پاسخنامه کامل بازی واژه پز

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


واژه پز مرحله ۱
ادب، باد
واژه پز مرحله ۲
رها، راه، اره
واژه پز مرحله ۳
امر، مار، رام، ما
واژه پز مرحله ۴
ارس، راس، سار، رسا، سر، رس
واژه پز مرحله ۵
دما، مد، دام
واژه پز مرحله ۶
رقص، قرص، قصر
واژه پز مرحله ۷
خشم، مخ، شخم، خم
واژه پز مرحله ۸
بت، تب، ثبت
واژه پز مرحله ۹
کشک، کش، شک
واژه پز مرحله ۱۰
خیش، شیخ، یخ
واژه پز مرحله ۱۱
شادی، شیدا، شاید، یاد
واژه پز مرحله ۱۲
گوزن، وزن، زنگ
واژه پز مرحله ۱۳
باطن، ناب، طناب، بنا
واژه پز مرحله ۱۴
هزار، راز، زهرا، هرز، زره، زهر
واژه پز مرحله ۱۵
خان، نخ، خانه، نه
واژه پز مرحله ۱۶
تفلن، نفت، تلفن، تلف
واژه پز مرحله ۱۷
فعال، علف، فاعل، فال
واژه پز مرحله ۱۸
قالی، یال، لایق، ایل
واژه پز مرحله ۱۹
فقیر، قیف، رفیق، قیر
واژه پز مرحله ۲۰
شامل، شال، شمال، ماش
واژه پز مرحله ۲۱
روال، روا، وال، اول، لار
واژه پز مرحله ۲۲
ملکه، کله، مهلک، لکه، کلمه، کلم
واژه پز مرحله ۲۳
فارس، سار، افسر، ارس، سفر
واژه پز مرحله ۲۴
مدار، دام، مادر، دما، مراد، مرد، درام، مار
واژه پز مرحله ۲۵
حوله، هل، هلو، لوح
واژه پز مرحله ۲۶
سوار، سرو، راسو، روس، رسوا، رسا
واژه پز مرحله ۲۷
رکاب، ابر، اکبر، بار، باک، کار
واژه پز مرحله ۲۸
آداب، باد، آباد، ادب، آب
واژه پز مرحله ۲۹
دایه، دیه، ایده، هادی
واژه پز مرحله ۳۰
درنگ، رند، گردن، رنگ، گرد
واژه پز مرحله ۳۱
ابهر، رها، بهار، راه، بره
واژه پز مرحله ۳۲
نجوا، اوج، جوان، ناو، جان، وان
واژه پز مرحله ۳۳
کفاش، کشف، شکاف، شفا، کاشف، اشک
واژه پز مرحله ۳۴
تالش، شال، تلاش
واژه پز مرحله ۳۵
سیاه، یاس، سایه
واژه پز مرحله ۳۶
موسی، سیم، سوم، سمی
واژه پز مرحله ۳۷
دختر، رخت، درخت، خرد
واژه پز مرحله ۳۸
مونس، سوم، سمنو، منو
واژه پز مرحله ۳۹
مسلط، لمس، طلسم، سطل
واژه پز مرحله ۴۰
هوا، اسوه، ساوه، هوس
واژه پز مرحله ۴۱
مالک، کال، کلام، کما، ملاک، کمال
واژه پز مرحله ۴۲
لانه، نهال، ناله، اهل
واژه پز مرحله ۴۳
ضمیر، مریض، مضر
واژه پز مرحله ۴۴
زمان، نام، نماز، ناز، امن
واژه پز مرحله ۴۵
صرف، صفر، فرصت، صفت، رفت
واژه پز مرحله ۴۶
مربع، عمر، معبر، ربع، عرب
واژه پز مرحله ۴۷
سپاه، پاس
واژه پز مرحله ۴۸
تشنه، هشت، شته، تنه
واژه پز مرحله ۴۹
داس، حسد، حدس، اسد، احد
واژه پز مرحله ۵۰
ذغال، غذا
واژه پز مرحله ۵۱
کلید، دکل، یدک
واژه پز مرحله ۵۲
معدل، عدل، علم، عمل، مدل
واژه پز مرحله ۵۳
زمین، میز، مین، یمن، نیم
واژه پز مرحله ۵۴
کشمش، شکم، شمشک، شمش، مشک
واژه پز مرحله ۵۵
مرتع، عمر، متر، ترم
واژه پز مرحله ۵۶
عالی، ایل، عیال، یال، لعیا، علی
واژه پز مرحله ۵۷
وجود، وجد، جودو، جود
واژه پز مرحله ۵۸
نخود، خون، نود، خود
واژه پز مرحله ۵۹
وقفه، وقف، فقه، فوق
واژه پز مرحله ۶۰
شیما، ماش، شامی، میش، شام، شما
واژه پز مرحله ۶۱
جوشش، جوش، شوش
واژه پز مرحله ۶۲
کاوه، کاه، کاهو، کوه، هوا
واژه پز مرحله ۶۳
درست، سرد، دست، ترس، دسر، درس
واژه پز مرحله ۶۴
مغرب، غرب، مرغ
واژه پز مرحله ۶۵
روشن، روش، نشر، رنو، نور
واژه پز مرحله ۶۶
همتا، اتم، همت، هما، ماه، امت
واژه پز مرحله ۶۷
کسری، کرسی، سیر، سیرک، کسر، ریسک
واژه پز مرحله ۶۸
حمله، حمل، محله، محل
واژه پز مرحله ۶۹
گرمک، مکر، گمرک، گرم، مرگ، کمر، کرم
واژه پز مرحله ۷۰
شجاع، عاج، عشا
واژه پز مرحله ۷۱
مرتب، متر، تمبر، ترم، ترب، تبر
واژه پز مرحله ۷۲
صادق، صدا، قاصد، قصد، صدق
واژه پز مرحله ۷۳
دفاع، دفع، فدا، دعا
واژه پز مرحله ۷۴
کاسه، سکه، کاه
واژه پز مرحله ۷۵
پولک، پول، کلوپ، پلو، پوک، پلک
واژه پز مرحله ۷۶
پاداش، ادا، شاد
واژه پز مرحله ۷۷
درخشش، خرد، رخش، رشد
واژه پز مرحله ۷۸
خرداد، خار، رخداد، خدا، درد، خرد
واژه پز مرحله ۷۹
مسلسل، لمس، ملس، ملل
واژه پز مرحله ۸۰
مرتضی، مضر، مریض، تیر، ضمیر، ترم، تیم، متر
واژه پز مرحله ۸۱
فرهنگ، نفر، فرنگ، گره، هنگ، هنر، رنگ، رهن
واژه پز مرحله ۸۲
مجسمه، مهم، جسم، سهم، سمج
واژه پز مرحله ۸۳
منظم، متن، نظم، منت
واژه پز مرحله ۸۴
گفتگو، گفت
واژه پز مرحله ۸۵
رهگذر، گره، ذره، گهر
واژه پز مرحله ۸۶
هندسه، هند، سهند، سند
واژه پز مرحله ۸۷
توتون، توت
واژه پز مرحله ۸۸
مخلوط، طول، ملخ
واژه پز مرحله ۸۹
روپوش، روش، شور، پرش، ورشو، پرو
واژه پز مرحله ۹۰
سمپاش، پشم، پاس، شمس، اسم، ماش، شما
واژه پز مرحله ۹۱
خوشگل، گوش، خوش، گلو
واژه پز مرحله ۹۲
قانون، نان، قوا، وان، ناو
واژه پز مرحله ۹۳
قاصدک، صدا، قاصد، صدق، صادق
واژه پز مرحله ۹۴
ارسال، سال، سالار، سار، سارا، ارس، لار
واژه پز مرحله ۹۵
زیپ، آشپز، آشپزی
واژه پز مرحله ۹۶
دیشب، بید، شیخ، شیب، بخش
واژه پز مرحله ۹۷
سلطنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، لنت
واژه پز مرحله ۹۸
الفبا، فال، بال، بلا
واژه پز مرحله ۹۹
معجون، عمو، نجوم، موج، منو، جمع
واژه پز مرحله ۱۰۰
سنندج، جنس، سنجد، سند، جسد
واژه پز مرحله ۱۰۱
توسعه، سوت، وسعت، سهو، تهوع
واژه پز مرحله ۱۰۲
استان، سنت، ناسا، است
واژه پز مرحله ۱۰۳
تحریر، تیر، حیرت، حریر
واژه پز مرحله ۱۰۴
جمشید، میش، مجید، جدی، یشم
واژه پز مرحله ۱۰۵
لبخند، دخل، بلند، بدن، نخل، بلخ
واژه پز مرحله ۱۰۶
خرچنگ، چرخ، چنگ، رنگ، نرخ، خنگ
واژه پز مرحله ۱۰۷
تقسیم، ستم، قسمت، تیم، قیمت، سمت، قسم، تقی
واژه پز مرحله ۱۰۸
مهاجم، هما، جامه، جام، ماه، مهم
واژه پز مرحله ۱۰۹
فسیل، فیل، سیل
واژه پز مرحله ۱۱۰
شیطان، شنا، نشاط، نیش، ناشی
واژه پز مرحله ۱۱۱
اصول، فصل، وصال، فال، وفا، صفا، وصل، صاف
واژه پز مرحله ۱۱۲
یتیم، تقی، قیمت، تیم، قیمتی
واژه پز مرحله ۱۱۳
محضر، رضا، حاضر، مار، حرام، مضر، مرض، رحم
واژه پز مرحله ۱۱۴
نجابت، جان، نجات، تاج، نبات، بنا، جناب، بتن
واژه پز مرحله ۱۱۵
تنیس، نیست، سنت، تقی، نقی، سنتی
واژه پز مرحله ۱۱۶
آویشن، نیش، شیون، وین
واژه پز مرحله ۱۱۷
پاپوش، پاپ
واژه پز مرحله ۱۱۸
اسفند، ندا، فساد، نفس، فاسد، داس، دفن، فدا
واژه پز مرحله ۱۱۹
معلوم، علم، معمول، عمل، علوم، عمو، مملو، عموم
واژه پز مرحله ۱۲۰
وخیم، میخ، خویش، یشم، شوخی، شیخ، موش، خشم
واژه پز مرحله ۱۲۱
گلاب، گلف، بال، بلا، فال
واژه پز مرحله ۱۲۲
سمنان، نام، امن، نان، اسم
واژه پز مرحله ۱۲۳
چاله، لپه، پاچه، چاه، اهل، پله، چاپ، چهل
واژه پز مرحله ۱۲۴
تیشه، تهی، هشت، شته
واژه پز مرحله ۱۲۵
سرور، سرد، سرود، درو، رود، سرو
واژه پز مرحله ۱۲۶
آموزش، موز، وزش، موش، شوم
واژه پز مرحله ۱۲۷
بردار، ادب، دربار، ابر، ربا، دار، باد، ابد
واژه پز مرحله ۱۲۸
بخار، ابر، خراب، چرب، چرخ، خبر، خار، بار
واژه پز مرحله ۱۲۹
امامت، اتم، ماما، امت، امام، تمام، ماتم، اما
واژه پز مرحله ۱۳۰
گیلاس، لیگ، سیال، سال، ایل، گیس، یاس، سیل
واژه پز مرحله ۱۳۱
ایثار، ارث، ثریا، ریا، یار، اثر
واژه پز مرحله ۱۳۲
آمنه، مهد، آدم، آهن، نمد
واژه پز مرحله ۱۳۳
آلبوم، مبل، آلو، بوم، آمل
واژه پز مرحله ۱۳۴
شمشیر، ریش، شمش، میش، شیر، شرم
واژه پز مرحله ۱۳۵
احساس، ساس، اساس، حساس
واژه پز مرحله ۱۳۶
کارون، رون، روان، کور، نوکر، کار
واژه پز مرحله ۱۳۷
چرخش، ریش، چرخ، رخش، شیخ، شیر
واژه پز مرحله ۱۳۸
کرور، فکر، کفر، کور، فکور
واژه پز مرحله ۱۳۹
بیهوش، شبه، بیشه، هوش، شیب، شیوه
واژه پز مرحله ۱۴۰
ترتیب، ترب، تربیت، بیت، تبر، تیر، تیتر
واژه پز مرحله ۱۴۱
قنداق، دنا، ندا، قناد، نقد، قند
واژه پز مرحله ۱۴۲
بزرگ، گرز، زرگر، برگ
واژه پز مرحله ۱۴۳
زیتون، وزن، ونیز، تیز، زینت
واژه پز مرحله ۱۴۴
یخچال، ایل، خیال، چای، خال
واژه پز مرحله ۱۴۵
مرغوب، غرب، غروب، بوم، مرغ، مغرب
واژه پز مرحله ۱۴۶
محکوم، موم، محکم، حکم، محو، محک
واژه پز مرحله ۱۴۷
حمام، مزاح، مزاحم
واژه پز مرحله ۱۴۸
ارده، اره، پاره، دره، پرده، راه
واژه پز مرحله ۱۴۹
زبان، بنا، بانک، بنز، باک، نازک
واژه پز مرحله ۱۵۰
فومن، منفی، فنی، مینو، یمن
واژه پز مرحله ۱۵۱
شطرنج، شرط، جشن، رنج
واژه پز مرحله ۱۵۲
نسترن، ترس، نترس، سنت
واژه پز مرحله ۱۵۳
جنوب، بانو، جناب، جوان، واجب، وجب
واژه پز مرحله ۱۵۴
حکومت، محو، موکت، حکمت
واژه پز مرحله ۱۵۵
لیلا، زلال، یال، ایل، لال
واژه پز مرحله ۱۵۶
گنجشک، گنج، جنگ، جشن
واژه پز مرحله ۱۵۷
هفتاد، افت، هدف، هفت
واژه پز مرحله ۱۵۸
پیتزا، تیپ، پیاز، زیپ، تیز، تایپ
واژه پز مرحله ۱۵۹
مجوز، زوج، موز، موج، زود، مزد
واژه پز مرحله ۱۶۰
اصطبل، طلب، اصل، باطل، بال، طلا
واژه پز مرحله ۱۶۱
پروژه، رژه، پژو، پوره
واژه پز مرحله ۱۶۲
متخصص، تخم، تخصص، ختم، مختص
واژه پز مرحله ۱۶۳
کمیاب، باک، کما
واژه پز مرحله ۱۶۴
بازو، گاو، گاز، وبا، باز
واژه پز مرحله ۱۶۵
معکوس، سوم، مسکو، سمعک، عکس
واژه پز مرحله ۱۶۶
باغچه، چاه، باغ، بچه
واژه پز مرحله ۱۶۷
دکتر، کرد، تند، کدر، درک، ترک
واژه پز مرحله ۱۶۸
روغن، نوار، ناو، غار، رنو، نور
واژه پز مرحله ۱۶۹
سینا، یاس، این، پاس
واژه پز مرحله ۱۷۰
هافبک، باک، کاه، کافه
واژه پز مرحله ۱۷۱
محافظ، حفظ، حافظ، حفاظ
واژه پز مرحله ۱۷۲
اندام، ندا، دامن، دنا، امان، امن
واژه پز مرحله ۱۷۳
خودرو، خرد، خود، ورود، رود، درو
واژه پز مرحله ۱۷۴
افراط، طرف، افطار، فطر، اطراف، افرا
واژه پز مرحله ۱۷۵
سرهنگ، سنگ، گرسنه، سنگر، رنگ، نرگس، هنر
واژه پز مرحله ۱۷۶
زنجیر، رنج، رجز، زیر
واژه پز مرحله ۱۷۷
شرافت، فرش، ارتش، ترش، اشرف، فشار، تفرش، رشت
واژه پز مرحله ۱۷۸
متعال، علم، علامت، امت، تعامل، املت
واژه پز مرحله ۱۷۹
قلاب، بقال، شلاق، شال، قالب، قلب، لقب، قاب، ابلق
واژه پز مرحله ۱۸۰
پاتوق، توپ، تقوا، وقت، اتو، پتو
واژه پز مرحله ۱۸۱
اخطار، خطر، خاطر، خطا، خار
واژه پز مرحله ۱۸۲
فولاد، وفا، افول، وال، فال، الف
واژه پز مرحله ۱۸۳
مساعد، دعا، ساعد، داس، معاد، اسم
واژه پز مرحله ۱۸۴
آهنگر، آهن، آهنگ، هنر، رهن، رنگ
واژه پز مرحله ۱۸۵
جهنم، نجم، مهین، میهن، یمن، نجمه
واژه پز مرحله ۱۸۶
هلند، دهان، ناله، دهل، لانه، دانه
واژه پز مرحله ۱۸۷
جریمه، جرم، جهرم، مهر، مهری، ریه
واژه پز مرحله ۱۸۸
ایمنی، امن، نیما، مینا، امین، مانی، ایمن، نام
واژه پز مرحله ۱۸۹
شیرین، نشر، شیر، ریش، نیش
واژه پز مرحله ۱۹۰
پراید، ریا، پریا، پری، پدر، پیدا، دریا، دیر
واژه پز مرحله ۱۹۱
لوبیا، بلا، ویلا، ایل، ایوب، وبا
واژه پز مرحله ۱۹۲
استخر، ارس، خسارت، سخت، ساخت، خرس، راست
واژه پز مرحله ۱۹۳
قزوین، وزن، ونیز، قوی
واژه پز مرحله ۱۹۴
کنسرت، کسر، نترس، ترس، سنت
واژه پز مرحله ۱۹۵
پارسا، پاس، سارا، پسر، پارس، سپر
واژه پز مرحله ۱۹۶
هامون، وان، مونا، نام، نامه، وام
واژه پز مرحله ۱۹۷
مملکت، کلم، مکمل، ملت، ملک، تکلم
واژه پز مرحله ۱۹۸
فایل، جفا، یال، فلج، فال، فیل
واژه پز مرحله ۱۹۹
زنبق، بدن، بنز، قند، نقد، بند
واژه پز مرحله ۲۰۰
سفارت، سفر، راست، ترس، فارس، تار، افسر، ارس
واژه پز مرحله ۲۰۱
رکورد، کور، دکور، درک، رکود، کدو، درو، رود
واژه پز مرحله ۲۰۲
آزیتا، آتی، آیا، تیز
واژه پز مرحله ۲۰۳
وحشت، شوت، حشمت، موش، مشت، شوم
واژه پز مرحله ۲۰۴
شکایت، کیش، یکتا، اشک، شاکی، تشک، کاشت، شیک
واژه پز مرحله ۲۰۵
مراغه، مار، اره، اهرم، رام، ماهر، هما
واژه پز مرحله ۲۰۶
دفینه، هند، دفن، فنی، دیه، دین، هدف
واژه پز مرحله ۲۰۷
فنجان، جان، فنا، نجف، نان، ناف
واژه پز مرحله ۲۰۸
خیال، خدا، خالی، دخل، داخل، خال، یلدا، لیدا، یاد، ایل
واژه پز مرحله ۲۰۹
مهسا، عمه، ماسه، هما، سهام، سهم، ماه
واژه پز مرحله ۲۱۰
تابلو، بال، بتول، بلا، وال، لبو، وبا، اتو

مطالب مرتبط

3 نظر

 1. امیر

  ۱٫ پرویز، پیرو، زور، پرو، پیروز، زیر، زیور، وزیر
  ۲٫ سپرده، هرس، سپهر، سپرد، پرسه، پرده، هدر، پسر
  ۳٫ حالت، حیات، ایل، یال، حیا، حال
  ۴٫ خندان، نان، ندا، ناخن، خدا، دنا، خان
  ۵٫ زندان، ناز، نان، دنا، زدن، زاد، ازن، ندا
  ۶٫ اما، وام، قوم، اقوام، مقوا، قوا
  ۷٫ نیت، تکنیک، تکین، کتک، کیک، نیک، تیک، تکی
  ۸٫ میلی، لیمو، موی، میل، ملی، ولی
  ۹٫ ورزش، وتر، زور، تور، شور، شوت، شتر، رشت
  ۱۰٫ شما، خاموش، اخمو، خشم، شوخ، شخم، شام، شاخ
  ۱۱٫ انجیل، یال، ناجی، جانی، جان، ایل، نیل، نای
  ۱۲٫ اجداد، جدا، داد، ادا
  ۱۳٫ گزینه، زنگ، گینه، نیزه، نهی، نیز، هنگ، زین
  ۱۴٫ متمول، ملت، مملو، موم، مول، ولت
  ۱۵٫ دندان، داد، نان، دنا، ندا
  ۱۶٫ ننگین، ننگ، نگین
  ۱۷٫ پاداش، پاش، ادا، شاد، پاشا
  ۱۸٫ سوپ، پسوند، پوند، پسند، سود، پند، پنس، پود
  ۱۹٫ ناقوس، قوا، اونس، سونا، انس، قوس، وان، ناو
  ۲۰٫ نان، ندا، اردن، دنا، درنا، نادر

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “واژه پز ۱٫۲”

  ۲۳۱٫ داماد، دام، امداد، داد، مداد، دما
  ۲۳۲٫ سلطان، سطل، سال، اطلس، سالن، طلا
  ۲۳۳٫ حیا، حاشیه، شاهی، شاه
  ۲۳۴٫ درس، سرگرد، سرد، سدر، دسر، گرد
  ۲۳۵٫ رشید، ریش، شیر، دیر، رشد
  ۲۳۶٫ تجارت، تاج، تاجر، تار
  ۲۳۷٫ دهکده، دکه، دهه، هدهد
  ۲۳۸٫ بوم، مکتوب، مکتب، موکت
  ۲۳۹٫ اسباب، اسب، بابا، سبب
  ۲۴۰٫ منحنی، یمن، مین، نیم
  ۲۴۱٫ شمشاد، شمش، ماد، دما، شاد، شام، شما، دام
  ۲۴۲٫ قشلاق، شال، قاشق، شلاق
  ۲۴۳٫ همیشه، همه، یشم، میش
  ۲۴۴٫ طاقچه، قاچ، طاق، چاه، چاق
  ۲۴۵٫ سینوس، وین، یونس، سوسن
  ۲۴۶٫ حکومت، حکم، محو، حکمت، موکت، محک
  ۲۴۷٫ درآمد، مرد، آرم، آرد، آدم، درد
  ۲۴۸٫ پرو، پروا، پررو، پارو
  ۲۴۹٫ هنگفت، نفت، هنگ، تفنگ، تنگه
  ۲۵۰٫ عاد، تصاعد، صدا، دعا، عصا، عادت

  پاسخ
 3. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “واژه پز ۱٫۳”

  ثانیه هایی پیش آپدیت بازی “واژه پز” با ۲۰ مرحله ی جدید اومد:

  ۲۵۱٫ برگ، رنگ، آبرنگ
  ۲۵۲٫ اما، جلا، اجل، جام، مال، جمال
  ۲۵۳٫ دعا، عاد، دوا، قوا، واقع، دعوا، عقد
  ۲۵۴٫ تاب، باک، تبت، کتاب
  ۲۵۵٫ رجب، برج، تره، ترب، تبر، تجربه، رتبه، جهت
  ۲۵۶٫ کند، بند، بدن، آکبند، کبد
  ۲۵۷٫ هرم، ترم، مهر، متر، ترمه، تره، مهم، متهم
  ۲۵۸٫ مچاله، اهل، ماه، مال، هما، چاله، چاه
  ۲۵۹٫ بهینه، بین، نهیب، نبی، نهی
  ۲۶۰٫ عادت، تاس، دعا، عدس، دست، سعادت، ساعت، داس
  ۲۶۱٫ مسیحی، سمی، سیم، مسیح، مسی
  ۲۶۲٫ خار، رها، راه، ارج، اره، خارج، خرج، هاجر
  ۲۶۳٫ مادر، مار، مرد، دار، مرداد، دما، درد، دام
  ۲۶۴٫ معتدل، علم، عمل، معدل، عدل، ملت
  ۲۶۵٫ دهلیز، زهد، دیه، یزد، هدی
  ۲۶۶٫ یار، شریف، شکار، کیش، شاکر، اشک، شاکی، کاشی
  ۲۶۷٫ سلیقه، سیل، قله، یقه
  ۲۶۸٫ قربان، ناب، بار، قرن، قاب، ابر، نقاب، برق
  ۲۶۹٫ ریش، تیر، شیر، ترشی، شتر، ترش، رشت
  ۲۷۰٫ قلم، مبل، بوم، بوق، قبل، قلب

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج