جواب کامل همه مراحل بازی پارسه – جواب و حل کامل بازی ها

انیمه بوروتو نسل جدید ناروتو
سخنرانی دکتر انوشه قسمت اول – مسائل زندگی

جواب کامل همه مراحل بازی پارسه

 

جواب کامل همه مراحل بازی پارسه
جواب کامل همه مراحل بازی پارسه

 

 

پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - چیش پش یکم - 1 مرحله 1
حک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - چیش پش یکم - 1 مرحله 2
رس، سر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - چیش پش یکم - 1 مرحله 3
خر، رخ
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش یکم - 2 مرحله 1
نش، شن، نت، تن، نشت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش یکم - 2 مرحله 2
زن، ناز، نزا
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش یکم - 2 مرحله 3
پشه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش یکم - 2 مرحله 4
کا، کف، فک، کاف
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش یکم - 2 مرحله 5
وز، زو، غو، وزغ
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش یکم - 2 مرحله 6
بز، زل، لب، زبل
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش یکم - 2 مرحله 7
ید، دی، یک، دک، کد، یدک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه یکم - 3 مرحله 1
شر، حر، شرح، رشح، حشر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه یکم - 3 مرحله 2
سال، لاس
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه یکم - 3 مرحله 3
له، ول، هلو، هول، لهو
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه یکم - 3 مرحله 4
سم، مس، قسم
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه یکم - 3 مرحله 5
بم، بمب
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه یکم - 3 مرحله 6
سد، داس، اسد
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 1
چپ، پوچ، چپو
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 2
قو، قوچ
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 3
بر، رب، جر، برج، رجب، جبر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 4
حک، کم، حکم، محک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 5
سل، عسل
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 6
مه، هم، همه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 7
یخ، خش، خیش، شیخ
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 8
ما، مس، سم، اسم، سام
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 9
مچ، چشم
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کوروش کبیر (دوم) - 4 مرحله 10
کج، جک، جا، کاج، کجا
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 1
از، زاغ، غاز
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 2
زی، زن، نی، زین، نیز
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 3
کر، رک، کار، راک، ارک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 4
لب، لق، بقل، قبل، قلب، لقب
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 5
پت، پک، کپ، تک، کت، پتک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 6
شک، کش، مشک، شکم
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 7
پر، پز، رز، زر، پرز
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 8
شر، تر، شتر، ترش، رشت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 9
نر، نه، رهن، هنر، نره، نهر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 10
مضر، مرض
پاسخنامه بازی پارسه - لوح اول - کمبوجیه دوم - 5 مرحله 11
ارم، امر، رام، مار
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - بردیا - 6 مرحله 1
شت، تش، ست، تس
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - بردیا - 6 مرحله 2
سب، بس، ست، تس، بت، تب، سبت، بست
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - بردیا - 6 مرحله 3
قو، ذوق
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - بردیا - 6 مرحله 4
زر، رز، زه، ره، هر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - بردیا - 6 مرحله 5
قو، وفق، فوق
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کوروش سوم - 7 مرحله 1
روش، شور، کور، کرو، شوک، کشو، رشک، شرک، شکر، روکش، شکور، کشور
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کوروش سوم - 7 مرحله 2
قیر، قرقی، رقیق
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کوروش سوم - 7 مرحله 3
حیا، حیاط
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کوروش سوم - 7 مرحله 4
دخت، خرد، دختر، درخت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کوروش سوم - 7 مرحله 5
اهل، لکه، کله، کاه، لکا، الک، کال، هلاک، کلاه، کاهل، کاله
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کوروش سوم - 7 مرحله 6
رون، نرو، نور، روان، ورنا، نوار، نارو
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 1
موز، زوم، وزن، مزون
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 2
مرد، نمد، نرم، رند، مدرن، مردن
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 3
چرب، چربی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 4
نظم، نام، نما، امن، نظام، ناظم
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 5
قطر، قاطر، قطار
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 6
رند، گرد، رنگ، درنگ، گردن
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 7
شور، ریش، شیر، رویش، ریشو، یورش
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - کمبوجیه سوم - 8 مرحله 8
دیو، یاد، دای، ویدا، وادی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آریارمن (فرزند هخامنش) - 9 مرحله 1
نفر، فنر، نفت، ترن، نفرت، رفتن، تنفر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آریارمن (فرزند هخامنش) - 9 مرحله 2
کاش، اشک، شاک، کشف، کفش، شاف، شفا، فاش، کاشف، کشاف، کفاش، شکاف
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آریارمن (فرزند هخامنش) - 9 مرحله 3
شکم، مشک، شوک، کشو، شوم، موش، شکمو، موشک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آریارمن (فرزند هخامنش) - 9 مرحله 4
مزه، زهم، همه، همزه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آریارمن (فرزند هخامنش) - 9 مرحله 5
گرز، زرگر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آریارمن (فرزند هخامنش) - 9 مرحله 6
پیا، زیپ، پیاز
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آریارمن (فرزند هخامنش) - 9 مرحله 7
بند، بدن، بدر، دبر، درب، بندر، بردن، نبرد
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 1
ماچ، چاق، قاچ، چماق
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 2
کبد، کود، کدو، کبود
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 3
سرو، سور، عروس
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 4
چشم، چشمه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 5
غزا، غاز، زاغ، غزل، غزال، زغال
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 6
ترک، ترش، رشت، شتر، تشک، شرک، شکر، ترکش، ترشک، تشکر، شرکت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 7
شور، روش، شوت، شتر، رشت، ترش، تور، شورت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح دوم - آرشام - 10 مرحله 8
گند، دنگ، منگ، نمد، گندم
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - ویشتاسپ - 11 مرحله 1
مگس، سمر، سرم، رسم، مگر، مرگ، گرم، مسگر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - ویشتاسپ - 11 مرحله 2
کلت، تکل، کتلت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - ویشتاسپ - 11 مرحله 3
باک، باب، بابک، کباب
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - ویشتاسپ - 11 مرحله 4
اذی، عیاذ، عایذ، ذایع
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - داریوش بزرگ (یکم) - 12 مرحله 1
فیت، فتل، تلف، هفت، فیل، لیف، فله، تله، هتل، فیله، لیفه، تیله، فتیله
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - داریوش بزرگ (یکم) - 12 مرحله 2
سیب، بیست، تنیس، بستنی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - چیش پیش - 13 مرحله 1
گلی، لیگ، یال، سیل، یاس، سال، گسیل، گیلاس
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - چیش پیش - 13 مرحله 2
شیر، ریش، نیش، نشر، شیرین
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 1
انگ، گان، اشن، نشا، شان، شنا، تان، شگا، گات، اتش، شات، شتا، تاش، گشن، شنگ، تنگ، نشت، گشت، گشتا، گشتن، انگشت، اگشتن، گاشتن
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 2
فرس، سفر، ارس، اسر، رسا، اری، ریا، سیر، یسر، فارس، افسر، سفیر، اسیر، ساری، سایر، سیار، یاسر، فارسی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 3
طوف، وطن، ناف، طواف، طوفان
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 4
ریا، ران، بریان، ربانی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 5
زور، روز، زرکوب
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 6
ملت، تله، هتل، مهلت، تلمبه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 7
گد، گرد، برگ، ابر، بار، ادب، باد، گارد، گرداب
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 8
سال، اسم، سلام، سالم، الماس، امسال، اسلام
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 9
مهم، قمقمه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 10
مهر، هرم، ریه، ریمه، مهریه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 11
مور، روم، هوم، چرم، مورچه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 12
دور، رود، رشد، دوی، دیو، دوش، روش، شور، ریش، شیر، رشید، رویش، درویش
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کوروش یکم - 14 مرحله 13
شاه، شنا، نیش، ایه،اهن، شاهین
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 1
مین، شنا، نیش، ماش، شام، میش، مینا، امین، ایمن، منشی، نمایش، ماشین
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 2
خشت، شته، هشت، لخت، هتل، لخته، شلخته
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 3
یاس، سیر، ساری، یاسر، اسیر، سیاه، سایه، هاری، سیاره
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 4
زری، ریز، تیز، ارز، راز، تیر، زاری، رازی، زیارت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 5
تاج، جار، تاجر، تجارت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 6
سرو، تور، ترس، سوت، تاس، ترسو، رسوا، راسو، سوار، راست، ستار، روستا
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 7
دور، رود، خرد، ورود، خودرو
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 8
فنا، ناف، وفا، نفس، سوف، اون، ناو، نوا، اونس، فانوس، افسون
پاسخنامه بازی پارسه - لوح سوم - کمبوجیه یکم - 15 مرحله 9
پرز، روز، زور، راز، ارز، پارو، ارزو، پرواز
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 1
موش، مهر، هوش، شهر، شور، شوهر، رشوه، مشهور
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 2
الو، اول، وال، ناو، گاو، لگن، گلو، واگن، النگو
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 3
اشک، کشت، شال، اتش، کاشت، تلاش، شکلات
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 4
تاس، خار، سخت، ترس، سرخ، خرس، ساخت، راست، اخرت، استخر، خسارت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 5
وفا، فال، لاف، فدا، وال، اول، الو، فولاد
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 6
طلا، طلب، طبل، بال، باطل، طالبی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 7
جرم، ریه، مجری، جریمه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 8
مرد، کرم، کمد، مدرک، مردم، مردمک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 9
شام، ماش، پشم، شوم، موش، وام، شامپو
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 10
تار، ترس، راست، سارا، اسارت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کوروش بزرگ - 16 مرحله 11
کال، لاک، کانال
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کمبوجیه دوم - 17 مرحله 1
سفر، تاس، ترس، فارس، افسر، راست، سفارت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کمبوجیه دوم - 17 مرحله 2
قتل، تقی، دقت، تقلید
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کمبوجیه دوم - 17 مرحله 3
خوک، خار، خاک، کاخ، کار، خاور، کاور، خوراک
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کمبوجیه دوم - 17 مرحله 4
سکه، کهن، کیسه، کنیه، سکینه، کنیسه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کمبوجیه دوم - 17 مرحله 5
ناز، ندا، نان، زادن، زندان
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کمبوجیه دوم - 17 مرحله 6
هدا، هدی، یاد، هادی، دهات، هدایت
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - کمبوجیه دوم - 17 مرحله 7
دیو، دور، ارد، دریا، داور، دارو، رویا، دیوار، داوری، رادیو
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - داریوش یکم - 18 مرحله 1
طاق، قاچ، چاق، چاه، طاقچه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - داریوش یکم - 18 مرحله 2
ناب، لگن، بالن، گلاب، انگل، بالنگ
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - داریوش یکم - 18 مرحله 3
ارج، حیا، جراح، حراج، جراحی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - داریوش یکم - 18 مرحله 4
فضی، فیض، ضیف، فضل، فیل، لیف، فیت، فتی، تیف، فتل، تلف، لیت، تیل، تلی، تفضل، فتیل، فضیلت، تفضیل
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - داریوش یکم - 18 مرحله 5
کور، ترک، تبر، ترب، تور، برکت، تکبر، تبرک، کبوتر
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - خشایارشا - 19 مرحله 1
هما، ماه، ماله، الهام
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - اردشیر یکم - 20 مرحله 1
ارج، یار، حراج، جاری، حاجی، جراحی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - اردشیر یکم - 20 مرحله 2
چرا، اری، رای، ریا، چای، رایج، جارچی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح چهارم - اردشیر یکم - 20 مرحله 3
بار، ابر، هار، وبا، اهو، هوا، ابرو، بهار، روباه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - خشایارشای دوم - 21 مرحله 1
نام، نرم، مار، ماه، ظهر، ناظم، نظام، رمان، نامه، امنه، نمره، ماهر، ناظر، مناظر، مناره، منظره، مناظره
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - خشایارشای دوم - 21 مرحله 2
خوک، خوش، خشک، شیخ، کود، کدو، دیو، کشو، شوک، کیش، شیک، شوخی، شیوخ، خودکشی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - خشایارشای دوم - 21 مرحله 3
خون، نور، سند، سرد، دسر، درس، نخود، خسرو، خروس، درون، سرود، خودسر، خونسرد
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - سغدیانوس - 22 مرحله 1
یار، فوری، فوران، افرین، روانی، فناوری
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - سغدیانوس - 22 مرحله 2
فوت، وفا، فال، بافت، تابلو، فوتبال
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - سغدیانوس - 22 مرحله 3
مبل، بام، مال، بال، مبلمان
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - سغدیانوس - 22 مرحله 4
یاد، دای، عید، عادی، عیادت، اعتیاد
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - سغدیانوس - 22 مرحله 5
نسل، سند، ادم، دام، دما، سالم، سلام، سالن، سمند، مدال، دامن، سالمند
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - داریوش دوم - 23 مرحله 1
ابر، ضبط، ضرب، رطب، ضابط، اضطراب
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - اردشیر دوم - 24 مرحله 1
ریش، شیر، رشد، خوشی، شوخی، رویش، رشید، درویش، خورشید
پاسخنامه بازی پارسه - لوح پنجم - اردشیر سوم - 25 مرحله 1
جنگ، گنج، هنگ، نهنگ، جنگنده
پاسخنامه بازی پارسه - لوح ششم - اردشیر چهارم - 26 مرحله 1
ریشه، شوهر، شوره، رشوه، رویش، شهریور
پاسخنامه بازی پارسه - لوح ششم - شاهدخت آتوسا - 27 مرحله 1
گناه، اهنگ، انگه، نگاه، نهنگ، بنگاه، نگهبان
پاسخنامه بازی پارسه - لوح ششم - شاهدخت آرتیستون - 28 مرحله 1
مردن، مدرن، خرمن، خردمند
پاسخنامه بازی پارسه - لوح ششم - شاهدخت پروشات - 29 مرحله 1
زگیل، گودی، دیزل، گلدوزی
پاسخنامه بازی پارسه - لوح ششم - شاهدخت آمستریس - 30 مرحله 1
ارزن، زرافه، راهزن، فرزانه
پاسخنامه بازی پارسه - لوح ششم - شاهدخت آمستریس - 30 مرحله 2
مادی، امید، پیام، پماد، دمپایی

جواب کامل همه مراحل بازی پارسه

جواب کامل همه مراحل بازی پارسه

جواب کامل همه مراحل بازی پارسه

 

لینک های مرتبط با جواب کامل همه مراحل بازی پارسه

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

عکس نوشته و پروفایل

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج