پاسخنامه کامل بازی انگلیسی شو بگو

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


انگلیسی شو بگو مرحله ۱
pineapple
انگلیسی شو بگو مرحله ۲
grapes
انگلیسی شو بگو مرحله ۳
blueberries
انگلیسی شو بگو مرحله ۴
strawberry
انگلیسی شو بگو مرحله ۵
kiwi
انگلیسی شو بگو مرحله ۶
bananas
انگلیسی شو بگو مرحله ۷
pear
انگلیسی شو بگو مرحله ۸
orange
انگلیسی شو بگو مرحله ۹
lemon
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰
apple
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۱
watermelon
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۲
peach
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۳
cherries
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۴
grapefruit
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۵
plums
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۶
square
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۷
heart
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۸
circle
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۹
star
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۰
diamond
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۱
triangle
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۲
oval
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۳
rectangle
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۴
bear
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۵
camel
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۶
cow
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۷
fish
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۸
turtle
انگلیسی شو بگو مرحله ۲۹
elephant
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۰
gorilla
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۱
hippo
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۲
horse
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۳
lion
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۴
panda
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۵
rabbit
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۶
penguin
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۷
duck
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۸
frog
انگلیسی شو بگو مرحله ۳۹
pan
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۰
fryngpan
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۱
kettle
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۲
plate
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۳
bowl
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۴
cup
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۵
fork
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۶
glass
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۷
napkin
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۸
cooker
انگلیسی شو بگو مرحله ۴۹
tap
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۰
refrigerator
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۱
cupboard
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۲
microwave
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۳
platestack
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۴
toaster
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۵
kitchen-knife
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۶
brown
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۷
blue
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۸
yellow
انگلیسی شو بگو مرحله ۵۹
orange
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۰
green
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۱
purple
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۲
black
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۳
pink
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۴
white
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۵
grey
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۶
red
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۷
T-shirt
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۸
hat
انگلیسی شو بگو مرحله ۶۹
shorts
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۰
skirt
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۱
socks
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۲
shoes
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۳
tie
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۴
shirt
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۵
dress
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۶
trousers
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۷
pajamas
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۸
swimsuit
انگلیسی شو بگو مرحله ۷۹
gloves
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۰
mittens
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۱
coat
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۲
bath
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۳
comb
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۴
brush
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۵
hair-dryer
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۶
laundry-basket
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۷
scales
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۸
razor
انگلیسی شو بگو مرحله ۸۹
shaving-cream
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۰
towel
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۱
towel-rack
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۲
sink
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۳
shower
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۴
soap
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۵
toilet
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۶
toilet-paper
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۷
toothpaste
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۸
toothbrush
انگلیسی شو بگو مرحله ۹۹
bed
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۰
pillow
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۱
blanket
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۲
dresser
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۳
bookcase
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۴
table
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۵
wardrobe
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۶
lamp
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۷
rug
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۸
mirror
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۰۹
clock
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۱۰
toys
انگلیسی شو بگو مرحله ۱۱۱
curtains

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج