جواب کامل همه مراحل بازی فندق – جواب و حل کامل بازی ها

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

جواب کامل همه مراحل بازی فندق – جواب و حل کامل بازی ها


فندق مرحله 1
دو، دود
فندق مرحله 2
سد، سبد
فندق مرحله 3
شب، شیب
فندق مرحله 4
آش، ماش، شام
فندق مرحله 5
خل، لخت، تلخ
فندق مرحله 6
ریش، شیر
فندق مرحله 7
لپ، پل، پلو، پول
فندق مرحله 8
یخ، سی، خیس، سیخ
فندق مرحله 9
مرز، رزم، رمز
فندق مرحله 10
شک، یک، کش، شیک، کیش
فندق مرحله 11
نقد، دفن، قند، فندق
فندق مرحله 12
باک، بابک، کباب
فندق مرحله 13
برگ، گره، بره، برگه، گربه
فندق مرحله 14
حفظ، حفاظ، حافظ
فندق مرحله 15
دکل، کلید
فندق مرحله 16
کاه، هوا، آهک، کوه، آهو، کاوه، کاهو
فندق مرحله 17
خرد، رخت، ترد، دختر، درخت
فندق مرحله 18
بد، آب، ابد، ادب، باد
فندق مرحله 19
کشو، شکر، کور، شور، روکش، کشور
فندق مرحله 20
سفر، افسر، فارس
فندق مرحله 21
شرف، فرش، شوفر، فروش
فندق مرحله 22
لگن، لنج، گنج، جنگل
فندق مرحله 23
آجر، رنج، آرنج، نجار
فندق مرحله 24
اتم، مات، تاس، امت، تماس، ماست
فندق مرحله 25
ابر، خبر، خراب، بخار
فندق مرحله 26
تیر، ترک، تیرک، کتری
فندق مرحله 27
بقا، قلب، قالب، قلاب
فندق مرحله 28
شفا، اشک، کشف، کاشف، شکاف، کفاش
فندق مرحله 29
خرس، سرخ، خسرو، خروس
فندق مرحله 30
اسم، قسم، ساق، قاسم، سماق
فندق مرحله 31
ماه، مهسا، سهام، ماسه
فندق مرحله 32
پا، پر، پاس، سپر، پسر، پارس
فندق مرحله 33
شهر، هوش، رشوه، شوهر
فندق مرحله 34
سال، مال، ملس، سالم، سلام
فندق مرحله 35
شرق، رقم، مشق، قمر، قشم، مشرق
فندق مرحله 36
کرد، آرد، کدر، کارد، اردک
فندق مرحله 37
سری، کسر، سیر، کرسی، ریسک، سیرک
فندق مرحله 38
هند، آهن، دهان، دانه
فندق مرحله 39
آبی، باز، زیبا، بازی
فندق مرحله 40
تور، متر، ترم، تمر، تورم، مترو
فندق مرحله 41
ساز، راز، گرز، گاز، ارز، گراز، زاگرس
فندق مرحله 42
گوش، گور، رخش، خوش، شوخ، خرگوش
فندق مرحله 43
نیم، مین، موم، یمن، مینو، میمون
فندق مرحله 44
اسب، بار، سرب، سبز، برس، سراب، بازرس، سرباز
فندق مرحله 45
شال، شغل، الاغ، شاغل، شغال، آشغال
فندق مرحله 46
برش، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
فندق مرحله 47
روی، صوت، توری، تصور، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
فندق مرحله 48
اره، هنر، رهن، نهر، تنها، انتر، ترانه، تهران
فندق مرحله 49
آلو، وان، ویلا، وانیل، لیوان
فندق مرحله 50
تار، آفت، فکر، کتف، کارت، راکت، کفتر، کفتار
فندق مرحله 51
وال، گلو، گاو، واگن، انگل، گالن، النگو
فندق مرحله 52
تبر، ترب، بیت، بیک، کتبی، برکت، کبیر، کبری، تبریک، کبریت
فندق مرحله 53
بها، همت، مته، تباه، مهتاب
فندق مرحله 54
مار، منع، آرم، نما، رمان، مانع، عمان، عمران
فندق مرحله 55
فاز، زهر، زره، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
فندق مرحله 56
رنگ، نرخ، چرخ، چنگ، خنگ، خرچنگ
فندق مرحله 57
دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، میدان
فندق مرحله 58
نرم، چمن، ماچ، چرم، چنار، چمران
فندق مرحله 59
بال، بیل، بلا، گلاب، گلابی
فندق مرحله 60
پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین
فندق مرحله 61
موش، پشم، شوم، شامپو
فندق مرحله 62
میخ، خرم، خمیر، مریخ
فندق مرحله 63
قرن، یار، قیر، قران، یرقان، قناری
فندق مرحله 64
عدس، عید، سعی، عدسی، سعید، سعدی
فندق مرحله 65
ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه
فندق مرحله 66
نصب، بنا، بانو، صابون
فندق مرحله 67
متن، نما، ضامن، ضمانت
فندق مرحله 68
شاه، وبا، شهاب، آشوب، باهوش
فندق مرحله 69
کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
فندق مرحله 70
کما، ملک، کلم، کلام، کمال، کامل، مالک، املاک
فندق مرحله 71
نوه، وجه، جین، جیوه، هویج، یونجه
فندق مرحله 72
زین، تیز، زینت، زیتون
فندق مرحله 73
وان، نور، ران، ناو، روان، نوار
فندق مرحله 74
سکو، بوس، سبک، باک، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس
فندق مرحله 75
موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
فندق مرحله 76
تاب، بافت، آفتاب
فندق مرحله 77
پنج، پره، پهن، پنجه، پنجره
فندق مرحله 78
کشت، شدت، دشت، تشک، شکست، دستکش
فندق مرحله 79
لبو، روال، ابرو، بلوار
فندق مرحله 80
بنا، جنب، نجس، باج، جنس، جناب، سنجاب
فندق مرحله 81
رشد، کره، دکه، کدر، کرد، دره، شهرک، درشکه
فندق مرحله 82
لاف، فلک، فال، سفال، فلاسک
فندق مرحله 83
نام، امن، طاق، منطق، نقاط، مناطق
فندق مرحله 84
سنا، مسن، مینا، نسیم، ایمن، یاسمن، سینما، سیمان
فندق مرحله 85
چمن، دما، نمد، نادم، دامن، چمدان
فندق مرحله 86
زیر، زری، زجر، ریز، زرین، زنجیر
فندق مرحله 87
اتو، سنت، اوت، وات، توان، وانت، سونا، ساتن، ستوان
فندق مرحله 88
مسح، ستم، حسام، مساحت، تمساح
فندق مرحله 89
قبر، قبه، برق، عرق، قهر، عرب، ربع، بره، عقرب، عقربه
فندق مرحله 90
بید، آبی، ادا، آداب، آبادی
فندق مرحله 91
بدن، بند، برد، نبرد، بندر
فندق مرحله 92
ماه، مزه، مزد، ماده، همزاد
فندق مرحله 93
چاپ، پوچ، چوپان
فندق مرحله 94
پرش، شرور، پرشور، پرورش
فندق مرحله 95
ننگ، ریگ، نگین، رینگ، نیرنگ
فندق مرحله 96
کار، کمر، نمک، کنار، کمان، مکار، رمان، کرمان
فندق مرحله 97
شنا، نیش، ناشی، شهین، شانه، شاهین
فندق مرحله 98
حیا، نوح، حوا، حنا، حاوی، نواحی، حیوان
فندق مرحله 99
ترس، سوت، تنور، ستون، وسترن، سنتور
فندق مرحله 100
تار، زور، راز، روز، تراز، آرزو، وزارت، ترازو
فندق مرحله 101
نوه، نود، هود، دوده، دنده، دونده
فندق مرحله 102
بور، تور، برکت، کبوتر
فندق مرحله 103
چای، خال، خالی، خیال، یخچال
فندق مرحله 104
پست، پیت، پیچ، چیپس، پستچی
فندق مرحله 105
سوا، اوج، سویا، یاسوج
فندق مرحله 106
شور، پیر، پیرو، یورش، پیشرو، شیپور
فندق مرحله 107
هوا، آهو، بها، بانو، انبه، انبوه
فندق مرحله 108
پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، پرستو
فندق مرحله 109
هشت، هفت، شته، رشته، شهرت، فرشته
فندق مرحله 110
ابر، ابرو، ربات، باروت
فندق مرحله 111
قاب، عقب، عبا، عقاب
فندق مرحله 112
ضر، مضر، ضمیر، مریض
فندق مرحله 113
مهر، جام، اهرم، ماهر، مجرا، جامه، مهاجر
فندق مرحله 114
باز، ارز، آزار، بارز، ابزار، بازار
فندق مرحله 115
بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
فندق مرحله 116
تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
فندق مرحله 117
وام، سرم، امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
فندق مرحله 118
ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
فندق مرحله 119
کوه، هوش، کشف، کفش، شکوه، شکوفه
فندق مرحله 120
چاه، قاچ، چاق، طاق، طاقچه
فندق مرحله 121
لیف، لاف، فال، فیلم، فامیل
فندق مرحله 122
فنس، فنا، ناف، سونا، فانوس
فندق مرحله 123
سنگ، هنر، سنگر، نرگس، سرنگ، گرسنه، سرهنگ
فندق مرحله 124
ترس، راست، رسته، ستاره
فندق مرحله 125
ریا، یار، انار، آریا، یاران، ایران
فندق مرحله 126
دور، رود، ورود، دورو، خودرو
فندق مرحله 127
رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
فندق مرحله 128
شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت
فندق مرحله 129
میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم
فندق مرحله 130
درس، دسر، آدرس، سردر، سردار
فندق مرحله 131
کیش، شیب، کاشی، شاکی، آبکش، شکیبا
فندق مرحله 132
ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن
فندق مرحله 133
کشو، آلو، اشک، وال، لاک، کاوش، لواش، لواشک
فندق مرحله 134
خار، کاخ، خاک، آخر، خوک، کاور، خاور، خوراک
فندق مرحله 135
سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
فندق مرحله 136
سیر، سریع، وسیع، عروس، عروسی
فندق مرحله 137
بنا، آبان، انبر، انبار، باران
فندق مرحله 138
دما، دام، داد، مداد، امداد، داماد
فندق مرحله 139
بیم، بام، آیه، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
فندق مرحله 140
دیر، دوا، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
فندق مرحله 141
ابر، باد، آبی، دبیر، بیدار، ردیاب
فندق مرحله 142
قله، اهل، قلم، قمه، قلمه، لقمه، ماله، ملاقه، مقاله
فندق مرحله 143
سیل، بیل، سبیل، لباس، سیبل، لابی، سیلاب، ابلیس
فندق مرحله 144
بنر، انگ، برگ، ارگ، گران، نگار، بانگ، آبرنگ
فندق مرحله 145
زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
فندق مرحله 146
فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
فندق مرحله 147
پوک، پتک، پاکت، تکاپو، کاپوت
فندق مرحله 148
گیس، ریگ، یاس، گاری، ساری، اسیر، گریس، سیگار
فندق مرحله 149
گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، گودال
فندق مرحله 150
ناز، وزن، موز، زمان، نماز، زانو، آزمون
فندق مرحله 151
آهو، گره، گروه، گوهر، گواه، گهواره
فندق مرحله 152
تمر، متر، تورم، مترو، تومور، موتور
فندق مرحله 153
وات، اوت، کاتر، کروات، تکاور
فندق مرحله 154
وان، تاب، ناب، نبات، نوبت، بتون، باتون، بوتان
فندق مرحله 155
لات، فلک، تلف، کتف، آفت، کلفت، فلاکت، کفالت
فندق مرحله 156
شوک، کاوش، پوشک، پوشاک
فندق مرحله 157
لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، تونل، تفلون
فندق مرحله 158
رعنا، عارف، زارع، فراز، نزاع، فرزان، فرناز، زعفران
فندق مرحله 159
ختم، خام، تخم، اخم، خمر، خرما، تارخ، خمار، خاتم، مختار
فندق مرحله 160
شنا، ننه، نان، آهن، نشان، شانه، نهان، نشانه
فندق مرحله 161
عمر، رفع، عفو، مور، عمو، عرف، معرف، معروف
فندق مرحله 162
ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش
فندق مرحله 163
بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
فندق مرحله 164
آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک
فندق مرحله 165
هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
فندق مرحله 166
بقا، جنب، باج، قاب، ناب، آقا، ناجا، نقاب، اجاق، باجناق
فندق مرحله 167
هار، سری، ریه، هراس، سیاه، سایه، سیاره
فندق مرحله 168
کما، کام، واکس، مسکو، ماسک، مسواک
فندق مرحله 169
میت، تیم، سیم، تقی، مقیم، قسمت، قیمت، تیمم، تقسیم، مستقیم
فندق مرحله 170
امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت
فندق مرحله 171
رنگ، نگر، فنر، نفر، فنگ، رینگ، فرنی، فرنگی
فندق مرحله 172
مژه، رژه، پدر، مژده، مرده، درهم، پرده، پژمرده
فندق مرحله 173
رقم، قبر، برق، قهر، مهر، قمر، رمق، مقبره
فندق مرحله 174
درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، دکور، خوراک، خودکار
فندق مرحله 175
سوت، تپه، توپ، هوس، سوپ، پوست، پسته، پوسته
فندق مرحله 176
جدا، جسد، داس، سند، جنم، مسن، دنج، سمج، نماد، سمند، دامن، جامد، سجاد، سنجد، مساجد، دماسنج
فندق مرحله 177
دیس، دیه، تهی، دسته، تهیدست
فندق مرحله 178
سفر، نفس، فنس، رها، سفره، سرفه، رفاه، فارس، رسانه، فرانسه
فندق مرحله 179
اتو، تور، روس، سوت، راس، سوار، اورست، روستا
فندق مرحله 180
اصل، خاص، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه
فندق مرحله 181
پاس، سپر، پسر، سوا، پروا، پارس، پارو، پاسور
فندق مرحله 182
قسم، قوی، موسی، مقوی، موسیقی
فندق مرحله 183
اشک، آشنا، انشا، اشکان، کاشان
فندق مرحله 184
سال، کال، ساک، الک، ساکت، یکتا، کاست، تاکسی، اسکلت، کلیسا، اسکیت، استیک، استیل، لاستیک
فندق مرحله 185
جور، هوا، جار، رواج، جوهر، وراج، جارو، جواهر
فندق مرحله 186
شام، شمع، منع، عمد، منش، دعا، دانش، معدن، داعش، معاش، دشمن، نادم، معنا، معاد، عمدا، معادن، دشنام، شمعدان
فندق مرحله 187
اهل، حال، سلاح، ساحل، اسلحه
فندق مرحله 188
رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
فندق مرحله 189
پاک، کاپ، پست، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
فندق مرحله 190
فنر، نور، نفر، فروغ، روغن، فرغون
فندق مرحله 191
درز، رود، روز، دره، هدر، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
فندق مرحله 192
اتم، علی، ملات، ملیت، عیال، علیم، مایع، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات
فندق مرحله 193
تنگ، تنش، نشت، گشت، نشات، ناگت، انگشت
فندق مرحله 194
مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
فندق مرحله 195
بنا، آبی، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، یابو، بینوا
فندق مرحله 196
ماست، سالم، سلام، املت، تامل، مدال، سلامت، دستمال
فندق مرحله 197
بوس، اسب، بوت، سنا، تاب، وانت، ستون، سونا، توان، تونس، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان
فندق مرحله 198
کبری، کبیر، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، روبیک، میکروب
فندق مرحله 199
نیم، یمن، ولی، نیلو، مینو، لیمو، میلیون
فندق مرحله 200
هنر، نهر، رهن، رنج، جین، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه
فندق مرحله 201
گود، نود، دفن، نفس، گند، سود، سوگند، گوسفند
فندق مرحله 202
دبیر، نبرد، نیرو، درون، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین
فندق مرحله 203
محو، حکم، محک، حکمت، موکت، حکومت
فندق مرحله 204
وقت، قوت، قوی، قوا، تقی، تقوا، قاتی، یاقوت
فندق مرحله 205
زبل، بغل، لبه، غزل، غاز، زاغ، باغ، اغلب، آبله، بالغ، زغال، غزال، زباله، بزغاله
فندق مرحله 206
شوم، نوش، موش، دوش، دشمن، شنود، دمنوش
فندق مرحله 207
رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر
فندق مرحله 208
تمر، ترم، مری، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، متحیر، تحریم
فندق مرحله 209
یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک
فندق مرحله 210
سرم، رسم، ورم، سوم، مسیر، مسری، مرسی، موسیر
فندق مرحله 211
هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
فندق مرحله 212
نام، زین، یزد، مزد، ناز، میز، ایمن، امید، زیان، ایزد، زمین، زمان، نماز، میدان، دینام، میزان، آنزیم، نامزدی
فندق مرحله 213
تلف، ریل، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر
فندق مرحله 214
هدا، گدا، گاز، آگاه، اهدا، آزاد، آزاده، زادگاه
فندق مرحله 215
ریگ، گرو، گلو، گوی، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
فندق مرحله 216
رخت، تار، فرخ، آفت، فاخر، افترا، خرافات، افتخار
فندق مرحله 217
فوت، فوق، وقف، افق، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق
فندق مرحله 218
خرم، درد، مدد، خرد، خرمن، مخدر، مردد، خردمند
فندق مرحله 219
آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت
فندق مرحله 220
شکار، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش
فندق مرحله 221
دور، رود، شور، رشد، شوخ، رخش، خوش، خیر، دیش، شیخ، رویش، شوخی، خویش، رشید، خروش، خرید، درویش، خورشید
فندق مرحله 222
زود، زوج، موز، موج، مجوز، مزدوج
فندق مرحله 223
شاد، ادب، شدت، شاه، بها، شهد، دشت، دبه، تباه، شتاب، شهاب، تابش، ابهت، هشتاد، شهادت، تشابه، شباهت، بهداشت
فندق مرحله 224
تیر، ترک، تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک
فندق مرحله 225
شهر، اره، آهو، پرش، راه، هوش، پره، پشه، پاره، شوهر، شوره، پوشه، رشوه، هاشور، شاهپور
فندق مرحله 226
سفر، تار، راس، ترس، سفت، افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، سفارت
فندق مرحله 227
سوار، راسو، روان، سارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور
فندق مرحله 228
شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، جاروکش، جوشکار
فندق مرحله 229
آوا، آرا، شعر، عشا، شرع، عرش، شعرا، شعار، شعور، شروع، شاعر، اشعار، اعشار، عاشورا
فندق مرحله 230
فال، ولت، آفت، وال، وات، الف، آلو، اول، لبو، فلوت، بلوا، بلوف، بافت، تابلو، فوتبال
فندق مرحله 231
چاه، چاپ، چاره، پاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، پارچه، چهارپا
فندق مرحله 232
کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، کازیه، پاکیزه
فندق مرحله 233
بار، ارز، پاس، ابر، زبر، ساز، راز، سرب، سبز، پرز، بارز، سراب، سرباز، بازرس، بازپس، بازپرس
فندق مرحله 234
دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
فندق مرحله 235
بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، باطل، طالب، اطلس، اسطبل
فندق مرحله 236
قار، فقر، فرق، قیر، آریا، ایفا، فارق، افقی، فراق، آفاق، فقیر، رفقا، رفیق، فقرا، ارفاق، آفریقا
فندق مرحله 237
هتل، شته، هشت، تله، تلخ، لخت، لخته، شلخته
فندق مرحله 238
مال، کال، ملک، کپل، کلم، پیل، پلک، کمپ، کامل، کمال، مالک، کلام، پلاک، مایل، کمیل، لامپ، کلیپ، پیام، پیامک، المپیک
فندق مرحله 239
آتی، یاس، سست، ایست، سایت، تاسیس، سیاست
فندق مرحله 240
دنج، جان، جشن، جواد، جادو، دانش، شنوا، جوان، وجدان، دانشجو
فندق مرحله 241
ضبط، نبض، آبان، باطن، طناب، ضابط، انضباط
فندق مرحله 242
خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، خارش، درخشان
فندق مرحله 243
نان، نقی، نوین، نانو، قانون، یونان، قانونی، قوانین
فندق مرحله 244
کتب، باک، نوک، کوبا، باکو، بانک، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو
فندق مرحله 245
گاو، رنج، نور، جنگ، گنج، جگر، نگار، جارو، گران، نوار، واگن، جانور، انگور، جنگاور
فندق مرحله 246
مات، عام، جام، تاج، جمع، عاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع
فندق مرحله 247
اشک، آرش، ترک، ارتش، تراش، اراک، کارت، راکت، ترکش، تشکر، ترشک، شراکت، کشتار، اشتراک
فندق مرحله 248
رویا، آریا، یاور، خاور، راوی، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار
فندق مرحله 249
وزن، نوه، وزنه، نیزه، زینب، بیوه، بوزینه
فندق مرحله 250
پلو، پول، هلو، پهن، پله، لپه، آهن، پناه، پهلو، پلان، ناله، پونه، لانه، پهلوان
فندق مرحله 251
دسر، مرد، دمر، گرد، مرگ، گرم، مگس، سدر، سردر، مدرس، مسگر، سرگرم، سرگرد، سردرگم
فندق مرحله 252
مین، امن، ماه، هما، وام، نهم، نما، آینه، ماهی، مایه، نیمه، مایو، میهن، نامه، میوه، منها، همایون
فندق مرحله 253
سنا، شنا، آشنا، نشان، شانس، آسان، انسان، ناشناس
فندق مرحله 254
شهر، شرم، مهر، شمر، خشم، شخم، شرخر، خرمشهر
فندق مرحله 255
قلم، چاق، ماچ، قلق، چماق، چلاق، قلچماق
فندق مرحله 256
لیر، تهی، تیره، تیله، لیته، هیتر، هیتلر
فندق مرحله 257
سیب، سبزه، سبزی، سینه، نسیه، نبیسه، سبزینه
فندق مرحله 258
سیر، مری، ریز، سری، زری، مرز، سیم، مسن، نرم، زرین، نسیم، سرزمین
فندق مرحله 259
طاق، عطا، قطع، طاقت، قاطع، قطعات، تقاطع
فندق مرحله 260
وبا، بور، بنر، انبر، ابرو، روبان، بوران، ویران، ناوبر، بورانی
فندق مرحله 261
مور، آرم، یار، امر، آهو، مهیا، مهار، ماهر، اهرم، امور، هموار، مهیار، امریه، ارومیه
فندق مرحله 262
آقا، قاب، لقب، قلب، نقل، القا، بالا، بالن، باقلا، ناقلا، اقبال، انقلاب
فندق مرحله 263
اهل، سکه، کله، کلک، لکه، کلاه، هلاک، کاسه، کاکل، اسکله، کلاهک، کالسکه
فندق مرحله 264
مست، متر، سمت، ستم، جسم، سمج، جرم، تجسم، تاجر، رستم، اجرت، سماجت، جسارت، مستاجر
فندق مرحله 265
دما، آرد، آدم، فرد، ترد، فرم، فدا، مدت، مفت، مراد، مدار، دفتر، مادر، درام، فردا، مفرد، دفاتر، مترادف
فندق مرحله 266
میز، شام، ماش، میش، ایام، اشیا، مزایا، آزمایش
فندق مرحله 267
جدا، درج، رواج، وارد، وراج، اردو، واجد، گارد، گردو، جادوگر
فندق مرحله 268
دین، دیگ، پند، گونی، پوند، پیوند، پودینگ، دوپینگ
فندق مرحله 269
سند، خرس، سرد، روس، سرخ، سخن، خون، درون، خروس، خسرو، سرود، نخود، سرخود، خرسند، سخنور، خونسرد
فندق مرحله 270
ملس، سیم، لمس، ملت، تیم، سیل، میت، سطل، لیست، مسلط، طلسم، تسلط، تسلیم، مستطیل
فندق مرحله 271
ناس، بست، بند، بدن، تند، نبات، نسبت، باند، تناسب، آبستن، سنباد، دبستان
فندق مرحله 272
رهن، ریه، هنر، رای، انار، ناهار، یارانه، رایانه
فندق مرحله 273
رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، تایر، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
فندق مرحله 274
توپ، لوس، سوپ، ولت، پتو، پست، پوک، کوپ، کول، سکو، تپل، پوست، توکل، سکوت، پولک، لوکس، کپسول، تلسکوپ
فندق مرحله 275
سفر، دروس، سفید، یوسف، فرید، ردیف، سفیر، فرود، رسید، ویفر، روسفید، فردوسی
فندق مرحله 276
هوش، بانو، آشوب، شانه، انبه، شنبه، انبوه، باهوش، شبانه، نوشابه
فندق مرحله 277
کما، نان، کام، دام، نمد، نمک، کمد، دامن، کمان، نماد، نادم، اندک، دکان، کمند، مانند، نمناک، مانکن، نمکدان
فندق مرحله 278
سنت، تاس، نشت، تنه، ساتن، تنها، نشست، تشنه، نشسته، شناسه، نشاسته
فندق مرحله 279
کهن، فنا، کفا، فنس، کسف، کنه، ناف، کفن، ساکن، کافه، کاهن، نسکافه
فندق مرحله 280
ولی، بام، بیل، بال، آبی، مبل، مولا، لیمو، لابی، یابو، ویلا، آلبوم، لوبیا، موبایل
فندق مرحله 281
درب، ننگ، برد، برگ، گردن، درنگ، بندر، گنبد، دربند، گردنبند
فندق مرحله 282
صفا، صاف، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، صراف، انصار، انصاف، اصراف، انصراف
فندق مرحله 283
نظر، ناظر، رانت، نظارت، انتظار
فندق مرحله 284
روی، زیر، پری، روز، پیر، زور، پیرو، روزی، وزیر، پریز، پرویز، پیروی، پیروز، پیروزی
فندق مرحله 285
رام، مار، کار، مکار، ریکا، اکرم، کریم، آرام، مارک، آمار، کامیار، آمریکا
فندق مرحله 286
لگن، لنز، گول، گله، زنگ، گوزن، نزول، زنگوله
فندق مرحله 287
تیر، تبر، بیت، بیک، ترب، تیک، ربات، کتبی، برکت، اکبر، رکاب، بیات، کبریت، ترکیب، تبریک، بیکار، باریک، باتری، تاریک، رکابی، تریاک، باکتری
فندق مرحله 288
آبی، بنا، گناه، آهنگ، بانگ، نبیه، آگهی، گیاه، یگانه، بیگانه
فندق مرحله 289
جنس، نجس، فنج، نجف، آسان، ناجا، اسفنج، اجناس، اسفناج
فندق مرحله 290
علت، عدل، عادل، عادت، ادعا، عدالت، تعادل، اعتدال
فندق مرحله 291
ماست، تماس، سرما، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، مسافرت، اتمسفر
فندق مرحله 292
نشر، پرش، ران، ریش، شیر، نیش، ناشر، ناشی، شیار، پریا، پنیر، رانش، پرشیا، پریشان
فندق مرحله 293
ریل، دار، دیر، یاد، بید، بدل، دریا، ریال، دلبر، دبیر، دلار، دیار، دلیر، دریل، یلدا، ردیاب، دریبل، بیدار، دلربا، اردبیل
فندق مرحله 294
فال، لاف، فضل، فضا، فاضل، بالا، الفبا، فاضلاب
فندق مرحله 295
وفا، هوا، آهو، فدا، هدف، هالو، دولا، آلوده، فولاد، فالوده
فندق مرحله 296
بنا، تاب، نیت، آنی، نیک، تانک، یکتا، یکان، کیان، کتان، نکبت، تبانی، نیابت، کابینت
فندق مرحله 297
یمن، نیم، نام، مهم، نامه، نیمه، مایه، منها، ایمن، مینا، نیما، امین، مهین، مهمان، همنام، مهمانی
فندق مرحله 298
منش، موش، ورم، نور، روش، نرمش، روشن، نمره، منور، منشور، مشهور، مهرنوش
فندق مرحله 299
کرم، کمر، رسم، سمی، کسر، مسری، مرسی، کسری، سیرک، کرسی، ریسک، میکس، کمیسر، کریسمس
فندق مرحله 300
شاه، کاه، کشک، اکشن، کاهش، شکاک، اشکنه، کهکشان
فندق مرحله 301
کره، کرد، هدر، گند، دره، کدر، دکه، رده، گره، کند، کنده، رنده، گرده، نرده، کندر، گنده، نکره، کرگدن، گردنه، کنگره
فندق مرحله 302
پسر، سپر، پرس، کیش، پیس، شریک، سرکش، سپری، پرسش، پسرک، سرکشی، شکسپیر
فندق مرحله 303
ادا، دقت، صدق، قصد، صدا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد
فندق مرحله 304
تست، اسب، آبان، تابان، استان، انتساب، باستان، تابستان
فندق مرحله 305
آتی، بیت، ادب، باد، ابد، آباد، آداب، باید، آیات، آبادی، ابیات، ابتدا، دیابت، ادبیات
فندق مرحله 306
مال، وال، وام، آلو، اول، ناو، وان، الان، والا، املا، منال، امان، اموال، ملوان، مولانا
فندق مرحله 307
اوت، بوت، اتو، وانت، توان، نوبت، بتون، اتان، بوتان، توانا، تاوان، اتوبان
فندق مرحله 308
شکر، شیک، آرش، چای، ریا، چرک، چاک، چکش، شاکی، کاشی، شاکر، چاکر، چریک، شکاری، کیارش، شکارچی
فندق مرحله 309
ماچ، چاپ، پیچ، چرم، پارچ، امیر، پیام، آمپر، پرچم، مارپیچ
فندق مرحله 310
باز، فاز، زبل، لیف، فلز، لیز، زلف، بازی، زیبا، آبزی، فایل، فلزیاب
فندق مرحله 311
پول، سال، پلو، پوچ، چلو، سوال، چپول، چالوس، چپاول، چاپلوس
فندق مرحله 312
گرم، ریگ، ارگ، گیر، گام، گریم، گرما، شمار، گیشا، گرایش، گرامی، گرمایش
فندق مرحله 313
وبا، لبو، بلوا، آویز، بلوز، لوزی، زیلو، ویزا، بازو، زالو، لوبیا، زولبیا
فندق مرحله 314
بره، ابر، ریشه، شراب، بیشه، بینش، بارش، شیره، بهار، شاهین، نشریه، رهیاب، باهنر، نبیره، شیربها، شهربانی
فندق مرحله 315
عار، نصر، صرع، عصر، عصا، رعنا، عنصر، نعره، عرصه، عناصر، عصاره، عصرانه
فندق مرحله 316
خار، آخر، خرم، مهر، پره، اخم، خام، خمار، پاره، خرما، خمره، پخمه، خامه، خمپاره
فندق مرحله 317
تمر، ترک، کور، تور، کوه، کته، تکه، مکه، کمتر، موکت، کوره، توهم، متروکه
فندق مرحله 318
آتش، هشت، آشتی، ایست، سایه، هیات، سیاه، شاسی، تیشه، ستایش، شایسته
فندق مرحله 319
ساک، سدر، داس، درس، کدر، انس، کادر، آدرس، کران، راکد، کارد، اردک، کنار، سکان، کساد، اسکنر، اسکندر
فندق مرحله 320
شوم، میش، یون، مین، میهن، هومن، میوه، مینو، شیوه، منشی، شومینه
فندق مرحله 321
اتم، امید، آیتم، آیات، مادی، مادیات
فندق مرحله 322
مزد، درد، داد، رزم، رمز، زرد، دزد، درز، مردد، مزدا، آزار، دراز، مزار، زمرد، داماد، امداد، مرداد، مدارا، دامدار، مادرزاد
فندق مرحله 323
عوض، وضع، عرض، عضو، رضا، عوضی، راضی، ضایع، رضوی، عوارض، عوارضی
فندق مرحله 324
غار، دوغ، دور، داغ، غده، دارو، داور، ارده، دوره، روده، دروغ، آروغ، غوره، داروغه
فندق مرحله 325
لات، الک، لاک، پتک، شال، شکل، تپش، پشت، پاکت، پاتک، شاتل، تلاش، پشتک، پشکل، شکلات، پلاکت، لاکپشت
فندق مرحله 326
شوک، وزش، کشور، کاوش، ورزش، کاور، شرور، رزرو، ارزش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
فندق مرحله 327
نمک، نرم، ناز، رمان، مکان، زمان، نماز، مرکز، نازک، کرمان، مراکز، نمکزار
فندق مرحله 328
بشر، شام، بیم، شیب، مربی، مربا، امشب، بیمار، ابریشم
فندق مرحله 329
لگن، سگا، لنت، سنگ، لنگ، نسل، گسل، ساتن، انگل، گالن، سالن، گلستان
فندق مرحله 330
دست، زود، سود، یزد، دیو، تیز، دیس، سید، سوز، دوست، سوتی، زیست، دویست، دوزیست
فندق مرحله 331
ترس، کاتر، تراس، ساکت، نکات، کاست، تانکر، کنسرت، کارتن، ترسناک
فندق مرحله 332
رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، بهنام، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
فندق مرحله 333
شاد، شهد، رشد، زهر، زرده، زهرا، شهدا، ارشد، شاهد، هزار، ارشه، آزرده، هشدار، شهرزاد
فندق مرحله 334
رود، دوا، دسر، سوت، دود، راسو، رسوا، درست، سودا، تردد، سواد، درود، دستور، روستا، دادرس، دستاورد
فندق مرحله 335
عشق، نقش، نعش، آشنا، عاشق، نقاش، نقشه، اشعه، قانع، عاشقانه
فندق مرحله 336
هلو، دوش، شوره، رودل، لودر، دلشوره
فندق مرحله 337
کفر، فکر، کفار، کافر، فرار، کاما، مکرر، افکار، امرار، کارفرما
فندق مرحله 338
سیم، سیر، سهم، ساری، سیما، اسیر، سهام، سهیم، همسر، سرمه، سیاره، سرمایه
فندق مرحله 339
دین، مدت، یمن، منت، متن، دینی، دایی، یتیم، آیین، تمدن، تامین، امنیت، تایید، دینامیت
فندق مرحله 340
دیه، هیچ، چاره، ایده، دایه، هادی، چیده، چادر، دچار، دریچه، دایره، دریاچه
فندق مرحله 341
قبر، برق، ساق، بقا، برس، نقاب، قنات، سرقت، براق، سارق، باقر، سابق، سبقت، تقارن، قربان، رقابت، قبرستان
فندق مرحله 342
خوش، شوخ، مزه، زخم، خزه، موزه، خوشه، خوشمزه
فندق مرحله 343
کرد، بور، باک، کدو، کبد، باکو، ابرو، رکود، کادو، کبود، دکور، بودا، بارکد، دارکوب
فندق مرحله 344
مور، موز، مرزه، روزه، مرور، زیره، رموز، هیزم، مویز، رزومه، روزمره، مهرورزی
فندق مرحله 345
ریگ، گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، ایربگ، آبگیر، بازیگر
فندق مرحله 346
اسب، بست، سرب، سبد، ستار، دارت، ربات، بستر، دستار، دربست، سرداب، داربست
فندق مرحله 347
خال، ملخ، روال، خاور، امور، مولا، اخمو، خالو، مورخ، خرمالو
فندق مرحله 348
خاک، ختم، تخم، کاخ، رخت، مدرک، متکا، آدمک، ماکت، دکتر، مرتد، خارک، خدمات، مدارک، کرامت، دکترا، تدارک، تراکم، دمکرات، خدمتکار
فندق مرحله 349
چرخ، خیر، چرت، چتر، خیت، اختر، چرخه، خیره، چیتا، تاخیر، تاریخ، خیرات، تیاره، تاریخچه
فندق مرحله 350
هوس، سطر، وسط، طوس، ساوه، واسط، سوره، طاهر، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
فندق مرحله 351
سکو، کتک، کوک، سکوت، واکس، کوکا، کاسکت، کاکتوس
فندق مرحله 352
مرغ، غیر، مدار، مرید، یغما، دماغ، مدیر، دریغ، مرغداری
فندق مرحله 353
توپ، سخت، سوپ، پخت، پوست، سوخت، ساخت، پاسخ، استوا، خواست، سخاوت، اختاپوس
فندق مرحله 354
تنگ، ارگ، اتان، آرگن، نگار، ترنگ، گاتا، آتنا، ناگت، لنگر، تالار، گلنار، تلنگر، انتگرال
فندق مرحله 355
هنر، نظم، رمان، ناظم، منها، نامه، نظام، مظان، مظنه، مهران، مناظر، منظره، نظاره، مناظره
فندق مرحله 356
قمر، لیر، مقر، مال، رمق، رقم، کلر، قلک، مایل، کمیل، مارک، ملاک، قیام، لاری، قالی، قمری، قاری، رالی، قایم، قمار، لایق، کالری، اقلیم، قلمکاری
فندق مرحله 357
آهک، کنه، کهن، هند، آهن، شانه، دکان، اندک، دانه، دانش، کاهن، دنده، هندا، شهدا، اشکنه، آکنده، کشنده، دانشکده
فندق مرحله 358
هوش، بدن، نوه، نود، نبش، دبه، شنبه، شنود، بنده، شهود، بدنه، دنبه، بهنوش، دوشنبه
فندق مرحله 359
آفت، کتف، کیف، کتری، کفتر، ریکا، تفکر، تایر، کافی، تیرک، کفری، کیفر، یافت، تکفیر، تریاک، کفتار، کفایت، ترافیک
فندق مرحله 360
گاو، گرو، رنگ، نور، گور، گربه، نوار، برگه، گونه، روبان، آرگون، انگور، ناوبر، بناگر، هارون، نگاره، روانه، روباه، بنگاه، آهنگر، گروهان، گروهبان
فندق مرحله 361
جام، تیم، عام، آیات، تجمع، مایع، جامع، جمعیت، جماعت، اجتماع، مایعات، اجتماعی
فندق مرحله 362
لبو، بیل، بلا، لابی، لولا، بلال، لیلا، لالا، ایول، بالا، اوایل، اولیا، آلبالو، والیبال
فندق مرحله 363
شهر، ریه، شمر، میش، شرم، مری، هرم، مهره، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
فندق مرحله 364
متر، تمر، شتر، مشت، ملیت، ریتم، رتیل، ترشی، لوتی، مشتی، رولت، توری، متولی، ریموت، تیمور، مشتری، مشورت، لیموترش
فندق مرحله 365
اهل، لمس، اسم، ماله، مهسا، ماسه، ملوس، سوله، لامسه، ماسوله
فندق مرحله 366
روی، ریش، شیوه، ریشه، یورش، رویش، شهریور
فندق مرحله 367
چدن، چین، دنیا، دینی، چیدن، آیین، اینچ، چینی، چایی، دنیوی، دیوان، داوینچی
فندق مرحله 368
دام، نام، داغ، نما، دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
فندق مرحله 369
پری، پیر، پره، پشه، نیش، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
فندق مرحله 370
آجر، جوش، آرنج، جوشن، آشور، اجنه، هاجر، جهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، شناور، ناجور، جوشان، نوشهر، هاشور، هجران، جانور، جشنواره
فندق مرحله 371
دوم، رنج، جرم، اوج، جادو، مواد، جدار، مجرد، نجوم، جامد، درمان، مرجان، دوران، مجاور، نمدار، مانور، مندرج، نامرد، دورنما، نمودار، ارجمند، جوانمرد
فندق مرحله 372
کشو، وزش، ارز، روز، ورزش، شیوا، وزیر، کویر، آرزو، زیور، زیرک، واریز، آرشیو، شیراز، زکریا، کیارش، کشاورز، کشاورزی
فندق مرحله 373
سود، سنا، نوا، سند، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون
فندق مرحله 374
خار، شیر، آرش، رخش، خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
فندق مرحله 375
آغل، لغت، تیغ، غیب، اغلب، بلیت، غایب، بیتا، لغات، غالب، بیات، بالغ، لابی، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
فندق مرحله 376
کلم، میت، ملک، کول، ملت، ولت، کویت، تکلم، متکی، کمیت، وکیل، متلک، رتیل، کولر، کولی، تکمیل، تیمور، ریموت، متریک، متروک، ملکوت، میکرو، ملکیت، متولی، متوکل، کیلومتر
فندق مرحله 377
پاس، یاس، سینا، آسیا، پایان، اسپانیا
فندق مرحله 378
ستم، رسم، رام، مست، امیر، رستم، راست، ایست، مسیر، سیما، ساری، سرما، تیمار، سمیرا، سرایت، میترا، ترسیم، ریاست، ماتریس، تیمسار
فندق مرحله 379
پول، زیپ، پیل، لنز، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، گونی، پلنگ، زگیل، پونز، لزگی، نزولی، یوزپلنگ
فندق مرحله 380
نیک، پاک، پیت، تیپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، یکتا، کتان، تکان، پیکان، کاینات، کاپیتان
فندق مرحله 381
نشت، تنش، نشات، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
فندق مرحله 382
ابر، بره، آبی، رها، آمار، مربی، مربا، بیمه، آرام، رهیاب، ابهام، ایهام، امریه، ارابه، مهیار، اهرام، بامیه، آرایه، آبیار، ابراهیم
فندق مرحله 383
اتو، ناو، تمنا، وانت، مینو، امین، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، نیما، توان، مایو، متین، تومان، مانتو، تامین، امنیت، ویتنام
فندق مرحله 384
بشر، باد، واشر، داور، باور، آشوب، دارو، درود، اردو، شراب، بارش، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، دشوار، شوربا، داشبورد
فندق مرحله 385
بال، طلب، طول، دولا، طالب، بودا، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
فندق مرحله 386
ران، هوا، امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
فندق مرحله 387
تیر، توت، سوتی، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
فندق مرحله 388
اره، مهر، آیه، نهی، نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
فندق مرحله 389
گره، جگر، درج، جنگ، دنج، گرد، نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
فندق مرحله 390
سدر، ادا، دیر، دیس، آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
فندق مرحله 391
کفر، فکر، نمک، فوک، کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
فندق مرحله 392
ارگ، یار، خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
فندق مرحله 393
دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
فندق مرحله 394
بدل، بید، لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، اردبیل، بیلیارد
فندق مرحله 395
منع، میان، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
فندق مرحله 396
مهار، بهار، گربه، گرما، برگه، راهب، ماهر، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بهرام، گرمابه
فندق مرحله 397
کمر، کفا، مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
فندق مرحله 398
مکه، کاه، ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
فندق مرحله 399
پری، نگار، یکان، گاری، پیکر، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
فندق مرحله 400
سخن، سار، آدرس، رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه
فندق مرحله 401
رشت، تاب، ترد، ترب، شدت، برد، دشت، شرب، تراش، شربت، شتاب، ارتش، تابش، درشت، بشارت، رشادت، برداشت، ارتشبد
فندق مرحله 402
نهر، ریز، زین، هنگ، زره، گیس، زنگ، گریس، سنگر، نسیه، سینه، سرنگ، گیره، زرنگ، گریه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
فندق مرحله 403
سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
فندق مرحله 404
هما، لکه، کله، هلاک، مالک، کمال، کلمه، ملکه، مکمل، مکالمه
فندق مرحله 405
قاب، تاس، قسم، آقا، ماست، قسمت، سماق، قاسم، قامت، اقسام، اقامت، مسابقات
فندق مرحله 406
هوا، رده، هار، دره، دوره، روند، دورو، روده، روان، نارو، ارده، ورود، دوران، اروند، هارون، وارونه، هوانورد
فندق مرحله 407
غار، راه، باغ، غرب، وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
فندق مرحله 408
رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض
فندق مرحله 409
زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
فندق مرحله 410
بنا، نگر، زبر، انگ، انار، بانگ، بارز، زبان، برنز، انبار، ابراز، بازار، ابزار، باران، ارگان، ارزان، زابرا، بزرگان، گازانبر، بازرگان
فندق مرحله 411
سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
فندق مرحله 412
آخر، برگ، خنگ، نرخ، خبر، انبر، بخار، خراب، آبرنگ، رگبار، خبرگان، خبرنگار
فندق مرحله 413
نمد، مدد، ماش، نان، شنا، دامن، دشمن، منشا، مداد، مانند، دشنام، دندان، دشمنان، دانشمند
فندق مرحله 414
دسر، آوا، ساز، زرد، سرد، سزا، سارا، سوار، وارد، راسو، آرزو، سرود، آزاد، آواز، دروس، درازا، زودرس، وادار، سزاوار، داروساز
فندق مرحله 415
ساک، سیم، وام، سکو، کما، کام، واکس، ماسک، اسکی، مسواک، مساوی، مایوس، سیامک، اسکیمو
فندق مرحله 416
فنا، نجف، آجر، ناف، جان، نفس، نفر، سفر، فنر، فجر، افسر، نجار، فارس، اسفنج، نارنج، فنجان، فسنجان، رفسنجان
فندق مرحله 417
آتش، اشک، کار، تشک، شکر، پرش، راکت، تشکر، کاشت، ترشک، کارت، ترکش، شکار، پارت، پشتک، پاتک، شرکت، کشتار، شراکت، شاپرک، پارکت، پشتکار
فندق مرحله 418
تاج، اوج، وجه، وات، جهت، تاجر، رواج، اجرت، وراج، جوهر، جرات، اجرا، جهات، توجه، جارو، هجرت، آواره، اهورا، اجاره، جواهرات
فندق مرحله 419
فدا، فرد، وفا، دره، گدا، آهو، گود، گاف، گوهر، گواه، گردو، رفاه، گروه، فرود، فردا، گوارد، دورگه، فواره، فرهاد، فردوگاه
فندق مرحله 420
سنا، کنس، ساس، سانس، اسکن، آسان، اساس، سکانس، ساسان، اسکان، اسانس، اسکناس
فندق مرحله 421
بها، ماه، بام، مسح، حبه، سهام، مهسا، ماسه، حسام، مباح، حماسه، محاسبه
فندق مرحله 422
خرس، یار، سیخ، خیس، خیک، آخرت، کرسی، سیرک، ریسک، ریخت، سایت، سرخک، کرخت، تاکسی، تاریک، اسکیت، استیک، استخر، خسارت، تسخیر، خاکستر، خاکستری
فندق مرحله 423
رهن، قیر، ننه، قهر، یقه، قطر، قرن، نطق، نقطه، نقره، طریق، قطره، طنین، قرینه، قرنیه، قرنطینه
فندق مرحله 424
خشن، نما، شاخ، خشم، شخم، خام، بخش، خاش، شهاب، انبه، هاشم، ماشه، شبنم، شاخه، نخبه، خشاب، خانم، مشابه، هخامنش، بخشنامه
فندق مرحله 425
باک، مار، مات، کرم، تبر، ترم، اکبر، برکت، مرکب، کتاب، مکتب، تمبر، مرتب، مکاتب، مراتب، مرتکب، متکبر، مبتکر، مبارک، مرکبات
فندق مرحله 426
فال، فوت، فیل، لاف، لیف، آلو، تلف، ویلا، وفات، یوسف، تاسف، سوال، سفال، فلوت، فتوا، تاول، فسیل، استیل، ولایت، وسایل، توالی، تلافی، تساوی، تالیف، فوتسال، فستیوال
فندق مرحله 427
وان، سکه، تنه، سنت، کهن، تونس، تانک، ستون، کاوه، کاهو، کاسه، نکته، کوسه، سکته، کوتاه، ستوان، واکسن، کوهان، سوهان، سکونت، کاسته، کوهستان
فندق مرحله 428
شور، گوش، شرف، فرش، شوهر، شوفر، رشوه، شورا، فروش، فشار، هاشور، گوارش، شاهرگ، فروشگاه
فندق مرحله 429
کاخ، کره، هنر، خنک، نکره، رخنه، خانه، کنار، اراک، انکار، ارکان، کرانه، کارخانه
فندق مرحله 430
نور، ترس، راس، نوار، انتر، تراس، رسوا، تنور، وسترن، سنتور، اورست، سروان، روستا، رستوران
فندق مرحله 431
آنی، ناو، قوا، قوی، سینا، سویا، سونا، یونس، سیاق، آسیا، ساقی، قیاس، قناس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
فندق مرحله 432
لاک، کال، الک، لال، کالا، الکل، کزاز، زلال، زالزالک
فندق مرحله 433
نقد، قند، قوه، قصه، قوچ، نقص، صدقه، نوچه، صندوق، صندوقچه
فندق مرحله 434
رهن، دین، دور، دیو، نود، نوه، رژه، نیرو، نوید، نرده، درون، نروژ، ویژه، هیدروژن
فندق مرحله 435
سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
فندق مرحله 436
خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
فندق مرحله 437
گام، گرم، مرگ، ناب، نمک، کمر، منگ، بانگ، بانک، رمان، مربا، مکان، نگار، گمان، منبر، کربن، گرمکن، بانمک، کمرنگ، آبگرمکن
فندق مرحله 438
جور، روس، خرس، سرخ، هرج، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه
فندق مرحله 439
دار، شیر، ریا، رشد، دیش، یورش، یاور، رویش، رویا، یارو، یواش، رشید، راوی، شیدا، شیاد، رادیو، دشوار، دیوار، درویش، داریوش
فندق مرحله 440
رنگ، ارگ، روا، رنو، چنگ، انار، واگن، چنار، آچار، ناچار، چوگان، گوارا، ناگوار، گاوچران
فندق مرحله 441
ماه، وضع، عمه، عمو، هضم، ضمه، واضع، عوام، موضع، معاوضه
فندق مرحله 442
هار، هدف، اردو، فردا، فرار، راهرو، فروهر، فراورده
فندق مرحله 443
شاه، آهن، شته، هشت، ترش، نشت، نشر، تره، تنها، تشنه، رشته، ناشر، رسته، رانش، شانس، هراس، سرشت، شهرت، شناسه، ترانه، نشسته، ستاره، تهران، راسته، تراشه، نشاسته، سرشانه، شهرستان
فندق مرحله 444
زری، میل، ریل، میز، لیز، آرم، رازی، زاری، ریال، امیر، آزار، املا، لیزر، لازم، مزایا، الزام، میرزا، مالزی، ایلام، الزامی، مازیار، آلزایمر
فندق مرحله 445
فکر، کسر، کفش، شفا، کفا، کشف، شکم، شمس، سرکش، کفار، شمار، شاکر، شکاف، کاشف، کرفس، اشرف، مسافر، سفارش، مراکش، مسافرکش
فندق مرحله 446
اتو، کند، کود، تند، ونک، کدو، تانک، دکان، اندک، کتان، کودن، کندو، کودتا، تکواندو
فندق مرحله 447
شام، چای، میت، چشم، شیما، آیات، اشیا، آشتی، ایام، مشتی، تماشا، تماشاچی
فندق مرحله 448
لیر، شال، آریا، ارزش، شیار، ریزش، لرزش، شیلا، ارشیا، شیراز، آرایش، آلایش، شالیزار
فندق مرحله 449
تور، دمر، نرم، مدت، ورم، نثر، مورد، مترو، تورم، مروت، ثروت، ندرت، موثر، تمدن، مونث، مدرن، تندرو، ثروتمند
فندق مرحله 450
پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
فندق مرحله 451
ابر، درس، سدر، بدن، سند، دارت، نبات، نسبت، بندر، نادر، نبرد، تناسب، دربست، آبستن، سربند، دربان، داربست، دبستان، انبردست
فندق مرحله 452
وات، کور، ترک، توت، کاور، کاتر، ترور، تکاور، کروات، تکرار، تورات، تراکتور
فندق مرحله 453
نیم، مسن، یمن، مین، مایو، ایمن، نیما، سیما، مونس، یاسمن، سینما، سیمان، ناموس، سونامی
فندق مرحله 454
شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، شناس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس
فندق مرحله 455
فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
فندق مرحله 456
ریگ، گیر، امر، مری، گیرا، گرما، کریم، ریکا، گریم، گمرک، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
فندق مرحله 457
صدا، خدا، هند، خاص، رصد، نهاد، دهان، خنده، ناصر، صادر، صخره، رصدخانه
فندق مرحله 458
رنگ، مهر، گرز، ناز، گاز، مزه، گره، نگاه، نامه، آهنگ، گناه، نمره، گراز، زمان، مزار، هزار، زرنگ، همگن، هرمز، مرزه، هرگز، آهنگر، مهران، مناره، هنگام، راهزن، همگان، همرنگ، مهرگان، هرمزگان
فندق مرحله 459
پاس، پست، تاس، پتک، پکن، ساکت، ساتن، کاست، پاکت، استان، پستان، استکان، پستانک، پاکستان
فندق مرحله 460
پره، هوش، پشه، گور، گرو، شوره، گوهر، پوشه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
فندق مرحله 461
بنا، ادب، بند، ابد، آبی، بید، نبی، بیخ، دنیا، نایب، ناخن، بیان، بینا، باند، خندان، بنیان، بنیاد، یخبندان
فندق مرحله 462
لنگ، گرد، لگد، شنل، دلار، رانش، درنگ، دانش، نگرش، گردن، گالن، ارشد، لنگر، انگل، گشاد، لادن، گردش، شگرد، نگارش، گردان، نارگل، گرانش، شناگر، شاگرد، گلدان، شالگردن
فندق مرحله 463
پلک، پیس، سال، کپی، پیل، کپل، پیک، تپل، یکتا، کلیپ، ایست، کلاس، لیست، سیکل، پیست، پلاک، پلیس، پلاکت، کلیسا، کسالت، اسکلت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
فندق مرحله 464
مور، نهم، نام، هومن، مهیا، امین، میهن، مایه، میوه، ماهی، مانور، هموار، نیمرو، ویران، روانی، میانه، اهریمن، همایون، ارومیه، ورامین، هارمونی، موریانه
فندق مرحله 465
پشت، کشو، توپ، کشت، شیک، شوک، پیت، شوت، پوک، پتو، سکوت، کویت، پشتک، سوتی، پوست، تیوپ، شکست، کشتی، پوشک، پشتی، پیوست، پیشکسوت
فندق مرحله 466
برد، دیر، آرد، چرب، دیار، دریا، دربی، دبیر، چادر، آداب، دچار، چربی، ردیاب، ایراد، آبادی، اداری، آبیار، آبدار، دارابی، آبدارچی
فندق مرحله 467
ترس، اسب، تاس، ربع، ربات، بستر، رعنا، ساعت، راست، عباس، سرعت، عبرت، تابع، عابر، عبارت، عربستان
فندق مرحله 468
اخم، میش، نیش، یشم، شیخ، میخ، شانه، ناشی، خامه، منشی، آینه، خیمه، خیام، شاهین، نمایش، ماشین، همایش، هخامنشی
فندق مرحله 469
وات، رنو، تار، اتو، ران، ترور، تنور، وانت، توان، نروژ، ژانر، ژنراتور
فندق مرحله 470
ران، رضا، قرن، آقا، قضا، نقض، قرض، انار، قران، ناقض، انقضا، انقراض
فندق مرحله 471
لبو، نقل، قلم، قلب، مبل، قبل، لقب، قوم، قول، بوم، بوق، ملقب، قبول، منقل، منقلب، بوقلمون
فندق مرحله 472
دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
فندق مرحله 473
سنگ، پرس، گاو، ناس، پسر، سپر، راسو، پارو، سنگر، پروا، پارس، نوپا، نرگس، انگور، پوران، پاسور، گارسون، سنگاپور
فندق مرحله 474
جام، دما، جنب، دنج، آدم، جنم، باج، نماد، جامد، نادم، دامن، ناجا، جناب، مبدا، آبان، مبنا، مجاب، اندام، انجام، بادام، انجماد، بادمجان
فندق مرحله 475
دره، زره، درز، دبه، دیگ، یزد، زهر، زیره، زرده، گیره، گریز، گرده، گریه، گربه، بزرگ، برگه، برده، بدهی، گزیده، برگزیده
فندق مرحله 476
نیک، مکش، کمد، منش، مشک، یدک، کیان، کمان، شیما، مینا، مکان، منشی، منشا، مادی، دکان، دشمن، نیما، کاشی، یکان، شاکی، امید، کمند، مدنی، کمین، مشکی، آدمک، ماشین، دشنام، میدان، نمایش، دینام، مشکین، آدمکش، اندیمشک
فندق مرحله 477
بور، خبر، بره، خوب، خزه، خزر، خوره، روزه، خبره، بروز، برزخ، روزبه، بهروز، خربوزه
فندق مرحله 478
مار، دوم، دیو، امور، مواد، مرور، درام، مراد، مدیر، مدار، دوام، مادر، دیوار، موارد، مدرار، مروارید
فندق مرحله 479
کله، کاه، آهک، هلو، خال، دکه، اول، دکل، خوک، دله، کول، دخل، هلاک، کلاه، دولا، کادو، داخل، خاله، کوله، آلوده، دلخواه، کلاهخود
فندق مرحله 480
ترد، فنس، سفت، دست، هفت، نفت، دفتر، نرده، درست، دسته، رنده، سفره، رسته، تنفس، سفته، تنفر، سرفه، نفرت، فتنه، فهرست، ترفند، فرستنده
فندق مرحله 481
زهر، هنر، ناز، زین، زرین، نیزه، نیاز، زیان، زهرا، ناهار، یاران، ایران، آرایه، نیزار، رایزن، یارانه، رایانه، رازیانه
فندق مرحله 482
یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت
فندق مرحله 483
پهن، نان، ننه، پند، دهه، دهان، نهان، دهنه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
فندق مرحله 484
بیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین
فندق مرحله 485
وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ
فندق مرحله 486
شوخ، خوش، نوش، پخش، شیوا، اخوی، خویش، شوخی، شنوا، پویا، ناخوش، آویشن، پیشوا، پیانو، خویشان، پیشخوان
فندق مرحله 487
دیه، امن، ایده، دایه، ماده، مهدی، آینده، مانده، آدینه، ناهید، دهمین، دامنه، همدان، مدینه، نهمین، همانند، نمادین، نماینده
فندق مرحله 488
چاه، ابر، بها، وبا، چوب، بچه، بهار، ابرو، چهار، چاره، روباه، چهارچوب
فندق مرحله 489
خبر، بور، آخر، خوب، خار، بخار، خراب، آوار، خاور، خواب، اواخر، اخبار، رباخوار، خواربار
فندق مرحله 490
پند، شاه، پشه، شهد، شانه، هادی، شهدا، شاهد، پینه، شهید، پایه، پیدا، پیاده، پاشنه، اندیشه، شهیدان، پاینده، پیشنهاد
فندق مرحله 491
بیت، خیت، بخت، آخرت، بیات، خیار، یاری، اخیر، تایر، اختر، باخت، تاریخ، تاخیر، خیرات، باتری، تخریب، بخاری، تبخیر، بختیار، بختیاری
فندق مرحله 492
پنج، نبش، جشن، جهش، شنبه، پنجه، جنبه، جنبش، پنبه، پنجشنبه
فندق مرحله 493
ساز، سخت، تخس، نوا، سخن، ساخت، سوزن، تونس، سونا، سوخت، نواز، خزان، نخست، زانو، خازن، ستوان، خواست، سخاوت، سوزان، نوساز، توازن، تناسخ، خاتون، خوزستان
فندق مرحله 494
کبد، نوک، لنت، بلد، بتون، نکبت، نوبت، توکل، تنبل، تونل، نبوت، کبود، تنبک، دوبل، لکنت، بلوک، تولد، دولت، بلوند، کدوتنبل
فندق مرحله 495
مشت، شخص، ختم، اتم، تخم، خشت، شصت، خاتم، مشخص، شاخص، صامت، مختص، متشخص، مشخصات
فندق مرحله 496
کار، روی، نور، اراک، نیرو، نیکو، نوکر، روان، کویر، کیوان، کانوا، کارون، کاروان، اوکراین
فندق مرحله 497
پیل، دام، مدل، یلدا، پیام، مایل، مدال، پلید، دیلم، لامپ، پدال، دیپلم، پیامد، میلاد، پایمال، المپیاد
فندق مرحله 498
پیر، پری، وزش، پرز، زیپ، وزیر، ورزش، پیرو، پویش، پریز، روزی، پوزش، پیروز، شیپور، پریوش، پیشرو، پرویز، زیرپوش
فندق مرحله 499
گیس، لگن، لیس، نسل، لیگ، گسل، یگان، سالن، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
فندق مرحله 500
شور، رشت، شتر، شهر، کته، تکه، سرکش، ترکش، کشور، رشوه، شهرک، کوره، شوکه، روکش، سروش، شکوه، سرکه، کسره، شهوت، ورشکسته
فندق مرحله 501
توپ، پرت، پاپ، پوست، تراس، رسوا، راسو، توپر، پرتو، پوستر، پرستو، پاسور، اسپرت، پتروس، سوپاپ، پاسپورت
فندق مرحله 502
یار، تیر، رنگ، تنگ، نیت، ریگ، گیر، رینگ، ناگت، اتان، گیرا، گاری، تینر، ارگان، گیتار، گریان، آتاری، رایگان، گرانیت، گارانتی
فندق مرحله 503
شیر، ریش، رخش، شورا، راوی، واشر، یورش، خروش، خراش، شرور، خارش، شرخر، آرشیو، اخروی، شیرخوار، خیارشور
فندق مرحله 504
ملس، ملک، کلم، یال، مکه، سیاه، سلام، سایه، ملاک، ماهک، مالک، سالم، کمیل، سهیم، ماسک، کلام، ماسه، کامل، ماله، کیسه، الهی، هاکی، لایه، کلیه، میله، هیکل، کلیسا، سیامک، اسکله، لامسه، سیاهک، کلسیم، مساله، همکلاسی
فندق مرحله 505
شیک، رای، پرش، آرش، شکار، اکیپ، پارک، شریک، کیارش، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
فندق مرحله 506
دین، گوی، گردو، گردن، درون، نوید، ندرت، تنور، گونی، توری، تندرو، تدوین، دورنگ، تدوینگر
فندق مرحله 507
آلو، وبا، چوب، باک، چاک، کچل، کوچ، بلوچ، باکو، بابک، کوبا، کباب، بابل، کابل، چابک، چلوکباب
فندق مرحله 508
گوش، شکر، اشک، گور، شوش، کشش، کاور، شوکر، کاوش، شورش، کوشش، گوارش، کاوشگر، کشورگشا
فندق مرحله 509
سرخ، ترس، خرس، نرخ، آسان، سرنخ، خسارت، خرناس، استخر، خراسان، ساختار، ستارخان
فندق مرحله 510
تمر، متر، منت، متن، متکا، متان، ماکت، کتری، ریتم، تمنا، امنیت، آرمین، تیمار، ارمنی، تریاک، کرمان، کرامت، تراکم، کارتن، رامین، تانکر، تامین، نمرات، نیمکت، آنتیک، ماتیک، تمرین، منکرات، تیرکمان، رمانتیک
فندق مرحله 511
انگ، گند، گدا، ندا، زنگ، ادا، زند، دانا، آزاد، آزادگان
فندق مرحله 512
آرا، اره، تار، رخت، رها، تره، هراس، راست، سارا، آخرت، خسته، خارا، راسته، اسارت، آراسته، استخاره
فندق مرحله 513
سکو، بست، بوت، سوت، تیک، بوس، سیب، کسب، سبک، کتبی، بوکس، کیوی، بیست، یبوست، بوتیک، بیسکویت
فندق مرحله 514
آرد، ننگ، دار، ارگ، پدر، گران، نگار، نادر، ندار، ردپا، پرند، نگران، پندار، پرندگان
فندق مرحله 515
پشم، پول، شوم، ماش، موش، وال، پلو، لواش، مولا، شمال، مالش، شامل، آمپول، شامپو، پوشال، پشمالو
فندق مرحله 516
شته، فرش، تپش، تیپ، تهی، ریه، فیش، پته، ریشه، شهرت، رشته، تیشه، شیره، تیره، ترشی، شفته، رشتی، شریف، تفرش، فرشته، تشریف، شیفته، پیشرفت، پیشرفته
فندق مرحله 517
جرم، مهر، ورم، وجه، موج، جوی، میوه، هجری، جوهر، هویج، جیوه، هجوم، مجری، جیره، مهیج، جمهور، مجریه، جریمه، جمهوری
فندق مرحله 518
رام، مات، لات، امت، ملت، آیتم، انتر، امیر، میان، ریال، رمان، املت، رانت، ملیت، رتیل، لیتر، متین، رالی، ملات، تامل، میترا، تمایل، نرمال، تالیم، لاتین، ملینا، رامتین، ترمینال
فندق مرحله 519
خاک، بشر، خاش، شاخ، شرب، برش، خشک، شرکا، بارش، خشاب، شراب، اکبر، رکاب، خارک، شاخک، بارکش، شکراب، خشکبار
فندق مرحله 520
کام، کمپ، پاک، مزد، آدمک، پشمک، پزشک، پماد، مزدا، آشپز، آدمکش، دامپزشک
فندق مرحله 521
چای، چنار، چادر، دیار، دچار، دنیا، اینچ، دریا، دینار، دارچین
فندق مرحله 522
درس، دسر، سری، هدر، سیر، رده، دیس، رسید، گریس، دستی، تدریس، دستگیر، گسترده، دستگیره
فندق مرحله 523
خام، ناو، آوا، شخم، خانم، مونا، انشا، امان، اخمو، اخوان، خوانا، خاموش، خوشنام، خوناشام
فندق مرحله 524
میت، نور، رویا، یاور، نارو، مروت، مترو، مینو، مایو، منور، تیمور، نیمرو، مانتو، ریموت، رونما، تومان، روایت، رومانی، ویتنام، ورامین، متواری، مانیتور
فندق مرحله 525
روس، پخت، سوپ، سست، پرتو، خسرو، ترسو، خروس، سوخت، رسوخ، پرستو، سرسخت، سرخپوست
فندق مرحله 526
سنا، فال، فنر، نفر، رسم، الف، سفال، نارس، افسر، فارس، سرما، رمال، فلان، مسافر، سلمان، فرمان
فندق مرحله 527
تاس، سوز، یاس، تیز، زشت، سویا، سوزش، سایت، ویزا، شاسی، زیست، سازش، آویز، ستایش، تساوی، سیاوش، توازی، آتشسوزی
فندق مرحله 528
نام، مثل، لجن، جلا، منقل، مجال، مثلا، جمال، ثامن، مثال، لقمان، مثقال
فندق مرحله 529
مرگ، هما، ماهر، مهار، اهرم، گرما، آگهی، گیاه، مهیار، امریه، همگرا، گرامی، گمراه، ماهیگیر
فندق مرحله 530
ریش، آرش، شیر، شیار، آریا، گیشا، ارشیا، آرایش، گرایش، آرایشگر
فندق مرحله 531
ترش، پشت، تپه، پارت، تراش، پاره، هرات، اپرا، ارتش، پاشا، تراشه، اشاره، اشتها، آتشپاره
فندق مرحله 532
آبی، باز، شیب، یواش، زیبا، آشوب، یابو، آبزی، ایوب، بازی، بازو، گویش، یوگا، بازگو، بازیگوش
فندق مرحله 533
شال، چمن، ماچ، ناشی، لاشی، ایمن، شیما، چینش، شیلا، چالش، نمایش، ماشین، چاشنی
فندق مرحله 534
آهن، هند، تند، نهر، تینر، تنها، نهاد، آینه، اردن، دهات، ارده، دارت، تندر، تهران، ناهید، آینده، ترانه، دایره، تیاره، نهایت، هدایت، دهاتی
فندق مرحله 535
ابر، ادا، درب، باد، دارا، ابدا، آباد، رادار، بردار، دربار، ادرار، برادر، آبدار، باردار
فندق مرحله 536
کما، نمک، کنه، شمر، منکر، آرام، آمنه، نرمش، هاشم، کاهش، اشکنه، ماهان، شهرام، ناشکر، کمانه، امکان، کرانه، شماره، ناکام، ماکان، همکار، اماکن، کاشمر، آرامش، کرشمه، راهنما، کامران، شاهکار، کاشانه، کارنامه، کرمانشاه
فندق مرحله 537
بند، نمد، بام، باند، زمان، مبنا، آداب، زبان، آبان، نماز، بادام، اندام، بدنام، نامزد، بادنما
فندق مرحله 538
لبه، بقا، لوس، قله، ساق، اهل، قبه، هالو، قلاب، سابق، قالب، قبلا، سوله، بلوا، لباس، ساوه، قبله، ساقه، ابله، قلوه، سوابق، سابقه، باسلق، بالقوه
فندق مرحله 539
چاپ، مرد، چرم، مدار، مادر، چمپا، پماد، پرچم، آمپر، پارچ، پدرام، پرچمدار
فندق مرحله 540
ناف، فنا، فنی، فاش، منفی، نشان، فانی، ماشین، نشانی، افشین، نشیمن
فندق مرحله 541
آبی، بید، زین، یزد، زینب، زیان، ایزد، ایدز، یزدان، بدبین، بندباز، بادبزن
فندق مرحله 542
دعا، عام، عصا، عمد، رعد، عمر، مصر، صدر، مصرع، عماد، معاد، اعظم، مصدر، معاصر، صدراعظم
فندق مرحله 543
ارز، راز، ریزش، ریکا، ارزش، زیرک، زرشک، پیکر، پیاز، پریا، شیراز، زکریا، کاریز، پزشکیار
فندق مرحله 544
فدا، فرد، دفن، هدف، دهم، فهم، دانه، مفرد، فردا، رفاه، درهم، مرده، درمان، نمدار، مناره، نامرد، فرهاد، مهراد، فراهم، فرمانده
فندق مرحله 545
مزه، رمز، رزم، هزار، بازه، مزار، مرزه، بارز، مربا، بهرام، مهراب، بامزه، مبارز، مبارزه
فندق مرحله 546
اتم، اخم، تخت، خیام، خاتم، تایپ، پیام، پاتختی، پایتخت
فندق مرحله 547
تبر، ترب، ترم، تاب، خرم، ربات، خمار، مرتب، خرما، تمبر، مخرب، اخبار، مراتب، بخارا، مختار، امارت، مخابرات
فندق مرحله 548
نقی، سعی، علت، علی، قتل، عقل، عسل، نعل، لیست، تنیس، لعنت، تعلق، تلقین، تعلیق، نستعلیق
فندق مرحله 549
شور، نیش، بنر، انبر، نوار، روشن، بانو، بینوا، بیرون، روانی، بریان، ویران، روبان، شناور، شروین، بورانی، نیشابور
فندق مرحله 550
کال، کسل، سیکل، بالا، آسیب، آسیا، اسکی، لابی، کالا، کاسب، کلاس، سیلاب، آسیاب، ابلیس، کاسبی، کالباس
فندق مرحله 551
ریل، لیر، لنگر، لاری، یگان، گالن، رینگ، انگل، گیلان، گلنار، گالری، نارگیل
فندق مرحله 552
شرف، شفا، آفت، تفت، تشت، اشرف، فشار، یافت، اتریش، شرافت، تفتیش، تشریفات
فندق مرحله 553
سیم، کمر، کرسی، مسیر، مرسی، اکرم، مکار، اسیر، ریسک، سیما، سیرک، ساری، کمیسر، سمیرا، سرامیک
فندق مرحله 554
تله، لیف، هتل، گلف، گشت، گله، تیله، فیله، شگفت، لیته، هفتگی، فتیله، گلشیفته
فندق مرحله 555
دشت، دور، رشد، شدت، سود، شوفر، فروش، فرود، سرود، دوست، دروس، درشت، فردوس، دستور، دستفروش
فندق مرحله 556
ریه، دیش، ارشد، شاهد، هشدار، شراره، شهردار، اردشیر، شهریار، شهرداری
فندق مرحله 557
کاخ، بلا، خوی، ویلا، وکلا، خیال، کیلو، کولی، بخیل، خالی، کلوخ، خاکی، لوبیا، کابوی، خالکوبی
فندق مرحله 558
نود، کرد، کوه، کدر، دوره، درکه، روده، نکره، دورو، ورود، دکور، رکود، کودن، کندو، کنده، کندر، وردنه، کوهنورد
فندق مرحله 559
سند، کسر، داس، کتان، راکد، کارد، راکت، دکتر، کارت، اردک، آدرس، کساد، کاتر، اسکنر، تدارک، دکترا، کنسرت، اسکندر، ترسناک، کردستان
فندق مرحله 560
لخت، ملخ، تلخ، خلق، قیمت، قیام، تخیل، قالی، قاتی، تقلا، قاتل، خلقت، مختل، خلاق، خالق، اقلیم، تلاقی، قیامت، اقلیت، خلایق، لیاقت، خلاقیت
فندق مرحله 561
جان، باج، بنز، جزا، بنا، جیب، جین، نجیب، آبجی، جایز، ناجی، نازی، جنین، جناب، بنزین، زنجان
فندق مرحله 562
یون، یمن، سوم، مسن، مین، سوسن، موسس، یونس، مونس، سمنو، موسی، نسیم، سینوس، سیسمونی
فندق مرحله 563
سیل، فیل، طفل، نفس، سال، لطف، طیف، لاف، طلا، سطل، لطیف، طایف، سینا، فسیل، اطلس، فینال، سلطان، فلسطین
فندق مرحله 564
ماه، اسم، سهم، آیه، ماهی، سهام، مهسا، مایه، سهمیه، همسایه
فندق مرحله 565
دره، هوا، رود، خدا، آهو، نوه، خون، راه، رخنه، اردو، خانه، خرده، داور، خنده، نخود، آخور، دارو، دوران، اندوه، هارون، نواده، آخوند، خواهر، رودخانه
فندق مرحله 566
ظفر، ظرف، روش، ظروف، فوری، ظریف، رویش، ظرفشویی
فندق مرحله 567
نیل، لاک، نیک، بال، بالن، کلان، نبات، آبکی، نکات، کتاب، یکان، تانک، یکتا، بیتا، بانک، نیابت، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین
فندق مرحله 568
باغ، غار، بره، ورق، قهر، بوق، برق، غرق، قهار، براق، غروب، غبار، آروغ، غوره، قاره، باقر، بقره، قواره، آبغوره، قورباغه
فندق مرحله 569
کرج، کنج، رنج، آجر، کاج، رایج، آرنج، جاری، ایرج، نجار، اجیر، نارنج، جریان، انجیر، نارنجک، نارنجی
فندق مرحله 570
وام، هوس، قسم، سام، قوم، قهوه، قاسم، سماق، مقوا
فندق مرحله 571
نرم، رهن، نهی، مری، مور، هومن، میوه، نمره، میهن، هورمون
فندق مرحله 572
دمر، آدم، کمد، دما، نما، کرم، مار، کند، انار، درام، دامن، دکان، کمان، نماد، مدرک، آرنا، اندک، آمار، مدرن، مدارا، ناکار، آرمان، اکران، نامدار، کارمند، کماندار، دانمارک
فندق مرحله 573
دهه، شاد، شنا، هند، اشهد، اهدا، آشنا، دهنه، دانش، دهانه، شاهانه، شاهدانه
فندق مرحله 574
پست، تپل، پیل، پاس، سنت، ناس، پیست، سنتی، پلیس، ساتن، پلان، ایست، آستین، پستان، پنالتی، اسپیلت، پلاتین، پاستیل، پتانسیل
فندق مرحله 575
غنا، غنی، غیور، روغن، اغوا، ایوان، ایران، یاران، ارغوان، ارغوانی
فندق مرحله 576
دنگ، گود، دوا، گنگ، گرد، گاو، گرگ، آرگن، درنگ، واگن، گوگرد، گرگان، گوارد، گردان، آرگون، انگور، گروگان، دگرگون
فندق مرحله 577
شهر، شکر، شکه، دکه، کره، شهرک، درشکه، شهرکرد
فندق مرحله 578
منش، شام، آهن، منها، نامه، هاشم، ماشه، منشا، ماهانه، شاهنامه
فندق مرحله 579
خدا، ننه، خان، نانو، ناخن، خنده، خندان، خواننده
فندق مرحله 580
کاه، آهک، گنج، جنگ، کهن، کاهش، گنجه، آهنگ، اکشن، جهان، گناه، اجنه، شکنجه، گنجشک
فندق مرحله 581
اسب، سیب، جیب، جالب، آجیل، بسیج، سبیل، سیبل، سیلاب، الیاس، آسیاب، جالباسی
فندق مرحله 582
سرم، راس، سدر، سرد، همسر، سرمه، مدرس، ساده، ماده، اداره، آماده، مدارس، اراده، ادامه، آدامس، مدرسه، سهامدار
فندق مرحله 583
نشر، فنج، نجف، فرج، فجر، جنس، سفر، نجس، شانس، ناشر، سفارش، اسفنج، فشارسنج
فندق مرحله 584
میش، یشم، روز، موز، شرم، میز، شیوا، آشور، مویز، امور، رازی، آرزو، آموزش، موازی، واریز، میرزا، آمرزش، امروز، مشاور، رزمایش
فندق مرحله 585
سوت، توپ، پتو، بست، سبد، دست، بوس، اتو، اوت، پوست، بودا، سواد، بوداپست
فندق مرحله 586
ساز، بدن، یاد، سبز، دیس، دین، اسید، دنیا، بازی، سبزی، بنیاد، بدنسازی
فندق مرحله 587
علم، عمه، مال، علی، عمل، مایع، عامل، عامه، علیه، عالم، علما، عیال، علامه، الهام، اعمال، ایلام، علمیه، اعلامیه
فندق مرحله 588
مضر، رضا، مرض، ارس، امضا، ضامن، رمضان، رسانا، سامان، آسمان
فندق مرحله 589
درد، مدد، داد، گام، گرم، مردد، مداد، امداد، داماد، مرداد، دامدار، امدادگر
فندق مرحله 590
نان، دیو، یزد، وزن، زین، ونیز، زانو، نوین، نوزاد، دیوان، یونان، زندان، زندانی، اندونزی
فندق مرحله 591
ناز، خزه، هنر، زهر، آخر، خزر، زره، وزنه، نواز، روزه، زهرا، خاور، روان، خازن، روانه، راهزن، روزنه، خزانه، روزانه، زورخانه
فندق مرحله 592
روی، هنگ، گره، گیره، گونه، نیرو، گویا، گیوه، گروه، گریه، گوهر، نیره، یگانه، واگیر، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
فندق مرحله 593
ناب، ملا، مبل، لال، امن، لمس، منا، نسل، انس، بلال، سالن، سمبل، مناسب
فندق مرحله 594
رحم، حیا، حکم، محک، حرم، حنا، کار، حاکم، نیما، کمین، مینا، حکیم، محرک، حامی، حرام، حریم، کریم، رحیم، امین، ریحان، رحمان، حیران، حکمران، حکمرانی
فندق مرحله 595
وات، ساک، تور، کور، ترک، سار، سوتی، تیرک، ساکت، تایر، واکس، سکوت، کویت، کروات، تاکسی، استیک، ریاست، تاریک، روستا، اسکیت، تکاور، اسکوتر، کرواسی، اسکورت
فندق مرحله 596
اخذ، خیر، غذا، آذر، اخیر، خیار، آذری، اخوی، اخروی، غذاخوری
فندق مرحله 597
مطب، قطب، طبق، بیم، نطق، طاق، طناب، باقی، باطن، نقاب، نقاط، منطق، مناطق، مبانی، قطبنما
فندق مرحله 598
بار، زبر، بها، شاه، زری، بیشه، بهار، زیبا، زیره، شهاب، ریشه، شیرابه، شیربها، شهربازی
فندق مرحله 599
لیز، جاز، زال، اجرا، آزار، لیزر، اجزا، الجزایر
فندق مرحله 600
تنه، زین، تازه، هیات، نیاز، زینت، نیزه، انتها، اهانت، تازیانه
فندق مرحله 601
شوق، شعر، قشم، عمق، قمر، عمو، قشر، قمه، رقم، عرق، شرع، هوش، شمع، عرشه، عشوه، شوهر، شعور، مشرق، شروع، رشوه، مشهور، معوقه، مشروع، معشوق، معشوقه
فندق مرحله 602
پسر، پرس، سرب، پیر، برس، سپر، سپری، سراب، مربی، پارس، پریسا، سیراب، اسپری، بیمار، پاریس، پیامبر
فندق مرحله 603
کلر، کلم، موم، ملک، کول، آلو، الک، موکل، کمال، مالک، مولا، کلام، مرام، کامل، مکمل، کولر، مامور، مارمولک
فندق مرحله 604
اخم، خاک، میخ، خام، دام، میخک، امید، آدمک، خیام، مادی، کدخدا
فندق مرحله 605
خبر، ماش، بخش، رخش، شخم، شاخ، خشم، خراش، خراب، بخار، خشاب، امشب، شمار، خارش، آرشام، آبشار، آرامبخش
فندق مرحله 606
راه، رضا، حیا، احیا، حاضر، راضی، احضار، رایحه، آرایه، احضاریه
فندق مرحله 607
داس، تاس، ندا، تند، ادا، آسان، دانا، استان، استاد، اسناد، داستان، دادستان
فندق مرحله 608
هما، مرگ، ارگ، ذهن، ذره، نذر، منگ، اهرم، ماهر، گمان، گرما، مهران، هنگام، همگرا، همرنگ، گذرنامه
فندق مرحله 609
تنگ، سنگ، سنا، سنگر، سرنگ، نرگس، تگرگ، ناگت، نارس، انتر، گارسن، گانگستر
فندق مرحله 610
آدم، دزد، مزد، میز، دزدی، آزاد، امید، مازاد، مزایا، آزادی، ازدیاد، آدمیزاد
فندق مرحله 611
پلو، لیس، پول، لوس، سوپ، پلید، پویا، سوال، پیدا، سپید، دولا، پدال، یلدا، سیلو، وسایل، پولاد، دلواپس، دلواپسی
فندق مرحله 612
باک، کیف، کفر، فکر، برف، فریب، کبیر، فیبر، کافر، فرار، برفک، کفری، کبری، کافی، اکبر، رکاب، فریبا، باریک، رکابی، بیکار، فراری، فابریک، فریبکار
فندق مرحله 613
تپش، پشت، دیش، شدت، دشت، تیپ، پیشی، پشتی، پیشدستی
فندق مرحله 614
کنه، نوک، بزک، یون، بنیه، کینه، کوزه، بیوه، کنیز، زینب، بوزینه، بزکوهی
فندق مرحله 615
جنب، جشن، برج، نیش، نبش، شرجی، بینش، جنبش، برنج، شیربرنج
فندق مرحله 616
چاه، بچه، بوم، چوب، بور، چرب، ابرو، چاره، همار، چهار، هموار، روباه، ماهور، بامهر، مورچه، مارچوبه
فندق مرحله 617
کشت، مته، نشت، تشک، مفت، کفن، شکم، کتف، همت، فتنه، نکته، مفتش، تشنه، هفتم، تمشک، نفتکش
فندق مرحله 618
لنگ، لگد، بدل، گدا، شنل، بلند، لادن، گشاد، گلاب، بانگ، گنبد، گلدان، دنبال، دلگشا، بنگلادش
فندق مرحله 619
فنر، سنگ، گیس، نفر، فنگ، فشنگ، نرگس، سفیر، سنگر، فرنگ، فرنی، شریف، سرنگ، فرنگی، سنگفرش
فندق مرحله 620
مدل، نود، وال، دما، نوید، مینو، مایو، امید، مواد، مدال، لیمو، مولد، لیوان، میلاد، میدان، وانیل، ملوان، منوال، ملودی، دینام، والدین، لیموناد
فندق مرحله 621
نیم، ورم، نور، چین، نهم، هیچ، مهر، نیمه، چونه، نوچه، منور، نیمرو، نیمچه، موچین
فندق مرحله 622
پشه، آتش، شته، تپه، وان، هشت، شوت، پهن، تنش، ناو، پناه، پوشه، توان، نوپا، پشتو، وانت، پونه، شهوت، نشات، شنوا، شانه، نوشته، پاشنه، پانوشت، پشتوان، پشتوانه
فندق مرحله 623
هدر، دار، شهد، رده، آرد، دوش، اره، شورا، شهدا، واشر، وارد، شوره، دشوار، شواهد، هاشور، شاهرود
فندق مرحله 624
وفا، کفا، ران، کنف، فنون، کاور، نوکر، کفار، کنون، اکنون، کافور، کانون، کارون، نورافکن
فندق مرحله 625
رها، شیر، ریش، رام، مهیا، شیمی، یشمی، امیر، مهار، شیره، شیار، همایش، امریه، شیرماهی
فندق مرحله 626
سبک، کام، ملس، بیل، یال، کسب، سالم، سلام، کمیل، ماسک، کابل، کلام، سیامک، کلسیم، کمیاب، کلمبیا
فندق مرحله 627
بیت، میت، نفت، تیم، متن، بیات، متین، بافت، مفتی، متان، بیان، تامین، امنیت، بافتنی
فندق مرحله 628
فنس، سری، سوا، سیر، سویا، سونا، راسو، یوسف، فارس، افسر، آفرین، فارسی، فانوس، سیفون، سروان، سیانور، فناوری، سناریو
فندق مرحله 629
رنگ، انگ، جگر، ترس، تاج، ترنج، گران، اجرت، جرات، راست، نگار، تاجر، تراس، نجات، جسارت، گرجستان
فندق مرحله 630
زهر، ابر، راز، ارز، آچار، هزار، بارز، ارابه، بازار، ابزار، چابهار، بازارچه
فندق مرحله 631
دنج، وجه، اوج، وجد، جدا، جاده، جهاد، نجوا، جادو، جواد، دهان، ناجا، جوان، جوانه، وجدان، جاودانه
فندق مرحله 632
تمر، تیر، متر، فاز، تیز، ریتم، مزیت، تیزر، تراز، تمیز، ترمز، زیارت، تیمار، میترا، فازمتر
فندق مرحله 633
دیه، پایه، هادی، شیاد، دایه، ایده، شهید، شیدا، اشیا، پیاده، پاداش، پادشاه
فندق مرحله 634
نمد، شوم، دهم، موش، شنود، آمنه، دوام، دشمن، مشهد، دمنوش، دامنه، دشنام، همدان، هوشمند
فندق مرحله 635
مکه، بیخ، خوک، خوب، بخیه، وخیم، بومی، بیمه، خیمه، میخکوب
فندق مرحله 636
سخن، سخت، تخس، ساخت، سوخت، تونس، نخست، ستون، تاوان، خوانا، استوا، اوستا، ستوان، خاتون، تناسخ، توانا، سخاوت، استخوان
فندق مرحله 637
ریا، پیچ، چاک، پیک، چای، پاک، چاپ، پریا، پارک، پارچ، پاچه، پاره، چریک، ریکا، کهیر، پیچک، پایه، کرایه، پارچه، یکپارچه
فندق مرحله 638
دیه، هوش، شهید، نرده، شوید، شهین، رشید، شیوه، رنده، ودیه، یورش، نشریه، نوشهر، درویش، شهروند
فندق مرحله 639
چهل، اهل، فصل، فال، چله، اصل، صاف، صفر، صفا، رفاه، صفرا، فرچه، چاله، فاصله، چهارفصل
فندق مرحله 640
اخم، خرم، خار، خامه، مریخ، خیره، خرما، خمیر، خمار، خیریه
فندق مرحله 641
سبب، باک، کال، لات، بابل، کباب، کتاب، کاست، بابک، کسالت، اسکلت، بسکتبال
فندق مرحله 642
ناو، متن، اتو، یتیم، آیین، متون، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین
فندق مرحله 643
منع، عطا، قطع، عام، طعم، طمع، قطعه، طعنه، نقطه، مقطع، قاطع، عمان، قانع، طعمه، مانع، مقنعه، منطقه، قطعنامه
فندق مرحله 644
آبی، ناب، یگان، بینی، آبان، نایاب، بایگانی
فندق مرحله 645
لجن، جین، لنج، ناله، لانه، ناجی، لایه، آینه، جاهل، هیجان، انجیل، لاهیجان
فندق مرحله 646
شیک، خلا، خشک، خال، سیخ، شکل، اشک، کیش، خیس، شاسی، شاکی، شاخک، لاشی، سیخک، شلیک، کاشی، سلاخی، خشکسالی
فندق مرحله 647
روس، سرو، لیف، فیل، رسول، سلفی، نیلو، فسیل، روسی، نیلوفر
فندق مرحله 648
سند، پند، ناز، ساناز، ناسزا، زاپاس، پاندا، پسانداز
فندق مرحله 649
آهن، پهن، نگاه، ناشی، پگاه، آگهی، گیاه، آهنگ، پینه، پایه، شاهین، پیشاهنگ
فندق مرحله 650
دود، ریا، رود، دیار، دریا، نوار، رویا، دودی، اردن، راوی، نادر، درود، دینار، رادیو، دیوار، دیدار، رویداد، دریانورد

 

 

جواب کامل همه مراحل بازی فندق
جواب کامل همه مراحل بازی فندق

 

جواب کامل همه مراحل بازی فندق

جواب کامل همه مراحل بازی فندق

جواب کامل همه مراحل بازی فندق

 

لینک های مرتبط با جواب کامل همه مراحل بازی فندق

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

عکس نوشته و پروفایل تلگرامی

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

 

مطالب مرتبط

24 نظر

 1. امیر

  سلام به همه ی دوستان.
  اگه خاطرتون باشه در نقد کوتاهی که به بازی “فندق” نوشتم، گفتم “پاسخ هایی هستن که متأسفانه تو هیچ قوطی عطار و هیچ واژه نامه ای پیدا نمی شن” و یکی از دوستان اصرار داشتن که نه، تموم واژه ها تو فرهنگ های فارسی اومده!

  یکی از بهترین مثال ها واژه ی “فوش” توی مرحله ی ۲۰ بود!
  یا واژه های مثل “قباب” (در مرحله ی ۱۰۵)، “نهگ” (در مرحله ی ۱۲۳)، “هاد” (در مرحله ی ۱۳۴) و ده ها مورد دیگه.

  اما، خوشبختانه تو نسخه ی اخیر این بازی، بسیاری از پاسخ های این مدلی حذف شده ن و خوشبختانه نقدها و ایمیل های دوستان بی تأثیر نبوده.

  این هم پاسخ های بازی “فندق” {نسخه ی جدید (۱٫۱۶۸)} با بازبینی کامل:

  (نکته ی بسیار مهم:

  ۱٫ پاسخ های این نسخه دارای تغییرات کلی هستند و کاملاً جایگزین پاسخ های نسخه های قبلی می شوند.
  ۲٫ پاسخ ها در حال به روز رسانی هستند و فعلاً برای این که دوستان خیلی منتظر نباشن، حدود نیمی از اون ها رو ارائه می دیم تا در روزهای آتی، کاملشو بذاریم تو سایت.)

  پاسخ
 2. امیر

  پاسخ های بازی “فندق ۱٫۱۶۸” (در حال به روز رسانی).

  ۱٫ دو، دود
  ۲٫ سد، سبد
  ۳٫ شب، شیب
  ۴٫ اش، ماش، شام
  ۵٫ خل، لخت، تلخ
  ۶٫ شر، ری، ریش، شیر
  ۷٫ ته، تله، هتل
  ۸٫ کم، شک، کش، مشک، مکش، شکم
  ۹٫ قم، لم، لق، قلم
  ۱۰٫ فر، رس، سر، سفر
  ۱۱٫ دام، دما، داد، ادم، مداد
  ۱۲٫ باک، بابک، کباب
  ۱۳٫ حل، حق، لق، حلق، حقه، قله، حلقه
  ۱۴٫ دم، مد، رم، رد، در، مرد، دمر، مردم
  ۱۵٫ تخس، سخت، سوت، سوخت
  ۱۶٫ مات، تاس، سما، اسم، سام، اتم، امت، مست، تماس، ماست
  ۱۷٫ تر، در، رد، رخ، خر، خرد، رخت، ترد، دختر، درخت
  ۱۸٫ بد، اب، دب، ابد، باد، ادب
  ۱۹٫ کشو، کور، شوک، شکر، شور، شوکر، روکش، شکور، کورش، کشور
  ۲۰٫ فرش، فرو، شور، شرف، شوفر، فروش
  ۲۱٫ فر، سفر، افسر، فارس
  ۲۲٫ گل، لنج، لگن، لنگ، لجن، جنگل
  ۲۳٫ نر، اجر، رنج، جار، ارنج، نجار
  ۲۴٫ مو، قو، وام، قوا، مقوا
  ۲۵٫ رب، اخر، خار، بار، بخار، خراب
  ۲۶٫ تر، ری، کت، تیر، ترک، تیک، تیرک، کتری
  ۲۷٫ بقا، قلب، قلاب، قالب
  ۲۸٫ فاش، کفش، کشف، شکاف، کاشف
  ۲۹٫ خرس، سرخ، خسرو، خروس
  ۳۰٫ لک، کال، لاک، الک، کال، سال، کلاس
  ۳۱٫ ماه، مهسا، ماسه، سهام
  ۳۲٫ پا، رپ، پاس، سپر، پسر، پارس
  ۳۳٫ هور، شور، هوش، شوره، رشوه، شوهر
  ۳۴٫ یاد، سید، اسید
  ۳۵٫ پاک، پتک، کاپ، پاکت
  ۳۶٫ سن، سنا، ساک، اسنک، سکان، اسکن
  ۳۷٫ سری، کسر، سیر، کسری، ریسک، سیرک
  ۳۸٫ هند، دنا، اهن، هندا، دهان، نهاد
  ۳۹٫ تبر، ترب، ترک، تیر، کتبی، برکت، کبیر، تیرک، کبریت، ترکیب
  ۴۰٫ تر، مو، متر، مور، تور، تمر، تورم، مترو
  ۴۱٫ ارز، زبل، زابل، البرز
  ۴۲٫ نو، سو، سوز، وزن، نسوز، سوزن
  ۴۳٫ نیم، مین، منو، یمن، مینو، میمون
  ۴۴٫ رم، مور، روس، سوم، رسوم، سمور
  ۴۵٫ غش، اش، شل، شال، شغل، الاغ، شغال، اشغال
  ۴۶٫ تبر، بشر، رشت، شتر، ترش،، شربت
  ۴۷٫ اول، وال، الو، لنز، نازل، نزول، زانو، نواز
  ۴۸٫ هار، هنر، رها، نهر، رانت، انتر، ترانه، تهران
  ۴۹٫ ویلا، والی، لیوان، وانیل
  ۵۰٫ فرم، سفر، کمر، فکس، فکر، مفسر، کرفس
  ۵۱٫ شاپ، اشک، پزشک، اشپز
  ۵۲٫ کنش، لگن، لنگ، شنل، کلنگ، گلشن
  ۵۳٫ ابهت، باهمت، مهتاب
  ۵۴٫ منع، نما، معنا، مانع، عمان، عمران
  ۵۵٫ نهم، شهد، نمد، منشد، دشمن، مشهد
  ۵۶٫ خز، گز، چنگ، خنگ
  ۵۷٫ سین، یونس، سوسن، سینوس
  ۵۸٫ نیل، نسل، لیف، فنس، فنی، سیل، سلفی، فسیل
  ۵۹٫ مو، نو، نوه، مهو، هومن، نمونه
  ۶۰٫ تن، نی، پتو، توپ، تون، تیوپ، پوتین
  ۶۱٫ موش، پشم، شوم، شامپو
  ۶۲٫ وجه، جوی، هویج، جیوه
  ۶۳٫ قرن، ریا، نقار، قران، یرقان، قناری
  ۶۴٫ دی، عدس، سید، دیس، عدسی، سعید، سعدی
  ۶۵٫ گم، ننگ، نهم، ننه، نهنگ، همگن، منگنه
  ۶۶٫ لاک، کال، کلان، کالا، الان، کانال
  ۶۷٫ منت، متن، امت، متان، ضامن، ضمانت
  ۶۸٫ وبا، شاه، بها، شبه، اهو، وهاب، اشوب، باهوش
  ۶۹٫ یال، کیا، سیل، الک، لایک، سیکل، اسکی، کلیسا
  ۷۰٫ قول، کول، ملک، قلک، ملوک، موکل
  ۷۱٫ یون، وجه، جین، جیوه، یونجه
  ۷۲٫ نیت، زین، تیز، زینت، زیتون
  ۷۳٫ نور، رنو، تون، تور، تنور
  ۷۴٫ سکو، بوس، سوا، اکو، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس
  ۷۵٫ موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
  ۷۶٫ ریو، سوری، روسی، سیروس، سرویس
  ۷۷٫ پنج، نهر، هرج، پهن، رنج، پنجه، پنجره
  ۷۸٫ کد، کشت، شدت، دشت، شکست، دستکش
  ۷۹٫ لبو، روا، روال، بلور، ابرو، بلوار
  ۸۰٫ جنب، بجا، نجس، انس، نساج، جناب، جانب، باسن، سنجاب
  ۸۱٫ سکن، کنس، سنت، رکن، سرک، نترس، کنسرت
  ۸۲٫ کاف، لاف، فکس، کسف، فلک، اکل، الف، کلاف، کفال، سفال، فلاسک
  ۸۳٫ قنا، طاق، منطق، نقاط، مناطق
  ۸۴٫ سمین، نسیم، ایمن، یاسمن، سینما، سیمان
  ۸۵٫ ارا، روا، اور، اوا، پروا، پاور، اپرا، پارو، اوار، اروپا
  ۸۶٫ زیر، زری، زجر، جیر، جزر، زرین، جرزنی، زنجیر
  ۸۷٫ اتو، سنت، اوت، وات، وانت، سونا، ساتن، تونس، استون، ستوان
  ۸۸٫ حسام، ساحت، حماس، حاتم، تمساح، مساحت
  ۸۹٫ قبر، قبه، قرب، عرق، قهر، رعب، ربع، بره، عقرب، قرعه، عقربه
  ۹۰٫ بید، باد، ادا، دیبا، ایدا، ابدی، ابدا، ابادی
  ۹۱٫ بدن، بدر، درب، برد، نبرد، برند، بردن، بندر
  ۹۲٫ مهاد، مزدا، ماده، زاهد، زاده، همزاد
  ۹۳٫ کاشت، کاتر، شرکا، شاکر، راکت، ترکش، ترشک، تراش، کشتار، شراکت
  ۹۴٫ قمره، همبر، قرمه، مقبره
  ۹۵٫ ننگ، ریگ، نگین، رینگ، رنگین، نیرنگ
  ۹۶٫ کنار، کمان، کران، مکار، مارک، رمان، کرمان
  ۹۷٫ ناشی، شیان، شهین، شاهی، شانه، شاهین
  ۹۸٫ هادی، زاید، زاده، دایه، ایده، ایدز، یازده
  ۹۹٫ سورن، نترس، تونس، ترسو، وسترن، سنتور
  ۱۰۰٫ وزرا، زوار، تراز، ارزو، وزارت، ترازو
  ۱۰۱٫ شاد، شبا، ابا، ادا، ادبا، اداب، شاداب
  ۱۰۲٫ بور، تور، بوت، کرب، بکر، تکبر، بروت، کبوتر
  ۱۰۳٫ چال، خلا، الی، خالی، خیال، یخچال
  ۱۰۴٫ سمد، سدر، رسد، دسر، مدر، سرمد، مدرس
  ۱۰۵٫ شقا، قبا، شاق، شباب، بشقاب
  ۱۰۶٫ ریشو، پیرو، پویش، یورش، پیشرو، پریوش، شیپور
  ۱۰۷٫ وهاب، بانو، بانه، نواب، انبه، انبوه
  ۱۰۸٫ توپر، سپور، پرتو، پوستر، پتروس، پرستو
  ۱۰۹٫ شته، شهرت، ترفه، فرشته
  ۱۱۰٫ تراب، تبار، ابوت، ابرو، برات، باور، روبات، باروت
  ۱۱۱٫ لپ، لپه، هول، پول، پهلو
  ۱۱۲٫ ضر، مضر، میر، مریض، ضمیر
  ۱۱۳٫ هرج، جاه، مهرج، اهرم، همار، هرجا، ماهر، مجرا، مجاهر، مهاجر
  ۱۱۴٫ زراب، ازار، ابرا، بارز، ابزار، بازار
  ۱۱۵٫ یخی، خیط، خطا، خیاطی
  ۱۱۶٫ راسخ، تراس، اخرت، ساخت، خراس، راست، استخر، خسارت
  ۱۱۷٫ امور، سوار، رسوا، سارو، سماور
  ۱۱۸٫ راد، هاد، رده، هدر، گرده، گارد، دراگ، ارده، درگاه
  ۱۱۹٫ کهن، شنج، جهش، کنجه، شکنجه
  ۱۲۰٫ قاچ، طاق، طاقه، طاقچه
  ۱۲۱٫ لیف، لاف، ملی، امل، الی، فال، مایل، فیلم، فایل، فامیل
  ۱۲۲٫ سوف، ناف، سونا، افسون، فانوس
  ۱۲۳٫ رگه، سنه، هرس، نرگس، سرنگ، سرهنگ، گرسنه
  ۱۲۴٫ اتر، ترس، هرس، سته، راست، ساتر، ستاره
  ۱۲۵٫ اوین، اوان، انوا، ایوان
  ۱۲۶٫ دوخ، خور، دورو، خورد، خودرو
  ۱۲۷٫ پریا، پهنا، پینه، پاره، پنیر، انهر، پایه، پیراهن
  ۱۲۸٫ شته، دشت، شدت، اتش، شاهد، اشهد، دهات، تشاهد، شهادت، هشتاد
  ۱۲۹٫ میل، پیل، پلید، دیپلم
  ۱۳۰٫ رسد، درا، اسر، ادرس، درسا، سردر، سردار
  ۱۳۱٫ بشاک، کاشی، شکیب، شاکی، شکیبا
  ۱۳۲٫ شیوا، یواش، شنوا، نیوش، نیوشا، اویشن
  ۱۳۳٫ موسی، مونس، سمین، یونس، سمنو، سومین
  ۱۳۴٫ دها، هاژ، ادا، اهدا، اژدها
  ۱۳۵٫ بسا، باس، سیبا، اسیب، اسیا، اسیاب
  ۱۳۶٫ ناف، صنف، نصفه، ناصاف، اصفهان
  ۱۳۷٫ فتا، ابا، افت، بافت، افتاب
  ۱۳۸٫ ابان، برنا، ابرا، باران، انبار
  ۱۳۹٫ بیم، بام، همی، مهیب، مایه، هامی، بیمه، باهم، بامیه
  ۱۴۰٫ بهوش، ربوه، شبرو، بوشهر

  .
  .
  .

  ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ی پاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ها به زودی!

  پاسخ
 3. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۱٫۲۳۵”

  ۳۳۱٫ رستن، سکنا، تانک، نارس، سکار، تنکر، انکر، کسرا، کنتس، ناسک، سکان، تنسک، کناس، کاتر، سکرت، سنار، کستر، کنار، ترناس، اسکنر، سانتر، تانکر، رستاک، سکانت، کنسرت، ترسان، ترکان، تناکر، سکران، رستان، کارتن، ارستن، ناترس، کاستن، ترسناک
  ۳۳۲٫ انبره، منابر، نمابر، مهران، برهمن، باهنر، بهنام، مبرهن، برهان، رهبان، مناره، بامهر، بهمان، بهرام، نهمار، مهراب، رمهبان، برنامه، بهرامن، بهرمان، نامهبر، مهربان
  ۳۳۳٫ شاهد، ازهد، شرزه، اشهر، زهار، ازهر، ادره، راشد، زاهد، دراز، ارزش، زرده، ازدر، رشاد، هراش، اشهد، شارد، ارشه، زهرا، ارده، دهاز، شهدا، ارشد، هزار، زاده، ارزه، هشدار، ازرده، شهراد، شهزاد، شهرزاد
  ۳۳۴٫ نواز، زونا، انوا، اواز، نزان، ازنو، بازو، بانو، بنزن، ابزن، اوان، اواب، زبان، ابان، نواب، نانو، زنان، نازو، نوان، وزان، نازا، بنان، انزوا، انبان، اوزان، نانوا، باناز، انباز، نازبو، نازان، ناوبان، بازوان، نابنوا، بانوان، نازبانو
  ۳۳۵٫ نقاش، نقشه، اشعه، ناهق، عاشق، قاعه، قناع، شهنا، شهان، قانع، عشقه، ناعش، ناقه، ناقع، شانه، اعاشه، اعانه، هاشان، شاهان، اقناع، اشاعه، اعناق، عاشقان، عاشقانه
  ۳۳۶٫ شارک، پرشک، شاکر، پارک، شکار، شرکا، کراش، شپشک، پرکشش، شاپرک، شارشک، شکرپاش
  ۳۳۷٫ کمرا، ارمک، رفرم، ارام، کافر، رامک، فرار، فراک، مکار، اراک، کاما، اکرم، مرار، مفکر، ماکر، مارک، امفا، کفار، مکرر، افکار، امرار، رامکا، اکرام، کارفرما
  ۳۳۸٫ سکار، ارسی، پیرا، اسیر، سپار، کسری، پسرک، سیکا، کسرا، یکسر، کرپی، ریکا، کاسر، سپری، یسار، پایک، پکری، پیکر، سرپا، کاری، یارک، اکیپ، پریاس، اسپرک، سپیرک، پریسا، راپیس، پیکار، اسپری، پارسک، پارسی، کریاس، اکسیر، پاریس، پرکاس، اسپیکر
  ۳۳۹٫ میدان، ندامت، متینا، میانی، دیانت، انتیم، منادی، ایمنی، تامین، امنیت، تایید، ادمیت، یامین، دینام، مدنیت، متدین، متدانی، یتیمان، میادین، دینامیت
  ۳۴۰٫ ارده، چادر، یارد، ایده، دایه، چاره، چیده، دیار، دریا، چیره، هادی، هارد، هاری، دچار، دایر، چهار، چریده، هیراد، دریچه، دایره، دریاچه
  ۳۴۱٫ سانتر، تقارب، ستبرا، تقارن، نبراس، ترناس، قربان، قرابت، ناترس، تسابق، تناسب، بسراق، تناسق، برناس، برسان، رقابت، ترسان، ابستن، استبرق، قبرستان
  ۳۴۲٫ دریل، لیدر، نراد، رانی، اندی، ناری، نیلا، راند، دینا، لادن، دلیر، دیار، دانی، درنا، ندار، اردن، دلار، لاین، دیان، ارین، اندر، لیدا، لینا، درای، یارد، داین، ریان، رالی، یلدا، دارین، رادین، لیندا، دینار، دلیران، ایرلند
  ۳۴۳٫ اردو، باور، کوبا، رکود، راکد، اردک، ربود، راود، کبود، بارد، کارد، وارد، کادو، داور، کادر، بوار، کبرا، ابرو، راکب، دارو، بورک، رکاب، کاور، دکور، اکبر، اربو، ادرک، بارو، بوکر، باکو، دوبار، بارکد، کوراب، بودار، بدکار، دارکوب
  ۳۴۴٫ مزور، هیزم، وهمی، روزی، مهرو، زیور، رویه، مرور، زمره، موزه، میوه، زیره، هرمز، رموز، رزمه، ویره، رهرو، زریر، مویز، مویه، وزیر، رزرو، مرزه، روزه، ریزه، مهریز، هرروز، مهروز، رزومه، همزور، ریزوم، روزمره، روزمهر، مهرورزی
  ۳۴۵٫ زیبا، یارب، گاری، گریز، باری، اریب، گیرا، گربز، گراز، ابگز، ابزی، زاری، بیرگ، رازی، بازی، براز، گزیر، بزرگ، بایر، بارز، زراب، بیگار، زرابی، بارگی، ابریز، ایربگ، زیربا، بزرگی، ابگیر، زیراب، بیزار، بازیگر
  ۳۴۶٫ ستار، تراب، درست، تراس، سداب، درسا، دارت، ستاد، تربد، سدرا، ساتر، برات، ربات، ستبر، راسب، بدتر، ادرس، سراب، بدست، بستر، ابتر، راست، تدبر، تبار، درستار، سرداب، دربست، دراست، ابدست، تبادر، داربست
  ۳۴۷٫ رمال، مرال، خوار، روال، مورخ، لوام، اخمو، خالو، خمار، خرما، امور، اخور، مولا، مروا، موخر، خمول، رومال، ماخول، ملاخور، خرمالو
  ۳۴۸٫ متاخر، ماترک، خدمات، مختار، مدارک، مارکت، کرامت، دکترا، تکمار، متکدر، کمخرد، تدارک، دخترک، تراکم، دکامتر، دمکرات، رامدخت، خدمتکار
  ۳۴۹٫ هرات، اخرت، اخته، تایر، چیتا، تاخر، خریت، خیره، خیار، تیار، رایچ، چاره، چرخه، اتیه، رایت، اختر، چارت، ریخت، تیره، هیات، اخیر، چهار، چیره، هاری، تیاره، تاریخ، یاخته، خیرات، تاخیر، چیترا، ریخته، تاریخچه
  ۳۵۰٫ ساطر، اطهر، هراس، ساوه، سهوا، طهور، هوار، اسوه، ساهر، سروا، اورس، سارو، هورا، واسط، رسوا، سوره، سوار، طاهر، ورطه، طهورا، سواره، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
  ۳۵۱٫ سکوت، کاکو، سوتک، تکوک، واکس، توکا، کوکا، کسوت، سواک، کاست، ساکت، کاسکو، استوک، توسکا، کاسکت، کاکتوس
  ۳۵۲٫ یغما، رادی، امیر، دماغ، ادیم، مدیر، دایر، مدار، میرا، دیار، مارد، ریما، دریغ، مراد، مرید، ایدر، یارد، مادی، درام، مادر، مدیا، ادمی، امید، رماد، دمار، دریغا، مردار، مغایر، مرغداری
  ۳۵۳٫ سپتا، پتاس، ساخت، خاست، استپ، پاتو، اخوت، تاپو، سوخت، پاسخ، واپس، پوست، اتوسا، استوا، اوستا، خواست، سخاوت، اختاپوس
  ۳۵۴٫ ارنگ، ارتا، اتان، ارگن، نگار، رانا، اران، ترنگ، ارال، لنتر، النا، تارا، ارنا، گران، گاتا، اگرا، اتنا، لنگر، ناگت، ترگل، رانت، گالن، ترنا، انار، ترلان، انگار، رانگا، نگارا، ارگان، ارتان، تالار، نارگل، گلنار، تالان، تلنگر، انتگرال
  ۳۵۵٫ مظان، اظهر، رهام، رمان، ماهر، همار، منها، ناظر، اهرم، منظر، مظهر، مهرا، مظنه، مظاه، مهار، نامه، ناظم، ظاهر، ارمن، نرمه، مهان، مظاهر، مهران، نهمار، مناظر، منظره، نظاره، مناره، رهنما، مناظره
  ۳۵۶٫ املی، مایل، ملاک، قلمی، قیام، لمیا، ملکا، قلیا، لاری، کمیل، میکا، قالی، قمری، قاری، رقیم، رالی، ریما، رامک، مارک، قایم، راقم، قمار، مکار، کلیم، کرام، یراق، رمالی، مکیال، ملیکا، کالری، کریلا، اقلیم، ملایر، مارلیک، قلمکار، قلمکاری
  ۳۵۷٫ اکنه، شانه، اندک، دانه، نهاد، کاهش، دنده، کهان، دانش، کنده، اشهد، کاهن، دشنه، شاهد، شهنا، هندا، اکشن، دهان، شهدا، دکان، اشکنه، اکنده، شهداد، کشنده، دانشکده
  ۳۵۸٫ شهود، ندبه، بنده، دشنه، بنده، دنبه، هندو، بهوش، شنبه، شنود، بهنوش، نوشده، بهنود، دوشنبه
  ۳۵۹٫ کفتر، رایت، ریکا، کایت، تیکا، کافی، تفکر، یارک، کاتر، فکری، تایر، کارت، تیرک، کفری، یافت، فریا، کافر، کیفر، یکتا، کتری، راکت، کفار، کفیر، تکفیر، تریاک، کتیرا، کفتار، تاریک، فتراک، کفایت، ترافیک
  ۳۶۰٫ روبان، وانگه، ارنبه، ارگون، روباه، بنگاه، ابگون، نواگر، اورگن، انبره، بهرنگ، نوگرا، انگور، ناوبر، بناگر، هارون، بنگرو، بنگره، نگاره، روانه، برهان، اهنگر، بارهنگ، ابگونه، گورابه، نوبهار، گروهان، گروهبان
  ۳۶۱٫ تایم، مایا، تیما، جمعا، اجمع، مایت، تجمع، جمیع، تیام، اتمی، مایع، جامع، ایما، جمعی، ایتم، تیماج، تجمیع، اجماع، جمعیت، جماعت، مایعات، اجتماع، اجتماعی
  ۳۶۲٫ والی، لالا، یابو، والا، اولا، لولا، ایلا، اولی، ایاب، لایو، لابی، وبال، بلال، بلوا، لیلا، ایوب، ایول، بالا، اوایل، بلایا، اولیا، لوبیا، البالو، لوبلیا، والیبال
  ۳۶۳٫ سیرت، سریع، گستر، سرعت، گریس، رعیت، تسعیر، سرعتی، سرتیر، گریست، تیررس، سریرت، تسریع، سریعتر، سرعتگیر
  ۳۶۴٫ شلیر، رویت، متیل، ریتم، مشیت، شورت، ملیت، مشتی، رولت، رتیل، رویش، ترشی، رتوش، شیلم، تیول، لوتی، تیلر، یورش، ولرم، توری، لوری، مشیر، تورم، شتری، مروت، مورت، تشویر، متولی، ریموت، توریم، تیمور، مشتری، مشورت، رشتیم، شومیر، لیموترش
  ۳۶۵٫ ماله، مهسا، ملاس، مهلا، همال، سوال، مولا، ماسه، ماوس، سهام، سهلا، هالو، ملوس، سلمه، سالم، سوله، اسهل، سهوا، سلام، مساله، لوامه، لامسه، همسال، ماسوله
  ۳۶۶٫ رهرو، شیوه، شیره، رویه، شریر، ریشه، ریشو، شهری، یورش، رویش، شوهر، شرور، شهریور
  ۳۶۷٫ اینچ، چینی، دنیا، اندی، وینا، ایدی، ویدا، دیان، دینی، وادی، اوند، اوید، دوان، چیدن، دینا، ایین، دنیوی، دیوان، چاییدن، داوینچی
  ۳۶۸٫ امان، اماد، نماد، نادم، مانا، دماغ، دامن، مغان، اغما، دانا، دامان، منادا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
  ۳۶۹٫ پهنه، ریشه، هنری، پرشه، شیره، شهین، شهره، شهیر، شیهه، پینه، پیشه، نهره، رهین، پریش، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
  ۳۷۰٫ شهنا، نجوش، نوشا، جوشن، ارشن، روشا، روشن، رنجه، هرجا، اشور، هاون، اجنه، هاجر، جاشو، رهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، روهان، شهروا، روانه، هارون، شناور، شهران، ناجور، جوشان، نوشهر، روشنا، انوشه، هاشور، هجران، جانور، اورنج، ورشان، جشنواره
  ۳۷۱٫ راتا، تارا، تراک، اتکا، کاتر، تارک، ترکه، راکت، هرات، کارت، کرات، ارتا، اراک، اکراه، کراهت، اتراک، هکتار، کاراته
  ۳۷۲٫ ورزش، کراش، اشور، شاکر، یکرو، زیور، کروی، زوری، وزرا، اویز، شیار، زیرا، شکری، زیرک، زاری، زرشک، زایش، کیاوش، اویزش، ویشکا، شوکار، واریز، ارشیو، ورزشی، شیراز، اوریک، کاریز، ارزشی، زکریا، زورکی، کیارش، شکاری، اشکریز، کوشیار، کشاورز، کشاورزی
  ۳۷۳٫ یونس، سونا، اندی، اونس، وینا، سناد، سینا، سدنا، سویا، اوین، سودن، انسو، اوند، دوان، سواد، دنیا، ویدا، اسید، وندا، سودا، سوند، نوید، سودان، دیوان، سونیا، اینسو، ناودیس، ادیسون
  ۳۷۴٫ رخشا، خیار، ارای، اشیا، راشا، شایا، اخیر، شیار، اریا، یارا، اخری، رایا، خارش، خراش، خارا، ارشیا، ارایش، اخیرا، یاشار، خشایار
  ۳۷۵٫ اغلب، بلیت، لاتی، تالی، بایت، تیبا، غایت، غایب، بیتا، بالی، لغات، غالب، بیات، بلاغ، بالغ، لابی، بلیغ، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
  ۳۷۶٫ کویت، تکلم، متکی، کمیت، متیل، مورت، وکیل، ملیک، تکمل، متلک، تکرو، رتیل، کولر، کولی، ملکت، کلیم، کروم، تکلیم، تکمیل، تکریم، تیمور، ریموت، متریک، متروک، تولکی، ملکوت، میکرو، توریم، تریکو، ملکیت، تکروی، متولی، متوکل، تملیک، ملکوتی، کیلومتر
  ۳۷۷٫ نیسا، سینا، اسنا، انیا، اسیا، پسین، یاسا، انیس، اسنپ، ایسان، پانیا، اسپان، پایان، نیاسا، ساینا، سانیا، سایان، انیسا، اسانا، اسپانیا
  ۳۷۸٫ یاسر، رستی، استر، ایسر، رستم، سرای، تریا، تیام، مسرت، رسما، یسار، مسیر، سیار، رسام، سامر، سیما، ستیا، سریم، ساری، سایر، سرما، میسا، متاسی، ریاست، ایستر، استیم، سمیرا، امتیس، سرایت، میترا، ترسیم، تیمار، راستی، ماتریس، ارتمیس، تیمسار
  ۳۷۹٫ پولی، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، پلنگ، لزگی، زگیل، نوگل، پونز، پینگ، نزولی، یوزپلنگ
  ۳۸۰٫ تینا، تکین، تایپ، یکان، اکیپ، تیپا، نیتا، اتین، تیکا، کیان، اتکا، اینک، تکان، انیا، کایت، نیکا، تکایا، پایان، ناپاک، نکایت، پیکان، پاکان، ناکتا، پکتین، انتیک، پانیا، انیتا، کیانا، تانیک، اکانت، نیکتا، کاینات، پیناتا، ناپاکی، پاکنیت، کاپیتان
  ۳۸۱٫ نشات، تینا، ایین، نشان، انتن، اتین، نیتا، ناشی، اشتی، شینا، اتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، شنتیا، انیشتین
  ۳۸۲٫ رهیاب، ماریا، مهراب، ابهام، امیرا، بهاری، بیراه، ایهام، امریه، ابرام، بامهر، بهیار، ارابه، مهیار، ماریه، اهرام، ابراه، بامیه، بیمهر، ارایه، ابیار، بیارام، ماهیار، ابراهیم
  ۳۸۳٫ تومن، ناوی، تمنا، وانت، مینو، امین، وایت، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، تیام، اتین، تیما، میان، نیما، تایم، توام، منات، اتمی، ایتم، توان، تینا، مایو، مانی، یمنا، متین، توانی، تومان، مانتو، تامین، امنیت، انتیم، منویات، ویتنام
  ۳۸۴٫ واشر، داور، وارد، رشاد، باور، رادش، راشد، اشوب، دارو، درود، روشا، اردو، شراب، بارش، بوار، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، اشور، دادور، بودار، درداب، شوربا، باشور، دشوار، بدرود، دوشاب، بادرود، داشبورد
  ۳۸۵٫ وبال، دوبل، لابد، دوال، بطال، بلوط، بادل، بودا، طالب، دولا، بلوا، بلاد، والد، باطل، دولاب، داوطلب
  ۳۸۶٫ ارمان، روانه، هامان، ناهار، روهام، اواره، همنوا، مانور، مناره، ماورا، نهمار، ماهرو، همانا، رامان، رونما، هامون، ماهور، هموار، اهورا، اهرام، ماهان، ناروا، ارامنه، مهرانا، امرانه، ناماور، راهنما، ناهموار
  ۳۸۷٫ تستر، سوتی، سرور، روسی، سیرت، سورت، ترسو، ترور، سروری، روسری، تیررس، سرتیر، توسری، سریرت، توریست، تروریست
  ۳۸۸٫ امریه، مهنیا، ارمین، مهرین، رامین، ارمنی، مهران، میانه، ماریه، مهیار، نهامی، نهمار، مناره، نمایه، ارمینه، رامینه، مهرنیا، اهریمن
  ۳۸۹٫ ارنگ، نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، دانگ، گران، ارگن، جهان، اهنگ، گنده، گنجه، جاهد، ندار، راند، رنجه، اندر، گناه، درنگ، درنا، جهاد، اردنگ، هنجار، گردان، نگاره، جداره، نادره، گردنه، درگاه، اهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  ۳۹۰٫ ایدا، درسا، دایر، ادرس، یارا، ایسر، رسید، سایر، ساری، یارد، یسار، اسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سدرا، سردر، اریا، یاسا، دیار، دریا، سارا، اداری، سردار، رادار، ایرسا، اسرار، ایراد، سرایدار
  ۳۹۱٫ کفور، فرنی، فریم، نمکی، کیفر، نرمی، فوری، کمین، فکور، کمرو، نرمک، مفکر، نیرو، کویر، نفیر، فکری، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، یکرو، نفور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، کمنور، نیکرو، مرفین، میکروفن
  ۳۹۲٫ خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، اخیر، ارگن، خانی، گاری، گیرا، ارین، نگین، خانگی، اگرین، اخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارین، گرانی، گریان، نگرانی، نارنگی، ناخنگیر
  ۳۹۳٫ دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، دوان، اهون، اوند، اندوه، نواده، دهانه، ناوند، نهاده، هندوانه
  ۳۹۴٫ لاری، لابد، لیبی، دریل، لیدر، دلبر، دربی، ادیب، لیدا، یارب، ادبی، دیبا، یلدا، یارد، بیدل، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بیدلی، بردیا، بیدار، دریبل، بیریا، دلربا، ردیاب، دلبری، ردیابی، اردبیل، بیداری، دلربایی، بیلیارد
  ۳۹۵٫ میان، همین، امین، نیما، نعما، مانی، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، هامی، مینا، عامی، اهنی، نیمه، مایع، مهیا، مهان، ماهی، مهنا، مایه، همان، مانع، هانی، نعیم، منها، مهنیا، ماینه، معانی، امنیه، نمایه، معاینه
  ۳۹۶٫ همگر، همار، بهار، گربه، گرما، برهم، هارب، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مهرب، مربا، همار، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  ۳۹۷٫ مکرر، مرور، اکرم، ماکر، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  ۳۹۸٫ ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، همیان، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، کمینه، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  ۳۹۹٫ نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، پراکن، نگاری، اگرین، پیکار، کارنگ، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  ۴۰۰٫ رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرنخ، راسخ، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، سناخ، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، خرسند، خسران، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  (نکته ی تکمیلی: پیام هایی از دوستان مبنی بر تغییر برخی از پاسخ های مراحل نسخه ی جدید “فندق” داشتیم، که به زودی آخرین تغییرات تقدیم دوستان می شود. منتظر باشید.)

  پاسخ
 4. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “سریاله رو یادته ۶٫۸”

  ۸۳۱٫ سایه بان
  ۸۳۲٫ نرگس
  ۸۳۳٫ محکومین
  ۸۳۴٫ پاورچین
  ۸۳۵٫ عصر پاییزی
  ۸۳۶٫ سهراب
  ۸۳۷٫ زاویه هفتم
  ۸۳۸٫ رحیم
  ۸۳۹٫ میکائیل
  ۸۴۰٫ فرستاده
  ۸۴۱٫ رعتا
  ۸۴۲٫ قصه های تا به تا
  ۸۴۳٫ هستی
  ۸۴۴٫ قاب های خالی
  ۸۴۵٫ شادی
  ۸۴۶٫ سارا
  ۸۴۷٫ زمانه
  ۸۴۸٫ لاله
  ۸۴۹٫ عالیجناب
  ۸۵۰٫ شهریار
  ۸۵۱٫ ناصر
  ۸۵۲٫ ساخت ایران
  ۸۵۳٫ طغرل
  ۸۵۴٫ فرید
  ۸۵۵٫ زیگزاگ
  ۸۵۶٫ سعید
  ۸۵۷٫ آشوب
  ۸۵۸٫ مینو
  ۸۵۹٫ شهرزاد
  ۸۶۰٫ پادری

  پاسخ
 5. امیر

  تغییرات جدید پاسخ های بازی “فندق ۱٫۲۳۵”

  تذکر: لطفاً اشتباهات تایپی و همچنین تغییرات مراحل نسخه ی اخیر را اِعمال کنید. (به عبارتی، پاسخ های زیر، کاملاً جایگزین پاسخ های نسخه های پیشین می شوند.)
  مراحلی که ذکر نشده اند، بِلاتغییر هستند.

  ۳۰٫ لک، کل، لاک، الک، کال، سال، کلاس
  ۴۶٫ تبر، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
  ۷۸٫ کد، کشت، شدت، دشت، تشک، شکست، دستکش
  ۱۰۱٫ شاد، شبا، ابا، ادا، ابدا، اداب، شاداب
  ۱۱۳٫ هرج، جاه، مهرج، اهرم، همار، هرجا، مهار، مجرا، مجاهر، مهاجر
  ۱۶۵٫ داین، اینه، هادی، دایه، ایده، اهنی، اینده، ناهید
  ۱۶۷٫ نوع، عفو، تنو، عفت، فونت، تعفن، تنوع، عفونت
  ۱۷۰٫ ملت، لام، علت، تعلم، تامل، اعلم، عامل، تعامل، علامت
  ۱۷۳٫ قوت، وقت، تقوا، قاپو، پاتوق
  ۱۷۷٫ هیس، دیه، تست، دسته، هدست، دستی، تهیدست
  ۱۷۸٫ کاش، ارگ، ارش، اراک، شرکا، اشراک، اشکار، کارگشا
  ۱۸۰٫ اصل، خلا، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه
  ۱۸۵٫ هال، اهل، دوال، هالو، دولا، والد، واله، الوده
  ۱۸۹٫ نکات، ستاک، کاست، ساتن، پاکت، کتان، سانت، پاتک، کسان، کناس، تانک، پستان، کانسپت، پستانک
  ۱۹۴٫ کاتب، تبار، کتاب، رکاب، کاتر، راکت، تکبر، تبارک، اکتبر، بابرکت
  ۱۹۵٫ بینا، نایب، بانی، یابو، بانو، بینوا
  ۱۹۶٫ ستاد، سماد، ملات، مدال، املت، تامل، دلتا، سلامت، مستدل، دستمال
  ۱۹۷٫ وانت، ساتن، تونس، سونا، تواب، توان، سبات، بستن، توسان، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان
  ۲۰۰٫ نهر، جهر، جیر، جره، نهی، ریه، هجری، نیره، هنری، جیره، نیجریه
  ۲۰۱٫ نفس، دفن، نود، فنگ، سند، دونگ، فسون، سوگند، گوسفند
  ۲۰۲٫ نوید، نبرد، برند، نیرو، روند، بندر، دربی، بندری، بیرون، درونی، روبند، دوربین
  ۲۰۳٫ محو، محک، موت، حکم، تکو، توک، موکت، حکومت
  ۲۰۴٫ اما، ایام، ایفا، مافی، مافیا
  ۲۰۵٫ رواج، روان، نوار، وراج، جوان، جارو، جانور
  ۲۰۷٫ همی، ماچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۲۰۹٫ یکان، نمکی، مکان، کیان، میکا، کمین، اینک، کمکی، مانی، کمیک، کمانک، مکانیک
  ۲۱۰٫ نفور، نفرت، تنور، فونت، فروتن
  ۲۱۱٫ دوان، مونا، نمود، مواد، دوام، مادون، وانمود
  ۲۱۲٫ تکیه، کهیر، تیره، درکه، دکتر، ترکه، تیکه، دکتری، ترکیه، ترکیده
  ۲۱۴٫ حیا، حیف، صفا، صفی، صحاف، صافی، صحافی
  ۲۱۵٫ گول، روی، گلو، لگو، گوی، ریل، لیر، رول، یورو، گروی، لوگو، گوریل، ویرگول
  ۲۱۶٫ افرا، تارا، فاخر، اختر، فخار، اخرت، تفاخر، خرافات، افتخار
  ۲۱۷٫ اوا، وبا، شبا، اشوب، اوباش
  ۲۱۸٫ خرم، درد، خمر، دخم، مدد، خرد، رند، مدخر، خرمن، مخدر، مردد، خردمند
  ۲۱۹٫ شاکی، کاشی، لاشی، شلیک، لایک، شیلا، شکیل، شکیلا
  ۲۲۰٫ شوکر، شکار، اراک، شاکر، کوشا، اشکار، کاوش، واشر، شورا، کاور، شوکار، اشراک، کارواش
  ۲۲۲٫ مزه، هزم، جزم، بزم، جهز، بزمه، مجهز، بزمجه
  ۲۲۳٫ شتاب، تباه، تابش، ابهت، تشهد، اشهد، دهات، شهادت، تشابه، هشتاد، داشته، تشاهد، شباهت، بهداشت
  ۲۲۴٫ تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک
  ۲۲۵٫ شارپ، پاره، شورا، هوار، پروا، هورا، واشر، شاهر، پوشه، هاشور، شهوار، پورشه، شهروا، شاهپور
  ۲۲۶٫ فرسا، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، فراست، سفارت
  ۲۲۷٫ سورس، سورن، سروا، راسو، راسن، سارس، نارس، سارو، رسان، سرنا، سران، نارو، سانس، سروان، سنسور، سانسور
  ۲۲۸٫ جوکر، وراج، جوار، رواج، کجرو، کاور، شوکار، جوارش، جوشاک، کارجو، جارکش، جوشکار، جاروکش
  ۲۲۹٫ شروع، شورا، شعار، اوار، شعور، واشر، شارع، اشعر، شاعر، عوار، شعرا، شراع، عاشورا
  ۲۳۰٫ وبال، وفات، بلوا، لواف، بلوف، تفال، بتول، افول، فتال، فلوت، فوات، بتولا، تابلو، توابل، توبال، فوتبال
  ۲۳۲٫ کاهی، پایه، پیاز، هاکی، پیکه، هزاک، اکیپ، پایک، پایزه، پیازک، کازیه، پاکیزه
  ۲۳۷٫ شمس، شمل، مشق، قلم، ملس، ملق، قسم، سقم، سلق، لمس، سمل، قشم
  ۲۳۸٫ کمال، کالم، لمیا، ملاک، مالک، لامپ، مایل، ملیک، ماکل، ملایک، پیامک، ملیکا، مکیال، میکاپ، المپیک
  ۲۳۹٫ ساسی، سستی، ایست، سایس، سایت، تاسیس، سیاست
  ۲۵۸٫ سمیر، نرمی، سیرم، نمیر، منیر، سریم، رنیم، رزین، ریمن، مسری، سرزن، مزین، میزر، سرین، سرنی، نسیم، نیرم، منسی، زمیر، زمین، میسر، سرزمین
  ۲۵۹٫ راشی، ویرا، شیار، شیوا، ریاش، یورش، واشی، ویار، اوری، رایش، یاور، رویا، یواش، رویش، اریش، ارشیو
  ۲۶۰٫ نورد، گردو، گورن، گونی، گوری، دونگ، یدور، گروی، ورنی، دونی، نودر، ورید، گویر، درونی، ریوند، گدیور، گردون، دورنگ، گردنی، درنگی، گرویدن، دورنگی
  ۲۶۱٫ زیست، تیزر، سریت، تردی، تیسر، دستی، درزی، رسید، تریز، سیرت، ستیر، ستیز، سرتیز، تدریس، درستی، زیردست
  ۲۶۲٫ نابل، بالن، ابلق، باقل، القا، انبا، قلان، ابال، ناقل، لبان، ابقا، ناقلا، باقلا، اقبال، قنابل، بالان، ناقابل، انقلاب
  ۲۶۳٫ اسهل، کلاک، سلاک، هالک، کاسل، سلکک، کاکل، کاهل، سکاک، سالک، اکله، اکسه، اسکله، کلاهک، کلاسه، کالسکه
  ۲۶۴٫ تجسم، مستر، مراس، مسرت، جمست، مارس، تاجر، جستار، تجاسر، سماجت، تراجم، جسامت، متاجر، مرجاس، جسارت، متجاسر، مستجار، مستاجر
  ۲۶۵٫ لوزی، ویله، چوله، هزیل، لیوه، هولی، هلیو، لوچه، لویه، هوچی، لوچی، چلزه، یلوه، لوزه، هلوی، زیلوچه
  ۲۶۶٫ معیت، جمیع، عجمت، تجمع، عجمی، تجمیع، تعجیم، جمعیت
  ۲۶۷٫ جراد، گراد، گردا، وراج، درجا، اگور، دروا، وداج، رواد، اجدر، اودر، راگو، راود، گدار، جدوا، جگوار، گوارد، گدارو، گورجا، جدوار، جاورد، جادوگر
  ۲۶۸٫ پوند، پینو، پونگ، نوید، پیگو، پندگو، پیوند، پودینگ، دوپینگ
  ۲۶۹٫ نودر، خنور، نورد، رسوخ، خرند، خسور، نورس، خنوس، نخور، خسودن، سرودن، خوردن، سرخود، خودسر، خورند، خرسند، سخنور، خونسرد
  ۲۷۰٫ سلیط، مسیل، لمیت، مطلس، تسلم، لطیم، مسلی، متیل، تمیس، تمطی، مطلی، تسلط، تسمی، تسلیم، متطلس، متسلط، تمسیط، متسلی، تسلیط، مستطیل
  ۲۷۱٫ دسیس، دبوس، سبوس، بسدی، بدوی، سوبسید
  ۲۷۲٫ یاره، ریان، هرین، یارا، رهین، ناهی، ناری، ناره، اهار، ایاره، نهاری، نایره، اهران، ناهار، اناره، یارانه، ناهاری، رایانه
  ۲۷۳٫ رایت، انیت، ترنگ، اگین، تینر، گران، گیرا، تگین، نگاری، تنگری، گرانی، انگیر، گیتار، گریان، تیرگان، گرانیت
  ۲۷۴٫ کوتل، لوکس، پلوک، لتکو، کلوس، تلسک، سلوک، کستل، تلوک، کسوت، تکلس، تولک، تلکس، پکول، پولک، پلوس، پلستک، پوستک، کپسول، تلسکوپ
  ۲۷۵٫ فریس، فدوی، ورید، یدور، یوسف، ورسی، ویفر، سفید، دروس، دوسر، فیسو، سرودی، دوسری، فردوس، سیفور، روسفید، فردوسی
  ۲۷۶٫ ابنه، ابشن، نباش، شهنا، اشنه، هوان، بهوش، نوبه، نوشه، اشنو، شوها، ناهب، هاون، نشوه، اوبه، اشهب، ناشو، اشبه، اشبو، نهاب، واهب، ناوه، وشانه، بواشه، باهوش، ابونه، شبانه، انبوه، انوشه، شاهبو، نوشاب، شهبانو، نوشابه
  ۲۷۷٫ امکن، ندما، ادکن، دمان، کنند، مندک، دنان، کنام، دامک، نماک، دانک، منان، کمان، کامن، نادم، کندا، کندن، ماندن، مانند، مانکن، نمناک، نمکدان
  ۲۷۸٫ اشنه، ساتن، شاست، شهنا، تنها، اتشه، استه، تاسه، تشنه، نشست، شناس، هشتن، نهشت، شسته، تانس، استن، انسه، شناسه، ستانه، نشسته، ناشسته، نشاسته
  ۲۷۹٫ فاکس، سفاک، سفها، سکنه، نافه، کافه، کسان، کاهن، اسنه، کناس، کاسه، انفس، فانه، سفان، فاکه، نفاس، افکن، کفانه، اسکنه، سکافه، سفاهن، سکاهن، فسانه، نسکافه
  ۲۸۰٫ بلوا، بیمو، بالو، لیمو، لایم، الیم، بلوی، والی، ابیو، لوام، امیب، وابل، املی، یابو، بالی، ابلی، وبیل، لامی، مبال، لمیا، بویا، مایو، الیوم، میلاب، لوایم، میلاو، البوم، موالی، لوبیا، موبایل
  ۲۸۱٫ دبنگ، گنبد، درنگ، نبرد، بندر، بنگن، بدرگ، رگبند، دربند، گردبند، گردنبند
  ۲۸۲٫ افرا، فراص، صفرا، نفار، اصفر، افنا، فنار، صفار، اصفا، نافر، نصارا، انصار، ناصاف، انصاف، انصراف
  ۲۸۳٫ کندک، بانک، بکند، اندک، نباد، دکان، اکند، دانک، بکنک، ناکب، کندا، ادکن، کناک، نکبا، ابکند، اکبند، بادکنک
  ۲۸۴٫ ریوی، پیزی، پیرو، پریز، وریز، زوری، رویی، زیور، وزیر، پیری، پروز، پیزر، پرویز، وزیری، پیروی، پیروز، پیزری، پیروزی
  ۲۸۵٫ رمکی، رامک، ماری، کمرا، کمری، امرا، میکا، ایام، اراک، کیار، مارک، رماک، ایرا، یارک، اکرم، ماکر، اکام، میرا، ایما، ارمک، مارکی، رایکا، اکارم، کیارا، اکرام، ایراک، مکاری، کرایم، کامیار، امریکا
  ۲۸۶٫ موتت، توتم، توپر، مروت، پرتو، تورم، ترومپت
  ۲۸۷٫ کبایر، ترایب، باتری، کبریت، تاریک، تباکی، بیکار، کتایب، رکایب، تبارک، کبیتا، باریک، کتیرا، ترکیب، تبریک، رکابی، یکبار، برکات، کبریا، اکتبر، اکبیر، تبکیر، تریاک، برایت، بریات، بتیار، کاربیت، باکتری
  ۲۸۸٫ گیاه، بهین، بانگ، ابهی، اهنگ، اگهی، ینگه، ناهی، بیهن، نهاب، گایه، ناهب، ینگا، اگین، بینه، هایب، ابنه، نبیه، بگنی، یانه، گیهان، نیابه، ابنیه، اهنگی، نایبه، یگانه، بیگاه، اهنگی، بنگاه، بیگناه، ابگینه، بیگانه
  ۲۸۹٫ جفان، ناجا، اجان، سجان، انفس، اناس، انسا، افنا، اسان، سفان، جانا، نفاس، سجاف، افسا، اسفنج، انفاس، اجناس، افسان، اسفناج
  ۲۹۰٫ تضرع، تارا، راضع، رضاع، راتع، عاتر، ارعا، اعضا، ارضا، تعرض، ضراعت، اعراض، تعارض، ارتضا، اضاعت، ارضاع، ارتضاع، اعتراض
  ۲۹۱٫ جفار، ارجا، رفان، جراف، ارنج، فارج، فنار، افرا، نافر، جفان، فجار، اجرا، افنا، نفار، جارف، فاجر، جانا، رجاف، ارجاف، فرانج، افرنج، انفجار
  ۲۹۲٫ لاما، پالا، مالا، املا، الام، لامپ، چمپا، لامپا، پامال، پاچال، پامچال
  ۲۹۳٫ ریال، یابر، لیدر، بلاد، بدلی، ایدر، بدیل، رادی، دابر، ابرد، بریل، بردی، اریب، اردی، الرد، یلدا، بدیل، دلبری، دربای، ریبال، ردیاب، ادبیر، دریبل، بلادر، بیادر، دالبر، بردال، بدرای، بیدار، دلربا، بیدلا، بلادری، اردبیل
  ۲۹۴٫ افضل، فضال، اباض، فاضل، بالا، فضلا، ابال، الفا، الفبا، بافضل، افضال، فاضلاب
  ۲۹۵٫ ادله، واله، الوف، هالو، دولا، داله، لاده، لوده، دوله، دوال، ولاد، افول، لواف، وهاد، فلاد، فوهل، فواد، وافد، داهل، داهول، والده، فواده، ولاده، الوده، فلاده، اهودل، فولاد، فالوده
  ۲۹۶٫ تیان، نیات، کاین، نیاک، تنبک، باکی، ابیت، انیت، اینت، بایت، تبنی، ایبک، نکبا، تیبا، کنیت، کتابی، تباین، بینات، نکبات، کبیتا، کنایت، تابین، تبیان، کابین، تبانی، تباکی، نکایت، کتایب، نیابت، بانکی، بیانک، کابینت
  ۲۹۷٫ بنگه، انبه، نهاب، بانه، نهان، نهنگ، بنان، بنگن، ناهب، بگاه، ابنه، ناگه، بانگ، گانه، بنگاه، نگهبان
  ۲۹۸٫ نمور، نشور، نوره، رشمه، ورنه، نهور، همشو، نشمه، مرنو، نوشه، مهوش، نشره، رومه، مشوه، شومن، مهرو، مورش، مشهر، منور، شورم، نشوه، وهمن، موهن، مونه، منشور، مشهور، مرهون، مهرنوش
  ۲۹۹٫ میسر، یکسر، مکیس، میکس، مکسر، سریم، مسکر، سیرم، مسری، مرسی، کسیر، سرمک، سمیر، رسیس، رمکی، سیمک، میکسر، سیسرک، کمیسر، کریسمس
  ۳۰۰٫ شکنه، اشنه، شکاک، شانک، اکشن، کاشه، کاهش، اکنش، ناکش، کشان، انکش، کناک، شهنا، اکنه، کاهن، کاکنه، شکانک، شکهان، کنکاش، کهکان، اشکنه، کهکشان
  ۳۰۰٫ شکنه، اشنه، شکاک، شانک، اکشن، کاشه، کاهش، اکنش، ناکش، کشان، انکش، کناک، شهنا، اکنه، کاهن، کاکنه، شکانک، شکهان، کنکاش، کهکان، اشکنه، کهکشان
  ۳۰۱٫ کنگر، هدنگ، نرگه، دگنک، درکه، درنگ، کرند، کدنگ، گندک، نرده، کندر، گنده، گردک، نکره، کردنگ، کرگدن، گردنه، کنگره
  ۳۰۲٫ پکری، شریک، سیرک، پرسش، پشیک، پریش، پرشک، سرشک، سریش، شیرک، پیشک، سرکش، سپرک، یکسر، پیکر، کرپی، سپری، پسری، پسرک، پیشرس، سپیرک، سرکشی، پیرکس، شکسپیر
  ۳۰۳٫ قتاد، صادق، تقاص، صداق، ادات، اقصا، اصدق، اتقا، اقتدا، تصادق، صداقت، صدقات، اقتصاد
  ۳۰۴٫ تاتا، انسا، نبات، سبات، نابت، بسان، انسب، ساتن، تانس، اتنا، نساب، انات، سنات، ابنا، استن، انبا، تابان، ابانت، تناسب، انبات، انساب، بستان، اباتت، ابتنا، انابت، استات، سنبات، ابستن، استان، ابستان، انتساب، باستان، نباتات، بتستان، استنابت، تابستان
  ۳۰۵٫ مالت، ستام، ممال، ممات، مماس، مسلم، تسلم، ماتم، اسلم، مسما، املس، متالم، ملاست، ملامت، متامل، ملمات، ملتمس، متماس، سلامت، مسامت، ملامست، متسالم، مستمال، مسالمت
  ۳۰۶٫ امون، مانا، الام، امنا، نوال، ماوا، انام، الوا، الاو، لاما، انما، امال، مونل، اوام، ملان، مالا، منال، ملون، اوان، انوا، لوام، مونا، اموال، لامان، منوال، امولن، لاوان، ملوان، انامل، والان، الوان، مولانا
  ۳۰۷٫ اتان، انوا، اتون، باتو، نابت، تواب، اواب، انبا، تنبو، توان، اوان، توبا، نواب، انات، تابن، تناوب، انابت، انبات، باتون، توبان، ابانت، تاوان، توانا، تابان، بوتان، ابتنا، اتوبان
  ۳۰۸٫ چارک، راشی، شیرک، چریک، رایش، اشکر، ریاش، چاکر، ارشک، شراک، چایش، شکری، کاچی، شیار، یارک، کیار، ریکا، کراش، کاشی، ایشک، کچری، کچیر، شاکر، اریش، کریچ، چریش، شکاری، چاکری، کیارش، شکارچی
  ۳۰۹٫ پیرا، میرا، ماری، رامی، پریم، پارچ، چپری، پرما، چمپا، چرام، امپر، پرچم، پیما، چپار، پیچا، مارپیچ
  ۳۱۰٫ فایل، ابلی، ابزی، الیف، لابی، ازلی، فایز، زابل، زبال، ابیز، بالی، زایل، الیز، زالی، بازل، لازب، زبیل، زیبال، زابلی، فلزیاب
  ۳۱۱٫ پسوا، سالو، سوال، پلوس، پالس، چلاس، والس، الوس، واپس، چپول، پلاس، واسل، چپاول، پلواس، چاپلوس
  ۳۱۲٫ گیرش، رایش، راشی، گاری، امیر، گرما، اشگر، شامی، گیرا، شیار، گراش، رمگا، شمار، رامش، گرای، گرمی، گیشا، امشی، گرایش، گرامی، گرمایش
  ۳۱۳٫ ویلا، اولی، زیلو، بالی، یابو، ابزی، بلوز، وبال، لابی، ویزا، ازلی، بازو، بلوا، زالی، لوزی، زابل، بویا، زبال، زایل، زبیل، زوال، بازی، اویز، زالو، زیبال، لوبیا، زاولی، زابلی، بیزوال، زلوبیا
  ۳۱۴٫ بهیار، نبیره، نشریه، رهیاب، نایبه، شاهین، باهنر، بهیان، شریان، ابنیه، شرابه، بریان، بهاری، هشیار، برانی، شرابی، شربین، بیراه، ارشین، شابرن، ارنبه، بیهنر، شبینه، شیبان، راشین، بیاره، شهیار، شاربن، هنایش، ابینه، شیرابه، شهربان، شیربها، برانشی، شیربان، شهربانی
  ۳۱۵٫ اشکر، کفاش، کراش، فشار، کمرا، ارمک، رامش، مشرف، مکار، مفکر، شفرا، کفار، مکفر، اکرم، شکار، ارشک، رامک، مفرش، افشک، کشاف، شکاف، مارک، مشرک، فرما، کاشف، شاکر، فراک، اشرف، شمار، شارک
  ۳۱۶٫ هارپ، همپا، رخام، پخمه، ماهر، مهار، پرخم، خرپا، خامه، اهرم، اهمر، پرما، خمار، مارخ، خرما، پاخر، خمره، رخمه، پاره، پرماه، ماهرخ، خمپاره
  ۳۱۷٫ اهرم، ماکت، کمتر، ترمه، کمرا، اکرم، راکت، رامک، تکمه، متکا، کهار، ارمک، مهار، کتام، کارت، مکار، مارک، تراک، ماهک، همتا، کاتر، مهتا، همکار، مکاره، مارکت، کراهت، هکتار، مهارت، کتاره، کرامت، تراکم، متارکه
  ۳۱۸٫ اشتی، اتیه، تاسی، شسته، هیات، سایه، شیست، سیاه، شاسی، اتشه، اتشی، هشتی، تیشه، سایش، استه، هستی، شستی، شاهی، شاست، شایست، ستایش، شایسته
  ۳۱۹٫ کارد، کندا، راسن، اندک، راکد، دکان، کارد، سکنا، رسان، دانک، اردک، نکرا، درنا، درسا، کناس، کندر، دانس، سکان، راند، اندر، کراد، سکار، کندس، سنار، دارس، دراک، ادکن، کاسر، اندکس، اسکنر، سکران، سرناد، اسکندر
  ۳۲۰٫ مهوش، موهن، یشمه، نوشه، میهن، شومی، شیمه، همین، هومن، شیوه، میوه، شهین، نیوه، میشن، شیون، وهمی، مهین، هشیم، نیمه، شومن، نشوه، ینمه، مینو، مویه، نیوشه، مهوین، شومینه
  ۳۲۱٫ تیما، ایام، داما، دایم، ایاد، مایت، امید، ادمی، ایتم، ادام، ادات، اتمی، ایات، ادیت، ایما، مادی، ادمیت، ایتام، تمادی، مادیات
  ۳۲۲٫ مزاد، مزدا، زمار، امرد، دادا، زراد، مردد، مداد، درام، زمرد، مزرد، دردا، ازدر، امار، ازار، مزار، ادام، زامر، ارام، رماد، مارد، دراز، مدار، داماد، مرداد، مدارا، مازاد، درازا، ارمزد، اردام، دادار، امداد، مازار، امرداد، دامدار، مادرزاد
  ۳۲۳٫ عارض، ریاض، راضع، رضاع، یارو، ضایر، یاور، رویا، رضیع، ضریع، عریض، عروض، واضع، عوضی، رایع، ضاری، عرضی، رایض، عوار، عاری، ضیاع، راضی، راعی، یراع، اورع، ضایع، رضوی، راوی، واعی، عوارض، عرایض، عارضی، عروضی، عوارضی
  ۳۲۴٫ ارده، دروغ، دوار، وارد، داور، ورده، اردو، هورا، دروا، هوار، راود، دوره، اورد، رواد، روده، اروغ، دارو، واره، رواه، غوره، دوراغ، وارده، اورده، داروغه
  ۳۲۵٫ پشکل، شاتل، تلاش، اشتک، پکال، اپشک، کلاش، پلاک، کاشت، تپال، لاشک، لاکش، پالش، پالت، پشتک، پاتک، شتاک، تشکل، لتکا، شکلات، پلاکت، تشاکل، لاکپشت
  ۳۲۶٫ وراز، شاکر، وازر، شکور، رکاز، کاوش، ورشک، وزرا، کوار، کرور، زرکش، شکوا، کاور، زوار، راوک، زاور، شرور، کوزر، رزرو، ارزش، کوشا، ارشک، رازک، کراش، اشکر، زرشک، شوکا، ورزا، زرکار، روکار، ورکار، شوکار، کشاورز، کارورز، ورزشکار
  ۳۲۷٫ دلیر، لیدر، سرند، لدنی، سردی، رسید، دریل، رسیدن، سلندر، سریدن، سیلندر
  ۳۲۸٫ ابری، امشب، مبرا، مربی، مشرب، اریب، بشار، شیار، بایر، مشیب، باری، مبشر، ابرش، امیب، مربا، امیر، بارش، بشری، اشیم، شمار، اشیب، مشیر، بامی، بیشرم، ربایش، مباشر، رامشی، شرابی، بیمار، بیشمار، ابریشم
  ۳۲۹٫ گلان، تلنگ، السن، لنگا، ساتن، تلان، تانس، گالن، التن، نسلا، سالن، النگ، ستان، انگل، ناگسل، گلستان
  ۳۳۰٫ وستی، ستور، تتری، ورسی، تریت، یورت، سروی، تروی، ترسو، تریو، سیتو، رویت، سوتی، تیتر، تستر، ستیر، سیرت، تیسر، سورت، تستیر، تسویت، توسری، تروریست

  پاسخ
 6. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “واژه پز ۱٫۱”

  ۲۱۱٫ پرویز، پیرو، زور، پرو، پیروز، زیر، زیور، وزیر
  ۲۱۲٫ سپرده، هرس، سپهر، سپرد، پرسه، پرده، هدر، پسر
  ۲۱۳٫ حالت، حیات، ایل، یال، حیا، حال
  ۲۱۴٫ خندان، نان، ندا، ناخن، خدا، دنا، خان
  ۲۱۵٫ زندان، ناز، نان، دنا، زدن، زاد، ازن، ندا
  ۲۱۶٫ اما، وام، قوم، اقوام، مقوا، قوا
  ۲۱۷٫ نیت، تکنیک، تکین، کتک، کیک، نیک، تیک، تکی
  ۲۱۸٫ میلی، لیمو، موی، میل، ملی، ولی
  ۲۱۹٫ ورزش، وتر، زور، تور، شور، شوت، شتر، رشت
  ۲۲۰٫ شما، خاموش، اخمو، خشم، شوخ، شخم، شام، شاخ
  ۲۲۱٫ انجیل، یال، ناجی، جانی، جان، ایل، نیل، نای
  ۲۲۲٫ اجداد، جدا، داد، ادا
  ۲۲۳٫ گزینه، زنگ، گینه، نیزه، نهی، نیز، هنگ، زین
  ۲۲۴٫ متمول، ملت، مملو، موم، مول، ولت
  ۲۲۵٫ دندان، داد، نان، دنا، ندا
  ۲۲۶٫ ننگین، ننگ، نگین
  ۲۲۷٫ پاداش، پاش، ادا، شاد، پاشا
  ۲۲۸٫ سوپ، پسوند، پوند، پسند، سود، پند، پنس، پود
  ۲۲۹٫ ناقوس، قوا، اونس، سونا، انس، قوس، وان، ناو
  ۲۳۰٫ نان، ندا، اردن، دنا، درنا، نادر

  پاسخ
 7. امیر

  پاسخ های بازی “فندق ۱٫۲۷۳”

  نکته ی مهم: پاسخ های حدود ۸۰ درصد مراحل تغییرات کلی داشته اند و پاسخ های زیر، مطابق جدیدترین نسخه تنظیم شده اند و به طور کامل، جایگزین پاسخ های نسخه های قبلی می شوند:

  ۱٫ دو، دود
  ۲٫ سد، سبد
  ۳٫ شب، شیب
  ۴٫ اش، ماش، شام
  ۵٫ خل، لخت، تلخ
  ۶٫ شر، ری، ریش، شیر
  ۷٫ ته، تله، هتل
  ۸٫ کم، شک، کش، مشک، مکش، شکم
  ۹٫ قم، لم، لق، قلم
  ۱۰٫ فر، رس، سر، سفر
  ۱۱٫ دام، دما، داد، ادم، مداد
  ۱۲٫ باک، بابک، کباب
  ۱۳٫ حل، حق، لق، حلق، حقه، قله، حلقه
  ۱۴٫ دم، مد، رم، رد، در، مرد، دمر، مردم
  ۱۵٫ تخس، سخت، سوت، سوخت
  ۱۶٫ مات، تاس، سمت، اسم، ستم، اتم، امت، مست، تماس، ماست
  ۱۷٫ تر، در، رد، رخ، خر، خرد، رخت، ترد، دختر، درخت
  ۱۸٫ بد، اب، دب، ابد، باد، ادب
  ۱۹٫ کشو، کور، شوک، شکر، شور، شوکر، روکش، شکور، کورش، کشور
  ۲۰٫ فرش، فرو، شور، شرف، شوفر، فروش
  ۲۱٫ فر، سفر، افسر، فارس
  ۲۲٫ گل، لنج، لگن، لنگ، لجن، جنگل
  ۲۳٫ نر، اجر، رنج، جار، ارنج، نجار
  ۲۴٫ مو، قو، وام، قوا، مقوا
  ۲۵٫ رب، خار، خبر، بار، خراب، بخار
  ۲۶٫ تک، یک، کت، تیر، ترک، تیک، تیرک، کتری
  ۲۷٫ بقا، قلب، قلاب، قالب
  ۲۸٫ فاش، کفش، کشف، شکاف، کاشف
  ۲۹٫ خرس، سرخ، خسرو، خروس
  ۳۰٫ لک، کل، لاک، الک، کال، سال، کلاس
  ۳۱٫ ماه، مهسا، ماسه، سهام
  ۳۲٫ پا، رپ، پاس، سپر، پسر، پارس
  ۳۳٫ هور، شور، هوش، شوره، رشوه، شوهر
  ۳۴٫ یاد، سید، اسید
  ۳۵٫ پاک، پتک، کاپ، پاکت
  ۳۶٫ سن، سنا، ساک، اسنک، سکان، اسکن
  ۳۷٫ سری، کسر، سیر، کسری، ریسک، سیرک
  ۳۸٫ هند، دنا، اهن، هندا، دهان، نهاد
  ۳۹٫ تبر، ترب، ترک، تیر، کتبی، برکت، کبیر، تیرک، کبریت، ترکیب
  ۴۰٫ تر، مو، متر، مور، تور، تمر، تورم، مترو
  ۴۱٫ ارز، زبل، زابل، البرز
  ۴۲٫ نو، سو، سوز، وزن، نسوز، سوزن
  ۴۳٫ نیم، مین، منو، یمن، مینو، میمون
  ۴۴٫ رم، مور، روس، سوم، رسوم، سمور
  ۴۵٫ غش، اش، شل، شال، شغل، الاغ، شغال، اشغال
  ۴۶٫ تبر، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
  ۴۷٫ اول، وال، الو، لنز، نازل، نزول، زانو، نواز
  ۴۸٫ هار، هنر، رها، نهر، تنها، انتر، ترانه، تهران
  ۴۹٫ ویلا، والی، لیوان، وانیل
  ۵۰٫ فرم، سفر، فکر، کمر، فکس، کرم، کرفس
  ۵۱٫ شاپ، اشک، پزشک، اشپز
  ۵۲٫ کنش، شکل، لنگ، شنل، کلنگ، گلشن
  ۵۳٫ ابهت، تباه، باهمت، مهتاب
  ۵۴٫ منع، نما، معنا، مانع، عمان، عمران
  ۵۵٫ نهم، شهد، نمد، منش، دشمن، مشهد
  ۵۶٫ خز، گز، چنگ، خنگ
  ۵۷٫ سین، یونس، سوسن، سینوس
  ۵۸٫ نفس، نسل، لیف، فنس، فنی، سیل، سلفی، فسیل
  ۵۹٫ مه، نو، نوه، مهو، هومن، نمونه
  ۶۰٫ تن، نی، پتو، توپ، نیت، تیوپ، پوتین
  ۶۱٫ موش، پشم، شوم، شامپو
  ۶۲٫ وجه، جوی، هویج، جیوه
  ۶۳٫ قرن، ریا، قیر، قران، یرقان، قناری
  ۶۴٫ دی، عید، سید، دیس، عدسی، سعید، سعدی
  ۶۵٫ گم، ننگ، نهم، ننه، نهنگ، همگن، منگنه
  ۶۶٫ لاک، کال، کلان، کالا، الان، کانال
  ۶۷٫ منت، متن، نما، متان، ضامن، ضمانت
  ۶۸٫ وبا، شاه، بها، شبه، اهو، وهاب، اشوب، باهوش
  ۶۹٫ یال، کیا، سیل، الک، لایک، سیکل، اسکی، کلیسا
  ۷۰٫ قول، کول، ملک، قلک، ملوک، موکل
  ۷۱٫ یون، وجه، جین، جیوه، یونجه
  ۷۲٫ وزن، زین، تیز، زینت، زیتون
  ۷۳٫ نور، رنو، تون، تور، تنور
  ۷۴٫ سکو، بوس، سوا، اکو، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس
  ۷۵٫ موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
  ۷۶٫ ریو، سوری، روسی، سیروس، سرویس
  ۷۷٫ پنج، نهر، هرج، پهن، رنج، پنجه، پنجره
  ۷۸٫ کد، کشت، شدت، دشت، تشک، شکست، دستکش
  ۷۹٫ لبو، روا، روال، بلور، ابرو، بلوار
  ۸۰٫ بنا، بجا، نجس، انس، نساج، جناب، جانب، باسن، سنجاب
  ۸۱٫ ترس، کنس، سنت، کسر، سرک، نترس، کنسرت
  ۸۲٫ کاف، لاف، فکس، کسف، فلک، فال، الف، کلاف، کفال، سفال، فلاسک
  ۸۳٫ قنا، طاق، منطق، نقاط، مناطق
  ۸۴٫ سمین، نسیم، ایمن، یاسمن، سینما، سیمان
  ۸۵٫ ارا، روا، اور، اوا، پروا، پاور، اپرا، پارو، اوار، اروپا
  ۸۶٫ زیر، زری، زجر، جیر، جزر، زرین، جرزنی، زنجیر
  ۸۷٫ اتو، سنت، اوت، وات، توان، وانت، سونا، ساتن، تونس، ستوان
  ۸۸٫ حسام، ساحت، حتما، حاتم، تمساح، مساحت
  ۸۹٫ قبر، قبه، برق، عرق، قهر، رعب، ربع، بره، عقرب، قرعه، عقربه
  ۹۰٫ بید، باد، ادا، دیبا، ایدا، ابدی، ابدا، ابادی
  ۹۱٫ بدن، بدر، درب، برد، نبرد، برند، بردن، بندر
  ۹۲٫ مهاد، مزدا، ماده، زاهد، زاده، همزاد
  ۹۳٫ کاشت، کاتر، شرکا، شاکر، راکت، ترکش، ترشک، تراش، کشتار، شراکت
  ۹۴٫ بقره، برهم، قرمه، مقبره
  ۹۵٫ ننگ، ریگ، نگین، رینگ، رنگین، نیرنگ
  ۹۶٫ کنار، کمان، مکار، کران، مارک، رمان، کرمان
  ۹۷٫ ناشی، شیان، شهین، شاهی، شانه، شاهین
  ۹۸٫ هادی، زیاد، زاده، دایه، ایده، ایدز، یازده
  ۹۹٫ سورن، نترس، تونس، ترسو، وسترن، سنتور
  ۱۰۰٫ وزرا، زوار، تراز، ارزو، وزارت، ترازو
  ۱۰۱٫ شاد، باد، ابا، ادا، اباد، اداب، شاداب
  ۱۰۲٫ بور، تور، بوت، کتب، بکر، تکبر، برکت، کبوتر
  ۱۰۳٫ چای، خلا، الی، خالی، خیال، یخچال
  ۱۰۴٫ سمد، سدر، رسد، دسر، مدر، سرمد، مدرس
  ۱۰۵٫ بقا، قبا، قاب، بشقاب
  ۱۰۶٫ ریشو، پیرو، پویش، یورش، پیشرو، پریوش، شیپور
  ۱۰۷٫ وهاب، بانو، بانه، نواب، انبه، انبوه
  ۱۰۸٫ سپور، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
  ۱۰۹٫ شته، شهرت، رفته، فرشته
  ۱۱۰٫ تراب، تبار، ابوت، ابرو، برات، باور، ربات، باروت
  ۱۱۱٫ لپ، لپه، هول، پول، پهلو
  ۱۱۲٫ ضر، مضر، میر، مریض، ضمیر
  ۱۱۳٫ هرج، جاه، مجار، اهرم، ماهر، هرجا، مهار، مجرا، جامه، مهاجر
  ۱۱۴٫ زراب، ازار، ابرا، بارز، ابزار، بازار
  ۱۱۵٫ یخی، خیط، خطا، خیاطی
  ۱۱۶٫ تراس، اخرت، ساخت، اختر، راسخ، راست، استخر، خسارت
  ۱۱۷٫ امور، سوار، رسوا، راسو، سارو، سماور
  ۱۱۸٫ راد، هاد، رده، هدر، گرده، گارد، هارد، ارده، درگاه
  ۱۱۹٫ کهن، جشن، جهش، کنجه، شکنجه
  ۱۲۰٫ قاچ، چاق، طاقه، طاقچه
  ۱۲۱٫ لیف، لاف، ملی، امل، الی، فال، مایل، فیلم، فایل، فامیل
  ۱۲۲٫ فنی، ناف، سونا، افسون، فانوس
  ۱۲۳٫ رگه، هنر، هرس، نرگس، سرنگ، گرسنه، سرهنگ
  ۱۲۴٫ ترس، اتر، سها، تره، راست، ساتر، ستاره
  ۱۲۵٫ ریا، یار، انار، اریا، یاران، ایران
  ۱۲۶٫ درو، خور، دورو، خورد، خودرو
  ۱۲۷٫ پریا، پهنا، پینه، پاره، پنیر، اینه، پایه، پیراهن
  ۱۲۸٫ شته، دشت، شدت، اتش، شاهد، اشهد، دهات، تشاهد، شهادت، هشتاد
  ۱۲۹٫ میل، پیل، پلید، دیپلم
  ۱۳۰٫ درا، رسد، دسر، ادرس، درسا، سردر، سردار
  ۱۳۱٫ کاشی، شکیب، شاکی، شکیبا
  ۱۳۲٫ شیوا، یواش، شنوا، ناشی، نیوشا، اویشن
  ۱۳۳٫ موسی، مونس، سمین، یونس، سمنو، سومین
  ۱۳۴٫ دها، هاژ، ادا، اهدا، اژدها
  ۱۳۵٫ بسا، باس، سیبا، اسیب، اسیا، اسیاب
  ۱۳۶٫ ناف، صنف، نصفه، ناصاف، اصفهان
  ۱۳۷٫ فتا، تاب، افت، بافت، افتاب
  ۱۳۸٫ ابان، برنا، رانا، باران، انبار
  ۱۳۹٫ بیم، بام، همی، مهیب، مایه، هامی، بیمه، باهم، بامیه
  ۱۴۰٫ شوهر، بهوش، شبرو، بوشهر
  ۱۴۱٫ دایر، یارد، بادی، ادیب، یارب، دیار، ابری، ردیاب، بردیا، بیدار
  ۱۴۲٫ شفت، شته، افت، هاتف، اشته، اشفته
  ۱۴۳٫ شنج، نشر، رنجش، شطرنج
  ۱۴۴٫ سرفه، رسته، سفته، فهرست
  ۱۴۵٫ بروز، روزه، روزبه، بهروز، زرچوبه
  ۱۴۶٫ فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
  ۱۴۷٫ کاو، اکو، تاپو، توکا، تکاپو، کاپوت
  ۱۴۸٫ کته، تکه، هتاک، کاهو، کوتاه
  ۱۴۹٫ لگد، گدا، دوا، ولد، گود، گول، الگو، دولا، والد، گودال
  ۱۵۰٫ باگ، گبه، بگاه، شبگاه، باشگاه
  ۱۵۱٫ فیل، لیف، فله، فیله، خلیفه
  ۱۵۲٫ خراج، خارج، خارا، اخراج
  ۱۵۳٫ یال، ایل، الی، اهلی، الهی، اهالی
  ۱۵۴٫ بتون، نوبت، وانت، بنات، نواب، بانو، بوتان، باتون
  ۱۵۵٫ رطب، ربط، طیب، طرب، بطری
  ۱۵۶٫ شوک، پاش، کوشا، کاوش، پوشاک
  ۱۵۷٫ لنت، ولت، لفت، تفل، تلف، فلوت، فونت، تونل، تفلون
  ۱۵۸٫ رعنا، عارف، زارع، نزاع، فرزان، فرناز، زعفران
  ۱۵۹٫ ختم، اخت، خمر، اختر، اخرت، تارخ، خاتم، متاخر، مختار
  ۱۶۰٫ شان، شانه، نهان، نشانه
  ۱۶۱٫ دبه، بدبو، بهبود
  ۱۶۲٫ تنو، وهی، تهی، هوتن، هویت، توهین
  ۱۶۳٫ بست، رسد، سرب، بدتر، بستر، دربست
  ۱۶۴٫ جنان، کران، نارنج، نارنجک
  ۱۶۵٫ دنیا، اینه، هادی، دایه، ایده، اهنی، اینده، ناهید
  ۱۶۶٫ جنب، اقا، بان، بجا، ناجا، نقاب، جانب، اجاق، باجناق
  ۱۶۷٫ نوع، عفو، تنو، عفت، فونت، تعفن، تنوع، عفونت
  ۱۶۸٫ کام، کاس، ماوس، مسکو، ماسک، مسواک
  ۱۶۹٫ میت، تیم، سیم، مقیم، قسمت، قیمت، تیمم، تقسیم، مستقیم
  ۱۷۰٫ ملت، لام، علت، تعلم، تامل، اعلم، عامل، تعامل، علامت
  ۱۷۱٫ نگر، نیر، ریگ، فنگ، رینگ، فرنی، فرنگی
  ۱۷۲٫ دهم، رژه، هدر، مژده، درهم، پرده، هردم، پژمرده
  ۱۷۳٫ قوت، وقت، تقوا، قاپو، پاتوق
  ۱۷۴٫ بیست، بسوی، نبوت، بستن، سنتی، نسبی، تنیس، نسیب، یبوست، نوبتی، بیستون
  ۱۷۵٫ سهو، سپه، هوس، پسته، ستوه، پوسته
  ۱۷۶٫ دامن، دمان، مسند، نماد، جامد، سمند، نساج، مساجد، دماسنج
  ۱۷۷٫ هیس، دیه، تست، دسته، هدست، دستی، تهیدست
  ۱۷۸٫ کاش، ارگ، ارش، اراک، شرکا، اشراک، اشکار، کارگشا
  ۱۷۹٫ سینا، سایت، ساتن، ایست، استین
  ۱۸۰٫ اصل، خلا، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه
  ۱۸۱٫ خارش، اخرت، رخشا، ارتش، شرخر، شرارت، خارشتر
  ۱۸۲٫ قسم، قوی، سوق، قیوم، سومی، مقوی، موسیقی
  ۱۸۳٫ الی، ملی، لایی، مایل، ایمیل
  ۱۸۴٫ الکی، کایت، سیال، لایت، ساکت، لیست، یکتا، کلیات، اسکیت، سیکلت، کلیسا، استیک، استیل، لاستیک
  ۱۸۵٫ هال، اهل، هالو، دولا، والد، واله، الوده
  ۱۸۶٫ نادم، منشد، دانش، داعش، معاش، معنا، معاد، عمدا، معادن، دشنام، شمعدان
  ۱۸۷٫ سها، سهل، سلاح، ساحل، اسلحه
  ۱۸۸٫ عزم، هرز، زهر، مزه، عمه، هرمز، عمره، زمره، مرزه، مزرعه
  ۱۸۹٫ نکات، تکان، کاست، ساتن، پاکت، کتان، سانت، پاتک، کسان، اسنپ، تانک، پستان، کانسپت، پستانک
  ۱۹۰٫ فرو، رفو، رنو، نفور، فروغ، روغن، فرغون
  ۱۹۱٫ ارده، دوره، هورا، وزرا، دارو، داور، زوار، زرده، ارزو، وارده، ازرده، دروازه
  ۱۹۲٫ ایتم، تایم، ملات، ملیت، متال، عیال، علیم، علیت، عامی، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات
  ۱۹۳٫ تنگ، شات، تنش، گشت، نشت، نشات، ناگت، انگشت
  ۱۹۴٫ کاتب، تبار، کتاب، رکاب، کاتر، راکت، تکبر، تبارک، اکتبر، بابرکت
  ۱۹۵٫ بینا، نایب، بانی، یابو، بانو، بینوا
  ۱۹۶٫ سالم، سلام، مدال، ستاد، املت، تامل، دلتا، سلامت، مستدل، دستمال
  ۱۹۷٫ وانت، ساتن، تونس، سونا، تواب، توان، سبات، بستن، توسان، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان
  ۱۹۸٫ رکیب، کروی، کرمو، مرکب، کمرو، بومی، روبیک، مکروب، میکرو، میکروب
  ۱۹۹٫ نیلو، مینو، لیمو، مینی، میلیون
  ۲۰۰٫ نهر، جهر، جیر، جره، نهی، ریه، هجری، نیره، هنری، جیره، نیجریه
  ۲۰۱٫ نفس، دفن، نود، فنگ، سند، دونگ، فسون، سوگند، گوسفند
  ۲۰۲٫ نوید، نبرد، برند، نیرو، روند، دبیر، دربی، بندری، بیرون، درونی، روبند، دوربین
  ۲۰۳٫ محو، محک، موت، حکم، تکو، توک، موکت، حکومت
  ۲۰۴٫ اما، ایام، ایفا، مافی، مافیا
  ۲۰۵٫ رواج، روان، نوار، وراج، جوان، جارو، جانور
  ۲۰۶٫ گران، رانش، نگرش، نگار، ناشر، شران، نگارش، گرانش، شناگر
  ۲۰۷٫ همی، ماچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۲۰۸٫ تیلا، تینا، لایت، لاتین
  ۲۰۹٫ یکان، نمکی، مکان، کیان، میکا، کمین، اینک، کمکی، مانی، کمیک، کمانک، مکانیک
  ۲۱۰٫ نفور، نفرت، تنور، فونت، فروتن
  ۲۱۱٫ دوان، مونا، نمود، مواد، دوام، مادون، وانمود
  ۲۱۲٫ تکیه، کهیر، تیره، درکه، دکتر، ترکه، تیکه، دکتری، ترکیه، ترکیده
  ۲۱۳٫ کود، کدو، دوک، کود، دوش، دوشک، دودکش
  ۲۱۴٫ حیا، حیف، صفا، صفی، صحاف، صافی، صحافی
  ۲۱۵٫ گول، روی، گلو، لگو، گوی، ریل، لیر، رول، یورو، گروی، لوگو، گوریل، ویرگول
  ۲۱۶٫ افرا، تارا، فاخر، اختر، فخار، اخرت، تفاخر، خرافات، افتخار
  ۲۱۷٫ اوا، وبا، شبا، اشوب، اوباش
  ۲۱۸٫ خرم، درد، خمر، دخم، مدد، خرد، رند، مدخر، خرمن، مخدر، مردد، خردمند
  ۲۱۹٫ شاکی، کاشی، لاشی، شلیک، لایک، شیلا، شکیل، شکیلا
  ۲۲۰٫ شوکر، شکار، اراک، شاکر، کوشا، اشکار، کاوش، واشر، شورا، کاور، شوکار، اشراک، کارواش
  ۲۲۱٫ رشید، رویش، خوشی، خویش، شوخی، خروش، خرید، درویش، خورشید
  ۲۲۲٫ مزه، هزم، جزم، بزم، جهز، مجهز، بزمجه
  ۲۲۳٫ شتاب، تباه، تابش، ابهت، تشهد، اشهد، دهات، شهادت، تشابه، هشتاد، داشته، تشاهد، شباهت، بهداشت
  ۲۲۴٫ تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک
  ۲۲۵٫ شارپ، پاره، شورا، هوار، پروا، هورا، واشر، پارو، پوشه، رشوه، هاشور، پورشه، شهروا، شاهپور
  ۲۲۶٫ افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، فراست، سفارت
  ۲۲۷٫ سورس، سورن، سروا، راسو، راسن، سارس، نارس، سارو، رسان، سرنا، سران، نارو، سانس، سروان، سنسور، سانسور
  ۲۲۸٫ جوکر، روکش، واشر، جوار، رواج، کجرو، وراج، کاور، جوشکار، جاروکش
  ۲۲۹٫ شروع، شورا، شعار، اوار، شعور، واشر، شارع، شاعر، شعرا، اعشار، عاشورا
  ۲۳۰٫ بلوا، لواف، بلوف، تفال، فلوت، وفات، بتول، افول، فتال، فوات، بافت، تواب، تابلو، فوتبال
  ۲۳۱٫ اچار، پاره، پارچ، پاچه، چاره، اپرا، چهار، پارچه، چاپار، چهارپا
  ۲۳۲٫ کاهی، پایه، پیاز، هاکی، اکیپ، کازیه، پاکیزه
  ۲۳۳٫ سراب، بساز، راسب، سپار، سرپا، بسزا، سزار، برپا، سرباز، بازرس، بازپس، بازپرس
  ۲۳۴٫ سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
  ۲۳۵٫ اطلس، سالب، باطل، لباس، طالب، طبال، اسطبل
  ۲۳۶٫ اریا، ایفا، فارق، افقی، فایق، فراق، افاق، فقیر، رفقا، افرا، رفیق، فقرا، یارا، یراق، قاری، ارفاق، افریقا
  ۲۳۷٫ شمس، مشق، قلم، ملس، قسم، لمس، قشم
  ۲۳۸٫ کمال، الکی، کمیل، ملاک، مالک، لامپ، مایل، کامل، میکا، ملایک، پیامک، ملیکا، پالکی، میکاپ، المپیک
  ۲۳۹٫ ساسی، سستی، ایست، سایت، تاسیس، سیاست
  ۲۴۰٫ جواد، نجوا، شنود، واجد، نجوش، جوشن، جادو، دوان، دانش، شنوا، جوان، جاشو، جوشان، وجدان، نوشاد، دانشجو
  ۲۴۱٫ موخر، مورخ، خمره، خوره، موخوره
  ۲۴۲٫ درنا، خراش، ناشر، رخشا، ارشد، نادر، دانش، اندر، خارش، رانش، ندار، راند، رخشان، درخشان
  ۲۴۳٫ پفکی، فوتک، تیوپ، کوفت، کوفی، پیوک، فتوکپی
  ۲۴۴٫ تانک، نکبت، توکا، نبوت، اتون، نکات، کاتب، تواب، کوبا، تنبک، بوتان، تناوب، توکان، باتون، تنباکو
  ۲۴۵٫ جوار، ارگن، اونگ، واگن، وراج، نارو، رواج، جانور، جگوار، ناجور، نواگر، انگور، گنجور، ارگون، اورنگ، جنگاور
  ۲۴۶٫ اماج، تجمع، جامع، اجمع، اجماع، جماعت، اجتماع
  ۲۴۷٫ کارت، ترکش، ارتش، راکت، اراک، راشا، تراش، تشکر، شاکر، ترشک، ارتشا، اشکار، شراکت، کشتار، اشتراک
  ۲۴۸٫ خارا، یارو، اخوی، اخرا، رویا، اخور، خوار، اریا، یاور، راوی، خاور، خواری، اخروی، اخیرا، اواخر، خاویار
  ۲۴۹٫ تاسف، سفال، الات، الفا، الفت، تفال، افات، تالف، اتلاف، اسفالت
  ۲۵۰٫ شکل، کشت، ولت، کلت، شتک، توکل، تشکل، شوکت، شلتوک
  ۲۵۱٫ سردر، مدرس، سرمد، مسگر، سرگرد، سرگرم، سردرگم
  ۲۵۲٫ مهین، میوه، منها، واهی، مایو، هامون، میانه، همیان، امنیه، نمایه، مهناوی، همایون
  ۲۵۳٫ نشان، انان، شانس، اشنا، انشا، شناس، اسان، انسان، اشنان، ناشناس
  ۲۵۴٫ مرسی، رسمی، گریس، مسیر، مسری، سریم، میسر، سمیر، گریم، مسگری، گرمسیر، سرگرمی
  ۲۵۵٫ خرجی، خیار، جاری، خراج، اخیر، خارج، رایج، خارجی
  ۲۵۶٫ تیره، تریل، لیتر، لیره، رتیل، تیله، هیتر، تیلر، لیته، هیتلر
  ۲۵۷٫ سبزه، نیزه، سینه، زینب، نسبی، سبزی، سنبه، نسیب، بینه، نبیه، نبسه، نسیه، نهیب، بنیه، نبیسه، سبزینه
  ۲۵۸٫ سمیر، منیر، رزمی، رزین، مسری، سرزن، مزین، نسیم، زمین، سریم، میسر، سرزمین
  ۲۵۹٫ شیار، شیوا، یورش، یاور، رویا، یواش، رویش، ارشیو
  ۲۶۰٫ نورد، گردو، گونی، دونگ، درونی، ریوند، گردون، دورنگ، درنگی، دورنگی
  ۲۶۱٫ زیست، تیزر، دستی، رسید، سیرت، ستیز، تدریس، درستی، زیردست
  ۲۶۲٫ بالن، القا، بقال، ابقا، ناقلا، قابل، باقلا، اقبال، ناقابل، انقلاب
  ۲۶۳٫ کاسه، کاکل، هالک، سالک، اسکله، کلاهک، کالسکه
  ۲۶۴٫ اجرت، مارس، رستم، تجسم، مستر، تاجر، مسرت، سماجت، جستار، جسارت، متجاسر، مستاجر
  ۲۶۵٫ لوزی، لیوه، لوچه، هوچی، لوچی، یلوه، لوزه، زیلوچه
  ۲۶۶٫ جمیع، تجمع، تجمیع، جمعیت
  ۲۶۷٫ وراج، اردو، گارد، واجد، جواد، درجا، راگو، گردو، جگوار، گوارد، جدوار، جادوگر
  ۲۶۸٫ پوند، گونی، نوید، پندگو، پیوند، پودینگ، دوپینگ
  ۲۶۹٫ دروس، درون، نخود، نورد، سرودن، خوردن، سرخود، خودسر، خورند، خرسند، سخنور، خونسرد
  ۲۷۰٫ سیم، میل، لیس، ملس، ملت، تیم، مسی، سیل، میت، سطل، متل، لیست، ملیت، طلسم، مسیل، تسلط، تسلیم، مستطیل
  ۲۷۱٫ نسب، ندا، اسب، ناس، بتا، بات، ناب، انس، اسد، تند، تاب، سند، بند، دنا، ستاد، نبات، سانت، نسبت، بستن، باند، نسبتا، ابستن، تناسب، دستان، سنباد، دبستان
  ۲۷۲٫ یارا، انار، هنری، اینه، راهی، ناهار، یارانه، ناهاری، رایانه
  ۲۷۳٫ گاری، تایر، ارگن، انتر، تینر، گران، رایت، گیرا، گرانی، گیتار، گریان، تیرگان، گرانیت
  ۲۷۴٫ توکل، پوست، پولک، توسل، لوکس، تلکس، کپسول، تلسکوپ
  ۲۷۵٫ یوسف، فرید، ردیف، سفیر، فرود، رسید، فوری، سفید، ویفر، دروس، دوسر، فردوس، روسفید، فردوسی
  ۲۷۶٫ نواب، شنبه، انبه، شانه، شهنا، اشوب، بانه، شبان، بهوش، نوبه، شنوا، باهوش، شبانه، انبوه، انوشه، شهبانو، نوشابه
  ۲۷۷٫ کمان، اندک، مکان، دکان، کندن، نماد، کدام، نادم، کمند، ماندن، مانند، مانکن، نمناک، نمکدان
  ۲۷۸٫ تنها، شستن، تشنه، ساتن، شانس، نشست، شناس، شسته، شناسه، نشسته، ناشسته، نشاسته
  ۲۷۹٫ سکان، کسان، کاهن، کاسه، فاکس، ساکن، کافه، افکن، اسکنه، نسکافه
  ۲۸۰٫ بومی، مایل، مولا، لیمو، لابی، یابو، بیمو، بلوا، مایو، البوم، لوبیا، موبایل
  ۲۸۱٫ نبرد، گردن، درنگ، بندر، گنبد، بدرگ، دربند، گردنبند
  ۲۸۲٫ افرا، انار، ناصر، صفرا، انصار، ناصاف، انصاف، انصراف
  ۲۸۳٫ بانک، باند، اندک، دکان، اکبند، ابکند، بادکنک
  ۲۸۴٫ پیرو، پریز، روزی، زوری، زیور، وزیر، پرویز، پیروی، پیروز، پیروزی
  ۲۸۵٫ ارام، مکار، کمرا، کمری، میکا، امار، ایام، اراک، ریکا، کریم، مارک، اکرم، ایما، اکرام، کامیار، امریکا
  ۲۸۶٫ مترو، تورم، مروت، توپر، پرتو، ترومپت
  ۲۸۷٫ باتری، کبریت، تاریک، بیکار، تبارک، باریک، کتیرا، ترکیب، کتابی، تبریک، رکابی، یکبار، برکات، کبریا، اکتبر، تریاک، کاربیت، باکتری
  ۲۸۸٫ گیاه، بیان، یگان، گاهی، بانگ، اهنگ، اگهی، بهین، نهیب، بنیه، نایب، ابنیه، یگانه، بیگاه، بنگاه، بیگناه، ابگینه، بیگانه
  ۲۸۹٫ اسان، ناجا، سجاف، اسفنج، اجناس، اسفناج
  ۲۹۰٫ تارا، اعضا، ارضا، تعرض، تعارض، اعتراض
  ۲۹۱٫ رسما، رستم، راست، فرمت، ستار، مستر، ماست، مارس، تراس، تاسف، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، مسافرت، اتمسفر
  ۲۹۲٫ ناشر، شیار، پریا، شارپ، پنیر، شینا، رانش، پرنا، ارشین، پرینا، شریان، پریان، راشین، پرنیا، پرشیا، پریشان
  ۲۹۳٫ دریا، ریال، دلبر، ابدی، دبیر، دلار، لیدر، دلیر، دیار، بدلی، اریب، یلدا، بدیل، دلبری، ردیاب، دریبل، بلادر، بیدار، دلربا، اردبیل
  ۲۹۴٫ فاضل، بالا، الفا، الفبا، بافضل، فاضلاب
  ۲۹۵٫ هالو، دولا، افول، فواد، الوده، اهودل، فولاد، فالوده
  ۲۹۶٫ بیان، کاتب، بیات، بایت، کتان، تیبا، نبات، کتابی، تباین، کابین، تبانی، تباکی، نیابت، کابینت
  ۲۹۷٫ نامه، میان، ایمن، مینا، نیما، مهیا، امین، نیمه، مایه، همین، ماهی، هانی، منها، نمایه، همیان، مهنیا، نامیه، مهیمن، همنام، میمنه، امنیه، میانه، مهنام، مهمانی
  ۲۹۸٫ نرمش، نمره، روشن، نرمه، مهوش، منور، منشور، مشهور، مهرنوش
  ۲۹۹٫ میسر، کرسی، کریم، ریسک، مسری، مرسی، میکس، میکسر، کمیسر، کریسمس
  ۳۰۰٫ شهنا، کاهش، کاهن، اکشن، شکاک، کاکنه، کنکاش، اشکنه، کهکشان
  ۳۰۱٫ درکه، کنده، رنده، درنگ، نرده، کندر، گنده، کنگر، نکره، کرگدن، گردنه، کنگره
  ۳۰۲٫ سیرک، شریک، سرکش، پیکر، سپری، پرسش، سریش، کرپی، پسرک، سرکشی، شکسپیر
  ۳۰۳٫ اقا، دقت، صدق، قصد، صدا، ادا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد
  ۳۰۴٫ ابان، نبات، اتنا، تابان، تناسب، ابستن، استان، انتساب، باستان، تابستان
  ۳۰۵٫ تیبا، بیتا، ادات، اداب، باید، دیبا، ایات، ادیب، ابدی، ابدا، اباد، ادبی، ادیت، ابادی، ابیات، دیابت، ابتدا، ابدیت، ادبیات
  ۳۰۶٫ مانا، الان، والا، منال، امان، مونا، اموال، منوال، ملوان، مولانا
  ۳۰۷٫ وانت، بانو، توان، نوبت، اتان، بتون، نواب، باتون، تناوب، توانا، تابان، بوتان، تاوان، اتوبان
  ۳۰۸٫ شکری، ریکا، شاکی، شیار، کاشی، شاکر، چاکر، کاچی، چریش، چریک، شکاری، کیارش، شکارچی
  ۳۰۹٫ امیر، پارچ، پیام، چاپی، امپر، پرچم، چمپا، پیما، مارپیچ
  ۳۱۰٫ بازی، زیبا، لابی، زابل، ابزی، فایل، فلزیاب
  ۳۱۱٫ سوال، پلاس، چپول، واپس، چپاول، چاپلوس
  ۳۱۲٫ گاری، امیر، گرما، شامی، گیرا، شیار، شمار، رامش، گرمی، گیشا، گرایش، گرامی، گرمایش
  ۳۱۳٫ ویلا، اولی، زیلو، یابو، ابزی، بلوز، لابی، ویزا، ازلی، بازو، بلوا، لوزی، زابل، زوال، بازی، اویز، زالو، لوبیا، بیزوال، زلوبیا
  ۳۱۴٫ بهیار، نبیره، نشریه، رهیاب، شاهین، باهنر، شریان، ابنیه، شرابه، بریان، بهاری، برانی، شرابی، بیراه، ارشین، بیهنر، راشین، شهیار، شاربن، شیرابه، شهربان، شیربها، برانشی، شهربانی
  ۳۱۵٫ کفاش، فشار، کمرا، رامش، مکار، مفکر، کفار، اکرم، شکار، ارشک، کشاف، شکاف، مارک، مشرک، کاشف، شاکر، فراک، اشرف، شمار، شارک
  ۳۱۶٫ پخمه، ماهر، مهار، خرپا، خامه، اهرم، خمار، خرما، پاخر، خمره، پاره، خمپاره
  ۳۱۷٫ اهرم، کمتر، کمرا، اکرم، راکت، مهار، کارت، مکار، مارک، ماهک، همتا، ماکت، کاتر، مهتا، متکا، ترمه، همکار، مارکت، کراهت، هکتار، مهارت، کرامت، تراکم، متارکه
  ۳۱۸٫ اشتی، شسته، ایست، سایه، هیات، شاسی، سیاه، شیست، تیشه، سایش، هستی، شاهی، ستایش، شایسته
  ۳۱۹٫ کادر، راسن، اندک، ادرس، راکد، دکان، کارد، سکنا، رسان، اردک، درنا، درسا، کندر، دانس، سکان، کساد، کاسد، راند، اندر، کندس، اسکنر، اندکس، اسکندر
  ۳۲۰٫ مهوش، میهن، همین، هومن، شیوه، میوه، شهین، شیون، وهمی، مهین، نیمه، شومن، مینو، شومینه
  ۳۲۱٫ تیما، ایام، مایت، امید، ایتم، ادات، اتمی، ایات، ادیت، ایما، مادی، ادمیت، ایتام، مادیات
  ۳۲۲٫ درام، مراد، امار، ازار، مادر، مدار، مزار، ارام، دراز، مزدا، مردد، زمرد، داماد، مرداد، مدارا، مازاد، درازا، امداد، دامدار، مادرزاد
  ۳۲۳٫ عارض، یارو، یاور، رویا، عریض، ضریع، عوضی، عاری، ضیاع، راضی، ضایع، رضوی، عروض، راوی، عیار، عوارض، عرایض، عوارضی
  ۳۲۴٫ ارده، دروغ، وارد، داور، اردو، هورا، دوره، اورد، روده، اروغ، دارو، غوره، وارده، اورده، داروغه
  ۳۲۵٫ تلاش، شاتل، کلاش، پلاک، پشکل، کاشت، پالت، پشتک، پاتک، تشکل، شکلات، پلاکت، لاکپشت
  ۳۲۶٫ شاکر، کاوش، زرکش، کاور، زوار، شرور، رزرو، ارزش، کوشا، ارشک، رازک، وراز، زرشک، شوکا، ورزا، زرکار، روکار، شوکار، کشاورز، کارورز، ورزشکار
  ۳۲۷٫ دلیر، لیدر، سرند، سردی، رسید، دریل، رسیدن، سیلندر
  ۳۲۸٫ ابری، مبرا، مربی، شیار، مربا، امیر، بارش، امشب، شمار، بیشرم، ربایش، شرابی، بیمار، بیشمار، ابریشم
  ۳۲۹٫ ساتن، گالن، سالن، ستان، انگل، گلستان
  ۳۳۰٫ ترسو، سوتی، تیتر، تستر، سیرت، توسری، توریست
  ۳۳۱٫ تانک، کنار، کسرا، سکان، کاتر، کاست، کران، نکات، اسکنر، سانتر، تانکر، کنسرت، ترسان، کارتن، ناترس، کاستن، ترسناک
  ۳۳۲٫ مهنا، بهار، رمان، همان، رهام، رهان، بهمن، باهم، انبر، نمره، منبر، بنام، مهران، رهنما، نمابر، باهنر، بهنام، برهان، مناره، بامهر، بهرام، مهراب، برنامه، نامهبر، مهربان
  ۳۳۳٫ شاهد، زاهد، دراز، ارزش، زرده، اشهد، زهرا، ارده، شهدا، ارشد، هزار، زاده، ارشه، هشدار، ازرده، شهراد، شهرزاد
  ۳۳۴٫ نواز، اواز، ازنو، بازو، بنزن، ابزن، زبان، نواب، نانو، زنان، نازا، زونا، انزوا، نانوا، باناز، نازبو، ناوبان، بازوان، بانوان، نازبانو
  ۳۳۵٫ نقاش، نقشه، اشعه، عاشق، اشنا، شهنا، قانع، عشقه، شانه، شاهان، اقناع، عاشقان، عاشقانه
  ۳۳۶٫ شاکر، پارک، شکار، شرکا، شپشک، پرکشش، شاپرک، شکرپاش
  ۳۳۷٫ کمرا، رفرم، ارام، کافر، فرار، امار، فراک، مکار، اراک، کاما، اکرم، مفکر، مارک، کفار، مکرر، افکار، امرار، اکرام، کارفرما
  ۳۳۸٫ اسیر، سپار، کسری، سایر، پسرک، کسرا، ریکا، اسکی، ایکس، سپری، پیکر، سرپا، کرپی، کاری، ارسی، اکیپ، پریاس، اسپرک، پریسا، راپیس، پیکار، اسپری، پارسی، اکسیر، پاریس، اسپیکر
  ۳۳۹٫ میدان، ندامت، میانی، دیانت، ایمنی، تامین، امنیت، تایید، ادمیت، دینام، متدین، یتیمان، میادین، دینامیت
  ۳۴۰٫ ارده، چادر، یارد، ایده، دایه، چاره، چیده، دیار، دریا، چیره، هادی، هارد، هاری، دچار، دایر، چهار، چریده، هیراد، دریچه، دایره، دریاچه
  ۳۴۱٫ نقاب، نراق، تقرب، تبار، سنتر، سرنا، سران، قنات، نارس، سراب، رانت، راسن، بستر، رقبا، برنا، سرقت، براق، سارق، باقر، سابق، قران، سبقت، قبرس، سانتر، تقارن، قربان، ناترس، تناسب، برسان، رقابت، ترسان، نسبتا، استبرق، قبرستان
  ۳۴۲٫ دریل، لیدر، رانی، اندی، نیلا، راند، دینا، لادن، دلیر، دیار، دانی، درنا، ندار، اردن، دلار، لاین، ارین، اندر، لیدا، لینا، یارد، ریان، رالی، یلدا، رادین، لیندا، دینار، دلیران، ایرلند
  ۳۴۳٫ اردو، باور، کوبا، رکود، راکد، اردک، ربود، کبود، کارد، وارد، کادو، داور، کادر، کبرا، ابرو، دارو، بورک، رکاب، کاور، دکور، اکبر، باکو، دوبار، بارکد، بودار، بدکار، دارکوب
  ۳۴۴٫ هیزم، وهمی، روزی، مهرو، زیور، مرور، زمره، موزه، میوه، زیره، هرمز، رموز، زریر، مویز، مویه، وزیر، رزرو، مرزه، روزه، ریزه، هرروز، مهروز، رزومه، ریزوم، روزمره، مهرورزی
  ۳۴۵٫ زیبا، یارب، گاری، گریز، باری، گیرا، گراز، ابزی، زاری، بیرگ، رازی، بازی، بزرگ، بارز، زراب، بیگار، زرابی، ایربگ، بزرگی، ابگیر، زیراب، بیزار، بازیگر
  ۳۴۶٫ ستار، تراب، درست، تراس، سداب، درسا، دارت، ستاد، برات، ربات، بدتر، ادرس، سراب، بدست، بستر، راست، تبار، دستار، دربست، سرداب، داربست
  ۳۴۷٫ مرال، روال، مورخ، خاور، اخمو، خالو، خمار، خرما، امور، اخور، مولا، موخر، ملاخور، خرمالو
  ۳۴۸٫ اخرت، کمرا، متکا، کمتر، کدام، کاتر، خمار، مکار، مردک، کارد، مراد، کارت، کادر، مادر، مدار، مخدر، ادمک، دکتر، دارت، تارخ، مرتد، خارک، متاخر، خدمات، مختار، مدارک، مارکت، کرامت، دکترا، کمخرد، تدارک، دخترک، تراکم، دمکرات، خدمتکار
  ۳۴۹٫ هرات، اخرت، اخته، تایر، تاخر، خیار، چاره، چرخه، اتیه، رایت، اختر، چارت، ریخت، تیره، هیات، اخیر، چهار، چیره، خریت، هاری، خیره، چیتا، تیاره، تاریخ، یاخته، خیرات، تاخیر، ریخته، تاریخچه
  ۳۵۰٫ اطهر، هراس، ساوه، هوار، اورس، سارو، هورا، واسط، رسوا، سوره، سوار، طاهر، طهورا، سواره، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
  ۳۵۱٫ سکوت، کاکو، سوتک، تکوک، واکس، توکا، کوکا، سواک، کاست، ساکت، کاسکو، استوک، توسکا، کاسکت، کاکتوس
  ۳۵۲٫ یغما، دماغ، مدیر، دایر، مدار، دیار، ریما، دریغ، مراد، مرید، یارد، مادی، مادر، مدیا، ادمی، امید، دریغا، مردار، مغایر، مرغداری
  ۳۵۳٫ ساخت، استپ، تاپو، سوخت، پاسخ، واپس، پوست، سپتا، پتاس، اتوسا، استوا، اوستا، خواست، سخاوت، اختاپوس
  ۳۵۴٫ ارتا، اتان، ارگن، نگار، رانا، ترنگ، النا، تارا، ارنا، گران، گاتا، اتنا، لنگر، ناگت، ترگل، رانت، گالن، ترنا، انار، ترلان، انگار، نگارا، ارتان، تالار، نارگل، گلنار، تلنگر، انتگرال
  ۳۵۵٫ اظهر، رهام، رمان، ماهر، منها، ناظر، اهرم، مظهر، مهرا، مهار، نامه، ناظم، ظاهر، مظان، ارمن، مهان، مظنه، مظاهر، مهران، مناظر، منظره، نظاره، مناره، رهنما، مناظره
  ۳۵۶٫ مایل، ملاک، قلمی، قیام، لمیا، ملکا، لاری، کمیل، میکا، قالی، قمری، قاری، رالی، ریما، مارک، قایم، قمار، لایق، مکار، یراق، رمالی، ملیکا، کالری، کریلا، اقلیم، ملایر، قلمکار، مارلیک، قلمکاری
  ۳۵۷٫ شانه، اندک، دانه، کاهش، دنده، دانش، کنده، اشهد، کاهن، شاهد، اکنه، شهنا، هندا، اکشن، شهدا، دکان، اشکنه، اکنده، کشنده، دانشکده
  ۳۵۸٫ شهود، بدنه، دشنه، بهوش، شنبه، شنود، بنده، دنبه، ندبه، بهنوش، نوشده، دوشنبه
  ۳۵۹٫ کفتر، رایت، ریکا، کایت، تیکا، کافی، تفکر، کاتر، فکری، تایر، کارت، تیرک، کفری، یافت، فریا، کافر، کیفر، یکتا، کتری، راکت، کفار، کفیر، تکفیر، تریاک، کتیرا، کفتار، تاریک، کفایت، ترافیک
  ۳۶۰٫ روبان، ارگون، روباه، بنگاه، نواگر، بهرنگ، نوگرا، انگور، ناوبر، بناگر، هارون، نگاره، روانه، برهان، اهنگر، نوبهار، گروهان، بارهنگ، گروهبان
  ۳۶۱٫ تایم، جمعا، اجمع، مایت، تجمع، جمیع، تیام، اتمی، مایع، جامع، ایما، جمعی، ایتم، تجمیع، اجماع، جمعیت، جماعت، مایعات، اجتماع، اجتماعی
  ۳۶۲٫ والی، لالا، یابو، والا، اولا، لولا، اولی، ایاب، لایو، لابی، بلال، بلوا، لیلا، ایوب، ایول، بالا، اوایل، بلایا، اولیا، لوبیا، البالو، لوبلیا، والیبال
  ۳۶۳٫ سیرت، سریع، گستر، سرعت، گریس، رعیت، تسعیر، سرعتی، سرتیر، گریست، تیررس، تسریع، سریعتر، سرعتگیر
  ۳۶۴٫ رویت، ریتم، مشیت، شورت، ملیت، مشتی، رولت، رتیل، رویش، ترشی، رتوش، تیول، لوتی، تیلر، یورش، توری، تورم، شتری، مروت، متولی، ریموت، توریم، تیمور، مشتری، مشورت، لیموترش
  ۳۶۵٫ ماله، مهسا، ملاس، همال، سوال، مولا، ماسه، ماوس، سهام، سهلا، هالو، ملوس، سالم، سوله، سلام، لوامه، لامسه، همسال، ماسوله
  ۳۶۶٫ شیوه، شیره، رویه، ریشه، ریشو، شهری، یورش، رویش، شوهر، شرور، شهریور
  ۳۶۷٫ اینچ، چینی، دنیا، اندی، وینا، ایدی، ویدا، دیان، دینی، وادی، اوند، دوان، چیدن، دینا، ایین، دنیوی، دیوان، چاییدن، داوینچی
  ۳۶۸٫ امان، نماد، نادم، مانا، دماغ، دامن، اغما، دانا، منادا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
  ۳۶۹٫ پهنه، ریشه، هنری، پرشه، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
  ۳۷۰٫ شهنا، نجوش، نوشا، جوشن، ارشن، روشا، روشن، رنجه، هرجا، اشور، اجنه، هاجر، رهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، روانه، هارون، شناور، شهران، ناجور، جوشان، نوشهر، روشنا، انوشه، هاشور، هجران، جانور، جشنواره
  ۳۷۱٫ تارا، اتکا، کاتر، ترکه، راکت، هرات، کارت، ارتا، اراک، اکراه، کراهت، هکتار، کاراته
  ۳۷۲٫ ورزش، اشور، شاکر، زیور، کروی، زوری، وزرا، اویز، شیار، زیرا، شکری، زیرک، زاری، زرشک، زایش، کیاوش، ویشکا، واریز، ارشیو، ورزشی، شیراز، اوریک، کاریز، ارزشی، زکریا، زورکی، کیارش، شکاری، کشاورز، کشاورزی
  ۳۷۳٫ یونس، سونا، اندی، اونس، وینا، سینا، سویا، دوان، سواد، دنیا، ویدا، اسید، وندا، سودا، نوید، سودان، دیوان، سونیا، ناودیس، ادیسون
  ۳۷۴٫ رخشا، خیار، ارای، اشیا، راشا، اخیر، شیار، اریا، یارا، اخری، رایا، خارش، خراش، خارا، ارشیا، ارایش، اخیرا، یاشار، خشایار
  ۳۷۵٫ اغلب، بلیت، لاتی، بایت، تیبا، غایب، بیتا، لغات، غالب، بیات، بالغ، لابی، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
  ۳۷۶٫ کویت، تکلم، متکی، کمیت، متیل، وکیل، تکمل، متلک، تکرو، رتیل، کولر، کولی، کروم، تکلیم، تکمیل، تکریم، تیمور، ریموت، متریک، متروک، ملکوت، میکرو، توریم، تریکو، ملکیت، تکروی، متولی، متوکل، تملیک، کیلومتر
  ۳۷۷٫ سینا، اسیا، پسین، اسنپ، پانیا، پایان، اسپانیا
  ۳۷۸٫ یاسر، رستم، سرای، تیام، مسرت، رسما، مسیر، سیار، سیما، ساری، سایر، سرما، میسا، متاسی، ریاست، ایستر، استیم، سمیرا، امتیس، سرایت، میترا، ترسیم، تیمار، راستی، ماتریس، ارتمیس، تیمسار
  ۳۷۹٫ پولی، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، پلنگ، لزگی، زگیل، نوگل، پونز، پینگ، نزولی، یوزپلنگ
  ۳۸۰٫ تینا، تایپ، یکان، اکیپ، تیپا، تیکا، کیان، اتکا، اینک، تکان، انیا، کایت، نیکا، تکایا، پایان، ناپاک، نکایت، پیکان، پاکان، انتیک، پانیا، انیتا، اکانت، نیکتا، کاینات، ناپاکی، کاپیتان
  ۳۸۱٫ نشات، تینا، ایین، نشان، انتن، ناشی، اشتی، شینا، اتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، شنتیا، انیشتین
  ۳۸۲٫ رهیاب، ماریا، مهراب، ابهام، بهاری، بیراه، ایهام، امریه، بامهر، بهیار، ارابه، مهیار، اهرام، ابراه، بامیه، بیمهر، ارایه، ابیار، بیارام، ابراهیم
  ۳۸۳٫ تومن، ناوی، تمنا، وانت، مینو، امین، وایت، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، تیام، تیما، میان، نیما، تایم، توام، اتمی، ایتم، توان، تینا، مایو، مانی، یمنا، متین، توانی، تومان، مانتو، تامین، امنیت، منویات، ویتنام
  ۳۸۴٫ واشر، داور، وارد، باور، رادش، اشوب، دارو، درود، روشا، اردو، شراب، بارش، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، اشور، بودار، شوربا، باشور، دشوار، بدرود، دوشاب، بادرود، داشبورد
  ۳۸۵٫ دوبل، لابد، بلوط، بودا، طالب، دولا، بلوا، والد، باطل، داوطلب
  ۳۸۶٫ ارمان، روانه، ناهار، روهام، اواره، همنوا، مانور، مناره، ماورا، همانا، رامان، رونما، هامون، ماهور، هموار، اهورا، اهرام، ماهان، ناروا، ارامنه، مهرانا، امرانه، ناماور، راهنما، ناهموار
  ۳۸۷٫ تستر، سوتی، سرور، روسی، سیرت، ترسو، ترور، روسری، تیررس، سرتیر، توسری، توریست، تروریست
  ۳۸۸٫ امریه، مهنیا، ارمین، رامین، ارمنی، مهران، میانه، مهیار، مناره، نمایه، ارمینه، رامینه، اهریمن
  ۳۸۹٫ نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، ارگن، جهان، اهنگ، گنده، گنجه، جاهد، ندار، راند، رنجه، اندر، گناه، درنگ، درنا، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، نادره، گردنه، درگاه، اهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  ۳۹۰٫ ایدا، درسا، دایر، ادرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، اسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، اریا، دیار، دریا، سارا، اداری، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  ۳۹۱٫ کفور، فرنی، فریم، نمکی، کیفر، نرمی، فوری، کمین، فکور، کمرو، نرمک، مفکر، نیرو، کویر، فکری، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، کمنور، نیکرو، مرفین، میکروفن
  ۳۹۲٫ خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، اخیر، ارگن، گاری، گیرا، ارین، نگین، خانگی، اخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، گرانی، گریان، نگرانی، نارنگی، ناخنگیر
  ۳۹۳٫ دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، دوان، اهون، اوند، اندوه، نواده، دهانه، ناوند، نهاده، هندوانه
  ۳۹۴٫ لاری، لابد، لیبی، دریل، لیدر، دلبر، دربی، ادیب، لیدا، یارب، ادبی، دیبا، یلدا، یارد، بیدل، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بیدلی، بردیا، بیدار، دریبل، بیریا، دلربا، ردیاب، دلبری، ردیابی، اردبیل، بیداری، دلربایی، بیلیارد
  ۳۹۵٫ میان، همین، امین، نیما، مانی، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، هامی، مینا، عامی، اهنی، نیمه، مایع، مهیا، مهان، ماهی، مهنا، مایه، همان، مانع، هانی، منها، مهنیا، میانه، معانی، امنیه، نمایه، معاینه
  ۳۹۶٫ همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برهم، برگه، باهم، همبر، راهب، ماهر، مبرا، براه، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بامهر، بهرام، گرمابه
  ۳۹۷٫ مکرر، مرور، اکرم، کاور، فکور، کمرا، مفکر، فورا، کمرو، امور، مارک، کروم، مکار، کافر، کفور، روکار، مکررا، کافور، ماکروفر
  ۳۹۸٫ ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، میکا، زمین، نیکا، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، مزین، هیزم، کامی، امنیه، کنایه، همیان، مهناز، انزیم، کیهان، نمایه، میزان، مهنیا، همینک، زمانه، کمانه، میانه، زمینه، مکانیزه
  ۳۹۹٫ نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، ارگن، کران، رانی، گران، کیان، پریا، کنگر، یگان، پرنا، پارک، گیرا، یکرنگ، گرانی، گریان، پرنیا، پرینا، پاگیر، پیکان، پریان، نگاری، پیکار، پارگی، پنیرک، کیارنگ، پارکینگ
  ۴۰۰٫ رخنه، خرده، رسان، سهند، ساره، رنده، دانه، سرند، ساده، راسن، ندار، خناس، سران، درنا، سرنا، نسخه، رهان، راند، نرده، خانه، درسا، سخره، نارس، هندا، خنده، اندر، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
 8. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۱٫۳۲”

  سلام.
  ساعاتی پیش نسخه ی جدید “فندق” هم آمد.
  ضمن تشکر از سازنده/ سازندگان این بازی خوب، نسخه ی اخیر نشان می دهد بازی رو به بهبود است. پاسخ های دور از ذهن و بعضاً بی معنی حذف شده اند و مراحل به طور کامل بازبینی گشته اند.

  تغییرات نسخه ی جدید آن قدر زیاد بوده اند که از مرحله ی ۱ تا ۴۰۰، کلیه ی پاسخ ها به طور کامل ارائه می شوند و این پاسخ ها، طبعاً جایگزین کامل نسخ قبلی خواهند شد:

  ۱٫ دو، دود
  ۲٫ سد، بد، سبد
  ۳٫ شب، شیب
  ۴٫ آش، ماش، شام
  ۵٫ خل، لخت، تلخ
  ۶٫ شر، ری، ریش، شیر
  ۷٫ لپ، پل، پلو، پول
  ۸٫ یخ، سی، خیس، سیخ
  ۹٫ رز، مرز، رزم، رمز
  ۱۰٫ شک، یک، کش، شیک، کیش
  ۱۱٫ نقد، دفن، قند، فندق
  ۱۲٫ باک، بابک، کباب
  ۱۳٫ برگ، گره، بره، برگه، گربه
  ۱۴٫ حفظ، حفاظ، حافظ
  ۱۵٫ ملی، محل، حمل، میل، لحیم، حلیم
  ۱۶٫ کاه، هوا، آهک، کوه، آهو، کاوه، کاهو
  ۱۷٫ خرد، رخت، ترد، دختر، درخت
  ۱۸٫ بد، آب، ابد، ادب، باد
  ۱۹٫ کشو، شکر، کور، شور، روکش، کشور
  ۲۰٫ سفر، افسر، فارس
  ۲۱٫ فرش، شرف، شوفر، فروش
  ۲۲٫ گن، لنج، گنج، جنگل
  ۲۳٫ آجر، رنج، جان، آرنج، نجار
  ۲۴٫ اتم، مات، تاس، امت، تماس، ماست
  ۲۵٫ ابر، خبر، خراب، بخار
  ۲۶٫ تیر، ترک، تیرک، کتری
  ۲۷٫ بقا، قلب، قالب، قلاب
  ۲۸٫ شفا، اشک، کشف، کاشف، شکاف، کفاش
  ۲۹٫ خرس، سرخ، خسرو، خروس
  ۳۰٫ اسم، قسم، ساق، قاسم، سماق
  ۳۱٫ ماه، مهسا، سهام، ماسه
  ۳۲٫ پا، پر، پاس، سپر، پسر، پارس
  ۳۳٫ شهر، هوش، رشوه، شوهر
  ۳۴٫ سال، مال، ملس، سالم، سلام
  ۳۵٫ شرق، رقم، مشق، قمر، شرم، مقر، قشم، مشرق
  ۳۶٫ کرد، کار، کدر، کارد، کادر، اردک
  ۳۷٫ سری، کسر، سیر، کرسی، ریسک، سیرک
  ۳۸٫ هند، آهن، هندا، دهان، دانه
  ۳۹٫ تبر، ترب، بیت، بیک، کتبی، برکت، کبیر، کبری، تبریک، کبریت
  ۴۰٫ تور، متر، ترم، تمر، تورم، مترو
  ۴۱٫ ساز، راز، گرز، گاز، ارز، گراز، زاگرس
  ۴۲٫ دین، امید، دنیا، نماد، دامن، دینام، میدان
  ۴۳٫ نیم، مین، موم، یمن، مینو، میمون
  ۴۴٫ آبی، باز، زیبا، آبزی، بازی
  ۴۵٫ شال، شغل، الاغ، شاغل، شغال، آشغال
  ۴۶٫ برش، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
  ۴۷٫ روی، صوت، توری، تصور، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
  ۴۸٫ اره، هنر، رهن، نهر، تنها، انتر، ترانه، تهران
  ۴۹٫ ویلا، ایول، وانیل، لیوان
  ۵۰٫ تار، آفت، فکر، کتف، کارت، راکت، کفتر، کفتار
  ۵۱٫ وال، گلو، گاو، واگن، انگل، گالن، النگو
  ۵۲٫ گوش، گور، رخش، خوش، شوخ، خرگوش
  ۵۳٫ بها، همت، مته، تباه، مهتاب
  ۵۴٫ مار، منع، آرم، نما، رمان، مانع، عمان، عمران
  ۵۵٫ فاز، زهر، زره، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
  ۵۶٫ رنگ، نرخ، چرخ، چنگ، خنگ، خرچنگ
  ۵۷٫ سزا، زبر، سرب، سبز، سراب، بازرس، سرباز
  ۵۸٫ نرم، چمن، ماچ، چرم، چنار، چمران
  ۵۹٫ پاک، پلک، کپل، پلاک، پلان، پلکان
  ۶۰٫ پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین
  ۶۱٫ موش، پشم، شوم، شامپو
  ۶۲٫ میخ، خرم، خمیر، مریخ
  ۶۳٫ قرن، یار، قیر، قران، یرقان، قناری
  ۶۴٫ عدس، عید، سعی، عدسی، سعید، سعدی
  ۶۵٫ ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه
  ۶۶٫ کال، کلان، کالا، الان، کانال
  ۶۷٫ منت، متن، نما، متان، ضامن، ضمانت
  ۶۸٫ شاه، وبا، شهاب، وهاب، آشوب، باهوش
  ۶۹٫ کیا، یاس، کسل، لاک، یال، لایک، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
  ۷۰٫ کما، ملک، کلم، کلام، کمال، کامل، مالک، املاک
  ۷۱٫ یون، وجه، جین، جیوه، هویج، یونجه
  ۷۲٫ زین، تیز، زینت، زیتون
  ۷۳٫ وان، نور، ران، ناو، رنو، روان، نارو، نوار
  ۷۴٫ سکو، بوس، سبک، اکو، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس
  ۷۵٫ موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
  ۷۶٫ سرو، سیروس، سرویس
  ۷۷٫ پنج، پره، پهن، پنجه، پنجره
  ۷۸٫ کشت، شدت، دشت، تشک، شکست، دستکش
  ۷۹٫ لبو، روال، باور، بلور، ابرو، بلوار
  ۸۰٫ بنا، جنب، نجس، باج، جنس، جناب، جانب، سنجاب
  ۸۱٫ رشد، کره، دکه، کدر، کرد، دره، شهرک، درشکه
  ۸۲٫ کاف، لاف، کسف، فلک، فال، الف، سفال، فلاسک
  ۸۳٫ نام، امن، طاق، منطق، نقاط، مناطق
  ۸۴٫ سنا، مسن، مینا، نسیم، ایمن، یاسمن، سینما، سیمان
  ۸۵٫ آرا، روا، آور، آوا، پاور، پارو، آوار، اروپا
  ۸۶٫ زیر، زری، زجر، جیر، ریز، زرین، زنجیر
  ۸۷٫ اتو، سنت، اوت، وات، توان، وانت، سونا، ساتن، ستوان
  ۸۸٫ مسح، حتما، حاتم، حسام، مساحت، تمساح
  ۸۹٫ قبر، قبه، برق، عرق، قهر، رعب، عرب، ربع، بره، عقرب، قرعه، عقربه
  ۹۰٫ بید، یاد، ادا، آیدا، آداب، آبادی
  ۹۱٫ بدن، بند، درب، برد، نبرد، برند، بندر
  ۹۲٫ دهم، مزه، مزد، زاده، ماده، مهاد، مزدا، همزاد
  ۹۳٫ چاپ، پوچ، پنچ، چوپان
  ۹۴٫ پرش، شرور، پرشور، پرورش
  ۹۵٫ ننگ، ریگ، نگین، رینگ، رنگین، نیرنگ
  ۹۶٫ کار، کمر، نمک، کنار، کمان، مکار، کران، مارک، رمان، کرمان
  ۹۷٫ شنا، نیش، ناشی، شهین، شانه، شاهین
  ۹۸٫ حیا، نوح، حوا، حنا، حاوی، نواحی، حیوان
  ۹۹٫ سوت، تنور، نترس، تونس، ستون، وسترن، سنتور
  ۱۰۰٫ تار، زور، راز، روز، وزرا، تراز، آرزو، وزارت، ترازو
  ۱۰۱٫ نوه، نود، هود، دوده، دنده، دونده
  ۱۰۲٫ بور، تور، بوت، کتب، بکر، تکبر، برکت، کبوتر
  ۱۰۳٫ چای، خلا، خال، خالی، خیال، یخچال
  ۱۰۴٫ پست، پیت، پیچ، چیپس، پستچی
  ۱۰۵٫ سوا، اوج، جویا، سویا، یاسوج
  ۱۰۶٫ پیرو، پویش، یورش، پیشرو، پریوش، شیپور
  ۱۰۷٫ بانو، بانه، نواب، انبه، انبوه
  ۱۰۸٫ پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
  ۱۰۹٫ هشت، هفت، شته، رشته، شهرت، فرشته
  ۱۱۰٫ ابر، تبار، ابرو، باور، ربات، باروت
  ۱۱۱٫ لپ، هلو، لپه، هول، پله، پهلو
  ۱۱۲٫ ضر، مضر، میر، ضمیر، مریض
  ۱۱۳٫ مهر، جام، مجار، اهرم، ماهر، مجرا، جامه، مهاجر
  ۱۱۴٫ آزار، بارز، ابزار، بازار
  ۱۱۵٫ بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
  ۱۱۶٫ تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
  ۱۱۷٫ امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
  ۱۱۸٫ ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
  ۱۱۹٫ کهن، جشن، جهش، کنجه، شکنجه
  ۱۲۰٫ چاه، قاچ، چاق، طاق، طاقچه
  ۱۲۱٫ لیف، لاف، الف، فال، مایل، فیلم، فایل، فامیل
  ۱۲۲٫ فنس، فنا، ناف، سونا، افسون، فانوس
  ۱۲۳٫ سنگ، هنر، سنگر، نرگس، سرنگ، گرسنه، سرهنگ
  ۱۲۴٫ ترس، راست، رسته، ستاره
  ۱۲۵٫ ریا، یار، انار، آریا، یاران، ایران
  ۱۲۶٫ دور، رود، ورود، دورو، خودرو
  ۱۲۷٫ پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
  ۱۲۸٫ شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، شهادت، هشتاد
  ۱۲۹٫ میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم
  ۱۳۰٫ رسد، درس، دسر، آدرس، درسا، سردر، سردار
  ۱۳۱٫ کیش، شیب، کاشی، شاکی، آبکش، شکیبا
  ۱۳۲٫ شیوا، یواش، شنوا، ناشی، نیوشا، آویشن
  ۱۳۳٫ موسی، مونس، سمین، یونس، سمنو، سومین
  ۱۳۴٫ خار، کاخ، خاک، آخر، خوک، کاور، خاور، خوراک
  ۱۳۵٫ سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
  ۱۳۶٫ سیر، سریع، وسیع، عروس، عروسی
  ۱۳۷٫ آبان، انبر، انبار، باران
  ۱۳۸٫ دما، دام، داد، مداد، امداد، داماد
  ۱۳۹٫ بیم، بام، همی، مهیب، مایه، هامی، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
  ۱۴۰٫ دیر، دوا، اود، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
  ۱۴۱٫ دبیر، بیدار، ردیاب
  ۱۴۲٫ قله، اهل، قلم، قمه، قلمه، لقمه، ماله، ملاقه، مقاله
  ۱۴۳٫ سیل، بیل، سبیل، لباس، سیبل، لابی، سیلاب، ابلیس
  ۱۴۴٫ بنر، انگ، ارگ، گران، نگار، بانگ، بنگار، آبرنگ
  ۱۴۵٫ بروز، روزه، روزبه، بهروز، زرچوبه
  ۱۴۶٫ فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
  ۱۴۷٫ اکو، پوک، تاپو، پاکت، تکاپو، کاپوت
  ۱۴۸٫ گیس، سگا، گاری، ساری، اسیر، گیرا، گریس، سیگار
  ۱۴۹٫ گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، والد، گودال
  ۱۵۰٫ فیل، لیف، فله، فیله، خلیفه
  ۱۵۱٫ آهو، گره، هورا، گروه، هوار، گوهر، گواه، گهواره
  ۱۵۲٫ تمر، متر، تورم، مترو، تومور، موتور
  ۱۵۳٫ وات، اوت، کاتر، کروات، تکاور
  ۱۵۴٫ بتون، نبات، نوبت، تناوب، باتون، بوتان
  ۱۵۵٫ لات، کلت، تلف، کتف، آفت، کلفت، فلاکت، کفالت
  ۱۵۶٫ شوک، کوشا، کاوش، پوشک، پوشاک
  ۱۵۷٫ لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، فونت، تونل، تفلون
  ۱۵۸٫ رعنا، عارف، زارع، فراز، نزاع، فرزان، فرناز، زعفران
  ۱۵۹٫ ختم، خام، تخم، اخم، خمر، خرما، تارخ، خمار، خاتم، مختار
  ۱۶۰٫ شنا، ننه، نان، آهن، نشان، شانه، نهان، نشانه
  ۱۶۱٫ عمر، رفع، عفو، مور، عمو، عرف، معرف، معروف
  ۱۶۲٫ ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش
  ۱۶۳٫ بست، دست، رسد، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
  ۱۶۴٫ آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک
  ۱۶۵٫ دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
  ۱۶۶٫ بقا، جنب، قاب، ناب، آقا، ناجا، نقاب، جانب، اجاق، باجناق
  ۱۶۷٫ هار، ریه، هراس، سیاه، سایه، سایر، سیاره
  ۱۶۸٫ کما، کام، واکس، مسکو، ماسک، مسواک
  ۱۶۹٫ میت، تیم، سیم، تقی، مقیم، قسمت، قیمت، تیمم، تقسیم، مستقیم
  ۱۷۰٫ امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت
  ۱۷۱٫ رنگ، نگر، فنر، نفر، فنگ، رینگ، فرنی، فرنگی
  ۱۷۲٫ مژه، رژه، پدر، مژده، درهم، پرده، هردم، پژمرده
  ۱۷۳٫ قوت، اتو، قوا، وقت، تپق، تقوا، قاپو، پاتوق
  ۱۷۴٫ درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، رکود، آخور، دکور، خوراک، خودکار
  ۱۷۵٫ سوت، تپه، توپ، هوس، سوپ، پوست، پسته، پوسته
  ۱۷۶٫ جدا، جسد، داس، سند، جنم، مسن، دنج، سمج، نماد، سمند، دامن، جامد، سجاد، سنجد، مساجد، دماسنج
  ۱۷۷٫ دیس، هیس، دیه، تهی، تست، دسته، تهیدست
  ۱۷۸٫ آرش، ارگ، شاکر، اراک، شکار، شرکا، آشکار، کارگشا
  ۱۷۹٫ تاس، سنت، نیت، سینا، سایت، ساتن، تنیس، ایست، آستین
  ۱۸۰٫ اصل، خاص، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه
  ۱۸۱٫ پاس، سپر، پسر، سوا، پرس، پروا، پارس، پارو، پاسور
  ۱۸۲٫ قسم، قوی، سوق، موسی، مقوی، موسیقی
  ۱۸۳٫ اشک، کنش، آشنا، انشا، اشکان، کاشان
  ۱۸۴٫ سال، ساک، الک، ساکت، لیست، یکتا، کاست، تاکسی، اسکلت، کلیسا، اسکیت، استیک، استیل، لاستیک
  ۱۸۵٫ جور، هوا، جاه، جار، رواج، جوهر، جوار، وراج، جارو، جواهر
  ۱۸۶٫ شام، شمع، منع، عمد، منش، دعا، دانش، معدن، داعش، معاش، دشمن، نادم، معنا، معاد، عمدا، معادن، دشنام، شمعدان
  ۱۸۷٫ سهل، حال، سلاح، ساحل، اسلحه
  ۱۸۸٫ رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
  ۱۸۹٫ پاک، کاپ، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، سکان، پاکت، ساکن، پستان، پستانک
  ۱۹۰٫ فنر، نور، نفر، فروغ، روغن، فرغون
  ۱۹۱٫ درز، روز، دره، هدر، وزرا، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
  ۱۹۲٫ اتم، علی، عملی، ملات، ملیت، آیتم، عیال، علیم، مایع، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات
  ۱۹۳٫ تنگ، تنش، نشت، گشت، نشات، ناگت، انگشت
  ۱۹۴٫ مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
  ۱۹۵٫ بنا، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، نایب، یابو، بینوا
  ۱۹۶٫ ماست، سالم، سلام، املت، تامل، ستاد، مدال، سلامت، دستمال
  ۱۹۷٫ بوس، اسب، بوت، سنا، تاب، وانت، ستون، سونا، توان، تونس، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان
  ۱۹۸٫ کبری، کبیر، رکیب، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، مکروب، روبیک، میکروب
  ۱۹۹٫ نیم، یمن، ولی، نیلو، مینو، مینی، لیمو، میلیون
  ۲۰۰٫ هنر، نهر، رهن، رنج، جیر، جین، نهی، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه
  ۲۰۱٫ گود، نود، دفن، نفس، گند، سود، سوگند، گوسفند
  ۲۰۲٫ دبیر، نبرد، برند، نیرو، درون، روند، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین
  ۲۰۳٫ محو، موت، حکم، محک، حکمت، موکت، حکومت
  ۲۰۴٫ وقت، قوت، قوی، قوا، تقی، تقوا، قاتی، یاقوت
  ۲۰۵٫ زبل، بغل، لبه، غزل، غاز، زاغ، باغ، اغلب، آبله، بالغ، زغال، غزال، زباله، بزغاله
  ۲۰۶٫ دوم، شوم، نوش، موش، دوش، دشمن، شنود، دمنوش
  ۲۰۷٫ رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، نگارش، شناگر، انگشتر
  ۲۰۸٫ تمر، ترم، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، ریتم، متحیر، تحریم
  ۲۰۹٫ یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک
  ۲۱۰٫ سرم، رسم، ورم، سوم، مسیر، مسری، مرسی، موسیر
  ۲۱۱٫ هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
  ۲۱۲٫ نام، زین، یزد، مزد، ناز، میز، ایمن، امید، مزدا، زیان، ایزد، زمین، زمان، نماز، میدان، دینام، میزان، یزدان، آنزیم، نامزدی
  ۲۱۳٫ تلف، ریل، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر
  ۲۱۴٫ گدا، هاد، ادا، گاز، زده، آگاه، اهدا، گدازه، آزاده، زادگاه
  ۲۱۵٫ ریگ، گرو، گلو، گوی، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
  ۲۱۶٫ اختر، آخرت، افرا، فاخر، خرافات، افتخار
  ۲۱۷٫ فوت، فوق، وقف، افق، قفا، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق
  ۲۱۸٫ خرم، درد، مدد، خرد، خرمن، مخدر، مردد، خردمند
  ۲۱۹٫ آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت
  ۲۲۰٫ شوکر، شکار، کوشا، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش
  ۲۲۱٫ دور، رود، شور، رشد، شوخ، رخش، خوش، خیر، دیش، شیخ، رویش، شوخی، خویش، رشید، خروش، خرید، درویش، خورشید
  ۲۲۲٫ زود، زوج، موز، موج، دوز، مجوز، مزدوج
  ۲۲۳٫ شاد، ادب، شدت، شاه، بها، شهد، دشت، دبه، تباه، شتاب، شهاب، تابش، ابهت، هشتاد، شهادت، تشابه، شباهت، بهداشت
  ۲۲۴٫ تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک
  ۲۲۵٫ شهر، اره، آهو، پرش، راه، هوش، پره، پشه، پاره، شوهر، شوره، پوشه، رشوه، هاشور، پورشه، شاهپور
  ۲۲۶٫ سفر، تار، راس، ترس، سفت، افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، سفارت
  ۲۲۷٫ سوار، راسو، سران، روان، سارس، نارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور
  ۲۲۸٫ شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، شکور، شرکا، کارجو، جاروکش، جوشکار
  ۲۲۹٫ آوا، آرا، شعر، عشا، شرع، عرش، شعرا، شعار، شعور، شروع، شاعر، اشعار، اعشار، عاشورا
  ۲۳۰٫ فال، ولت، آفت، وال، وات، الف، آلو، اول، لبو، فلوت، بلوا، بلوف، بافت، تابلو، فوتبال
  ۲۳۱٫ چاه، چاپ، چاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، اپرا، پارچه، چهارپا
  ۲۳۲٫ کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، اکیپ، کازیه، پاکیزه
  ۲۳۳٫ بار، ارز، پاس، ابر، زبر، ساز، راز، سرب، سبز، پرز، بارز، سراب، سرباز، بازرس، بازپس، بازپرس
  ۲۳۴٫ دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
  ۲۳۵٫ بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، اطلس، باطل، طالب، اسطبل
  ۲۳۶٫ قار، فقر، فرق، قیر، آریا، ایفا، فارق، افقی، فراق، آفاق، فقیر، رفقا، رفیق، فقرا، ارفاق، آفریقا
  ۲۳۷٫ هتل، شته، هشت، تله، تلخ، لخت، لخته، شلخته
  ۲۳۸٫ مال، کال، میل، ملک، کپل، کلم، پیل، پلک، کمپ، کامل، کمال، ملاک، مالک، کلام، پلاک، مایل، کمیل، لامپ، کلیپ، پیام، پیامک، المپیک
  ۲۳۹٫ آتی، یاس، سست، ایست، سایت، تاسیس، سیاست
  ۲۴۰٫ دنج، جان، جشن، جواد، جوشن، جادو، دانش، شنوا، جوان، جوشان، وجدان، دانشجو
  ۲۴۱٫ ضبط، نبض، آبان، باطن، طناب، ضابط، انضباط
  ۲۴۲٫ خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، اندر، خارش، درخشان
  ۲۴۳٫ نان، نقی، نوین، نانو، قانون، یونان، قانونی، قوانین
  ۲۴۴٫ کتب، باک، ناب، نوک، کوبا، باکو، بانک، کاتب، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو
  ۲۴۵٫ گاو، نور، جنگ، گنج، جگر، نگار، جارو، گران، نوار، واگن، آرگن، جانور، انگور، گنجور، آرگون، جنگاور
  ۲۴۶٫ مات، عام، جام، تاج، جمع، عاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع
  ۲۴۷٫ اشک، آرش، ترک، ارتش، تراش، اراک، کارت، راکت، ترکش، تشکر، ترشک، شراکت، کشتار، اشتراک
  ۲۴۸٫ رویا، آخور، آریا، یاور، خاور، راوی، خوار، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار
  ۲۴۹٫ وزن، نوه، وزنه، نیزه، زینب، بیوه، بوزینه
  ۲۵۰٫ پلو، پول، هلو، پهن، پله، لپه، آهن، پناه، پهلو، پلان، ناله، پونه، لانه، پهلوان
  ۲۵۱٫ دسر، مرد، دمر، گرد، مرگ، گرم، مگس، سدر، سردر، مدرس، مسگر، سرگرم، سرگرد، سردرگم
  ۲۵۲٫ مین، امن، ماه، هما، وام، نهم، نما، آینه، ماهی، مایه، نیمه، مایو، میهن، نامه، میوه، منها، همایون
  ۲۵۳٫ سنا، شنا، آشنا، نشان، شانس، آسان، انسان، ناشناس
  ۲۵۴٫ شهر، شرم، مهر، شمر، خشم، شخم، شرخر، خرمشهر
  ۲۵۵٫ قلم، چاق، ماچ، قلق، چماق، چلاق، قلچماق
  ۲۵۶٫ لیر، تهی، تیره، تیله، لیته، هیتر، هیتلر
  ۲۵۷٫ سیب، سبزه، سبزی، سینه، نسیه، نبیسه، سبزینه
  ۲۵۸٫ سیر، مری، ریز، سری، زری، مرز، سیم، مسن، نرم، زرین، نسیم، سرزمین
  ۲۵۹٫ طاق، عطا، قطع، طاقت، قاطع، قطعات، تقاطع
  ۲۶۰٫ وبا، بور، بنر، انبر، ابرو، روبان، بوران، ویران، ناوبر، بورانی
  ۲۶۱٫ مور، آرم، یار، امر، مهو، مهیا، مهار، ماهر، اهرم، امور، هموار، مهیار، امریه، ارومیه
  ۲۶۲٫ آقا، قاب، لقب، قلب، نقل، القا، بالا، بالن، باقلا، ناقلا، اقبال، انقلاب
  ۲۶۳٫ اهل، سکه، کله، کلک، لکه، کلاه، هلاک، کاسه، کاکل، اسکله، کلاهک، کالسکه
  ۲۶۴٫ مست، متر، سمت، ستم، جسم، سمج، جرم، تجسم، تاجر، رستم، اجرت، سماجت، جسارت، مستاجر
  ۲۶۵٫ دما، آرد، آدم، فرد، ترد، فرم، فدا، مدت، مفت، مراد، مدار، دفتر، مادر، درام، فردا، مفرد، دفاتر، مترادف
  ۲۶۶٫ میز، شام، ماش، میش، ایام، اشیا، مزایا، آزمایش
  ۲۶۷٫ جدا، درج، رواج، وارد، وراج، اردو، واجد، گارد، گردو، جادوگر
  ۲۶۸٫ دین، دیگ، پند، گونی، پوند، پیوند، پودینگ، دوپینگ
  ۲۶۹٫ سند، خرس، سرد، روس، سرخ، سخن، خون، درون، خروس، خسرو، سرود، نخود، سرخود، خرسند، سخنور، خونسرد
  ۲۷۰٫ ملی، ملس، لمس، ملت، تیم، سیل، میت، سطل، لیست، مسلط، طلسم، تسلط، تسلیم، مستطیل
  ۲۷۱٫ ناس، بست، بند، بدن، تند، نبات، نسبت، باند، تناسب، آبستن، سنباد، دبستان
  ۲۷۲٫ رهن، ریه، هنر، رای، انار، ناهار، یارانه، رایانه
  ۲۷۳٫ رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
  ۲۷۴٫ توپ، لوس، سوپ، کلت، پتو، پست، پوک، کوپ، کول، سکو، تپل، پوست، توکل، سکوت، پولک، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  ۲۷۵٫ سفر، دروس، سفید، یوسف، فرید، ردیف، سفیر، فرود، رسید، ویفر، روسفید، فردوسی
  ۲۷۶٫ هوش، بانو، آشوب، شانه، انبه، شنبه، انبوه، باهوش، شبانه، نوشابه
  ۲۷۷٫ کما، نان، کام، دام، نمد، نمک، کمد، دامن، کمان، نماد، نادم، اندک، دکان، کمند، مانند، نمناک، مانکن، نمکدان
  ۲۷۸٫ سنت، تاس، نشت، تنه، ساتن، تنها، نشست، تشنه، نشسته، شناسه، نشاسته
  ۲۷۹٫ کهن، فنا، کفا، فنس، کسف، کنه، ناف، کفن، ساکن، کافه، کاهن، نسکافه
  ۲۸۰٫ ولی، بام، بیل، بال، آبی، مبل، مولا، لیمو، لابی، یابو، ویلا، آلبوم، لوبیا، موبایل
  ۲۸۱٫ درب، ننگ، برد، برگ، گردن، درنگ، بندر، گنبد، دربند، گردنبند
  ۲۸۲٫ صفا، نفر، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، انصار، انصاف، انصراف
  ۲۸۳٫ نظر، ناظر، رانت، نظارت، انتظار
  ۲۸۴٫ روی، زیر، پری، روز، پیر، زور، پیرو، روزی، وزیر، پریز، پرویز، پیروی، پیروز، پیروزی
  ۲۸۵٫ رام، مار، کار، مکار، ریکا، اکرم، کریم، آرام، مارک، آمار، کامیار، آمریکا
  ۲۸۶٫ همت، ترم، مته، ظهر، همتا، ظاهر، مظهر، تظاهر، مهارت، متظاهر
  ۲۸۷٫ تیر، تبر، بیت، بیک، ترب، تیک، ربات، کتبی، برکت، اکبر، رکاب، بیات، کبریت، ترکیب، تبریک، بیکار، باریک، باتری، تاریک، رکابی، تریاک، باکتری
  ۲۸۸٫ بین، هنگ، گاه، بیان، بانگ، نهیب، نایب، گناه، نگاه، آهنگ، بنیه، آگهی، گیاه، یگانه، بیگانه
  ۲۸۹٫ جنس، نجس، سنج، فنج، نجف، آسان، ناجا، اسفنج، اجناس، اسفناج
  ۲۹۰٫ علت، عدل، عادل، عادت، ادعا، عدالت، تعادل، اعتدال
  ۲۹۱٫ ماست، تماس، سرما، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، مسافرت، اتمسفر
  ۲۹۲٫ نشر، پرش، ران، ریش، شیر، نیش، ناشر، ناشی، شیار، پریا، پنیر، رانش، پرشیا، پریشان
  ۲۹۳٫ ریل، دار، دیر، یاد، بید، بدل، دریا، ریال، دلبر، دبیر، دلار، دیار، دلیر، دریل، یلدا، ردیاب، دریبل، بیدار، دلربا، اردبیل
  ۲۹۴٫ فال، لاف، فضل، فضا، فاضل، بالا، الفبا، فاضلاب
  ۲۹۵٫ وفا، هوا، هود، فدا، هدف، هالو، دولا، آلوده، فولاد، فالوده
  ۲۹۶٫ بنا، تاب، نیت، آنی، نیک، تانک، یکتا، یکان، کیان، کتان، نکبت، تبانی، نیابت، کابینت
  ۲۹۷٫ یمن، نیم، نام، مهم، نامه، نیمه، مایه، منها، ایمن، مینا، نیما، امین، مهین، مهمان، همنام، مهمانی
  ۲۹۸٫ منش، موش، ورم، نوش، روش، نرمش، روشن، نمره، منور، منشور، مشهور، مهرنوش
  ۲۹۹٫ کرم، کمر، رسم، سمی، کسر، مسری، مرسی، کسری، سیرک، کرسی، ریسک، میکس، کمیسر، کریسمس
  ۳۰۰٫ شاه، کاه، کشک، اکشن، کاهش، شکاک، اشکنه، کهکشان
  ۳۰۱٫ کره، کرد، هدر، گند، دره، کدر، دکه، رده، گره، کند، کنده، رنده، گرده، نرده، کندر، گنده، نکره، کرگدن، گردنه، کنگره
  ۳۰۲٫ پسر، سپر، پرس، کیش، پیس، شریک، سرکش، سپری، پرسش، پسرک، سرکشی، شکسپیر
  ۳۰۳٫ ادا، دقت، صدق، قصد، صدا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد
  ۳۰۴٫ تست، اسب، آبان، تابان، استان، انتساب، باستان، تابستان
  ۳۰۵٫ آتی، بیت، ادب، باد، ابد، آباد، آداب، باید، آیات، آبادی، ابیات، ابتدا، دیابت، ادبیات
  ۳۰۶٫ مال، وال، وام، آلو، اول، ناو، وان، الان، والا، املا، منال، امان، اموال، ملوان، مولانا
  ۳۰۷٫ اوت، بوت، اتو، وانت، توان، نوبت، بتون، اتان، بوتان، توانا، تاوان، اتوبان
  ۳۰۸٫ شکر، شیک، آرش، چای، ریا، چرک، چاک، چکش، شاکی، کاشی، شاکر، چاکر، چریک، شکاری، کیارش، شکارچی
  ۳۰۹٫ ماچ، چاپ، پیچ، چرم، پارچ، امیر، پیام، آمپر، پرچم، مارپیچ
  ۳۱۰٫ باز، فاز، زبل، لیف، فلز، لیز، زلف، بازی، زیبا، آبزی، فایل، فلزیاب
  ۳۱۱٫ پول، سال، پلو، پوچ، چلو، سوال، چپول، چالوس، چپاول، چاپلوس
  ۳۱۲٫ گریم، ریگ، ارگ، گیر، گام، گریم، گرما، شمار، گیشا، گرایش، گرامی، گرمایش
  ۳۱۳٫ وبا، لبو، بلوا، آویز، بلوز، لوزی، زیلو، ویزا، بازو، زالو، لوبیا، زلوبیا
  ۳۱۴٫ بره، ابر، ریشه، شراب، بیشه، بینش، بارش، شیره، بهار، شاهین، نشریه، رهیاب، باهنر، نبیره، شیربها، شهربانی
  ۳۱۵٫ عار، نصر، صرع، عصر، عصا، رعنا، عنصر، نعره، عرصه، عناصر، عصاره، عصرانه
  ۳۱۶٫ خار، آخر، خرم، مهر، پره، اخم، خام، خمار، پاره، خرما، خمره، پخمه، خامه، خمپاره
  ۳۱۷٫ تمر، ترک، کور، تور، کوه، کته، تکه، مکه، کمتر، موکت، کوره، توهم، متروکه
  ۳۱۸٫ آتش، هشت، آشتی، ایست، سایه، هیات، سیاه، شاسی، تیشه، ستایش، شایسته
  ۳۱۹٫ ساک، سدر، داس، درس، رسد، انس، کادر، آدرس، کران، راکد، کارد، اردک، کنار، سکان، کساد، اسکنر، اسکندر
  ۳۲۰٫ شوم، میش، یون، مین، میهن، هومن، میوه، مینو، شیوه، منشی، شومینه
  ۳۲۱٫ اتم، امید، آیتم، آیات، مادی، مادیات
  ۳۲۲٫ مزد، درد، داد، رزم، رمز، زرد، دزد، درز، مردد، مزدا، آزار، دراز، مزار، زمرد، داماد، امداد، مرداد، مدارا، دامدار، مادرزاد
  ۳۲۳٫ عوض، وضع، عرض، عضو، رضا، عوضی، راضی، ضایع، رضوی، عوارض، عوارضی
  ۳۲۴٫ غار، دوغ، دور، داغ، غده، دارو، داور، ارده، دوره، روده، دروغ، آروغ، غوره، داروغه
  ۳۲۵٫ لات، الک، لاک، پتک، شال، شکل، تپش، پشت، پاکت، پاتک، شاتل، تلاش، پشتک، پشکل، شکلات، پلاکت، لاکپشت
  ۳۲۶٫ شوک، وزش، کشور، کاوش، ورزش، کاور، شرور، رزرو، ارزش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
  ۳۲۷٫ نمک، نرم، ناز، رمان، مکان، زمان، نماز، مرکز، نازک، کرمان، مراکز، نمکزار
  ۳۲۸٫ بشر، شام، بیم، شیب، مربی، مربا، امشب، بیمار، ابریشم
  ۳۲۹٫ لگن، سگا، لنت، سنگ، لنگ، نسل، گسل، ساتن، انگل، گالن، سالن، گلستان
  ۳۳۰٫ دست، زود، سود، یزد، دیو، تیز، دیس، سید، سوز، دوست، سوتی، زیست، دویست، دوزیست
  ۳۳۱٫ ترس، کاتر، تراس، ساکت، نکات، کاست، تانکر، کنسرت، کارتن، ترسناک
  ۳۳۲٫ رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
  ۳۳۳٫ شاد، شهد، رشد، زهر، زرده، زهرا، شهدا، ارشد، شاهد، هزار، ارشه، آزرده، هشدار، شهرزاد
  ۳۳۴٫ رود، دوا، سوت، دود، راسو، ستاد، رسوا، درست، سودا، تردد، سواد، درود، دستور، روستا، دادرس، دستاورد
  ۳۳۵٫ عشق، نقش، نعش، آشنا، عاشق، نقاش، نقشه، اشعه، قانع، عاشقانه
  ۳۳۶٫ هلو، دوش، شوره، رودل، لودر، دلشوره
  ۳۳۷٫ کفر، فکر، کفار، کافر، فرار، مکرر، افکار، امرار، کارفرما
  ۳۳۸٫ سیم، سیر، سهم، ساری، سیما، اسیر، سهام، سهیم، همسر، سرمه، سیاره، سرمایه
  ۳۳۹٫ دین، مدت، یمن، منت، متن، دینی، دایی، یتیم، آیین، تمدن، تامین، امنیت، تایید، دینامیت
  ۳۴۰٫ دیه، هیچ، چاره، ایده، دایه، هادی، چیده، چادر، دچار، دریچه، دایره، دریاچه
  ۳۴۱٫ قبر، برق، ساق، بقا، نقاب، قنات، سرقت، براق، سارق، باقر، سابق، سبقت، تقارن، قربان، رقابت، قبرستان
  ۳۴۲٫ خوش، شوخ، مزه، زخم، خزه، موزه، خوشه، خوشمزه
  ۳۴۳٫ بور، باک، کبد، رکود، کادو، کبود، بارکد، دارکوب
  ۳۴۴٫ مور، موز، مرزه، روزه، مرور، زیره، رموز، هیزم، مویز، رزومه، روزمره، مهرورزی
  ۳۴۵٫ گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، بیگار، ایربگ، آبگیر، بازیگر
  ۳۴۶٫ اسب، بست، سرب، سبد، ستار، دارت، ربات، بستر، دستار، دربست، سرداب، داربست
  ۳۴۷٫ خال، ملخ، روال، خاور، امور، مولا، اخمو، خالو، مورخ، خرمالو
  ۳۴۸٫ خاک، ختم، تخم، کاخ، رخت، مدرک، متکا، آدمک، ماکت، دکتر، مرتد، خارک، خدمات، مدارک، کرامت، دکترا، تدارک، تراکم، دمکرات، خدمتکار
  ۳۴۹٫ چرخ، خیر، چرت، چتر، خیت، اختر، چرخه، خیره، چیتا، تاخیر، تاریخ، خیرات، تیاره، تاریخچه
  ۳۵۰٫ هوس، سطر، وسط، اطهر، ساوه، واسط، سوره، طاهر، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
  ۳۵۱٫ سکو، کتک، کوک، سکوت، واکس، کوکا، کاسکت، کاکتوس
  ۳۵۲٫ مرغ، غیر، مدار، مرید، یغما، دماغ، مدیر، دریغ، مرغداری
  ۳۵۳٫ توپ، سخت، سوپ، پخت، پوست، سوخت، ساخت، پاسخ، استوا، خواست، سخاوت، اختاپوس
  ۳۵۴٫ تنگ، ارگ، اتان، آرگن، نگار، ترنگ، گاتا، آتنا، ناگت، لنگر، تالار، گلنار، تلنگر، انتگرال
  ۳۵۵٫ هنر، نظم، رمان، ناظم، منها، نامه، نظام، مظان، مظنه، مهران، مناظر، منظره، نظاره، مناظره
  ۳۵۶٫ قمر، لیر، مقر، مال، رمق، رقم، کلر، قلک، مایل، کمیل، مارک، ملاک، قیام، لاری، قالی، قمری، قاری، رالی، قایم، قمار، لایق، کالری، اقلیم، قلمکاری
  ۳۵۷٫ آهک، کنه، هدا، هند، آهن، شانه، دکان، اندک، دانه، دانش، کاهن، دنده، هندا، شهدا، اشکنه، آکنده، کشنده، دانشکده
  ۳۵۸٫ هوش، بدن، نوه، نود، نبش، دبه، شنبه، شنود، بنده، شهود، بدنه، دنبه، بهنوش، دوشنبه
  ۳۵۹٫ آفت، کتف، کیف، کتری، کفتر، ریکا، تفکر، تایر، کافی، تیرک، کفری، کیفر، یافت، تکفیر، تریاک، کفتار، کفایت، ترافیک
  ۳۶۰٫ گاو، گرو، رنگ، نور، گور، گربه، نوار، برگه، گونه، روبان، آرگون، انگور، ناوبر، بناگر، هارون، نگاره، روانه، روباه، بنگاه، آهنگر، گروهان، گروهبان
  ۳۶۱٫ جام، تیم، عام، آیات، تجمع، مایع، جامع، جمعیت، جماعت، اجتماع، مایعات، اجتماعی
  ۳۶۲٫ لبو، بیل، بلا، لابی، لولا، بلال، لیلا، لالا، ایول، بالا، اوایل، اولیا، آلبالو، والیبال
  ۳۶۳٫ شهر، ریه، شمر، میش، شرم، مری، هرم، مهره، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۳۶۴٫ متر، تمر، شتر، مشت، ملیت، ریتم، رتیل، ترشی، لوتی، مشتی، رولت، توری، متولی، ریموت، تیمور، مشتری، مشورت، لیموترش
  ۳۶۵٫ اهل، لمس، اسم، ماله، مهسا، ماسه، ملوس، سوله، لامسه، ماسوله
  ۳۶۶٫ روی، ریش، شیوه، ریشه، یورش، رویش، شهریور
  ۳۶۷٫ چدن، چین، دنیا، دینی، چیدن، آیین، اینچ، چینی، چایی، دنیوی، دیوان، داوینچی
  ۳۶۸٫ دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
  ۳۶۹٫ شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
  ۳۷۰٫ آرنچ، جوشن، آشور، اجنه، هاجر، جهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، شناور، ناجور، جوشان، نوشهر، هاشور، هجران، جانور، جشنواره
  ۳۷۱٫ دوم، رنج، جرم، اوج، جادو، مواد، جدار، مجرد، نجوم، جامد، درمان، مرجان، دوران، مجاور، نمدار، مانور، مندرج، نامرد، دورنما، نمودار، ارجمند، جوانمرد
  ۳۷۲٫ ورزش، شیوا، وزیر، کویر، آرزو، زیور، زیرک، واریز، آرشیو، شیراز، زکریا، کیارش، کشاورز، کشاورزی
  ۳۷۳٫ یونس، سونا، سینا، سویا، سواد، اسید، سودا، نوید، سودان، ادیسون
  ۳۷۴٫ خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
  ۳۷۵٫ اغلب، بلیت، غایب، بیتا، لغات، غالب، بیات، بالغ، لابی، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
  ۳۷۶٫ کویت، تکلم، متکی، کمیت، وکیل، متلک، رتیل، کولر، کولی، تکمیل، تیمور، ریموت، متریک، متروک، ملکوت، میکرو، ملکیت، متولی، متوکل، کیلومتر
  ۳۷۷٫ پاس، یاس، سینا، آسیا، پایان، اسپانیا
  ۳۷۸٫ یاسر، رستم، سرای، تیام، مسیر، سیار، سیما، ساری، سرما، تیمار، سمیرا، سرایت، میترا، ترسیم، ریاست، ماتریس، آرتمیس، تیمسار
  ۳۷۹٫ پولی، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، پلنگ، زگیل، پونز، پینگ، نزولی، یوزپلنگ
  ۳۸۰٫ تایپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، اینک، تکان، پایان، پیکان، نیکتا، کاینات، کاپیتان
  ۳۸۱٫ نشات، تینا، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
  ۳۸۲٫ آمار، مربی، مربا، بیمه، آرام، رهیاب، ابهام، ایهام، امریه، ارابه، مهیار، اهرام، بامیه، آرایه، آبیار، ابراهیم
  ۳۸۳٫ تمنا، وانت، مینو، امین، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، نیما، توان، مایو، متین، تومان، مانتو، تامین، امنیت، ویتنام
  ۳۸۴٫ واشر، داور، باور، آشوب، دارو، درود، اردو، شراب، بارش، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، دشوار، شوربا، داشبورد
  ۳۸۵٫ دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
  ۳۸۶٫ امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
  ۳۸۷٫ سوتی، ترسو، ترور، روسری، توریست، تروریست
  ۳۸۸٫ نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
  ۳۸۹٫ نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  ۳۹۰٫ آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  ۳۹۱٫ کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
  ۳۹۲٫ خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
  ۳۹۳٫ دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
  ۳۹۴٫ لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، دلبری، ردیابی، اردبیل، بیلیارد
  ۳۹۵٫ میان، همین، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
  ۳۹۶٫ همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برگه، راهب، ماهر، مبرا، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بهرام، گرمابه
  ۳۹۷٫ مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
  ۳۹۸٫ ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
  ۳۹۹٫ نگار، یکان، گاری، پیکر، پینگ، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
  ۴۰۰٫ رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه

  پاسخ
 9. امیر

  آپدیت ها و تغییرات پاسخ های بازی “فندق ۱٫۵۶”

  (مراحلی که درج نشده اند، بدون تغییر هستند.)

  ۲٫ سد، سبد
  ۶٫ ریش، شیر
  ۱۵٫ محل، حمل، میل، لحیم، حلیم
  ۲۲٫ لگن، لنج، گنج، جنگل
  ۳۶٫ کرد، آرد، کدر، کارد، کادر، اردک
  ۳۹٫ آبی، باز، زیبا، آبزی، بازی
  ۴۲٫ گوش، گور، رخش، خوش، شوخ، خرگوش
  ۴۴٫ اسب، بار، سرب، سبز، برس، سراب، بازرس، سرباز
  ۴۹٫ آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان
  ۵۲٫ تبر، ترب، بیت، بیک، کتبی، برکت، کبیر، کبری، تبریک، کبریت
  ۵۷٫ دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، دینام، میدان
  ۶۹٫ کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
  ۷۳٫ وان، نور، ران، ناو، رنو، روان، نوار
  ۱۰۶٫ شور، پیر، پیرو، پویش، یورش، پیشرو، پریوش، شیپور
  ۱۰۷٫ هوا، آهو، بها، بانو، انبه، انبوه
  ۱۰۸٫ پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
  ۱۱۴٫ باز، ارز، آزار، بارز، ابزار، بازار
  ۱۱۶٫ تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
  ۱۱۷٫ وام، سرم، امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
  ۱۲۷٫ رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
  ۱۲۸٫ شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت
  ۱۳۰٫ درس، دسر، آدرس، درسا، سردر، سردار
  ۱۳۲٫ ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن
  ۱۳۳٫ کشو، آلو، اشک، وال، لاک، کاوش، لواش، لواشک
  ۱۳۷٫ بنا، آرا، آبان، انبر، انبار، باران
  ۱۳۹٫ بیم، بام، همی، آیه، مهیب، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
  ۱۴۱٫ ابر، باد، آبی، دبیر، بیدار، ردیاب
  ۱۴۵٫ زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
  ۱۵۷٫ لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، تونل، تفلون
  ۱۶۳٫ بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
  ۱۶۵٫ هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
  ۱۸۹٫ پاک، کاپ، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، سکان، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
  ۲۷۳٫ رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، تایر، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
  ۲۸۲٫ صفا، صاف، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، صراف، انصار، انصاف، اصراف، انصراف
  ۳۱۹٫ ساک، سدر، داس، درس، کدر، انس، کادر، آدرس، کران، راکد، کارد، اردک، کنار، سکان، کساد، اسکنر، اسکندر
  ۳۳۲٫ رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، بهنام، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
  ۳۴۱٫ قبر، برق، ساق، بقا، برس، نقاب، قنات، سرقت، براق، سارق، باقر، سابق، سبقت، تقارن، قربان، رقابت، قبرستان
  ۳۴۳٫ کرد، بور، باک، کدو، کبد، باکو، ابرو، رکود، کادو، کبود، دکور، بودا، بارکد، دارکوب
  ۳۴۵٫ ریگ، گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، ایربگ، آبگیر، بازیگر
  ۳۵۷٫ آهک، کنه، کهن، هند، آهن، شانه، دکان، اندک، دانه، دانش، کاهن، دنده، هندا، شهدا، اشکنه، آکنده، کشنده، دانشکده
  ۳۶۸٫ دام، نام، داغ، نما، دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
  ۳۶۹٫ پری، پیر، پره، پشه، نیش، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
  ۳۷۰٫ آجر، جوش، آرنج، جوشن، آشور، اجنه، هاجر، جهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، شناور، ناجور، جوشان، نوشهر، هاشور، هجران، جانور، جشنواره
  ۳۷۲٫ کشو، وزش، ارز، اکو، ورزش، شیوا، وزیر، کویر، آرزو، زیور، زیرک، واریز، آرشیو، شیراز، زکریا، کیارش، کشاورز، کشاورزی
  ۳۷۳٫ سود، سنا، نوا، اود، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون
  ۳۷۴٫ خار، شیر، آرش، رخش، خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
  ۳۷۵٫ آغل، لغت، تیغ، غیب، اغلب، بلیت، غایب، بیتا، لغات، غالب، بیات، بالغ، لابی، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
  ۳۷۶٫ کلم، میت، ملک، کول، ملت، ولت، کویت، تکلم، متکی، کمیت، وکیل، متلک، رتیل، کولر، کولی، تکمیل، تیمور، ریموت، متریک، متروک، ملکوت، میکرو، ملکیت، متولی، متوکل، کیلومتر
  ۳۷۸٫ ستم، رسم، رام، مست، امیر، رستم، راست، ایست، مسیر، سیما، ساری، سرما، تیمار، سمیرا، سرایت، میترا، ترسیم، ریاست، ماتریس، تیمسار
  ۳۷۹٫ پول، زبپ، پیل، لنز، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، گونی، پلنگ، زگیل، پونز، لزگی، نزولی، یوزپلنگ
  ۳۸۰٫ نیک، پاک، پیت، تیپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، یکتا، کتان، تکان، پیکان، کاینات، کاپیتان
  ۳۸۱٫ نشت، تنش، نشات، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
  ۳۸۲٫ ابر، بره، آبی، رها، آمار، مربی، مربا، بیمه، آرام، رهیاب، ابهام، ایهام، امریه، ارابه، مهیار، اهرام، بامیه، آرایه، آبیار، ابراهیم
  ۳۸۳٫ اتو، ناو، تمنا، وانت، مینو، امین، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، نیما، توان، مایو، متین، تومان، مانتو، تامین، امنیت، ویتنام
  ۳۸۴٫ بشر، باد، واشر، داور، باور، آشوب، دارو، درود، اردو، شراب، بارش، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، دشوار، شوربا، داشبورد
  ۳۸۵٫ بال، طول، دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
  ۳۸۶٫ ران، مهو، امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
  ۳۸۷٫ تیر، توت، سوتی، ترسو، ترور، روسری، توریست، تروریست
  ۳۸۸٫ اره، مهر، آیه، نهی، نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
  ۳۸۹٫ گره، جگر، درج، جنگ، دنج، گرد، نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  ۳۹۰٫ سدر، ادا، دیر، دیس، آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  ۳۹۱٫ کفر، فکر، نمک، فوک، کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
  ۳۹۲٫ ارگ، یار، خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
  ۳۹۳٫ دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
  ۳۹۴٫ بدل، بید، لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، اردبیل، بیلیارد
  ۳۹۵٫ منع، میان، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
  ۳۹۷٫ کمر، کفا، مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
  ۳۹۸٫ مکه، کاه، ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
  ۳۹۹٫ پری، نگار، یکان، گاری، پیکر، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
  ۴۰۰٫ سخن، سار، رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه
  ۴۰۱٫ رشت، تاب، ترد، ترب، شدت، برد، دشت، شرب، تراش، شربت، شتاب، ارتش، تابش، درشت، بشارت، رشادت، برداشت، ارتشبد
  ۴۰۲٫ نهر، ریز، زین، هنگ، زره، گیس، زنگ، گریس، سنگر، نسیه، سینه، سرنگ، گیره، زرنگ، گریه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  ۴۰۳٫ سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
  ۴۰۴٫ هما، لکه، کله، هلاک، مالک، کمال، کلمه، ملکه، مکمل، مکالمه
  ۴۰۵٫ قاب، تاس، قسم، آقا، ماست، قسمت، سماق، قاسم، قامت، اقسام، اقامت، مسابقات
  ۴۰۶٫ هوا، رده، هار، هاد، دوره، روند، دورو، روده، روان، نارو، ارده، ورود، دوران، اروند، هارون، وارونه، هوانورد
  ۴۰۷٫ غار، راه، باغ، غرب، وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
  ۴۰۸٫ رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض
  ۴۰۹٫ زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
  ۴۱۰٫ بنا، نگر، زبر، انگ، انار، بانگ، بارز، زبان، برنز، انبار، ابراز، بازار، ابزار، باران، ارگان، ارزان، زابرا، بزرگان، گازانبر، بازرگان
  ۴۱۱٫ سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
  ۴۱۲٫ آخر، برگ، خنگ، نرخ، خبر، انبر، بخار، خراب، آبرنگ، رگبار، خبرگان، خبرنگار
  ۴۱۳٫ نمد، مدد، ماش، نان، شنا، دامن، دشمن، منشا، مداد، مانند، دشنام، دندان، دشمنان، دانشمند
  ۴۱۴٫ دسر، آوا، ساز، زرد، سرد، سزا، سارا، سوار، وارد، راسو، آرزو، سرود، آزاد، آواز، دروس، درازا، زودرس، وادار، سزاوار، داروساز
  ۴۱۵٫ ساک، سیم، وام، سکو، کما، کام، واکس، ماسک، اسکی، مسواک، مساوی، مایوس، سیامک، اسکیمو
  ۴۱۶٫ فنا، نجف، آجر، ناف، جان، نفس، نفر، سفر، فنر، فجر، افسر، نجار، فارس، اسفنج، نارنج، فنجان، فسنجان، رفسنجان
  ۴۱۷٫ آتش، اشک، کار، تشک، شکر، پرش، راکت، تشکر، کاشت، ترشک، کارت، ترکش، شکار، پارت، پشتک، پاتک، شرکت، کشتار، شراکت، شاپرک، پارکت، پشتکار
  ۴۱۸٫ جاه، تاج، وجه، وات، جهت، تاجر، رواج، اجرت، وراج، جوهر، جرات، اجرا، جهات، توجه، جارو، هجرت، آواره، اهورا، اجاره، جواهرات
  ۴۱۹٫ فدا، فرد، وفا، دره، گدا، آهو، گود، گاف، گوهر، گواه، گردو، رفاه، گروه، فرود، فردا، گوارد، دورگه، فواره، فرهاد، فردوگاه
  ۴۲۰٫ سنا، کنس، ساس، سانس، اسکن، آسان، اساس، سکانس، ساسان، اسکان، اسانس، اسکناس
  ۴۲۱٫ بها، ماه، بام، مسح، حبه، سهام، مهسا، ماسه، حسام، مباح، حماسه، محاسبه
  ۴۲۲٫ خرس، یار، سیخ، خیس، خیک، آخرت، کرسی، سیرک، ریسک، ریخت، سایت، سرخک، کرخت، تاکسی، تاریک، اسکیت، استیک، استخر، خسارت، تسخیر، خاکستر، خاکستری
  ۴۲۳٫ رهن، قیر، ننه، قهر، یقه، قطر، قرن، نطق، نقطه، نقره، طریق، قطره، طنین، قرینه، قرنیه، قرنطینه
  ۴۲۴٫ خشن، نما، شاخ، خشم، شخم، خام، بخش، خاش، شهاب، انبه، هاشم، ماشه، شبنم، شاخه، نخبه، خشاب، خانم، مشابه، هخامنش، بخشنامه
  ۴۲۵٫ باک، مار، مات، کرم، تبر، ترم، اکبر، برکت، مرکب، کتاب، مکتب، تمبر، مرتب، مکاتب، مراتب، مرتکب، متکبر، مبتکر، مبارک، مرکبات
  ۴۲۶٫ فال، فوت، فیل، لاف، لیف، آلو، تلف، ویلا، وفات، یوسف، تاسف، سوال، سفال، فلوت، فتوا، تاول، فسیل، استیل، ولایت، وسایل، توالی، تلافی، تساوی، تالیف، فوتسال، فستیوال
  ۴۲۷٫ وان، سکه، تنه، سنت، کهن، تونس، تانک، ستون، کاوه، کاهو، کاسه، نکته، کوسه، سکته، کوتاه، ستوان، واکسن، کوهان، سوهان، سکونت، کاسته، کوهستان
  ۴۲۸٫ شور، گوش، شرف، فرش، شوهر، شوفر، رشوه، شورا، فروش، فشار، هاشور، گوارش، شاهرگ، فروشگاه
  ۴۲۹٫ کاخ، کره، هنر، خنک، نکره، رخنه، خانه، کنار، اراک، انکار، ارکان، کرانه، کارخانه
  ۴۳۰٫ نور، ترس، اوت، راس، نوار، انتر، تراس، رسوا، تنور، وسترن، سنتور، سروان، روستا، رستوران
  ۴۳۱٫ آنی، ناو، قوا، قوی، سینا، سویا، سونا، یونس، سیاق، آسیا، ساقی، قیاس، قناس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  ۴۳۲٫ لاک، کال، الک، لال، کالا، الکل، کزاز، زلال، زالزالک
  ۴۳۳٫ نقد، قند، قوه، قصه، قوچ، نقص، صدقه، نوچه، صندوق، صندوقچه
  ۴۳۴٫ رهن، دین، دور، دیو، نود، نوه، رژه، نیرو، نوید، نرده، درون، نروژ، ویژه، هیدروژن
  ۴۳۵٫ سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
  ۴۳۶٫ خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
  ۴۳۷٫ گام، گرم، مرگ، ناب، نمک، کمر، منگ، بانگ، بانک، رمان، مربا، مکان، نگار، گمان، منبر، کربن، گرمکن، بانمک، کمرنگ، آبگرمکن
  ۴۳۸٫ جور، روس، سرخ، هرج، سهو، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه
  ۴۳۹٫ دار، شیر، ریا، رشد، دیش، یورش، یاور، رویش، رویا، یارو، یواش، رشید، راوی، شیدا، شیاد، رادیو، دشوار، دیوار، درویش، داریوش
  ۴۴۰٫ ارگ، روا، رنو، چنگ، انار، واگن، چنار، آچار، گوار، ناچار، چوگان، گوارا، ناگوار، گاوچران
  ۴۴۱٫ ماه، مهو، عمه، عمو، هضم، ضمه، واضع، عوام، موضع، معاوضه
  ۴۴۲٫ هار، هدف، اردو، فردا، فرار، راهرو، فروهر، فراورده
  ۴۴۳٫ شاه، آهن، شته، هشت، ترش، نشت، نشر، تره، تنها، تشنه، رشته، ناشر، رسته، رانش، شانس، هراس، سرشت، شهرت، شناسه، ترانه، نشسته، ستاره، تهران، راسته، تراشه، نشاسته، سرشانه، شهرستان
  ۴۴۴٫ زری، میل، ریل، میز، لیز، آرم، رازی، زاری، ریال، امیر، آزار، املا، لیزر، لازم، مزایا، الزام، میرزا، مالزی، ایلام، الزامی، مازیار، آلزایمر
  ۴۴۵٫ فکر، کسر، کفش، شفا، کفا، کشف، شکم، شمس، سرکش، کفار، شمار، شاکر، شکاف، کاشف، کرفس، اشرف، مسافر، سفارش، مراکش، مسافرکش
  ۴۴۶٫ اتو، کند، کود، تند، ونک، کدو، تانک، دکان، اندک، کتان، کودن، کندو، کودتا، تکواندو
  ۴۴۷٫ شام، چای، میت، چشم، شیما، آیات، اشیا، آشتی، ایام، مشتی، تماشا، تماشاچی
  ۴۴۸٫ لیر، شال، آریا، ارزش، شیار، ریزش، لرزش، شیلا، ارشیا، شیراز، آرایش، آلایش، شالیزار
  ۴۴۹٫ تور، دمر، نرم، مدت، ورم، نثر، مورد، مترو، تورم، مروت، ثروت، ندرت، موثر، تمدن، مونث، مدرن، تندرو، ثروتمند
  ۴۵۰٫ پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
  ۴۵۱٫ ابر، درس، سدر، بدن، سند، دارت، نبات، نسبت، بندر، نادر، نبرد، تناسب، دربست، آبستن، سربند، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  ۴۵۲٫ وات، کور، ترک، توت، کاور، کاتر، ترور، تکاور، کروات، تکرار، تورات، تراکتور
  ۴۵۳٫ نیم، مسن، یمن، مین، مایو، ایمن، نیما، سیما، مونس، یاسمن، سینما، سیمان، ناموس، سونامی
  ۴۵۴٫ شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، شناس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس
  ۴۵۵٫ فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
  ۴۵۶٫ ریگ، گیر، امر، مری، گیرا، گرما، کریم، ریکا، گریم، گمرک، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
  ۴۵۷٫ صدا، خدا، هند، خاص، رصد، نهاد، دهان، خنده، ناصر، صادر، صخره، رصدخانه
  ۴۵۸٫ رنگ، مهر، گرز، ناز، گاز، مزه، گره، نگاه، نامه، آهنگ، گناه، نمره، گراز، زمان، مزار، هزار، زرنگ، همگن، هرمز، مرزه، هرگز، آهنگر، مهران، مناره، هنگام، راهزن، همگان، همرنگ، مهرگان، هرمزگان
  ۴۵۹٫ پاس، پست، تاس، پتک، پکن، ساکت، ساتن، کاست، پاکت، استان، پستان، استکان، پستانک، پاکستان
  ۴۶۰٫ پره، هوش، پشه، گور، گرو، شوره، گوهر، پوشه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  ۴۶۱٫ بنا، ادب، بند، ابد، آبی، بید، نبی، بیخ، دنیا، نایب، ناخن، بیان، بینا، باند، خندان، بنیان، بنیاد، یخبندان
  ۴۶۲٫ لنگ، گرد، لگد، شنل، دلار، رانش، درنگ، دانش، نگرش، گردن، گالن، ارشد، لنگر، انگل، گشاد، لادن، گردش، شگرد، نگارش، گردان، نارگل، گرانش، شناگر، شاگرد، گلدان، شالگردن
  ۴۶۳٫ پلک، پیس، سال، کپی، پیل، کپل، پیک، تپل، یکتا، کلیپ، ایست، کلاس، لیست، سیکل، پیست، پلاک، پلیس، پلاکت، کلیسا، کسالت، اسکلت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
  ۴۶۴٫ مور، نهم، نام، هومن، مهیا، امین، میهن، مایه، میوه، ماهی، مانور، هموار، نیمرو، ویران، روانی، میانه، اهریمن، همایون، ارومیه، ورامین، هارمونی، موریانه
  ۴۶۵٫ پشت، کشو، توپ، کشت، شیک، شوک، پیت، شوت، پوک، پتو، سکوت، کویت، پشتک، سوتی، پوست، تیوپ، شکست، کشتی، پوشک، پشتی، پیوست، پیشکسوت
  ۴۶۶٫ برد، دیر، آرد، چرب، دیار، دریا، دربی، دبیر، چادر، آداب، دچار، چربی، ردیاب، ایراد، آبادی، اداری، آبیار، آبدار، دارابی، آبدارچی
  ۴۶۷٫ ترس، اسب، تاس، ربع، ربات، بستر، رعنا، ساعت، راست، عباس، سرعت، عبرت، تابع، عابر، عبارت، عربستان
  ۴۶۸٫ اخم، میش، نیش، یشم، شیخ، میخ، شانه، ناشی، خامه، منشی، آینه، خیمه، خیام، شاهین، نمایش، ماشین، همایش، هخامنشی
  ۴۶۹٫ وات، رنو، تار، اتو، ران، ترور، تنور، وانت، توان، نروژ، ژانر، ژنراتور
  ۴۷۰٫ ران، رضا، قرن، آقا، قضا، نقض، قرض، انار، قران، ناقض، انقضا، انقراض
  ۴۷۱٫ لبو، نقل، قلم، قلب، مبل، قبل، لقب، قوم، قول، بوم، بوق، ملقب، قبول، منقل، منقلب، بوقلمون
  ۴۷۲٫ دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
  ۴۷۳٫ سنگ، پرس، گاو، ناس، پسر، سپر، راسو، پارو، سنگر، پروا، پارس، نوپا، نرگس، انگور، پوران، پاسور، گارسون، سنگاپور
  ۴۷۴٫ جام، دما، جنب، دنج، آدم، جنم، باج، نماد، جامد، نادم، دامن، ناجا، جناب، مبدا، آبان، مبنا، مجاب، اندام، انجام، بادام، انجماد، بادمجان
  ۴۷۵٫ دره، زره، درز، دبه، دیگ، یزد، زهر، زیره، زرده، گیره، گریز، گرده، گریه، گربه، بزرگ، برگه، برده، بدهی، گزیده، برگزیده
  ۴۷۶٫ نیک، مکش، کمد، منش، مشک، یدک، کیان، کمان، شیما، مینا، مکان، منشی، منشا، مادی، دکان، دشمن، نیما، کاشی، یکان، شاکی، امید، کمند، مدنی، کمین، مشکی، آدمک، ماشین، دشنام، میدان، نمایش، دینام، مشکین، آدمکش، اندیمشک
  ۴۷۷٫ بور، خبر، بره، خوب، خزه، خزر، خوره، روزه، خبره، بروز، برزخ، روزبه، بهروز، خربوزه
  ۴۷۸٫ مار، دوم، دیو، امور، مواد، مرور، درام، مراد، مدیر، مدار، دوام، مادر، دیوار، موارد، مدرار، مروارید
  ۴۷۹٫ کله، کاه، آهک، هلو، خال، دکه، اول، دکل، خوک، دله، کول، دخل، هلاک، کلاه، دولا، کادو، داخل، خاله، کوله، آلوده، دلخواه، کلاهخود
  ۴۸۰٫ ترد، فنس، سفت، دست، هفت، نفت، دفتر، نرده، درست، دسته، رنده، سفره، رسته، تنفس، سفته، تنفر، سرفه، نفرت، فتنه، فهرست، ترفند، فرستنده
  ۴۸۱٫ زهر، هنر، ناز، زین، زرین، نیزه، نیاز، زیان، زهرا، ناهار، یاران، ایران، آرایه، نیزار، رایزن، یارانه، رایانه، رازیانه
  ۴۸۲٫ یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت
  ۴۸۳٫ پهن، نان، ننه، پند، دهه، دهان، نهان، دهنه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
  ۴۸۴٫ پیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین
  ۴۸۵٫ وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ
  ۴۸۶٫ شوخ، خوش، نوش، پخش، شیوا، اخوی، خویش، شوخی، شنوا، پویا، ناخوش، آویشن، پیشوا، پیانو، خویشان، پیشخوان
  ۴۸۷٫ دیه، امن، ایده، دایه، ماده، مهدی، آینده، مانده، آدینه، ناهید، دهمین، دامنه، همدان، مدینه، نهمین، همانند، نمادین، نماینده
  ۴۸۸٫ چاه، ابر، بها، وبا، چوب، بچه، بهار، ابرو، چهار، چاره، روباه، چهارچوب
  ۴۸۹٫ خبر، بور، آخر، خوب، خار، بخار، خراب، آوار، خاور، خواب، اواخر، اخبار، رباخوار، خواربار
  ۴۹۰٫ پند، شاه، پشه، شهد، شانه، هادی، شهدا، شاهد، پینه، شهید، پایه، پیدا، پیاده، پاشنه، اندیشه، شهیدان، پاینده، پیشنهاد
  ۴۹۱٫ بیت، خیت، بخت، آخرت، بیات، خیار، یاری، اخیر، تایر، اختر، باخت، تاریخ، تاخیر، خیرات، باتری، تخریب، بخاری، تبخیر، بختیار، بختیاری
  ۴۹۲٫ پنج، نبش، جشن، جهش، شنبه، پنجه، جنبه، جنبش، پنبه، پنجشنبه
  ۴۹۳٫ ساز، سخت، تخس، نوا، سخن، ساخت، سوزن، تونس، سونا، سوخت، نواز، خزان، نخست، زانو، خازن، ستوان، خواست، سخاوت، سوزان، نوساز، توازن، تناسخ، خاتون، خوزستان
  ۴۹۴٫ کبد، نوک، لنت، بلد، بتون، نکبت، نوبت، توکل، تنبل، تونل، نبوت، کبود، تنبک، دوبل، لکنت، بلوک، تولد، دولت، بلوند، کدوتنبل
  ۴۹۵٫ مشت، شخص، ختم، اتم، تخم، خشت، شصت، خاتم، مشخص، شاخص، صامت، مختص، متشخص، مشخصات
  ۴۹۶٫ کار، روی، اکو، اراک، نیرو، نیکو، نوکر، روان، کویر، کیوان، کانوا، کارون، کاروان، اوکراین
  ۴۹۷٫ ملی، دام، مدل، یلدا، پیام، مایل، مدال، پلید، دیلم، لامپ، پدال، دیپلم، پیامد، میلاد، پایمال، المپیاد
  ۴۹۸٫ پیر، پری، وزش، پرز، زیپ، وزیر، ورزش، پیرو، پویش، پریز، روزی، پوزش، پیروز، شیپور، پریوش، پیشرو، پرویز، زیرپوش
  ۴۹۹٫ گیس، لگن، لیس، نسل، لیگ، گسل، یگان، سالن، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
  ۵۰۰٫ شور، رشت، شتر، شهر، کته، تکه، سرکش، ترکش، کشور، رشوه، شهرک، کوره، شوکه، روکش، سروش، شکوه، سرکه، کسره، شهوت، ورشکسته
  ۵۰۱٫ توپ، پرت، پاپ، پوست، تراس، رسوا، راسو، توپر، پرتو، پوستر، پرستو، پاسور، اسپرت، پتروس، سوپاپ، پاسپورت
  ۵۰۲٫ یار، تیر، رنگ، تنگ، نیت، ریگ، گیر، رینگ، ناگت، اتان، گیرا، گاری، تینر، ارگان، گیتار، گریان، آتاری، رایگان، گرانیت، گارانتی
  ۵۰۳٫ شیر، ریش، رخش، شورا، راوی، واشر، یورش، خروش، خراش، شرور، خارش، شرخر، آرشیو، اخروی، شیرخوار، خیارشور
  ۵۰۴٫ ملس، ملک، کلم، یال، مکه، سیاه، سلام، سایه، ملاک، ماهک، مالک، سالم، کمیل، سهیم، ماسک، کلام، ماسه، کامل، ماله، کیسه، الهی، هاکی، لایه، کلیه، میله، هیکل، کلیسا، سیامک، اسکله، لامسه، سیاهک، کلسیم، مساله، همکلاسی
  ۵۰۵٫ شیک، رای، پرش، آرش، شکار، اکیپ، پارک، شریک، کیارش، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
  ۵۰۶٫ دین، گوی، گردو، گردن، درون، نوید، ندرت، تنور، گونی، توری، تندرو، تدوین، دورنگ، تدوینگر
  ۵۰۷٫ آلو، وبا، چوب، باک، چاک، کچل، کوچ، بلوچ، باکو، بابک، کوبا، کباب، بابل، کابل، چابک، چلوکباب
  ۵۰۸٫ گوش، شکر، اشک، گور، شوش، کشش، کاور، شوکر، کاوش، شورش، کوشش، گوارش، کاوشگر، کشورگشا
  ۵۰۹٫ سرخ، ترس، خرس، نرخ، آسان، سرنخ، خسارت، خرناس، استخر، خراسان، ساختار، ستارخان
  ۵۱۰٫ تمر، متر، منت، متن، متکا، متان، ماکت، کتری، ریتم، تمنا، امنیت، آرمین، تیمار، ارمنی، تریاک، کرمان، کرامت، تراکم، کارتن، رامین، تانکر، تامین، نمرات، نیمکت، آنتیک، ماتیک، تمرین، منکرات، تیرکمان، رمانتیک

  پاسخ
 10. امیر

  پاسخ های بازی “فندق ۱٫۵۶”

  ۱٫ دو، دود
  ۲٫ سد، سبد
  ۳٫ شب، شیب
  ۴٫ آش، ماش، شام
  ۵٫ خل، لخت، تلخ
  ۶٫ ریش، شیر
  ۷٫ لپ، پل، پلو، پول
  ۸٫ یخ، سی، خیس، سیخ
  ۹٫ رز، مرز، رزم، رمز
  ۱۰٫ شک، یک، کش، شیک، کیش
  ۱۱٫ نقد، دفن، قند، فندق
  ۱۲٫ باک، بابک، کباب
  ۱۳٫ برگ، گره، بره، برگه، گربه
  ۱۴٫ حفظ، حفاظ، حافظ
  ۱۵٫ محل، حمل، میل، لحیم، حلیم
  ۱۶٫ کاه، هوا، آهک، کوه، آهو، کاوه، کاهو
  ۱۷٫ خرد، رخت، ترد، دختر، درخت
  ۱۸٫ بد، آب، ابد، ادب، باد
  ۱۹٫ کشو، شکر، کور، شور، روکش، کشور
  ۲۰٫ سفر، افسر، فارس
  ۲۱٫ فرش، شرف، شوفر، فروش
  ۲۲٫ لگن، لنج، گنج، جنگل
  ۲۳٫ آجر، رنج، جان، آرنج، نجار
  ۲۴٫ اتم، مات، تاس، امت، تماس، ماست
  ۲۵٫ ابر، خبر، خراب، بخار
  ۲۶٫ تیر، ترک، تیرک، کتری
  ۲۷٫ بقا، قلب، قالب، قلاب
  ۲۸٫ شفا، اشک، کشف، کاشف، شکاف، کفاش
  ۲۹٫ خرس، سرخ، خسرو، خروس
  ۳۰٫ اسم، قسم، ساق، قاسم، سماق
  ۳۱٫ ماه، مهسا، سهام، ماسه
  ۳۲٫ پا، پر، پاس، سپر، پسر، پارس
  ۳۳٫ شهر، هوش، رشوه، شوهر
  ۳۴٫ سال، مال، ملس، سالم، سلام
  ۳۵٫ شرق، رقم، مشق، قمر، شرم، مقر، قشم، مشرق
  ۳۶٫ کرد، آرد، کدر، کارد، کادر، اردک
  ۳۷٫ سری، کسر، سیر، کرسی، ریسک، سیرک
  ۳۸٫ هند، آهن، هندا، دهان، دانه
  ۳۹٫ آبی، باز، زیبا، آبزی، بازی
  ۴۰٫ تور، متر، ترم، تمر، تورم، مترو
  ۴۱٫ ساز، راز، گرز، گاز، ارز، گراز، زاگرس
  ۴۲٫ گوش، گور، رخش، خوش، شوخ، خرگوش
  ۴۳٫ نیم، مین، موم، یمن، مینو، میمون
  ۴۴٫ اسب، بار، سرب، سبز، برس، سراب، بازرس، سرباز
  ۴۵٫ شال، شغل، الاغ، شاغل، شغال، آشغال
  ۴۶٫ برش، بشر، رشت، شتر، ترش، شربت
  ۴۷٫ روی، صوت، توری، تصور، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
  ۴۸٫ اره، هنر، رهن، نهر، تنها، انتر، ترانه، تهران
  ۴۹٫ آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان
  ۵۰٫ تار، آفت، فکر، کتف، کارت، راکت، کفتر، کفتار
  ۵۱٫ وال، گلو، گاو، واگن، انگل، گالن، النگو
  ۵۲٫ تبر، ترب، بیت، بیک، کتبی، برکت، کبیر، کبری، تبریک، کبریت
  ۵۳٫ بها، همت، مته، تباه، مهتاب
  ۵۴٫ مار، منع، آرم، نما، رمان، مانع، عمان، عمران
  ۵۵٫ فاز، زهر، زره، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
  ۵۶٫ رنگ، نرخ، چرخ، چنگ، خنگ، خرچنگ
  ۵۷٫ دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، دینام، میدان
  ۵۸٫ نرم، چمن، ماچ، چرم، چنار، چمران
  ۵۹٫ پاک، پلک، کپل، پلاک، پلان، پلکان
  ۶۰٫ پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین
  ۶۱٫ موش، پشم، شوم، شامپو
  ۶۲٫ میخ، خرم، خمیر، مریخ
  ۶۳٫ قرن، یار، قیر، قران، یرقان، قناری
  ۶۴٫ عدس، عید، سعی، عدسی، سعید، سعدی
  ۶۵٫ ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه
  ۶۶٫ کال، کلان، کالا، الان، کانال
  ۶۷٫ منت، متن، نما، متان، ضامن، ضمانت
  ۶۸٫ شاه، وبا، شهاب، وهاب، آشوب، باهوش
  ۶۹٫ کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
  ۷۰٫ کما، ملک، کلم، کلام، کمال، کامل، مالک، املاک
  ۷۱٫ یون، وجه، جین، جیوه، هویج، یونجه
  ۷۲٫ زین، تیز، زینت، زیتون
  ۷۳٫ وان، نور، ران، ناو، رنو، روان، نوار
  ۷۴٫ سکو، بوس، سبک، اکو، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس
  ۷۵٫ موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
  ۷۶٫ سرو، سیروس، سرویس
  ۷۷٫ پنج، پره، پهن، پنجه، پنجره
  ۷۸٫ کشت، شدت، دشت، تشک، شکست، دستکش
  ۷۹٫ لبو، روال، باور، بلور، ابرو، بلوار
  ۸۰٫ بنا، جنب، نجس، باج، جنس، جناب، جانب، سنجاب
  ۸۱٫ رشد، کره، دکه، کدر، کرد، دره، شهرک، درشکه
  ۸۲٫ کاف، لاف، کسف، فلک، فال، الف، سفال، فلاسک
  ۸۳٫ نام، امن، طاق، منطق، نقاط، مناطق
  ۸۴٫ سنا، مسن، مینا، نسیم، ایمن، یاسمن، سینما، سیمان
  ۸۵٫ آرا، روا، آور، آوا، پاور، پارو، آوار، اروپا
  ۸۶٫ زیر، زری، زجر، جیر، ریز، زرین، زنجیر
  ۸۷٫ اتو، سنت، اوت، وات، توان، وانت، سونا، ساتن، ستوان
  ۸۸٫ مسح، حتما، حاتم، حسام، مساحت، تمساح
  ۸۹٫ قبر، قبه، برق، عرق، قهر، رعب، عرب، ربع، بره، عقرب، قرعه، عقربه
  ۹۰٫ بید، یاد، ادا، آیدا، آداب، آبادی
  ۹۱٫ بدن، بند، درب، برد، نبرد، برند، بندر
  ۹۲٫ دهم، مزه، مزد، زاده، ماده، مهاد، مزدا، همزاد
  ۹۳٫ چاپ، پوچ، پنچ، چوپان
  ۹۴٫ پرش، شرور، پرشور، پرورش
  ۹۵٫ ننگ، ریگ، نگین، رینگ، رنگین، نیرنگ
  ۹۶٫ کار، کمر، نمک، کنار، کمان، مکار، کران، مارک، رمان، کرمان
  ۹۷٫ شنا، نیش، ناشی، شهین، شانه، شاهین
  ۹۸٫ حیا، نوح، حوا، حنا، حاوی، نواحی، حیوان
  ۹۹٫ سوت، تنور، نترس، تونس، ستون، وسترن، سنتور
  ۱۰۰٫ تار، زور، راز، روز، وزرا، تراز، آرزو، وزارت، ترازو
  ۱۰۱٫ نوه، نود، هود، دوده، دنده، دونده
  ۱۰۲٫ بور، تور، بوت، کتب، بکر، تکبر، برکت، کبوتر
  ۱۰۳٫ چای، خلا، خال، خالی، خیال، یخچال
  ۱۰۴٫ پست، پیت، پیچ، چیپس، پستچی
  ۱۰۵٫ سوا، اوج، جویا، سویا، یاسوج
  ۱۰۶٫ شور، پیر، پیرو، پویش، یورش، پیشرو، پریوش، شیپور
  ۱۰۷٫ هوا، آهو، بها، بانو، انبه، انبوه
  ۱۰۸٫ پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
  ۱۰۹٫ هشت، هفت، شته، رشته، شهرت، فرشته
  ۱۱۰٫ ابر، تبار، ابرو، باور، ربات، باروت
  ۱۱۱٫ لپ، هلو، لپه، هول، پله، پهلو
  ۱۱۲٫ ضر، مضر، میر، ضمیر، مریض
  ۱۱۳٫ مهر، جام، مجار، اهرم، ماهر، مجرا، جامه، مهاجر
  ۱۱۴٫ باز، ارز، آزار، بارز، ابزار، بازار
  ۱۱۵٫ بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
  ۱۱۶٫ تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
  ۱۱۷٫ وام، سرم، امور، رسوا، سمور، راسو، سرما، سماور
  ۱۱۸٫ ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
  ۱۱۹٫ کهن، جشن، جهش، کنجه، شکنجه
  ۱۲۰٫ چاه، قاچ، چاق، طاق، طاقچه
  ۱۲۱٫ لیف، لاف، الف، فال، مایل، فیلم، فایل، فامیل
  ۱۲۲٫ فنس، فنا، ناف، سونا، افسون، فانوس
  ۱۲۳٫ سنگ، هنر، سنگر، نرگس، سرنگ، گرسنه، سرهنگ
  ۱۲۴٫ ترس، راست، رسته، ستاره
  ۱۲۵٫ ریا، یار، انار، آریا، یاران، ایران
  ۱۲۶٫ دور، رود، ورود، دورو، خودرو
  ۱۲۷٫ رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
  ۱۲۸٫ شاد، آتش، شاهد، اشهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت
  ۱۲۹٫ میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم
  ۱۳۰٫ درس، دسر، آدرس، درسا، سردر، سردار
  ۱۳۱٫ کیش، شیب، کاشی، شاکی، آبکش، شکیبا
  ۱۳۲٫ ناو، شیوا، یواش، شنوا، ناشی، آویشن
  ۱۳۳٫ کشو، آلو، اشک، وال، لاک، کاوش، لواش، لواشک
  ۱۳۴٫ خار، کاخ، خاک، آخر، خوک، کاور، خاور، خوراک
  ۱۳۵٫ سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
  ۱۳۶٫ سیر، سریع، وسیع، عروس، عروسی
  ۱۳۷٫ بنا، آرا، آبان، انبر، انبار، باران
  ۱۳۸٫ دما، دام، داد، مداد، امداد، داماد
  ۱۳۹٫ بیم، بام، همی، آیه، مهیب، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
  ۱۴۰٫ دیر، دوا، اود، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
  ۱۴۱٫ ابر، باد، آبی، دبیر، بیدار، ردیاب
  ۱۴۲٫ قله، اهل، قلم، قمه، قلمه، لقمه، ماله، ملاقه، مقاله
  ۱۴۳٫ سیل، بیل، سبیل، لباس، سیبل، لابی، سیلاب، ابلیس
  ۱۴۴٫ بنر، انگ، ارگ، گران، نگار، بانگ، بناگر، آبرنگ
  ۱۴۵٫ زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
  ۱۴۶٫ فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
  ۱۴۷٫ اکو، پوک، تاپو، پاکت، تکاپو، کاپوت
  ۱۴۸٫ گیس، سگا، گاری، ساری، اسیر، گیرا، گریس، سیگار
  ۱۴۹٫ گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، والد، گودال
  ۱۵۰٫ فیل، لیف، فله، فیله، خلیفه
  ۱۵۱٫ آهو، گره، هورا، گروه، هوار، گوهر، گواه، گهواره
  ۱۵۲٫ تمر، متر، تورم، مترو، تومور، موتور
  ۱۵۳٫ وات، اوت، کاتر، کروات، تکاور
  ۱۵۴٫ بتون، نبات، نوبت، تناوب، باتون، بوتان
  ۱۵۵٫ لات، کلت، تلف، کتف، آفت، کلفت، فلاکت، کفالت
  ۱۵۶٫ شوک، کوشا، کاوش، پوشک، پوشاک
  ۱۵۷٫ لنت، ولت، نفت، فلوت، تلفن، تونل، تفلون
  ۱۵۸٫ رعنا، عارف، زارع، فراز، نزاع، فرزان، فرناز، زعفران
  ۱۵۹٫ ختم، خام، تخم، اخم، خمر، خرما، تارخ، خمار، خاتم، مختار
  ۱۶۰٫ شنا، ننه، نان، آهن، نشان، شانه، نهان، نشانه
  ۱۶۱٫ عمر، رفع، عفو، مور، عمو، عرف، معرف، معروف
  ۱۶۲٫ ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش
  ۱۶۳٫ بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
  ۱۶۴٫ آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک
  ۱۶۵٫ هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
  ۱۶۶٫ بقا، جنب، قاب، ناب، آقا، ناجا، نقاب، جانب، اجاق، باجناق
  ۱۶۷٫ هار، ریه، هراس، سیاه، سایه، سایر، سیاره
  ۱۶۸٫ کما، کام، واکس، مسکو، ماسک، مسواک
  ۱۶۹٫ میت، تیم، سیم، تقی، مقیم، قسمت، قیمت، تیمم، تقسیم، مستقیم
  ۱۷۰٫ امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت
  ۱۷۱٫ رنگ، نگر، فنر، نفر، فنگ، رینگ، فرنی، فرنگی
  ۱۷۲٫ مژه، رژه، پدر، مژده، درهم، پرده، هردم، پژمرده
  ۱۷۳٫ قوت، اتو، قوا، وقت، تپق، تقوا، قاپو، پاتوق
  ۱۷۴٫ درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، رکود، آخور، دکور، خوراک، خودکار
  ۱۷۵٫ سوت، تپه، توپ، هوس، سوپ، پوست، پسته، پوسته
  ۱۷۶٫ جدا، جسد، داس، سند، جنم، مسن، دنج، سمج، نماد، سمند، دامن، جامد، سجاد، سنجد، مساجد، دماسنج
  ۱۷۷٫ دیس، هیس، دیه، تهی، تست، دسته، تهیدست
  ۱۷۸٫ آرش، ارگ، شاکر، اراک، شکار، شرکا، آشکار، کارگشا
  ۱۷۹٫ تاس، سنت، نیت، سینا، سایت، ساتن، تنیس، ایست، آستین
  ۱۸۰٫ اصل، خاص، اهل، خال، خلاص، خالص، خاله، خلاصه
  ۱۸۱٫ پاس، سپر، پسر، سوا، پرس، پروا، پارس، پارو، پاسور
  ۱۸۲٫ قسم، قوی، سوق، موسی، مقوی، موسیقی
  ۱۸۳٫ اشک، کنش، آشنا، انشا، اشکان، کاشان
  ۱۸۴٫ سال، ساک، الک، ساکت، لیست، یکتا، کاست، تاکسی، اسکلت، کلیسا، اسکیت، استیک، استیل، لاستیک
  ۱۸۵٫ جور، هوا، جاه، جار، رواج، جوهر، جوار، وراج، جارو، جواهر
  ۱۸۶٫ شام، شمع، منع، عمد، منش، دعا، دانش، معدن، داعش، معاش، دشمن، نادم، معنا، معاد، عمدا، معادن، دشنام، شمعدان
  ۱۸۷٫ سهل، حال، سلاح، ساحل، اسلحه
  ۱۸۸٫ رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
  ۱۸۹٫ پاک، کاپ، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، سکان، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
  ۱۹۰٫ فنر، نور، نفر، فروغ، روغن، فرغون
  ۱۹۱٫ درز، روز، دره، هدر، وزرا، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
  ۱۹۲٫ اتم، علی، عملی، ملات، ملیت، آیتم، عیال، علیم، مایع، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات
  ۱۹۳٫ تنگ، تنش، نشت، گشت، نشات، ناگت، انگشت
  ۱۹۴٫ مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
  ۱۹۵٫ بنا، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، نایب، یابو، بینوا
  ۱۹۶٫ ماست، سالم، سلام، املت، تامل، ستاد، مدال، سلامت، دستمال
  ۱۹۷٫ بوس، اسب، بوت، سنا، تاب، وانت، ستون، سونا، توان، تونس، ستوان، تناسب، تناوب، بوتان، بوستان
  ۱۹۸٫ کبری، کبیر، رکیب، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، مکروب، روبیک، میکروب
  ۱۹۹٫ نیم، یمن، ولی، نیلو، مینو، مینی، لیمو، میلیون
  ۲۰۰٫ هنر، نهر، رهن، رنج، جیر، جین، نهی، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه
  ۲۰۱٫ گود، نود، دفن، نفس، گند، سود، سوگند، گوسفند
  ۲۰۲٫ دبیر، نبرد، برند، نیرو، درون، روند، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین
  ۲۰۳٫ محو، موت، حکم، محک، حکمت، موکت، حکومت
  ۲۰۴٫ وقت، قوت، قوی، قوا، تقی، تقوا، قاتی، یاقوت
  ۲۰۵٫ زبل، بغل، لبه، غزل، غاز، زاغ، باغ، اغلب، آبله، بالغ، زغال، غزال، زباله، بزغاله
  ۲۰۶٫ دوم، شوم، نوش، موش، دوش، دشمن، شنود، دمنوش
  ۲۰۷٫ رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر
  ۲۰۸٫ تمر، ترم، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، ریتم، متحیر، تحریم
  ۲۰۹٫ یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک
  ۲۱۰٫ سرم، رسم، ورم، سوم، مسیر، مسری، مرسی، موسیر
  ۲۱۱٫ هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
  ۲۱۲٫ نام، زین، یزد، مزد، ناز، میز، ایمن، امید، مزدا، زیان، ایزد، زمین، زمان، نماز، میدان، دینام، میزان، یزدان، آنزیم، نامزدی
  ۲۱۳٫ تلف، ریل، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر
  ۲۱۴٫ گدا، هاد، ادا، گاز، زده، آگاه، اهدا، گدازه، آزاده، زادگاه
  ۲۱۵٫ ریگ، گرو، گلو، گوی، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
  ۲۱۶٫ اختر، آخرت، افرا، فاخر، خرافات، افتخار
  ۲۱۷٫ فوت، فوق، وقف، افق، قفا، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق
  ۲۱۸٫ خرم، درد، مدد، خرد، خرمن، مخدر، مردد، خردمند
  ۲۱۹٫ آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت
  ۲۲۰٫ شوکر، شکار، کوشا، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش
  ۲۲۱٫ دور، رود، شور، رشد، شوخ، رخش، خوش، خیر، دیش، شیخ، رویش، شوخی، خویش، رشید، خروش، خرید، درویش، خورشید
  ۲۲۲٫ زود، زوج، موز، موج، دوز، مجوز، مزدوج
  ۲۲۳٫ شاد، ادب، شدت، شاه، بها، شهد، دشت، دبه، تباه، شتاب، شهاب، تابش، ابهت، هشتاد، شهادت، تشابه، شباهت، بهداشت
  ۲۲۴٫ تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک
  ۲۲۵٫ شهر، اره، آهو، پرش، راه، هوش، پره، پشه، پاره، شوهر، شوره، پوشه، رشوه، هاشور، پورشه، شاهپور
  ۲۲۶٫ سفر، تار، راس، ترس، سفت، افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، سفارت
  ۲۲۷٫ سوار، راسو، سران، روان، سارس، نارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور
  ۲۲۸٫ شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، شکور، شرکا، کارجو، جاروکش، جوشکار
  ۲۲۹٫ آوا، آرا، شعر، عشا، شرع، عرش، شعرا، شعار، شعور، شروع، شاعر، اشعار، اعشار، عاشورا
  ۲۳۰٫ فال، ولت، آفت، وال، وات، الف، آلو، اول، لبو، فلوت، بلوا، بلوف، بافت، تابلو، فوتبال
  ۲۳۱٫ چاه، چاپ، چاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، اپرا، پارچه، چهارپا
  ۲۳۲٫ کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، اکیپ، کازیه، پاکیزه
  ۲۳۳٫ بار، ارز، پاس، ابر، زبر، ساز، راز، سرب، سبز، پرز، بارز، سراب، سرباز، بازرس، بازپس، بازپرس
  ۲۳۴٫ دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
  ۲۳۵٫ بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، اطلس، باطل، طالب، اسطبل
  ۲۳۶٫ قار، فقر، فرق، قیر، آریا، ایفا، فارق، افقی، فراق، آفاق، فقیر، رفقا، رفیق، فقرا، ارفاق، آفریقا
  ۲۳۷٫ هتل، شته، هشت، تله، تلخ، لخت، لخته، شلخته
  ۲۳۸٫ مال، کال، میل، ملک، کپل، کلم، پیل، پلک، کمپ، کامل، کمال، ملاک، مالک، کلام، پلاک، مایل، کمیل، لامپ، کلیپ، پیام، پیامک، المپیک
  ۲۳۹٫ آتی، یاس، سست، ایست، سایت، تاسیس، سیاست
  ۲۴۰٫ دنج، جان، جشن، جواد، جوشن، جادو، دانش، شنوا، جوان، جوشان، وجدان، دانشجو
  ۲۴۱٫ ضبط، نبض، آبان، باطن، طناب، ضابط، انضباط
  ۲۴۲٫ خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، اندر، خارش، درخشان
  ۲۴۳٫ نان، نقی، نوین، نانو، قانون، یونان، قانونی، قوانین
  ۲۴۴٫ کتب، باک، ناب، نوک، کوبا، باکو، بانک، کاتب، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو
  ۲۴۵٫ گاو، نور، جنگ، گنج، جگر، نگار، جارو، گران، نوار، واگن، آرگن، جانور، انگور، گنجور، آرگون، جنگاور
  ۲۴۶٫ مات، عام، جام، تاج، جمع، عاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع
  ۲۴۷٫ اشک، آرش، ترک، ارتش، تراش، اراک، کارت، راکت، ترکش، تشکر، ترشک، شراکت، کشتار، اشتراک
  ۲۴۸٫ رویا، آخور، آریا، یاور، خاور، راوی، خوار، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار
  ۲۴۹٫ وزن، نوه، وزنه، نیزه، زینب، بیوه، بوزینه
  ۲۵۰٫ پلو، پول، هلو، پهن، پله، لپه، آهن، پناه، پهلو، پلان، ناله، پونه، لانه، پهلوان
  ۲۵۱٫ دسر، مرد، دمر، گرد، مرگ، گرم، مگس، سدر، سردر، مدرس، مسگر، سرگرم، سرگرد، سردرگم
  ۲۵۲٫ مین، امن، ماه، هما، وام، نهم، نما، آینه، ماهی، مایه، نیمه، مایو، میهن، نامه، میوه، منها، همایون
  ۲۵۳٫ سنا، شنا، آشنا، نشان، شانس، آسان، انسان، ناشناس
  ۲۵۴٫ شهر، شرم، مهر، شمر، خشم، شخم، شرخر، خرمشهر
  ۲۵۵٫ قلم، چاق، ماچ، قلق، چماق، چلاق، قلچماق
  ۲۵۶٫ لیر، تهی، تیره، تیله، لیته، هیتر، هیتلر
  ۲۵۷٫ سیب، سبزه، سبزی، سینه، نسیه، نبیسه، سبزینه
  ۲۵۸٫ سیر، مری، ریز، سری، زری، مرز، سیم، مسن، نرم، زرین، نسیم، سرزمین
  ۲۵۹٫ طاق، عطا، قطع، طاقت، قاطع، قطعات، تقاطع
  ۲۶۰٫ وبا، بور، بنر، انبر، ابرو، روبان، بوران، ویران، ناوبر، بورانی
  ۲۶۱٫ مور، آرم، یار، امر، مهو، مهیا، مهار، ماهر، اهرم، امور، هموار، مهیار، امریه، ارومیه
  ۲۶۲٫ آقا، قاب، لقب، قلب، نقل، القا، بالا، بالن، باقلا، ناقلا، اقبال، انقلاب
  ۲۶۳٫ اهل، سکه، کله، کلک، لکه، کلاه، هلاک، کاسه، کاکل، اسکله، کلاهک، کالسکه
  ۲۶۴٫ مست، متر، سمت، ستم، جسم، سمج، جرم، تجسم، تاجر، رستم، اجرت، سماجت، جسارت، مستاجر
  ۲۶۵٫ دما، آرد، آدم، فرد، ترد، فرم، فدا، مدت، مفت، مراد، مدار، دفتر، مادر، درام، فردا، مفرد، دفاتر، مترادف
  ۲۶۶٫ میز، شام، ماش، میش، ایام، اشیا، مزایا، آزمایش
  ۲۶۷٫ جدا، درج، رواج، وارد، وراج، اردو، واجد، گارد، گردو، جادوگر
  ۲۶۸٫ دین، دیگ، پند، گونی، پوند، پیوند، پودینگ، دوپینگ
  ۲۶۹٫ سند، خرس، سرد، روس، سرخ، سخن، خون، درون، خروس، خسرو، سرود، نخود، سرخود، خرسند، سخنور، خونسرد
  ۲۷۰٫ ملی، ملس، لمس، ملت، تیم، سیل، میت، سطل، لیست، مسلط، طلسم، تسلط، تسلیم، مستطیل
  ۲۷۱٫ ناس، بست، بند، بدن، تند، نبات، نسبت، باند، تناسب، آبستن، سنباد، دبستان
  ۲۷۲٫ رهن، ریه، هنر، رای، انار، ناهار، یارانه، رایانه
  ۲۷۳٫ رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، تایر، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
  ۲۷۴٫ توپ، لوس، سوپ، کلت، پتو، پست، پوک، کوپ، کول، سکو، تپل، پوست، توکل، سکوت، پولک، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  ۲۷۵٫ سفر، دروس، سفید، یوسف، فرید، ردیف، سفیر، فرود، رسید، ویفر، روسفید، فردوسی
  ۲۷۶٫ هوش، بانو، آشوب، شانه، انبه، شنبه، انبوه، باهوش، شبانه، نوشابه
  ۲۷۷٫ کما، نان، کام، دام، نمد، نمک، کمد، دامن، کمان، نماد، نادم، اندک، دکان، کمند، مانند، نمناک، مانکن، نمکدان
  ۲۷۸٫ سنت، تاس، نشت، تنه، ساتن، تنها، نشست، تشنه، نشسته، شناسه، نشاسته
  ۲۷۹٫ کهن، فنا، کفا، فنس، کسف، کنه، ناف، کفن، ساکن، کافه، کاهن، نسکافه
  ۲۸۰٫ ولی، بام، بیل، بال، آبی، مبل، مولا، لیمو، لابی، یابو، ویلا، آلبوم، لوبیا، موبایل
  ۲۸۱٫ درب، ننگ، برد، برگ، گردن، درنگ، بندر، گنبد، دربند، گردنبند
  ۲۸۲٫ صفا، صاف، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، صراف، انصار، انصاف، اصراف، انصراف
  ۲۸۳٫ نظر، ناظر، رانت، نظارت، انتظار
  ۲۸۴٫ روی، زیر، پری، روز، پیر، زور، پیرو، روزی، وزیر، پریز، پرویز، پیروی، پیروز، پیروزی
  ۲۸۵٫ رام، مار، کار، مکار، ریکا، اکرم، کریم، آرام، مارک، آمار، کامیار، آمریکا
  ۲۸۶٫ همت، ترم، مته، ظهر، همتا، ظاهر، مظهر، تظاهر، مهارت، متظاهر
  ۲۸۷٫ تیر، تبر، بیت، بیک، ترب، تیک، ربات، کتبی، برکت، اکبر، رکاب، بیات، کبریت، ترکیب، تبریک، بیکار، باریک، باتری، تاریک، رکابی، تریاک، باکتری
  ۲۸۸٫ بین، هنگ، گاه، بیان، بانگ، نهیب، نایب، گناه، نگاه، آهنگ، بنیه، آگهی، گیاه، یگانه، بیگانه
  ۲۸۹٫ جنس، نجس، سنج، فنج، نجف، آسان، ناجا، اسفنج، اجناس، اسفناج
  ۲۹۰٫ علت، عدل، عادل، عادت، ادعا، عدالت، تعادل، اعتدال
  ۲۹۱٫ ماست، تماس، سرما، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، مسافرت، اتمسفر
  ۲۹۲٫ نشر، پرش، ران، ریش، شیر، نیش، ناشر، ناشی، شیار، پریا، پنیر، رانش، پرشیا، پریشان
  ۲۹۳٫ ریل، دار، دیر، یاد، بید، بدل، دریا، ریال، دلبر، دبیر، دلار، دیار، دلیر، دریل، یلدا، ردیاب، دریبل، بیدار، دلربا، اردبیل
  ۲۹۴٫ فال، لاف، فضل، فضا، فاضل، بالا، الفبا، فاضلاب
  ۲۹۵٫ وفا، هوا، هود، فدا، هدف، هالو، دولا، آلوده، فولاد، فالوده
  ۲۹۶٫ بنا، تاب، نیت، آنی، نیک، تانک، یکتا، یکان، کیان، کتان، نکبت، تبانی، نیابت، کابینت
  ۲۹۷٫ یمن، نیم، نام، مهم، نامه، نیمه، مایه، منها، ایمن، مینا، نیما، امین، مهین، مهمان، همنام، مهمانی
  ۲۹۸٫ منش، موش، ورم، نوش، روش، نرمش، روشن، نمره، منور، منشور، مشهور، مهرنوش
  ۲۹۹٫ کرم، کمر، رسم، سمی، کسر، مسری، مرسی، کسری، سیرک، کرسی، ریسک، میکس، کمیسر، کریسمس
  ۳۰۰٫ شاه، کاه، کشک، اکشن، کاهش، شکاک، اشکنه، کهکشان
  ۳۰۱٫ کره، کرد، هدر، گند، دره، کدر، دکه، رده، گره، کند، کنده، رنده، گرده، نرده، کندر، گنده، نکره، کرگدن، گردنه، کنگره
  ۳۰۲٫ پسر، سپر، پرس، کیش، پیس، شریک، سرکش، سپری، پرسش، پسرک، سرکشی، شکسپیر
  ۳۰۳٫ ادا، دقت، صدق، قصد، صدا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد
  ۳۰۴٫ تست، اسب، آبان، تابان، استان، انتساب، باستان، تابستان
  ۳۰۵٫ آتی، بیت، ادب، باد، ابد، آباد، آداب، باید، آیات، آبادی، ابیات، ابتدا، دیابت، ادبیات
  ۳۰۶٫ مال، وال، وام، آلو، اول، ناو، وان، الان، والا، املا، منال، امان، اموال، ملوان، مولانا
  ۳۰۷٫ اوت، بوت، اتو، وانت، توان، نوبت، بتون، اتان، بوتان، توانا، تاوان، اتوبان
  ۳۰۸٫ شکر، شیک، آرش، چای، ریا، چرک، چاک، چکش، شاکی، کاشی، شاکر، چاکر، چریک، شکاری، کیارش، شکارچی
  ۳۰۹٫ ماچ، چاپ، پیچ، چرم، پارچ، امیر، پیام، آمپر، پرچم، مارپیچ
  ۳۱۰٫ باز، فاز، زبل، لیف، فلز، لیز، زلف، بازی، زیبا، آبزی، فایل، فلزیاب
  ۳۱۱٫ پول، سال، پلو، پوچ، چلو، سوال، چپول، چالوس، چپاول، چاپلوس
  ۳۱۲٫ گریم، ریگ، ارگ، گیر، گام، گریم، گرما، شمار، گیشا، گرایش، گرامی، گرمایش
  ۳۱۳٫ وبا، لبو، بلوا، آویز، بلوز، لوزی، زیلو، ویزا، بازو، زالو، لوبیا، زلوبیا
  ۳۱۴٫ بره، ابر، ریشه، شراب، بیشه، بینش، بارش، شیره، بهار، شاهین، نشریه، رهیاب، باهنر، نبیره، شیربها، شهربانی
  ۳۱۵٫ عار، نصر، صرع، عصر، عصا، رعنا، عنصر، نعره، عرصه، عناصر، عصاره، عصرانه
  ۳۱۶٫ خار، آخر، خرم، مهر، پره، اخم، خام، خمار، پاره، خرما، خمره، پخمه، خامه، خمپاره
  ۳۱۷٫ تمر، ترک، کور، تور، کوه، کته، تکه، مکه، کمتر، موکت، کوره، توهم، متروکه
  ۳۱۸٫ آتش، هشت، آشتی، ایست، سایه، هیات، سیاه، شاسی، تیشه، ستایش، شایسته
  ۳۱۹٫ ساک، سدر، داس، درس، کدر، انس، کادر، آدرس، کران، راکد، کارد، اردک، کنار، سکان، کساد، اسکنر، اسکندر
  ۳۲۰٫ شوم، میش، یون، مین، میهن، هومن، میوه، مینو، شیوه، منشی، شومینه
  ۳۲۱٫ اتم، امید، آیتم، آیات، مادی، مادیات
  ۳۲۲٫ مزد، درد، داد، رزم، رمز، زرد، دزد، درز، مردد، مزدا، آزار، دراز، مزار، زمرد، داماد، امداد، مرداد، مدارا، دامدار، مادرزاد
  ۳۲۳٫ عوض، وضع، عرض، عضو، رضا، عوضی، راضی، ضایع، رضوی، عوارض، عوارضی
  ۳۲۴٫ غار، دوغ، دور، داغ، غده، دارو، داور، ارده، دوره، روده، دروغ، آروغ، غوره، داروغه
  ۳۲۵٫ لات، الک، لاک، پتک، شال، شکل، تپش، پشت، پاکت، پاتک، شاتل، تلاش، پشتک، پشکل، شکلات، پلاکت، لاکپشت
  ۳۲۶٫ شوک، وزش، کشور، کاوش، ورزش، کاور، شرور، رزرو، ارزش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
  ۳۲۷٫ نمک، نرم، ناز، رمان، مکان، زمان، نماز، مرکز، نازک، کرمان، مراکز، نمکزار
  ۳۲۸٫ بشر، شام، بیم، شیب، مربی، مربا، امشب، بیمار، ابریشم
  ۳۲۹٫ لگن، سگا، لنت، سنگ، لنگ، نسل، گسل، ساتن، انگل، گالن، سالن، گلستان
  ۳۳۰٫ دست، زود، سود، یزد، دیو، تیز، دیس، سید، سوز، دوست، سوتی، زیست، دویست، دوزیست
  ۳۳۱٫ ترس، کاتر، تراس، ساکت، نکات، کاست، تانکر، کنسرت، کارتن، ترسناک
  ۳۳۲٫ رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، بهنام، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
  ۳۳۳٫ شاد، شهد، رشد، زهر، زرده، زهرا، شهدا، ارشد، شاهد، هزار، ارشه، آزرده، هشدار، شهرزاد
  ۳۳۴٫ رود، دوا، سوت، دود، راسو، ستاد، رسوا، درست، سودا، تردد، سواد، درود، دستور، روستا، دادرس، دستاورد
  ۳۳۵٫ عشق، نقش، نعش، آشنا، عاشق، نقاش، نقشه، اشعه، قانع، عاشقانه
  ۳۳۶٫ هلو، دوش، شوره، رودل، لودر، دلشوره
  ۳۳۷٫ کفر، فکر، کفار، کافر، فرار، مکرر، افکار، امرار، کارفرما
  ۳۳۸٫ سیم، سیر، سهم، ساری، سیما، اسیر، سهام، سهیم، همسر، سرمه، سیاره، سرمایه
  ۳۳۹٫ دین، مدت، یمن، منت، متن، دینی، دایی، یتیم، آیین، تمدن، تامین، امنیت، تایید، دینامیت
  ۳۴۰٫ دیه، هیچ، چاره، ایده، دایه، هادی، چیده، چادر، دچار، دریچه، دایره، دریاچه
  ۳۴۱٫ قبر، برق، ساق، بقا، برس، نقاب، قنات، سرقت، براق، سارق، باقر، سابق، سبقت، تقارن، قربان، رقابت، قبرستان
  ۳۴۲٫ خوش، شوخ، مزه، زخم، خزه، موزه، خوشه، خوشمزه
  ۳۴۳٫ کرد، بور، باک، کدو، کبد، باکو، ابرو، رکود، کادو، کبود، دکور، بودا، بارکد، دارکوب
  ۳۴۴٫ مور، موز، مرزه، روزه، مرور، زیره، رموز، هیزم، مویز، رزومه، روزمره، مهرورزی
  ۳۴۵٫ ریگ، گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، ایربگ، آبگیر، بازیگر
  ۳۴۶٫ اسب، بست، سرب، سبد، ستار، دارت، ربات، بستر، دستار، دربست، سرداب، داربست
  ۳۴۷٫ خال، ملخ، روال، خاور، امور، مولا، اخمو، خالو، مورخ، خرمالو
  ۳۴۸٫ خاک، ختم، تخم، کاخ، رخت، مدرک، متکا، آدمک، ماکت، دکتر، مرتد، خارک، خدمات، مدارک، کرامت، دکترا، تدارک، تراکم، دمکرات، خدمتکار
  ۳۴۹٫ چرخ، خیر، چرت، چتر، خیت، اختر، چرخه، خیره، چیتا، تاخیر، تاریخ، خیرات، تیاره، تاریخچه
  ۳۵۰٫ هوس، سطر، وسط، اطهر، ساوه، واسط، سوره، طاهر، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره

  پاسخ
 11. امیر

  ۳۵۱٫ سکو، کتک، کوک، سکوت، واکس، کوکا، کاسکت، کاکتوس
  ۳۵۲٫ مرغ، غیر، مدار، مرید، یغما، دماغ، مدیر، دریغ، مرغداری
  ۳۵۳٫ توپ، سخت، سوپ، پخت، پوست، سوخت، ساخت، پاسخ، استوا، خواست، سخاوت، اختاپوس
  ۳۵۴٫ تنگ، ارگ، اتان، آرگن، نگار، ترنگ، گاتا، آتنا، ناگت، لنگر، تالار، گلنار، تلنگر، انتگرال
  ۳۵۵٫ هنر، نظم، رمان، ناظم، منها، نامه، نظام، مظان، مظنه، مهران، مناظر، منظره، نظاره، مناظره
  ۳۵۶٫ قمر، لیر، مقر، مال، رمق، رقم، کلر، قلک، مایل، کمیل، مارک، ملاک، قیام، لاری، قالی، قمری، قاری، رالی، قایم، قمار، لایق، کالری، اقلیم، قلمکاری
  ۳۵۷٫ آهک، کنه، کهن، هند، آهن، شانه، دکان، اندک، دانه، دانش، کاهن، دنده، هندا، شهدا، اشکنه، آکنده، کشنده، دانشکده
  ۳۵۸٫ هوش، بدن، نوه، نود، نبش، دبه، شنبه، شنود، بنده، شهود، بدنه، دنبه، بهنوش، دوشنبه
  ۳۵۹٫ آفت، کتف، کیف، کتری، کفتر، ریکا، تفکر، تایر، کافی، تیرک، کفری، کیفر، یافت، تکفیر، تریاک، کفتار، کفایت، ترافیک
  ۳۶۰٫ گاو، گرو، رنگ، نور، گور، گربه، نوار، برگه، گونه، روبان، آرگون، انگور، ناوبر، بناگر، هارون، نگاره، روانه، روباه، بنگاه، آهنگر، گروهان، گروهبان
  ۳۶۱٫ جام، تیم، عام، آیات، تجمع، مایع، جامع، جمعیت، جماعت، اجتماع، مایعات، اجتماعی
  ۳۶۲٫ لبو، بیل، بلا، لابی، لولا، بلال، لیلا، لالا، ایول، بالا، اوایل، اولیا، آلبالو، والیبال
  ۳۶۳٫ شهر، ریه، شمر، میش، شرم، مری، هرم، مهره، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۳۶۴٫ متر، تمر، شتر، مشت، ملیت، ریتم، رتیل، ترشی، لوتی، مشتی، رولت، توری، متولی، ریموت، تیمور، مشتری، مشورت، لیموترش
  ۳۶۵٫ اهل، لمس، اسم، ماله، مهسا، ماسه، ملوس، سوله، لامسه، ماسوله
  ۳۶۶٫ روی، ریش، شیوه، ریشه، یورش، رویش، شهریور
  ۳۶۷٫ چدن، چین، دنیا، دینی، چیدن، آیین، اینچ، چینی، چایی، دنیوی، دیوان، داوینچی
  ۳۶۸٫ دام، نام، داغ، نما، دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
  ۳۶۹٫ پری، پیر، پره، پشه، نیش، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
  ۳۷۰٫ آجر، جوش، آرنج، جوشن، آشور، اجنه، هاجر، جهان، هنجار، جواهر، هنرجو، جوانه، شناور، ناجور، جوشان، نوشهر، هاشور، هجران، جانور، جشنواره
  ۳۷۱٫ دوم، رنج، جرم، اوج، جادو، مواد، جدار، مجرد، نجوم، جامد، درمان، مرجان، دوران، مجاور، نمدار، مانور، مندرج، نامرد، دورنما، نمودار، ارجمند، جوانمرد
  ۳۷۲٫ کشو، وزش، ارز، اکو، ورزش، شیوا، وزیر، کویر، آرزو، زیور، زیرک، واریز، آرشیو، شیراز، زکریا، کیارش، کشاورز، کشاورزی
  ۳۷۳٫ سود، سنا، نوا، اود، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون
  ۳۷۴٫ خار، شیر، آرش، رخش، خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
  ۳۷۵٫ آغل، لغت، تیغ، غیب، اغلب، بلیت، غایب، بیتا، لغات، غالب، بیات، بالغ، لابی، تبلیغ، لغایت، تبلیغات
  ۳۷۶٫ کلم، میت، ملک، کول، ملت، ولت، کویت، تکلم، متکی، کمیت، وکیل، متلک، رتیل، کولر، کولی، تکمیل، تیمور، ریموت، متریک، متروک، ملکوت، میکرو، ملکیت، متولی، متوکل، کیلومتر
  ۳۷۷٫ پاس، یاس، سینا، آسیا، پایان، اسپانیا
  ۳۷۸٫ ستم، رسم، رام، مست، امیر، رستم، راست، ایست، مسیر، سیما، ساری، سرما، تیمار، سمیرا، سرایت، میترا، ترسیم، ریاست، ماتریس، تیمسار
  ۳۷۹٫ پول، زبپ، پیل، لنز، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، گونی، پلنگ، زگیل، پونز، لزگی، نزولی، یوزپلنگ
  ۳۸۰٫ نیک، پاک، پیت، تیپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، یکتا، کتان، تکان، پیکان، کاینات، کاپیتان
  ۳۸۱٫ نشت، تنش، نشات، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
  ۳۸۲٫ ابر، بره، آبی، رها، آمار، مربی، مربا، بیمه، آرام، رهیاب، ابهام، ایهام، امریه، ارابه، مهیار، اهرام، بامیه، آرایه، آبیار، ابراهیم
  ۳۸۳٫ اتو، ناو، تمنا، وانت، مینو، امین، مینا، ایمن، متان، متون، مونا، نیما، توان، مایو، متین، تومان، مانتو، تامین، امنیت، ویتنام
  ۳۸۴٫ بشر، باد، واشر، داور، باور، آشوب، دارو، درود، اردو، شراب، بارش، شبدر، بودا، ابرو، ارشد، دشوار، شوربا، داشبورد
  ۳۸۵٫ بال، طول، دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
  ۳۸۶٫ ران، مهو، امان، نمره، هومن، آوار، منها، منور، هموار، روانه، ناهار، آرمان، آواره، ماورا، همانا، هامون، ماهور، ماهان، ناروا، ارامنه، راهنما، ناهموار
  ۳۸۷٫ تیر، توت، سوتی، ترسو، ترور، روسری، توریست، تروریست
  ۳۸۸٫ اره، مهر، آیه، نهی، نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
  ۳۸۹٫ گره، جگر، درج، جنگ، دنج، گرد، نگاه، هاجر، نادر، درجه، جاده، گران، آرگن، جهان، آهنگ، گنده، گنجه، جاهد، نرده، گناه، درنگ، جهاد، هنجار، گردان، نگاره، جداره، گردنه، درگاه، آهنگر، رانده، هجران، نگهدار، جهادگر، جهانگرد
  ۳۹۰٫ سدر، ادا، دیر، دیس، آیدا، درسا، دایر، آدرس، یارا، رسید، سایر، ساری، یارد، آسیا، دارا، یاسر، سیار، اسیر، سردر، آریا، دیار، دریا، سارا، سردار، رادار، اسرار، ایراد، سرایدار
  ۳۹۱٫ کفر، فکر، نمک، فوک، کفور، فرنی، فریم، کیفر، فوری، کمین، نرمک، نیرو، کویر، منفی، نیکو، کریم، نوکر، منکر، مینو، منور، نیمرو، منفور، کیفور، میکرو، مرفین، میکروفن
  ۳۹۲٫ ارگ، یار، خیار، نگار، یگان، ناخن، رینگ، نینا، گران، آرگن، گاری، گیرا، نگین، خانگی، آخرین، نگران، رنگین، نیرنگ، نارنگی، ناخنگیر
  ۳۹۳٫ دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
  ۳۹۴٫ بدل، بید، لاری، لیبی، دریل، دلبر، دربی، ادبی، یلدا، ابدی، لایی، بدلی، یاری، دبیر، دایی، لابی، دریا، بردیا، بیدار، دریبل، دلربا، ردیاب، اردبیل، بیلیارد
  ۳۹۵٫ منع، میان، امین، نیما، مهین، معین، معنی، عامه، عمان، میهن، معنا، مینا، نیمه، مایع، مهیا، ماهی، مایه، مانع، منها، معاینه
  ۳۹۶٫ همگر، مهار، بهار، گربه، گرما، برگه، راهب، ماهر، مبرا، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بهرام، گرمابه
  ۳۹۷٫ کمر، کفا، مکرر، مرور، اکرم، کاور، فورا، امور، مارک، مکار، کافر، کفور، کافور، ماکروفر
  ۳۹۸٫ مکه، کاه، ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، ایزه، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه
  ۳۹۹٫ پری، نگار، یکان، گاری، پیکر، اکیپ، پنیر، رینگ، کران، گران، کیان، پریا، یگان، پارک، گیرا، یکرنگ، پیکان، پارکینگ
  ۴۰۰٫ سخن، سار، رخنه، خرده، رسان، رنده، دانه، ساده، سران، درنا، نسخه، نرده، خانه، سخره، نارس، خنده، سرنخ، راسخ، خرسند، سرانه، رانده، رسانه، خرناس، سردخانه
  ۴۰۱٫ رشت، تاب، ترد، ترب، شدت، برد، دشت، شرب، تراش، شربت، شتاب، ارتش، تابش، درشت، بشارت، رشادت، برداشت، ارتشبد
  ۴۰۲٫ نهر، ریز، زین، هنگ، زره، گیس، زنگ، گریس، سنگر، نسیه، سینه، سرنگ، گیره، زرنگ، گریه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  ۴۰۳٫ سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
  ۴۰۴٫ هما، لکه، کله، هلاک، مالک، کمال، کلمه، ملکه، مکمل، مکالمه
  ۴۰۵٫ قاب، تاس، قسم، آقا، ماست، قسمت، سماق، قاسم، قامت، اقسام، اقامت، مسابقات
  ۴۰۶٫ هوا، رده، هار، هاد، دوره، روند، دورو، روده، روان، نارو، ارده، ورود، دوران، اروند، هارون، وارونه، هوانورد
  ۴۰۷٫ غار، راه، باغ، غرب، وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
  ۴۰۸٫ رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض
  ۴۰۹٫ زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
  ۴۱۰٫ بنا، نگر، زبر، انگ، انار، بانگ، بارز، زبان، برنز، انبار، ابراز، بازار، ابزار، باران، ارگان، ارزان، زابرا، بزرگان، گازانبر، بازرگان
  ۴۱۱٫ سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
  ۴۱۲٫ آخر، برگ، خنگ، نرخ، خبر، انبر، بخار، خراب، آبرنگ، رگبار، خبرگان، خبرنگار
  ۴۱۳٫ نمد، مدد، ماش، نان، شنا، دامن، دشمن، منشا، مداد، مانند، دشنام، دندان، دشمنان، دانشمند
  ۴۱۴٫ دسر، آوا، ساز، زرد، سرد، سزا، سارا، سوار، وارد، راسو، آرزو، سرود، آزاد، آواز، دروس، درازا، زودرس، وادار، سزاوار، داروساز
  ۴۱۵٫ ساک، سیم، وام، سکو، کما، کام، واکس، ماسک، اسکی، مسواک، مساوی، مایوس، سیامک، اسکیمو
  ۴۱۶٫ فنا، نجف، آجر، ناف، جان، نفس، نفر، سفر، فنر، فجر، افسر، نجار، فارس، اسفنج، نارنج، فنجان، فسنجان، رفسنجان
  ۴۱۷٫ آتش، اشک، کار، تشک، شکر، پرش، راکت، تشکر، کاشت، ترشک، کارت، ترکش، شکار، پارت، پشتک، پاتک، شرکت، کشتار، شراکت، شاپرک، پارکت، پشتکار
  ۴۱۸٫ جاه، تاج، وجه، وات، جهت، تاجر، رواج، اجرت، وراج، جوهر، جرات، اجرا، جهات، توجه، جارو، هجرت، آواره، اهورا، اجاره، جواهرات
  ۴۱۹٫ فدا، فرد، وفا، دره، گدا، آهو، گود، گاف، گوهر، گواه، گردو، رفاه، گروه، فرود، فردا، گوارد، دورگه، فواره، فرهاد، فردوگاه
  ۴۲۰٫ سنا، کنس، ساس، سانس، اسکن، آسان، اساس، سکانس، ساسان، اسکان، اسانس، اسکناس
  ۴۲۱٫ بها، ماه، بام، مسح، حبه، سهام، مهسا، ماسه، حسام، مباح، حماسه، محاسبه
  ۴۲۲٫ خرس، یار، سیخ، خیس، خیک، آخرت، کرسی، سیرک، ریسک، ریخت، سایت، سرخک، کرخت، تاکسی، تاریک، اسکیت، استیک، استخر، خسارت، تسخیر، خاکستر، خاکستری
  ۴۲۳٫ رهن، قیر، ننه، قهر، یقه، قطر، قرن، نطق، نقطه، نقره، طریق، قطره، طنین، قرینه، قرنیه، قرنطینه
  ۴۲۴٫ خشن، نما، شاخ، خشم، شخم، خام، بخش، خاش، شهاب، انبه، هاشم، ماشه، شبنم، شاخه، نخبه، خشاب، خانم، مشابه، هخامنش، بخشنامه
  ۴۲۵٫ باک، مار، مات، کرم، تبر، ترم، اکبر، برکت، مرکب، کتاب، مکتب، تمبر، مرتب، مکاتب، مراتب، مرتکب، متکبر، مبتکر، مبارک، مرکبات
  ۴۲۶٫ فال، فوت، فیل، لاف، لیف، آلو، تلف، ویلا، وفات، یوسف، تاسف، سوال، سفال، فلوت، فتوا، تاول، فسیل، استیل، ولایت، وسایل، توالی، تلافی، تساوی، تالیف، فوتسال، فستیوال
  ۴۲۷٫ وان، سکه، تنه، سنت، کهن، تونس، تانک، ستون، کاوه، کاهو، کاسه، نکته، کوسه، سکته، کوتاه، ستوان، واکسن، کوهان، سوهان، سکونت، کاسته، کوهستان
  ۴۲۸٫ شور، گوش، شرف، فرش، شوهر، شوفر، رشوه، شورا، فروش، فشار، هاشور، گوارش، شاهرگ، فروشگاه
  ۴۲۹٫ کاخ، کره، هنر، خنک، نکره، رخنه، خانه، کنار، اراک، انکار، ارکان، کرانه، کارخانه
  ۴۳۰٫ نور، ترس، اوت، راس، نوار، انتر، تراس، رسوا، تنور، وسترن، سنتور، سروان، روستا، رستوران
  ۴۳۱٫ آنی، ناو، قوا، قوی، سینا، سویا، سونا، یونس، سیاق، آسیا، ساقی، قیاس، قناس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  ۴۳۲٫ لاک، کال، الک، لال، کالا، الکل، کزاز، زلال، زالزالک
  ۴۳۳٫ نقد، قند، قوه، قصه، قوچ، نقص، صدقه، نوچه، صندوق، صندوقچه
  ۴۳۴٫ رهن، دین، دور، دیو، نود، نوه، رژه، نیرو، نوید، نرده، درون، نروژ، ویژه، هیدروژن
  ۴۳۵٫ سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
  ۴۳۶٫ خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
  ۴۳۷٫ گام، گرم، مرگ، ناب، نمک، کمر، منگ، بانگ، بانک، رمان، مربا، مکان، نگار، گمان، منبر، کربن، گرمکن، بانمک، کمرنگ، آبگرمکن
  ۴۳۸٫ جور، روس، سرخ، هرج، سهو، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه
  ۴۳۹٫ دار، شیر، ریا، رشد، دیش، یورش، یاور، رویش، رویا، یارو، یواش، رشید، راوی، شیدا، شیاد، رادیو، دشوار، دیوار، درویش، داریوش
  ۴۴۰٫ ارگ، روا، رنو، چنگ، انار، واگن، چنار، آچار، گوار، ناچار، چوگان، گوارا، ناگوار، گاوچران
  ۴۴۱٫ ماه، مهو، عمه، عمو، هضم، ضمه، واضع، عوام، موضع، معاوضه
  ۴۴۲٫ هار، هدف، اردو، فردا، فرار، راهرو، فروهر، فراورده
  ۴۴۳٫ شاه، آهن، شته، هشت، ترش، نشت، نشر، تره، تنها، تشنه، رشته، ناشر، رسته، رانش، شانس، هراس، سرشت، شهرت، شناسه، ترانه، نشسته، ستاره، تهران، راسته، تراشه، نشاسته، سرشانه، شهرستان
  ۴۴۴٫ زری، میل، ریل، میز، لیز، آرم، رازی، زاری، ریال، امیر، آزار، املا، لیزر، لازم، مزایا، الزام، میرزا، مالزی، ایلام، الزامی، مازیار، آلزایمر
  ۴۴۵٫ فکر، کسر، کفش، شفا، کفا، کشف، شکم، شمس، سرکش، کفار، شمار، شاکر، شکاف، کاشف، کرفس، اشرف، مسافر، سفارش، مراکش، مسافرکش
  ۴۴۶٫ اتو، کند، کود، تند، ونک، کدو، تانک، دکان، اندک، کتان، کودن، کندو، کودتا، تکواندو
  ۴۴۷٫ شام، چای، میت، چشم، شیما، آیات، اشیا، آشتی، ایام، مشتی، تماشا، تماشاچی
  ۴۴۸٫ لیر، شال، آریا، ارزش، شیار، ریزش، لرزش، شیلا، ارشیا، شیراز، آرایش، آلایش، شالیزار
  ۴۴۹٫ تور، دمر، نرم، مدت، ورم، نثر، مورد، مترو، تورم، مروت، ثروت، ندرت، موثر، تمدن، مونث، مدرن، تندرو، ثروتمند
  ۴۵۰٫ پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
  ۴۵۱٫ ابر، درس، سدر، بدن، سند، دارت، نبات، نسبت، بندر، نادر، نبرد، تناسب، دربست، آبستن، سربند، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  ۴۵۲٫ وات، کور، ترک، توت، کاور، کاتر، ترور، تکاور، کروات، تکرار، تورات، تراکتور
  ۴۵۳٫ نیم، مسن، یمن، مین، مایو، ایمن، نیما، سیما، مونس، یاسمن، سینما، سیمان، ناموس، سونامی
  ۴۵۴٫ شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، شناس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس
  ۴۵۵٫ فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
  ۴۵۶٫ ریگ، گیر، امر، مری، گیرا، گرما، کریم، ریکا، گریم، گمرک، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
  ۴۵۷٫ صدا، خدا، هند، خاص، رصد، نهاد، دهان، خنده، ناصر، صادر، صخره، رصدخانه
  ۴۵۸٫ رنگ، مهر، گرز، ناز، گاز، مزه، گره، نگاه، نامه، آهنگ، گناه، نمره، گراز، زمان، مزار، هزار، زرنگ، همگن، هرمز، مرزه، هرگز، آهنگر، مهران، مناره، هنگام، راهزن، همگان، همرنگ، مهرگان، هرمزگان
  ۴۵۹٫ پاس، پست، تاس، پتک، پکن، ساکت، ساتن، کاست، پاکت، استان، پستان، استکان، پستانک، پاکستان
  ۴۶۰٫ پره، هوش، پشه، گور، گرو، شوره، گوهر، پوشه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  ۴۶۱٫ بنا، ادب، بند، ابد، آبی، بید، نبی، بیخ، دنیا، نایب، ناخن، بیان، بینا، باند، خندان، بنیان، بنیاد، یخبندان
  ۴۶۲٫ لنگ، گرد، لگد، شنل، دلار، رانش، درنگ، دانش، نگرش، گردن، گالن، ارشد، لنگر، انگل، گشاد، لادن، گردش، شگرد، نگارش، گردان، نارگل، گرانش، شناگر، شاگرد، گلدان، شالگردن
  ۴۶۳٫ پلک، پیس، سال، کپی، پیل، کپل، پیک، تپل، یکتا، کلیپ، ایست، کلاس، لیست، سیکل، پیست، پلاک، پلیس، پلاکت، کلیسا، کسالت، اسکلت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک
  ۴۶۴٫ مور، نهم، نام، هومن، مهیا، امین، میهن، مایه، میوه، ماهی، مانور، هموار، نیمرو، ویران، روانی، میانه، اهریمن، همایون، ارومیه، ورامین، هارمونی، موریانه
  ۴۶۵٫ پشت، کشو، توپ، کشت، شیک، شوک، پیت، شوت، پوک، پتو، سکوت، کویت، پشتک، سوتی، پوست، تیوپ، شکست، کشتی، پوشک، پشتی، پیوست، پیشکسوت
  ۴۶۶٫ برد، دیر، آرد، چرب، دیار، دریا، دربی، دبیر، چادر، آداب، دچار، چربی، ردیاب، ایراد، آبادی، اداری، آبیار، آبدار، دارابی، آبدارچی
  ۴۶۷٫ ترس، اسب، تاس، ربع، ربات، بستر، رعنا، ساعت، راست، عباس، سرعت، عبرت، تابع، عابر، عبارت، عربستان
  ۴۶۸٫ اخم، میش، نیش، یشم، شیخ، میخ، شانه، ناشی، خامه، منشی، آینه، خیمه، خیام، شاهین، نمایش، ماشین، همایش، هخامنشی
  ۴۶۹٫ وات، رنو، تار، اتو، ران، ترور، تنور، وانت، توان، نروژ، ژانر، ژنراتور
  ۴۷۰٫ ران، رضا، قرن، آقا، قضا، نقض، قرض، انار، قران، ناقض، انقضا، انقراض
  ۴۷۱٫ لبو، نقل، قلم، قلب، مبل، قبل، لقب، قوم، قول، بوم، بوق، ملقب، قبول، منقل، منقلب، بوقلمون
  ۴۷۲٫ دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
  ۴۷۳٫ سنگ، پرس، گاو، ناس، پسر، سپر، راسو، پارو، سنگر، پروا، پارس، نوپا، نرگس، انگور، پوران، پاسور، گارسون، سنگاپور
  ۴۷۴٫ جام، دما، جنب، دنج، آدم، جنم، باج، نماد، جامد، نادم، دامن، ناجا، جناب، مبدا، آبان، مبنا، مجاب، اندام، انجام، بادام، انجماد، بادمجان
  ۴۷۵٫ دره، زره، درز، دبه، دیگ، یزد، زهر، زیره، زرده، گیره، گریز، گرده، گریه، گربه، بزرگ، برگه، برده، بدهی، گزیده، برگزیده
  ۴۷۶٫ نیک، مکش، کمد، منش، مشک، یدک، کیان، کمان، شیما، مینا، مکان، منشی، منشا، مادی، دکان، دشمن، نیما، کاشی، یکان، شاکی، امید، کمند، مدنی، کمین، مشکی، آدمک، ماشین، دشنام، میدان، نمایش، دینام، مشکین، آدمکش، اندیمشک
  ۴۷۷٫ بور، خبر، بره، خوب، خزه، خزر، خوره، روزه، خبره، بروز، برزخ، روزبه، بهروز، خربوزه
  ۴۷۸٫ مار، دوم، دیو، امور، مواد، مرور، درام، مراد، مدیر، مدار، دوام، مادر، دیوار، موارد، مدرار، مروارید
  ۴۷۹٫ کله، کاه، آهک، هلو، خال، دکه، اول، دکل، خوک، دله، کول، دخل، هلاک، کلاه، دولا، کادو، داخل، خاله، کوله، آلوده، دلخواه، کلاهخود
  ۴۸۰٫ ترد، فنس، سفت، دست، هفت، نفت، دفتر، نرده، درست، دسته، رنده، سفره، رسته، تنفس، سفته، تنفر، سرفه، نفرت، فتنه، فهرست، ترفند، فرستنده
  ۴۸۱٫ زهر، هنر، ناز، زین، زرین، نیزه، نیاز، زیان، زهرا، ناهار، یاران، ایران، آرایه، نیزار، رایزن، یارانه، رایانه، رازیانه
  ۴۸۲٫ یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت
  ۴۸۳٫ پهن، نان، ننه، پند، دهه، دهان، نهان، دهنه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
  ۴۸۴٫ پیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین
  ۴۸۵٫ وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ
  ۴۸۶٫ شوخ، خوش، نوش، پخش، شیوا، اخوی، خویش، شوخی، شنوا، پویا، ناخوش، آویشن، پیشوا، پیانو، خویشان، پیشخوان
  ۴۸۷٫ دیه، امن، ایده، دایه، ماده، مهدی، آینده، مانده، آدینه، ناهید، دهمین، دامنه، همدان، مدینه، نهمین، همانند، نمادین، نماینده
  ۴۸۸٫ چاه، ابر، بها، وبا، چوب، بچه، بهار، ابرو، چهار، چاره، روباه، چهارچوب
  ۴۸۹٫ خبر، بور، آخر، خوب، خار، بخار، خراب، آوار، خاور، خواب، اواخر، اخبار، رباخوار، خواربار
  ۴۹۰٫ پند، شاه، پشه، شهد، شانه، هادی، شهدا، شاهد، پینه، شهید، پایه، پیدا، پیاده، پاشنه، اندیشه، شهیدان، پاینده، پیشنهاد
  ۴۹۱٫ بیت، خیت، بخت، آخرت، بیات، خیار، یاری، اخیر، تایر، اختر، باخت، تاریخ، تاخیر، خیرات، باتری، تخریب، بخاری، تبخیر، بختیار، بختیاری
  ۴۹۲٫ پنج، نبش، جشن، جهش، شنبه، پنجه، جنبه، جنبش، پنبه، پنجشنبه
  ۴۹۳٫ ساز، سخت، تخس، نوا، سخن، ساخت، سوزن، تونس، سونا، سوخت، نواز، خزان، نخست، زانو، خازن، ستوان، خواست، سخاوت، سوزان، نوساز، توازن، تناسخ، خاتون، خوزستان
  ۴۹۴٫ کبد، نوک، لنت، بلد، بتون، نکبت، نوبت، توکل، تنبل، تونل، نبوت، کبود، تنبک، دوبل، لکنت، بلوک، تولد، دولت، بلوند، کدوتنبل
  ۴۹۵٫ مشت، شخص، ختم، اتم، تخم، خشت، شصت، خاتم، مشخص، شاخص، صامت، مختص، متشخص، مشخصات
  ۴۹۶٫ کار، روی، اکو، اراک، نیرو، نیکو، نوکر، روان، کویر، کیوان، کانوا، کارون، کاروان، اوکراین
  ۴۹۷٫ ملی، دام، مدل، یلدا، پیام، مایل، مدال، پلید، دیلم، لامپ، پدال، دیپلم، پیامد، میلاد، پایمال، المپیاد
  ۴۹۸٫ پیر، پری، وزش، پرز، زیپ، وزیر، ورزش، پیرو، پویش، پریز، روزی، پوزش، پیروز، شیپور، پریوش، پیشرو، پرویز، زیرپوش
  ۴۹۹٫ گیس، لگن، لیس، نسل، لیگ، گسل، یگان، سالن، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
  ۵۰۰٫ شور، رشت، شتر، شهر، کته، تکه، سرکش، ترکش، کشور، رشوه، شهرک، کوره، شوکه، روکش، سروش، شکوه، سرکه، کسره، شهوت، ورشکسته
  ۵۰۱٫ توپ، پرت، پاپ، پوست، تراس، رسوا، راسو، توپر، پرتو، پوستر، پرستو، پاسور، اسپرت، پتروس، سوپاپ، پاسپورت
  ۵۰۲٫ یار، تیر، رنگ، تنگ، نیت، ریگ، گیر، رینگ، ناگت، اتان، گیرا، گاری، تینر، ارگان، گیتار، گریان، آتاری، رایگان، گرانیت، گارانتی
  ۵۰۳٫ شیر، ریش، رخش، شورا، راوی، واشر، یورش، خروش، خراش، شرور، خارش، شرخر، آرشیو، اخروی، شیرخوار، خیارشور
  ۵۰۴٫ ملس، ملک، کلم، یال، مکه، سیاه، سلام، سایه، ملاک، ماهک، مالک، سالم، کمیل، سهیم، ماسک، کلام، ماسه، کامل، ماله، کیسه، الهی، هاکی، لایه، کلیه، میله، هیکل، کلیسا، سیامک، اسکله، لامسه، سیاهک، کلسیم، مساله، همکلاسی
  ۵۰۵٫ شیک، رای، پرش، آرش، شکار، اکیپ، پارک، شریک، کیارش، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
  ۵۰۶٫ دین، گوی، گردو، گردن، درون، نوید، ندرت، تنور، گونی، توری، تندرو، تدوین، دورنگ، تدوینگر
  ۵۰۷٫ آلو، وبا، چوب، باک، چاک، کچل، کوچ، بلوچ، باکو، بابک، کوبا، کباب، بابل، کابل، چابک، چلوکباب
  ۵۰۸٫ گوش، شکر، اشک، گور، شوش، کشش، کاور، شوکر، کاوش، شورش، کوشش، گوارش، کاوشگر، کشورگشا
  ۵۰۹٫ سرخ، ترس، خرس، نرخ، آسان، سرنخ، خسارت، خرناس، استخر، خراسان، ساختار، ستارخان
  ۵۱۰٫ تمر، متر، منت، متن، متکا، متان، ماکت، کتری، ریتم، تمنا، امنیت، آرمین، تیمار، ارمنی، تریاک، کرمان، کرامت، تراکم، کارتن، رامین، تانکر، تامین، نمرات، نیمکت، آنتیک، ماتیک، تمرین، منکرات، تیرکمان، رمانتیک

  پاسخ
 12. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۱٫۹۰۴”

  سلام.
  ساعاتی پیش نسخه ی جدید “فندق” هم اومد.
  این هم پاسخ هاش؛ اما، قبلش یه نکته:

  کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  ۵۱۱٫ انگ، گند، گدا، ندا، زنگ، ادا، زند، دانا، آزاد، گداز، انداز، آزادگان
  ۵۱۲٫ آرا، اره، تار، رخت، رها، تره، هراس، راست، سارا، آخرت، خسته، خارا، راسته، اسارت، آراسته، استخاره
  ۵۱۳٫ سکو، بست، بوت، تیک، بوس، سیب، کسب، سبک، کتبی، بوکس، کیوی، بیست، یبوست، بوتیک، بیوتیک، بیسکویت
  ۵۱۴٫ آرد، ننگ، دار، ارگ، پدر، گران، نگار، نادر، ندار، ردپا، پرند، نگران، پندار، پرندگان
  ۵۱۵٫ پشم، پول، شوم، ماش، موش، وال، پلو، لواش، مولا، شمال، مالش، شامل، آمپول، شامپو، پوشال، پشمالو
  ۵۱۶٫ شته، فرش، تپش، تیپ، تهی، ریه، فیش، پته، ریشه، شهرت، رشته، تیشه، شیره، تیره، ترشی، شفته، رشتی، شریف، تفرش، فرشته، تشریف، شیفته، پیشرفت، پیشرفته
  ۵۱۷٫ جرم، مهر، مهو، وجه، موج، جوی، میوه، هجری، جوهر، هویج، جیوه، هجوم، مجری، جیره، مهیج، جمهور، مجریه، جریمه، جمهوری
  ۵۱۸٫ رام، مات، لات، امت، ملت، آیتم، انتر، امیر، میان، ریال، رمان، املت، رانت، ملیت، رتیل، لیتر، متین، رالی، ملات، تامل، میترا، تمایل، نرمال، تالیم، لاتین، ملینا، رامتین، ترمینال
  ۵۱۹٫ خاک، بشر، خاش، شاخ، شرب، برش، خشک، شرکا، بارش، خشاب، شراب، اکبر، رکاب، خارک، شاخک، بارکش، شکراب، خشکبار
  ۵۲۰٫ کام، کمپ، پاک، مزد، آدمک، پشمک، پزشک، پماد، مزدا، آشپز، آدمکش، دامپزشک
  ۵۲۱٫ چای، چنار، چادر، دیار، دچار، دنیا، اینچ، دریا، دینار، دارچین
  ۵۲۲٫ درس، دسر، سری، هدر، سیر، رده، دیس، رسید، گریس، دستی، تدریس، دستگیر، گسترده، دستگیره
  ۵۲۳٫ خام، ناو، آوا، شخم، خانم، مونا، انشا، امان، اخمو، اخوان، خوانا، خاموش، خوشنام، خوناشام
  ۵۲۴٫ میت، نور، رویا، یاور، نارو، مروت، مترو، مینو، مایو، منور، تیمور، نیمرو، مانتو، ریموت، رونما، تومان، روایت، رومانی، ویتنام، ورامین، متواری، مانیتور
  ۵۲۵٫ روس، پخت، سوپ، سست، پرتو، خسرو، ترسو، خروس، سوخت، رسوخ، پرستو، سرسخت، سرخپوست
  ۵۲۶٫ سنا، فال، فنر، نفر، رسم، الف، سفال، نارس، افسر، فارس، سرما، رمال، فلان، مسافر، سلمان، فرمان
  ۵۲۷٫ تاس، سوز، یاس، تیز، زشت، سویا، سوزش، سایت، ویزا، شاسی، زیست، سایز، سازش، آویز، ستایش، تساوی، ساویز، سیاوش، توازی، آتشسوزی
  ۵۲۸٫ نام، مثل، لجن، جلا، منقل، مجال، مثلا، جمال، ثامن، مثال، لقمان، مثقال
  ۵۲۹٫ مرگ، هما، ماهر، مهار، اهرم، گرما، آگهی، گیاه، مهیار، امریه، همگرا، گرامی، گمراه، ماهیگیر
  ۵۳۰٫ ریش، آرش، شیر، شیار، آریا، گیشا، ارشیا، آرایش، گرایش، آرایشگر
  ۵۳۱٫ ترش، پشت، تپه، پارت، تراش، پاره، هرات، اپرا، ارتش، پاشا، تراشه، اشاره، اشتها، آتشپاره
  ۵۳۲٫ آبی، باز، شیب، یواش، زیبا، آشوب، یابو، آبزی، ایوب، بازی، بازو، گویش، یوگا، بازگو، بازیگوش
  ۵۳۳٫ شال، چمن، ماچ، ناشی، لاشی، ایمن، شیما، چینش، شیلا، چالش، نمایش، ماشین، چاشنی
  ۵۳۴٫ آهن، هند، تند، نهر، تینر، تنها، نهاد، آینه، اردن، دهات، ارده، دارت، تندر، تهران، ناهید، آینده، ترانه، دایره، تیاره، نهایت، هدایت، دهاتی
  ۵۳۵٫ ابر، درب، باد، دارا، ابدا، آباد، رادار، ابرار، بردار، دربار، ادرار، برادر، باردار
  ۵۳۶٫ کما، نمک، کنه، شمر، منکر، آرام، آمنه، نرمش، هاشم، کاهش، اشکنه، ماهان، شهرام، ناشکر، کمانه، امکان، کرانه، شماره، ناکام، ماکان، همکار، اماکن، کاشمر، آرامش، کرشمه، راهنما، کامران، شاهکار، کاشانه، کارنامه، کرمانشاه
  ۵۳۷٫ بند، نمد، بام، باند، زمان، مبنا، آداب، زبان، آبان، نماز، بادام، اندام، بدنام، نامزد، بادنما
  ۵۳۸٫ لبه، بقا، لوس، قله، ساق، اهل، قبه، هالو، قلاب، سابق، قالب، قبلا، سوله، بلوا، لباس، ساوه، قبله، ساقه، ابله، قلوه، سوابق، سابقه، باسلق، بالقوه
  ۵۳۹٫ چاپ، مرد، چرم، مدار، مادر، چمپا، پماد، پرچم، آمپر، پارچ، پدرام، پرچمدار
  ۵۴۰٫ ناف، فنا، فنی، فاش، منفی، نشان، فانی، ماشین، نشانی، افشین، نشیمن
  ۵۴۱٫ آبی، بید، زین، یزد، زینب، زیان، ایزد، ایدز، یزدان، بدبین، بندباز، بادبزن
  ۵۴۲٫ دعا،عام، عصا، عمد، رعد، عمر، مصر، صدر، مصرع، عماد، معاد، اعظم، مصدر، معاصر، صدراعظم
  ۵۴۳٫ ارز، راز، ریزش، ریکا، ارزش، زیرک، زرشک، پیکر، پیاز، پریا، شیراز، زکریا، کاریز، پزشکیار
  ۵۴۴٫ فدا، فرد، دفن، هدف، دهم، فهم، دانه، مفرد، فردا، رفاه، درهم، مرده، درمان، نمدار، مناره، نامرد، فرهاد، مهراد، فراهم، فرمانده
  ۵۴۵٫ مزه، رمز، رزم، هزار، بازه، مزار، مرزه، بارز، مربا، بهرام، مهراب، بامزه، مبارز، مبارزه
  ۵۴۶٫ اتم، اخم، تخت، خیام، خاتم، تایپ، پیام، پاتختی، پایتخت
  ۵۴۷٫ تبر، ترب، ترم، تاب، خرم، ربات، خمار، مرتب، خرما، تمبر، مخرب، اخبار، مراتب، بخارا، مختار، امارت، مخابرات
  ۵۴۸٫ نقی، سعی، علت، علی، قتل، عقل، عسل، نعل، لیست، تنیس، لعنت، تعلق، تلقین، تعلیق، نستعلیق
  ۵۴۹٫ شور، نیش، بنر، انبر، نوار، روشن، بانو، بینوا، بیرون، روانی، بریان، ویران، روبان، شناور، شروین، بورانی، نیشابور
  ۵۵۰٫ کال، کسل، سیکل، بالا، آسیب، آسیا، اسکی، لابی، کالا، کاسب، کلاس، سیلاب، آسیاب، ابلیس، کاسبی، کالباس
  ۵۵۱٫ ریل، لیر، لنگر، لاری، یگان، گالن، رینگ، انگل، گیلان، گلنار، گالری، نارگیل
  ۵۵۲٫ شرف، شفا، آفت، تفت، تشت، اشرف، فشار، یافت، اتریش، شرافت، تفتیش، تشریفات
  ۵۵۳٫ سیم، کمر، کرسی، مسیر، مرسی، اکرم، مکار، اسیر، ریسک، سیما، سیرک، ساری، کمیسر، سمیرا، سرامیک
  ۵۵۴٫ تله، لیف، هتل، گلف، گشت، گله، تیله، فیله، شگفت، لیته، هفتگی، فتیله، گلشیفته
  ۵۵۵٫ دشت، دور، رشد، شدت، سود، شوفر، فروش، فرود، سرود، دوست، دروس، درشت، فردوس، دستور، دستفروش
  ۵۵۶٫ ریه، دیش، ارشد، شاهد، هشدار، شراره، شهردار، اردشیر، شهریار، شهرداری
  ۵۵۷٫ کاخ، بلا، خوی، ویلا، وکلا، خیال، کیلو، کولی، بخیل، خالی، کلوخ، خاکی، لوبیا، کابوی، خالکوبی
  ۵۵۸٫ نود، کرد، کوه، کدر، دوره، درکه، روده، نکره، دورو، ورود، دکور، رکود، کودن، کندو، کنده، کندر، وردنه، کوهنورد
  ۵۵۹٫ سند، کسر، داس، کتان، راکد، کارد، راکت، دکتر، کارت، اردک، آدرس، کساد، کاتر، اسکنر، تدارک، دکترا، کنسرت، اسکندر، ترسناک، کردستان
  ۵۶۰٫ لخت، ملخ، تلخ، خلق، قیمت، قیام، تخیل، قالی، قاتی، تقلا، قاتل، خلقت، مختل، خلاق، خالق، اقلیم، تلاقی، قیامت، اقلیت، خلایق، لیاقت، خلاقیت

  پاسخ
 13. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۲٫۱”

  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، قبل از هر چیز، در نسخه ی جدید حدود نیمی از غلط های املایی و معنایی بازی رفع شده اند، اما متأسفانه هنوز راه زیادی تا حذف تمامی آن ها مانده است.

  همچنین، بنا به روال گذشته، پاسخ های این نسخه نیز به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند:

  در ابتدا تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید از ابتدا تا به انتها ارائه می شود.

  پاسخ های بازی “فندق ۲٫۱”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۹٫ مرز، رزم، رمز

  ۱۵٫ دکل، کلید

  ۲۱٫ شرف، فرش، شوفر، فروش

  ۲۳٫ آجر، رنج، آرنج، نجار

  ۳۵٫ شرق، رقم، مشق، قمر، قشم، مشرق
  ۳۶٫ کرد، آرد، کدر، کارد، اردک

  ۳۸٫ هند، آهن، دهان، دانه
  ۳۹٫ آبی، باز، زیبا، بازی

  ۴۹٫ آلو، وان، ویلا، وانیل، لیوان

  ۵۷٫ دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، میدان

  ۵۹٫ بال، بیل، بلا، گلاب، گلابی

  ۶۶٫ نصب، بنا، بانو، صابون
  ۶۷٫ متن، نما، ضامن، ضمانت
  ۶۸٫ شاه، وبا، شهاب، آشوب، باهوش

  ۷۱٫ نوه، وجه، جین، جیوه، هویج، یونجه

  ۷۳٫ وان، نور، ران، ناو، روان، نوار
  ۷۴٫ سکو، بوس، سبک، باک، اسب، کاسب، واکس، بوکس، کوبا، کابوس

  ۷۶٫ تاب، بافت، آفتاب

  ۷۹٫ لبو، روال، ابرو، بلوار
  ۸۰٫ بنا، جنب، نجس، باج، جنس، جناب، سنجاب

  ۸۲٫ لاف، فلک، فال، سفال، فلاسک

  ۸۵٫ چمن، دما، نمد، نادم، دامن، چمدان
  ۸۶٫ زیر، زری، زجر، ریز، زرین، زنجیر

  ۸۸٫ مسح، ستم، حسام، مساحت، تمساح
  ۸۹٫ قبر، قبه، برق، عرق، قهر، عرب، ربع، بره، عقرب، عقربه
  ۹۰٫ بید، آبی، ادا، آداب، آبادی
  ۹۱٫ بدن، بند، برد، نبرد، بندر
  ۹۲٫ ماه، مزه، مزد، ماده، همزاد
  ۹۳٫ چاپ، پوچ، چوپان

  ۹۵٫ ننگ، ریگ، نگین، رینگ، نیرنگ
  ۹۶٫ کار، کمر، نمک، کنار، کمان، مکار، رمان، کرمان

  ۹۹٫ ترس، سوت، تنور، ستون، وسترن، سنتور
  ۱۰۰٫ تار، زور، راز، روز، تراز، آرزو، وزارت، ترازو

  ۱۰۲٫ بور، تور، برکت، کبوتر
  ۱۰۳٫ چای، خال، خالی، خیال، یخچال

  ۱۰۵٫ سوا، اوج، سویا، یاسوج
  ۱۰۶٫ شور، پیر، پیرو، یورش، پیشرو، شیپور

  ۱۰۸٫ پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، پرستو

  ۱۱۰٫ ابر، ابرو، ربات، باروت
  ۱۱۱٫ قاب، عقب، عبا، عقاب
  ۱۱۲٫ ضر، مضر، ضمیر، مریض
  ۱۱۳٫ مهر، جام، اهرم، ماهر، مجرا، جامه، مهاجر

  ۱۱۹٫ کوه، هوش، کشف، کفش، شکوه، شکوفه

  ۱۲۱٫ لیف، لاف، فال، فیلم، فامیل
  ۱۲۲٫ فنس، فنا، ناف، سونا، فانوس

  ۱۳۰٫ درس، دسر، آدرس، سردر، سردار

  ۱۳۷٫ بنا، آبان، انبر، انبار، باران

  ۱۳۹٫ بیم، بام، آیه، مایه، ماهی، بیمه، مهیا، بامیه
  ۱۴۰٫ دیر، دوا، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو

  ۱۴۴٫ بنر، انگ، برگ، ارگ، گران، نگار، بانگ، آبرنگ

  ۱۴۷٫ پوک، پتک، پاکت، تکاپو، کاپوت
  ۱۴۸٫ گیس، ریگ، یاس، گاری، ساری، اسیر، گریس، سیگار
  ۱۴۹٫ گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، گودال
  ۱۵۰٫ ناز، وزن، موز، زمان، نماز، زانو، آزمون
  ۱۵۱٫ آهو، گره، گروه، گوهر، گواه، گهواره

  ۱۵۴٫ وان، تاب، ناب، نبات، نوبت، بتون، باتون، بوتان
  ۱۵۵٫ لات، فلک، تلف، کتف، آفت، کلفت، فلاکت، کفالت
  ۱۵۶٫ شوک، کاوش، پوشک، پوشاک

  ۱۶۶٫ بقا، جنب، باج، قاب، ناب، آقا، ناجا، نقاب، اجاق، باجناق
  ۱۶۷٫ هار، سری، ریه، هراس، سیاه، سایه، سیاره

  ۱۷۲٫ مژه، رژه، پدر، مژده، مرده، درهم، پرده، پژمرده
  ۱۷۳٫ رقم، قبر، برق، قهر، مهر، قمر، رمق، مقبره
  ۱۷۴٫ درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، دکور، خوراک، خودکار

  ۱۷۷٫ دیس، دیه، تهی، دسته، تهیدست
  ۱۷۸٫ سفر، نفس، فنس، رها، سفره، سرفه، رفاه، فارس، رسانه، فرانسه
  ۱۷۹٫ اتو، تور، روس، سوت، راس، سوار، اورست، روستا

  ۱۸۱٫ پاس، سپر، پسر، سوا، پروا، پارس، پارو، پاسور
  ۱۸۲٫ قسم، قوی، موسی، مقوی، موسیقی
  ۱۸۳٫ اشک، آشنا، انشا، اشکان، کاشان
  ۱۸۴٫ سال، کال، ساک، الک، ساکت، یکتا، کاست، تاکسی، اسکلت، کلیسا، اسکیت، استیک، استیل، لاستیک
  ۱۸۵٫ جور، هوا، جار، رواج، جوهر، وراج، جارو، جواهر

  ۱۸۷٫ اهل، حال، سلاح، ساحل، اسلحه

  ۱۸۹٫ پاک، کاپ، پست، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، پاتک، ساکن، پستان، پستانک

  ۱۹۱٫ درز، رود، روز، دره، هدر، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
  ۱۹۲٫ اتم، علی، ملات، ملیت، عیال، علیم، مایع، تمایل، تعامل، تالیم، متعالی، عملیات

  ۱۹۵٫ بنا، آبی، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، یابو، بینوا
  ۱۹۶٫ ماست، سالم، سلام، املت، تامل، مدال، سلامت، دستمال

  ۱۹۸٫ کبری، کبیر، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، روبیک، میکروب
  ۱۹۹٫ نیم، یمن، ولی، نیلو، مینو، لیمو، میلیون
  ۲۰۰٫ هنر، نهر، رهن، رنج، جین، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه

  ۲۰۲٫ دبیر، نبرد، نیرو، درون، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین
  ۲۰۳٫ محو، حکم، محک، حکمت، موکت، حکومت

  ۲۰۶٫ شوم، نوش، موش، دوش، دشمن، شنود، دمنوش

  ۲۰۸٫ تمر، ترم، مری، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، متحیر، تحریم

  ۲۱۲٫ نام، زین، یزد، مزد، ناز، میز، ایمن، امید، زیان، ایزد، زمین، زمان، نماز، میدان، دینام، میزان، آنزیم، نامزدی

  ۲۱۴٫ هدا، گدا، گاز، آگاه، اهدا، آزاد، آزاده، زادگاه

  ۲۱۶٫ رخت، تار، فرخ، آفت، فاخر، افترا، خرافات، افتخار
  ۲۱۷٫ فوت، فوق، وقف، افق، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق

  ۲۲۰٫ شکار، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش

  ۲۲۲٫ زود، زوج، موز، موج، مجوز، مزدوج

  ۲۲۴٫ تیر، ترک، تیرک، کتری، حرکت، حیرت، تحرک، تحریک
  ۲۲۵٫ شهر، اره، آهو، پرش، راه، هوش، پره، پشه، پاره، شوهر، شوره، پوشه، رشوه، هاشور، شاهپور

  ۲۲۷٫ سوار، راسو، روان، سارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور
  ۲۲۸٫ شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، جاروکش، جوشکار

  ۲۳۱٫ چاه، چاپ، چاره، پاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، پارچه، چهارپا
  ۲۳۲٫ کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، کازیه، پاکیزه

  ۲۳۵٫ بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، باطل، طالب، اطلس، اسطبل

  ۲۳۸٫ مال، کال، ملک، کپل، کلم، پیل، پلک، کمپ، کامل، کمال، مالک، کلام، پلاک، مایل، کمیل، لامپ، کلیپ، پیام، پیامک، المپیک

  ۲۴۰٫ دنج، جان، جشن، جواد، جادو، دانش، شنوا، جوان، وجدان، دانشجو

  ۲۴۲٫ خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، خارش، درخشان

  ۲۴۴٫ کتب، باک، نوک، کوبا، باکو، بانک، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو
  ۲۴۵٫ گاو، رنج، نور، جنگ، گنج، جگر، نگار، جارو، گران، نوار، واگن، جانور، انگور، جنگاور

  ۲۴۸٫ رویا، آریا، یاور، خاور، راوی، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار

  ۲۷۰٫ ملس، سیم، لمس، ملت، تیم، سیل، میت، سطل، لیست، مسلط، طلسم، تسلط، تسلیم، مستطیل

  ۲۷۴٫ توپ، لوس، سوپ، ولت، پتو، پست، پوک، کوپ، کول، سکو، تپل، پوست، توکل، سکوت، پولک، لوکس، کپسول، تلسکوپ

  ۲۸۶٫ لگن، لنز، گول، گله، زنگ، گوزن، نزول، زنگوله

  ۲۸۸٫ آبی، بنا، گناه، آهنگ، بانگ، نبیه، آگهی، گیاه، یگانه، بیگانه
  ۲۸۹٫ جنس، نجس، فنج، نجف، آسان، ناجا، اسفنج، اجناس، اسفناج

  ۲۹۵٫ وفا، هوا، آهو، فدا، هدف، هالو، دولا، آلوده، فولاد، فالوده

  ۳۱۳٫ وبا، لبو، بلوا، آویز، بلوز، لوزی، زیلو، ویزا، بازو، زالو، لوبیا، زولبیا

  ۳۳۴٫ رود، دوا، دسر، سوت، دود، راسو، رسوا، درست، سودا، تردد، سواد، درود، دستور، روستا، دادرس، دستاورد

  ۳۳۷٫ کفر، فکر، کفار، کافر، فرار، کاما، مکرر، افکار، امرار، کارفرما

  ۳۷۲٫ کشو، وزش، ارز، روز، ورزش، شیوا، وزیر، کویر، آرزو، زیور، زیرک، واریز، آرشیو، شیراز، زکریا، کیارش، کشاورز، کشاورزی
  ۳۷۳٫ سود، سنا، نوا، سند، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون

  ۳۷۹٫ پول، زیپ، پیل، لنز، نزول، گوزن، زیلو، لوزی، نیلو، گونی، پلنگ، زگیل، پونز، لزگی، نزولی، یوزپلنگ

  ۳۸۵٫ بال، طلب، طول، دولا، طالب، بودا، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب

  ۳۸۷٫ تیر، توت، سوتی، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست

  ۳۹۶٫ مهار، بهار، گربه، گرما، برگه، راهب، ماهر، مربا، اهرم، مهراب، گمراه، همگرا، بهرام، گرمابه

  ۳۹۸٫ مکه، کاه، ماهک، کینه، زیان، نیزه، کمان، زمین، نازک، کاهی، کنیز، اینک، نماز، همزن، نیاز، هیزم، کنایه، مهناز، آنزیم، کیهان، میزان، زمانه، کمانه، زمینه، مکانیزه

  ۴۰۶٫ هوا، رده، هار، دره، دوره، روند، دورو، روده، روان، نارو، ارده، ورود، دوران، اروند، هارون، وارونه، هوانورد

  ۴۱۸٫ تاج، اوج، وجه، وات، جهت، تاجر، رواج، اجرت، وراج، جوهر، جرات، اجرا، جهات، توجه، جارو، هجرت، آواره، اهورا، اجاره، جواهرات

  ۴۳۰٫ نور، ترس، راس، نوار، انتر، تراس، رسوا، تنور، وسترن، سنتور، اورست، سروان، روستا، رستوران

  ۴۳۸٫ جور، روس، خرس، سرخ، هرج، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه

  ۴۴۰٫ رنگ، ارگ، روا، رنو، چنگ، انار، واگن، چنار، آچار، ناچار، چوگان، گوارا، ناگوار، گاوچران

  ۴۸۴٫ بیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین

  ۴۹۶٫ کار، روی، نور، اراک، نیرو، نیکو، نوکر، روان، کویر، کیوان، کانوا، کارون، کاروان، اوکراین
  ۴۹۷٫ پیل، دام، مدل، یلدا، پیام، مایل، مدال، پلید، دیلم، لامپ، پدال، دیپلم، پیامد، میلاد، پایمال، المپیاد

  ۵۱۱٫ انگ، گند، گدا، ندا، زنگ، ادا، زند، دانا، آزاد، آزادگان

  ۵۱۳٫ سکو، بست، بوت، سوت، تیک، بوس، سیب، کسب، سبک، کتبی، بوکس، کیوی، بیست، یبوست، بوتیک، بیسکویت

  ۵۲۷٫ تاس، سوز، یاس، تیز، زشت، سویا، سوزش، سایت، ویزا، شاسی، زیست، سازش، آویز، ستایش، تساوی، سیاوش، توازی، آتشسوزی

  ۵۳۵٫ ابر، ادا، درب، باد، دارا، ابدا، آباد، رادار، بردار، دربار، ادرار، برادر، آبدار، باردار

  ۵۴۲٫ دعا، عام، عصا، عمد، رعد، عمر، مصر، صدر، مصرع، عماد، معاد، اعظم، مصدر، معاصر، صدراعظم

  ۵۶۱٫ جان، باج، بنز، جزا، بنا، جیب، جین، نجیب، آبجی، جایز، ناجی، نازی، جنین، جناب، بنزین، زنجان
  ۵۶۲٫ یون، یمن، سوم، مسن، مین، سوسن، موسس، یونس، مونس، سمنو، موسی، نسیم، سینوس، سیسمونی
  ۵۶۳٫ سیل، فیل، طفل، نفس، سال، لطف، طیف، لاف، طلا، سطل، لطیف، طایف، سینا، فسیل، اطلس، فینال، سلطان، فلسطین
  ۵۶۴٫ ماه، اسم، سهم، آیه، ماهی، سهام، مهسا، مایه، سهمیه، همسایه
  ۵۶۵٫ دره، هوا، رود، خدا، آهو، نوه، خون، راه، رخنه، اردو، خانه، خرده، داور، خنده، نخود، آخور، دارو، دوران، اندوه، هارون، نواده، آخوند، خواهر، رودخانه
  ۵۶۶٫ ظفر، ظرف، روش، ظروف، فوری، ظریف، رویش، ظرفشویی
  ۵۶۷٫ نیل، لاک، نیک، بال، بالن، کلان، نبات، آبکی، نکات، کتاب، یکان، تانک، یکتا، بیتا، بانک، نیابت، بالکن، لبنیات، کابینت، تلکابین
  ۵۶۸٫ باغ، غار، بره، ورق، قهر، بوق، برق، غرق، قهار، براق، غروب، غبار، آروغ، غوره، قاره، باقر، بقره، قواره، آبغوره، قورباغه
  ۵۶۹٫ کرج، کنج، رنج، آجر، کاج، رایج، آرنج، جاری، ایرج، نجار، اجیر، نارنج، جریان، انجیر، نارنجک، نارنجی
  ۵۷۰٫ وام، هوس، قسم، سام، قوم، قهوه، قاسم، سماق، مقوا
  ۵۷۱٫ نرم، رهن، نهی، مری، مور، هومن، میوه، نمره، میهن، هورمون
  ۵۷۲٫ دمر، آدم، کمد، دما، نما، کرم، مار، کند، انار، درام، دامن، دکان، کمان، نماد، مدرک، آرنا، اندک، آمار، مدرن، مدارا، ناکار، آرمان، اکران، نامدار، کارمند، کماندار، دانمارک
  ۵۷۳٫ دهه، شاد، شنا، هند، اشهد، اهدا، آشنا، دهنه، دانش، دهانه، شاهانه، شاهدانه
  ۵۷۴٫ پست، تپل، پیل، پاس، سنت، ناس، پیست، سنتی، پلیس، ساتن، پلان، ایست، آستین، پستان، پنالتی، اسپیلت، پلاتین، پاستیل، پتانسیل
  ۵۷۵٫ غنا، غنی، غیور، روغن، اغوا، ایوان، ایران، یاران، ارغوان، ارغوانی
  ۵۷۶٫ دنگ، گود، دوا، گنگ، گرد، گاو، گرگ، آرگن، درنگ، واگن، گوگرد، گرگان، گوارد، گردان، آرگون، انگور، گروگان، دگرگون
  ۵۷۷٫ شهر، شکر، شکه، دکه، کره، شهرک، درشکه، شهرکرد
  ۵۷۸٫ منش، شام، آهن، منها، نامه، هاشم، ماشه، منشا، ماهانه، شاهنامه
  ۵۷۹٫ خدا، ننه، خان، نانو، ناخن، خنده، خندان، خواننده
  ۵۸۰٫ کاه، آهک، گنج، جنگ، کهن، کاهش، گنجه، آهنگ، اکشن، جهان، گناه، اجنه، شکنجه، گنجشک
  ۵۸۱٫ اسب، سیب، جیب، جالب، آجیل، بسیج، سبیل، سیبل، سیلاب، الیاس، آسیاب، جالباسی
  ۵۸۲٫ سرم، راس، سدر، سرد، همسر، سرمه، مدرس، ساده، ماده، اداره، آماده، مدارس، اراده، ادامه، آدامس، مدرسه، سهامدار
  ۵۸۳٫ نشر، فنج، نجف، فرج، فجر، جنس، سفر، نجس، شانس، ناشر، سفارش، اسفنج، فشارسنج
  ۵۸۴٫ میش، یشم، روز، موز، شرم، میز، شیوا، آشور، مویز، امور، رازی، آرزو، آموزش، موازی، واریز، میرزا، آمرزش، امروز، مشاور، رزمایش
  ۵۸۵٫ سوت، توپ، پتو، بست، سبد، دست، بوس، اتو، اوت، پوست، بودا، سواد، بوداپست
  ۵۸۶٫ ساز، بدن، یاد، سبز، دیس، دین، اسید، دنیا، بازی، سبزی، بنیاد، بدنسازی
  ۵۸۷٫ علم، عمه، مال، علی، عمل، مایع، عامل، عامه، علیه، عالم، علما، عیال، علامه، الهام، اعمال، ایلام، علمیه، اعلامیه
  ۵۸۸٫ مضر، رضا، مرض، ارس، امضا، ضامن، رمضان، رسانا، سامان، آسمان
  ۵۸۹٫ درد، مدد، داد، گام، گرم، مردد، مداد، امداد، داماد، مرداد، دامدار، امدادگر
  ۵۹۰٫ نان، دیو، یزد، وزن، زین، ونیز، زانو، نوین، نوزاد، دیوان، یونان، زندان، زندانی، اندونزی
  ۵۹۱٫ ناز، خزه، هنر، زهر، آخر، خزر، زره، وزنه، نواز، روزه، زهرا، خاور، روان، خازن، روانه، راهزن، روزنه، خزانه، روزانه، زورخانه
  ۵۹۲٫ روی، هنگ، گره، گیره، گونه، نیرو، گویا، گیوه، گروه، گریه، گوهر، نیره، یگانه، واگیر، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
  ۵۹۳٫ ناب، ملا، مبل، لال، امن، لمس، منا، نسل، انس، بلال، سالن، سمبل، مناسب
  ۵۹۴٫ رحم، حیا، حکم، محک، حرم، حنا، کار، حاکم، نیما، کمین، مینا، حکیم، محرک، حامی، حرام، حریم، کریم، رحیم، امین، ریحان، رحمان، حیران، حکمران، حکمرانی
  ۵۹۵٫ وات، ساک، تور، کور، ترک، سار، سوتی، تیرک، ساکت، تایر، واکس، سکوت، کویت، کروات، تاکسی، استیک، ریاست، تاریک، روستا، اسکیت، تکاور، اسکوتر، کرواسی، اسکورت
  ۵۹۶٫ اخذ، خیر، غذا، آذر، اخیر، خیار، آذری، اخوی، اخروی، غذاخوری
  ۵۹۷٫ مطب، قطب، طبق، بیم، نطق، طاق، طناب، باقی، باطن، نقاب، نقاط، منطق، مناطق، مبانی، قطبنما
  ۵۹۸٫ بار، زبر، بها، شاه، زری، بیشه، بهار، زیبا، زیره، شهاب، ریشه، شیرابه، شیربها، شهربازی
  ۵۹۹٫ لیز، جاز، زال، اجرا، آزار، لیزر، اجزا، الجزایر
  ۶۰۰٫ تنه، زین، تازه، هیات، نیاز، زینت، نیزه، انتها، اهانت، تازیانه
  ۶۰۱٫ شوق، شعر، قشم، عمق، قمر، عمو، قشر، قمه، رقم، عرق، شرع، هوش، شمع، عرشه، عشوه، شوهر، شعور، مشرق، شروع، رشوه، مشهور، معوقه، مشروع، معشوق، معشوقه
  ۶۰۲٫ پسر، پرس، سرب، پیر، برس، سپر، سپری، سراب، مربی، پارس، پریسا، سیراب، اسپری، بیمار، پاریس، پیامبر
  ۶۰۳٫ کلر، کلم، موم، ملک، کول، آلو، الک، موکل، کمال، مالک، مولا، کلام، مرام، کامل، مکمل، کولر، مامور، مارمولک
  ۶۰۴٫ اخم، خاک، میخ، خام، دام، میخک، امید، آدمک، خیام، مادی، کدخدا
  ۶۰۵٫ خبر، ماش، بخش، رخش، شخم، شاخ، خشم، خراش، خراب، بخار، خشاب، امشب، شمار، خارش، آرشام، آبشار، آرامبخش
  ۶۰۶٫ راه، رضا، حیا، احیا، حاضر، راضی، احضار، رایحه، آرایه، احضاریه
  ۶۰۷٫ داس، تاس، ندا، تند، ادا، آسان، دانا، استان، استاد، اسناد، داستان، دادستان
  ۶۰۸٫ هما، مرگ، ارگ، ذهن، ذره، نذر، منگ، اهرم، ماهر، گمان، گرما، مهران، هنگام، همگرا، همرنگ، گذرنامه
  ۶۰۹٫ تنگ، سنگ، سنا، سنگر، سرنگ، نرگس، تگرگ، ناگت، نارس، انتر، گارسن، گانگستر
  ۶۱۰٫ آدم، دزد، مزد، میز، دزدی، آزاد، امید، مازاد، مزایا، آزادی، ازدیاد، آدمیزاد
  ۶۱۱٫ پلو، لیس، پول، لوس، سوپ، پلید، پویا، سوال، پیدا، سپید، دولا، پدال، یلدا، سیلو، وسایل، پولاد، دلواپس، دلواپسی
  ۶۱۲٫ باک، کیف، کفر، فکر، برف، فریب، کبیر، فیبر، کافر، فرار، برفک، کفری، کبری، کافی، اکبر، رکاب، فریبا، باریک، رکابی، بیکار، فراری، فابریک، فریبکار
  ۶۱۳٫ تپش، پشت، دیش، شدت، دشت، تیپ، پیشی، پشتی، پیشدستی
  ۶۱۴٫ کنه، نوک، بزک، یون، بنیه، کینه، کوزه، بیوه، کنیز، زینب، بوزینه، بزکوهی
  ۶۱۵٫ جنب، جشن، برج، نیش، نبش، شرجی، بینش، جنبش، برنج، شیربرنج
  ۶۱۶٫ چاه، بچه، بوم، چوب، بور، چرب، ابرو، چاره، همار، چهار، هموار، روباه، ماهور، بامهر، مورچه، مارچوبه
  ۶۱۷٫ کشت، مته، نشت، تشک، مفت، کفن، شکم، کتف، همت، فتنه، نکته، مفتش، تشنه، هفتم، تمشک، نفتکش
  ۶۱۸٫ لنگ، لگد، بدل، گدا، شنل، بلند، لادن، گشاد، گلاب، بانگ، گنبد، گلدان، دنبال، دلگشا، بنگلادش
  ۶۱۹٫ فنر، سنگ، گیس، نفر، فنگ، فشنگ، نرگس، سفیر، سنگر، فرنگ، فرنی، شریف، سرنگ، فرنگی، سنگفرش
  ۶۲۰٫ مدل، نود، وال، دما، نوید، مینو، مایو، امید، مواد، مدال، لیمو، مولد، لیوان، میلاد، میدان، وانیل، ملوان، منوال، ملودی، دینام، والدین، لیموناد
  ۶۲۱٫ نیم، ورم، نور، چین، نهم، هیچ، مهر، نیمه، چونه، نوچه، منور، نیمرو، نیمچه، موچین
  ۶۲۲٫ پشه، آتش، شته، تپه، وان، هشت، شوت، پهن، تنش، ناو، پناه، پوشه، توان، نوپا، پشتو، وانت، پونه، شهوت، نشات، شنوا، شانه، نوشته، پاشنه، پانوشت، پشتوان، پشتوانه
  ۶۲۳٫ هدر، دار، شهد، رده، آرد، دوش، اره، شورا، شهدا، واشر، وارد، شوره، دشوار، شواهد، هاشور، شاهرود
  ۶۲۴٫ وفا، کفا، ران، کنف، فنون، کاور، نوکر، کفار، کنون، اکنون، کافور، کانون، کارون، نورافکن
  ۶۲۵٫ رها، شیر، ریش، رام، مهیا، شیمی، یشمی، امیر، مهار، شیره، شیار، همایش، امریه، شیرماهی
  ۶۲۶٫ سبک، کام، ملس، بیل، یال، کسب، سالم، سلام، کمیل، ماسک، کابل، کلام، سیامک، کلسیم، کمیاب، کلمبیا
  ۶۲۷٫ بیت، میت، نفت، تیم، متن، بیات، متین، بافت، مفتی، متان، بیان، تامین، امنیت، بافتنی
  ۶۲۸٫ فنس، سری، سوا، سیر، سویا، سونا، راسو، یوسف، فارس، افسر، آفرین، فارسی، فانوس، سیفون، سروان، سیانور، فناوری، سناریو
  ۶۲۹٫ رنگ، انگ، جگر، ترس، تاج، ترنج، گران، اجرت، جرات، راست، نگار، تاجر، تراس، نجات، جسارت، گرجستان
  ۶۳۰٫ زهر، ابر، راز، ارز، آچار، هزار، بارز، ارابه، بازار، ابزار، چابهار، بازارچه
  ۶۳۱٫ دنج، وجه، اوج، وجد، جدا، جاده، جهاد، نجوا، جادو، جواد، دهان، ناجا، جوان، جوانه، وجدان، جاودانه
  ۶۳۲٫ تمر، تیر، متر، فاز، تیز، ریتم، مزیت، تیزر، تراز، تمیز، ترمز، زیارت، تیمار، میترا، فازمتر
  ۶۳۳٫ دیه، پایه، هادی، شیاد، دایه، ایده، شهید، شیدا، اشیا، پیاده، پاداش، پادشاه
  ۶۳۴٫ نمد، شوم، دهم، موش، شنود، آمنه، دوام، دشمن، مشهد، دمنوش، دامنه، دشنام، همدان، هوشمند
  ۶۳۵٫ مکه، بیخ، خوک، خوب، بخیه، وخیم، بومی، بیمه، خیمه، میخکوب
  ۶۳۶٫ سخن، سخت، تخس، ساخت، سوخت، تونس، نخست، ستون، تاوان، خوانا، استوا، اوستا، ستوان، خاتون، تناسخ، توانا، سخاوت، استخوان
  ۶۳۷٫ ریا، پیچ، چاک، پیک، چای، پاک، چاپ، پریا، پارک، پارچ، پاچه، پاره، چریک، ریکا، کهیر، پیچک، پایه، کرایه، پارچه، یکپارچه
  ۶۳۸٫ دیه، هوش، شهید، نرده، شوید، شهین، رشید، شیوه، رنده، ودیه، یورش، نشریه، نوشهر، درویش، شهروند
  ۶۳۹٫ چهل، اهل، فصل، فال، چله، اصل، صاف، صفر، صفا، رفاه، صفرا، فرچه، چاله، فاصله، چهارفصل
  ۶۴۰٫ اخم، خرم، خار، خامه، مریخ، خیره، خرما، خمیر، خمار، خیریه
  ۶۴۱٫ سبب، باک، کال، لات، بابل، کباب، کتاب، کاست، بابک، کسالت، اسکلت، بسکتبال
  ۶۴۲٫ ناو، متن، اتو، یتیم، آیین، متون، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین
  ۶۴۳٫ منع، عطا، قطع، عام، طعم، طمع، قطعه، طعنه، نقطه، مقطع، قاطع، عمان، قانع، طعمه، مانع، مقنعه، منطقه، قطعنامه
  ۶۴۴٫ آبی، ناب، یگان، بینی، آبان، نایاب، بایگانی
  ۶۴۵٫ لجن، جین، لنج، ناله، لانه، ناجی، لایه، آینه، جاهل، هیجان، انجیل، لاهیجان
  ۶۴۶٫ شیک، خلا، خشک، خال، سیخ، شکل، اشک، کیش، خیس، شاسی، شاکی، شاخک، لاشی، سیخک، شلیک، کاشی، سلاخی، خشکسالی
  ۶۴۷٫ روس، سرو، لیف، فیل، رسول، سلفی، نیلو، فسیل، روسی، نیلوفر
  ۶۴۸٫ سند، پند، ناز، ساناز، ناسزا، زاپاس، پاندا، پسانداز
  ۶۴۹٫ آهن، پهن، نگاه، ناشی، پگاه، آگهی، گیاه، آهنگ، پینه، پایه، شاهین، پیشاهنگ
  ۶۵۰٫ دود، ریا، رود، دیار، دریا، نوار، رویا، دودی، اردن، راوی، نادر، درود، دینار، رادیو، دیوار، دیدار، رویداد، دریانورد

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ های بازی “فندق ۲٫۱”
  (تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s8.picofile.com/file/8332418542/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82_2_1.txt.html

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  قابل توجه طراح(ان) عزیز بازی:

  به پاس قدردانی از زحمات شما برای بهبود بازی، احترام به مخاطب و سعی در رفع مشکلات و غلط ها، تا مرحله ی ۱۷۱ هیییییییییچ گونه اشتباهی به چشم نمی خورد، اما متأسفانه از این مرحله به بعد حداقل ۲۰ اشتباه خیلی بد دیده می شود.
  ممنون.

  پاسخ
 14. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۲٫۱۵”

  ساعاتی پیش نسخه ی جدید “فندق” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “فندق ۲٫۱۵”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۹٫ رز، مرز، رزم، رمز

  ۱۵٫ محل، حمل، میل، لحیم، حلیم

  ۳۶٫ کرد، آرد، کدر، کارد، کادر، اردک

  ۳۸٫ هند، آهن، نهاد، دهان، دانه

  ۴۹٫ آلو، وان، اول، ویلا، وانیل، لیوان
  ۵۰٫ تار، آفت، فکر، کتف، کارت، کافر، راکت، تفکر، کفتر، کفتار

  ۵۲٫ تیر، تبر، ترب، بیت، کتبی، برکت، کبیر، کبری، ترکیب، تبریک، کبریت
  ۵۳٫ بها، همت، مته، بام، تباه، مهتاب

  ۵۷٫ دین، آدم، امید، دنیا، نماد، دامن، دینام، میدان

  ۶۵٫ ننگ، منگ، ننه، نهنگ، منگنه

  ۶۷٫ متن، نما، تمنا، ضامن، ضمانت

  ۷۰٫ کما، ملک، کلم، کلام، کالا، کمال، کامل، مالک، املاک

  ۷۲٫ زین، وزن، تیز، زینت، ونیز، زیتون

  ۷۵٫ موش، ورم، ماش، مار، شوم، امر، شمار، مشاور
  ۷۶٫ باج، بها، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
  ۷۷٫ پنج، رنج، پره، پهن، پنجه، پنجره

  ۷۹٫ لبو، روال، باور، ابرو، بلوار

  ۸۲٫ لاف، فلک، فال، کال، سفال، فلاسک

  ۹۷٫ شنا، نیش، ناشی، شانه، شاهین

  ۱۰۱٫ نوه، نود، دوده، دنده، دونده

  ۱۲۴٫ ترس، راست، آستر، رسته، ستاره

  ۲۳۲٫ کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، کازیه، پاکیزه

  ۲۴۲٫ خار، آخر، خدا، نرخ، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، خارش، درخشان

  ۳۷۸٫ ستم، رسم، رام، مست، امیر، رستم، آستر، ایست، مسیر، سیما، ساری، سرما، تیمار، سمیرا، سرایت، میترا، ترسیم، ریاست، ماتریس، تیمسار

  ۴۰۲٫ نهر، ریز، زین، سنگ، زره، گیس، زنگ، گریس، سنگر، نسیه، سینه، سرنگ، گیره، زرنگ، گریه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه

  ۴۲۲٫ خرس، یار، سیخ، خیس، خیک، آخرت، کرسی، سیرک، آستر، ریخت، سایت، سرخک، کرخت، تاکسی، تاریک، اسکیت، استیک، استخر، خسارت، تسخیر، خاکستر، خاکستری

  ۴۵۴٫ شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس

  ۵۱۰٫ تمر، متر، منت، متن، متکا، متان، ماکت، کتری، ریتم، تمنا، امنیت، آرمین، تیمار، ارمنی، تریاک، کرمان، کرامت، تراکم، کارتن، رامین، تانکر، تامین، نمرات، نیمکت، آنتیک، ماتیک، تمرین، منکرات، رمانتیک، تیرکمان

  ۵۱۹٫ خاک، بشر، خاش، شاخ، شرب، برش، خشک، بارش، خارش، خشاب، شراب، اکبر، رکاب، خارک، شاخک، بارکش، شکراب، خشکبار

  ۵۹۲٫ روی، نوه، گره، گیره، گونه، نیرو، گویا، گیوه، گروه، گریه، گوهر، نیره، یگانه، واگیر، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه

  ۶۵۰٫ دود، ریا، رود، دیار، دریا، نوار، رویا، دودی، اردن، راوی، نادر، درود، دوران، دینار، ویران، رادیو، دیوار، دیدار، رویداد، دریانورد

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “فندق ۲٫۱۵”
  (تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  لینک دانلود

  پاسخ
 15. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۲٫۴”

  ۶۵۱٫ فنا، آنی، آفت، نیت، ناف، یافت، تینا، نظافت، نظافتچی
  ۶۵۲٫ کاپ، بنا، تاک، پکن، پتک، کتان، کاسب، نکبت، نسبت، نبات، بانک، تنبک، تانک، ساکن، پاکت، پاتک، آبستن، تناسب، پستانک، پستبانک
  ۶۵۳٫ رای، یاس، یار، ترد، تار، دیر، دسر، درس، رسید، اسیر، آدرس، ساری، درست، تدریس، سرایت، دستیار
  ۶۵۴٫ ایل، امر، دیگ، دمر، ریگ، ریل، لیگ، لیر، میل، مری، مرد، مار، دلیر، دلار، درام، ریمل، گلیم، گریم، گاری، مراد، مدیر، مدار، مادر، دلگیر، دلگرم، گرامی، گالری، ملایر، ملارد، میلگرد
  ۶۵۵٫ آرش، مور، شور، شوخ، شمر، وام، خوش، مورخ، موخر، مشام، مخمر، خروش، خاموش، خوشمرام
  ۶۵۶٫ زین، زری، ریز، ران، زینت، زیان، زرین، نیاز، نازی، انتر، رزین، رانت، رازی، تینر، نیترات، ترانزیت
  ۶۵۷٫ تقی، قیف، قیر، قوی، فوت، فقر، فرق، وقف، وقت، وفق، ورق، رفیق، توقف، توری، تورم، ترقی، قیمت، قوری، قمری، فوری، فقیر، موقت، موفق، مقوی، مترو، تیمور، توقیف، توفیق، توفیر، تقویم، تفریق، متوقف، متفرق، موفقیت
  ۶۵۸٫ کاخ، فلک، فرخ، فخر، لاک، خفا، کالا، فاخر، اراک، خلاف، خارک، خارا، افکار، خلافکار
  ۶۵۹٫ جنس، رنج، نظر، نجس، جنین، سنین، نظیر، نسرین، نظرسنجی
  ۶۶۰٫ تاج، تاب، جیب، جزا، جاز، بیت، باج، سیب، سزا، سبز، ساز، آسیب، آبزی، آبجی، جایز، زیست، زیبا، بیست، بیات، بسیج، بازی، سبزیجات
  ۶۶۱٫ هند، یمن، چمن، چدن، نهی، عید، عهد، عمد، عده، مین، منچ، عمید، عمده، میهن، مهدی، معین، معنی، معده، معدن، مدنی، مدعی، ندیمه، مدینه، معدنچی
  ۶۶۲٫ هنر، انگ، اره، رهن، رها، رنگ، راه، گنگ، گله، گرگ، گره، نهر، لگن، انگل، گناه، گران، گاله، گالن، نگار، نهال، لنگر، آهنگر، گلنار، گرگان، لنگرگاه
  ۶۶۳٫ کمر، کلم، کسر، کرم، غسل، رسم، ملک، مرغ، سیم، سیل، سرم، کمیل، کسری، کریم، کرسی، ریسک، مسیر، مرسی، سیکل، سیرک، کمیسر، کلسیم، سیمرغ
  ۶۶۴٫ یقه، آیه، ماه، ریه، قهر، قرن، نمره، نقره، نامه، مایه، ماهی، رمان، قیمه، قیام، قهار، قمار، قران، قایم، قاره، یرقان، آرمین، ارمنی، مهیار، منقار، رامین، قناری، قرینه، قرنیه، اهریمن، قهرمان
  ۶۶۵٫ نسل، طلا، طاس، لنت، سطل، سال، اطلس، تنیس، تسلط، لیست، سینا، سیال، سنتی، سالن، آستین، استیل، لاتین، سلطنت، سلطان، سلطانی
  ۶۶۶٫ حیا، تقی، تحت، قایق، حیات، تحقق، یاحق، حقیقت، حقایق، تحقیق، تحقیقات
  ۶۶۷٫ مزه، مرز، بره، رمز، رزم، رجب، زجر، جزر، جرم، جبر، مهیج، مهیب، مجهز، مجری، مجرب، هیزم، جیره، بیمزه، بزمجه، جزیره، جریمه، جربزه
  ۶۶۸٫ دیش، شخم، شیخ، شهد، میش، میخ، خیمه، خدمه، خدشه، دخمه، مشهد، خمیده، مهشید، گمشده
  ۶۶۹٫ رفع، طیف، طرف، طرد، فرد، دفع، عمر، عطف، عطر، عرف، مفید، مفرد، معطر، معرف، مطیع، رفیع، ردیف، فرید، فرعی، معرفی
  ۶۷۰٫ ریش، گوی، گول، گوش، گور، گلو، نیش، نور، نشر، شیر، شنل، رینگ، روشن، یورش، لشگر، گویش، گونی، گوشی، نیرو، نگرش، گوریل، شیلنگ، شروین، شنگول
  ۶۷۱٫ یزد، دعا، درز، زرد، عزا، عار، دراز، ایزد، ایدز، آزار، آزاد، آریا، ادعا، زاری، عاری، عادی، ایراد، آزادی، عزادار، عزاداری
  ۶۷۲٫ اوت، امت، اتم، عمو، عبا، وبا، وات، بام، طبع، مطب، مات، تواب، تابع، عوام، توابع، مطبوع، مطبوعات
  ۶۷۳٫ خیز، خیر، خزر، کاری، اخیر، خیکی، خیار، خاکی، ریکا، یاری، زیرک، کاریز، خرازی، زکریا، خاکریز، زیرخاکی
  ۶۷۴٫ کشو، کشت، آتش، نوک، نوح، نشت، ناو، تنش، تشک، شوک، شوت، شنا، حوا، حنا، وان، کاوش، کاشت، نشات، توان، شنوا، وحشت، وانت، واکنش، وحشتناک
  ۶۷۵٫ رخت، خرس، خرج، تخس، سرخ، سخت، آجر، جرات، خارج، تاجر، سارا، ساخت، آخرت، اختر، اجرت، اجرا، جسارت، خسارت، استخر، اسارت، اخراج، ساختار، استخراج
  ۶۷۶٫ شهر، هوش، هدر، دوم، دوش، دور، دره، رشد، رده، شوهر، شوره، شرور، دوره، درهم، روده، رشوه، مورد، مرور، مرشد، مرده، شمرده، مشهور
  ۶۷۷٫ نان، غنی، غرش، غار، شیار، نشان، ناشر، رانش، نشانی، غارنشین
  ۶۷۸٫ وفا، وال، طول، طفل، لطف، لاف، اول، آلو، والا، لطفا، الان، طوفان، افلاطون
  ۶۷۹٫ نود، نفر، یون، دیو، دفن، فنر، نوید، درون، روند، فرود، فرنی، فردین، فریدون، فروردین
  ۶۸۰٫ سیر، لیس، سیل، لیتر، رتیل، آسیا، رسالت، تالار، سریال، سالار، ایالت، الیاس، ارسال، آتاری، لاتاری، سیارات، آستارا، استرالیا

  پاسخ
 16. امیر

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “فندق” هم اومد. ضمن تشکر از طراحان بازی، برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) آپدیت پاسخ های بازی “فندق ۲٫۷۵”

  ۶۸۱٫ موز، روز، کوه، کور، کره، زور، زره، قوم، موزه، مرکز، مرزه، روزه، کوره، قرمز، قوزک، رزومه
  ۶۸۲٫ دکه، دبه، نمک، نرم، بند، بدن، کبد، دکمه، دنبه، نبرد، بهمن، بنده، بندر، برکه، بدنه، مرکب، مدرک، کربن، برنده، کمربند
  ۶۸۳٫ کار، بار، ربا، زبر، اکبر، آبکی، رکاب، بیکار، باریک، رکابی، زیرابی
  ۶۸۴٫ ملت، مسن، نفس، سنت، سفت، لمس، منفی، نسیم، فیلم، تنفس، تلفن، تسلیم، تفلیس
  ۶۸۵٫ تخم، تاس، خمس، ختم، خام، ماست، خانم، خاتم، آسان، امانت، استان، سامان، ساختمان
  ۶۸۶٫ هوا، هار، روی، آهو، پیر، پره، قوری، یاور، پویا، پارو، قواره، روپیه، پاورقی
  ۶۸۷٫ دام، آدم، جام، مداد، مجدد، جامد، مجید، جدید، داماد، امداد، اجداد، جامدادی
  ۶۸۸٫ لبه، مبل، مال، باغ، آغل، مبلغ، ماله، غلبه، غلام، بالن، بالغ، انبه، اغلب، نغمه، بهنام، نابغه
  ۶۸۹٫ آرم، مرگ، گلف، گرم، گام، ارگ، مایل، ریال، گرما، فامیل، فالگیر
  ۶۹۰٫ گرز، گاو، گاز، شاه، وزش، آرزو، ارزش، گوهر، گوشه، گراز، زهرا، ورزش، گوارش، گزارش، شاهرگ، ورزشگاه
  ۶۹۱٫ شاد، نقش، نقد، قند، اندک، دکان، دانش، نقاش، قناد، قندان، قندشکن
  ۶۹۲٫ رحم، آرم، حرم، حرص، مصر، رحیم، صحرا، حصیر، حصار، حریم، حریص، حرام، رایحه، محاصره
  ۶۹۳٫ مات، عام، آفت، معاف، تاسف، ساعت، مسافت، متاسف، استعفا
  ۶۹۴٫ نوه، هلو، هتل، کهن، لکه، تله، ولت، کله، نکته، لکنت، توکل، تونل، کوله، کوتوله
  ۶۹۵٫ شفا، شرم، شام، فرش، فاش، شیار، شوفر، مایو، امور، فشار، شریف، فروش، مشاور، فراموش
  ۶۹۶٫ راس، سیم، سار، ایمن، امین، ساری، سینا، مسری، سیما، سرما، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار
  ۶۹۷٫ همت، مته، عمه، عمل، علم، علت، تاول، مولا، مهلت، املت، علوم، عامل، عالم، متاهل، عوامل، علاوه، علامه، علامت
  ۶۹۸٫ وجب، جان، کوک، کبک، کاج، باکو، بانو، واجب، جواب، جنوب، جناب، کوکب، کوبا، بانکوک، کنجکاو
  ۶۹۹٫ تپه، تهی، زیپ، کاه، آهک، تیکه، تکیه، تازه، هیات، زکات، یکتا، پیاز، پیتزا، پاکیزه
  ۷۰۰٫ گسل، خپل، سوپ، سوا، پول، پلو، پاس، سوال، الگو، پاسخ، پاسخگو
  ۷۰۱٫ زین، ناز، جزا، زینب، زیان، زبان، نیاز، نازی، ناجی، اجزا، آبجی، آبان، نایاب، انبیا، جانباز
  ۷۰۲٫ ماچ، چرم، چاه، همزن، اهرم، زمان، نماز، چهار، چنار، چانه، چاره، راهزن، مهران، چمران، چمنزار
  ۷۰۳٫ زوج، جهت، وجه، گیج، توجه، هویج، جیوه، گیوه، گوجه، تجویز، تجهیز، تجزیه
  ۷۰۴٫ توپ، تند، سود، سوت، دین، دست، پست، تیوپ، سپید، دوست، یونس، پوست، تندیس، تدوین، دویست، پیوند، پیوست، پوتین، پسوند
  ۷۰۵٫ مضر، مرض، متر، ترم، رضا، ضمن، محضر، ترحم، رحمت، راحت، ضامن، حضرت، حرمت، حاضر، حاتم، رمضان، رحمان، ضمانت، حضانت
  ۷۰۶٫ سرب، نرخ، چین، چسب، چرخ، چرب، بیخ، برس، خبر، سرنخ، چربی، خبرچین
  ۷۰۷٫ ننگ، ننه، سنگ، گونه، گروه، نهنگ، نرگس، سوره، سنگر، سرنگ، گرسنه، سرهنگ، سرنگون
  ۷۰۸٫ سپر، آرا، پسر، لامپ، سلام، سالم، آمپر، املا، آمار، آرام، پارس، امسال، الماس، اسلام، پارسال
  ۷۰۹٫ نیک، کیک، کمک، مینو، منور، رکیک، نیکو، نوکر، کویر، کمین، نیمرو، کنکور، کروکی
  ۷۱۰٫ بیم، تیر، تره، ترب، تبر، هرات، بیمه، بهار، تیره، تمبر، تباه، تایر، مرتب، مربی، مربا، بیمار، بامیه، باتری، تیمار، اهمیت، مهتاب، مهارت، مراتب، مهتابی
  ۷۱۱٫ لال، قفل، قفا، قتل، فال، فاق، آقا، افق، قافل، قاتل، تقلا، اتاق، اقفال، لااقل، اتفاق
  ۷۱۲٫ نوع، نفع، وضع، فیض، عوض، عود، عفو، عضو، ضعف، عوضی، ضعیف، ضدعفونی
  ۷۱۳٫ لقب، لبو، بوق، قلم، قلب، عمق، عقل، مقوا، معلق، قلاب، قبول، قالب، واقع، عقاب، عاقل، مقابل، معقول، آلبوم، عواقب
  ۷۱۴٫ دوا، دار، آرد، دارو، هاشم، ارشد، اردو، ارده، شاهد، مواد، ماشه، ماده، دشوار، هموار، هشدار، شواهد، شماره، شاهرود، مشاوره
  ۷۱۵٫ قوت، وقت، ذوق، ذات، توقع، تقوا، واقعه، آذوقه
  ۷۱۶٫ محو، حوا، میوه، محیا، وحشی، شیوه، حومه، حاوی، همایش، حواشی، حاشیه
  ۷۱۷٫ جلا، جسم، مهم، سهام، جمله، جلسه، جاهل، جامه، مماس، مجله، مجلس، مجسم، مجال، ماسه، لامسه، مهاجم، مساله، مجسمه
  ۷۱۸٫ رام، امن، منگ، ماش، نما، نام، شمار، یگان، امیر، منشی، مشنگ، نرمش، گرانش، میگرن، ماشین، نگارش، نمایش، گرمایش، نمایشگر
  ۷۱۹٫ ورق، ریگ، رنگ، قیر، قوی، قرن، رونق، یقین، قرون، قیرگونی
  ۷۲۰٫ سیخ، سخن، ترک، ترس، خنک، سینک، سرخک، نخست، کتری، تیرک، کنسرت، تسکین، تسخیر، رختکن

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “فندق ۲٫۷۵”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج