پاسخنامه کامل بازی کی می میره

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


کی می میره مرحله ۱
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۲
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۷
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۹
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۰
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۱۱
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۲
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۳
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۱۴
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۱۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۶
نفر پایین و سمت چپ
کی می میره مرحله ۱۷
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۱۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۱۹
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۰
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۲
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۲۴
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۲۵
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۶
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۲۷
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۲۹
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۰
نفر وسط
کی می میره مرحله ۳۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۲
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳۳
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۴
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۳۶
نفر وسط
کی می میره مرحله ۳۷
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۳۸
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۳۹
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۰
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۱
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۲
نفر پایین و سمت چپ
کی می میره مرحله ۴۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۴۴
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۶
نفر پایین و سمت چپ
کی می میره مرحله ۴۷
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۸
نفر وسط
کی می میره مرحله ۴۹
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۰
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۲
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۳
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۴
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۵
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۶
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۷
نفر وسط
کی می میره مرحله ۵۸
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۵۹
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۰
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۶۱
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۲
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶۳
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۶۴
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۵
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶۶
نفر وسط
کی می میره مرحله ۶۷
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۸
نفر سمت چپ
کی می میره مرحله ۶۹
نفر سمت راست
کی می میره مرحله ۷۰
نفر سمت چپ

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج