پاسخنامه کامل بازی پارسی

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


پارسی مرحله ۱
به نام خدا
پارسی مرحله ۲
نورتاب
پارسی مرحله ۳
آغاز
پارسی مرحله ۴
بانگ نماز
پارسی مرحله ۵
نخست
پارسی مرحله ۶
رخداد
پارسی مرحله ۷
بایگانی
پارسی مرحله ۸
نوساز
پارسی مرحله ۹
بالابر
پارسی مرحله ۱۰
دوری
پارسی مرحله ۱۱
همبستگی
پارسی مرحله ۱۲
شاید
پارسی مرحله ۱۳
خودکار
پارسی مرحله ۱۴
فراخوان
پارسی مرحله ۱۵
خودرو
پارسی مرحله ۱۶
ارج
پارسی مرحله ۱۷
ارجمند
پارسی مرحله ۱۸
هشدار
پارسی مرحله ۱۹
شاید
پارسی مرحله ۲۰
مزدور
پارسی مرحله ۲۱
نیاز
پارسی مرحله ۲۲
خواروبار
پارسی مرحله ۲۳
آفرین
پارسی مرحله ۲۴
پسر
پارسی مرحله ۲۵
نوآوری
پارسی مرحله ۲۶
آسان گیری
پارسی مرحله ۲۷
خفگی
پارسی مرحله ۲۸
کشت افزار
پارسی مرحله ۲۹
دریافت
پارسی مرحله ۳۰
از این روش
پارسی مرحله ۳۱
برادر
پارسی مرحله ۳۲
همایه
پارسی مرحله ۳۳
به تازگی
پارسی مرحله ۳۴
بنیاد
پارسی مرحله ۳۵
دوره ها
پارسی مرحله ۳۶
ساده
پارسی مرحله ۳۷
آزار
پارسی مرحله ۳۸
زناشویی
پارسی مرحله ۳۹
زمین ها
پارسی مرحله ۴۰
به گفته ای
پارسی مرحله ۴۱
لرزش
پارسی مرحله ۴۲
تخت
پارسی مرحله ۴۳
بلندی
پارسی مرحله ۴۴
روی گردانی
پارسی مرحله ۴۵
برگشت
پارسی مرحله ۴۶
بزرگتر
پارسی مرحله ۴۷
استادان
پارسی مرحله ۴۸
دیوارک
پارسی مرحله ۴۹
آسودن
پارسی مرحله ۵۰
لرزه
پارسی مرحله ۵۱
شنود
پارسی مرحله ۵۲
خودروگاه
پارسی مرحله ۵۳
بو کردن
پارسی مرحله ۵۴
زورگیری
پارسی مرحله ۵۵
تا
پارسی مرحله ۵۶
تیمچه
پارسی مرحله ۵۷
آزمون
پارسی مرحله ۵۸
آفرین
پارسی مرحله ۵۹
راستا
پارسی مرحله ۶۰
زخم بندی
پارسی مرحله ۶۱
خودداری
پارسی مرحله ۶۲
واپسین
پارسی مرحله ۶۳
یاری
پارسی مرحله ۶۴
بسپار
پارسی مرحله ۶۵
یاری رسانی
پارسی مرحله ۶۶
شهروندان
پارسی مرحله ۶۷
فرمان
پارسی مرحله ۶۸
گزارش نامه
پارسی مرحله ۶۹
پیامبران
پارسی مرحله ۷۰
به گستردگی
پارسی مرحله ۷۱
یخ زدن
پارسی مرحله ۷۲
برفباد
پارسی مرحله ۷۳
گوشه گیری
پارسی مرحله ۷۴
از دید
پارسی مرحله ۷۵
کناره گیری
پارسی مرحله ۷۶
دور
پارسی مرحله ۷۷
بازتاب
پارسی مرحله ۷۸
بازگو کردن
پارسی مرحله ۷۹
جدایی
پارسی مرحله ۸۰
بردوش
پارسی مرحله ۸۱
فرزندان
پارسی مرحله ۸۲
سنگدل
پارسی مرحله ۸۳
پیش کش
پارسی مرحله ۸۴
واپسداد
پارسی مرحله ۸۵
رفت و آمد
پارسی مرحله ۸۶
فرامرزی
پارسی مرحله ۸۷
این گونه
پارسی مرحله ۸۸
هماهنگی
پارسی مرحله ۸۹
رایانامه
پارسی مرحله ۹۰
نا به سامانی
پارسی مرحله ۹۱
آشکار
پارسی مرحله ۹۲
راهبرد
پارسی مرحله ۹۳
دوشیزه
پارسی مرحله ۹۴
بی کران
پارسی مرحله ۹۵
سرانجام
پارسی مرحله ۹۶
خودشویی
پارسی مرحله ۹۷
چالش
پارسی مرحله ۹۸
مکنده
پارسی مرحله ۹۹
نوآوری
پارسی مرحله ۱۰۰
سنگربندی ها
پارسی مرحله ۱۰۱
چشم تنگ
پارسی مرحله ۱۰۲
پیشین
پارسی مرحله ۱۰۳
تخم
پارسی مرحله ۱۰۴
تکسالاری
پارسی مرحله ۱۰۵
شوخ
پارسی مرحله ۱۰۶
افشره
پارسی مرحله ۱۰۷
درخشان
پارسی مرحله ۱۰۸
واپسگرایی
پارسی مرحله ۱۰۹
گسترش
پارسی مرحله ۱۱۰
برداشت
پارسی مرحله ۱۱۱
آب دهان
پارسی مرحله ۱۱۲
چله
پارسی مرحله ۱۱۳
سرمایشی
پارسی مرحله ۱۱۴
شایستگی
پارسی مرحله ۱۱۵
سرما
پارسی مرحله ۱۱۶
همیشگی
پارسی مرحله ۱۱۷
آبگیر
پارسی مرحله ۱۱۸
درخواست
پارسی مرحله ۱۱۹
وارونه
پارسی مرحله ۱۲۰
دچاری
پارسی مرحله ۱۲۱
گاهی
پارسی مرحله ۱۲۲
گواهی
پارسی مرحله ۱۲۳
مژده
پارسی مرحله ۱۲۴
نرمش
پارسی مرحله ۱۲۵
نورافکن
پارسی مرحله ۱۲۶
کناره گیری
پارسی مرحله ۱۲۷
گذرنامه
پارسی مرحله ۱۲۸
پکیدن
پارسی مرحله ۱۲۹
بند
پارسی مرحله ۱۳۰
به کار گیری
پارسی مرحله ۱۳۱
زندگینامه
پارسی مرحله ۱۳۲
ناکس
پارسی مرحله ۱۳۳
بی همتا
پارسی مرحله ۱۳۴
پیشباز
پارسی مرحله ۱۳۵
میان
پارسی مرحله ۱۳۶
نخستینگی
پارسی مرحله ۱۳۷
بیهوده
پارسی مرحله ۱۳۸
ریشخند
پارسی مرحله ۱۳۹
پیش پرداخت
پارسی مرحله ۱۴۰
مردمان
پارسی مرحله ۱۴۱
تهی دست
پارسی مرحله ۱۴۲
ریخت و پاش
پارسی مرحله ۱۴۳
پس
پارسی مرحله ۱۴۴
ایرانی تبار
پارسی مرحله ۱۴۵
برخی
پارسی مرحله ۱۴۶
افسانه
پارسی مرحله ۱۴۷
بی درنگ
پارسی مرحله ۱۴۸
نمایه
پارسی مرحله ۱۴۹
بدین گونه
پارسی مرحله ۱۵۰
ناکارآمد
پارسی مرحله ۱۵۱
کم کم
پارسی مرحله ۱۵۲
تباه
پارسی مرحله ۱۵۳
بارها
پارسی مرحله ۱۵۴
جنگ افزار
پارسی مرحله ۱۵۵
هم راستا
پارسی مرحله ۱۵۶
مایه
پارسی مرحله ۱۵۷
به گونه
پارسی مرحله ۱۵۸
ندانسته
پارسی مرحله ۱۵۹
از این رو
پارسی مرحله ۱۶۰
وارون
پارسی مرحله ۱۶۱
بی اندازه
پارسی مرحله ۱۶۲
آشوبگران
پارسی مرحله ۱۶۳
بی ارزش
پارسی مرحله ۱۶۴
نهفته
پارسی مرحله ۱۶۵
پایداری
پارسی مرحله ۱۶۶
خرده
پارسی مرحله ۱۶۷
ادامه
پارسی مرحله ۱۶۸
هنگامه
پارسی مرحله ۱۶۹
برداشت
پارسی مرحله ۱۷۰
واژگان
پارسی مرحله ۱۷۱
فرسایش
پارسی مرحله ۱۷۲
نوآوری
پارسی مرحله ۱۷۳
کرایه ای
پارسی مرحله ۱۷۴
ریشه
پارسی مرحله ۱۷۵
بازخواست
پارسی مرحله ۱۷۶
کاربرد
پارسی مرحله ۱۷۷
نام
پارسی مرحله ۱۷۸
ریشه دار
پارسی مرحله ۱۷۹
برده
پارسی مرحله ۱۸۰
گسیل
پارسی مرحله ۱۸۱
گسترش
پارسی مرحله ۱۸۲
همراه
پارسی مرحله ۱۸۳
یاران
پارسی مرحله ۱۸۴
کمتری
پارسی مرحله ۱۸۵
پافشاری
پارسی مرحله ۱۸۶
مشتزنی
پارسی مرحله ۱۸۷
سایش
پارسی مرحله ۱۸۸
بیشتری
پارسی مرحله ۱۸۹
فرمانبرداری
پارسی مرحله ۱۹۰
بنیاد
پارسی مرحله ۱۹۱
نزدیکان
پارسی مرحله ۱۹۲
فرمایش
پارسی مرحله ۱۹۳
آگاهی
پارسی مرحله ۱۹۴
شیوایی
پارسی مرحله ۱۹۵
میانه روی
پارسی مرحله ۱۹۶
گذران زندگی
پارسی مرحله ۱۹۷
باورها
پارسی مرحله ۱۹۸
بی برنامه
پارسی مرحله ۱۹۹
بیشتر
پارسی مرحله ۲۰۰
گزیدمان
پارسی مرحله ۲۰۱
زیاده روی
پارسی مرحله ۲۰۲
دست نخورده
پارسی مرحله ۲۰۳
بخت
پارسی مرحله ۲۰۴
چشم داشتن
پارسی مرحله ۲۰۵
برگرفته
پارسی مرحله ۲۰۶
گاهی
پارسی مرحله ۲۰۷
بسنده
پارسی مرحله ۲۰۸
خرده
پارسی مرحله ۲۰۹
اکنون
پارسی مرحله ۲۱۰
بینش
پارسی مرحله ۲۱۱
پوشاک
پارسی مرحله ۲۱۲
کاربرد
پارسی مرحله ۲۱۳
پیوست
پارسی مرحله ۲۱۴
خندان
پارسی مرحله ۲۱۵
در آینده
پارسی مرحله ۲۱۶
راهبردی
پارسی مرحله ۲۱۷
پریشانی
پارسی مرحله ۲۱۸
همباوری
پارسی مرحله ۲۱۹
ماندن
پارسی مرحله ۲۲۰
نمونه ها
پارسی مرحله ۲۲۱
خودسالاری
پارسی مرحله ۲۲۲
کسان
پارسی مرحله ۲۲۳
دریغا
پارسی مرحله ۲۲۴
آگهی
پارسی مرحله ۲۲۵
خودباوری
پارسی مرحله ۲۲۶
گواهمندی
پارسی مرحله ۲۲۷
آشفتگی
پارسی مرحله ۲۲۸
گشایش
پارسی مرحله ۲۲۹
سربلندی
پارسی مرحله ۲۳۰
رسوایی
پارسی مرحله ۲۳۱
چیرگی
پارسی مرحله ۲۳۲
کمینه
پارسی مرحله ۲۳۳
بیشینه
پارسی مرحله ۲۳۴
پیشوا
پارسی مرحله ۲۳۵
پیش نماز
پارسی مرحله ۲۳۶
بارانداز
پارسی مرحله ۲۳۷
یاری رسان
پارسی مرحله ۲۳۸
گزینش
پارسی مرحله ۲۳۹
چشم داشت
پارسی مرحله ۲۴۰
تلافی
پارسی مرحله ۲۴۱
شکم روش
پارسی مرحله ۲۴۲
لغزش
پارسی مرحله ۲۴۳
برچیدن
پارسی مرحله ۲۴۴
لختگی خون
پارسی مرحله ۲۴۵
تنهایی
پارسی مرحله ۲۴۶
کارگماری
پارسی مرحله ۲۴۷
پدیدآوردن
پارسی مرحله ۲۴۸
آرمانی
پارسی مرحله ۲۴۹
باور
پارسی مرحله ۲۵۰
نادرست
پارسی مرحله ۲۵۱
بزرگان
پارسی مرحله ۲۵۲
درونی
پارسی مرحله ۲۵۳
مانده
پارسی مرحله ۲۵۴
به ناچار
پارسی مرحله ۲۵۵
برپایی
پارسی مرحله ۲۵۶
نابودی
پارسی مرحله ۲۵۷
تن
پارسی مرحله ۲۵۸
ایوان
پارسی مرحله ۲۵۹
بازگویی دیدگاه
پارسی مرحله ۲۶۰
گفتمان
پارسی مرحله ۲۶۱
بدنهاد
پارسی مرحله ۲۶۲
سربه نیست کردن
پارسی مرحله ۲۶۳
پایدار استوار
پارسی مرحله ۲۶۴
دانستنی
پارسی مرحله ۲۶۵
سرانجام
پارسی مرحله ۲۶۶
پایان
پارسی مرحله ۲۶۷
لبخند
پارسی مرحله ۲۶۸
کارساز
پارسی مرحله ۲۶۹
شادباش
پارسی مرحله ۲۷۰
اندو ه بار
پارسی مرحله ۲۷۱
درنگ
پارسی مرحله ۲۷۲
راه اندازی
پارسی مرحله ۲۷۳
نوشته
پارسی مرحله ۲۷۴
چیرگی
پارسی مرحله ۲۷۵
افسوس
پارسی مرحله ۲۷۶
بازنگری
پارسی مرحله ۲۷۷
بازرگانی
پارسی مرحله ۲۷۸
همگنی
پارسی مرحله ۲۷۹
شهروند
پارسی مرحله ۲۸۰
گردهمایی
پارسی مرحله ۲۸۱
آزمودن
پارسی مرحله ۲۸۲
دست درازی
پارسی مرحله ۲۸۳
پافشاری
پارسی مرحله ۲۸۴
ساز و برگ
پارسی مرحله ۲۸۵
دلخراش
پارسی مرحله ۲۸۶
موشکافی
پارسی مرحله ۲۸۷
دیرکرد
پارسی مرحله ۲۸۸
زیرین
پارسی مرحله ۲۸۹
پژوهش
پارسی مرحله ۲۹۰
گرد آمدگان
پارسی مرحله ۲۹۱
بردباری
پارسی مرحله ۲۹۲
جنبش
پارسی مرحله ۲۹۳
برآورد
پارسی مرحله ۲۹۴
خوارداشت
پارسی مرحله ۲۹۵
دودلی
پارسی مرحله ۲۹۶
دگرگونی
پارسی مرحله ۲۹۷
تراوش
پارسی مرحله ۲۹۸
بر نمی تابد
پارسی مرحله ۲۹۹
پیشرفت
پارسی مرحله ۳۰۰
ویرانی
پارسی مرحله ۳۰۱
پایانه
پارسی مرحله ۳۰۲
سر رشته
پارسی مرحله ۳۰۳
آزمایش
پارسی مرحله ۳۰۴
لغزش
پارسی مرحله ۳۰۵
آرامش
پارسی مرحله ۳۰۶
ترسانیدن
پارسی مرحله ۳۰۷
کالبدشناسی
پارسی مرحله ۳۰۸
ادامه
پارسی مرحله ۳۰۹
سپاس
پارسی مرحله ۳۱۰
فرآوری
پارسی مرحله ۳۱۱
برخورد
پارسی مرحله ۳۱۲
یادآوری
پارسی مرحله ۳۱۳
خودنمایی
پارسی مرحله ۳۱۴
زایش
پارسی مرحله ۳۱۵
راه پیمایی
پارسی مرحله ۳۱۶
پرورش
پارسی مرحله ۳۱۷
شماری
پارسی مرحله ۳۱۸
بازداشت
پارسی مرحله ۳۱۹
وابستگی
پارسی مرحله ۳۲۰
پیمان نامه
پارسی مرحله ۳۲۱
آموزش
پارسی مرحله ۳۲۲
چیرگی
پارسی مرحله ۳۲۳
جداسازی
پارسی مرحله ۳۲۴
پیگیری
پارسی مرحله ۳۲۵
درخواست
پارسی مرحله ۳۲۶
دستگرد
پارسی مرحله ۳۲۷
سرنوشت
پارسی مرحله ۳۲۸
شتاب زدگی
پارسی مرحله ۳۲۹
پیش کش
پارسی مرحله ۳۳۰
رواداری
پارسی مرحله ۳۳۱
نزدیکی
پارسی مرحله ۳۳۲
پالایش
پارسی مرحله ۳۳۳
کاهش
پارسی مرحله ۳۳۴
چگالی
پارسی مرحله ۳۳۵
پرهیزگاری
پارسی مرحله ۳۳۶
دگرگونی
پارسی مرحله ۳۳۷
هزینه
پارسی مرحله ۳۳۸
گردآوری
پارسی مرحله ۳۳۹
دارایی
پارسی مرحله ۳۴۰
بازجویی
پارسی مرحله ۳۴۱
نام نویسی
پارسی مرحله ۳۴۲
راه کار
پارسی مرحله ۳۴۳
سوم
پارسی مرحله ۳۴۴
گردشگاه
پارسی مرحله ۳۴۵
کم و بیش
پارسی مرحله ۳۴۶
روشنگری
پارسی مرحله ۳۴۷
دوم
پارسی مرحله ۳۴۸
سپردن
پارسی مرحله ۳۴۹
زادروز
پارسی مرحله ۳۵۰
پروا
پارسی مرحله ۳۵۱
چشم داشت
پارسی مرحله ۳۵۲
بخش
پارسی مرحله ۳۵۳
نیرنگ
پارسی مرحله ۳۵۴
یکپارچگی کشوری
پارسی مرحله ۳۵۵
پیشنهاد
پارسی مرحله ۳۵۶
دنباله روی
پارسی مرحله ۳۵۷
گسترش
پارسی مرحله ۳۵۸
سربسته
پارسی مرحله ۳۵۹
پخش
پارسی مرحله ۳۶۰
همگی
پارسی مرحله ۳۶۱
گردشگر
پارسی مرحله ۳۶۲
آمیزه ای
پارسی مرحله ۳۶۳
پیامدها
پارسی مرحله ۳۶۴
گرایش
پارسی مرحله ۳۶۵
کارایی
پارسی مرحله ۳۶۶
دغلی
پارسی مرحله ۳۶۷
سال نامه
پارسی مرحله ۳۶۸
توانگر
پارسی مرحله ۳۶۹
بزرگداشت
پارسی مرحله ۳۷۰
پیشینگی
پارسی مرحله ۳۷۱
شگرد
پارسی مرحله ۳۷۲
بار
پارسی مرحله ۳۷۳
هدر
پارسی مرحله ۳۷۴
برشگاه
پارسی مرحله ۳۷۵
سوسمار
پارسی مرحله ۳۷۶
انگ
پارسی مرحله ۳۷۷
چاپلوسی
پارسی مرحله ۳۷۸
کاهش
پارسی مرحله ۳۷۹
خواهش
پارسی مرحله ۳۸۰
دالان
پارسی مرحله ۳۸۱
بیزاری
پارسی مرحله ۳۸۲
شمار
پارسی مرحله ۳۸۳
همراه
پارسی مرحله ۳۸۴
به دست
پارسی مرحله ۳۸۵
یکتاپرستی
پارسی مرحله ۳۸۶
آیین ها
پارسی مرحله ۳۸۷
پیروی
پارسی مرحله ۳۸۸
نکوهش
پارسی مرحله ۳۸۹
گردشگری
پارسی مرحله ۳۹۰
پی کاوی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج