پاسخنامه کامل بازی کی می میره

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی


کی می میره مرحله ۱
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۲
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۷
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۹
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۰
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۱۱
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۲
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۳
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۱۴
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۱۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۶
نفر پایین و سمت چپ
کی می میره مرحله ۱۷
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۱۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۹
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۰
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۲
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۲۴
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۲۵
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۶
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۷
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۹
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۰
نفر وسط
کی می میره مرحله ۳۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۲
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳۳
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۴
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۳۶
نفر وسط
کی می میره مرحله ۳۷
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۸
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳۹
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۰
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۱
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۲
نفر پایین و سمت چپ
کی می میره مرحله ۴۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۴
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۶
نفر پایین و سمت چپ
کی می میره مرحله ۴۷
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۹
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۰
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۲
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۳
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۴
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۵
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۶
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۷
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۸
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۹
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۰
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۶۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۲
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۶۴
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶۶
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶۷
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۸
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۹
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۷۰
نفر سمت چپ

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج