پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات – پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی

شفاعت امام حسین (ع) – سیاحت غرب
در جدول
فیلم آموزشی ساخت اسپینر LED

پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات – مرجع پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی

 

پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات
پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات

 

پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 1
آش، آتش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 2
شد، شاد
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 3
تو، پتو، توپ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 4
تر، پر، پرت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 5
تب، تا، با، تاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 6
زن، نی، نیز، زین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 7
بز، بس، سبز
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 8
کو، دو، کدو، کود، دوک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 9
فلز، زلف، زل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 1
رگ، تر، گرگ، تگرگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 2
هم، مه، مزه، میز، هیزم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 3
هل، له، عقل، قلعه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 4
پل، گل، لپ، پلنگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 5
کو، دو، بو، کدو، دوک، کبود
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 6
تر، در، رد، رخ، خر، خرد، رخت، دختر، درخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 7
تا، تب، تن، تاب، ناب، بنا، نبات
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 8
لج، گل، گنج، جنگ، لجن، جنگل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 9
ته، ترش، شهر، هشت، تره، شتر، شهرت، رشته
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 10
سگ، رگ، سر، سن، رنگ، سنگ، سرنگ، سنگر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 1
اهل، لال، لاله، هلال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 2
زهر، زره، راز، راه، هزار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 3
خار، ابر، بار، خبر، بخار، خراب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 4
بد، لب، بدن، بلد، بدل، بلند
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 5
شرم، نشر، منش، نرم، نرمش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 6
او، جا، نو، جو، ناو، اوج، نوا، جان، جوان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 7
سر، مس، سم، سیر، سیم، رسم، مسیر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 8
کم، یک، من، نم، نی، کی، نیم، نمک، نیک، مین، کمین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 1
باز، بازی، زیبا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 2
کوه، هوا، کاه، کاهو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 3
هم، مه، ده، کم، دم، کمد، مهد، دکمه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 4
مهر، مرد، هرم، هدر، مهد، درهم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 5
مرد، کمد، درک، کدر، کرم، کمر، مکر، مدرک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 1
مه، هم، هر، ره، هرم، همه، مهر، مهره
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 2
حل، مال، حال، حمل، محل، محال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 3
تیک، شیک، کشت، تشک، کشتن
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 4
نام، نای، نیم، مین، این، نما، امین، میان، ایمن
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 1
واگن، نوار، روان، گران، انگور
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 2
اتو، پتو، توپ، پوک، پاک، پاکت، تکاپو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 3
اسب، برس، زبر، ابر، باز، ساز، سراب، سرباز
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 4
کوه، کفش، کشف، شوک، شکوه، شکوفه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 1
بیل، ایل، بال، وال، ویلا، لوبیا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 2
نفر، هنر، فنر، رنگ، نهر، فرنگ، فرهنگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 3
ناب، مسن، نام، بام، اسم، اسب، مناسب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 4
پهن، نهر، پدر، هدر، هنر، پند، نرده، رنده، پرده، پرنده
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 5
سیر، سوپ، پسر، ترس، سوت، تور، ترسو، پوست، پرستو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 1
زهر، زره، زبر، خبر، خربزه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 2
هفت، هشت، آفت، آتش، آشفته
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 3
مار، امر، ماه، راه، همه، ماهر، مهره، اهرم، مهار، همراه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 4
آرم، شرم، امر، مار، آمار، آرام، شمار، آرامش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 5
شیک، کاش، تیک، اشک، کاشت، شاکی، کاشی، کشتی، شکایت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 1
افق، قیف، قیافه، قافیه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 2
سیب، اسب، آبی، آسیب، آسیاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 3
کنج، جنگ، گنج، جشن، گنجشک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 4
شکل، الک، شال، کشو، لاک، کوشا، کاوش، لواش، لواشک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 1
چای، خال، چال، خیال، خالی، یخچال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 2
خار، سرخ، خرس، خروس، سوار، سوراخ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 3
ایمن، میان، امین، نمایش، ماشین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 4
رسا، فرش، فاش، شرف، فارس، افسر، سفارش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 1
اتم، شام، مشت، مات، تماشا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 2
تیز، تیپ، زیپ، پیاز، پیتزا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 3
آفت، تاب، بافت، آفتاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 4
دور، رود، تور، ترس، دست، درس، ترسو، درست، دستور
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 5
دو، سو، سه، آه، سود، هوس، آسوده
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 6
میز، زیر، ارز، میرزا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 7
بیل، بال، سال، سیل، لیس، لباس، سیلاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 8
سیل، سیم، تیم، تسلیم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 9
تک، کت، نر، تن، رخ، خر، نخ، ترک، کرخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 10
نیش، لنگ، شیلنگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 11
هرم، کمر، کرم، کره، شهر، مهر، شکر، شهرک، کرشمه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 12
رنج، ریز، نیز، زین، زجر، رجز، زنجیز
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 13
لمس، اسم، سال، مال، ملس، سالم، سلام، الماس
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 14
گاو، گوش، گور، گوارش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 15
میخ، تخم، مین، نیم، تیم، ختم، تخمین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 16
نیز، زین، دنگ، گند، گزند، زندگی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 17
سور، سیر، سریع، عروس، عروسی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 1
ابر، باز، بار، راز، بارز، ابزار، بازار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 2
فرد، رند، درز، زرد، فرزند
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 3
بار، بام، مار، ابر، رام، امر، بیم، مربا، بیمار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 4
شوخ، خام، شاخ، موش، خوش، خشم، شام، شوم، خاموش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 5
دوا، دور، درو، رود، وارد، روال، دارو، داور، دلاور
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 6
عار، تار، راز، تراز، زراعت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 7
هتل، هلو، سهل، هوس، تله، لوس، سوله، سهولت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 8
این، نای، پایان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 9
باز، زبل، بال، بله، ابله، زباله
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 10
رسم، مار، رام، اسم، سرما، مراسم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 11
تشک، کشت، شکل، شیک، تیک، کیش، تشکیل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 12
پرش، روش، شور، شرور، پرورش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 13
هوا، شاه، خوش، شاخ، خواهش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 14
چرم، هرم، مور، ورم، مورچه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 1
تور، روی، صوت، تیر، صورت، صورتی، تصویر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 2
ترک، کار، تکان، راکت، کارت، نکتار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 3
بار، ابر، کار، باک، کبیر، باریک، بیکار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 4
محک، حکم، موکت، حکومت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 5
وان، ناو، کاش، اشک، کوشا، واکنش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 6
کمر، ورم، کرم، مکر، ترک، کور، موکت، متروک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 7
لوس، سهل، لیس، هلو، سیل، ولی، هوس، وسیله
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 8
نشت، هشت، هوش، شوت، شته، توشه، نوشته
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 9
نوا، اتم، نام، متن، اتو، وام، ناو، امن، وانت، توان، مانتو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 10
شتر، مکر، ترک، ترش، مشک، کمر، کشت، شکر، کرم، شرم، تشک، شرکت، مشترک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 11
تلف، تخم، لخت، مفت، مختلف
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 12
دود، مدح، حدود، محدود
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 1
خاک، کاخ، ترس، خرس، خار، تار، کار، ساکت، ساخت، کارت، خاکستر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 2
دست، دام، سال، ملس، داس، سلام، سالم، سلامت، دستمال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 3
یار، رنج، جاری، انجیر، جریان، نارنجی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 4
بنا، ناب، خان، بانی، خیابان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 5
فرش، شوم، موش، شام، وام، فاش، ورم، روش، مشاور، فراموش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 6
این، شنا، نای، آهن، آینه، آشنا، ناشی، آشیانه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 7
زخم، خوش، مزه، شخم، شوخ، شوم، موز، خشم، موزه، خوشمزه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 8
ناو، وان، نای، این، ولی، لیوان، وانیل، نایلون
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 9
اسم، وام، رام، مار، سرما، سمور، سماور، سوسمار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 10
پهن، چانه، پهنا، تنها، تپانچه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 11
نیش، شنا، دانش، دنیا، شاهد، اندیشه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 12
لخت، تلف، خال، خلاف، اختلاف
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 13
جزا، دوا، زوج، جواز، جادو، ازدواج
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 14
قلب، بال، بلا، قالب، باقلوا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 15
تخت، تیپ، پایتخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 1
پهن، رها، راه، پیر، پاره، پهنا، پینه، پیراهن
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 2
بخت، خوش، خوب، شوخ، شوت، خوشبخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 3
آلو، بال، لبو، لال، بلا، وال، لولا، آلبالو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 4
مار، مال، خام، اخم، خال، وال، وام، خرما، خرمالو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 5
بیل، مبل، بام، مال، بوم، لوبیا، موبایل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 6
سهل، کسل، کال، لاک، کاه، سال، ساک، کلاس، کاکل، اسکله، کالسکه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 7
برد، گرد، برگ، درب، ابد، ابر، بار، داد، درد، باد، گارد، گردباد
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 8
شیر، ریش، نیش، شیرینی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 9
کشک، شاه، کاش، کاه، کهن، اشک، کهکشان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 10
کند، کبک، باک، باد، ناب، بند، بدن، اندک، بانک، بادکنک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 11
هنر، رهن، این، نهی، ایران، رایانه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 12
نای، برش، شیر، ریش، نیش، پیر، پریشان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 13
پشم، شنا، نام، پیام، پشیمان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 14
دوک، کود، خار، خاک، خرد، رود، دور، کار، کاخ، خوک، راکد، کادر، اردک، اردو، خوراک، خودکار

مطالب مرتبط

1 نظر

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “شیرینی کلمات ۱٫۳”

  در این نسخه از بازی، خوشبختانه باگ زیرمرحله ی ۱۲ از مرحله ی “زولبیا” رفع شده است، اما در پاسخ های سایر مراحل هیچ تغییری مشاهده نمی شود.
  واژه ی “زنجیز” در زیرمرحله ی ۱۲، به “زنجیر” تبدیل شده است و پاسخ های این بخش به شرح زیر است:

  ۱۲٫ رنج، ریز، نیز، زین، زجر، رجز، زنجیر

  و توضیحات “نکته ی مهم” نیز طبعاً حذف خواهد شد.

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج