پاسخنامه کامل بازی پارسیدان

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی


پارسیدان مرحله ۱
بهار
پارسیدان مرحله ۲
آغاز
پارسیدان مرحله ۳
پرستو
پارسیدان مرحله ۴
کاوه
پارسیدان مرحله ۵
خوراک
پارسیدان مرحله ۶
نگین
پارسیدان مرحله ۷
آرش
پارسیدان مرحله ۸
فرشته
پارسیدان مرحله ۹
اهریمن
پارسیدان مرحله ۱۰
چهره
پارسیدان مرحله ۱۱
ایران
پارسیدان مرحله ۱۲
شیدا
پارسیدان مرحله ۱۳
دستمزد
پارسیدان مرحله ۱۴
پری
پارسیدان مرحله ۱۵
پوریا
پارسیدان مرحله ۱۶
پونه
پارسیدان مرحله ۱۷
گریز
پارسیدان مرحله ۱۸
بازرگان
پارسیدان مرحله ۱۹
ریسمان
پارسیدان مرحله ۲۰
بیتا
پارسیدان مرحله ۲۱
ارمغان
پارسیدان مرحله ۲۲
زیبا
پارسیدان مرحله ۲۳
بایگانی
پارسیدان مرحله ۲۴
شادباش
پارسیدان مرحله ۲۵
شاهین
پارسیدان مرحله ۲۶
مارال
پارسیدان مرحله ۲۷
شیرین
پارسیدان مرحله ۲۸
شاهرخ
پارسیدان مرحله ۲۹
بالگرد
پارسیدان مرحله ۳۰
دریافت
پارسیدان مرحله ۳۱
دیدگاه
پارسیدان مرحله ۳۲
بهادر
پارسیدان مرحله ۳۳
هما
پارسیدان مرحله ۳۴
گلبانو
پارسیدان مرحله ۳۵
یاسمن
پارسیدان مرحله ۳۶
پیشرفت
پارسیدان مرحله ۳۷
زیان
پارسیدان مرحله ۳۸
ماهرخ
پارسیدان مرحله ۳۹
شهلا
پارسیدان مرحله ۴۰
بهروز
پارسیدان مرحله ۴۱
نادر
پارسیدان مرحله ۴۲
فروتنی
پارسیدان مرحله ۴۳
پاداش
پارسیدان مرحله ۴۴
یزدان
پارسیدان مرحله ۴۵
سرور
پارسیدان مرحله ۴۶
شکوفه
پارسیدان مرحله ۴۷
بازداشت
پارسیدان مرحله ۴۸
ایوان
پارسیدان مرحله ۴۹
شبنم
پارسیدان مرحله ۵۰
اردشیر
پارسیدان مرحله ۵۱
گلاره
پارسیدان مرحله ۵۲
سپهر
پارسیدان مرحله ۵۳
پژوهش
پارسیدان مرحله ۵۴
گواهی
پارسیدان مرحله ۵۵
روناک
پارسیدان مرحله ۵۶
دلارام
پارسیدان مرحله ۵۷
نریمان
پارسیدان مرحله ۵۸
وارون
پارسیدان مرحله ۵۹
تلافی
پارسیدان مرحله ۶۰
پالایش
پارسیدان مرحله ۶۱
نسترن
پارسیدان مرحله ۶۲
مینو
پارسیدان مرحله ۶۳
تارا
پارسیدان مرحله ۶۴
فروغ
پارسیدان مرحله ۶۵
آزاده
پارسیدان مرحله ۶۶
منوچهر
پارسیدان مرحله ۶۷
شکیبا
پارسیدان مرحله ۶۸
آذرخش
پارسیدان مرحله ۶۹
همایون
پارسیدان مرحله ۷۰
سارا
پارسیدان مرحله ۷۱
آرشام
پارسیدان مرحله ۷۲
ارسلان
پارسیدان مرحله ۷۳
دارایی
پارسیدان مرحله ۷۴
ماندن
پارسیدان مرحله ۷۵
مهیار
پارسیدان مرحله ۷۶
گیتی
پارسیدان مرحله ۷۷
نازبانو
پارسیدان مرحله ۷۸
طناز
پارسیدان مرحله ۷۹
ترانه
پارسیدان مرحله ۸۰
گسترده
پارسیدان مرحله ۸۱
دورنگار
پارسیدان مرحله ۸۲
جاوید
پارسیدان مرحله ۸۳
روبینا
پارسیدان مرحله ۸۴
ماهدخت
پارسیدان مرحله ۸۵
فریبا
پارسیدان مرحله ۸۶
ایرج
پارسیدان مرحله ۸۷
جشن
پارسیدان مرحله ۸۸
نوآوری
پارسیدان مرحله ۸۹
ساره
پارسیدان مرحله ۹۰
فیروزه
پارسیدان مرحله ۹۱
برزین
پارسیدان مرحله ۹۲
بهمن
پارسیدان مرحله ۹۳
آذر
پارسیدان مرحله ۹۴
شاپرک
پارسیدان مرحله ۹۵
پارسا
پارسیدان مرحله ۹۶
فرید
پارسیدان مرحله ۹۷
پریوش
پارسیدان مرحله ۹۸
پریچهر
پارسیدان مرحله ۹۹
پدرام
پارسیدان مرحله ۱۰۰
گشایش
پارسیدان مرحله ۱۰۱
بازه
پارسیدان مرحله ۱۰۲
بستگان
پارسیدان مرحله ۱۰۳
پولاد
پارسیدان مرحله ۱۰۴
تینا
پارسیدان مرحله ۱۰۵
جیران
پارسیدان مرحله ۱۰۶
ساناز
پارسیدان مرحله ۱۰۷
فرشاد
پارسیدان مرحله ۱۰۸
فرزانه
پارسیدان مرحله ۱۰۹
ناپسند
پارسیدان مرحله ۱۱۰
راستین
پارسیدان مرحله ۱۱۱
هیوا
پارسیدان مرحله ۱۱۲
گزند
پارسیدان مرحله ۱۱۳
تباه
پارسیدان مرحله ۱۱۴
ادامه
پارسیدان مرحله ۱۱۵
بهنام
پارسیدان مرحله ۱۱۶
دارا
پارسیدان مرحله ۱۱۷
بنفشه
پارسیدان مرحله ۱۱۸
بازخواست
پارسیدان مرحله ۱۱۹
فرسایش
پارسیدان مرحله ۱۲۰
پیوست
پارسیدان مرحله ۱۲۱
دلناز
پارسیدان مرحله ۱۲۲
دیبا
پارسیدان مرحله ۱۲۳
خسرو
پارسیدان مرحله ۱۲۴
راستا
پارسیدان مرحله ۱۲۵
گزینش
پارسیدان مرحله ۱۲۶
آرمانی
پارسیدان مرحله ۱۲۷
رابو
پارسیدان مرحله ۱۲۸
رامتین
پارسیدان مرحله ۱۲۹
ژیار
پارسیدان مرحله ۱۳۰
ندا
پارسیدان مرحله ۱۳۱
کارایی
پارسیدان مرحله ۱۳۲
نمودار
پارسیدان مرحله ۱۳۳
پیشینه
پارسیدان مرحله ۱۳۴
فرشید
پارسیدان مرحله ۱۳۵
منیژه
پارسیدان مرحله ۱۳۶
مهبانو
پارسیدان مرحله ۱۳۷
ساهی
پارسیدان مرحله ۱۳۸
دادرس
پارسیدان مرحله ۱۳۹
پرستش
پارسیدان مرحله ۱۴۰
چپاول
پارسیدان مرحله ۱۴۱
بخت
پارسیدان مرحله ۱۴۲
آسیب
پارسیدان مرحله ۱۴۳
مهرداد
پارسیدان مرحله ۱۴۴
نازلی
پارسیدان مرحله ۱۴۵
نسرین
پارسیدان مرحله ۱۴۶
مهشاد
پارسیدان مرحله ۱۴۷
شتابان
پارسیدان مرحله ۱۴۸
تبارنامه
پارسیدان مرحله ۱۴۹
بانو
پارسیدان مرحله ۱۵۰
پیشکار
پارسیدان مرحله ۱۵۱
فرخ
پارسیدان مرحله ۱۵۲
یاشار
پارسیدان مرحله ۱۵۳
طرلان
پارسیدان مرحله ۱۵۴
فرجاد
پارسیدان مرحله ۱۵۵
ناب
پارسیدان مرحله ۱۵۶
شرمندگی
پارسیدان مرحله ۱۵۷
پشتوانه
پارسیدان مرحله ۱۵۸
فراز
پارسیدان مرحله ۱۵۹
شهرزاد
پارسیدان مرحله ۱۶۰
سانیار
پارسیدان مرحله ۱۶۱
شمیلا
پارسیدان مرحله ۱۶۲
پیامد
پارسیدان مرحله ۱۶۳
ناپسند
پارسیدان مرحله ۱۶۴
برآورد
پارسیدان مرحله ۱۶۵
ژاله
پارسیدان مرحله ۱۶۶
سپنتا
پارسیدان مرحله ۱۶۷
پروین
پارسیدان مرحله ۱۶۸
پیام
پارسیدان مرحله ۱۶۹
راهکار
پارسیدان مرحله ۱۷۰
ایوان
پارسیدان مرحله ۱۷۱
شگرد
پارسیدان مرحله ۱۷۲
آزیتا
پارسیدان مرحله ۱۷۳
خاتون
پارسیدان مرحله ۱۷۴
داریوش
پارسیدان مرحله ۱۷۵
سام
پارسیدان مرحله ۱۷۶
شگرد
پارسیدان مرحله ۱۷۷
گرایش
پارسیدان مرحله ۱۷۸
انگ
پارسیدان مرحله ۱۷۹
تاوان
پارسیدان مرحله ۱۸۰
بهرام
پارسیدان مرحله ۱۸۱
سولماز
پارسیدان مرحله ۱۸۲
شادمهر
پارسیدان مرحله ۱۸۳
شراره
پارسیدان مرحله ۱۸۴
راهپیمایی
پارسیدان مرحله ۱۸۵
ساختگی
پارسیدان مرحله ۱۸۶
پایدار
پارسیدان مرحله ۱۸۷
رستاخیز
پارسیدان مرحله ۱۸۸
فرهان
پارسیدان مرحله ۱۸۹
فرهاد
پارسیدان مرحله ۱۹۰
کامران
پارسیدان مرحله ۱۹۱
کیانوش
پارسیدان مرحله ۱۹۲
افشانه
پارسیدان مرحله ۱۹۳
زورگیری
پارسیدان مرحله ۱۹۴
سنگدل
پارسیدان مرحله ۱۹۵
فتانه
پارسیدان مرحله ۱۹۶
گرشین
پارسیدان مرحله ۱۹۷
کیوان
پارسیدان مرحله ۱۹۸
گابان
پارسیدان مرحله ۱۹۹
پنداشت
پارسیدان مرحله ۲۰۰
پافشاری
پارسیدان مرحله ۲۰۱
گردشگر
پارسیدان مرحله ۲۰۲
آتوسا
پارسیدان مرحله ۲۰۳
بهداد
پارسیدان مرحله ۲۰۴
پدرام
پارسیدان مرحله ۲۰۵
تورج
پارسیدان مرحله ۲۰۶
آرمیدن
پارسیدان مرحله ۲۰۷
یادآوری
پارسیدان مرحله ۲۰۸
جامین
پارسیدان مرحله ۲۰۹
جهانگیر
پارسیدان مرحله ۲۱۰
خشایار
پارسیدان مرحله ۲۱۱
دادمهر
پارسیدان مرحله ۲۱۲
گیرا
پارسیدان مرحله ۲۱۳
دشمنی
پارسیدان مرحله ۲۱۴
سرخوش
پارسیدان مرحله ۲۱۵
رادبانو
پارسیدان مرحله ۲۱۶
رامین
پارسیدان مرحله ۲۱۷
رژینا
پارسیدان مرحله ۲۱۸
رکسانا
پارسیدان مرحله ۲۱۹
خونبها
پارسیدان مرحله ۲۲۰
بدبختی
پارسیدان مرحله ۲۲۱
ساده
پارسیدان مرحله ۲۲۲
سولان
پارسیدان مرحله ۲۲۳
شادی
پارسیدان مرحله ۲۲۴
شمین
پارسیدان مرحله ۲۲۵
سورنا
پارسیدان مرحله ۲۲۶
لرزه
پارسیدان مرحله ۲۲۷
سرنگون
پارسیدان مرحله ۲۲۸
ژینا
پارسیدان مرحله ۲۲۹
هوشنگ
پارسیدان مرحله ۲۳۰
ویدا
پارسیدان مرحله ۲۳۱
نوید
پارسیدان مرحله ۲۳۲
ستمگر
پارسیدان مرحله ۲۳۳
همانند
پارسیدان مرحله ۲۳۴
هوتن
پارسیدان مرحله ۲۳۵
وریا
پارسیدان مرحله ۲۳۶
نوشین
پارسیدان مرحله ۲۳۷
ناهید
پارسیدان مرحله ۲۳۸
پیوست
پارسیدان مرحله ۲۳۹
هوشمند
پارسیدان مرحله ۲۴۰
میترا
پارسیدان مرحله ۲۴۱
مهسا
پارسیدان مرحله ۲۴۲
گلرخ
پارسیدان مرحله ۲۴۳
مهرآفرین
پارسیدان مرحله ۲۴۴
ماهور
پارسیدان مرحله ۲۴۵
شکارچی
پارسیدان مرحله ۲۴۶
گیلدا
پارسیدان مرحله ۲۴۷
گیسو
پارسیدان مرحله ۲۴۸
گلناز
پارسیدان مرحله ۲۴۹
کیاوش
پارسیدان مرحله ۲۵۰
کیانا
پارسیدان مرحله ۲۵۱
کیان

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج