پاسخنامه کامل بازی سیبیل خان

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱
صدا
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲
کیف
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳
پشه
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴
شانه
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵
دفتر
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶
مکان
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۷
شوخی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۸
کباب
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۹
کشتی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۰
صورت
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۱
جهان
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۲
محلول
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۳
مهندس
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۴
مزاحم
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۵
مضمون
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۶
ارتشی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۷
انزوا
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۸
خودرو
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۱۹
ساعتی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۰
میزان
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۱
عروسک
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۲
دودکش
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۳
نمایش
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۴
احترام
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۵
انتشار
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۶
دفترچه
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۷
کتابچه
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۸
موجودی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۲۹
اشتراک
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۰
کهکشان
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۱
خودکار
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۲
دانشجو
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۳
پیگیری
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۴
بیشمار
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۵
خیابان
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۶
بیابان
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۷
سیمکارت
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۸
تلگرام
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۳۹
کمک، رمز
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۰
نور، دور
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۱
شیر، سیر
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۲
شیر، موش
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۳
صدا، صوت
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۴
شیب، بال
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۵
تور، نور
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۶
سیب، دیس
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۷
تار، مار
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۸
جیب، کیف
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۴۹
ترس، سوت
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۰
شکر، شور
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۱
زیپ، پیچ
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۲
میخ، خالی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۳
رنگ، نقاش
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۴
سیر، برگ
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۵
جوی، ابی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۶
برف، باران
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۷
راحت، احترام
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۸
توری، کتری
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۵۹
ارزش، ورزش
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۰
قالی، قایق
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۱
کشور، شهری
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۲
مجلس، لباس
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۳
ترسو، سمور
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۴
فنری، فشار
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۵
گربه، گراز
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۶
جدول، پازل
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۷
مرز، میهن
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۸
چرخش، چرخ
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۶۹
کاغذ، غذا
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اصغر خان مرحله ۷۰
زبل، زیرک
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اکبر خان مرحله ۱
کوهستان
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اکبر خان مرحله ۲
فراموشی
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اکبر خان مرحله ۳
زندگینامه
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اکبر خان مرحله ۴
معرفینامه
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اکبر خان مرحله ۵
انتخابات
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اکبر خان مرحله ۶
شهید، شاهد، دشمن
پاسخنامه بازی سیبیل خان - مرحله ی اکبر خان مرحله ۷
زیره، همبر

(نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله جلوتر نمی رود و با این که تمامی پاسخ ها، بخصوص مرحله ی ۷ درست است، بازی باگ دارد.)

مطالب مرتبط

4 نظر

 1. امیر

  پاسخ های بازی “کوله پشتی ۱”

  ۱٫ کفش
  ۲٫ کیش، شیک
  ۳٫ فیل، لیف
  ۴٫ شیر، ریش، شر، ری
  ۵٫ موش، شوم، مو
  ۶٫ گرد، در، رگ، رد
  ۷٫ سبزی، سبز، سیب، بز
  ۸٫ ماهی، مایه، ماه، مه
  ۹٫ ستار، راست، ترس، تار، تاس
  ۱۰٫ کادر، کارد، اردک، کدر، کار، درک
  ۱۱٫ بازی، زیبا، ابزی، باز، ابی، اب
  ۱۲٫ تمیز، میز، تیز، تیم
  ۱۳٫ کشیک، کشک، کیک، شیک، کیش، شک، کش
  ۱۴٫ فارس، افسر، سفر، راس
  ۱۵٫ زنگی، زین، زنگ، زن
  ۱۶٫ کشمش، شکم، مشک، کش، شک، شش
  ۱۷٫ ترمز، رمز، رزم، مرز، ترم
  ۱۸٫ برنج، رنج، برج، بنر، رب
  ۱۹٫ ارنج، نجار، رنج، جان، ران
  ۲۰٫ پرسش، پرش، سپر، پسر، پر، سر
  ۲۱٫ کشور، روکش، کشو، شور، شکر، شوک، کور
  ۲۲٫ درخت، دختر، رخت، خرد، ترد، در، تر، خر، رخ
  ۲۳٫ بادی، ابدی، ادیب، باد، ادب، ابی، اب
  ۲۴٫ دریا، دیار، یار، رای، دار، دیر، دی
  ۲۵٫ خاک، کاخ، خوک
  ۲۶٫ جوی، جیب، بوی، جو
  ۲۷٫ اسیر، ساری، سیار، سیر، رای، ری، سر
  ۲۸٫ نقره، قرن، رهن، هنر، قهر
  ۲۹٫ پودر، پدر، دور، رود
  ۳۰٫ کوره، کره، کور، کر، رک، هک
  ۳۱٫ ابری، بار، یار، رای، ابر، اب، رب
  ۳۲٫ میهن، مهین، نیمه، مین، نیم، نی
  ۳۳٫ ارتش، تراش، شاتر، رشت، اتش، شتر، ارش، تار، اش
  ۳۴٫ کتاب، کاتب، تاب، باک، کات، تب، کت
  ۳۵٫ نبات، بنا، ناب، تاب، تن
  ۳۶٫ کمان، مکان، نمک، نام، کام، کما، امن
  ۳۷٫ سیاه، سایه، یاس، سی
  ۳۸٫ قمری، قمر، قیر، رقم، قم، ری
  ۳۹٫ مسیر، رسمی، سیر، سیم، سم، مس، رس
  ۴۰٫ شوخ، شخم، موش، خشم، شوم، مخ، خم
  ۴۱٫ میوه، شیوه، میش، موش، هوش، مو، مه
  ۴۲٫ سفید، فاسد، فساد، اسید، دیس، داس، اسد، دف
  ۴۳٫ سنگین، نگین، گینس، سنگی، گیس، سنگ، سگ
  ۴۴٫ اشکار، شکار، شاکر، شرکا، اراک، اشک، شکر، کار، کش، اش، شک
  ۴۵٫ دقایق، قایق، دقیق، قید، یاد، قد، دق
  ۴۶٫ شیراز، ارزش، ارش، راز، شیر، ریش، یار، زیر، ریز
  ۴۷٫ مهندس، سمند، سهند، هند، سند، سهم، مهد، سد
  ۴۸٫ فلفلی، فلفل، فیل، لیف
  ۴۹٫ قاشق، مشق، شام، قشم، ماش، اش، قم
  ۵۰٫ شعور، شاعر، شروع، شعار، شورا، شعر، عرش، شور، روش
  ۵۱٫ سیاره، سیاه، ساری، سایه، اسیر، سیار، راه، اره، سیر، ریه
  ۵۲٫ پاریس، اسپری، پارسی، پارس، یاس، سپر، پری، پرس، پسر
  ۵۳٫ زمینه، زمین، نیزه، میهن، نیمه، مزه، مین، زین
  ۵۴٫ کرمان، مکان، مکار، رمان، کمان، کمر، کرم، نمک، نرم، کار، مار، امر، ارم
  ۵۵٫ اشکان، کاشان، اشنا، اشک، شنا، شک
  ۵۶٫ کاسبی، کاسب، ساک، سیب، کسب، سبک، باک
  ۵۷٫ تمشک، شکم، مکش، تشک، مشک، مشت، کشت، کم
  ۵۸٫ مدارک، مارک، مدرک، مدار، کارد، مکار، اردک، دام، مار، مرد
  ۵۹٫ ترشی، رشتی، ترش، رشت، شیر، ریش، تیر، شتر، تر
  ۶۰٫ حلقه، قله، حلق، حقه، حق، لق، حل، هل
  ۶۱٫ دلفین، نیل، فیل، لیف، فنی، دین، دل، فن، دف، دی
  ۶۲٫ شلوار، واشر، شورا، شال، لار، وال، روش، الو، شور، شل
  ۶۳٫ مدرسه، مدرس، سرمه، درس، سرد، مرد، دره، رسم، مهر، سر، ده
  ۶۴٫ مسافر، افسر، فارس، سفر، فسا، مار، سرم، سام، ارس
  ۶۵٫ مشترک، متشکر، تمشک، تشکر، شکر، کمر، مشت، متر، شرم، شتر، مکر
  ۶۶٫ سینما، سیمان، امین، نسیم، سینا، نیما، سیما، نما، نام، امن
  ۶۷٫ مامور، امور، امر، رام، وام، روم، مور، موم، ارم، مو
  ۶۸٫ کپسول، پولک، پول، کسل، لوس، سوپ، پوک، پلک، لپ، سو، پل
  ۶۹٫ زندگی، گزیدن، زنگی، دیگ، دین، زنگ، زین، زن، گز
  ۷۰٫ نانوا، نانو، نان، ناو، وان، نوا، اوا
  ۷۱٫ اشغال، شغال، شغل، شال، غشا، اش، شل
  ۷۲٫ اهنگر، نگاه، اهنگ، گناه، گران، نگار، رنگ، راه، اهن، هنر، رگ
  ۷۳٫ منشور، روشن، روش، نور، منش، نوش، موش، شن
  ۷۴٫ بیمار، امیر، مربا، بام، ابر، بیم، امر، بار، ابی
  ۷۵٫ خورشید، خورش، شوخی، خرید، خوشی، شوخ، خوش، دیر، خیر، شیر، رشد، رخش
  ۷۶٫ بازیگر، بیزار، گراز، ابزی، بازی، گاری، بزرگ، گرز، گاز، باز، برگ، ریگ
  ۷۷٫ موبایل، ابلیمو، لوبیا، لیمو، ویلا، میل، بیل، لبو، بال، بلا، بوم، ولم، بم
  ۷۸٫ قالیچه، قالی، چاله، چال، چاه، اهل، قله، چای، چهل، چاق، چله، قاچ، لق
  ۷۹٫ افریقا، قاری، فقرا، فقیر، رفیق، فقر، فرق، قیف، قیر، یار، رای، قاف
  ۸۰٫ جاندار، نجار، ارنج، نادر، جدار، جان، دار، جار، رند
  ۸۱٫ کشاورز، کشور، روکش، کاور، زرشک، ورزش، شورا، ورزش، روز، کشو، شکر
  ۸۲٫ میزبان، انزیم، زبان، زمین، امین، نماز، زمان، بازی، زیان، میان، بینا
  ۸۳٫ اتریش، ارتشی، ارتش، شاتر، تراش، شیار، ترش، شیر، رشت
  ۸۴٫ گردشگر، شگرد، گردش، گرگ، گرد، رشد، رگ، در
  ۸۵٫ ابگوشت، گوشت، اشوب، شتاب، اتش، گشت، تاب، شوت، گوش، اش
  ۸۶٫ گرمابه، گمراه، گرما، بهار، گرم، مرگ، گره، بره، گام، برگ، مهر، هرم
  ۸۷٫ متنوع، تنوع، متون، متن، نوع، منو، تن، نت
  ۸۸٫ دریاچه، دریچه، چادر، چاره، دریا، چهار، دیار، ارد، دره، چای، چاه، دیر
  ۸۹٫ مستقیم، تقسیم، قسمت، قیمت، قسم، سیم، مسی، سمت، تیم، ستم
  ۹۰٫ یواشکی، کاشی، یواش، شاکی، کاوش، کوشا، شوک، کیش، اشک
  ۹۱٫ سوختنی، سوخت، نخست، سختی، تنیس، سیخ، خیس، سخت، خون، سنت، نیت
  ۹۲٫ باربری، بربری، ابری، ابر، بار، باب، ابی، رب
  ۹۳٫ پرتقال، قاتل، پرت، قتل، تار، لار، تاپ، لات، پر، پا، پل
  ۹۴٫ همشهری، همیشه، ریشه، شهری، شیره، شیر، شرم، میش، مهر، شهر، هرم
  ۹۵٫ کلمات، تکامل، تکلم، ملاک، کامل، مالک، ملات، کمال، کلم، ملک، مات، لات، کال، لاک
  ۹۶٫ پیروزی، پیروز، روزی، پریز، زیور، روز، زور، زری، پیر، ریز، زیر
  ۹۷٫ پرونده، پرنده، پودر، درون، روده، دونه، نرده، پرده، رنده، نور، رند، دور، رود
  ۹۸٫ توریست، توری، روسی، ترسو، تیتر، سوتی، ترس، تور، سوت، توت، تیر
  ۹۹٫ پیراهن، اهنی، پاره، پنیر، هنری، پهنا، اهن، پیر، ریه، هنر، پره، پهن، راه، اره
  ۱۰۰٫ محافظت، حفاظت، محافظ، حافظ، حفاظ، فاتح، حفظ، فتح
  ۱۰۱٫ دستمال، التماس، الماس، اسلام، استاد، امسال، ملات، ستاد، سلام، ماست
  ۱۰۲٫ سرمایه، امریه، سیاره، رسمی، ماسه، مسیر، اسیر، امیر، سرما، سهم، مهر
  ۱۰۳٫ همکلاس، اسکله، کلاس، ملاک، هلاک، سالم، مهلک، کمال، کاسه، سلام، کلاه، کلام، لاک، کال
  ۱۰۴٫ هوشمند، دمنوش، مشهد، هومن، دشمن، هند، شهد، نوش، هوش، نوه
  ۱۰۵٫ رایانه، یارانه، ارایه، ناهار، هاری، هنر، هار، ریه، راه، اره، ران
  ۱۰۶٫ نخودچی، نوید، چدنی، نخود، چین، چدن، خود، خون، نخ
  ۱۰۷٫ مجموعه، مجموع، مجمع، جمعه، موم، مهم، موج، جمع، عمه
  ۱۰۸٫ کاپشن، شاپرک، کران، کنار، شکار، کاپ، پاک، کار، شنا، اشک، شکر
  ۱۰۹٫ اسکناس، ساسان، اسکان، سکان، اسان، سکن، ساک، ناس، سس، سن
  ۱۱۰٫ پرستار، پارس، راست، پست، تار، پرس، ترس، پست، پاس، تاس، پرت
  ۱۱۱٫ ازدواج، اواز، جادو، ازاد، زوج، جوز، زاد، دوز، زود، زاج، جدا، جو، جد
  ۱۱۲٫ بامداد، بادام، امداد، مبادا، داماد، مداد، اداب، اباد، ادم، دام
  ۱۱۳٫ سنتوری، سنتور، تنوری، تنور، تینر، تنیس، سنتی، توری، تور، سنت، نور
  ۱۱۴٫ خجالتی، خجالت، خیال، خالی، خلت، تلخ، خال، لخت، تاج، لج، جت
  ۱۱۵٫ دوربین، دوری، نبرد، برد، دین، رود، بور، دور، بد، نو
  ۱۱۶٫ رزمنده، زرده، زنده، مرده، زره، درز، زرد، رند، مزه، هند، مزد، رهن، رزم، رمز
  ۱۱۷٫ درختچه، درخت، دختر، چرخه، تره، دره، رخت، خرد، خرت، چرخ، چرت، چتر
  ۱۱۸٫ شطرنجی، شطرنج، نیش، رنج، شرط، شیر، جیر، جین، شط
  ۱۱۹٫ نمکدان، مکان، دکان، کمان، اندک، نام، کما، نمک، کمد، نمد، ادم، دما، نما
  ۱۲۰٫ کلاسور، کلاس، سالک، لوکس، روال، سوار، کولر، کاور

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کوله پشتی ۱٫۱”

  ۱۲۱٫ خودکار، خوراک، کارد، کادر، رکود، خرد، کاخ، خاک، خار، کار، خوک، ارد
  ۱۲۲٫ خریدار، خرید، اخیر، خیار، دریا، خرد، یاد، ارد، دیر، خیر
  ۱۲۳٫ دماوند، مواد، مداد، دام، وان، وام، نوا، دما، ادم
  ۱۲۴٫ التماس، اسلام، الماس، سلامت، ماست، تماس، سلام، ملات، املت
  ۱۲۵٫ سپیدان، سپید، سپند، پیدا، دنیا، پاس، پند، سند، دیس
  ۱۲۶٫ گلستان، گسل، تنگ، لنگ، سال، سنگ، سنت، نسل، سن، گل، سگ
  ۱۲۷٫ پشیمان، پیمان، ماشین، پیام، امین، شام، میش، پشم، نیش
  ۱۲۸٫ امتیاز، تمایز، مزیت، تمیز، تیم، امت، تیز، میز
  ۱۲۹٫ فیتیله، تیله، فیله، لیته، تلف، لیف، فیل، تله
  ۱۳۰٫ همبرگر، همبر، برگر، برگه، بره، مهر، مرگ، برگ، گرم
  ۱۳۱٫ دانشجو، دانش، جوان، جواد، جادو، جان، دوش، جوش، جشن، اوج، شاد
  ۱۳۲٫ امانتی، امانت، امنیت، امان، ایام، نیت، امن، نام، نما
  ۱۳۳٫ احتمال، املاح، تحمل، حمال، حتما، حمل، مال، مات، حال
  ۱۳۴٫ لاکپشت، شکلات، پلاکت، پلاک، پاکت، تلاش، تپش، شکل، شال، پاک، لاک، کال
  ۱۳۵٫ مرغابی، بیمار، ابری، غبار، مرغ، مار، بام، امر، باغ، غرب
  ۱۳۶٫ انتشار، اشنا، انار، تراش، ارتش، ناشر، شاتر
  ۱۳۷٫ اردبیل، بیدار، دریبل، دلیر، دلار، دریل، دریا، ریال
  ۱۳۸٫ ارسال، سالار، راس، ارس، لار، سال
  ۱۳۹٫ شاهین، شانه، ناشی، نیش، شنا، شاه، شن، اش
  ۱۴۰٫ گرسنه، سنگر، سرنگ، نرگس، هنر، رنگ، گره، رهن

  پاسخ
 3. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کوله پشتی ۱٫۴”

  ۱۴۱٫ هواگیر، واگیر، راوی، گوهر، گاری، هاری، گیرا، گیاه، گیره، گره، راه، هار، گیر
  ۱۴۲٫ بهداشت، تشابه، شهادت، شهاب، تابش، بهشت، تابه، دهات، اتش، دشت، شاه، شبه
  ۱۴۳٫ پرخاش، خراش، خارش، شاخ، اخر، خار، پرش، پر، پا، خر، رخ، اش، خش
  ۱۴۴٫ پرورشی، پرورش، رویش، شرور، پیر، شور، روش، ریش، شیر، پرش، شر، پر
  ۱۴۵٫ پلاستیک، لاستیک، پاستیل، کلیسا، استیل، کلیپس، کلاس
  ۱۴۶٫ تقصیر، مقصر، قیمت، قیصر، رقص، متر، قیر، تیر، قصر، قمر
  ۱۴۷٫ تلگراف، گراف، رگال، فلات، لاف، فال، گاف، لار، تار، تلف، لات
  ۱۴۸٫ جورچین، جوچین، نیرو، جین، جیر، نور، جور، چین، رنج
  ۱۴۹٫ جواهرات، تاراج، اواره، جواهر، رواج، جوار، اوار، توجه، جهات، وراج، جارو، جوهر
  ۱۵۰٫ مکانیک، مکان، کیان، امین، کمین، نیما، کام، نام، امن، مین، نیک، کما
  ۱۵۱٫ فرمانده، فرمان، رانده، دامن، نامه، فردا، نماد، مدرن، مردن، ارده، مادر، نهار، نرده
  ۱۵۲٫ دیالوگ، الودگی، گودال، والی، الگو، ویلا
  ۱۵۳٫ راهنما، ارمان، ناهار، امران، مهار، انار، امار، ارام، امان، رمان، نهار، اهرم
  ۱۵۴٫ زاهدان، اندازه، زاهد، دانا، ازاد، دهان، نهاد
  ۱۵۵٫ زبردست، درست، درس، ترس، ترب، درب، برد، دست، سرد، ترد، درز، زرد
  ۱۵۶٫ سرگرمی، گرمسیر، سرگرم، مسیر، گریم، گیس، سیم، مرگ، گرم، سیر، گیر
  ۱۵۷٫ شیپورچی، شیپور، پیری، پویش، پرش، پرچ، پیر، شور، روش، پوچ
  ۱۵۸٫ معدنچی، معدنی، معدن، نمد، عین، مین، چین، دین، چمن، چدن
  ۱۵۹٫ نوروزی، نوروز، روزی، ریز، زیر، زور، نور، وزن، روز
  ۱۶۰٫ فیلسوف، فسیل، سیلو، فلس، سیل، فیل، لیف، لوس، فول، لیس

  پاسخ
 4. امیر

  پاسخ های بازی “سیبیل کلفت ۱٫۳٫۱”

  (این بازی دیگری به جز بالایی است.)

  (نکته ی بسیار مهم: این بازی دو باگ عمده دارد: یکی این که از این مرحله جلوتر نمی رود و سایر مراحل باز نمی شوند. دوم این که اگر از بازی خارج و دوباره به آن وارد شویم، مراحل طی شده ی مرحله ی ۲ (اصغر آشپز) دیده نمی شوند و باید از مرحله ی ۱ شروع کنیم!

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج