف، فیض، فضا
  ۲۴۲٫ مدور، مورد، درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مزدور
  ۲۴۳٫ رانت، تنفر، فاتر، فرات، نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا
  ۲۴۴٫ ارزن، روزن، نارو، زانو، نزار، رنو، ارز، ناز، راز، وان
  ۲۴۵٫ اپرا، اراک، پارک، کرپ، کاپ، پاک، پکر، کپر
  ۲۴۶٫ رمان، نثار، ثامن، منار، ران، رام، اثر، نثر، ثنا، ثمن
  ۲۴۷٫ لجام، ملاج، مالی، مایل، جمال، جیم، ملی، جام، ایل
  ۲۴۸٫ چارت، چیتا، تایر، رایت، چرت، چای، چتر، تیر
  ۲۴۹٫ مباح، حسام، حساب، سحاب، اسب، سام، حبس، بام
  ۲۵۰٫ سیال، اسید، یلدا، سیل، یال، داس، سید، یاس، اسد، سال
  ۲۵۱٫

  بخش آبنبات

  بدون تغییر و همان پاسخ های قبلی.

  تذکر: به زودی پاسخ های نسخه ی جدیدتر این بازی نیز در سایت قرار داده خواهد شد.

  پاسخ
 3. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ارثیه ی آقام ۲٫۶”

  نکته ی ۱: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  نکته ی ۲: در این نسخه از بازی، محل قرار گرفتن بخش های “مربا” و “شیرینی” جابجا شده اند.

  “بخش شیرینی” بدون هیچ تغییری به بخش دوم کات شده است، اما “بخش مربا” دارای تغییرات کلی و ریشه ای بوده، کلیه ی پاسخ های این ورژن، به طور کامل، جایگزین نسخه های پیشین می شوند.

  این هم آپدیت پاسخ های بازی “ارثیه ی آقام ۲٫۶”:

  بخش مربا

  ۱٫ رشت، شتر
  ۲٫ کال، لاک
  ۳٫ دور، رود
  ۴٫ اره، راه
  ۵٫ مژه، ژله
  ۶٫ تانک، نکات، تکان، کتان
  ۷٫ عیب، سیب
  ۸٫ چای، هیچ، چاه
  ۹٫ ذوق، ذوب، بوق
  ۱۰٫ تاج، تجار، اجرت، تاجر
  ۱۱٫ کنج، کرج، رنج
  ۱۲٫ نقد، قند، کند
  ۱۳٫ خنگ، نرخ، رنگ
  ۱۴٫ کیش، شیک، شیب، بیک
  ۱۵٫ وصل، لوح، صلح، حول
  ۱۶٫ کاش، شاد، اشک، اشد
  ۱۷٫ نمد، چدن، منچ، چمن
  ۱۸٫ کدو، کود، زود، دوک
  ۱۹٫ پسر، سحر، سپر، پرس
  ۲۰٫ گور، گره، رگه، گوهر، گروه
  ۲۱٫ هوش، کوه، شوک، شکوه
  ۲۲٫ لبه، اهل، ابله
  ۲۳٫ ریا، یار، جیر، رایج، اجیر
  ۲۴٫ لکه، ملک، مکه، مهلک، کلمه
  ۲۵٫ کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
  ۲۶٫ دیه، یاد، دایه، هادی، ایده
  ۲۷٫ اسم، سالم، ملاس
  ۲۸٫ یاس، سیر، یار، اسیر، سیار
  ۲۹٫ کلی، ولی، کولی، کیلو، وکیل
  ۳۰٫ مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
  ۳۱٫ نور، ران، روا، ناو، نوار، روان، انور، نارو
  ۳۲٫ شاد، شاهد، اشهد
  ۳۳٫ شتر، تار، شات، ارتش، تراش
  ۳۴٫ گرد، رشد، دگر، شگرد، گردش
  ۳۵٫ اسم، رام، رسم، سرما، مارس
  ۳۶٫ نقل، الان، نقال، القا، ناقلا
  ۳۷٫ ببر، بربر، بربری
  ۳۸٫ وجه، نوه، جان، نجوا، جهان، جوانه
  ۳۹٫ یزد، یاد، دیه، ایزد، زاهد، یازده
  ۴۰٫ نادم، نامه، نهاد، نماد، دهان، دانه، دامن، ماده، همدان
  ۴۱٫ لال، ایل، یال، قلیا، قالی، لیلا
  ۴۲٫ قاب، بشقاب، شباب
  ۴۳٫ کدو، دوا، اتو، کادو، کاتد، کودتا
  ۴۴٫ فیل، طفل، طلا، لای، ایفل، لطیف
  ۴۵٫ ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
  ۴۶٫ ورم، خطر، خرم، مورخ، خطور، مخروط
  ۴۷٫ تاول، پالتو
  ۴۸٫ دعا، عدل، عید، یلدا، عادل، عیال
  ۴۹٫ فرد، ترد، دار، دفتر، دارت، فرات
  ۵۰٫ حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
  ۵۱٫ بال، ناب، لبن، بنک، بانک، کابل، کلان، الکن
  ۵۲٫ یار، انار، ایران
  ۵۳٫ میخ، مهد، خیمه، دخمه، خدمه، خمیده
  ۵۴٫ بلا، باغ، بالغ، بالا، بلاغ، ابلاغ
  ۵۵٫ کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
  ۵۶٫ دما، ادا، مدام، امام، مادام
  ۵۷٫ ماه، بازه، بامزه
  ۵۸٫ هنر، رهن، روده، رنده، هندو، وردنه
  ۵۹٫ آرد، سرد، رسم، آدم، آدرس، سرمد
  ۶۰٫ دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
  ۶۱٫ دیر، ریل، دغل، دریل، دریغ، دلیر
  ۶۲٫ هوا، شهاب، باهوش
  ۶۳٫ رخش، شعر، روش، خروش، شروع، شعور
  ۶۴٫ لوح، حال، اول، حاصل، صالح، حلوا
  ۶۵٫ رانت، ترانه، رهن، هنر، تنها، اتر، ترن، نهر، تهران
  ۶۶٫ گاه، شاه، هاگ، گیاه، گیشه، شاهی
  ۶۷٫ حرف، حیرت، تفریح
  ۶۸٫ دعا، علی، عید، یلدا، عادل، عالی
  ۶۹٫ بخت، بته، تاب، باخت، تباه، ابهت
  ۷۰٫ اوج، دوا، واجد، جدی، جویا، جادو، جاوید، وادی
  ۷۱٫ ملت، مشت، شمل، متل، مشقت، تملق، مشتق، مقتل
  ۷۲٫ نوک، نانو، کانون
  ۷۳٫ لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی، زیپو
  ۷۴٫ ریه، ریگ، کره، کهیر، گیره، گریه
  ۷۵٫ بقیه، لقب، بیل، لبه، یقه، قبیله، بله، قبله، لیقه
  ۷۶٫ خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
  ۷۷٫ انس، ناسا، انسان
  ۷۸٫ اردو، امور، دارو، مواد، مادر، راود
  ۷۹٫ خام، رام، خار، رخام، خرما، خمار
  ۸۰٫ کال، سال، کسل، تاس، کلاس، ساکت، کاست، تسلا، اسکلت
  ۸۱٫ اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
  ۸۲٫ ارز، تراز، وزارت
  ۸۳٫ تاب، شباب، تابش، شتاب
  ۸۴٫ طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
  ۸۵٫ حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
  ۸۶٫ قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
  ۸۷٫ چلو، سوال، چالوس
  ۸۸٫ وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
  ۸۹٫ هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
  ۹۰٫ وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
  ۹۱٫ باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
  ۹۲٫ گالن، انگل، چنگال
  ۹۳٫ روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
  ۹۴٫ ذره، بذر، بره، حبه، حربه
  ۹۵٫ بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
  ۹۶٫ متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
  ۹۷٫ وزن، نزول، حلزون
  ۹۸٫ میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
  ۹۹٫ چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
  ۱۰۰٫ بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
  ۱۰۱٫ اما، نرم، رمان، امان، انار، منار
  ۱۰۲٫ خال، خیال، یخچال
  ۱۰۳٫ قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
  ۱۰۴٫ دیش، شاد، شیدا، شادی، شیاد، دایی
  ۱۰۵٫ هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
  ۱۰۶٫ پهن، نوه، هنوز، پونه، پوزه، وزنه
  ۱۰۷٫ هند، دهنه، هندسه
  ۱۰۸٫ سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
  ۱۰۹٫ دیس، سید، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
  ۱۱۰٫ اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
  ۱۱۱٫ فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
  ۱۱۲٫ دشت، تشهد، هشتصد
  ۱۱۳٫ پیش، شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
  ۱۱۴٫ عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
  ۱۱۵٫ متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
  ۱۱۶٫ کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
  ۱۱۷٫ روز، روزن، نوروز
  ۱۱۸٫ دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
  ۱۱۹٫ سان، انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
  ۱۲۰٫ مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
  ۱۲۱٫ قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
  ۱۲۲٫ دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
  ۱۲۳٫ نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
  ۱۲۴٫ یخی، خلا، یلخی، خیال، خیلی، خالی
  ۱۲۵٫ دعا، رعد، عقد، قدار، عاقد، قادر
  ۱۲۶٫ بیش، هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
  ۱۲۷٫ ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
  ۱۲۸٫ قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
  ۱۲۹٫ هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
  ۱۳۰٫ باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
  ۱۳۱٫ تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
  ۱۳۲٫ رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
  ۱۳۳٫ گوی، یوم، میوه، گیوه، میگو، گیومه
  ۱۳۴٫ دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
  ۱۳۵٫ لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
  ۱۳۶٫ ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
  ۱۳۷٫ شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
  ۱۳۸٫ ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
  ۱۳۹٫ سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق، قسطی
  ۱۴۰٫ پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
  ۱۴۱٫ شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
  ۱۴۲٫ نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
  ۱۴۳٫ پیه، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
  ۱۴۴٫ دایم، دامی، مادی، ماضی، امید، ضماد
  ۱۴۵٫ شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
  ۱۴۶٫ وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
  ۱۴۷٫ ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
  ۱۴۸٫ مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
  ۱۴۹٫ زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
  ۱۵۰٫ باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
  ۱۵۱٫ علت، متعه، هتل، هملت، عمه، مهلت، ملت، تعلم، تله، عمله
  ۱۵۲٫ خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
  ۱۵۳٫ پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
  ۱۵۴٫ هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
  ۱۵۵٫ گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
  ۱۵۶٫ سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
  ۱۵۷٫ ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
  ۱۵۸٫ صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
  ۱۵۹٫ کوچ، کوک، کاچو، کوچک، کوکا، چکاو، چکاوک
  ۱۶۰٫ اینک، یکان، یکتا، تانک، تینا، تکان، کایت، کانی، کتان، کنیا
  ۱۶۱٫ بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
  ۱۶۲٫ ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
  ۱۶۳٫ دمق، قیم، قید، قند، نقدی، مقید، قدیم، ندیم
  ۱۶۴٫ کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
  ۱۶۵٫ ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
  ۱۶۶٫ لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
  ۱۶۷٫ کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
  ۱۶۸٫ فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
  ۱۶۹٫ ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
  ۱۷۰٫ هوا، آیا، آیه، آوا، یاوه، واهی، یاهو، هیوا
  ۱۷۱٫ قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
  ۱۷۲٫ کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
  ۱۷۳٫ لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
  ۱۷۴٫ درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، دمر، مدرج، مجرد
  ۱۷۵٫ گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
  ۱۷۶٫ باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جبال، جالب، جلبک
  ۱۷۷٫ گونی، زنگی، وزن، یوز، گوزن، ونیز، وزین
  ۱۷۸٫ لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
  ۱۷۹٫ باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
  ۱۸۰٫ مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
  ۱۸۱٫ کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
  ۱۸۲٫ نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
  ۱۸۳٫ قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
  ۱۸۴٫ تاس، سوت، داس، وات، دوات، سواد، دوست، ستاد
  ۱۸۵٫ فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کلی، لبیک، کفیل
  ۱۸۶٫ مات، مست، سست، اسم، تام، سمت، ماست، تماس
  ۱۸۷٫ سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
  ۱۸۸٫ شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
  ۱۸۹٫ زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
  ۱۹۰٫ لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
  ۱۹۱٫ آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
  ۱۹۲٫ کشیک، شکم، کشکی، کمک، کیش، کمکی، کیک، مشکی
  ۱۹۳٫ غیر، ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
  ۱۹۴٫ طبق، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
  ۱۹۵٫ مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
  ۱۹۶٫ دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ، دری
  ۱۹۷٫ سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
  ۱۹۸٫ شست، هشت، هست، شته، تشت، تست
  ۱۹۹٫ جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
  ۲۰۰٫ ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
  ۲۰۱٫ عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
  ۲۰۲٫ وتر، مروت، مور، متر، مترو، مرو، موت، تورم، وتو
  ۲۰۳٫ ندا، دهه، هدا، هند، نهاد، دانه، دهنه، دهان
  ۲۰۴٫ حرف، ترس، فتح، فرح، رفت، حفر، سفت، سحر
  ۲۰۵٫ قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
  ۲۰۶٫ دفن، هدف، صدف، صنف، نهصد، نصفه
  ۲۰۷٫ روم، تورم، گور، مرگ، مترو، تور، مروت، گرو، متر
  ۲۰۸٫ بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
  ۲۰۹٫ مصر، رحم، نرم، نصر، حرم، حرص، صحن، صنم، منحصر
  ۲۱۰٫ رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
  ۲۱۱٫ جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جبری، جریب
  ۲۱۲٫ رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر، ورا
  ۲۱۳٫ زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری، مرزی، رمزی
  ۲۱۴٫ جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
  ۲۱۵٫ ریش، پری، پرش، پیر، پیش، شیر، شپش
  ۲۱۶٫ الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
  ۲۱۷٫ نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
  ۲۱۸٫ کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
  ۲۱۹٫ رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
  ۲۲۰٫ مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، رمه، مفر، فهم، مرفه
  ۲۲۱٫ دراز، وارد، اردو، دارو، داور
  ۲۲۲٫ نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
  ۲۲۳٫ صبر، مصر، مرغ، غرب، مبصر، مغرب
  ۲۲۴٫ نیش، حین، بیش، بین، شبح، شیب، بینش، نبشی
  ۲۲۵٫ حنا، حین، حیا، نای، نیا، نهی، ناحیه
  ۲۲۶٫ وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
  ۲۲۷٫ سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
  ۲۲۸٫ مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
  ۲۲۹٫ ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
  ۲۳۰٫ تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
  ۲۳۱٫ سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سگک، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
  ۲۳۲٫ نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
  ۲۳۳٫ افت، صاف، صفا، صفت، صافی، فیات
  ۲۳۴٫ رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
  ۲۳۵٫ مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
  ۲۳۶٫ طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
  ۲۳۷٫ تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
  ۲۳۸٫ بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
  ۲۳۹٫ ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
  ۲۴۰٫ پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
  ۲۴۱٫ ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
  ۲۴۲٫ سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
  ۲۴۳٫ نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
  ۲۴۴٫ رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
  ۲۴۵٫ کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
  ۲۴۶٫ رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
  ۲۴۷٫ ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
  ۲۴۸٫ چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
  ۲۴۹٫ اسب، حسام، حبس، حساب، بام، سحاب
  ۲۵۰٫ هنگ، هاگ، انگ، گاه، گناه، نگاه
  ۲۵۱٫ باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، برغا
  ۲۵۲٫ لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
  ۲۵۳٫ سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
  ۲۵۴٫ باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
  ۲۵۵٫ قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
  ۲۵۶٫ رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
  ۲۵۷٫ عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
  ۲۵۸٫ دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
  ۲۵۹٫ قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
  ۲۶۰٫ ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، علو، وضع، ضلع
  ۲۶۱٫ گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
  ۲۶۲٫ نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
  ۲۶۳٫ مهر، ریه، کمر، کره، کریه، کهیر
  ۲۶۴٫ منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
  ۲۶۵٫ یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
  ۲۶۶٫ اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
  ۲۶۷٫ کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
  ۲۶۸٫ چهار، چاله، چاره، لار، هچل، اهل، اره، چله، چاه، راه
  ۲۶۹٫ راه، رای، مهار، ماهر، امیر، اهرم
  ۲۷۰٫ رود، قدر، قوی، روی، دیر، دیو، دوری، قوری
  ۲۷۱٫ مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
  ۲۷۲٫ حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
  ۲۷۳٫ ابر، ازا، باز، راز، ابزار، بازار، ابراز
  ۲۷۴٫ رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
  ۲۷۵٫ رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
  ۲۷۶٫ کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
  ۲۷۷٫ اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
  ۲۷۸٫ تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
  ۲۷۹٫ فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
  ۲۸۰٫ شیک، کشت، کاش، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
  ۲۸۱٫ تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
  ۲۸۲٫ نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
  ۲۸۳٫ یاس، آیا، سایش، آسیا، شاسی، آسایش
  ۲۸۴٫ جور، جلو، خجول، خروج، ولخرج
  ۲۸۵٫ ببر، بربر، رباب، باربر، برابر
  ۲۸۶٫ پات، تپق، وقت، تقوا، پاتوق
  ۲۸۷٫ شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
  ۲۸۸٫ ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
  ۲۸۹٫ منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
  ۲۹۰٫ ناب، بین، بیان، بینی، بینا، بانی، نایب
  ۲۹۱٫ نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
  ۲۹۲٫ گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
  ۲۹۳٫ جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
  ۲۹۴٫ چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
  ۲۹۵٫ حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
  ۲۹۶٫ درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
  ۲۹۷٫ راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
  ۲۹۸٫ ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
  ۲۹۹٫ زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
  ۳۰۰٫ هلو، مهد، مدل، دهل، دلو، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
  ۳۰۱٫ بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
  ۳۰۲٫ بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
  ۳۰۳٫ زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
  ۳۰۴٫ ران، لار، ژانر، ارلن، ژنرال
  ۳۰۵٫ دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
  ۳۰۶٫ منت، ضامن، متان، تمنا، ضمانت
  ۳۰۷٫ صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت، ویر
  ۳۰۸٫ طوس، واو، سوا، واسط، وسطا
  ۳۰۹٫ ظفر، افت، فرات، رافت، ظرافت
  ۳۱۰٫ ناف، فرع، فنر، فنا، نفع، نفر، نافع، رعنا، عرفان
  ۳۱۱٫ وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
  ۳۱۲٫ مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
  ۳۱۳٫ نجف، نان، جفا، جان، فنجان
  ۳۱۴٫ ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
  ۳۱۵٫ بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
  ۳۱۶٫ کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
  ۳۱۷٫ مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
  ۳۱۸٫ نفر، نرم، نام، منار، رمان
  ۳۱۹٫ امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
  ۳۲۰٫ تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
  ۳۲۱٫ سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل، بکسل
  ۳۲۲٫ طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
  ۳۲۳٫ ثنا، نیا، ثانی، هانی، ثانیه
  ۳۲۴٫ پینه، پایه، پناه، پهنا
  ۳۲۵٫ درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
  ۳۲۶٫ دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
  ۳۲۷٫ گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
  ۳۲۸٫ نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
  ۳۲۹٫ نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
  ۳۳۰٫ کتب، بست، تخس، کسب، سخت، سبک، بختک
  ۳۳۱٫ خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
  ۳۳۲٫ الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
  ۳۳۳٫ برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
  ۳۳۴٫ جیم، ملی، جام، ایل، ملاج، مایل، جامی، جمال
  ۳۳۵٫ اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
  ۳۳۶٫ زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
  ۳۳۷٫ روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
  ۳۳۸٫ مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
  ۳۳۹٫ گوی، خنگ، خون، وین، گونی، خونی
  ۳۴۰٫ قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید

  بخش شیرینی

  بدون تغییر.

  بخش آبنبات

  بدون تغییر.

  فایل کامل:

  http://s8.picofile.com/file/8324638526/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87_%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%85_2_6.txt.html

  پاسخ
 4. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ارثیه ی آقام ۲٫۶۳”

  تنها تغییر این نسخه:

  بخش مربا

  ۱٫ رشت، ترش

  سایر بخش ها بدون تغییر هستند و ما همچنان اعلام می کنیم کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  پاسخ
 5. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ارثیه ی آقام ۲٫۷”

  ساعاتی پیش آپدیت “ارثیه ی آقام” هم اومد. این هم پاسخ هاش:

  بخش مربا

  ۳۴۱٫ پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
  ۳۴۲٫ شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
  ۳۴۳٫ راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
  ۳۴۴٫ رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
  ۳۴۵٫ نام، ثمن، امضا
  ۳۴۶٫ ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
  ۳۴۷٫ رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
  ۳۴۸٫ شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
  ۳۴۹٫ لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
  ۳۵۰٫ جان، انار، نارنج
  ۳۵۱٫ هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
  ۳۵۲٫ کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
  ۳۵۳٫ مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
  ۳۵۴٫ نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
  ۳۵۵٫ سیم، مماس، سیما
  ۳۵۶٫ وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
  ۳۵۷٫ لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
  ۳۵۸٫ هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
  ۳۵۹٫ سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
  ۳۶۰٫ ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
  ۳۶۱٫ دکه، باک، آهک، آباد، کباده
  ۳۶۲٫ باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
  ۳۶۳٫ گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
  ۳۶۴٫ کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
  ۳۶۵٫ تلق، اتاق، قاتل
  ۳۶۶٫ پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
  ۳۶۷٫ شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
  ۳۶۸٫ حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
  ۳۶۹٫ کام، کما، کمکی، کیمیا
  ۳۷۰٫ ساک، اسکی، عکاس
  ۳۷۱٫ بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
  ۳۷۲٫ کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
  ۳۷۳٫ شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
  ۳۷۴٫ قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
  ۳۷۵٫ فلج، فعال، اعلا
  ۳۷۶٫ دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
  ۳۷۷٫ کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
  ۳۷۸٫ بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
  ۳۷۹٫ شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
  ۳۸۰٫ افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
  ۳۸۱٫ جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
  ۳۸۲٫ سعود، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
  ۳۸۳٫ رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
  ۳۸۴٫ تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
  ۳۸۵٫ سطل، ملی، طلسم
  ۳۸۶٫ یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
  ۳۸۷٫ موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
  ۳۸۸٫ تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
  ۳۸۹٫ چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
  ۳۹۰٫ شنل، هلند، صندل
  ۳۹۱٫ خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
  ۳۹۲٫ نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
  ۳۹۳٫ سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
  ۳۹۴٫ خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
  ۳۹۵٫ یقه، قضیه، بیضی
  ۳۹۶٫ تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
  ۳۹۷٫ انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
  ۳۹۸٫ آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
  ۳۹۹٫ گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
  ۴۰۰٫ کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج