جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ – جواب و حل کامل بازی ها

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ

 

جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ
جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ
 
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 1
آب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 2
مس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 3
زن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 4
دل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 5
شب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 6
کاج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 7
صدف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 8
فیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 9
شیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 10
جنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 11
زرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 12
شاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 13
عصا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 14
سرب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 15
قلک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 16
کلاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 17
دلار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 18
ابرو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 19
فلفل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 20
صندل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 21
حوله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 22
قیچی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 23
فندک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 24
شربت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 25
نبات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 26
کتری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 27
قطار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 28
سنبل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 29
چادر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 30
پرده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 31
بستنی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 32
بیلچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 33
ناهار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 34
جواهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 35
کرگدن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 36
استخر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 37
کارون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 38
کشمیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 39
باران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 40
اسفند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 41
سماور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 42
اهواز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 43
شاگرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 44
انگور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 45
سخاوت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 46
سرطان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 47
صندوق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 48
مامان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 49
مهندس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 50
شوفاژ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 51
اضطراب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 52
ادبیات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 53
نارنجی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 54
بابونه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 55
عنکبوت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 56
کاروان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 57
کارمند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 58
کاناپه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 59
کیبورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 60
پیراهن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 61
اصفهان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 62
استکان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 63
آلاسکا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 64
دریاچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 65
کامیون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 66
خورشید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 67
شیرینی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 68
کانادا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 69
موبایل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 70
پرتقال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 71
سیستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 72
لاهیجان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 73
عربستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 74
دانشگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 75
تکواندو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 76
اقیانوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 77
ساندویچ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 78
کانتینر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 79
موزاییک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 80
هیمالیا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 81
رستوران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 82
دانشمند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 83
ایتالیا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 84
سرشماری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 85
کارتینگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 86
اوکراین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 87
دانستنی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 88
کوهستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 89
شرمندگی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 90
دانمارک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 91
نمایشگر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 92
کردستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 93
هندوانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 94
بادمجان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 95
کارخانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 96
ورزشگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 97
کانتینر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 98
گردشگری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 99
تروریست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 100
شاهنامه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 101
پیراشکی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 102
راهنمایی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 103
ماکارونی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 104
کرمانشاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 105
تلویزیون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 106
مازندران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 107
بلوچستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 108
دبیرستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 109
چهارشنبه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 110
الگوریتم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 111
سس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 112
بم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 113
مچ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 114
تز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 115
سل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 116
ببر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 117
کمد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 118
میش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 119
کتک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 120
تخت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 121
مغز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 122
ماش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 123
پیچ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 124
عهد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 125
وزن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 126
بنده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 127
ساحل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 128
قرار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 129
راسو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 130
نخود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 131
ماهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 132
سالن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 133
کمند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 134
بالن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 135
ماست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 136
ذغال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 137
قاشق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 138
کتاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 139
عربی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 140
جوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 141
شوهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 142
شانس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 143
حافظ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 144
مادر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 145
جودو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 146
نیمرو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 147
کفتار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 148
زنبیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 149
پیروز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 150
پارچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 151
بادام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 152
فریزر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 153
صاعقه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 154
سرسره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 155
بخاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 156
قافیه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 157
کابوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 158
پراید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 159
اشکنه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 160
مهتاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 161
سمندر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 162
نارون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 163
خندان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 164
فاصله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 165
پیتزا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 166
ترانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 167
سیبری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 168
استاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 169
سالار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 170
خشخاش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 171
گاراژ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 172
قندیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 173
درشکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 174
نمایش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 175
سنگین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 176
پایین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 177
زرافه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 178
بیمار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 179
قلاده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 180
قابلمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 181
باشگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 182
خیابان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 183
آنلاین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 184
سرامیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 185
باقالی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 186
کاشانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 187
پپرونی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 188
کاراته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 189
مبلمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 190
میزبان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 191
کارگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 192
مالیات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 193
پیشخوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 194
اندیمشک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 195
پلاکارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 196
سرایدار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 197
کاراگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 198
بادیگارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 199
دکوراسیون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 200
رز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 201
خط
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 202
غم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 203
پا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 204
جن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 205
خام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 206
رسا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 207
سیب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 208
قوی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 209
سنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 210
یقه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 211
جرم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 212
شیب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 213
صدا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 214
غلط
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 215
ندا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 216
چشم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 217
موز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 218
خان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 219
چاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 220
پتو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 221
ماش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 222
خوب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 223
بغض
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 224
مرز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 225
وال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 226
عدس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 227
برف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 228
خرس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 229
قول
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 230
خمس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 231
فال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 232
شمش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 233
تیپ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 234
ثبت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 235
پشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 236
لوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 237
تپه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 238
یار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 239
جیپ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 240
دیزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 241
غلتک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 242
سمنو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 243
پدال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 244
سنجد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 245
کشتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 246
عیدی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 247
قنات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 248
دیار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 249
بهشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 250
پشمک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 251
طوسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 252
قلدر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 253
سینی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 254
گوجه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 255
مشهد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 256
عرشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 257
مشکی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 258
دلمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 259
شاخه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 260
آگهی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 261
شهید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 262
خمیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 263
خنده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 264
گربه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 265
سعدی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 266
کفاش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 267
کباب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 268
تراش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 269
سرمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 270
کوپه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 271
تنظیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 272
بوشهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 273
جوانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 274
قلابی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 275
آپارات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 276
اقاقیا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 277
خوزستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 278
خم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 279
کر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 280
هل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 281
زر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 282
پل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 283
ریش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 284
محل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 285
رضا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 286
قند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 287
ملی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 288
کشمش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 289
املت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 290
شرکت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 291
قاتل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 292
صادر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 293
کشمکش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 294
کارتل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 295
شناسه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 296
وکالت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 297
آباده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 298
کارامل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 299
احتکار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 300
اختصاص
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 301
میلیون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 302
مرسوله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 303
نماینده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 304
اورانوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 305
گازوئیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 306
خواننده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 307
ژاندارمری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 308
رگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 309
قم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 310
لب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 311
صد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 312
گل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 313
فخر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 314
عمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 315
تاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 316
ادب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 317
شرک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 318
وزیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 319
انگل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 320
حساب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 321
فروش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 322
هندل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 323
جیوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 324
ریال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 325
برکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 326
تگرگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 327
شیار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 328
آرنج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 329
گناه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 330
گلاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 331
کاغذ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 332
قیمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 333
شریک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 334
زمین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 335
قیمت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 336
میوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 337
پیله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 338
آچار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 339
مشتری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 340
هزاره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 341
راهبه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 342
قافله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 343
شیراز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 344
مخروبه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 345
کاربرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 346
اختصار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 347
کارائیب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 348
افغانستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 349
رخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 350
بز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 351
جد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 352
آش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 353
قو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 354
سند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 355
فنا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 356
صبا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 357
بیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 358
حنا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 359
صراف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 360
تبعه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 361
بلال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 362
شیشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 363
حلوا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 364
بابل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 365
شاغل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 366
قمار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 367
مبلغ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 368
هلال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 369
صاحب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 370
پیچک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 371
گوجه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 372
ارزن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 373
وکیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 374
آرامش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 375
واریز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 376
تازگی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 377
شمارش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 378
اتباع
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 379
تاراج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 380
آلاله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 381
اصراف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 382
مواجب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 383
گوارا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 384
لالایی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 385
شیرازه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 386
اعتصاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 387
قندهار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 388
کازرون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 389
ارمنستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 1 (مکتب خانه ی 1) مرحله 390
یاتاقان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 1
سر، نخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 2
خط، کش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 3
زود، پز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 4
یدک، کش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 5
چپ، دست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 6
سر، سخت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 7
آدم، کش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 8
شب، گرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 9
کول، بر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 10
آب، نمک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 11
سر، بار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 12
ماه، رخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 13
دو، قلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 14
آب، قند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 15
گچ، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 16
درد، سر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 17
تنش، زا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 18
هنر، جو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 19
سنگ، دل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 20
پس، رفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 21
خوش، رو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 22
راه، حل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 23
شب، پره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 24
آب، رنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 25
راه، زن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 26
نفر، بر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 27
خر، مگس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 28
سر، بند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 29
لاک، پشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 30
دل، تنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 31
جنگ، جو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 32
شاه، توت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 33
قطب، نما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 34
سیم، چین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 35
مه، آلود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 36
شاه، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 37
آرام، پز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 38
بت، پرست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 39
دل، تنگی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 40
نفس، گیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 41
شیر، موز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 42
سر، رسید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 43
کمر، بند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 44
سر، بلند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 45
مدیر، کل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 46
کف، گرگی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 47
شتر، مرغ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 48
غذا، ساز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 49
بند، باز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 50
دل، بسته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 51
لج، بازی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 52
شاه، دزد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 53
قند، شکن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 54
نمک، دان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 55
شهر، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 56
گاو، آهن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 57
جاه، طلب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 58
سال، گرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 59
دروغ، گو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 60
زرد، آلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 61
کیف، قاپ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 62
حشره، کش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 63
هفت، سین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 64
عدس، پلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 65
شاه، راه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 66
مار، پیچ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 67
پیش، رفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 68
میز، گرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 69
آرام، گاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 70
نفس، تنگی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 71
گرم، سیری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 72
سرخ، پوست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 73
قرار، داد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 74
خوش، شانس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 75
وحشت، زده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 76
شاه، نشین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 77
ذغال، سنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 78
حواس، پرت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 79
آرایش، گر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 80
ناخن، گیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 81
خنده، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 82
هنر، پیشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 83
بانک، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 84
چشم، پوشی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 85
جان، پناه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 86
خوش، شناس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 87
خود، نویس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 88
درآمد، زا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 89
دیده، بان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 90
خام، خوار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 91
جمع، آوری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 92
نور، چشمی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 93
پس، انداز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 94
خدا، پرست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 95
امام، زاده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 96
اتاق، خواب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 97
کشتی، گیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 98
شهر، بانو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 99
نادر، شاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 100
جهان، گرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 101
مار، ماهی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 102
آتش، نشان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 103
چهل، چراغ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 104
چلو، کباب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 105
بزرگ، راه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 106
گوجه، سبز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 107
برادر، زن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 108
پدر، بزرگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 109
شیشه، شور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 110
آب، معدنی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 111
زیر، زمین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 112
جا، لباسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 113
سوار، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 114
سنگ، نورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 115
بمب، افکن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 116
تاس، کباب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 117
نجات، بخش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 118
خراب، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 119
کوه، نورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 120
اجاق، گاز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 121
ریش، سفید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 122
سایه، بان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 123
آتش، فشان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 124
چراغ، قوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 125
خانه، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 126
گردن، بند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 127
خدمت، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 128
شمشیر، زن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 129
سر، افراز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 130
زیر، انداز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 131
استان، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 132
شیرین، عقل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 133
مدیر، عامل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 134
سخت، افزار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 135
آشپز، خانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 136
سینه، پهلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 137
کار، پرداز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 138
قرمه، سبزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 139
خلیج، فارس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 140
نرم، افزار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 141
خود، پرداز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 142
کارت، خوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 143
ریسک، پذیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 144
کوله، پشتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 145
مدار، بسته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 146
کولر، گازی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 147
توت، فرنگی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 148
اسباب، کشی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 149
سیب، زمینی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 150
هیجان، زده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 151
دانش، آموز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 152
جوجه، تیغی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 153
عقب، نشینی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 154
جارو، برقی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 155
کتاب، خانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 156
چشم، انداز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 157
امیر، کبیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 158
خاک، انداز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 159
بندر، عباس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 160
پرورش، گاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 161
پیمان، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 162
فوق، دکترا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 163
مغازه، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 164
عذر، خواهی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 165
صرفه، جویی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 166
فرمان، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 167
بین، الملل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 168
اسباب، بازی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 169
پارچه، فروش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 170
صورت، مسئله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 171
زاینده، رود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 172
رئیس، جمهور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 173
موسیقی، دان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 174
زیر، دریایی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 175
شیرین، بیان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 176
رنگین، کمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 177
شرکت، کننده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 178
سیاست، مدار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 179
دست، پرورده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 180
دندان، پزشک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 181
جمعه، بازار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 182
پدر، خوانده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 183
آفتاب، پرست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 184
مصرف، کننده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 185
دیوانه، وار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 186
نتیجه، گیری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 187
شگفت، انگیز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 188
زیست، شناسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 189
وکیل، مدافع
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 190
پنهان، کاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 191
سرمایه، گذار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 192
دروازه، قرآن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 193
شرکت، تعاونی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 194
تولید، کننده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 195
چشم، به، راه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 196
برنامه، ریزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 197
تک، تیر، انداز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 198
منحصر، به، فرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 199
شیر، موز، بستنی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 200
فیلم، نامه، نویس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 201
دوغ، آب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 202
به، یار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 203
سرد، سیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 204
دام، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 205
عزا، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 206
چرخ، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 207
تن، پرور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 208
درد، آور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 209
فال، گیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 210
خنده، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 211
حساب، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 212
پنچر، گیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 213
کیلو، متر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 214
استاد، یار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 215
سیمان، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 216
دل، دار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 217
بی، تاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 218
خر، گوش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 219
لب، سوز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 220
غرب، زده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 221
با، عرضه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 222
گلو، گاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 223
سوزن، بان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 224
غم، انگیز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 225
بی، تفاوت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 226
شهر، آورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 227
نا، مناسب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 228
تخت، جمشید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 229
شناس، نامه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 2 (مکتب خانه ی 2) مرحله 230
شهید، پرور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 1
گل، خار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 2
خیر، شر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 3
شاخ، دم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 4
تو، شما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 5
تر، خشک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 6
زر، سیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 7
تب، درد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 8
آب، برق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 9
مخ، هوش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 10
پا، قلب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 11
لک، پیس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 12
جر، بحث
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 13
گل، خاک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 14
پر، بال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 15
غم، غصه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 16
خم، برش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 17
سس، نمک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 18
رگ، خون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 19
نخ، کوک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 20
جد، پدر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 21
سد، رود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 22
زن، مرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 23
تن، بدن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 24
رخ، نما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 25
تل، تپه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 26
سه، هفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 27
نی، نوا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 28
شش، ریه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 29
شک، ریا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 30
نم، خیس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 31
سن، سال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 32
شب، روز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 33
سم، مرگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 34
آب، آتش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 35
آج، کفش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 36
غش، ضعف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 37
شل، سفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 38
حل، فصل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 39
نه، هشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 40
کج، صاف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 41
فر، گاز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 42
دی، مهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 43
سر، راز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 44
کر، کور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 45
قد، وزن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 46
خس، خار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 47
سیل، بلا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 48
دل، عقل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 49
شب، سحر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 50
بو، عطر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 51
شط، رود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 52
صف، نان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 53
یخ، سرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 54
آن، این
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 55
بم، رطب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 56
پر، تشک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 57
طب، دوا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 58
دف، تار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 59
درس، مشق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 60
سنگ، خاک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 61
کلم، پلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 62
کنت، لرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 63
تیغ، تیز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 64
هند، چین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 65
قبل، بعد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 66
مار، موش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 67
یار، غار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 68
هاج، واج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 69
رنو، پژو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 70
عمو، عمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 71
قلک، پول
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 72
کسب، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 73
خشم، غضب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 74
عیش، نوش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 75
سه، چهار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 76
کم، زیاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 77
طیب، حلال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 78
جشن، جنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 79
شرق، غرب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 80
جیب، لباس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 81
دیو، دلبر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 82
مهر، آبان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 83
جین، کتان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 84
در، پنجره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 85
حرم، ضریح
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 86
قلم، دفتر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 87
تار، فلوت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 88
قفل، کلید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 89
کمد، بوفه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 90
موش، گربه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 91
جشن، سرور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 92
نام، نشان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 93
شاه، ملکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 94
کفش، کفاش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 95
عمو، دایی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 96
چای، قهوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 97
عرب، فارس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 98
دشت، صحرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 99
نان، خمیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 100
برس، شانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 101
اسب، قاطر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 102
کبر، غرور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 103
پتو، بالش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 104
فرش، قالی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 105
شک، تردید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 106
چاه، چاله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 107
جت، سفینه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 108
روح، روان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 109
ژن، وراثت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 110
بم، کرمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 111
عقاب، کرکس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 112
هل، زعفران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 113
پوند، یورو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 114
گریه، زاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 115
چنگ، دندان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 116
آتش، خاکستر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 117
پونه، نعناع
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 118
دز، سد، رود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 119
کر، لال، کور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 120
خوب، بد، زشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 121
جن، پری، انس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 122
چپ، جلو، بالا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 123
سم، نعل، اسب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 124
مس، آهن، فولاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 125
لب، چشم، دهان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 126
یس، حمد، بقره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 127
ین، وون، یوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 128
سر، چشم، دهان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 129
حر، وهب، حبیب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 130
جو، ذرت، گندم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 131
مو، مژه، ابرو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 132
اره، چکش، میخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 133
ول، رها، آزاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 134
حج، خمس، زکات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 135
رم، آتن، لندن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 136
چک، پول، سفته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 137
تن، گرم، کیلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 138
ری، طوس، زابل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 139
دل، جگر، قلوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 140
چاق، خپل، تپل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 141
لر، کرد، فارس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 142
رپ، پاپ، سنتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 143
کی، کجا، چطور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 144
آش، سوپ، عدسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 145
لودر، جرثقیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 146
جزر، مد، دریا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 147
سل، وبا، کزاز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 148
سکه، طلا، نقره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 149
خدا، عرش، ملک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 150
روز، ماه، سال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 151
سنگ، خاک، کلوخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 152
گاز، ترمز، کلاچ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 153
پول، وام، بانک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 154
سرد، گرم، ولرم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 155
جک، چرخ، زاپاس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 156
کف، سقف، دیوار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 157
پی، بنا، معمار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 158
سی، چهل، پنجاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 159
پول، مال، منال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 160
علی، رضا، محمد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 161
چین، کره، ژاپن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 162
رم، مصر، ایران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 163
دام، تله، شکار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 164
ده، شهر، روستا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 165
زرد، آبی، قرمز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 166
کش، زیپ، شلوار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 167
صد، نود، هشتاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 168
ماش، عدس، نخود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 169
بت، خدا، شیطان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 170
کد، عدد، شماره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 171
شیر، ببر، گربه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 172
سیب، موز، انار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 173
قند، چای، قهوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 174
آبی، سبز، مشکی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 175
درک، فهم، شعور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 176
طلا، نقره، برنز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 177
تخت، تشک، لحاف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 178
عید، جشن، نوروز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 179
ذرت، گندم، سویا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 180
کلم، خیار، گوجه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 181
برگ، ساقه، درخت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 182
شور، ترش، شیرین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 183
جنگ، جدال، دعوا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 184
شن، سنگ، بیابان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 185
بز، گاو، گوسفند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 186
حزب، باند، گروه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 187
قشم، سیری، لاوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 188
پیر، جوان، کودک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 189
ژست، عکس، آتلیه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 190
قم، یزد، اصفهان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 191
شنا، دریا، قایق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 192
آتش، فندک، کبریت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 193
هفت، هشت، پانزده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 194
کوه، جنگل، دریا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 195
آهک، ماسه، سیمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 196
نماز، روزه، زکات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 197
توپ، تانک، مسلسل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 198
یزد، فارس، کرمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 199
سپر، نیزه، شمشیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 200
عدس، نخود، لوبیا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 201
بند، ماده، تبصره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 202
لعل، زمرد، یاقوت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 203
فنچ، بلبل، قناری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 204
میز، مبل، کاناپه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 205
رشت، ساری، گرگان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 206
ابر، تگرگ، باران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 207
دریا، ساحل، جنگل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 208
سقف، بلوک، تیرچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 209
بید، چنار، نارون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 210
زحل، زمین، مشتری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 211
کولر، سرما، گرما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 212
پدر، مادر، فرزند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 213
فطر، روزه، رمضان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 214
کمیل، ندبه، توسل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 215
فارابی، خوارزمی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 216
بار، وانت، نیسان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 217
دجله، فرات، کارون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 218
توپ، تور، والیبال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 219
چوب، الوار، نجاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 220
پفک، چیپس، کرانچی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 221
نبوت، معاد، توحید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 222
راه، جاده، آسفالت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 223
شروع، آغاز، پایان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 224
قوری، کتری، سماور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 225
پنیر، گردو، بادام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 226
کارد، قاشق، چنگال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 227
نهنگ، کوسه، دلفین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 228
رجب، شعبان، رمضان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 229
سه، هزار، میلیارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 230
هلو، شلیل، زردآلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 231
بندر، خلیج، اسکله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 232
هوا، زمین، زیرزمین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 233
مرغ، ماهی، بوقلمون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 234
شام، ناهار، صبحانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 235
قرآن، انجیل، تورات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 236
فیلم، سریال، تئاتر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 237
جمعه، شنبه، یکشنبه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 238
دار، اعدام، مجازات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 239
هرمزگان، بندرعباس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 240
کاشت، داشت، برداشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 241
خطکش، گونیا، نقاله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 242
کلاه، دستکش، شالگردن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 243
مترو، تاکسی، اتوبوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 244
لیمو، نارنج، پرتقال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 245
آسیا، اروپا، آفریقا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 246
برکه، مرداب، دریاچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 247
کباب، پیتزا، سوخاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 248
بنفش، صورتی، خاکستری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 249
کتاب، مدرسه، آموزگار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 250
عراق، سوریه، افغانستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 251
قصر، کاخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 252
راه، چاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 253
باز، بست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 254
قرض، طلب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 255
خشت، خام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 256
قید، بند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 257
پیچ، آچار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 258
حرف، کلمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 259
گل، گلدان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 260
آرام، اطلس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 261
پست، ارسال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 262
بزرگ، کوچک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 263
بار، بندیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 264
سایه، روشن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 265
پسته، فندق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 266
فلج، اطفال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 267
بند، تبصره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 268
یال، کوپال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 269
شمال، جنوب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 270
فراز، فرود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 271
کشتی، ناخدا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 272
لانه، جاسوسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 273
جزیره، ساحل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 274
دایره، قسمت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 275
محیط، مساحت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 276
کاروان، سفر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 277
تالاب، مرداب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 278
خاموش، روشن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 279
شاهین، قرقی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 280
سروان، سرهنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 281
شیشه، اعتیاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 282
زنان، زایمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 283
تاکسی، کرایه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 284
پیروزی، گشایش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 285
تایر، آپاراتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 286
شانه، آرایشگر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 287
برنده، بازنده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 288
بودجه، برنامه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 289
اندرونی، بیرونی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 290
یادداشت، روزانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 291
زن، همسر، مادر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 292
قند، نبات، شکلات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 293
بها، ارزش، قیمت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 294
سعدی، حافظ، خیام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 295
مریخ، مشتری، زحل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 296
قم، مشهد، جمکران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 297
حال، گذشته، آینده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 298
ریاضی، فیزیک، شیمی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 299
مرجان، جلبک، اسفنج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 300
ایمان، اعتماد، اعتقاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 301
مچ، ساعد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 302
هوا، فضا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 303
قیل، قال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 304
ریش، سبیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 305
قلابی، بدل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 306
افعی، کبری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 307
یقه، آستین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 308
ساعت، زمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 309
دید، بازدید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 310
جعبه، کارتن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 311
ورزش، سلامتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 312
شرکت، موسسه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 313
فلات، کوهستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 314
کاشی، سرامیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 315
نگهداری، پشتیبانی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 316
حق، حقوق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 317
صبح، عصر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 318
شوق، ذوق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 319
حروف، عدد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 320
چمن، سبزه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 321
داخل، خارج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 322
دفاع، حمله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 323
عاقل، بالغ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 324
خصوصی، عمومی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 325
آرایش، پیرایش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 326
کافه، رستوران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 327
میلیونر، میلیارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 328
پند، نصیحت، اندرز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 329
عشق، علاقه، احساس، نفرت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 3 (اکابر 1) مرحله 330
خزر، ارومیه، زریوار، هامون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 1
به، سیب، دل، یار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 2
رز، یاس، رس، خاک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 3
لاک، جیغ، بره، میش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 4
فن، هنر، شش، قلب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 5
رنو، پژو، پل، دره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 6
فر، گاز، گرگ، گله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 7
سگ، خوک، کت، شلوار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 8
آدم، حوا، مین، جنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 9
جیب، کیف، رنگ، نما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 10
برق، لامپ، جیغ، داد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 11
چپ، راست، دیر، زود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 12
مد، روز، دم، بازدم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 13
جلا، برق، تلاش، کوشش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 14
ابر، برف، شاه، گدا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 15
لارو، حشره، قو، غاز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 16
کیش، قشم، پلو، چلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 17
آه، مظلوم، عطر، بو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 18
کند، تند، سرو، کاج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 19
کاخ، کوخ، سرب، روی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 20
عرب، عجم، فرش، موکت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 21
قنات، چاه، سگ، قلاده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 22
طعم، غذا، راه، جاده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 23
عود، عنبر، شال، کلاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 24
ریز، درشت، لیز، لزج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 25
شن، ماسه، جک، زاپاس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 26
پر، خالی، تاب، توان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 27
حمل، نقل، تیز، چاقو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 28
ملت، امت، قلب، عروق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 29
جاه، جلال، سیم، کابل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 30
سنگ، لنگ، باند، خلاف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 31
قضا، قدر، راز، نیاز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 32
طی، پله، سپاه، ارتش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 33
کش، قوس، سبزی، میوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 34
شام، حلب، سیخ، کباب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 35
خامه، عسل، کوه، قله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 36
دیا، آخرت، چپ، راست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 37
ابر، باد، ریش، سبیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 38
قلک، پول، نام، نشان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 39
باز، بسته، شرق، غرب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 40
حسن، حسین، باغ، ویلا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 41
فاز، نول، هدف، مراد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 42
نخ، سوزن، آجر، بلوک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 43
چپ، راست، شاه، ملکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 44
باک، بنزین، پیش، پس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 45
تیر، ترکش، میخ، چکش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 46
کمد، کشو، زنجیر، چرخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 47
سفره، نان، آمل، بابل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 48
جهل، عقل، پاکت، نامه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 49
دریا، کوه، خیار، کلم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 50
چین، پکن، شکلات، تافی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 51
اسم، فامیل، قند، شکر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 52
تزار، سزار، ابر، باد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 53
کار، رئیس، سود، زیان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 54
عمه، خاله، قلب، کلیه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 55
دیفتری، کزاز، دلار، ریال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 56
قرن، هزاره، تلخ، شور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 57
ریشه، ساقه، دام، تله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 58
حضور، غیبت، عدد، رقم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 59
خرید، فروش، آه، یتیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 60
صدا، تصویر، ظلم، جفا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 61
تاج، تخت، فلک، تنبیه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 62
بله، خیر، ماهی، دریا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 63
گرم، سرد، شهر، روستا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 64
روح، روان، طلا، جواهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 65
اپل، گوگل، سقز، بانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 66
حلوا، خرما، خرت، پرت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 67
دین، دنیا، سیر، پیاز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 68
چاه، قنات، شرق، شمال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 69
تنگ، ماهی، کره، مربا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 70
توت، تمشک، دزد، پلیس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 71
نور، سایه، تیر، کمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 72
چشم، ابرو، رود، دریا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 73
عصر، دوره، کشو، قفسه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 74
غذا، آشپز، نقش، نگار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 75
بیل، کلنگ، زلف، شانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 76
مته، دریل، شمر، یزید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 77
گچ، سیمان، محمد، علی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 78
تین، زیتون، تیر، خلاص
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 79
بند، رخت، درد، درمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 80
ضد، نقیض، شهر، روستا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 81
لامپ، چراغ، صحرا، سراب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 82
برج، بارو، حوض، استخر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 83
پزشک، طبیب، درس، کتاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 84
خمس، زکات، عیب، ایراد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 85
خسته، نالان، پرو، شیلی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 86
کوه، دشت، طبیب، بیمار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 87
درز، پارچه، بهشت، جهنم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 88
دشت، کویر، رئیس، معاون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 89
امام، رهبر، سوال، جواب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 90
شمال، جنوب، حلال، حرام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 91
آب، حیات، جعبه، کارتن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 92
صدا، گوش، آهن، پلاستیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 93
قند، نبات، فال، تماشا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 94
آبی، بنفش، املت، نیمرو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 95
دنده، فرمان، ماه، هفته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 96
چین، مالزی، میز، صندلی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 97
دشمن، کینه، قیمه، قرمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 98
شاه، گدا، خزنده، پرنده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 99
قرص، کپسول، خلیج، فارس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 100
بوش، ترامپ، گوشت، نخود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 101
نبی، پیامبر، تز، دکترا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 102
آبی، بنفش، اطلس، آرام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 103
موز، انگور، چشمه، رود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 104
ترد، خوشمزه، قم، مشهد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 105
سنگ، چوب، توشه، مسافر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 106
حج، زیارت، سایه، روشن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 107
تیک، تاک، دکتر، مهندس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 108
فلکه، میدان، بام، برف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 109
چپ، راست، شریک، کاسبی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 110
مبل، راحتی، خار، خفیف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 111
کولر، پکیج، فرش، قالی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 112
لنت، ترمز، موس، هدفون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 113
سیر، گرسنه، بیل، تیشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 114
تبلت، لپتاپ، زد، خورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 115
کتان، مخمل، شیعه، سنی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 116
ترس، لرز، آب، خاک، باد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 117
جنت، بهشت، هدیه، کادو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 118
سیب، پرتقال، سنگ، آهن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 119
چوب، آهن، بیشتر، کمتر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 120
بیمه، درمان، چلو، پلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 121
پیچ، مهره، رها، آزاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 122
سکه، اسکناس، سرد، گرم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 123
عروس، داماد، روح، شبح
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 124
پوست، مو، زمین، آسمان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 125
پدر، بابا، خواب، رویا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 126
دریا، دریاچه، اقیانوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 127
یوسف، زلیخا، مار، عقرب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 128
کلاه، کاپشن، سمند، دنا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 129
گل، گلدان، لوله، واشر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 130
مریخ، زمین، سپاه، ارتش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 131
موکت، قالی، کتاب، دفتر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 132
جوجه، اردک، برف، باران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 133
شب، تاریک، فیلم، نمایش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 134
دیه، بیمه، تیبا، ساینا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 135
رمز، راز، پوشک، شیرخشک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 136
شیشه، پلاستیک، راه، چاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 137
قطار، اتوبوس، آه، ناله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 138
مشهد، تهران، چای، سینی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 139
رادیو، سینما، جیک، پوک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 140
ربا، نزول، مجرد، متاهل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 141
بنا، ساختمان، میش، بره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 142
قند، نبات، مینا، دندان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 143
جنگ، صلح، کشتی، کاراته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 144
شام، میوه، همت، شیرودی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 145
سان، رژه، چوب، سنگ، آهن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 146
شتر، قافله، بندر، خلیج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 147
سیل، زلزله، گرز، شمشیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 148
فرز، مته، آهنگ، موسیقی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 149
نرم، آهسته، هقهق، گریه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 150
زور، خشونت، دور، نزدیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 151
قطب، آهنربا، نور، سایه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 152
قالی، موکت، سنجد، عناب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 153
حریر، کتان، سیاه، سفید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 154
کوسه، نهنگ، نجار، نقاش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 155
شلیل، هلو، وزیر، معاون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 156
قیر، آسفالت، کیک، تولد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 157
دختر، پسر، هتل، رستوران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 158
دیوار، سقف، ماه، خورشید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 159
پونز، سنجاق، جمع، تفریق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 160
تاب، سرسره، شمع، بخاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 161
پاککن، تراش، کارد، پنیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 162
کندر، بابونه، سیم، کابل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 163
لیر، روپیه، شانس، اقبال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 164
بلبل، قناری، برف، باران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 165
گاوآهن، شخم، حافظ، سعدی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 166
آفتاب، مهتاب، جنگ، جدال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 167
بازیکن، مربی، تیره، تار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 168
چمن، سبزه، کاشی، سرامیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 169
جزا، پاداش، جزوه، استاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 170
خمین، اراک، ماه، خورشید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 171
سنگ، کاغذ، صدف، مروارید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 172
تاب، پارک، زمین، خورشید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 173
ضابطه، رابطه، خط، نقاشی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 174
قطر، امارات، حرص، خساست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 175
دیو، دلبر، چالش، مسابقه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 176
کلیله، دمنه، سپاه، ارتش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 177
قیر، آسفالت، اسب، قاطر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 178
خنده، گریه، رنو، پراید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 179
نمک، فلفل، کتاب، امتحان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 180
بالن، پرواز، کاوه، ضحاک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 181
بانک، بیمه، کارد، چنگال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 182
لنج، قایق، جنسیس، لکسوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 183
کت، دامن، کافه، رستوران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 184
صفر، محرم، پهلوی، قاجار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 185
کار، کرامت، لوله، بخاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 186
شیون، زاری، پونه، نعناع
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 187
لامسه، بویایی، مال، منال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 188
چاشنی، بمب، سکه، اسکناس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 189
تور، دروازه، بانک، بورس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 190
رمل، اصطرلاب، آمل، لاهیجان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 191
کتاب، رساله، پارچ، لیوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 192
ریش، قیچی، پوستر، بروشور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 193
سیب، گلابی، برجام، مذاکره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 194
جار، جنجال، پرتقال، لیمو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 195
انبه، موز، دیپلمات، سفیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 196
سیاره، ستاره، کولر، پنکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 197
مجنون، دیوانه، ذرت، سویا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 198
ریشه، ساقه، برگ، سال، ماه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 199
قاشق، چنگال، درهم، دینار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 200
لب، دندان، زردچوبه، فلفل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 201
گنج، قارون، خودکار، مداد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 202
سرخک، سرخچه، گران، ارزان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 203
لحظه، ثانیه، کرج، تهران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 204
آب، فاضلاب، قیمه، بادمجان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 205
مزدا، نیسان، کیم، لیوانی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 206
میلگرد، بتون، دکتر، وکیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 207
ریاضی، فیزیک، دجله، فرات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 208
قبیله، ایل، کدو، بادمجان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 209
ماشین، موتور، شام، ناهار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 210
گیلان، رشت، جمهوری، اسلامی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 211
چالوس، هراز، هزار، میلیون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 212
خرداد، شهریور، فیل، کرگدن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 213
ژلوفون، بروفون، چشم، عینک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 214
کیف، چمدان، کوروش، داریوش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 215
انگلیس، فرانسه، تازه، کهنه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 216
غل، زنجیر، تلویزیون، آنتن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 217
مس، روی، چدن، روز، ماه، سال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 218
سحر، افطار، ترامپ، اوباما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 219
سند، پنجاب، شمر، عمر، حرمله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 220
چین، روسیه، ساحر، جادوگر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 221
بازار، خرید، ساواک، موصاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 222
بودجه، برنامه، بیت، ردیف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 223
بزرگراه، بلوار، نیل، فرات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 224
لبو، شلغم، چغندر، زن، شوهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 225
فک، دهان، قرآن، نماز، روزه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 226
چادر، روسری، توپ، والیبال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 227
قطار، اتوبوس، مریخ، مشتری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 228
بیم، امید، دهه، صده، هزاره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 229
بلوار، بزرگراه، کره، مربا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 230
پکن، توکیو، عقیق، فیروزه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 231
ماست، سرشیر، شامپو، صابون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 232
دانشجو، مشروط، نفت، بنزین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 233
دنده، موتور، عروس، داماد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 234
دیگ، قابلمه، لوستر، آویز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 235
قرص، شربت، تانک، هواپیما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 236
قند، نبات، راگبی، هندبال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 237
خزر، ارومیه، بهمن، اسفند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 238
جوجه، اردک، زاگرس، البرز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 239
شهر، کشور، صاعقه، گردباد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 240
سمند، پراید، چادر، روسری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 241
تمیز، کثیف، کشور، سرزمین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 242
کوچه، بازار، انار، انگور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 243
خرید، پاساژ، خانه، معمار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 244
عربی، انگلیسی، گوجه، خیار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 245
پیاز، جعفری، مسجد، حسینیه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 246
عقل، قلب، فوتبال، والیبال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 247
سپر، زره، کمباین، تراکتور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 248
بازی، ورزش، تیمور، اسکناس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 249
یزد، کردستان، ماهی، خرچنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 250
ساعت، زمان، خرگوش، کانگرو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 251
حساب، کتاب، موتور، دوچرخه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 252
در، دیوار، زاهدان، سیستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 253
مترسک، جالیز، تشت، رسوایی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 254
جیوه، هلیوم، شوفاژ، بخاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 255
کارد، چنگال، نفت، گازوئیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 256
شیر، روباه، ایران، انگلیس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 257
کلاه، باران، ایران، آمریکا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 258
زیره، زعفران، کتاب، دفترچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 259
شارژ، آپارتمان، کبریت، آتش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 260
مجلس، نماینده، فاطمه، زهرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 261
متر، کیلومتر، حلقه، انگشتر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 262
دفترچه، یادداشت، داد، فریاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 263
هیتلر، نازی، کارگر، کارمند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 264
جیبوتی، سومالی، جغد، شاهین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 265
تانک، هلیکوپتر، آذری، ترکی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 266
کاراته، کشتی، خواهر، برادر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 267
برنده، بازنده، کراچی، لاهور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 268
دنیا، آخرت، مالزی، اندونزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 269
وانت، نیسان، کاشان، اصفهان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 270
علی، محمد، رادیو، گرامافون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 271
پرو، برزیل، منیزیوم، گوگرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 272
مسیحی، یهودی، ساعت، دستبند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 273
سنگین، سبک، سیستان، زاهدان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 274
برده، کنیز، آچار، پیچگوشتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 275
اتم، ملوکول، خربزه، هندوانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 276
خدمت، سربازی، میدان، خیابان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 277
وکیل، قاضی، هندبال، واترپلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 278
نیچه، کانت، مرغابی، بلدرچین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 279
شاهین، عقاب، صادرات، واردات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 280
تحصیل، اشتغال، نامزد، کاندید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 281
فیل، کرگدن، زرافه، قفل، کلید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 282
خنده، گریه، رودخانه، دریاچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 283
رالی، کارتینگ، نفت، اورانیوم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 284
ماه، خورشید، کمبریج، آکسفورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 285
آرایش، پیرایش، دلمه، آبگوشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 286
هفت، نه، یازده، ما، شما، ایشان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 287
ملی، ملت، سپه، شام، حلب، دمشق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 288
عجله، شیطان، طول، عرض، ارتفاع
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 289
مادرید، بارسلون، بلند، کوتاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 290
پارک، سینما، اکسیژن، نیتروژن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 291
مزدا، نیسان، جراح، دندانپزشک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 292
گرگ، کفتار، روباه، ایل، طایفه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 293
بیست، نوزده، باران، برف، تگرگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 294
هود، گاز، یخچال، زرد، سبز، قرمز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 295
برج، آپارتمان، خربزه، هندوانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 296
فاطمه، معصومه، پنچری، آپاراتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 297
کافر، مسلمان، زمستان، تابستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 298
ریاضی، فیزیک، کابینت، آشپزخانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 299
صدف، مروارید، ریسندگی، بافندگی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 4 (اکابر 2) مرحله 300
بازیگر، کارگردان، بستنی، آبمیوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 1
سفر، تاب، میخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 2
باک، خاک، لاک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 3
ملخ، راکت، جیپ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 4
تاب، سزار، کسر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 5
سیر، وطن، ملکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 6
دور، میوه، کنه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 7
سیم، کاج، کباب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 8
کف، کیمیا، سرب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 9
برگ، تلفن، شلاق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 10
لیز، سیر، کارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 11
حرف، کالا، زیره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 12
برد، ماست، ولز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 13
من، حیفا، تخته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 14
کند، گند، رنده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 15
دام، زنانه، بیت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 16
سنا، ثنا، لیوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 17
پیله، ماکارونی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 18
زنبور، بینی، ما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 19
کیش، قلدر، بیوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 20
قایق، کاسه، فیش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 21
مین، خطاط، کاسب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 22
جین، گیس، میرزا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 23
هوا، مدرسه، مبل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 24
پیچ، ماست، نیچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 25
چک، صندلی، بافت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 26
قفس، قندان، قاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 27
خط، لولا، منجنیق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 28
بندر، ماه، بینی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 29
بام، پوستر، وان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 30
جیم، کاهگل، هرز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 31
کیش، کیسه، نیما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 32
یخ، کیف، اتوبوس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 33
قسمت، کرفس، فنچ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 34
عدسی، کانادا، لج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 35
فقر، خرما، تابلو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 36
امید، بیلچه، باغ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 37
کرد، میلان، اردو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 38
فلز، پارس، بیمار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 39
قرن، شانس، بالین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 40
جنگ، پنیر، پرستو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 41
سن، شاهین، اروپا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 42
چک، انبردست، فقر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 43
بیل، لباس، کاشان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 44
شب، میلگرد، کباب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 45
کنج، صاعقه، تیله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 46
چاق، چالوس، منشی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 47
یزد، دریاچه، حجم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 48
پشمک، جمعه، خردل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 49
سیب، گردش، وردنه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 50
کار، زائر، کاشمر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 51
درد، کاغذ، داستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 52
رها، شاهد، معماری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 53
سنگ، داس، صندوقچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 54
پا، بزرگراه، رویا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 55
چین، طاعون، پیتزا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 56
کاشت، خنده، سینما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 57
سیاه، لیوان، بابل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 58
ساعت، بیمار، بازی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 59
چاپ، ساندیس، کولر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 60
ثانیه، جرقه، حلوا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 61
جوراب، دودکش، ماه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 62
شیعه، دستکش، دیزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 63
سینک، ترامپ، روان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 64
مرغ، اسکندر، خیمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 65
رنو، بهار، بارفیکس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 66
پدر، بطری، تیرآهن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 67
تاب، گنجشک، اختلاف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 68
شکار، فلوت، باتری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 69
بلور، بهمن، بلدزر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 70
نبات، آستین، خواب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 71
حقه، حلقه، جنگ، گنج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 72
دجله، میز، بابا، پر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 73
برگ، نفتکش، تیپ، ری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 74
کیلو، قرمز، ستاره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 75
مارگون، بخشش، سیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 76
شاهی، ژاپن، شهرزاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 77
پایه، پارچه، سمندر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 78
دین، چرخ، شناسنامه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 79
کافه، پنجاه، گچکار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 80
سمنو، غروب، سپاهان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 81
سیگار، سیزده، قالی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 82
سنگ، جوانه، شاهکار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 83
سند، سمند، تاکستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 84
جیپ، سنجاق، سربازی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 85
لاله، کپسول، دارچین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 86
ایدز، شاندیز، خیاط
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 87
فارسی، بلوار، کوزه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 88
من، همایش، اوکراین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 89
تیله، شوفاژ، سفارت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 90
ارس، ماکارونی، قلب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 91
شیعه، غرفه، کشتزار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 92
کیسه، گرایش، گرانش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 93
وان، تریلی، اقاقیا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 94
صدا، میلاد، شنبلیله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 95
شش، لاشخور، قطر، سفر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 96
کیوی، دندان، سماور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 97
نی، حیدر، شانس، ژاپن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 98
عربی، پرنده، راهدار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 99
روسیه، استوا، چیپس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 100
آهک، برس، باتری، چای
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 101
حرفه، خرابکار، پرده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 102
کلم، کلام، کلیمی، کال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 103
ترس، تبلیغ، لیمو، پر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 104
تمام، اقتصاد، بازی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 105
قابلمه، سبز، خورشید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 106
ویلا، سیم، بیشه، نماز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 107
نیویورک، فیفا، قاصد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 108
پرز، خیابان، آبی، شن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 109
پست، ابتکار، اتیوپی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 110
شراب، قنداق، صدا، حج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 111
هتل، باقلوا، کلانتری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 112
شیرینی، اسفنج، کندو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 113
قطاب، اکوادر، شمشیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 114
کیسه، کبوتر، بالگرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 115
دیزی، خطاطی، اعتیاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 116
خواب، هواشناسی، کسل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 117
نوشدارو، عقیق، پنکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 118
فضا، موبایل، همبرگر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 119
لیز، جبرئیل، پیروزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 120
گیتی، ساعت، آپاراتی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 121
کمپوت، چهارراه، ویلا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 122
شیر، دنده، مهماندار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 123
گارسون، پفک، کرواسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 124
شیشه، قناری، کازرون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 125
شمش، جهرم، چوپان، قند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 126
نمکدان، شنبلیله، فرز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 127
دره، ترب، اسب، منجنیق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 128
شراب، بزرگ، قمری، کاج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 129
نمایش، ژله، پلنگ، لاله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 130
صندل، هندل، جدل، جدول
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 131
شصت، شربت، تخفیف، لاشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 132
قاشق، نماهنگ، دریاچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 133
گل، پوست، پارچ، شیرین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 134
کشیش، اینترنت، مشتری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 135
زن، کوهستان، مانیتور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 136
کاغذ، نگهبان، اکسیژن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 137
جوهر، مادرزن، سرمایه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 138
سمند، بامداد، کارگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 139
کارون، کامپیوتر، وفا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 140
فر، لاله، منظره، فواره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 141
نهار، کتابخانه، علوی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 142
سخت، هوابرش، جامائیکا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 143
جیغ، سیخ، قمار، طرابلس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 144
همبرگر، آنتالیا، بابا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 145
گیلان، تدریس، شاخه، میش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 146
فنر، باغچه، سرب، سرسرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 147
کرم، بار، برنده، درنده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 148
قرقی، پلو، باران، دالان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 149
سینما، مغولستان، دفاع
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 150
سمرقند، قندان، اسفند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 151
بازار، خسیس، جیک، کیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 152
فیل، فامیل، بنفش، حلب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 153
کینه، سند، شمس، بهانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 154
سیرک، کاغذ، لبو، دیوار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 155
سیر، عراق، شوفاژ، قیمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 156
شمس، امضا، تومان، ردیف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 157
پایه، خدا، ورود، پاتوق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 158
خزر، خزه، ماژیک، لیوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 159
ورامین، شانه، صوت، قطب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 160
شاه، اراذل، نقد، جوراب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 161
قمر، گچ، رانندگی، تنیس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 162
قطب، سنجد، تحریم، قاشق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 163
باغ، کپور، دودکش، شرکت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 164
شیر، کارت، فلسطین، متر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 165
بیمار، اسب، بخار، پسته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 166
دستمال، کشمیر، نمایش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 167
زنجیر، شهابسنگ، باستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 168
کشمش، آبان، بقره، شیرجه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 169
قیف، ترشی، کیلومتر، آذر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 170
یلدا، ایفل، راگبی، قرآن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 171
شعر، گاومیش، پلاک، معجون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 172
گردن، فندق، زحل، تاسمانی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 173
کیک، نوار، فیروزه، امام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 174
نابغه، سیبل، سوزن، تراشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 175
خلیج، قلب، فریزر، آبی، بالا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 176
دیوار، نیشکر، سیزده، قلع
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 177
قلعه، قیمت، همسر، مجلس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 178
رنگ، یخمک، دربان، خدمات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 179
دستگاه، پکن، شیلنگ، بنز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 180
دماوند، جاروبرقی، لطمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 181
تیر، گردنه، برزیل، قرمز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 182
شام، پماد، خریدار، شاعر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 183
شفق، ساندیس، برکه، کاسب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 184
جنگل، پیچ، شهرستان، لاله
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 185
بخاری، شمش، فندق، شایعه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 186
جهان، دایره، مرغ، اسفند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 187
تقسیم، دور، بومرنگ، عشق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 188
تاب، قندهار، تالاب، کافه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 189
حرام، آبشش، پنیر، تنش، من
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 190
شیراز، لواشک، شنا، وردنه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 191
شرجی، حساب، ابنسینا، چمن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 192
فضا، قورباغه، آشپزی، شنا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 193
دامغان، شارژر، بطری، سیخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 194
شمشیر، موبایل، ماکارونی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 195
بیمه، شالیزار، دریل، دیگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 196
مسلسل، شاخ، سوزن، پیکنیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 197
کتاب، نمک، هند، بلبرینگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 198
چشمه، پریز، گردنبند، آبان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 199
غار، آجر، دستگیره، بالن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 200
نیویورک، داعش، پشتی، قلاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 201
مریوان، کباب، لابی، ترازو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 202
شمر، دهلی، وقار، استکان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 203
سمنو، همسایه، سمندر، مس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 204
لندن، رامبد، بیمارستان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 205
شیخ، جدول، کرم، کانتینر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 206
آجر، دستمال، بلندگو، کیف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 207
پفک، وان، تقسیم، ونزوئلا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 208
یار، سیلی، باستان، نانوا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 209
پیام، هفته، وردنه، زرافه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 210
بیست، کاپوچینو، هواشناس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 211
بلوچ، قهرمان، شارژر، قفس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 212
انگور، بندرعباس، همسر، شن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 213
ترجمه، قشم، فوتبال، شاتل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 214
نیل، راهنما، آمار، فاضلاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 215
تراول، شانس، کنتور، سیلاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 216
شب، زنجیر، وانت، کارآموز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 217
همراه، دانمارک، علف، جهنم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 218
قرن، گاف، گیج، میوه، هراز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 219
رجز، آبی، دوست، دویست، خان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 220
جیب، باشگاه، برگه، سیسیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 221
میل، سیل، سماور، جاکارتا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 222
امام، کاخ، باشگاه، بیرجند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 223
صندلی، داعش، شیلی، ساردین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 224
زاپاس، هواکش، انگور، کندو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 225
نیوتن، سبز، صیاد، شیربرنج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 226
مرداب، پریز، بافتنی، فیلم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 227
رمضان، سنگر، نیچه، کازرون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 228
میز، کابل، تیشه، ماکارونی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 229
هند، مالاریا، تمسخر، پلو، دو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 230
کندو، میدان، صندلی، هوادار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 231
مختار، هدیه، معدن، کاراگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 232
صندلی، جغد، پیراشکی، سودان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 233
نما، رفیق، بینی، سینی، کیوی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 234
کاش، ماش، حراج، جیوه، زاپاس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 235
بهشت، جودو، سوسمار، سوخاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 236
پنج، هدیه، معاویه، گوسفند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 237
سطل، تن، شخم، نفربر، رایگان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 238
شطرنج، جوجه، میز، کشتی، کیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 239
کابل، انیمیشن، اتوبوس، باز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 240
قندان، جواهر، گاری، کفاشی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 241
افغانستان، شکلات، کیف، نیزه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 242
شیشه، سناریو، کمیل، قالپاق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 243
آهنربا، سریال، خشک، اعتقاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 244
بین، عاشق، سین، شماتت، تیرچه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 245
سیمان، ارومیه، پیراهن، شاخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 246
عمان، ایدز، نیروگاه، بئتیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 247
کابل، آلپ، قند، بیمه، زنجیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 248
انتخابات، علامه، فشفشه، ختم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 249
اورانیوم، زاپاس، پسته، حافظ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 250
جامعه، لیوان، خودکار، ترمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 251
فندق، باران، پیتزا، فردوسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 252
مالاریا، سینی، کافئین، تیراژ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 253
بستری، کارتن، کشور، نادرشاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 254
تاب، بانه، کاشف، یخمک، سراسر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 255
نیش، لرستان، تمنا، یاس، بهمن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 256
کشک، زیردریایی، چاه، سرامیک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 257
فاکتور، بازی، مادربزرگ، یشم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 258
رماتیسم، مریخ، سیزده، رحم، جک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 259
سقف، سنجاب، زردآلو، رونالدو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 260
بستنی، روسری، موشک، کرج، بیمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 261
صبحانه، ونزوئلا، فرش، فراش، کش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 262
کمر، تمشک، چوب، آتشفشان، بیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 263
کتاب، بالگرد، پاکت، بدن، شالی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 264
هفته، زانو، سینما، ماهی، قیچی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 265
پلیس، ماکارونی، دستمال، عقاب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 266
آجر، صورت، درخت، قیمه، شلوارک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 267
گران، سوئد، مسموم، شیر، سرسره
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 268
شال، بازیچه، خطاط، تنور، صدام
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 269
تشک، چاقو، لابی، عایق، ساحلعاج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 270
هویج، ترکیه، هخامنشیان، رشوه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 271
بیسکوئیت، آمازون، توپ، خیار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 272
همایش، سمنو، بلوار، باجه، تنش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 273
افتتاح، تبلیغات، تراکنش، میخ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 274
کلید، شرور، بانک، کشتی، هوازی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 275
میکروفون، عضله، سلمان، تاکسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 276
بیشه، لیلا، خرابکار، مازندران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 277
مغولستان، باقالی، حساب، خدمت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 278
شرق، آپاندیس، درآمد، روزنامه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 279
کپسول، دژ، تریلی، آرایشگاه، قم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 280
نزدیک، بارسلونا، هسته، فسنجان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 281
مشق، ایران، وارث، سراب، هپاتیت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 282
قلم، قند، ایرباس، هیمالیا، جین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 283
شیپور، راهنما، دیوار، فروشگاه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 284
لیلی، بندر، کاراته، تنها، خنده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 285
بنفش، بزدل، مالزی، شایعه، تونل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 286
کم، سراب، بیوه، شهردار، کاراته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 287
کتری، شقایق، جمال، ثابت، زمینه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 288
کشاورز، بامداد، بیمه، سینه، متن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 289
ارابه، تلفن، بینی، کاپشن، جایزه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 290
خاویار، ویار، لیبی، زاگرس، بلوز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 291
سکته، کانادا، یهودی، کولر، نیمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 292
فسنجان، بلیط، بتن، سفارت، طالبی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 293
بالشت، نمکدان، شترمرغ، فرز، مکه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 294
ماشین، ملکه، کلافه، سیلی، هندوانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 295
کمند، قلندر، تاکستان، گیپور، تار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 296
کوهستان، بارفیکس، هواپیما، قیچی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 297
تانک، نمایشگر، الوار، کوبا، بابا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 298
بازار، تنها، کاشان، سمندر، مجنون
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 299
لیوان، اتوماسیون، خمیر، مازندارن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 300
ماکارونی، استرالیا، ماشین، گلدوزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 301
قیمه، فندق، ماسک
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 302
لازم، مصادره، غیبت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 303
فیل، قلاب، ماشین، قبض
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 304
کمد، میلان، شیب، بطری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 305
فندک، خیمه، چیپ، کاسه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 306
ناظم، ضامن، زمینه، فلج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 307
دلار، موز، سیمان، مکافات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 308
خلیج، جمعیت، سمندر، لانه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 309
صادرات، خستگی، حیات، فاز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 310
حفاری، قیافه، شمش، قافیه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 311
سرب، طبل، یوسف، قیاس، خفیف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 312
فندیل، دیوان، سیاره، صدمه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 313
کلید، کپسول، یاسوج، جمجمه، مصر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 314
ایوان، خرابی، تنبک، کبوتر، خربزه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 315
میوه، فرزانه، جربزه، بناب، جزام، بز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 316
هرز، شماره، عالی، فلج، سنجش، سمندر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 317
کافه، تنکابن، جماعت، رادیو، درز، رزم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 318
کیف، بنزین، نماز، قنادی، صورتی، ریال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 319
چهره، حساب، تلفن، پیتزا، رادیاتور، غم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 320
هفته، گوشی، غافل، حلزون، هندوانه، کوفته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 321
مناسبت، قیچی، خلیج، صدمه، مدرسه، چمن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 322
قیمت، حوله، کوزه، مارمولک، دانمارک، گم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 323
کیک، شصت، خودکار، هسته، آمازون، شراکت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 324
قافیه، سیبل، دامنه، براده، قیمه، نوار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 325
بطری، تبریز، شاهنامه، خیزران، سرپوش، برده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 326
قندیل، صدام، باغچه، نرمش، فرض، کولر، وانیل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 327
کیش، سبزینه، مادر، فضا، ثبت، لوبیا، حیوان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 328
بلوار، کلید، تب، کفشدوزک، باقی، خربزه، بم، دسته
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 329
بیمه، قلندر، ماهی، خیام، خیمه، تز، صندلی، خرم، خرافات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 5 (دارالفنون 1) مرحله 330
شرم، مرزبان، قنات، قهوه، غرب، سربار، طنز، روانی، فندق، مهاجرت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 1
آب، را، گل، نکنیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 2
مرغ، سحر، ناله، سر، کن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 3
تو، را، من، چشم، در، راهم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 4
بیا، تا، گل، بر، افشانیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 5
نرود، میخ، آهنین، در، سنگ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 6
باد، آمد، بوی، عنبر، آورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 7
عاقبت، گرگ، زاده، گرگ، شود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 8
ای، حرمت، ملجا، درماندگان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 9
از، محبت، خارها، گل، میشود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 10
از، مکافات، عمل، غافل، مشو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 11
ای، طبیب، جمله، علتهای، ما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 12
زندگی، رسم، خوشایندی، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 13
کاش، که، همسایه، ما، میشدی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 14
اندکی، صبر، سحر، نزدیک، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 15
دایه، دانای، تو، شد، روزگار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 16
صلاح، کار، کجا، من، خراب، کجا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 17
یکی، وصل، یکی، هجران، پسندد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 18
پنج، وارونه، چه، معنا، دارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 19
شیوه، چشمت، فریب، جنگ، داشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 20
این، قافله، عمر، عجب، میگذرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 21
برخیز، مخور، غم، جهان، گذران
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 22
تو، کز، محنت، دیگران، بی، غمی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 23
توانا، بود، هر، که، دانا، بود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 24
شاید، این، جمعه، بیاید، شاید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 25
عبادت، بجز، خدمت، خلق، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 26
افسوس، که، نامه، جوانی، طی، شد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 27
آنچه، خدا، خواست، همان، میشود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 28
عشق، را، زیر، باران، باید، جست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 29
ما، درس، صداقت، صفا، میخوانیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 30
من، از، بیگانگان، هرگز، ننالم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 31
مجنون، پریشان، توام، دستم، گیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 32
آخر، به، دل، خاک، فرو، خواهی، شد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 33
در، کارگه، کوزه، گری، رفتم، دوش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 34
میازار، موری، که، دانه، کش، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 35
یا، علی، گفتیم، عشق، آغاز، شد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 36
امید، دراز، عمر، کوتاه، چه، سود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 37
خداگو، با، خداجو، فرق، دارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 38
که، سرمایه، جاودانی، است، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 39
یکی، را، دست، حسرت، بر، بناگوش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 40
درد، عشقی، کشیده، ام، که، مپرس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 41
بار، الها، بال، پروازم، ببخش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 42
نقاش، ازل، بهر، چه، آراست، مرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 43
کزین، برتر، اندیشه، بر، نگذرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 44
بسی، رنج، بردم، در، این، سال، سی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 45
وانچه، دلت، خواست، نه، آن، میشود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 46
خوشا، دردی، که، درمانش، تو، باشی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 47
گر، بر، سر، نفس، خود، امیری، مردی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 48
سلسله، موی، دوست، حلقه، دام، بلاست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 49
که، هر، چه، دیده، بیند، دل، کن، یاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 50
تا، شقایق، هست، زندگی، باید، کرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 51
در، سایه، کوه، باید، از، دشت، گذشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 52
از، لطف، تو، هیچ، بنده، نومید، نشد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 53
برو، این، دام، بر، مرغی، دگر، نه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 54
بی، باده، گلرنگ، نمیباید، زیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 55
خوشا، آنکس، که، بارش، کمترک، بی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 56
با، درد، بساز، هیچ، درمان، مطلب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 57
تو، قدر، خود، نمیدانی، چه، حاصل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 58
سینه، خواهم، شرحه، شرحه، از، فراق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 59
بشنو، این، نی، چون، شکایت، میکند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 60
قبول، حق، نشود، گر، دلی، بیازاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 61
اگر، بر، سر، نهی، چون، خسروان، تاج
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 62
نیاز، نیم، شبی، دفع، صد، بلا، بکند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 63
خوش، باش، دمی، که، زندگانی، اینست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 64
عاشق، چه، کند، گر، نکشد، بار، ملامت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 65
سینه، تنگ، من، بار، غم، او، هیهات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 66
یارب، مبادا، که، گدا، معتبر، شود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 67
من، ارگ، بم، خشت، به، خشتم، متلاشی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 68
سعدیا، مرد، نکونام، نمیرد، هرگز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 69
ای، بیخبر، بکوش، که، صاحب، خبر، شوی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 70
رموز، عشق، مکن، فاش، پیش، اهل، عقول
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 71
باور، کنید، پاسخ، آیینه، سنگ، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 72
ای، نسیم، سحر، آرامگه، یار، کجاست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 73
همه، سر، به، سر، تن، به، کشتن، دهیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 74
افسوس، که، صاحب، نفسی، پیدا، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 75
ای، غایب، از، نظر، بخدا، میسپارمت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 76
چون، بدین، نقطه، رسد، مسکین، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 77
مزرع، سبز، فلک، دیدم، داس، مه، نو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 78
یارب، سببی، ساز، که، یارم، بسلامت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 79
هر، آنکس، عاشق، است، از، جان، نترسد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 80
وقت، گذشته، را، نتوانی، خرید، باز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 81
خوشتر، از، دوران، عشق، ایام، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 82
من، وضو، با، تپش، پنجره، ها، میگیرم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 83
آیا، تو، چنان، که، مینمایی، هستی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 84
خود، پرستی، کمتر، از، اصنام، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 85
دیو، چو، بیرون، رود، فرشته، درآید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 86
اسرار، ازل، را، نه، تو، دانی، نه، من
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 87
نادان، همه، جا، با، همه، کس، آمیزد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 88
هرگز، دلم، از، یاد، تو، غافل، نشود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 89
گویند، خلایق، که، تویی، یوسف، ثانی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 90
نفس، باد، صبا، مشک، فشان، خواهد، شد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 91
جهان، را، گه، بلندی، گاه، پستی، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 92
حال، من، از، اقبال، تو، فرخنده، شود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 93
بی، رنگ، رخت، زمانه، زندان، من، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 94
دلا، خون، شو، که، خوبان، این، پسندند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 95
تن، آدمی، شریف، است، به، جان، آدمیت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 96
این، یک، دو، سه، روز، نوبت، عمر، گذشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 97
زکوی، یار، میآید، نسیم، باد، نوروزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 98
روزی، زسر، سنگ، عقابی، به، هوا، خاست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 99
گهی، پشت، بر، زین، گهی، زین، به، پشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 100
در، دایره، قسمت، اوضاع، چنین، باشد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 101
علاج، واقعه، پیش، از، وقوع، باید، کرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 102
فرصت، رفته، محالست، که، از، سر، گردد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 103
با، اهل، زمانه، صحبت، از، دور، نکوست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 104
منزل، آن، مه، عاشق، کش، عیار، کجاست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 105
قطع، قلم، به، قیمت، نان، می، کنی، رفیق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 106
مژده، ای، دل، که، مسیحا، نفسی، میآید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 107
تا، کی، غم، آن، خورم، که، دارم، یا، نه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 108
ای، قوم، به، حج، رفته، کجایید، کجایید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 109
مرد، این، بار، گران، نیست، دل، مسکینم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 110
پر، پروانه، شکستن، هنر، انسان، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 111
گل، شبدر، چه، کم، از، لاله، قرمز، دارد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 112
بگشای، لب، که، قند، فراوانم، آرزوست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 113
قیمت، ارزان، نکنی، گوهر، زیبایی، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 114
ساقیا، بده، جامی، زان، شراب، روحانی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 115
ای، پادشه، خوبان، داد، از، غم، تنهایی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 116
ای، کبوتر، نگران، باش، که، شاهین، آمد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 117
هر، کسی، آن، درود، عاقبت، کار، که، کشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 118
در، مجلس، ما، ماه، رخ، دوست، تمام، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 119
طاووس، ما، درآید، وان، رنگها، برآید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 120
اگر، به، کوی، تو، باشد، مرا، مجال، وصول
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 121
من، اختیار، نکردم، پس، از، تو، یار، دگر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 122
دوست، دارم، که، بپوشی، رخ، همچون، قمرت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 123
من، نگویم، که، مرا، از، قفس، آزاد، کنید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 124
عالم، شکرستان، شد، تا، باد، چنین، بادا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 125
خبرت، هست، که، بی، روی، تو، آرامم، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 126
گفتم، غم، تو، دارم، گفتا، غمت، سر، آید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 127
دل، نیست، کبوتر، که، چو، برخاست، نشنید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 128
دست، از، مس، وجود، چو، مردان، ره، بشوی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 129
در، دلم، بود، که، بی، دوست، نباشم، هرگز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 130
بر، ما، گذشت، نیک، بد، اما، تو، روزگار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 131
مرا، به، خیر، تو، امید، نیست، شر، مرسان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 132
در، کار، خیر، حاجت، هیچ، استخاره، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 133
هر، منظره، را، منظری، از، روی، تو، دیدم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 134
دریاب، که، عمر، رفته، را، نتوان، یافت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 135
ای، مگس، عرصه، سیمرغ، نه، جولانگه، توست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 136
بسیار، سفر، باید، تا، پخته، شود، خامی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 137
یا، رب، تو، چنان، کن، که، پریشان، نشوم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 138
آمدی، جانم، به، قربانت، ولی، حالا، چرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 139
گاهی، نگفته، قرعه، به، نام، تو، میشود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 140
دیگر، دلی، برای، سفر، رو، به، راه، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 141
امشبی، را، شه، دین، در، حرمش، مهمان، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 142
ای، که، مرا، خواندهای، راه، نشانم، بده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 143
عیب، می، جمله، بگفتی، هنرش، نیز، بگوی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 144
ما، آزموده، ایم، در، این، شهر، بخت، خویش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 145
حدیث، دوست، نگویم، مگر، به، حضرت، دوست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 146
شب، تا، به، سحر، گریه، جانسوز، دگر، هیچ
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 147
فردا، که، شدم، خاک، چه، سود، اشک، ندامت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 148
حاکم، شرعی، که، بهر، رشوه، فتوا، میدهد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 149
این، گرگ، سالهاست، که، با، گله، آشناست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 150
آن، به، که، به، خود، پاک، شویم، اول، کار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 151
در، کوی، نیک، نامی، ما، را، گذر، ندادند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 152
من، از، آن، روز، که، دربند، توام، آزادم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 153
گر، تو، شکیب، داری، طاقت، نماند، ما، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 154
بس، تجربه، کردیم، در، این، دار، مکافات
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 155
نگار، من، که، به، مکتب، نرفت، خط، ننوشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 156
سر، بندگی، به، حکمت، بنهم، که، پادشاهی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 157
پیش، ما، رسم، شکستن، نبود، عهد، وفا، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 158
نبود، خیر، در، آن، خانه، که، عصمت، نبود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 159
این، دل، که، تراست، سنگ، خاراست، نه، دل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 160
خودپسندی، جان، من، برهان، نادانی، بود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 161
چون، پرده، بر، افتد، نه، تو، مانی، نه، من
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 162
هر، کجا، هستم، باشم، آسمان، مال، من، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 163
از، غم، جدا، مشو، که، غنا، میدهد، به، دل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 164
گر، طالب، راهی، بیا، ور، در، پی، آهی، برو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 165
از، هر، چه، میرود، سخن، دوست، خوشتر، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 166
شنیدمت، که، نظر، میکنی، به، حال، ضعیفان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 167
آنچنان، سوختم، از، آتش، هجران، که، مپرس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 168
عیب، رندان، مکن، ای، زاهد، پاکیزه، سرشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 169
سعدیا، چون، تو، کجا، نادره، گفتاری، هست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 170
محتسب، مستی، به، ره، دید، گریبانش، گرفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 171
عافیت، خواهی، نظر، در، منظر، خوبان، مکن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 172
خواب، دیدم، که، خیال، تو، به، مهمان، آمد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 173
بی، همگان، بسر، شود، بی، تو، بسر، نمیشود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 174
چه، کنی، بدین، نهانی، که، تو، نیک، آشکاری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 175
گاهی، گدای، گدایی، بخت، تو، یار، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 176
گل، در، بر، می، در، کف، معشوق، به، کام، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 177
از، کوزه، همان، برون، تراود، که، در، اوست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 178
اوقات، خوش، آن، بود، که، با، دوست، بسر، شد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 179
تو، بندگی، چون، گدایان، به، شرط، مزد، مکن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 180
با، دردکشان، هر، که، درافتاد، ورافتاد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 181
خرما، نتوان، خورد، از، این، خار، که، کشتیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 182
نذر، کردم، گر، از، این، غم، به، درآیم، روزی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 183
از، دوست، یک، اشارت، از، ما، به، سر، دویدن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 184
سعی، نابرده، در، این، راه، به، جایی، نرسی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 185
تکیه، برجای، بزرگان، نتوان، زد، به، گزاف
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 186
به، راه، بادیه، رفتن، به، از، نشستن، باطل
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 187
اهل، دنیا، را، مطیع، خویش، کردن، کار، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 188
مصلحت، نیست، که، از، پرده، برون، افتد، راز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 189
همه، شب، در، این، امیدم، که، نسیم، صبحگاهی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 190
آن، سفر، کرده، که، صد، قافله، دل، همره، اوست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 191
یوسف، گمگشته، باز، آید، به، کنعان، غم، مخور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 192
غم، مخور، ایام، هجران، رو، به، پایان، میرود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 193
بی، تو، مهتاب، شبی، باز، از، آن، کوچه، گذشتم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 194
من، اگر، نیکم، اگر، بد، تو، برو، خود، را، باش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 195
هیهات، از، این، خیال، محالت، که، در، سر، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 196
گفتا، زکه، نالیم، که، از، ماست، که، بر، ماست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 197
یارب، این، آب، حیات، از، چه، دلی، جوشان، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 198
سر، اگر، باید، به، راهت، ترک، سر، خواهیم، کرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 199
به، پایان، آمد، این، دفتر، حکایت، همچنان، باقی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 200
هم، خویش، را، بیگانه، کن، هم، خانه، را، ویرانه، کن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 201
بسان، یکی، سرو، آزاد، شد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 202
نپنداری، ای، دیده، روشنم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 203
مگر، مشکلش، را، کند، منجلی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 204
بدو، گفت، کز، من، رهایی، مجوی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 205
به، مهر، آسمانش، به، عیوق، برد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 206
از، جمله، طمع، بریدنم، آسانست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 207
به، مستوران، مگو، اسرار، مستی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 208
چو، خورشید، رخشنده، شد، بر، سپهر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 209
سالها، بندگی، صاحب، دیوان، کردم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 210
ظلمات، است، بترس، از، خطر، گمراهی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 211
کو، پیک، صبح، تا، گله، های، شب، فراق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 212
از، نامه، سیاه، نترسم، که، روز، حشر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 213
آنچه، سلطان، ازل، گفت، بکن، آن، کردم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 214
بگذارید، بگرید، بهوای، گل، خود، زار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 215
چشم، نرگس، نگرانست، ولی، داغ، شقایق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 216
که، خواب، آلوده، ایم، ای، بخت، بیدار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 217
شب، گشت، درین، سینه، چه، سوز، است، عجب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 218
مطرب، کجاست، تا، همه، محصول، زهد، علم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 219
بس، دعای، سحرت، مونس، جان، خواهد، بود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 220
گفت، باز، آی، که، دیرینه، این، درگاهی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 221
حاشا، که، من، به، موسم، گل، ترک، می، کنم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 222
گر، از، آن، یار، سفر، کرده، پیامی، داری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 223
بی، تو، نفس، کشیدنم، عمر، تباه، کردنست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 224
میگزم، لب، که، چرا، گوش، به، نادان، کردم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 225
سرو، من، صبح، بهار، است، به، طرف، چمن، آی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 226
دل، اگر، خداشناسی، همه، در، رخ، علی، بین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 227
بشورستان، تبه، کردیم، رنج، باغبانی، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 228
ای، دل، گر، از، آن، چاه، زنخدان، به، درآیی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 229
نیاموزی، ازین، بی، مهر، درس، مهربانی، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 230
نباید، تاخت، بر، بیچارگان، روز، توانایی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 231
به، دور، نرگس، مستت، سلامت، را، دعا، گفتیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 232
آسمان، چون، جمع، مشتاقان، پریشان، میکند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 233
من، که، یک، امروز، مهمان، توام، فردا، چرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 234
تمنای، وصالم، نیست، عشق، من، مگیر، از، من
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 235
یک، عمر، گریه، کردم، ای، آسمان، روا، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 236
به، تماشای، من، آن، لاله، عذار، آمده، باشد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 237
ابر، از، آن، بر، سر، گلهای، چمن، زار، بگرید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 238
گربه، پیرانه، سرم، بخت، جوانی، به، سر، آید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 239
پس، بر، به، جهانی، که، خون، در، رگ، ماست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 240
این، همه، غافل، شدن، از، چون، منی، شیدا، چرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 241
دارم، از، زلف، سیاهش، گله، چندان، که، مپرس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 242
با، فیض، لطف، او، صد، از، این، نامه، طی، کنم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 243
وقت، است، که، همچون، مه، تابان، به، در، آیی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 244
به، حسرت، یاد، خواهی، کرد، ایام، جوانی، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 245
چترها، را، باید، بست، زیر، باران، باید، رفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 246
به، دردت، خو، گرفتم، نیستم، در، بند، درمانت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 247
باشد، که، در، کام، صدف، گوهر، شوی، یکتا، بیا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 248
ای، در، تکاپوی، طلب، گم، کرده، ره، با، ما، بیا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 249
بی، وفا، حالا، که، من، افتاده، ام، از، پا، چرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 250
بی، تو، ای، دل، نکند، لاله، به، بار، آمده، باشد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 251
حافظ، این، قصه، دراز، است، به، قرآن، که، مپرس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 252
هر، کسی، عربده، ای، این، که، مبین، آن، که، مپرس
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 253
شب، همه، بی، تو، کار، من، شکوه، به، ماه، کردنست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 254
که، نسبت، نیست، با، تیره، دلی، روشن، روانی، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 255
که، جانم، در، جوانی، سوخت، ای، جانم، به، قربانت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 256
نه، وصلت، دیده، بودم، کاشکی، ای، گل، نه، هجرانت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 257
من، از، چشم، تو، ای، ساقی، خراب، افتاده، ام، لیکن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 258
ای، ماه، کنعانی، ترا، یاران، به، چاه، افکنده، اند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 259
هر، آن، کسی، که، در، این، حلقه، نیست، زنده، به، عشق
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 260
قدت، گفتم، که، شمشاد، است، بس، خجلت، به، بار، آورد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 261
وز، حسرت، لعل، آبدارت، مردم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 262
قصه، نکنم، دراز، کوتاه، کنم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 263
بیدادگری، شیوه، دیرینه، تست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 264
اول، به، وفا، می، وصالم، درداد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 265
عشق، رخ، یار، بر، من، زار، مگیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 266
ایام، شباب، است، شراب، اولیتر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 267
امروز، ترا، دسترس، فردا، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 268
بازآ، بازآ، کز، انتظارت، مردم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 269
با، روی، نکو، شراب، روشن، درکش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 270
بر، خسته، دلان، رند، خمار، مگیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 271
یک، مونس، نامزد، ندارم، جز، غم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 272
ای، آمده، از، عالم، روحانی، تفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 273
ای، خاک، اگر، سینه، تو، بشکافند
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 274
ماننده، سنگ، خاره، در، آب، زلال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 275
ای، شرمزده، غنچه، مستور، از، تو
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 276
آن، جام، طرب، شکار، بر، دستم، نه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 277
دیوانه، شدم، بیار، بر، دستم، نه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 278
بر، گرد، پیاله، آیتی، هست، مقیم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 279
با، لشگر، غم، چه، بایدت، کوشیدن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 280
نه، هفت، هزار، ساله، شادی، جهان
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 281
یک، همدم، باوفا، ندیدم، جز، درد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 282
دریافتن، روز، چنین، دشوار، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 283
خاک، ره، او، شدم، به، بادم، برداد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 284
هرگز، غم، دو، روز، مرا، یاد، نگشت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 285
ای، دل، چو، زمانه، میکند، غمناکت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 286
من، حاصل، عمر، خود، ندارم، جز، غم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 287
تا، سبزه، خاک، ما، تماشاگه، کیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 288
پس، موی، سیاه، من، چرا، گشت، سفید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 289
گفتم، من، سودازده، را، کار، بساز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 290
نرگس، به، هوای، می، قدح، ساز، شود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 291
وز، غصه، کناره، جوی، میباید، بود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 292
با، اهل، هنر، گوی، گریبانت، بگشای
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 293
بر، مردم، رند، نکته، بسیار، مگیر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 294
با، اهل، هنر، گوی، گریبان، بگشای
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 295
همچون، لب، خود، مدام، جان، میپرور
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 296
بس، گوهر، قیمتی، که، در، سینه، تست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 297
چون، عهده، نمی، شود، کسی، فردا، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 298
حل، کن، به، جمال، خویشتن، مشکل، ما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 299
با، می، به، کنار، جوی، میباید، بود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 300
صوفی، چو، تو، رسم، رهروان، میدانی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 301
گل، با، تو، برابری، کجا، یارد، کرد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 302
ای، دوست، دل، از، جفای، دشمن، درکش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 303
ای، چرخ، فلک، خرابی، از، کینه، تست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 304
وان، ساغر، چون، نگار، بر، دستم، نه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 305
چون، مست، شدم، جام، جفا، را، سرداد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 306
فارغ، دل، آن، کسی، که، مانند، حباب
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 307
می، بر، لب، سبزه، خوش، بود، نوشیدن
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 308
گفتی، که، پس، از، سیاه، رنگی، نبود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 309
گر، می، نخوری، طعنه، مزن، مستان، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 310
این، دسته، که، بر، گردن، او، میبینی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 311
صد، لقمه، خوری، که، می، غلامست، آنرا
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 312
زان، پیش، که، سبزه، بردمد، از، خاکت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 313
گفتی، که، تو، را، شوم، مدار، اندیشه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 314
دیشب، گله، زلفش، با، باد، همی، کردم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 315
چشم، تو، که، سحر، بابل، است، استادش
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 316
قران، که، مهین، کلام، خوانند، آن، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 317
نرگس، که، کله، دار، جهان، است، ببین
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 318
آن، می، که، چو، زنجیر، بپیچد، بر، خود
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 319
زان، راح، که، روحیست، به، تن، پرورده
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 320
عیش، بی، یار، مهیا، نشود، یار، کجاست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 321
از، چرخ، به، هر، گونه، همی، دار، امید
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 322
می، نوش، به، ماهتاب، ای، ماه، که، ماه
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 323
کاندر، همه، جا، مدام، خوانند، آن، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 324
آن، گوش، که، حلقه، کرد، در، گوش، جمال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 325
تو، غره، بدان، مشو، که، می، مینخوری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 326
این، سبزه، که، امروز، تماشاگه، ماست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 327
بر، چهره، گل، نسیم، نوروز، خوش، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 328
طاقتم، طاق، شد، از، تو، نیامد، خبری
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 329
ای، صبا، نکهتی، از، خاک، ره، یار، بیار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 330
ماهی، که، نظیر، خود، ندارد، به، جمال
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 331
کاین، باقی، عمر، را، بها، پیدا، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 332
خوش، باش، ندانی، به، کجا، خواهی، رفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 333
در، صحن، چمن، روی، دل، افروز، خوش، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 334
در، اندرون، من، خسته، دل، ندانم، کیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 335
این، مدت، عمر، ما، چو، گل، ده، روز، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 336
سبز، است، لبت، ساغر، از، او، دور، مدار
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 337
زان، پیش، که، کوزه، ها، کنند، از، گل، ما
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 338
ای، درد، توام، درمان، در، بستر، ناکامی
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 339
یک، دوست، که، با، او، غم، دل، بتوان، گفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 340
دریاب، کار، ما، که، نه، پیداست، کار، عمر
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 341
تا، در، نگرد، که، بی، تو، چون، خواهم، خفت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 342
از، دی، که، گذشت، هر، چه، گویی، خوش، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 343
غم، در، دل، تنگ، من، از، آن، است، که، نیست
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 344
این، کوزه، چو، من، عاشق، زاری، بوده، است
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 345
کشتی، شکستگانیم، ای، باد، شرطه، برخیز
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 346
بیدار، شو، ای، خواجه، که، خوش، خوش، بکشد
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 347
آتشی، بود، در، این، خانه، که، کاشانه، بسوخت
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 348
اگر، آن، ترک، شیرازی، به، دست، آرد، دل، ما، را
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 349
من، از، آن، حسن، روز، افزون، که، یوسف، داشت، دانستم
پاسخنامه بازی ماهرخ - مرحله ی 6 (دارالفنون 2) مرحله 350
عقل، اگر، داند، که، دل، در، بند، زلفش، چون، خوش، است

 

جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ

جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ

جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ

 

لینک های مرتبط با جواب کامل همه مراحل بازی ماهرخ

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

عکس نوشته و پروفایل

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

 

مطالب مرتبط

12 نظر

 1. امیر

  پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۲۱”

  تذکر:پاسخ های این نسخه از “ماهرخ”، دارای تغییرات کلی بوده، به طور کامل، جایگزین نسخه های پیشین می شوند.

  مرحله ی مکتب خانه ی ۱

  ۱٫ آب
  ۲٫ مس
  ۳٫ زن
  ۴٫ دل
  ۵٫ شب
  ۶٫ سس
  ۷٫ بم
  ۸٫ سر
  ۹٫ مچ
  ۱۰٫ تز
  ۱۱٫ سل
  ۱۲٫ رز
  ۱۳٫ خط
  ۱۴٫ غم
  ۱۵٫ پا
  ۱۶٫ جن
  ۱۷٫ خم
  ۱۸٫ کر
  ۱۹٫ هل
  ۲۰٫ زر
  ۲۱٫ پل
  ۲۲٫ رگ
  ۲۳٫ قم
  ۲۴٫ لب
  ۲۵٫ صد
  ۲۶٫ گل
  ۲۷٫ رخ
  ۲۸٫ بز
  ۲۹٫ جد
  ۳۰٫ آش
  ۳۱٫ قو
  ۳۲٫ کاج
  ۳۳٫ صدف
  ۳۴٫ فیل
  ۳۵٫ شیر
  ۳۶٫ جنگ
  ۳۷٫ زرد
  ۳۸٫ شاه
  ۳۹٫ عصا
  ۴۰٫ سرب
  ۴۱٫ قلک
  ۴۲٫ ببر
  ۴۳٫ کمد
  ۴۴٫ میش
  ۴۵٫ کتک
  ۴۶٫ تخت
  ۴۷٫ مغز
  ۴۸٫ ماش
  ۴۹٫ پیچ
  ۵۰٫ عهد
  ۵۱٫ وزن
  ۵۲٫ قوی
  ۵۳٫ سنگ
  ۵۴٫ یقه
  ۵۵٫ جرم
  ۵۶٫ شیب
  ۵۷٫ صدا
  ۵۸٫ غلط
  ۵۹٫ ندا
  ۶۰٫ چشم
  ۶۱٫ موز
  ۶۲٫ خان
  ۶۳٫ چاه
  ۶۴٫ پتو
  ۶۵٫ ماش
  ۶۶٫ خوب
  ۶۷٫ بغض
  ۶۸٫ مرز
  ۶۹٫ وال
  ۷۰٫ عدس
  ۷۱٫ برف
  ۷۲٫ خرس
  ۷۳٫ قول
  ۷۴٫ خمس
  ۷۵٫ فال
  ۷۶٫ شمش
  ۷۷٫ تیپ
  ۷۸٫ ثبت
  ۷۹٫ پشه
  ۸۰٫ لوس
  ۸۱٫ تپه
  ۸۲٫ یار
  ۸۳٫ کلاه
  ۸۴٫ دلار
  ۸۵٫ ابرو
  ۸۶٫ فلفل
  ۸۷٫ صندل
  ۸۸٫ حوله
  ۸۹٫ قیچی
  ۹۰٫ فندک
  ۹۱٫ شربت
  ۹۲٫ نبات
  ۹۳٫ کتری
  ۹۴٫ قطار
  ۹۵٫ سنبل
  ۹۶٫ چادر
  ۹۷٫ پرده
  ۹۸٫ ذغال
  ۹۹٫ قاشق
  ۱۰۰٫ کتاب
  ۱۰۱٫ عربی
  ۱۰۲٫ جوان
  ۱۰۳٫ شوهر
  ۱۰۴٫ شانس
  ۱۰۵٫ حافظ
  ۱۰۶٫ مادر
  ۱۰۷٫ جودو
  ۱۰۸٫ دیزی
  ۱۰۹٫ غلتک
  ۱۱۰٫ سمنو
  ۱۱۱٫ پدال
  ۱۱۲٫ سنجد
  ۱۱۳٫ کشتی
  ۱۱۴٫ عیدی
  ۱۱۵٫ قنات
  ۱۱۶٫ دیار
  ۱۱۷٫ بهشت
  ۱۱۸٫ پشمک
  ۱۱۹٫ طوسی
  ۱۲۰٫ قلدر
  ۱۲۱٫ سینی
  ۱۲۲٫ گوجه
  ۱۲۳٫ مشهد
  ۱۲۴٫ عرشه
  ۱۲۵٫ مشکی
  ۱۲۶٫ دلمه
  ۱۲۷٫ شاخه
  ۱۲۸٫ آگهی
  ۱۲۹٫ بهشت
  ۱۳۰٫ خمیر
  ۱۳۱٫ خنده
  ۱۳۲٫ گربه
  ۱۳۳٫ سعدی
  ۱۳۴٫ کفاش
  ۱۳۵٫ کباب
  ۱۳۶٫ تراش
  ۱۳۷٫ سرمه
  ۱۳۸٫ کوپه
  ۱۳۹٫ جیوه
  ۱۴۰٫ ریال
  ۱۴۱٫ گربه
  ۱۴۲٫ تگرگ
  ۱۴۳٫ شیار
  ۱۴۴٫ آرنج
  ۱۴۵٫ گناه
  ۱۴۶٫ گلاب
  ۱۴۷٫ کاغذ
  ۱۴۸٫ قیمه
  ۱۴۹٫ شریک
  ۱۵۰٫ زمین
  ۱۵۱٫ قیمت
  ۱۵۲٫ میوه
  ۱۵۳٫ پیله
  ۱۵۴٫ آچار
  ۱۵۵٫ حلوا
  ۱۵۶٫ بستنی
  ۱۵۷٫ بیلچه
  ۱۵۸٫ ناهار
  ۱۵۹٫ جواهر
  ۱۶۰٫ کرگدن
  ۱۶۱٫ استخر
  ۱۶۲٫ کارون
  ۱۶۳٫ کشمیر
  ۱۶۴٫ باران
  ۱۶۵٫ اسفند
  ۱۶۶٫ سماور
  ۱۶۷٫ اهواز
  ۱۶۸٫ شاگرد
  ۱۶۹٫ انگور
  ۱۷۰٫ سخاوت
  ۱۷۱٫ نیمرو
  ۱۷۲٫ کفتار
  ۱۷۳٫ زنبیل
  ۱۷۴٫ پیروز
  ۱۷۵٫ پارچه
  ۱۷۶٫ بادام
  ۱۷۷٫ فریزر
  ۱۷۸٫ صاعقه
  ۱۷۹٫ سرسره
  ۱۸۰٫ بخاری
  ۱۸۱٫ قافیه
  ۱۸۲٫ کابوس
  ۱۸۳٫ پراید
  ۱۸۴٫ اشکنه
  ۱۸۵٫ سرطان
  ۱۸۶٫ صندوق
  ۱۸۷٫ مامان
  ۱۸۸٫ مهندس
  ۱۸۹٫ شوفاژ
  ۱۹۰٫ اضطراب
  ۱۹۱٫ ادبیات
  ۱۹۲٫ نارنجی
  ۱۹۳٫ بابونه
  ۱۹۴٫ عنکبوت
  ۱۹۵٫ کاروان
  ۱۹۶٫ کارمند
  ۱۹۷٫ کاناپه
  ۱۹۸٫ کیبورد
  ۱۹۹٫ پیراهن
  ۲۰۰٫ اصفهان
  ۲۰۱٫ استکان
  ۲۰۲٫ آلاسکا
  ۲۰۳٫ دریاچه
  ۲۰۴٫ کامیون
  ۲۰۵٫ خورشید
  ۲۰۶٫ شیرینی
  ۲۰۷٫ کانادا
  ۲۰۸٫ موبایل
  ۲۰۹٫ پرتقال
  ۲۱۰٫ سیستان
  ۲۱۱٫ لاهیجان
  ۲۱۲٫ دانشگاه
  ۲۱۳٫ تکواندو
  ۲۱۴٫ اقیانوس
  ۲۱۵٫ ساندویچ
  ۲۱۶٫ کانتینر
  ۲۱۷٫ موزاییک
  ۲۱۸٫ هیمالیا
  ۲۱۹٫ رستوران
  ۲۲۰٫ تلویزیون

  مرحله ی مکتب خانه ی۲۱

  ۱٫ سر، نخ
  ۲٫ خط، کش
  ۳٫ زود، پز
  ۴٫ یدک، کش
  ۵٫ چپ، دست
  ۶٫ سر، سخت
  ۷٫ آدم، کش
  ۸٫ شب، گرد
  ۹٫ کول، بر
  ۱۰٫ آب، نمک
  ۱۱٫ سر، بار
  ۱۲٫ ماه، رخ
  ۱۳٫ دو، قلو
  ۱۴٫ آب، قند
  ۱۵٫ گچ، کار
  ۱۶٫ درد، سر
  ۱۷٫ تنش، زا
  ۱۸٫ هنر، جو
  ۱۹٫ سنگ، دل
  ۲۰٫ پس، رفت
  ۲۱٫ خوش، رو
  ۲۲٫ راه، حل
  ۲۳٫ شب، پره
  ۲۴٫ آب، رنگ
  ۲۵٫ راه، زن
  ۲۶٫ نفر، بر
  ۲۷٫ خر، مگس
  ۲۸٫ سر، بند
  ۲۹٫ لاک، پشت
  ۳۰٫ دل، تنگ
  ۳۱٫ جنگ، جو
  ۳۲٫ شاه، توت
  ۳۳٫ قطب، نما
  ۳۴٫ سیم، چین
  ۳۵٫ مه، آلود
  ۳۶٫ شاه، کار
  ۳۷٫ آرام، پز
  ۳۸٫ بت، پرست
  ۳۹٫ دل، تنگی
  ۴۰٫ نفس، گیر
  ۴۱٫ شیر، موز
  ۴۲٫ سر، رسید
  ۴۳٫ کمر، بند
  ۴۴٫ سر، بلند
  ۴۵٫ مدیر، کل
  ۴۶٫ کف، گرگی
  ۴۷٫ شتر، مرغ
  ۴۸٫ غذا، ساز
  ۴۹٫ بند، باز
  ۵۰٫ دل، بسته
  ۵۱٫ لج، بازی
  ۵۲٫ شاه، دزد
  ۵۳٫ قند، شکن
  ۵۴٫ نمک، دان
  ۵۵٫ شهر، دار
  ۵۶٫ گاو، آهن
  ۵۷٫ جاه، طلب
  ۵۸٫ سال، گرد
  ۵۹٫ دروغ، گو
  ۶۰٫ زرد، آلو
  ۶۱٫ کیف، قاپ
  ۶۲٫ حشره، کش
  ۶۳٫ هفت، سین
  ۶۴٫ عدس، پلو
  ۶۵٫ شاه، راه
  ۶۶٫ مار، پیچ
  ۶۷٫ پیش، رفت
  ۶۸٫ میز، گرد
  ۶۹٫ آرام، گاه
  ۷۰٫ نفس، تنگی
  ۷۱٫ گرم، سیری
  ۷۲٫ سرخ، پوست
  ۷۳٫ قرار، داد
  ۷۴٫ خوش، شانس
  ۷۵٫ وحشت، زده
  ۷۶٫ شاه، نشین
  ۷۷٫ ذغال، سنگ
  ۷۸٫ حواس، پرت
  ۷۹٫ آرایش، گر
  ۸۰٫ ناخن، گیر
  ۸۱٫ خنده، دار
  ۸۲٫ هنر، پیشه
  ۸۳٫ بانک، دار
  ۸۴٫ چشم، پوشی
  ۸۵٫ جان، پناه
  ۸۶٫ خوش، شناس
  ۸۷٫ خود، نویس
  ۸۸٫ درآمد، زا
  ۸۹٫ دیده، بان
  ۹۰٫ خام، خوار
  ۹۱٫ جمع، آوری
  ۹۲٫ نور، چشمی
  ۹۳٫ پس، انداز
  ۹۴٫ خدا، پرست
  ۹۵٫ امام، زاده
  ۹۶٫ اتاق، خواب
  ۹۷٫ کشتی، گیر
  ۹۸٫ شهر، بانو
  ۹۹٫ نادر، شاه
  ۱۰۰٫ جهان، گرد
  ۱۰۱٫ مار، ماهی
  ۱۰۲٫ آتش، نشان
  ۱۰۳٫ چهل، چراغ
  ۱۰۴٫ چلو، کباب
  ۱۰۵٫ بزرگ، راه
  ۱۰۶٫ گوجه، سبز
  ۱۰۷٫ برادر، زن
  ۱۰۸٫ پدر، بزرگ
  ۱۰۹٫ شیشه، شور
  ۱۱۰٫ آب، معدنی
  ۱۱۱٫ زیر، زمین
  ۱۱۲٫ جا، لباسی
  ۱۱۳٫ سوار، کار
  ۱۱۴٫ سنگ، نورد
  ۱۱۵٫ بمب، افکن
  ۱۱۶٫ تاس، کباب
  ۱۱۷٫ نجات، بخش
  ۱۱۸٫ خراب، کار
  ۱۱۹٫ کوه، نورد
  ۱۲۰٫ اجاق، گاز
  ۱۲۱٫ ریش، سفید
  ۱۲۲٫ سایه، بان
  ۱۲۳٫ آتش، فشان
  ۱۲۴٫ چراغ، قوه
  ۱۲۵٫ خانه، دار
  ۱۲۶٫ گردن، بند
  ۱۲۷٫ خدمت، کار
  ۱۲۸٫ شمشیر، زن
  ۱۲۹٫ سر، افراز
  ۱۳۰٫ زیر، انداز
  ۱۳۱٫ استان، دار
  ۱۳۲٫ شیرین، عقل
  ۱۳۳٫ مدیر، عامل
  ۱۳۴٫ سخت، افزار
  ۱۳۵٫ آشپز، خانه
  ۱۳۶٫ سینه، پهلو
  ۱۳۷٫ کار، پرداز
  ۱۳۸٫ قرمه، سبزی
  ۱۳۹٫ خلیج، فارس
  ۱۴۰٫ نرم، افزار
  ۱۴۱٫ خود، پرداز
  ۱۴۲٫ کارت، خوان
  ۱۴۳٫ ریسک، پذیر
  ۱۴۴٫ کوله، پشتی
  ۱۴۵٫ مدار، بسته
  ۱۴۶٫ کولر، گازی
  ۱۴۷٫ توت، فرنگی
  ۱۴۸٫ اسباب، کشی
  ۱۴۹٫ سیب، زمینی
  ۱۵۰٫ هیجان، زده
  ۱۵۱٫ دانش، آموز
  ۱۵۲٫ جوجه، تیغی
  ۱۵۳٫ عقب، نشینی
  ۱۵۴٫ جارو، برقی
  ۱۵۵٫ کتاب، خانه
  ۱۵۶٫ چشم، انداز
  ۱۵۷٫ امیر، کبیر
  ۱۵۸٫ خاک، انداز
  ۱۵۹٫ بندر، عباس
  ۱۶۰٫ پرورش، گاه
  ۱۶۱٫ پیمان، کار
  ۱۶۲٫ فوق، دکترا
  ۱۶۳٫ مغازه، دار
  ۱۶۴٫ عذر، خواهی
  ۱۶۵٫ صرفه، جویی
  ۱۶۶٫ فرمان، دار
  ۱۶۷٫ بین، الملل
  ۱۶۸٫ اسباب، بازی
  ۱۶۹٫ پارچه، فروش
  ۱۷۰٫ صورت، مسئله
  ۱۷۱٫ زاینده، رود
  ۱۷۲٫ رئیس، جمهور
  ۱۷۳٫ موسیقی، دان
  ۱۷۴٫ زیر، دریایی
  ۱۷۵٫ شیرین، بیان
  ۱۷۶٫ رنگین، کمان
  ۱۷۷٫ شرکت، کننده
  ۱۷۸٫ سیاست، مدار
  ۱۷۹٫ دست، پرورده
  ۱۸۰٫ دندان، پزشک
  ۱۸۱٫ جمعه، بازار
  ۱۸۲٫ پدر، خوانده
  ۱۸۳٫ آفتاب، پرست
  ۱۸۴٫ مصرف، کننده
  ۱۸۵٫ دیوانه، وار
  ۱۸۶٫ نتیجه، گیری
  ۱۸۷٫ شگفت، انگیز
  ۱۸۸٫ زیست، شناسی
  ۱۸۹٫ وکیل، مدافع
  ۱۹۰٫ پنهان، کاری
  ۱۹۱٫ سرمایه، گذار
  ۱۹۲٫ دروازه، قرآن
  ۱۹۳٫ شرکت، تعاونی
  ۱۹۴٫ تولید، کننده
  ۱۹۵٫ چشم، به، راه
  ۱۹۶٫ برنامه، ریزی
  ۱۹۷٫ تک، تیر، انداز
  ۱۹۸٫ منحصر، به، فرد
  ۱۹۹٫ شیر، موز، بستنی
  ۲۰۰٫ فیلم، نامه، نویس

  مرحله ی اکابر ۱

  ۱٫ گل، خار
  ۲٫ خیر، شر
  ۳٫ شاخ، دم
  ۴٫ تو، شما
  ۵٫ تر، خشک
  ۶٫ زر، سیم
  ۷٫ تب، درد
  ۸٫ آب، برق
  ۹٫ مخ، هوش
  ۱۰٫ پا، قلب
  ۱۱٫ لک، پیس
  ۱۲٫ جر، بحث
  ۱۳٫ گل، خاک
  ۱۴٫ پر، بال
  ۱۵٫ غم، غصه
  ۱۶٫ خم، برش
  ۱۷٫ سس، نمک
  ۱۸٫ رگ، خون
  ۱۹٫ نخ، کوک
  ۲۰٫ جد، پدر
  ۲۱٫ سد، رود
  ۲۲٫ زن، مرد
  ۲۳٫ تن، بدن
  ۲۴٫ رخ، نما
  ۲۵٫ تل، تپه
  ۲۶٫ سه، هفت
  ۲۷٫ نی، نوا
  ۲۸٫ شش، ریه
  ۲۹٫ شک، ریا
  ۳۰٫ نم، خیس
  ۳۱٫ سن، سال
  ۳۲٫ شب، روز
  ۳۳٫ سم، مرگ
  ۳۴٫ آب، آتش
  ۳۵٫ آج، کفش
  ۳۶٫ غش، ضعف
  ۳۷٫ شل، سفت
  ۳۸٫ حل، فصل
  ۳۹٫ نه، هشت
  ۴۰٫ کج، صاف
  ۴۱٫ فر، گاز
  ۴۲٫ دی، مهر
  ۴۳٫ سر، راز
  ۴۴٫ کر، کور
  ۴۵٫ قد، وزن
  ۴۶٫ خس، خار
  ۴۷٫ سیل، بلا
  ۴۸٫ دل، عقل
  ۴۹٫ شب، سحر
  ۵۰٫ بو، عطر
  ۵۱٫ شط، رود
  ۵۲٫ صف، نان
  ۵۳٫ یخ، سرد
  ۵۴٫ آن، این
  ۵۵٫ بم، رطب
  ۵۶٫ پر، تشک
  ۵۷٫ طب، دوا
  ۵۸٫ دف، تار
  ۵۹٫ درس، مشق
  ۶۰٫ سنگ، خاک
  ۶۱٫ کلم، پلو
  ۶۲٫ کنت، لرد
  ۶۳٫ تیغ، تیز
  ۶۴٫ هند، چین
  ۶۵٫ قبل، بعد
  ۶۶٫ مار، موش
  ۶۷٫ یار، غار
  ۶۸٫ هاج، واج
  ۶۹٫ رنو، پژو
  ۷۰٫ عمو، عمه
  ۷۱٫ قلک، پول
  ۷۲٫ کسب، کار
  ۷۳٫ خشم، غضب
  ۷۴٫ عیش، نوش
  ۷۵٫ سه، چهار
  ۷۶٫ کم، زیاد
  ۷۷٫ طیب، حلال
  ۷۸٫ جشن، جنگ
  ۷۹٫ شرق، غرب
  ۸۰٫ جیب، لباس
  ۸۱٫ دیو، دلبر
  ۸۲٫ مهر، آبان
  ۸۳٫ جین، کتان
  ۸۴٫ در، پنجره
  ۸۵٫ حرم، ضریح
  ۸۶٫ قلم، دفتر
  ۸۷٫ تار، فلوت
  ۸۸٫ قفل، کلید
  ۸۹٫ کمد، بوفه
  ۹۰٫ موش، گربه
  ۹۱٫ جشن، سرور
  ۹۲٫ نام، نشان
  ۹۳٫ شاه، ملکه
  ۹۴٫ کفش، کفاش
  ۹۵٫ عمو، دایی
  ۹۶٫ چای، قهوه
  ۹۷٫ عرب، فارس
  ۹۸٫ دشت، صحرا
  ۹۹٫ نان، خمیر
  ۱۰۰٫ برس، شانه
  ۱۰۱٫ اسب، قاطر
  ۱۰۲٫ کبر، غرور
  ۱۰۳٫ پتو، بالش
  ۱۰۴٫ فرش، قالی
  ۱۰۵٫ شک، تردید
  ۱۰۶٫ چاه، چاله
  ۱۰۷٫ جت، سفینه
  ۱۰۸٫ روح، روان
  ۱۰۹٫ ژن، وراثت
  ۱۱۰٫ بم، کرمان
  ۱۱۱٫ عقاب، کرکس
  ۱۱۲٫ هل، زعفران
  ۱۱۳٫ پوند، یورو
  ۱۱۴٫ گریه، زاری
  ۱۱۵٫ چنگ، دندان
  ۱۱۶٫ آتش، خاکستر
  ۱۱۷٫ پونه، نعناع
  ۱۱۸٫ دز، سد، رود
  ۱۱۹٫ کر، لال، کور
  ۱۲۰٫ خوب، بد، زشت
  ۱۲۱٫ جن، پری، انس
  ۱۲۲٫ چپ، جلو، بالا
  ۱۲۳٫ سم، نعل، اسب
  ۱۲۴٫ مس، آهن، فولاد
  ۱۲۵٫ لب، چشم، دهان
  ۱۲۶٫ یس، حمد، بقره
  ۱۲۷٫ ین، وون، یوان
  ۱۲۸٫ سر، چشم، دهان
  ۱۲۹٫ حر، وهب، حبیب
  ۱۳۰٫ جو، ذرت، گندم
  ۱۳۱٫ مو، مژه، ابرو
  ۱۳۲٫ اره، چکش، میخ
  ۱۳۳٫ ول، رها، آزاد
  ۱۳۴٫ حج، خمس، زکات
  ۱۳۵٫ رم، آتن، لندن
  ۱۳۶٫ چک، پول، سفته
  ۱۳۷٫ تن، گرم، کیلو
  ۱۳۸٫ ری، طوس، زابل
  ۱۳۹٫ دل، جگر، قلوه
  ۱۴۰٫ چاق، خپل، تپل
  ۱۴۱٫ لر، کرد، فارس
  ۱۴۲٫ رپ، پاپ، سنتی
  ۱۴۳٫ کی، کجا، چطور
  ۱۴۴٫ آش، سوپ، عدسی
  ۱۴۵٫ لودر، جرثقیل
  ۱۴۶٫ جزر، مد، دریا
  ۱۴۷٫ سل، وبا، کزاز
  ۱۴۸٫ سکه، طلا، نقره
  ۱۴۹٫ خدا، عرش، ملک
  ۱۵۰٫ روز، ماه، سال
  ۱۵۱٫ سنگ، خاک، کلوخ
  ۱۵۲٫ گاز، ترمز، کلاچ
  ۱۵۳٫ پول، وام، بانک
  ۱۵۴٫ سرد، گرم، ولرم
  ۱۵۵٫ جک، چرخ، زاپاس
  ۱۵۶٫ کف، سقف، دیوار
  ۱۵۷٫ پی، بنا، معمار
  ۱۵۸٫ سی، چهل، پنجاه
  ۱۵۹٫ پول، مال، منال
  ۱۶۰٫ علی، رضا، محمد
  ۱۶۱٫ چین، کره، ژاپن
  ۱۶۲٫ رم، مصر، ایران
  ۱۶۳٫ دام، تله، شکار
  ۱۶۴٫ ده، شهر، روستا
  ۱۶۵٫ زرد، آبی، قرمز
  ۱۶۶٫ کش، زیپ، شلوار
  ۱۶۷٫ صد، نود، هشتاد
  ۱۶۸٫ ماش، عدس، نخود
  ۱۶۹٫ بت، خدا، شیطان
  ۱۷۰٫ کد، عدد، شماره
  ۱۷۱٫ شیر، ببر، گربه
  ۱۷۲٫ سیب، موز، انار
  ۱۷۳٫ قند، چای، قهوه
  ۱۷۴٫ آبی، سبز، مشکی
  ۱۷۵٫ درک، فهم، شعور
  ۱۷۶٫ طلا، نقره، برنز
  ۱۷۷٫ تخت، تشک، لحاف
  ۱۷۸٫ عید، جشن، نوروز
  ۱۷۹٫ ذرت، گندم، سویا
  ۱۸۰٫ کلم، خیار، گوجه
  ۱۸۱٫ برگ، ساقه، درخت
  ۱۸۲٫ شور، ترش، شیرین
  ۱۸۳٫ جنگ، جدال، دعوا
  ۱۸۴٫ شن، سنگ، بیابان
  ۱۸۵٫ بز، گاو، گوسفند
  ۱۸۶٫ حزب، باند، گروه
  ۱۸۷٫ قشم، سیری، لاوان
  ۱۸۸٫ پیر، جوان، کودک
  ۱۸۹٫ ژست، عکس، آتلیه
  ۱۹۰٫ قم، یزد، اصفهان
  ۱۹۱٫ شنا، دریا، قایق
  ۱۹۲٫ آتش، فندک، کبریت
  ۱۹۳٫ هفت، هشت، پانزده
  ۱۹۴٫ کوه، جنگل، دریا
  ۱۹۵٫ آهک، ماسه، سیمان
  ۱۹۶٫ نماز، روزه، زکات
  ۱۹۷٫ توپ، تانک، مسلسل
  ۱۹۸٫ یزد، فارس، کرمان
  ۱۹۹٫ سپر، نیزه، شمشیر
  ۲۰۰٫ عدس، نخود، لوبیا
  ۲۰۱٫ بند، ماده، تبصره
  ۲۰۲٫ لعل، زمرد، یاقوت
  ۲۰۳٫ فنچ، بلبل، قناری
  ۲۰۴٫ میز، مبل، کاناپه
  ۲۰۵٫ رشت، ساری، گرگان
  ۲۰۶٫ ابر، تگرگ، باران
  ۲۰۷٫ دریا، ساحل، جنگل
  ۲۰۸٫ سقف، بلوک، تیرچه
  ۲۰۹٫ بید، چنار، نارون
  ۲۱۰٫ زحل، زمین، مشتری
  ۲۱۱٫ کولر، سرما، گرما
  ۲۱۲٫ پدر، مادر، فرزند
  ۲۱۳٫ فطر، روزه، رمضان
  ۲۱۴٫ کمیل، ندبه، توسل
  ۲۱۵٫ فارابی، خوارزمی
  ۲۱۶٫ بار، وانت، نیسان
  ۲۱۷٫ دجله، فرات، کارون
  ۲۱۸٫ توپ، تور، والیبال
  ۲۱۹٫ چوب، الوار، نجاری
  ۲۲۰٫ پفک، چیپس، کرانچی
  ۲۲۱٫ نبوت، معاد، توحید
  ۲۲۲٫ راه، جاده، آسفالت
  ۲۲۳٫ شروع، آغاز، پایان
  ۲۲۴٫ قوری، کتری، سماور
  ۲۲۵٫ پنیر، گردو، بادام
  ۲۲۶٫ کارد، قاشق، چنگال
  ۲۲۷٫ نهنگ، کوسه، دلفین
  ۲۲۸٫ رجب، شعبان، رمضان
  ۲۲۹٫ سه، هزار، میلیارد
  ۲۳۰٫ هلو، شلیل، زردآلو
  ۲۳۱٫ بندر، خلیج، اسکله
  ۲۳۲٫ هوا، زمین، زیرزمین
  ۲۳۳٫ مرغ، ماهی، بوقلمون
  ۲۳۴٫ شام، ناهار، صبحانه
  ۲۳۵٫ قرآن، انجیل، تورات
  ۲۳۶٫ فیلم، سریال، تئاتر
  ۲۳۷٫ جمعه، شنبه، یکشنبه
  ۲۳۸٫ دار، اعدام، مجازات
  ۲۳۹٫ هرمزگان، بندرعباس
  ۲۴۰٫ کاشت، داشت، برداشت
  ۲۴۱٫ خطکش، گونیا، نقاله
  ۲۴۲٫ کلاه، دستکش، شالگردن
  ۲۴۳٫ مترو، تاکسی، اتوبوس
  ۲۴۴٫ لیمو، نارنج، پرتقال
  ۲۴۵٫ آسیا، اروپا، آفریقا
  ۲۴۶٫ برکه، مرداب، دریاچه
  ۲۴۷٫ کباب، پیتزا، سوخاری
  ۲۴۸٫ بنفش، صورتی، خاکستری
  ۲۴۹٫ کتاب، مدرسه، آموزگار
  ۲۵۰٫ عراق، سوریه، افغانستان

  مرحله ی اکابر ۲

  ۱٫ به، سیب، دل، یار
  ۲٫ رز، یاس، رس، خاک
  ۳٫ لاک، جیغ، بره، میش
  ۴٫ فن، هنر، شش، قلب
  ۵٫ رنو، پژو، پل، دره
  ۶٫ فر، گاز، گرگ، گله
  ۷٫ سگ، خوک، کت، شلوار
  ۸٫ آدم، حوا، مین، جنگ
  ۹٫ جیب، کیف، رنگ، نما
  ۱۰٫ برق، لامپ، جیغ، داد
  ۱۱٫ چپ، راست، دیر، زود
  ۱۲٫ مد، روز، دم، بازدم
  ۱۳٫ جلا، برق، تلاش، کوشش
  ۱۴٫ ابر، برف، شاه، گدا
  ۱۵٫ لارو، حشره، قو، غاز
  ۱۶٫ کیش، قشم، پلو، چلو
  ۱۷٫ آه، مظلوم، عطر، بو
  ۱۸٫ کند، تند، سرو، کاج
  ۱۹٫ کاخ، کوخ، سرب، روی
  ۲۰٫ عرب، عجم، فرش، موکت
  ۲۱٫ قنات، چاه، سگ، قلاده
  ۲۲٫ طعم، غذا، راه، جاده
  ۲۳٫ عود، عنبر، شال، کلاه
  ۲۴٫ ریز، درشت، لیز، لزج
  ۲۵٫ شن، ماسه، جک، زاپاس
  ۲۶٫ پر، خالی، تاب، توان
  ۲۷٫ حمل، نقل، تیز، چاقو
  ۲۸٫ ملت، امت، قلب، عروق
  ۲۹٫ جاه، جلال، سیم، کابل
  ۳۰٫ سنگ، لنگ، باند، خلاف
  ۳۱٫ قضا، قدر، راز، نیاز
  ۳۲٫ طی، پله، سپاه، ارتش
  ۳۳٫ کش، قوس، سبزی، میوه
  ۳۴٫ شام، حلب، سیخ، کباب
  ۳۵٫ خامه، عسل، کوه، قله
  ۳۶٫ دیا، آخرت، چپ، راست
  ۳۷٫ ابر، باد، ریش، سبیل
  ۳۸٫ قلک، پول، نام، نشان
  ۳۹٫ باز، بسته، شرق، غرب
  ۴۰٫ حسن، حسین، باغ، ویلا
  ۴۱٫ فاز، نول، هدف، مراد
  ۴۲٫ نخ، سوزن، آجر، بلوک
  ۴۳٫ چپ، راست، شاه، ملکه
  ۴۴٫ باک، بنزین، پیش، پس
  ۴۵٫ تیر، ترکش، میخ، چکش
  ۴۶٫ کمد، کشو، زنجیر، چرخ
  ۴۷٫ سفره، نان، آمل، بابل
  ۴۸٫ جهل، عقل، پاکت، نامه
  ۴۹٫ دریا، کوه، خیار، کلم
  ۵۰٫ چین، پکن، شکلات، تافی
  ۵۱٫ اسم، فامیل، قند، شکر
  ۵۲٫ تزار، سزار، ابر، باد
  ۵۳٫ کار، رئیس، سود، زیان
  ۵۴٫ عمه، خاله، قلب، کلیه
  ۵۵٫ دیفتری، کزاز، دلار، ریال
  ۵۶٫ قرن، هزاره، تلخ، شور
  ۵۷٫ ریشه، ساقه، دام، تله
  ۵۸٫ حضور، غیبت، عدد، رقم
  ۵۹٫ خرید، فروش، آه، یتیم
  ۶۰٫ صدا، تصویر، ظلم، جفا
  ۶۱٫ تاج، تخت، فلک، تنبیه
  ۶۲٫ بله، خیر، ماهی، دریا
  ۶۳٫ گرم، سرد، شهر، روستا
  ۶۴٫ روح، روان، طلا، جواهر
  ۶۵٫ اپل، گوگل، سقز، بانه
  ۶۶٫ حلوا، خرما، خرت، پرت
  ۶۷٫ دین، دنیا، سیر، پیاز
  ۶۸٫ چاه، قنات، شرق، شمال
  ۶۹٫ تنگ، ماهی، کره، مربا
  ۷۰٫ توت، تمشک، دزد، پلیس
  ۷۱٫ نور، سایه، تیر، کمان
  ۷۲٫ چشم، ابرو، رود، دریا
  ۷۳٫ عصر، دوره، کشو، قفسه
  ۷۴٫ غذا، آشپز، نقش، نگار
  ۷۵٫ بیل، کلنگ، زلف، شانه
  ۷۶٫ مته، دریل، شمر، یزید
  ۷۷٫ گچ، سیمان، محمد، علی
  ۷۸٫ تین، زیتون، تیر، خلاص
  ۷۹٫ بند، رخت، درد، درمان
  ۸۰٫ ضد، نقیض، شهر، روستا
  ۸۱٫ لامپ، چراغ، صحرا، سراب
  ۸۲٫ برج، بارو، حوض، استخر
  ۸۳٫ پزشک، طبیب، درس، کتاب
  ۸۴٫ خمس، زکات، عیب، ایراد
  ۸۵٫ خسته، نالان، پرو، شیلی
  ۸۶٫ کوه، دشت، طبیب، بیمار
  ۸۷٫ درز، پارچه، بهشت، جهنم
  ۸۸٫ دشت، کویر، رئیس، معاون
  ۸۹٫ امام، رهبر، سوال، جواب
  ۹۰٫ شمال، جنوب، حلال، حرام
  ۹۱٫ آب، حیات، جعبه، کارتن
  ۹۲٫ صدا، گوش، آهن، پلاستیک
  ۹۳٫ قند، نبات، فال، تماشا
  ۹۴٫ آبی، بنفش، املت، نیمرو
  ۹۵٫ دنده، فرمان، ماه، هفته
  ۹۶٫ چین، مالزی، میز، صندلی
  ۹۷٫ دشمن، کینه، قیمه، قرمه
  ۹۸٫ شاه، گدا، خزنده، پرنده
  ۹۹٫ قرص، کپسول، خلیج، فارس
  ۱۰۰٫ بوش، ترامپ، گوشت، نخود
  ۱۰۱٫ نبی، پیامبر، تز، دکترا
  ۱۰۲٫ آبی، بنفش، اطلس، آرام
  ۱۰۳٫ موز، انگور، چشمه، رود
  ۱۰۴٫ ترد، خوشمزه، قم، مشهد
  ۱۰۵٫ سنگ، چوب، توشه، مسافر
  ۱۰۶٫ حج، زیارت، سایه، روشن
  ۱۰۷٫ تیک، تاک، دکتر، مهندس
  ۱۰۸٫ فلکه، میدان، بام، برف
  ۱۰۹٫ چپ، راست، شریک، کاسبی
  ۱۱۰٫ مبل، راحتی، خار، خفیف
  ۱۱۱٫ کولر، پکیج، فرش، قالی
  ۱۱۲٫ لنت، ترمز، موس، هدفون
  ۱۱۳٫ سیر، گرسنه، بیل، تیشه
  ۱۱۴٫ تبلت، لپتاپ، زد، خورد
  ۱۱۵٫ کتان، مخمل، شیعه، سنی
  ۱۱۶٫ ترس، لرز، آب، خاک، باد
  ۱۱۷٫ جنت، بهشت، هدیه، کادو
  ۱۱۸٫ سیب، پرتقال، سنگ، آهن
  ۱۱۹٫ چوب، آهن، بیشتر، کمتر
  ۱۲۰٫ بیمه، درمان، چلو، پلو
  ۱۲۱٫ پیچ، مهره، رها، آزاد
  ۱۲۲٫ سکه، اسکناس، سرد، گرم
  ۱۲۳٫ عروس، داماد، روح، شبح
  ۱۲۴٫ پوست، مو، زمین، آسمان
  ۱۲۵٫ پدر، بابا، خواب، رویا
  ۱۲۶٫ دریا، دریاچه، اقیانوس
  ۱۲۷٫ یوسف، زلیخا، مار، عقرب
  ۱۲۸٫ کلاه، کاپشن، سمند، دنا
  ۱۲۹٫ گل، گلدان، لوله، واشر
  ۱۳۰٫ مریخ، زمین، سپاه، ارتش
  ۱۳۱٫ موکت، قالی، کتاب، دفتر
  ۱۳۲٫ جوجه، اردک، برف، باران
  ۱۳۳٫ شب، تاریک، فیلم، نمایش
  ۱۳۴٫ دیه، بیمه، تیبا، ساینا
  ۱۳۵٫ رمز، راز، پوشک، شیرخشک
  ۱۳۶٫ شیشه، پلاستیک، راه، چاه
  ۱۳۷٫ قطار، اتوبوس، آه، ناله
  ۱۳۸٫ مشهد، تهران، چای، سینی
  ۱۳۹٫ رادیو، سینما، جیک، پوک
  ۱۴۰٫ ربا، نزول، مجرد، متاهل
  ۱۴۱٫ بنا، ساختمان، میش، بره
  ۱۴۲٫ قند، نبات، مینا، دندان
  ۱۴۳٫ جنگ، صلح، کشتی، کاراته
  ۱۴۴٫ شام، میوه، همت، شیرودی
  ۱۴۵٫ سان، رژه، چوب، سنگ، آهن
  ۱۴۶٫ شتر، قافله، بندر، خلیج
  ۱۴۷٫ سیل، زلزله، گرز، شمشیر
  ۱۴۸٫ فرز، مته، آهنگ، موسیقی
  ۱۴۹٫ نرم، آهسته، هقهق، گریه
  ۱۵۰٫ زور، خشونت، دور، نزدیک
  ۱۵۱٫ قطب، آهنربا، نور، سایه
  ۱۵۲٫ قالی، موکت، سنجد، عناب
  ۱۵۳٫ حریر، کتان، سیاه، سفید
  ۱۵۴٫ کوسه، نهنگ، نجار، نقاش
  ۱۵۵٫ شلیل، هلو، وزیر، معاون
  ۱۵۶٫ قیر، آسفالت، کیک، تولد
  ۱۵۷٫ دختر، پسر، هتل، رستوران
  ۱۵۸٫ دیوار، سقف، ماه، خورشید
  ۱۵۹٫ پونز، سنجاق، جمع، تفریق
  ۱۶۰٫ تاب، سرسره، شمع، بخاری
  ۱۶۱٫ پاککن، تراش، کارد، پنیر
  ۱۶۲٫ کندر، بابونه، سیم، کابل
  ۱۶۳٫ لیر، روپیه، شانس، اقبال
  ۱۶۴٫ بلبل، قناری، برف، باران
  ۱۶۵٫ گاوآهن، شخم، حافظ، سعدی
  ۱۶۶٫ آفتاب، مهتاب، جنگ، جدال
  ۱۶۷٫ بازیکن، مربی، تیره، تار
  ۱۶۸٫ چمن، سبزه، کاشی، سرامیک
  ۱۶۹٫ جزا، پاداش، جزوه، استاد
  ۱۷۰٫ خمین، اراک، ماه، خورشید
  ۱۷۱٫ سنگ، کاغذ، صدف، مروارید
  ۱۷۲٫ تاب، پارک، زمین، خورشید
  ۱۷۳٫ ضابطه، رابطه، خط، نقاشی
  ۱۷۴٫ قطر، امارات، حرص، خساست
  ۱۷۵٫ دیو، دلبر، چالش، مسابقه
  ۱۷۶٫ کلیله، دمنه، سپاه، ارتش
  ۱۷۷٫ قیر، آسفالت، اسب، قاطر
  ۱۷۸٫ خنده، گریه، رنو، پراید
  ۱۷۹٫ نمک، فلفل، کتاب، امتحان
  ۱۸۰٫ بالن، پرواز، کاوه، ضحاک
  ۱۸۱٫ بانک، بیمه، کارد، چنگال
  ۱۸۲٫ لنج، قایق، جنسیس، لکسوس
  ۱۸۳٫ کت، دامن، کافه، رستوران
  ۱۸۴٫ صفر، محرم، پهلوی، قاجار
  ۱۸۵٫ کار، کرامت، لوله، بخاری
  ۱۸۶٫ شیون، زاری، پونه، نعناع
  ۱۸۷٫ لامسه، بویایی، مال، منال
  ۱۸۸٫ چاشنی، بمب، سکه، اسکناس
  ۱۸۹٫ تور، دروازه، بانک، بورس
  ۱۹۰٫ رمل، اصطرلاب، آمل، لاهیجان
  ۱۹۱٫ کتاب، رساله، پارچ، لیوان
  ۱۹۲٫ ریش، قیچی، پوستر، بروشور
  ۱۹۳٫ سیب، گلابی، برجام، مذاکره
  ۱۹۴٫ جار، جنجال، پرتقال، لیمو
  ۱۹۵٫ انبه، موز، دیپلمات، سفیر
  ۱۹۶٫ سیاره، ستاره، کولر، پنکه
  ۱۹۷٫ مجنون، دیوانه، ذرت، سویا
  ۱۹۸٫ ریشه، ساقه، برگ، سال، ماه
  ۱۹۹٫ قاشق، چنگال، درهم، دینار
  ۲۰۰٫ لب، دندان، زردچوبه، فلفل
  ۲۰۱٫ گنج، قارون، خودکار، مداد
  ۲۰۲٫ سرخک، سرخچه، گران، ارزان
  ۲۰۳٫ لحظه، ثانیه، کرج، تهران
  ۲۰۴٫ آب، فاضلاب، قیمه، بادمجان
  ۲۰۵٫ مزدا، نیسان، کیم، لیوانی
  ۲۰۶٫ میلگرد، بتون، دکتر، وکیل
  ۲۰۷٫ ریاضی، فیزیک، دجله، فرات
  ۲۰۸٫ قبیله، ایل، کدو، بادمجان
  ۲۰۹٫ ماشین، موتور، شام، ناهار
  ۲۱۰٫ گیلان، رشت، جمهوری، اسلامی
  ۲۱۱٫ چالوس، هراز، هزار، میلیون
  ۲۱۲٫ خرداد، شهریور، فیل، کرگدن
  ۲۱۳٫ ژلوفون، بروفون، چشم، عینک
  ۲۱۴٫ کیف، چمدان، کوروش، داریوش
  ۲۱۵٫ انگلیس، فرانسه، تازه، کهنه
  ۲۱۶٫ غل، زنجیر، تلویزیون، آنتن
  ۲۱۷٫ مس، روی، چدن، روز، ماه، سال
  ۲۱۸٫ سحر، افطار، ترامپ، اوباما
  ۲۱۹٫ سند، پنجاب، شمر، عمر، حرمله
  ۲۲۰٫ چین، روسیه، ساحر، جادوگر
  ۲۲۱٫ بازار، خرید، ساواک، موصاد
  ۲۲۲٫ بودجه، برنامه، بیت، ردیف
  ۲۲۳٫ بزرگراه، بلوار، نیل، فرات
  ۲۲۴٫ لبو، شلغم، چغندر، زن، شوهر
  ۲۲۵٫ فک، دهان، قرآن، نماز، روزه
  ۲۲۶٫ چادر، روسری، توپ، والیبال
  ۲۲۷٫ قطار، اتوبوس، مریخ، مشتری
  ۲۲۸٫ بیم، امید، دهه، صده، هزاره
  ۲۲۹٫ بلوار، بزرگراه، کره، مربا
  ۲۳۰٫ پکن، توکیو، عقیق، فیروزه
  ۲۳۱٫ ماست، سرشیر، شامپو، صابون
  ۲۳۲٫ دانشجو، مشروط، نفت، بنزین
  ۲۳۳٫ دنده، موتور، عروس، داماد
  ۲۳۴٫ دیگ، قابلمه، لوستر، آویز
  ۲۳۵٫ قرص، شربت، تانک، هواپیما
  ۲۳۶٫ قند، نبات، راگبی، هندبال
  ۲۳۷٫ خزر، ارومیه، بهمن، اسفند
  ۲۳۸٫ جوجه، اردک، زاگرس، البرز
  ۲۳۹٫ شهر، کشور، صاعقه، گردباد
  ۲۴۰٫ سمند، پراید، چادر، روسری
  ۲۴۱٫ تمیز، کثیف، کشور، سرزمین
  ۲۴۲٫ کوچه، بازار، انار، انگور
  ۲۴۳٫ خرید، پاساژ، خانه، معمار
  ۲۴۴٫ عربی، انگلیسی، گوجه، خیار
  ۲۴۵٫ پیاز، جعفری، مسجد، حسینیه
  ۲۴۶٫ عقل، قلب، فوتبال، والیبال
  ۲۴۷٫ سپر، زره، کمباین، تراکتور
  ۲۴۸٫ بازی، ورزش، تیمور، اسکناس
  ۲۴۹٫ یزد، کردستان، ماهی، خرچنگ
  ۲۵۰٫ ساعت، زمان، خرگوش، کانگرو
  ۲۵۱٫ حساب، کتاب، موتور، دوچرخه
  ۲۵۲٫ در، دیوار، زاهدان، سیستان
  ۲۵۳٫ مترسک، جالیز، تشت، رسوایی
  ۲۵۴٫ جیوه، هلیوم، شوفاژ، بخاری
  ۲۵۵٫ کارد، چنگال، نفت، گازوئیل
  ۲۵۶٫ شیر، روباه، ایران، انگلیس
  ۲۵۷٫ کلاه، باران، ایران، آمریکا
  ۲۵۸٫ زیره، زعفران، کتاب، دفترچه
  ۲۵۹٫ شارژ، آپارتمان، کبریت، آتش
  ۲۶۰٫ مجلس، نماینده، فاطمه، زهرا
  ۲۶۱٫ متر، کیلومتر، حلقه، انگشتر
  ۲۶۲٫ دفترچه، یادداشت، داد، فریاد
  ۲۶۳٫ هیتلر، نازی، کارگر، کارمند
  ۲۶۴٫ جیبوتی، سومالی، جغد، شاهین
  ۲۶۵٫ تانک، هلیکوپتر، آذری، ترکی
  ۲۶۶٫ کاراته، کشتی، خواهر، برادر
  ۲۶۷٫ برنده، بازنده، کراچی، لاهور
  ۲۶۸٫ دنیا، آخرت، مالزی، اندونزی
  ۲۶۹٫ وانت، نیسان، کاشان، اصفهان
  ۲۷۰٫ علی، محمد، رادیو، گرامافون
  ۲۷۱٫ پرو، برزیل، منیزیوم، گوگرد
  ۲۷۲٫ مسیحی، یهودی، ساعت، دستبند
  ۲۷۳٫ سنگین، سبک، سیستان، زاهدان
  ۲۷۴٫ برده، کنیز، آچار، پیچگوشتی
  ۲۷۵٫ اتم، ملوکول، خربزه، هندوانه
  ۲۷۶٫ خدمت، سربازی، میدان، خیابان
  ۲۷۷٫ وکیل، قاضی، هندبال، واترپلو
  ۲۷۸٫ نیچه، کانت، مرغابی، بلدرچین
  ۲۷۹٫ شاهین، عقاب، صادرات، واردات
  ۲۸۰٫ تحصیل، اشتغال، نامزد، کاندید
  ۲۸۱٫ فیل، کرگدن، زرافه، قفل، کلید
  ۲۸۲٫ خنده، گریه، رودخانه، دریاچه
  ۲۸۳٫ رالی، کارتینگ، نفت، اورانیوم
  ۲۸۴٫ ماه، خورشید، کمبریج، آکسفورد
  ۲۸۵٫ آرایش، پیرایش، دلمه، آبگوشت
  ۲۸۶٫ هفت، نه، یازده، ما، شما، ایشان
  ۲۸۷٫ ملی، ملت، سپه، شام، حلب، دمشق
  ۲۸۸٫ عجله، شیطان، طول، عرض، ارتفاع
  ۲۸۹٫ مادرید، بارسلون، بلند، کوتاه
  ۲۹۰٫ پارک، سینما، اکسیژن، نیتروژن
  ۲۹۱٫ مزدا، نیسان، جراح، دندانپزشک
  ۲۹۲٫ گرگ، کفتار، روباه، ایل، طایفه
  ۲۹۳٫ بیست، نوزده، باران، برف، تگرگ
  ۲۹۴٫ هود، گاز، یخچال، زرد، سبز، قرمز
  ۲۹۵٫ برج، آپارتمان، خربزه، هندوانه
  ۲۹۶٫ فاطمه، معصومه، پنچری، آپاراتی
  ۲۹۷٫ کافر، مسلمان، زمستان، تابستان
  ۲۹۸٫ ریاضی، فیزیک، کابینت، آشپزخانه
  ۲۹۹٫ صدف، مروارید، ریسندگی، بافندگی
  ۳۰۰٫ بازیگر، کارگردان، بستنی، آبمیوه

  مرحله ی دارالفنون ۱

  ۱٫ سفر، تاب، میخ
  ۲٫ باک، خاک، لاک
  ۳٫ ملخ، راکت، جیپ
  ۴٫ تاب، سزار، کسر
  ۵٫ سیر، وطن، ملکه
  ۶٫ دور، میوه، کنه
  ۷٫ سیم، کاج، کباب
  ۸٫ کف، کیمیا، سرب
  ۹٫ برگ، تلفن، شلاق
  ۱۰٫ لیز، سیر، کارد
  ۱۱٫ حرف، کالا، زیره
  ۱۲٫ برد، ماست، ولز
  ۱۳٫ من، حیفا، تخته
  ۱۴٫ کند، گند، رنده
  ۱۵٫ دام، زنانه، بیت
  ۱۶٫ سنا، ثنا، لیوان
  ۱۷٫ پیله، ماکارونی
  ۱۸٫ زنبور، بینی، ما
  ۱۹٫ کیش، قلدر، بیوه
  ۲۰٫ قایق، کاسه، فیش
  ۲۱٫ مین، خطاط، کاسب
  ۲۲٫ جین، گیس، میرزا
  ۲۳٫ هوا، مدرسه، مبل
  ۲۴٫ پیچ، ماست، نیچه
  ۲۵٫ چک، صندلی، بافت
  ۲۶٫ قفس، قندان، قاب
  ۲۷٫ خط، لولا، منجنیق
  ۲۸٫ بندر، ماه، بینی
  ۲۹٫ بام، پوستر، وان
  ۳۰٫ جیم، کاهگل، هرز
  ۳۱٫ کیش، کیسه، نیما
  ۳۲٫ یخ، کیف، اتوبوس
  ۳۳٫ قسمت، کرفس، فنچ
  ۳۴٫ عدسی، کانادا، لج
  ۳۵٫ فقر، خرما، تابلو
  ۳۶٫ امید، بیلچه، باغ
  ۳۷٫ کرد، میلان، اردو
  ۳۸٫ فلز، پارس، بیمار
  ۳۹٫ قرن، شانس، بالین
  ۴۰٫ جنگ، پنیر، پرستو
  ۴۱٫ سن، شاهین، اروپا
  ۴۲٫ چک، انبردست، فقر
  ۴۳٫ بیل، لباس، کاشان
  ۴۴٫ شب، میلگرد، کباب
  ۴۵٫ کنج، صاعقه، تیله
  ۴۶٫ چاق، چالوس، منشی
  ۴۷٫ یزد، دریاچه، حجم
  ۴۸٫ پشمک، جمعه، خردل
  ۴۹٫ سیب، گردش، وردنه
  ۵۰٫ کار، زائر، کاشمر
  ۵۱٫ درد، کاغذ، داستان
  ۵۲٫ رها، شاهد، معماری
  ۵۳٫ سنگ، داس، صندوقچه
  ۵۴٫ پا، بزرگراه، رویا
  ۵۵٫ چین، طاعون، پیتزا
  ۵۶٫ کاشت، خنده، سینما
  ۵۷٫ سیاه، لیوان، بابل
  ۵۸٫ ساعت، بیمار، بازی
  ۵۹٫ چاپ، ساندیس، کولر
  ۶۰٫ ثانیه، جرقه، حلوا
  ۶۱٫ جوراب، دودکش، ماه
  ۶۲٫ شیعه، دستکش، دیزی
  ۶۳٫ سینک، ترامپ، روان
  ۶۴٫ مرغ، اسکندر، خیمه
  ۶۵٫ رنو، بهار، بارفیکس
  ۶۶٫ پدر، بطری، تیرآهن
  ۶۷٫ تاب، گنجشک، اختلاف
  ۶۸٫ شکار، فلوت، باتری
  ۶۹٫ بلور، بهمن، بلدزر
  ۷۰٫ نبات، آستین، خواب
  ۷۱٫ حقه، حلقه، جنگ، گنج
  ۷۲٫ دجله، میز، بابا، پر
  ۷۳٫ برگ، نفتکش، تیپ، ری
  ۷۴٫ کیلو، قرمز، ستاره
  ۷۵٫ مارگون، بخشش، سیم
  ۷۶٫ شاهی، ژاپن، شهرزاد
  ۷۷٫ پایه، پارچه، سمندر
  ۷۸٫ دین، چرخ، شناسنامه
  ۷۹٫ کافه، پنجاه، گچکار
  ۸۰٫ سمنو، غروب، سپاهان
  ۸۱٫ سیگار، سیزده، قالی
  ۸۲٫ سنگ، جوانه، شاهکار
  ۸۳٫ سند، سمند، تاکستان
  ۸۴٫ جیپ، سنجاق، سربازی
  ۸۵٫ لاله، کپسول، دارچین
  ۸۶٫ ایدز، شاندیز، خیاط
  ۸۷٫ فارسی، بلوار، کوزه
  ۸۸٫ من، همایش، اوکراین
  ۸۹٫ تیله، شوفاژ، سفارت
  ۹۰٫ ارس، ماکارونی، قلب
  ۹۱٫ شیعه، غرفه، کشتزار
  ۹۲٫ کیسه، گرایش، گرانش
  ۹۳٫ وان، تریلی، اقاقیا
  ۹۴٫ صدا، میلاد، شنبلیله
  ۹۵٫ شش، لاشخور، قطر، سفر
  ۹۶٫ کیوی، دندان، سماور
  ۹۷٫ نی، حیدر، شانس، ژاپن
  ۹۸٫ عربی، پرنده، راهدار
  ۹۹٫ روسیه، استوا، چیپس
  ۱۰۰٫ آهک، برس، باتری، چای
  ۱۰۱٫ حرفه، خرابکار، پرده
  ۱۰۲٫ کلم، کلام، کلیمی، کال
  ۱۰۳٫ ترس، تبلیغ، لیمو، پر
  ۱۰۴٫ تمام، اقتصاد، بازی
  ۱۰۵٫ قابلمه، سبز، خورشید
  ۱۰۶٫ ویلا، سیم، بیشه، نماز
  ۱۰۷٫ نیویورک، فیفا، قاصد
  ۱۰۸٫ پرز، خیابان، آبی، شن
  ۱۰۹٫ پست، ابتکار، اتیوپی
  ۱۱۰٫ شراب، قنداق، صدا، حج
  ۱۱۱٫ هتل، باقلوا، کلانتری
  ۱۱۲٫ شیرینی، اسفنج، کندو
  ۱۱۳٫ قطاب، اکوادر، شمشیر
  ۱۱۴٫ کیسه، کبوتر، بالگرد
  ۱۱۵٫ دیزی، خطاطی، اعتیاد
  ۱۱۶٫ خواب، هواشناسی، کسل
  ۱۱۷٫ نوشدارو، عقیق، پنکه
  ۱۱۸٫ فضا، موبایل، همبرگر
  ۱۱۹٫ لیز، جبرئیل، پیروزی
  ۱۲۰٫ گیتی، ساعت، آپاراتی
  ۱۲۱٫ کمپوت، چهارراه، ویلا
  ۱۲۲٫ شیر، دنده، مهماندار
  ۱۲۳٫ گارسون، پفک، کرواسی
  ۱۲۴٫ شیشه، قناری، کازرون
  ۱۲۵٫ شمش، جهرم، چوپان، قند
  ۱۲۶٫ نمکدان، شنبلیله، فرز
  ۱۲۷٫ دره، ترب، اسب، منجنیق
  ۱۲۸٫ شراب، بزرگ، قمری، کاج
  ۱۲۹٫ نمایش، ژله، پلنگ، لاله
  ۱۳۰٫ صندل، هندل، جدل، جدول
  ۱۳۱٫ شصت، شربت، تخفیف، لاشه
  ۱۳۲٫ قاشق، نماهنگ، دریاچه
  ۱۳۳٫ گل، پوست، پارچ، شیرین
  ۱۳۴٫ کشیش، اینترنت، مشتری
  ۱۳۵٫ زن، کوهستان، مانیتور
  ۱۳۶٫ کاغذ، نگهبان، اکسیژن
  ۱۳۷٫ جوهر، مادرزن، سرمایه
  ۱۳۸٫ سمند، بامداد، کارگاه
  ۱۳۹٫ کارون، کامپیوتر، وفا
  ۱۴۰٫ فر، لاله، منظره، فواره
  ۱۴۱٫ نهار، کتابخانه، علوی
  ۱۴۲٫ سخت، هوابرش، جامائیکا
  ۱۴۳٫ جیغ، سیخ، قمار، طرابلس
  ۱۴۴٫ همبرگر، آنتالیا، بابا
  ۱۴۵٫ گیلان، تدریس، شاخه، میش
  ۱۴۶٫ فنر، باغچه، سرب، سرسرا
  ۱۴۷٫ کرم، بار، برنده، درنده
  ۱۴۸٫ قرقی، پلو، باران، دالان
  ۱۴۹٫ سینما، مغولستان، دفاع
  ۱۵۰٫ سمرقند، قندان، اسفند
  ۱۵۱٫ بازار، خسیس، جیک، کیک
  ۱۵۲٫ فیل، فامیل، بنفش، حلب
  ۱۵۳٫ کینه، سند، شمس، بهانه
  ۱۵۴٫ سیرک، کاغذ، لبو، دیوار
  ۱۵۵٫ سیر، عراق، شوفاژ، قیمه
  ۱۵۶٫ شمس، امضا، تومان، ردیف
  ۱۵۷٫ پایه، خدا، ورود، پاتوق
  ۱۵۸٫ خزر، خزه، ماژیک، لیوان
  ۱۵۹٫ ورامین، شانه، صوت، قطب
  ۱۶۰٫ شاه، اراذل، نقد، جوراب
  ۱۶۱٫ قمر، گچ، رانندگی، تنیس
  ۱۶۲٫ قطب، سنجد، تحریم، قاشق
  ۱۶۳٫ باغ، کپور، دودکش، شرکت
  ۱۶۴٫ شیر، کارت، فلسطین، متر
  ۱۶۵٫ بیمار، اسب، بخار، پسته
  ۱۶۶٫ دستمال، کشمیر، نمایش
  ۱۶۷٫ زنجیر، شهابسنگ، باستان
  ۱۶۸٫ کشمش، آبان، بقره، شیرجه
  ۱۶۹٫ قیف، ترشی، کیلومتر، آذر
  ۱۷۰٫ یلدا، ایفل، راگبی، قرآن
  ۱۷۱٫ شعر، گاومیش، پلاک، معجون
  ۱۷۲٫ گردن، فندق، زحل، تاسمانی
  ۱۷۳٫ کیک، نوار، فیروزه، امام
  ۱۷۴٫ نابغه، سیبل، سوزن، تراشه
  ۱۷۵٫ خلیج، قلب، فریزر، آبی، بالا
  ۱۷۶٫ دیوار، نیشکر، سیزده، قلع
  ۱۷۷٫ قلعه، قیمت، همسر، مجلس
  ۱۷۸٫ رنگ، یخمک، دربان، خدمات
  ۱۷۹٫ دستگاه، پکن، شیلنگ، بنز
  ۱۸۰٫ دماوند، جاروبرقی، لطمه
  ۱۸۱٫ تیر، گردنه، برزیل، قرمز
  ۱۸۲٫ شام، پماد، خریدار، شاعر
  ۱۸۳٫ شفق، ساندیس، برکه، کاسب
  ۱۸۴٫ جنگل، پیچ، شهرستان، لاله
  ۱۸۵٫ بخاری، شمش، فندق، شایعه
  ۱۸۶٫ جهان، دایره، مرغ، اسفند
  ۱۸۷٫ تقسیم، دور، بومرنگ، عشق
  ۱۸۸٫ تاب، قندهار، تالاب، کافه
  ۱۸۹٫ حرام، آبشش، پنیر، تنش، من
  ۱۹۰٫ شیراز، لواشک، شنا، وردنه
  ۱۹۱٫ شرجی، حساب، ابنسینا، چمن
  ۱۹۲٫ فضا، قورباغه، آشپزی، شنا
  ۱۹۳٫ دامغان، شارژر، بطری، سیخ
  ۱۹۴٫ شمشیر، موبایل، ماکارونی
  ۱۹۵٫ بیمه، شالیزار، دریل، دیگ
  ۱۹۶٫ مسلسل، شاخ، سوزن، پیکنیک
  ۱۹۷٫ کتاب، نمک، هند، بلبرینگ
  ۱۹۸٫ چشمه، پریز، گردنبند، آبان
  ۱۹۹٫ غار، آجر، دستگیره، بالن
  ۲۰۰٫ نیویورک، داعش، پشتی، قلاب
  ۲۰۱٫ مریوان، کباب، لابی، ترازو
  ۲۰۲٫ شمر، دهلی، وقار، استکان
  ۲۰۳٫ سمنو، همسایه، سمندر، مس
  ۲۰۴٫ لندن، رامبد، بیمارستان
  ۲۰۵٫ شیخ، جدول، کرم، کانتینر
  ۲۰۶٫ آجر، دستمال، بلندگو، کیف
  ۲۰۷٫ پفک، وان، تقسیم، ونزوئلا
  ۲۰۸٫ یار، سیلی، باستان، نانوا
  ۲۰۹٫ پیام، هفته، وردنه، زرافه
  ۲۱۰٫ بیست، کاپوچینو، هواشناس
  ۲۱۱٫ بلوچ، قهرمان، شارژر، قفس
  ۲۱۲٫ انگور، بندرعباس، همسر، شن
  ۲۱۳٫ ترجمه، قشم، فوتبال، شاتل
  ۲۱۴٫ نیل، راهنما، آمار، فاضلاب
  ۲۱۵٫ تراول، شانس، کنتور، سیلاب
  ۲۱۶٫ شب، زنجیر، وانت، کارآموز
  ۲۱۷٫ همراه، دانمارک، علف، جهنم
  ۲۱۸٫ قرن، گاف، گیج، میوه، هراز
  ۲۱۹٫ رجز، آبی، دوست، دویست، خان
  ۲۲۰٫ جیب، باشگاه، برگه، سیسیل
  ۲۲۱٫ میل، سیل، سماور، جاکارتا
  ۲۲۲٫ امام، کاخ، باشگاه، بیرجند
  ۲۲۳٫ صندلی، داعش، شیلی، ساردین
  ۲۲۴٫ زاپاس، هواکش، انگور، کندو
  ۲۲۵٫ نیوتن، سبز، صیاد، شیربرنج
  ۲۲۶٫ مرداب، پریز، بافتنی، فیلم
  ۲۲۷٫ رمضان، سنگر، نیچه، کازرون
  ۲۲۸٫ میز، کابل، تیشه، ماکارونی
  ۲۲۹٫ هند، مالاریا، تمسخر، پلو، دو
  ۲۳۰٫ کندو، میدان، صندلی، هوادار
  ۲۳۱٫ مختار، هدیه، معدن، کاراگاه
  ۲۳۲٫ صندلی، جغد، پیراشکی، سودان
  ۲۳۳٫ نما، رفیق، بینی، سینی، کیوی
  ۲۳۴٫ کاش، ماش، حراج، جیوه، زاپاس
  ۲۳۵٫ بهشت، جودو، سوسمار، سوخاری
  ۲۳۶٫ پنج، هدیه، معاویه، گوسفند
  ۲۳۷٫ سطل، تن، شخم، نفربر، رایگان
  ۲۳۸٫ شطرنج، جوجه، میز، کشتی، کیک
  ۲۳۹٫ کابل، انیمیشن، اتوبوس، باز
  ۲۴۰٫ قندان، جواهر، گاری، کفاشی
  ۲۴۱٫ افغانستان، شکلات، کیف، نیزه
  ۲۴۲٫ شیشه، سناریو، کمیل، قالپاق
  ۲۴۳٫ آهنربا، سریال، خشک، اعتقاد
  ۲۴۴٫ بین، عاشق، سین، شماتت، تیرچه
  ۲۴۵٫ سیمان، ارومیه، پیراهن، شاخ
  ۲۴۶٫ عمان، ایدز، نیروگاه، بئتیک
  ۲۴۷٫ کابل، آلپ، قند، بیمه، زنجیر
  ۲۴۸٫ انتخابات، علامه، فشفشه، ختم
  ۲۴۹٫ اورانیوم، زاپاس، پسته، حافظ
  ۲۵۰٫ جامعه، لیوان، خودکار، ترمه
  ۲۵۱٫ فندق، باران، پیتزا، فردوسی
  ۲۵۲٫ مالاریا، سینی، کافئین، تیراژ
  ۲۵۳٫ بستری، کارتن، کشور، نادرشاه
  ۲۵۴٫ تاب، بانه، کاشف، یخمک، سراسر
  ۲۵۵٫ نیش، لرستان، تمنا، یاس، بهمن
  ۲۵۶٫ کشک، زیردریایی، چاه، سرامیک
  ۲۵۷٫ فاکتور، بازی، مادربزرگ، یشم
  ۲۵۸٫ رماتیسم، مریخ، سیزده، رحم، جک
  ۲۵۹٫ سقف، سنجاب، زردآلو، رونالدو
  ۲۶۰٫ بستنی، روسری، موشک، کرج، بیمه
  ۲۶۱٫ صبحانه، ونزوئلا، فرش، فراش، کش
  ۲۶۲٫ کمر، تمشک، چوب، آتشفشان، بیست
  ۲۶۳٫ کتاب، بالگرد، پاکت، بدن، شالی
  ۲۶۴٫ هفته، زانو، سینما، ماهی، قیچی
  ۲۶۵٫ پلیس، ماکارونی، دستمال، عقاب
  ۲۶۶٫ آجر، صورت، درخت، قیمه، شلوارک
  ۲۶۷٫ گران، سوئد، مسموم، شیر، سرسره
  ۲۶۸٫ شال، بازیچه، خطاط، تنور، صدام
  ۲۶۹٫ تشک، چاقو، لابی، عایق، ساحلعاج
  ۲۷۰٫ هویج، ترکیه، هخامنشیان، رشوه
  ۲۷۱٫ بیسکوئیت، آمازون، توپ، خیار
  ۲۷۲٫ همایش، سمنو، بلوار، باجه، تنش
  ۲۷۳٫ افتتاح، تبلیغات، تراکنش، میخ
  ۲۷۴٫ کلید، شرور، بانک، کشتی، هوازی
  ۲۷۵٫ میکروفون، عضله، سلمان، تاکسی
  ۲۷۶٫ بیشه، لیلا، خرابکار، مازندران
  ۲۷۷٫ مغولستان، باقالی، حساب، خدمت
  ۲۷۸٫ شرق، آپاندیس، درآمد، روزنامه
  ۲۷۹٫ کپسول، دژ، تریلی، آرایشگاه، قم
  ۲۸۰٫ نزدیک، بارسلونا، هسته، فسنجان
  ۲۸۱٫ مشق، ایران، وارث، سراب، هپاتیت
  ۲۸۲٫ قلم، قند، ایرباس، هیمالیا، جین
  ۲۸۳٫ شیپور، راهنما، دیوار، فروشگاه
  ۲۸۴٫ لیلی، بندر، کاراته، تنها، خنده
  ۲۸۵٫ بنفش، بزدل، مالزی، شایعه، تونل
  ۲۸۶٫ کم، سراب، بیوه، شهردار، کاراته
  ۲۸۷٫ کتری، شقایق، جمال، ثابت، زمینه
  ۲۸۸٫ کشاورز، بامداد، بیمه، سینه، متن
  ۲۸۹٫ ارابه، تلفن، بینی، کاپشن، جایزه
  ۲۹۰٫ خاویار، ویار، لیبی، زاگرس، بلوز
  ۲۹۱٫ سکته، کانادا، یهودی، کولر، نیمه
  ۲۹۲٫ فسنجان، بلیط، بتن، سفارت، طالبی
  ۲۹۳٫ بالشت، نمکدان، شترمرغ، فرز، مکه
  ۲۹۴٫ ماشین، ملکه، کلافه، سیلی، هندوانه
  ۲۹۵٫ کمند، قلندر، تاکستان، گیپور، تار
  ۲۹۶٫ کوهستان، بارفیکس، هواپیما، قیچی
  ۲۹۷٫ تانک، نمایشگر، الوار، کوبا، بابا
  ۲۹۸٫ بازار، تنها، کاشان، سمندر، مجنون
  ۲۹۹٫ لیوان، اتوماسیون، خمیر، مازندارن
  ۳۰۰٫ ماکارونی، استرالیا، ماشین، گلدوزی

  مرحله ی دارالفنون ۲

  ۱٫ آب، را، گل، نکنیم
  ۲٫ مرغ، سحر، ناله، سر، کن
  ۳٫ تو، را، من، چشم، در، راهم
  ۴٫ بیا، تا، گل، بر، افشانیم
  ۵٫ نرود، میخ، آهنین، در، سنگ
  ۶٫ باد، آمد، بوی، عنبر، آورد
  ۷٫ عاقبت، گرگ، زاده، گرگ، شود
  ۸٫ ای، حرمت، ملجا، درماندگان
  ۹٫ از، محبت، خارها، گل، میشود
  ۱۰٫ از، مکافات، عمل، غافل، مشو
  ۱۱٫ ای، طبیب، جمله، علتهای، ما
  ۱۲٫ زندگی، رسم، خوشایندی، است
  ۱۳٫ کاش، که، همسایه، ما، میشدی
  ۱۴٫ اندکی، صبر، سحر، نزدیک، است
  ۱۵٫ دایه، دانای، تو، شد، روزگار
  ۱۶٫ صلاح، کار، کجا، من، خراب، کجا
  ۱۷٫ یکی، وصل، یکی، هجران، پسندد
  ۱۸٫ پنج، وارونه، چه، معنا، دارد
  ۱۹٫ شیوه، چشمت، فریب، جنگ، داشت
  ۲۰٫ این، قافله، عمر، عجب، میگذرد
  ۲۱٫ برخیز، مخور، غم، جهان، گذران
  ۲۲٫ تو، کز، محنت، دیگران، بی، غمی
  ۲۳٫ توانا، بود، هر، که، دانا، بود
  ۲۴٫ شاید، این، جمعه، بیاید، شاید
  ۲۵٫ عبادت، بجز، خدمت، خلق، نیست
  ۲۶٫ افسوس، که، نامه، جوانی، طی، شد
  ۲۷٫ آنچه، خدا، خواست، همان، میشود
  ۲۸٫ عشق، را، زیر، باران، باید، جست
  ۲۹٫ ما، درس، صداقت، صفا، میخوانیم
  ۳۰٫ من، از، بیگانگان، هرگز، ننالم
  ۳۱٫ مجنون، پریشان، توام، دستم، گیر
  ۳۲٫ آخر، به، دل، خاک، فرو، خواهی، شد
  ۳۳٫ در، کارگه، کوزه، گری، رفتم، دوش
  ۳۴٫ میازار، موری، که، دانه، کش، است
  ۳۵٫ یا، علی، گفتیم، عشق، آغاز، شد
  ۳۶٫ امید، دراز، عمر، کوتاه، چه، سود
  ۳۷٫ خداگو، با، خداجو، فرق، دارد
  ۳۸٫ که، سرمایه، جاودانی، است، کار
  ۳۹٫ یکی، را، دست، حسرت، بر، بناگوش
  ۴۰٫ درد، عشقی، کشیده، ام، که، مپرس
  ۴۱٫ بار، الها، بال، پروازم، ببخش
  ۴۲٫ نقاش، ازل، بهر، چه، آراست، مرا
  ۴۳٫ کزین، برتر، اندیشه، بر، نگذرد
  ۴۴٫ بسی، رنج، بردم، در، این، سال، سی
  ۴۵٫ وانچه، دلت، خواست، نه، آن، میشود
  ۴۶٫ خوشا، دردی، که، درمانش، تو، باشی
  ۴۷٫ گر، بر، سر، نفس، خود، امیری، مردی
  ۴۸٫ سلسله، موی، دوست، حلقه، دام، بلاست
  ۴۹٫ که، هر، چه، دیده، بیند، دل، کن، یاد
  ۵۰٫ تا، شقایق، هست، زندگی، باید، کرد
  ۵۱٫ در، سایه، کوه، باید، از، دشت، گذشت
  ۵۲٫ از، لطف، تو، هیچ، بنده، نومید، نشد
  ۵۳٫ برو، این، دام، بر، مرغی، دگر، نه
  ۵۴٫ بی، باده، گلرنگ، نمیباید، زیست
  ۵۵٫ خوشا، آنکس، که، بارش، کمترک، بی
  ۵۶٫ با، درد، بساز، هیچ، درمان، مطلب
  ۵۷٫ تو، قدر، خود، نمیدانی، چه، حاصل
  ۵۸٫ سینه، خواهم، شرحه، شرحه، از، فراق
  ۵۹٫ بشنو، این، نی، چون، شکایت، میکند
  ۶۰٫ قبول، حق، نشود، گر، دلی، بیازاری
  ۶۱٫ اگر، بر، سر، نهی، چون، خسروان، تاج
  ۶۲٫ نیاز، نیم، شبی، دفع، صد، بلا، بکند
  ۶۳٫ خوش، باش، دمی، که، زندگانی، اینست
  ۶۴٫ عاشق، چه، کند، گر، نکشد، بار، ملامت
  ۶۵٫ سینه، تنگ، من، بار، غم، او، هیهات
  ۶۶٫ یارب، مبادا، که، گدا، معتبر، شود
  ۶۷٫ من، ارگ، بم، خشت، به، خشتم، متلاشی
  ۶۸٫ سعدیا، مرد، نکونام، نمیرد، هرگز
  ۶۹٫ ای، بیخبر، بکوش، که، صاحب، خبر، شوی
  ۷۰٫ رموز، عشق، مکن، فاش، پیش، اهل، عقول
  ۷۱٫ باور، کنید، پاسخ، آیینه، سنگ، نیست
  ۷۲٫ ای، نسیم، سحر، آرامگه، یار، کجاست
  ۷۳٫ همه، سر، به، سر، تن، به، کشتن، دهیم
  ۷۴٫ افسوس، که، صاحب، نفسی، پیدا، نیست
  ۷۵٫ ای، غایب، از، نظر، بخدا، میسپارمت
  ۷۶٫ چون، بدین، نقطه، رسد، مسکین، است
  ۷۷٫ مزرع، سبز، فلک، دیدم، داس، مه، نو
  ۷۸٫ یارب، سببی، ساز، که، یارم، بسلامت
  ۷۹٫ هر، آنکس، عاشق، است، از، جان، نترسد
  ۸۰٫ وقت، گذشته، را، نتوانی، خرید، باز
  ۸۱٫ خوشتر، از، دوران، عشق، ایام، نیست
  ۸۲٫ من، وضو، با، تپش، پنجره، ها، میگیرم
  ۸۳٫ آیا، تو، چنان، که، مینمایی، هستی
  ۸۴٫ خود، پرستی، کمتر، از، اصنام، نیست
  ۸۵٫ دیو، چو، بیرون، رود، فرشته، درآید
  ۸۶٫ اسرار، ازل، را، نه، تو، دانی، نه، من
  ۸۷٫ نادان، همه، جا، با، همه، کس، آمیزد
  ۸۸٫ هرگز، دلم، از، یاد، تو، غافل، نشود
  ۸۹٫ گویند، خلایق، که، تویی، یوسف، ثانی
  ۹۰٫ نفس، باد، صبا، مشک، فشان، خواهد، شد
  ۹۱٫ جهان، را، گه، بلندی، گاه، پستی، است
  ۹۲٫ حال، من، از، اقبال، تو، فرخنده، شود
  ۹۳٫ بی، رنگ، رخت، زمانه، زندان، من، است
  ۹۴٫ دلا، خون، شو، که، خوبان، این، پسندند
  ۹۵٫ تن، آدمی، شریف، است، به، جان، آدمیت
  ۹۶٫ این، یک، دو، سه، روز، نوبت، عمر، گذشت
  ۹۷٫ زکوی، یار، میآید، نسیم، باد، نوروزی
  ۹۸٫ روزی، زسر، سنگ، عقابی، به، هوا، خاست
  ۹۹٫ گهی، پشت، بر، زین، گهی، زین، به، پشت
  ۱۰۰٫ در، دایره، قسمت، اوضاع، چنین، باشد
  ۱۰۱٫ علاج، واقعه، پیش، از، وقوع، باید، کرد
  ۱۰۲٫ فرصت، رفته، محالست، که، از، سر، گردد
  ۱۰۳٫ با، اهل، زمانه، صحبت، از، دور، نکوست
  ۱۰۴٫ منزل، آن، مه، عاشق، کش، عیار، کجاست
  ۱۰۵٫ قطع، قلم، به، قیمت، نان، می، کنی، رفیق
  ۱۰۶٫ مژده، ای، دل، که، مسیحا، نفسی، میآید
  ۱۰۷٫ تا، کی، غم، آن، خورم، که، دارم، یا، نه
  ۱۰۸٫ ای، قوم، به، حج، رفته، کجایید، کجایید
  ۱۰۹٫ مرد، این، بار، گران، نیست، دل، مسکینم
  ۱۱۰٫ پر، پروانه، شکستن، هنر، انسان، نیست
  ۱۱۱٫ گل، شبدر، چه، کم، از، لاله، قرمز، دارد
  ۱۱۲٫ بگشای، لب، که، قند، فراوانم، آرزوست
  ۱۱۳٫ قیمت، ارزان، نکنی، گوهر، زیبایی، را
  ۱۱۴٫ ساقیا، بده، جامی، زان، شراب، روحانی
  ۱۱۵٫ ای، پادشه، خوبان، داد، از، غم، تنهایی
  ۱۱۶٫ ای، کبوتر، نگران، باش، که، شاهین، آمد
  ۱۱۷٫ هر، کسی، آن، درود، عاقبت، کار، که، کشت
  ۱۱۸٫ در، مجلس، ما، ماه، رخ، دوست، تمام، است
  ۱۱۹٫ طاووس، ما، درآید، وان، رنگها، برآید
  ۱۲۰٫ اگر، به، کوی، تو، باشد، مرا، مجال، وصول
  ۱۲۱٫ من، اختیار، نکردم، پس، از، تو، یار، دگر
  ۱۲۲٫ دوست، دارم، که، بپوشی، رخ، همچون، قمرت
  ۱۲۳٫ من، نگویم، که، مرا، از، قفس، آزاد، کنید
  ۱۲۴٫ عالم، شکرستان، شد، تا، باد، چنین، بادا
  ۱۲۵٫ خبرت، هست، که، بی، روی، تو، آرامم، نیست
  ۱۲۶٫ گفتم، غم، تو، دارم، گفتا، غمت، سر، آید
  ۱۲۷٫ دل، نیست، کبوتر، که، چو، برخاست، نشنید
  ۱۲۸٫ دست، از، مس، وجود، چو، مردان، ره، بشوی
  ۱۲۹٫ در، دلم، بود، که، بی، دوست، نباشم، هرگز
  ۱۳۰٫ بر، ما، گذشت، نیک، بد، اما، تو، روزگار
  ۱۳۱٫ مرا، به، خیر، تو، امید، نیست، شر، مرسان
  ۱۳۲٫ در، کار، خیر، حاجت، هیچ، استخاره، نیست
  ۱۳۳٫ هر، منظره، را، منظری، از، روی، تو، دیدم
  ۱۳۴٫ دریاب، که، عمر، رفته، را، نتوان، یافت
  ۱۳۵٫ ای، مگس، عرصه، سیمرغ، نه، جولانگه، توست
  ۱۳۶٫ بسیار، سفر، باید، تا، پخته، شود، خامی
  ۱۳۷٫ یا، رب، تو، چنان، کن، که، پریشان، نشوم
  ۱۳۸٫ آمدی، جانم، به، قربانت، ولی، حالا، چرا
  ۱۳۹٫ گاهی، نگفته، قرعه، به، نام، تو، میشود
  ۱۴۰٫ دیگر، دلی، برای، سفر، رو، به، راه، نیست
  ۱۴۱٫ امشبی، را، شه، دین، در، حرمش، مهمان، است
  ۱۴۲٫ ای، که، مرا، خواندهای، راه، نشانم، بده
  ۱۴۳٫ عیب، می، جمله، بگفتی، هنرش، نیز، بگوی
  ۱۴۴٫ ما، آزموده، ایم، در، این، شهر، بخت، خویش
  ۱۴۵٫ حدیث، دوست، نگویم، مگر، به، حضرت، دوست
  ۱۴۶٫ شب، تا، به، سحر، گریه، جانسوز، دگر، هیچ
  ۱۴۷٫ فردا، که، شدم، خاک، چه، سود، اشک، ندامت
  ۱۴۸٫ حاکم، شرعی، که، بهر، رشوه، فتوا، میدهد
  ۱۴۹٫ این، گرگ، سالهاست، که، با، گله، آشناست
  ۱۵۰٫ آن، به، که، به، خود، پاک، شویم، اول، کار
  ۱۵۱٫ در، کوی، نیک، نامی، ما، را، گذر، ندادند
  ۱۵۲٫ من، از، آن، روز، که، دربند، توام، آزادم
  ۱۵۳٫ گر، تو، شکیب، داری، طاقت، نماند، ما، را
  ۱۵۴٫ بس، تجربه، کردیم، در، این، دار، مکافات
  ۱۵۵٫ نگار، من، که، به، مکتب، نرفت، خط، ننوشت
  ۱۵۶٫ سر، بندگی، به، حکمت، بنهم، که، پادشاهی
  ۱۵۷٫ پیش، ما، رسم، شکستن، نبود، عهد، وفا، را
  ۱۵۸٫ نبود، خیر، در، آن، خانه، که، عصمت، نبود
  ۱۵۹٫ این، دل، که، تراست، سنگ، خاراست، نه، دل
  ۱۶۰٫ خودپسندی، جان، من، برهان، نادانی، بود
  ۱۶۱٫ چون، پرده، بر، افتد، نه، تو، مانی، نه، من
  ۱۶۲٫ هر، کجا، هستم، باشم، آسمان، مال، من، است
  ۱۶۳٫ از، غم، جدا، مشو، که، غنا، میدهد، به، دل
  ۱۶۴٫ گر، طالب، راهی، بیا، ور، در، پی، آهی، برو
  ۱۶۵٫ از، هر، چه، میرود، سخن، دوست، خوشتر، است
  ۱۶۶٫ شنیدمت، که، نظر، میکنی، به، حال، ضعیفان
  ۱۶۷٫ آنچنان، سوختم، از، آتش، هجران، که، مپرس
  ۱۶۸٫ عیب، رندان، مکن، ای، زاهد، پاکیزه، سرشت
  ۱۶۹٫ سعدیا، چون، تو، کجا، نادره، گفتاری، هست
  ۱۷۰٫ محتسب، مستی، به، ره، دید، گریبانش، گرفت
  ۱۷۱٫ عافیت، خواهی، نظر، در، منظر، خوبان، مکن
  ۱۷۲٫ خواب، دیدم، که، خیال، تو، به، مهمان، آمد
  ۱۷۳٫ بی، همگان، بسر، شود، بی، تو، بسر، نمیشود
  ۱۷۴٫ چه، کنی، بدین، نهانی، که، تو، نیک، آشکاری
  ۱۷۵٫ گاهی، گدای، گدایی، بخت، تو، یار، نیست
  ۱۷۶٫ گل، در، بر، می، در، کف، معشوق، به، کام، است
  ۱۷۷٫ از، کوزه، همان، برون، تراود، که، در، اوست
  ۱۷۸٫ اوقات، خوش، آن، بود، که، با، دوست، بسر، شد
  ۱۷۹٫ تو، بندگی، چون، گدایان، به، شرط، مزد، مکن
  ۱۸۰٫ با، دردکشان، هر، که، درافتاد، ورافتاد
  ۱۸۱٫ خرما، نتوان، خورد، از، این، خار، که، کشتیم
  ۱۸۲٫ نذر، کردم، گر، از، این، غم، به، درآیم، روزی
  ۱۸۳٫ از، دوست، یک، اشارت، از، ما، به، سر، دویدن
  ۱۸۴٫ سعی، نابرده، در، این، راه، به، جایی، نرسی
  ۱۸۵٫ تکیه، برجای، بزرگان، نتوان، زد، به، گزاف
  ۱۸۶٫ به، راه، بادیه، رفتن، به، از، نشستن، باطل
  ۱۸۷٫ اهل، دنیا، را، مطیع، خویش، کردن، کار، نیست
  ۱۸۸٫ مصلحت، نیست، که، از، پرده، برون، افتد، راز
  ۱۸۹٫ همه، شب، در، این، امیدم، که، نسیم، صبحگاهی
  ۱۹۰٫ آن، سفر، کرده، که، صد، قافله، دل، همره، اوست
  ۱۹۱٫ یوسف، گمگشته، باز، آید، به، کنعان، غم، مخور
  ۱۹۲٫ غم، مخور، ایام، هجران، رو، به، پایان، میرود
  ۱۹۳٫ بی، تو، مهتاب، شبی، باز، از، آن، کوچه، گذشتم
  ۱۹۴٫ من، اگر، نیکم، اگر، بد، تو، برو، خود، را، باش
  ۱۹۵٫ هیهات، از، این، خیال، محالت، که، در، سر، است
  ۱۹۶٫ گفتا، زکه، نالیم، که، از، ماست، که، بر، ماست
  ۱۹۷٫ یارب، این، آب، حیات، از، چه، دلی، جوشان، است
  ۱۹۸٫ سر، اگر، باید، به، راهت، ترک، سر، خواهیم، کرد
  ۱۹۹٫ به، پایان، آمد، این، دفتر، حکایت، همچنان، باقی
  ۲۰۰٫ هم، خویش، را، بیگانه، کن، هم، خانه، را، ویرانه، کن

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۲۶”

  مرحله ی مکتب خانه ی ۱

  ۲۱۱٫ لاهیجان
  ۲۱۲٫ عربستان
  ۲۱۳٫ دانشگاه
  ۲۱۴٫ تکواندو
  ۲۱۵٫ اقیانوس
  ۲۱۶٫ ساندویچ
  ۲۱۷٫ کانتینر
  ۲۱۸٫ موزاییک
  ۲۱۹٫ هیمالیا
  ۲۲۰٫ رستوران
  ۲۲۱٫ دانشمند
  ۲۲۲٫ ایتالیا
  ۲۲۳٫ سرشماری
  ۲۲۴٫ کارتینگ
  ۲۲۵٫ اوکراین
  ۲۲۶٫ دانستنی
  ۲۲۷٫ کوهستان
  ۲۲۸٫ شرمندگی
  ۲۲۹٫ دانمارک
  ۲۳۰٫ نمایشگر
  ۲۳۱٫ کردستان
  ۲۳۲٫ هندوانه
  ۲۳۳٫ بادمجان
  ۲۳۴٫ کارخانه
  ۲۳۵٫ ورزشگاه
  ۲۳۶٫ کانتینر
  ۲۳۷٫ گردشگری
  ۲۳۸٫ تروریست
  ۲۳۹٫ شاهنامه
  ۲۴۰٫ پیراشکی
  ۲۴۱٫ راهنمایی
  ۲۴۲٫ ماکارونی
  ۲۴۳٫ کرمانشاه
  ۲۴۴٫ تلویزیونع
  ۲۴۵٫ مازندران
  ۲۴۶٫ بلوچستان
  ۲۴۷٫ دبیرستان
  ۲۴۸٫ چهارشنبه
  ۲۴۹٫ الگوریتم
  ۲۵۰٫ بیمارستان

  پاسخ
 3. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۳۹”

  دقایقی پیش، نسخه ی جدید “ماهرخ” هم اومد.
  در اینجا تنها به تغییرات این نسخه می پردازیم و سایر بخش ها بدون تغییر هستند:

  مرحله ی ۱ (مکتب خانه ی ۱)

  ۲۵۰٫ ارمنستان
  ۲۵۱٫ بنده
  ۲۵۲٫ ساحل
  ۲۵۳٫ قرار
  ۲۵۴٫ راسو
  ۲۵۵٫ نخود
  ۲۵۶٫ ماهر
  ۲۵۷٫ سالن
  ۲۵۸٫ کمند
  ۲۵۹٫ بالن
  ۲۶۰٫ ماست
  ۲۶۱٫ مهتاب
  ۲۶۲٫ سمندر
  ۲۶۳٫ نارون
  ۲۶۴٫ خندان
  ۲۶۵٫ فاصله
  ۲۶۶٫ پیتزا
  ۲۶۷٫ ترانه
  ۲۶۸٫ سیبری
  ۲۶۹٫ استاد
  ۲۷۰٫ سالار
  ۲۷۱٫ خشخاش
  ۲۷۲٫ گاراژ
  ۲۷۳٫ قندیل
  ۲۷۴٫ درشکه
  ۲۷۵٫ نمایش
  ۲۷۶٫ سنگین
  ۲۷۷٫ پایین
  ۲۷۸٫ زرافه
  ۲۷۹٫ بیمار
  ۲۸۰٫ قلاده
  ۲۸۱٫ قابلمه
  ۲۸۲٫ باشگاه
  ۲۸۳٫ خیابان
  ۲۸۴٫ آنلاین
  ۲۸۵٫ سرامیک
  ۲۸۶٫ باقالی
  ۲۸۷٫ کاشانه
  ۲۸۸٫ پپرونی
  ۲۸۹٫ کاراته
  ۲۹۰٫ مبلمان
  ۲۹۱٫ میزبان
  ۲۹۲٫ کارگاه
  ۲۹۳٫ مالیات
  ۲۹۴٫ پیشخوان
  ۲۹۵٫ اندیمشک
  ۲۹۶٫ پلاکارد
  ۲۹۷٫ سرایدار
  ۲۹۸٫ کاراگاه
  ۲۹۹٫ بادیگارد
  ۳۰۰٫ دکوراسیون

  مرحله ی ۳ (اکابر ۱)

  ۲۵۱٫ قصر، کاخ
  ۲۵۲٫ راه، چاه
  ۲۵۳٫ باز، بست
  ۲۵۴٫ قرض، طلب
  ۲۵۵٫ خشت، خام
  ۲۵۶٫ قید، بند
  ۲۵۷٫ پیچ، آچار
  ۲۵۸٫ حرف، کلمه
  ۲۵۹٫ گل، گلدان
  ۲۶۰٫ آرام، اطلس
  ۲۶۱٫ پست، ارسال
  ۲۶۲٫ بزرگ، کوچک
  ۲۶۳٫ بار، بندیل
  ۲۶۴٫ سایه، روشن
  ۲۶۵٫ پسته، فندق
  ۲۶۶٫ فلج، اطفال
  ۲۶۷٫ بند، تبصره
  ۲۶۸٫ یال، کوپال
  ۲۶۹٫ شمال، جنوب
  ۲۷۰٫ فراز، فرود
  ۲۷۱٫ کشتی، ناخدا
  ۲۷۲٫ لانه، جاسوسی
  ۲۷۳٫ جزیره، ساحل
  ۲۷۴٫ دایره، قسمت
  ۲۷۵٫ محیط، مساحت
  ۲۷۶٫ کاروان، سفر
  ۲۷۷٫ تالاب، مرداب
  ۲۷۸٫ خاموش، روشن
  ۲۷۹٫ شاهین، قرقی
  ۲۸۰٫ سروان، سرهنگ
  ۲۸۱٫ شیشه، اعتیاد
  ۲۸۲٫ زنان، زایمان
  ۲۸۳٫ تاکسی، کرایه
  ۲۸۴٫ پبروزی، گشایش
  ۲۸۵٫ تایر، آپاراتی
  ۲۸۶٫ شانه، آرایشگر
  ۲۸۷٫ برنده، بازنده
  ۲۸۸٫ بودجه، برنامه
  ۲۸۹٫ اندرونی، بیرونی
  ۲۹۰٫ یادداشت، روزانه
  ۲۹۱٫ زن، همسر، مادر
  ۲۹۲٫ قند، نبات، شکلات
  ۲۹۳٫ بها، ارزش، قیمت
  ۲۹۴٫ سعدی، حافظ، خیام
  ۲۹۵٫ مریخ، مشتری، زحل
  ۲۹۶٫ قم، مشهد، جمکران
  ۲۹۷٫ حال، گذشته، آینده
  ۲۹۸٫ ریاضی، فیزیک، شیمی
  ۲۹۹٫ مرجان، جلبک، اسفنج
  ۳۰۰٫ ایمان، اعتماد، اعتقاد

  پاسخ
 4. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۴۱”

  با تشکر از سازندگان بازی “ماهرخ”، دقایقی قبل آپدیت این بازی هم اومد.
  فقط یه نکته :کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  ۲۰۱٫ بسان، یکی، سرو، آزاد، شد
  ۲۰۲٫ نپنداری، ای، دیده، روشنم
  ۲۰۳٫ مگر، مشکلش، را، کند، منجلی
  ۲۰۴٫ بدو، گفت، کز، من، رهایی، مجوی
  ۲۰۵٫ به، مهر، آسمانش، به، عیوق، برد
  ۲۰۶٫ از، جمله، طمع، بریدنم، آسانست
  ۲۰۷٫ به، مستوران، مگو، اسرار، مستی
  ۲۰۸٫ چو، خورشید، رخشنده، شد، بر، سپهر
  ۲۰۹٫ سالها، بندگی، صاحب، دیوان، کردم
  ۲۱۰٫ ظلمات، است، بترس، از، خطر، گمراهی
  ۲۱۱٫ کو، پیک، صبح، تا، گله، عهای، شب، فراق
  ۲۱۲٫ از، نامه، سیاه، نترسم، که، روز، حشر
  ۲۱۳٫ آنچه، سلطان، ازل، گفت، بکن، آن، کردم
  ۲۱۴٫ بگذارید، بگرید، بهوای، گل، خود، زار
  ۲۱۵٫ چشم، نرگس، گرانست، ولی، داغ، شقایق
  ۲۱۶٫ که، خواب، آلوده، ایم، ای، بخت، بیدار
  ۲۱۷٫ شب، گشت، درین، سینه، چه، سوز، است، عجب
  ۲۱۸٫ مطرب، کجاست، تا، همه، محصول، زهد، علم
  ۲۱۹٫ بس، دعای، سحرت، مونس، جان، خواهد، بود
  ۲۲۰٫ گفت، باز، آی، که، دیرینه، این، درگاهی
  ۲۲۱٫ حاشا، که، من، به، موسم، گل، ترک، می، کنم
  ۲۲۲٫ گر، از، آن، یار، سفر، کرده، پیامی، داری
  ۲۲۳٫ بی، تو، نفس، کشیدنم، عمر، تباه، کردنست
  ۲۲۴٫ میعگزم، لب، که، چرا، گوش، به، نادان، کردم
  ۲۲۵٫ سرو، من، صبح، بهار، است، به، طرف، چمن، آی
  ۲۲۶٫ دل، اگر، خداشناسی، همه، در، رخ، علی، بین
  ۲۲۷٫ بشورستان، تبه، کردیم، رنج، باغبانی، را
  ۲۲۸٫ ای، دل، گر، از، آن، چاه، زنخدان، به، درآیی
  ۲۲۹٫ نیاموزی، ازین، بی، مهر، درس، مهربانی، را
  ۲۳۰٫ نباید، تاخت، بر، بیچارگان، روز، توانایی
  ۲۳۱٫ به، دور، نرگس، مستت، سلامت، را، دعا، گفتیم
  ۲۳۲٫ آسمان، چون، جمع، مشتاقان، پریشان، میکند
  ۲۳۳٫ من، که، یک، امروز، مهمان، توام، فردا، چرا
  ۲۳۴٫ تمنای، وصالم، نیست، عشق، من، مگیر، از، من
  ۲۳۵٫ یک، عمر، گریه، کردم، ای، آسمان، روا، نیست
  ۲۳۶٫ به، تماشای، من، آن، لاله، عذار، آمده، باشد
  ۲۳۷٫ ابر، از، آن، بر، سر، گلهای، چمن، زار، بگرید
  ۲۳۸٫ گربه، پیرانه، سرم، بخت، جوانی، به، سر، آید
  ۲۳۹٫ پس، بر، به، جهانی، که، خون، در، رگ، ماست
  ۲۴۰٫ این، همه، غافل، شدن، از، چون، منی، شیدا، چرا
  ۲۴۱٫ دارم، از، زلف، سیاهش، گله، چندان، که، مپرس
  ۲۴۲٫ با، فیض، لطف، او، صد، از، این، نامه، طی، کنم
  ۲۴۳٫ وقت، است، که، همچون، مه، تابان، به، در، آیی
  ۲۴۴٫ به، حسرت، یاد، خواهی، کرد، ایام، جوانی، را
  ۲۴۵٫ چترها، را، باید، بست، زیر، باران، باید، رفت
  ۲۴۶٫ به، دردت، خو، گرفتم، نیستم، در، بند، درمانت
  ۲۴۷٫ باشد، که، در، کام، صدف، گوهر، شوی، یکتا، بیا
  ۲۴۸٫ ای، در، تکاپوی، طلب، گم، کرده، ره، با، ما، بیا
  ۲۴۹٫ بی، وفا، حالا، که، من، افتاده، ام، از، پا، چرا
  ۲۵۰٫ بی، تو، ای، دل، نکند، لاله، به، بار، آمده، باشد
  ۲۵۱٫ حافظ، این، قصه، دراز، است، به، قرآن، که، مپرس
  ۲۵۲٫ هر، کسی، عربده، ای، این، که، مبین، آن، که، مپرس
  ۲۵۳٫ شب، همه، بی، تو، کار، من، شکوه، به، ماه، کردنست
  ۲۵۴٫ که، نسبت، نیست، با، تیرهع، دلی، روشن، روانی، را
  ۲۵۵٫ که، جانم، در، جوانی، سوخت، ای، جانم، به، قربانت
  ۲۵۶٫ نه، وصلت، دیده، بودم، کاشکی، ای، گل، نه، هجرانت
  ۲۵۷٫ من، از، چشم، تو، ای، ساقی، خراب، افتاده، ام، لیکن
  ۲۵۸٫ ای، ماه، کنعانی، ترا، یاران، به، چاه، افکنده، اند
  ۲۵۹٫ هر، آن، کسی، که، در، این، حلقه، نیست، زنده، به، عشق
  ۲۶۰٫ قدت، گفتم، که، شمشاد، است، بس، خجلت، به، بار، آورد

  پاسخ
 5. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۴۵”

  تغییرات این ورسیون:

  مرحله ی ۳ (اکابر ۱)

  ۲۸۴٫ پیروزی، گشایش

  مرحله ی ۶ (دارالفنون ۲)
  تغییرات، کامل و جایگزین نسخه ی قبل است:

  ۱٫ آب، را، گل، نکنیم
  ۲٫ مرغ، سحر، ناله، سر، کن
  ۳٫ تو، را، من، چشم، در، راهم
  ۴٫ بیا، تا، گل، بر، افشانیم
  ۵٫ نرود، میخ، آهنین، در، سنگ
  ۶٫ باد، آمد، بوی، عنبر، آورد
  ۷٫ عاقبت، گرگ، زاده، گرگ، شود
  ۸٫ ای، حرمت، ملجا، درماندگان
  ۹٫ از، محبت، خارها، گل، میشود
  ۱۰٫ از، مکافات، عمل، غافل، مشو
  ۱۱٫ ای، طبیب، جمله، علتهای، ما
  ۱۲٫ زندگی، رسم، خوشایندی، است
  ۱۳٫ کاش، که، همسایه، ما، میشدی
  ۱۴٫ اندکی، صبر، سحر، نزدیک، است
  ۱۵٫ دایه، دانای، تو، شد، روزگار
  ۱۶٫ صلاح، کار، کجا، من، خراب، کجا
  ۱۷٫ یکی، وصل، یکی، هجران، پسندد
  ۱۸٫ پنج، وارونه، چه، معنا، دارد
  ۱۹٫ شیوه، چشمت، فریب، جنگ، داشت
  ۲۰٫ این، قافله، عمر، عجب، میگذرد
  ۲۱٫ برخیز، مخور، غم، جهان، گذران
  ۲۲٫ تو، کز، محنت، دیگران، بی، غمی
  ۲۳٫ توانا، بود، هر، که، دانا، بود
  ۲۴٫ شاید، این، جمعه، بیاید، شاید
  ۲۵٫ عبادت، بجز، خدمت، خلق، نیست
  ۲۶٫ افسوس، که، نامه، جوانی، طی، شد
  ۲۷٫ آنچه، خدا، خواست، همان، میشود
  ۲۸٫ عشق، را، زیر، باران، باید، جست
  ۲۹٫ ما، درس، صداقت، صفا، میخوانیم
  ۳۰٫ من، از، بیگانگان، هرگز، ننالم
  ۳۱٫ مجنون، پریشان، توام، دستم، گیر
  ۳۲٫ آخر، به، دل، خاک، فرو، خواهی، شد
  ۳۳٫ در، کارگه، کوزه، گری، رفتم، دوش
  ۳۴٫ میازار، موری، که، دانه، کش، است
  ۳۵٫ یا، علی، گفتیم، عشق، آغاز، شد
  ۳۶٫ امید، دراز، عمر، کوتاه، چه، سود
  ۳۷٫ خداگو، با، خداجو، فرق، دارد
  ۳۸٫ که، سرمایه، جاودانی، است، کار
  ۳۹٫ یکی، را، دست، حسرت، بر، بناگوش
  ۴۰٫ درد، عشقی، کشیده، ام، که، مپرس
  ۴۱٫ بار، الها، بال، پروازم، ببخش
  ۴۲٫ نقاش، ازل، بهر، چه، آراست، مرا
  ۴۳٫ کزین، برتر، اندیشه، بر، نگذرد
  ۴۴٫ بسی، رنج، بردم، در، این، سال، سی
  ۴۵٫ وانچه، دلت، خواست، نه، آن، میشود
  ۴۶٫ خوشا، دردی، که، درمانش، تو، باشی
  ۴۷٫ گر، بر، سر، نفس، خود، امیری، مردی
  ۴۸٫ سلسله، موی، دوست، حلقه، دام، بلاست
  ۴۹٫ که، هر، چه، دیده، بیند، دل، کن، یاد
  ۵۰٫ تا، شقایق، هست، زندگی، باید، کرد
  ۵۱٫ در، سایه، کوه، باید، از، دشت، گذشت
  ۵۲٫ از، لطف، تو، هیچ، بنده، نومید، نشد
  ۵۳٫ برو، این، دام، بر، مرغی، دگر، نه
  ۵۴٫ بی، باده، گلرنگ، نمیباید، زیست
  ۵۵٫ خوشا، آنکس، که، بارش، کمترک، بی
  ۵۶٫ با، درد، بساز، هیچ، درمان، مطلب
  ۵۷٫ تو، قدر، خود، نمیدانی، چه، حاصل
  ۵۸٫ سینه، خواهم، شرحه، شرحه، از، فراق
  ۵۹٫ بشنو، این، نی، چون، شکایت، میکند
  ۶۰٫ قبول، حق، نشود، گر، دلی، بیازاری
  ۶۱٫ اگر، بر، سر، نهی، چون، خسروان، تاج
  ۶۲٫ نیاز، نیم، شبی، دفع، صد، بلا، بکند
  ۶۳٫ خوش، باش، دمی، که، زندگانی، اینست
  ۶۴٫ عاشق، چه، کند، گر، نکشد، بار، ملامت
  ۶۵٫ سینه، تنگ، من، بار، غم، او، هیهات
  ۶۶٫ یارب، مبادا، که، گدا، معتبر، شود
  ۶۷٫ من، ارگ، بم، خشت، به، خشتم، متلاشی
  ۶۸٫ سعدیا، مرد، نکونام، نمیرد، هرگز
  ۶۹٫ ای، بیخبر، بکوش، که، صاحب، خبر، شوی
  ۷۰٫ رموز، عشق، مکن، فاش، پیش، اهل، عقول
  ۷۱٫ باور، کنید، پاسخ، آیینه، سنگ، نیست
  ۷۲٫ ای، نسیم، سحر، آرامگه، یار، کجاست
  ۷۳٫ همه، سر، به، سر، تن، به، کشتن، دهیم
  ۷۴٫ افسوس، که، صاحب، نفسی، پیدا، نیست
  ۷۵٫ ای، غایب، از، نظر، بخدا، میسپارمت
  ۷۶٫ چون، بدین، نقطه، رسد، مسکین، است
  ۷۷٫ مزرع، سبز، فلک، دیدم، داس، مه، نو
  ۷۸٫ یارب، سببی، ساز، که، یارم، بسلامت
  ۷۹٫ هر، آنکس، عاشق، است، از، جان، نترسد
  ۸۰٫ وقت، گذشته، را، نتوانی، خرید، باز
  ۸۱٫ خوشتر، از، دوران، عشق، ایام، نیست
  ۸۲٫ من، وضو، با، تپش، پنجره، ها، میگیرم
  ۸۳٫ آیا، تو، چنان، که، مینمایی، هستی
  ۸۴٫ خود، پرستی، کمتر، از، اصنام، نیست
  ۸۵٫ دیو، چو، بیرون، رود، فرشته، درآید
  ۸۶٫ اسرار، ازل، را، نه، تو، دانی، نه، من
  ۸۷٫ نادان، همه، جا، با، همه، کس، آمیزد
  ۸۸٫ هرگز، دلم، از، یاد، تو، غافل، نشود
  ۸۹٫ گویند، خلایق، که، تویی، یوسف، ثانی
  ۹۰٫ نفس، باد، صبا، مشک، فشان، خواهد، شد
  ۹۱٫ جهان، را، گه، بلندی، گاه، پستی، است
  ۹۲٫ حال، من، از، اقبال، تو، فرخنده، شود
  ۹۳٫ بی، رنگ، رخت، زمانه، زندان، من، است
  ۹۴٫ دلا، خون، شو، که، خوبان، این، پسندند
  ۹۵٫ تن، آدمی، شریف، است، به، جان، آدمیت
  ۹۶٫ این، یک، دو، سه، روز، نوبت، عمر، گذشت
  ۹۷٫ زکوی، یار، میآید، نسیم، باد، نوروزی
  ۹۸٫ روزی، زسر، سنگ، عقابی، به، هوا، خاست
  ۹۹٫ گهی، پشت، بر، زین، گهی، زین، به، پشت
  ۱۰۰٫ در، دایره، قسمت، اوضاع، چنین، باشد
  ۱۰۱٫ علاج، واقعه، پیش، از، وقوع، باید، کرد
  ۱۰۲٫ فرصت، رفته، محالست، که، از، سر، گردد
  ۱۰۳٫ با، اهل، زمانه، صحبت، از، دور، نکوست
  ۱۰۴٫ منزل، آن، مه، عاشق، کش، عیار، کجاست
  ۱۰۵٫ قطع، قلم، به، قیمت، نان، می، کنی، رفیق
  ۱۰۶٫ مژده، ای، دل، که، مسیحا، نفسی، میآید
  ۱۰۷٫ تا، کی، غم، آن، خورم، که، دارم، یا، نه
  ۱۰۸٫ ای، قوم، به، حج، رفته، کجایید، کجایید
  ۱۰۹٫ مرد، این، بار، گران، نیست، دل، مسکینم
  ۱۱۰٫ پر، پروانه، شکستن، هنر، انسان، نیست
  ۱۱۱٫ گل، شبدر، چه، کم، از، لاله، قرمز، دارد
  ۱۱۲٫ بگشای، لب، که، قند، فراوانم، آرزوست
  ۱۱۳٫ قیمت، ارزان، نکنی، گوهر، زیبایی، را
  ۱۱۴٫ ساقیا، بده، جامی، زان، شراب، روحانی
  ۱۱۵٫ ای، پادشه، خوبان، داد، از، غم، تنهایی
  ۱۱۶٫ ای، کبوتر، نگران، باش، که، شاهین، آمد
  ۱۱۷٫ هر، کسی، آن، درود، عاقبت، کار، که، کشت
  ۱۱۸٫ در، مجلس، ما، ماه، رخ، دوست، تمام، است
  ۱۱۹٫ طاووس، ما، درآید، وان، رنگها، برآید
  ۱۲۰٫ اگر، به، کوی، تو، باشد، مرا، مجال، وصول
  ۱۲۱٫ من، اختیار، نکردم، پس، از، تو، یار، دگر
  ۱۲۲٫ دوست، دارم، که، بپوشی، رخ، همچون، قمرت
  ۱۲۳٫ من، نگویم، که، مرا، از، قفس، آزاد، کنید
  ۱۲۴٫ عالم، شکرستان، شد، تا، باد، چنین، بادا
  ۱۲۵٫ خبرت، هست، که، بی، روی، تو، آرامم، نیست
  ۱۲۶٫ گفتم، غم، تو، دارم، گفتا، غمت، سر، آید
  ۱۲۷٫ دل، نیست، کبوتر، که، چو، برخاست، نشنید
  ۱۲۸٫ دست، از، مس، وجود، چو، مردان، ره، بشوی
  ۱۲۹٫ در، دلم، بود، که، بی، دوست، نباشم، هرگز
  ۱۳۰٫ بر، ما، گذشت، نیک، بد، اما، تو، روزگار
  ۱۳۱٫ مرا، به، خیر، تو، امید، نیست، شر، مرسان
  ۱۳۲٫ در، کار، خیر، حاجت، هیچ، استخاره، نیست
  ۱۳۳٫ هر، منظره، را، منظری، از، روی، تو، دیدم
  ۱۳۴٫ دریاب، که، عمر، رفته، را، نتوان، یافت
  ۱۳۵٫ ای، مگس، عرصه، سیمرغ، نه، جولانگه، توست
  ۱۳۶٫ بسیار، سفر، باید، تا، پخته، شود، خامی
  ۱۳۷٫ یا، رب، تو، چنان، کن، که، پریشان، نشوم
  ۱۳۸٫ آمدی، جانم، به، قربانت، ولی، حالا، چرا
  ۱۳۹٫ گاهی، نگفته، قرعه، به، نام، تو، میشود
  ۱۴۰٫ دیگر، دلی، برای، سفر، رو، به، راه، نیست
  ۱۴۱٫ امشبی، را، شه، دین، در، حرمش، مهمان، است
  ۱۴۲٫ ای، که، مرا، خواندهای، راه، نشانم، بده
  ۱۴۳٫ عیب، می، جمله، بگفتی، هنرش، نیز، بگوی
  ۱۴۴٫ ما، آزموده، ایم، در، این، شهر، بخت، خویش
  ۱۴۵٫ حدیث، دوست، نگویم، مگر، به، حضرت، دوست
  ۱۴۶٫ شب، تا، به، سحر، گریه، جانسوز، دگر، هیچ
  ۱۴۷٫ فردا، که، شدم، خاک، چه، سود، اشک، ندامت
  ۱۴۸٫ حاکم، شرعی، که، بهر، رشوه، فتوا، میدهد
  ۱۴۹٫ این، گرگ، سالهاست، که، با، گله، آشناست
  ۱۵۰٫ آن، به، که، به، خود، پاک، شویم، اول، کار
  ۱۵۱٫ در، کوی، نیک، نامی، ما، را، گذر، ندادند
  ۱۵۲٫ من، از، آن، روز، که، دربند، توام، آزادم
  ۱۵۳٫ گر، تو، شکیب، داری، طاقت، نماند، ما، را
  ۱۵۴٫ بس، تجربه، کردیم، در، این، دار، مکافات
  ۱۵۵٫ نگار، من، که، به، مکتب، نرفت، خط، ننوشت
  ۱۵۶٫ سر، بندگی، به، حکمت، بنهم، که، پادشاهی
  ۱۵۷٫ پیش، ما، رسم، شکستن، نبود، عهد، وفا، را
  ۱۵۸٫ نبود، خیر، در، آن، خانه، که، عصمت، نبود
  ۱۵۹٫ این، دل، که، تراست، سنگ، خاراست، نه، دل
  ۱۶۰٫ خودپسندی، جان، من، برهان، نادانی، بود
  ۱۶۱٫ چون، پرده، بر، افتد، نه، تو، مانی، نه، من
  ۱۶۲٫ هر، کجا، هستم، باشم، آسمان، مال، من، است
  ۱۶۳٫ از، غم، جدا، مشو، که، غنا، میدهد، به، دل
  ۱۶۴٫ گر، طالب، راهی، بیا، ور، در، پی، آهی، برو
  ۱۶۵٫ از، هر، چه، میرود، سخن، دوست، خوشتر، است
  ۱۶۶٫ شنیدمت، که، نظر، میکنی، به، حال، ضعیفان
  ۱۶۷٫ آنچنان، سوختم، از، آتش، هجران، که، مپرس
  ۱۶۸٫ عیب، رندان، مکن، ای، زاهد، پاکیزه، سرشت
  ۱۶۹٫ سعدیا، چون، تو، کجا، نادره، گفتاری، هست
  ۱۷۰٫ محتسب، مستی، به، ره، دید، گریبانش، گرفت
  ۱۷۱٫ عافیت، خواهی، نظر، در، منظر، خوبان، مکن
  ۱۷۲٫ خواب، دیدم، که، خیال، تو، به، مهمان، آمد
  ۱۷۳٫ بی، همگان، بسر، شود، بی، تو، بسر، نمیشود
  ۱۷۴٫ چه، کنی، بدین، نهانی، که، تو، نیک، آشکاری
  ۱۷۵٫ گاهی، گدای، گدایی، بخت، تو، یار، نیست
  ۱۷۶٫ گل، در، بر، می، در، کف، معشوق، به، کام، است
  ۱۷۷٫ از، کوزه، همان، برون، تراود، که، در، اوست
  ۱۷۸٫ اوقات، خوش، آن، بود، که، با، دوست، بسر، شد
  ۱۷۹٫ تو، بندگی، چون، گدایان، به، شرط، مزد، مکن
  ۱۸۰٫ با، دردکشان، هر، که، درافتاد، ورافتاد
  ۱۸۱٫ خرما، نتوان، خورد، از، این، خار، که، کشتیم
  ۱۸۲٫ نذر، کردم، گر، از، این، غم، به، درآیم، روزی
  ۱۸۳٫ از، دوست، یک، اشارت، از، ما، به، سر، دویدن
  ۱۸۴٫ سعی، نابرده، در، این، راه، به، جایی، نرسی
  ۱۸۵٫ تکیه، برجای، بزرگان، نتوان، زد، به، گزاف
  ۱۸۶٫ به، راه، بادیه، رفتن، به، از، نشستن، باطل
  ۱۸۷٫ اهل، دنیا، را، مطیع، خویش، کردن، کار، نیست
  ۱۸۸٫ مصلحت، نیست، که، از، پرده، برون، افتد، راز
  ۱۸۹٫ همه، شب، در، این، امیدم، که، نسیم، صبحگاهی
  ۱۹۰٫ آن، سفر، کرده، که، صد، قافله، دل، همره، اوست
  ۱۹۱٫ یوسف، گمگشته، باز، آید، به، کنعان، غم، مخور
  ۱۹۲٫ غم، مخور، ایام، هجران، رو، به، پایان، میرود
  ۱۹۳٫ بی، تو، مهتاب، شبی، باز، از، آن، کوچه، گذشتم
  ۱۹۴٫ من، اگر، نیکم، اگر، بد، تو، برو، خود، را، باش
  ۱۹۵٫ هیهات، از، این، خیال، محالت، که، در، سر، است
  ۱۹۶٫ گفتا، زکه، نالیم، که، از، ماست، که، بر، ماست
  ۱۹۷٫ یارب، این، آب، حیات، از، چه، دلی، جوشان، است
  ۱۹۸٫ سر، اگر، باید، به، راهت، ترک، سر، خواهیم، کرد
  ۱۹۹٫ به، پایان، آمد، این، دفتر، حکایت، همچنان، باقی
  ۲۰۰٫ هم، خویش، را، بیگانه، کن، هم، خانه، را، ویرانه، کن
  ۲۰۱٫ بسان، یکی، سرو، آزاد، شد
  ۲۰۲٫ نپنداری، ای، دیده، روشنم
  ۲۰۳٫ مگر، مشکلش، را، کند، منجلی
  ۲۰۴٫ بدو، گفت، کز، من، رهایی، مجوی
  ۲۰۵٫ به، مهر، آسمانش، به، عیوق، برد
  ۲۰۶٫ از، جمله، طمع، بریدنم، آسانست
  ۲۰۷٫ به، مستوران، مگو، اسرار، مستی
  ۲۰۸٫ چو، خورشید، رخشنده، شد، بر، سپهر
  ۲۰۹٫ سالها، بندگی، صاحب، دیوان، کردم
  ۲۱۰٫ ظلمات، است، بترس، از، خطر، گمراهی
  ۲۱۱٫ کو، پیک، صبح، تا، گله، های، شب، فراق
  ۲۱۲٫ از، نامه، سیاه، نترسم، که، روز، حشر
  ۲۱۳٫ آنچه، سلطان، ازل، گفت، بکن، آن، کردم
  ۲۱۴٫ بگذارید، بگرید، بهوای، گل، خود، زار
  ۲۱۵٫ چشم، نرگس، نگرانست، ولی، داغ، شقایق
  ۲۱۶٫ که، خواب، آلوده، ایم، ای، بخت، بیدار
  ۲۱۷٫ شب، گشت، درین، سینه، چه، سوز، است، عجب
  ۲۱۸٫ مطرب، کجاست، تا، همه، محصول، زهد، علم
  ۲۱۹٫ بس، دعای، سحرت، مونس، جان، خواهد، بود
  ۲۲۰٫ گفت، باز، آی، که، دیرینه، این، درگاهی
  ۲۲۱٫ حاشا، که، من، به، موسم، گل، ترک، می، کنم
  ۲۲۲٫ گر، از، آن، یار، سفر، کرده، پیامی، داری
  ۲۲۳٫ بی، تو، نفس، کشیدنم، عمر، تباه، کردنست
  ۲۲۴٫ میگزم، لب، که، چرا، گوش، به، نادان، کردم
  ۲۲۵٫ سرو، من، صبح، بهار، است، به، طرف، چمن، آی
  ۲۲۶٫ دل، اگر، خداشناسی، همه، در، رخ، علی، بین
  ۲۲۷٫ بشورستان، تبه، کردیم، رنج، باغبانی، را
  ۲۲۸٫ ای، دل، گر، از، آن، چاه، زنخدان، به، درآیی
  ۲۲۹٫ نیاموزی، ازین، بی، مهر، درس، مهربانی، را
  ۲۳۰٫ نباید، تاخت، بر، بیچارگان، روز، توانایی
  ۲۳۱٫ به، دور، نرگس، مستت، سلامت، را، دعا، گفتیم
  ۲۳۲٫ آسمان، چون، جمع، مشتاقان، پریشان، میکند
  ۲۳۳٫ من، که، یک، امروز، مهمان، توام، فردا، چرا
  ۲۳۴٫ تمنای، وصالم، نیست، عشق، من، مگیر، از، من
  ۲۳۵٫ یک، عمر، گریه، کردم، ای، آسمان، روا، نیست
  ۲۳۶٫ به، تماشای، من، آن، لاله، عذار، آمده، باشد
  ۲۳۷٫ ابر، از، آن، بر، سر، گلهای، چمن، زار، بگرید
  ۲۳۸٫ گربه، پیرانه، سرم، بخت، جوانی، به، سر، آید
  ۲۳۹٫ پس، بر، به، جهانی، که، خون، در، رگ، ماست
  ۲۴۰٫ این، همه، غافل، شدن، از، چون، منی، شیدا، چرا
  ۲۴۱٫ دارم، از، زلف، سیاهش، گله، چندان، که، مپرس
  ۲۴۲٫ با، فیض، لطف، او، صد، از، این، نامه، طی، کنم
  ۲۴۳٫ وقت، است، که، همچون، مه، تابان، به، در، آیی
  ۲۴۴٫ به، حسرت، یاد، خواهی، کرد، ایام، جوانی، را
  ۲۴۵٫ چترها، را، باید، بست، زیر، باران، باید، رفت
  ۲۴۶٫ به، دردت، خو، گرفتم، نیستم، در، بند، درمانت
  ۲۴۷٫ باشد، که، در، کام، صدف، گوهر، شوی، یکتا، بیا
  ۲۴۸٫ ای، در، تکاپوی، طلب، گم، کرده، ره، با، ما، بیا
  ۲۴۹٫ بی، وفا، حالا، که، من، افتاده، ام، از، پا، چرا
  ۲۵۰٫ بی، تو، ای، دل، نکند، لاله، به، بار، آمده، باشد
  ۲۵۱٫ حافظ، این، قصه، دراز، است، به، قرآن، که، مپرس
  ۲۵۲٫ هر، کسی، عربده، ای، این، که، مبین، آن، که، مپرس
  ۲۵۳٫ شب، همه، بی، تو، کار، من، شکوه، به، ماه، کردنست
  ۲۵۴٫ که، نسبت، نیست، با، تیره، دلی، روشن، روانی، را
  ۲۵۵٫ که، جانم، در، جوانی، سوخت، ای، جانم، به، قربانت
  ۲۵۶٫ نه، وصلت، دیده، بودم، کاشکی، ای، گل، نه، هجرانت
  ۲۵۷٫ من، از، چشم، تو، ای، ساقی، خراب، افتاده، ام، لیکن
  ۲۵۸٫ ای، ماه، کنعانی، ترا، یاران، به، چاه، افکنده، اند
  ۲۵۹٫ هر، آن، کسی، که، در، این، حلقه، نیست، زنده، به، عشق
  ۲۶۰٫ قدت، گفتم، که، شمشاد، است، بس، خجلت، به، بار، آورد
  ۲۶۱٫ وز، حسرت، لعل، آبدارت، مردم
  ۲۶۲٫ قصه، نکنم، دراز، کوتاه، کنم
  ۲۶۳٫ بیدادگری، شیوه، دیرینه، تست
  ۲۶۴٫ اول، به، وفا، می، وصالم، درداد
  ۲۶۵٫ عشق، رخ، یار، بر، من، زار، مگیر
  ۲۶۶٫ ایام، شباب، است، شراب، اولیتر
  ۲۶۷٫ امروز، ترا، دسترس، فردا، نیست
  ۲۶۸٫ بازآ، بازآ، کز، انتظارت، مردم
  ۲۶۹٫ با، روی، نکو، شراب، روشن، درکش
  ۲۷۰٫ بر، خسته، دلان، رند، خمار، مگیر
  ۲۷۱٫ یک، مونس، نامزد، ندارم، جز، غم
  ۲۷۲٫ ای، آمده، از، عالم، روحانی، تفت
  ۲۷۳٫ ای، خاک، اگر، سینه، تو، بشکافند
  ۲۷۴٫ ماننده، سنگ، خاره، در، آب، زلال
  ۲۷۵٫ ای، شرمزده، غنچه، مستور، از، تو
  ۲۷۶٫ آن، جام، طرب، شکار، بر، دستم، نه
  ۲۷۷٫ دیوانه، شدم، بیار، بر، دستم، نه
  ۲۷۸٫ بر، گرد، پیاله، آیتی، هست، مقیم
  ۲۷۹٫ با، لشگر، غم، چه، بایدت، کوشیدن
  ۲۸۰٫ نه، هفت، هزار، ساله، شادی، جهان
  ۲۸۱٫ یک، همدم، باوفا، ندیدم، جز، درد
  ۲۸۲٫ دریافتن، روز، چنین، دشوار، است
  ۲۸۳٫ خاک، ره، او، شدم، به، بادم، برداد
  ۲۸۴٫ هرگز، غم، دو، روز، مرا، یاد، نگشت
  ۲۸۵٫ ای، دل، چو، زمانه، میکند، غمناکت
  ۲۸۶٫ من، حاصل، عمر، خود، ندارم، جز، غم
  ۲۸۷٫ تا، سبزه، خاک، ما، تماشاگه، کیست
  ۲۸۸٫ پس، موی، سیاه، من، چرا، گشت، سفید
  ۲۸۹٫ گفتم، من، سودازده، را، کار، بساز
  ۲۹۰٫ نرگس، به، هوای، می، قدح، ساز، شود
  ۲۹۱٫ وز، غصه، کناره، جوی، میباید، بود
  ۲۹۲٫ با، اهل، هنر، گوی، گریبانت، بگشای
  ۲۹۳٫ بر، مردم، رند، نکته، بسیار، مگیر
  ۲۹۴٫ با، اهل، هنر، گوی، گریبان، بگشای
  ۲۹۵٫ همچون، لب، خود، مدام، جان، میپرور
  ۲۹۶٫ بس، گوهر، قیمتی، که، در، سینه، تست
  ۲۹۷٫ چون، عهده، نمی، شود، کسی، فردا، را
  ۲۹۸٫ حل، کن، به، جمال، خویشتن، مشکل، ما
  ۲۹۹٫ با، می، به، کنار، جوی، میباید، بود
  ۳۰۰٫ صوفی، چو، تو، رسم، رهروان، میدانی
  ۳۰۱٫ گل، با، تو، برابری، کجا، یارد، کرد
  ۳۰۲٫ ای، دوست، دل، از، جفای، دشمن، درکش
  ۳۰۳٫ ای، چرخ، فلک، خرابی، از، کینه، تست
  ۳۰۴٫ وان، ساغر، چون، نگار، بر، دستم، نه
  ۳۰۵٫ چون، مست، شدم، جام، جفا، را، سرداد
  ۳۰۶٫ فارغ، دل، آن، کسی، که، مانند، حباب
  ۳۰۷٫ می، بر، لب، سبزه، خوش، بود، نوشیدن
  ۳۰۸٫ گفتی، که، پس، از، سیاه، رنگی، نبود
  ۳۰۹٫ گر، می، نخوری، طعنه، مزن، مستان، را
  ۳۱۰٫ این، دسته، که، بر، گردن، او، میبینی
  ۳۱۱٫ صد، لقمه، خوری، که، می، غلامست، آنرا
  ۳۱۲٫ زان، پیش، که، سبزه، بردمد، از، خاکت
  ۳۱۳٫ گفتی، که، تو، را، شوم، مدار، اندیشه
  ۳۱۴٫ دیشب، گله، زلفش، با، باد، همی، کردم
  ۳۱۵٫ چشم، تو، که، سحر، بابل، است، استادش
  ۳۱۶٫ قران، که، مهین، کلام، خوانند، آن، را
  ۳۱۷٫ نرگس، که، کله، دار، جهان، است، ببین
  ۳۱۸٫ آن، می، که، چو، زنجیر، بپیچد، بر، خود
  ۳۱۹٫ زان، راح، که، روحیست، به، تن، پرورده
  ۳۲۰٫ عیش، بی، یار، مهیا، نشود، یار، کجاست
  ۳۲۱٫ از، چرخ، به، هر، گونه، همی، دار، امید
  ۳۲۲٫ می، نوش، به، ماهتاب، ای، ماه، که، ماه
  ۳۲۳٫ کاندر، همه، جا، مدام، خوانند، آن، را
  ۳۲۴٫ آن، گوش، که، حلقه، کرد، در، گوش، جمال
  ۳۲۵٫ تو، غره، بدان، مشو، که، می، مینخوری
  ۳۲۶٫ این، سبزه، که، امروز، تماشاگه، ماست
  ۳۲۷٫ بر، چهره، گل، نسیم، نوروز، خوش، است
  ۳۲۸٫ طاقتم، طاق، شد، از، تو، نیامد، خبری
  ۳۲۹٫ ای، صبا، نکهتی، از، خاک، ره، یار، بیار
  ۳۳۰٫ ماهی، که، نظیر، خود، ندارد، به، جمال
  ۳۳۱٫ کاین، باقی، عمر، را، بها، پیدا، نیست
  ۳۳۲٫ خوش، باش، ندانی، به، کجا، خواهی، رفت
  ۳۳۳٫ در، صحن، چمن، روی، دل، افروز، خوش، است
  ۳۳۴٫ در، اندرون، من، خسته، دل، ندانم، کیست
  ۳۳۵٫ این، مدت، عمر، ما، چو، گل، ده، روز، است
  ۳۳۶٫ سبز، است، لبت، ساغر، از، او، دور، مدار
  ۳۳۷٫ زان، پیش، که، کوزه، ها، کنند، از، گل، ما
  ۳۳۸٫ ای، درد، توام، درمان، در، بستر، ناکامی
  ۳۳۹٫ یک، دوست، که، با، او، غم، دل، بتوان، گفت
  ۳۴۰٫ دریاب، کار، ما، که، نه، پیداست، کار، عمر
  ۳۴۱٫ تا، در، نگرد، که، بی، تو، چون، خواهم، خفت
  ۳۴۲٫ از، دی، که، گذشت، هر، چه، گویی، خوش، نیست
  ۳۴۳٫ غم، در، دل، تنگ، من، از، آن، است، که، نیست
  ۳۴۴٫ این، کوزه، چو، من، عاشق، زاری، بوده، است
  ۳۴۵٫ کشتی، شکستگانیم، ای، باد، شرطه، برخیز
  ۳۴۶٫ بیدار، شو، ای، خواجه، که، خوش، خوش، بکشد
  ۳۴۷٫ آتشی، بود، در، این، خانه، که، کاشانه، بسوخت
  ۳۴۸٫ اگر، آن، ترک، شیرازی، به، دست، آرد، دل، ما، را
  ۳۴۹٫ من، از، آن، حسن، روز، افزون، که، یوسف، داشت، دانستم
  ۳۵۰٫ عقل، اگر، داند، که، دل، در، بند، زلفش، چون، خوش، است

  پاسخ
 6. امیر

  پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۵۶”

  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  نکته: کلیه ی غلط های املایی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۵۶”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  مرحله ی ۱ (مکتب خانه ی ۱)

  ۳۰۱٫ خام
  ۳۰۲٫ رسا
  ۳۰۳٫ سیب
  ۳۰۴٫ جیپ
  ۳۰۵٫ بابل
  ۳۰۶٫ شاغل
  ۳۰۷٫ قمار
  ۳۰۸٫ هندل
  ۳۰۹٫ تنظیم
  ۳۱۰٫ بوشهر
  ۳۱۱٫ میناب
  ۳۱۲٫ قلابی
  ۳۱۳٫ آپارات
  ۳۱۴٫ اقاقیا
  ۳۱۵٫ خوزستان

  مرحله ی ۲ (مکتب خانه ی ۲)

  ۱٫ دوغ، آب
  ۲٫ به، یار
  ۳٫ سرد، سیر
  ۴٫ دام، دار
  ۵٫ عزا، دار
  ۶٫ چرخ، کار
  ۷٫ تن، پرور
  ۸٫ درد، آور
  ۹٫ فال، گیر
  ۱۰٫ خنده، دار
  ۱۱٫ حساب، دار
  ۱۲٫ پنچر، گیر
  ۱۳٫ کیلو، متر
  ۱۴٫ استاد، یار
  ۱۵٫ سیمان، کار

  مرحله ی ۳ (اکابر ۱)

  ۳۰۱٫ مچ، ساعد
  ۳۰۲٫ هوا، فضا
  ۳۰۳٫ قیل، قال
  ۳۰۴٫ ریش، سبیل
  ۳۰۵٫ قلابی، بدل
  ۳۰۶٫ افعی، کبری
  ۳۰۷٫ یقه، آستین
  ۳۰۸٫ ساعت، زمان
  ۳۰۹٫ دید، بازدید
  ۳۱۰٫ جعبه، کارتن
  ۳۱۱٫ ورزش، سلامتی
  ۳۱۲٫ شرکت، موسسه
  ۳۱۳٫ فلات، کوهستان
  ۳۱۴٫ کاشی، سرامیک
  ۳۱۵٫ نگهداری، پشتیبانی

  مرحله ی ۵ (دارالفنون ۱)

  ۳۰۱٫ قیمه، فندق، ماسک
  ۳۰۲٫ لازم، مصادره، غیبت
  ۳۰۳٫ قیل، قلاب، ماشین، قبض
  ۳۰۴٫ کمد، میلان، شیب، بطری
  ۳۰۵٫ فندک، خیمه، چیپ، کاسه
  ۳۰۶٫ ناظم، ضامن، زمینه، فلج
  ۳۰۷٫ دلار، موز، سیمان، مکافات
  ۳۰۸٫ خلیج، جمعیت، سمندر، لانه
  ۳۰۹٫ صادرات، خستگی، حیات، فاز
  ۳۱۰٫ حفاری، قیافه، شمش، قافیه
  ۳۱۱٫ سرب، طبل، یوسف، قیاس، خفیف
  ۳۱۲٫ فندیل، دیوان، سیاره، صدمه
  ۳۱۳٫ کلید، کپسول، یاسوج، جمجمه، مصر
  ۳۱۴٫ ایوان، خرابی، تنبک، کبوتر، خربزه
  ۳۱۵٫ میوه، فرزانه، جربزه، بناب، جزام، بز

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۵۶”
  (تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  لینک دانلود

  پاسخ
 7. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۴”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۴””
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  مرحله ی ۱ (مکتب خانه ی ۱)

  ۳۹۱٫ ارزان
  ۳۹۲٫ مضاربه
  ۳۹۳٫ مخالفت
  ۳۹۴٫ اسرائیل
  ۳۹۵٫ آپارتمان
  ۳۹۶٫ مرغداری
  ۳۹۷٫ اشتیاق
  ۳۹۸٫ مجرمانه
  ۳۹۹٫ شیمیایی
  ۴۰۰٫ آذربایجان

  مرحله ی ۵ (دارالفنون ۱)

  ۳۱۲٫ فندک، دیوان، سیاره، صدمه
  ۳۳۱٫ جمجمه، فاصله، کتانی، قایق، بیست، پسته، داراب، راکتور، پیشرو، مصدر
  ۳۳۲٫ هیجان، ابتکار، پایه، زباله، دریاچه، شمیرانات، تبلت، دستمال، کارامل، فاق
  ۳۳۳٫ بیم، سیلی، لابی، فروزان، سبزینه، شیلات، سرسره، قهوه، خشک، مازندران
  ۳۳۴٫ غرب، قرنیز، نیزه، فیزیوتراپی، هلهله، محلول، قیمتی، خلخال، شصت، پلنگ
  ۳۳۵٫ تراس، معراج، تریلی، ترامپ، برق، کافور، فرضیه، ثبات، باستان، ضبط
  ۳۳۶٫ گرانبها، انتگرال، فلفل، حوض، جدال، کبابی، نمایش، بهاره، شوهر، ورزش
  ۳۳۷٫ گوجه، ریحانه، پریز، بشقاب، سفیده، یوز، قراضه، جوجه، دیوانه، فارابی
  ۳۳۸٫ حوزه، سقف، چنار، پنالتی، کاشانه، دستچین، لواشک، فلز، خساست، فرشته
  ۳۳۹٫ کامپیوتر، کبوتر، مزار، نوشدارو، لاله، قلابی، ثابت، شهامت، طبل، برجک
  ۳۴۰٫ لیزر، تاب، دریچه، فیلادلفیا، هرمزگان، مالاریا، الف، بهمن، قصه، خمین

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۴””
  (پاسخ تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  لینک دانلود

  پاسخ
 8. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۸”

  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۸”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  مرحله ی ۲ (مکتب خانه ی ۲)

  ۲۳۱٫ گور، کن
  ۲۳۲٫ قهوه، چی
  ۲۳۳٫ مدد، کار
  ۲۳۴٫ بخار، شو
  ۲۳۵٫ شاه، رود
  ۲۳۶٫ کله، جوش
  ۲۳۷٫ پر، کلاغی
  ۲۳۸٫ سیاه، رگ
  ۲۳۹٫ ذره، بین
  ۲۴۰٫ ساحل، عاج
  ۲۴۱٫ آدم، برفی
  ۲۴۲٫ گاو، خونی
  ۲۴۳٫ شاه، پسند
  ۲۴۴٫ گوشت، کوب
  ۲۴۵٫ گل، شیفته
  ۲۴۶٫ طناب، کشی
  ۲۴۷٫ جهان، دیده
  ۲۴۸٫ گوجه، فرنگی
  ۲۴۹٫ قلیه، ماهی
  ۲۵۰٫ کوه، پیمایی

  مرحله ی ۵ (دارالفنون ۱)

  ۳۴۱٫ سازمان، گرداب، آبان، سوسیس، میکروب، شالوده، فرسایش، زیبا، خودکشی، کوفته
  ۳۴۲٫ پالس، رابطه، مزار، پرس، چاقو، افتتاح، دسته، تیشه، هندوستان، زرد
  ۳۴۳٫ کاشانه، موشک، تمساح، نگهبان، گیلاس، شمعدانی، مروارید، شطرنج، گنبد، عرفان
  ۳۴۴٫ ماهیچه، فسفر، اسپانیا، داوینچی، پاورچین، مسافر، غزل، شقایق، بیلیارد، خلبان
  ۳۴۵٫ شجاعت، آتش، قربان، شیمی، افتخار، قیچی، زنجبیل، ورزشگاه، گلابی، صورتی
  ۳۴۶٫ جینسینگ، پیشکسوت، کلاسور، جراحی، میهن، مسقطی، اگزوز، سالمون، انفجار، مرسدس، لوسیون
  ۳۴۷٫ افشان، آفتابه، بیسکوئیت، توان، گمنام، ژاپن، زغال، ارسطو، دروازه، شکر، ساردین
  ۳۴۸٫ بادمجان، سپاه، آمازون، بردار، محرم، نساجی، خوارج، استقلال، پیچ، سوسک، بهره
  ۳۴۹٫ زولبیا، معادله، طایفه، وکالت، داماد، اسکواش، فاطمه، آستارا، زامیاد، خاگینه، حسرت
  ۳۵۰٫ شیشلیک، طاووس، بنیان، بوزینه، دراکولا، تفت، کوله، قندیل، پاساژ، عناب، استقامت، ساغر

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۸”
  (پاسخ تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s9.picofile.com/file/8336804850/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_1_1_88.txt.html

  پاسخ
 9. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۹”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۹”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  مرحله ی ۲ (مکتب خانه ی ۲)

  ۲۵۱٫ عهد، نامه
  ۲۵۲٫ پی، گیر
  ۲۵۳٫ زیان، بار
  ۲۵۴٫ خود، پسندی
  ۲۵۵٫ خود، رای
  ۲۵۶٫ بی، کار
  ۲۵۷٫ حزب، الله
  ۲۵۸٫ جمع، آوری
  ۲۵۹٫ رای، گیری
  ۲۶۰٫ اتلاف، وقت
  ۲۶۱٫ دل، جویی
  ۲۶۲٫ فن، آوری
  ۲۶۳٫ سر، شاخ
  ۲۶۴٫ جهاد، گر
  ۲۶۵٫ سر، شناس
  ۲۶۶٫ اصلاح، طلب
  ۲۶۷٫ خود، شیفته
  ۲۶۸٫ ادامه، دار
  ۲۶۹٫ نا، مشروع
  ۲۷۰٫ هوا، پیما
  ۲۷۱٫ اصول، گرا
  ۲۷۲٫ چشم، گیر
  ۲۷۳٫ کار، گاه
  ۲۷۴٫ پیش، شرط
  ۲۷۵٫ خود، داری
  ۲۷۶٫ صلاح، دید
  ۲۷۷٫ دست، آورد
  ۲۷۸٫ داد، گستری
  ۲۷۹٫ فرا، گیر
  ۲۸۰٫ شهر، سازی
  ۲۸۱٫ قابل، توجه
  ۲۸۲٫ خود، باخته
  ۲۸۳٫ غرور، آفرین
  ۲۸۴٫ پر، افتخار
  ۲۸۵٫ پر، مخاطره
  ۲۸۶٫ سر، دم، دار
  ۲۸۷٫ چهار، شنبه
  ۲۸۸٫ کنسول، گری
  ۲۸۹٫ قانون، گریز
  ۲۹۰٫ ایالات، متحده
  ۲۹۱٫ خدمت، گزار
  ۲۹۲٫ فیتیله، پیچ
  ۲۹۳٫ شورای، امنیت
  ۲۹۴٫ خدمت، رسانی
  ۲۹۵٫ سر، سام، آور
  ۲۹۶٫ راستی، آزمایی
  ۲۹۷٫ سر، به، فلک، کشیده
  ۲۹۸٫ سازمان، ملل، متحد
  ۲۹۹٫ مجلس، شورای، اسلامی
  ۳۰۰٫ جمهوری، اسلامی، ایران

  مرحله ی ۳ (اکابر ۱)

  ۳۳۱٫ کاغذ، دفتر، کتاب، روزنامه
  ۳۳۲٫ فلفل، نمک، زردچوبه، دارچین
  ۳۳۳٫ برزیل، شیلی، کوبا، آرژانتین
  ۳۳۴٫ سفید، زرد، صورتی، قرمز
  ۳۳۵٫ دجله، فرات، کارون، اروند
  ۳۳۶٫ کوچه، خیابان، میدان، محله
  ۳۳۷٫ ابر، باد، مه، خورشید
  ۳۳۸٫ مریخ، مشتری، زحل، عطارد
  ۳۳۹٫ شیرین، شور، تلخ، ترش
  ۳۴۰٫ خانه، ویلا، آپراتمان، برج
  ۳۴۱٫ آجر، سیمان، ماسه، شن، سنگ
  ۳۴۲٫ دریا، خلیج، ساحل، بندر، اسکله
  ۳۴۳٫ کفش، جوراب، شلوار، پیراهن، لباس
  ۳۴۴٫ یزد، اصفهان، کرمان، شیراز، قم
  ۳۴۵٫ مرغ، خروس، جوجه، اردک، مرغابی
  ۳۴۶٫ قصاب، بنا، نقاش، نانوا، خیاط
  ۳۴۷٫ فندق، بادام، گردو، پسته، سنجد
  ۳۴۸٫ فرش، موکت، قالی، قالیچه، گلیم
  ۳۴۹٫ تنیس، کشتی، کاراته، جودو، شطرنج
  ۳۵۰٫ پلنگ، شیر، ببر، گرگ، کفتار

  مرحله ی ۴ (اکابر ۲)

  ۳۰۱٫ گربه، موش، درست، غلط
  ۳۰۲٫ حرف، عمل، سراب، بیابان
  ۳۰۳٫ باتلاق، مرداب، پشه، مگس
  ۳۰۴٫ آرامش، آسایش، چرا، چگونه
  ۳۰۵٫ پدر، پسر، نور، صدا
  ۳۰۶٫ حال، آینده، سرامیک، موزائیک
  ۳۰۷٫ لرستان، کردستان، خط، نقش
  ۳۰۸٫ سالم، سلامت، کافه، رستوران
  ۳۰۹٫ آبادان، خرمشهر، رسید، پول
  ۳۱۰٫ رسم، رسوم، اعتبار، اعتماد
  ۳۱۱٫ مدیر، معاون، دیوار، سقف
  ۳۱۲٫ محکم، استوار، دایره، بیضی
  ۳۱۳٫ پستچی، نامه، هزارپا، عنکبوت
  ۳۱۴٫ نخ، سوزن، هدف، آرزو
  ۳۱۵٫ روز، هفته، قند، اوره
  ۳۱۶٫ شک، تردید، هویج، ترب
  ۳۱۷٫ شرکت، موسسه، سطل، جارو
  ۳۱۸٫ راز، رمز، سرب، روی
  ۳۱۹٫ بحث، گفتگو، چک، سفته
  ۳۲۰٫ قاب، عکس، حلال، حرام
  ۳۲۱٫ دکتر، مهندس، کوه، جنگل، فال، تماشا
  ۳۲۲٫ راه، بیراه، برزیل، آلمان، بز، گوسفند
  ۳۲۳٫ شریک، همراه، قاشق، چنگال، پیتزا، ماکارونی
  ۳۲۴٫ تاب، سرسره، شهر، روستا، مکه، مدینه
  ۳۲۵٫ لاف، تشک، قلم، دفتر، هزینه، بدهی
  ۳۲۶٫ خراب، آباد، تلافی، کینه، غرب، شرق
  ۳۲۷٫ آمازون، نیل، جادو، جمبل، رطب، خرما
  ۳۲۸٫ انگلیس، فرانسه، تفاوت، تشابه، سمندر، غورباقه
  ۳۲۹٫ لیزر، اشعه، سهند، سبلان، سرو، کاج
  ۳۳۰٫ پارچ، لیوان، قاتل، مقتول، حمام، رختکن
  ۳۳۱٫ خرید، فروش، میز، صندلی، جوش، خروش
  ۳۳۲٫ گیلان، رشت، فاز، نول، عشق، علاقه
  ۳۳۳٫ آب، روغن، ترس، اضطراب، لیف، صابون
  ۳۳۴٫ پر، بال، خاله، عمه، کلید، پریز
  ۳۳۵٫ عربستان، عمان، تعمیر، تعویض، تراکتور، گاوآهن
  ۳۳۶٫ خزه، جلبک، تانک، هواپیما، رنگ، تینر
  ۳۳۷٫ قله، دامنه، چرب، کثیف، گوش، بینی
  ۳۳۸٫ نفت، بنزین، لاله، بنفشه، تلفن، موبایل
  ۳۳۹٫ قطره، موج، برنز، نقره، ادیسون، انیشتین
  ۳۴۰٫ صف، نوبت، خرچنگ، حلزون، املت، نیمرو
  ۳۴۱٫ شمر، یزید، کندر، زیره، عطر، ادکلن
  ۳۴۲٫ ضرب، تقسیم، سنگر، خاکریز، مسکو، کرملین
  ۳۴۳٫ مسجد، حسینیه، رتیل، عقرب، مسابقه، ورزش
  ۳۴۴٫ جامعه، مردم، لاشه، جسد، دانشگاه، مدرسه
  ۳۴۵٫ معادله، مجهول، بافت، دوخت، خصوصی، عمومی
  ۳۴۶٫ بالن، چتر، حساب، کتاب، حریف، رقیب
  ۳۴۷٫ شکر، نمک، حیوان، انسان، شربت، شیرینی
  ۳۴۸٫ قفل، کلید، ثروت، شوکت، یاس، اقاقی
  ۳۴۹٫ قلیان، سیگار، سیبری، قطب، غلاف، شمشیر
  ۳۵۰٫ میخ، چکش، پیچ، خسته، کوفته، نالان، خورشید، ماه، ستاره

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “ماهرخ ۱٫۱٫۸۹”
  (پاسخ تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  پاسخ
 10. امیر

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “ماهرخ” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  اما قبل از شروع، لازم به ذکر است که کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “ماهرخ ۱٫۲٫۲۲”

  مرحله ی ۷

  ۱٫ آب، زیر، کاه
  ۲٫ برج، زهر، مار
  ۳٫ با، سلام، صلوات
  ۴٫ فوت، کوزه، گری
  ۵٫ جیک، جیک، مستون
  ۶٫ چرب، کردن، سبیل
  ۷٫ پول، علف، خرسه
  ۸٫ حرف، حق، تلخه
  ۹٫ کو، گوش، شنوا
  ۱۰٫ آب، غوره، گرفتن
  ۱۱٫ بشنو، باور، نکن
  ۱۲٫ شتر، دیدی، ندیدی
  ۱۳٫ دوستی، خاله، خرسه
  ۱۴٫ اشک، تمساح، ریختن
  ۱۵٫ ماست، مالی، کردن
  ۱۶٫ آتش، بیار، معرکه
  ۱۷٫ گذشته، ها، گذشته
  ۱۸٫ پرسیدن، عیب، نیست
  ۱۹٫ تافته، جدا، بافته
  ۲۰٫ جانماز، آب، کشیدن
  ۲۱٫ جواب، دندان، شکن
  ۲۲٫ چیزی، بارش، نیست
  ۲۳٫ صبر، ایوب، داشتن
  ۲۴٫ ستاره، سهیل، شدن
  ۲۵٫ فلانی، اجاقش، کوره
  ۲۶٫ زبانم، مو، درآورد
  ۲۷٫ حادثه، خبر، نمیکند
  ۲۸٫ یک، کلاغ، چهل، کلاغ
  ۲۹٫ این، به، آن، در
  ۳۰٫ از، پشت، خنجر، زدن
  ۳۱٫ از، خجالت، آب، شدن
  ۳۲٫ از، بیخ، عرب، شدن
  ۳۳٫ از، کوره، در، رفتن
  ۳۴٫ کاچی، به، از، هیچی
  ۳۵٫ آب، از، سر، گذشتن
  ۳۶٫ حرف، حق، تلخ، است
  ۳۷٫ دیر، آمدن، زود، رفتن
  ۳۸٫ یک، دست، صدا، ندارد
  ۳۹٫ عذر، بدتر، از، گناه
  ۴۰٫ توبه، گرگ، مرگ، است
  ۴۱٫ بزک، نمیر، بهار، میاد
  ۴۲٫ از، کیسه، خلیفه، بخشیدن
  ۴۳٫ از، دماغ، فیل، افتاده
  ۴۴٫ بادمجان، بم، آفت، ندارد
  ۴۵٫ جلوی، قاضی، ملق، بازی
  ۴۶٫ به، خاک، سیاه، نشستن
  ۴۷٫ سر، پیری، معرکه، گیری
  ۴۸٫ یک، سر، هزار، سودا
  ۴۹٫ بی، خبری، خوش، خبری
  ۵۰٫ عجله، کار، شیطان، است
  ۵۱٫ دروغگو، دشمن، خداست
  ۵۲٫ آسمان، به، زمین، افتاد
  ۵۳٫ آب، در، هاون، کوبیدن
  ۵۴٫ آش، دهن، سوزی، نیست
  ۵۵٫ آتیش، زدن، به، مال
  ۵۶٫ آب، از، دستتش، نمیچکد
  ۵۷٫ آفتاب، عمرش، لب، بومه
  ۵۸٫ بزک، نمیر، بهار، میاد
  ۵۹٫ بادمجان، دور، قاب، چین
  ۶۰٫ حساب، حسابه، کاکا، برادر
  ۶۱٫ پشت، چشم، نازک، کردن
  ۶۲٫ پشت، دست، داغ، کردن
  ۶۳٫ پشم، در، کلاه، نداشتن
  ۶۴٫ پول، چرک، کف، دسته
  ۶۵٫ تیرش، به، سنگ، خورد
  ۶۶٫ تیشه، به، ریشه، زدن
  ۶۷٫ جنگ، دو، سر، دارد
  ۶۸٫ جا، تره، بچه، نیست
  ۶۹٫ جان، به، لب، آوردن
  ۷۰٫ چشم، بسته، غیب، گفتن
  ۷۱٫ حرف، حساب، جواب، ندارد
  ۷۲٫ خدا، از، دهنت، بشنود
  ۷۳٫ ریگ، تو، کفش، داشتن
  ۷۴٫ راه، باز، جاده، دراز
  ۷۵٫ مرغ، یک، پا، دارد
  ۷۶٫ مار، خورده، افعی، شده
  ۷۷٫ نخود، هر، آش، شدن
  ۷۸٫ نور، علا، نور، بودن
  ۷۹٫ فردا، هم، روز، خداست
  ۸۰٫ دهانش، بوی، شیر، میدهد
  ۸۱٫ مرغ، همسایه، غاز، است
  ۸۲٫ هر، پستی، بلندی، دارد
  ۸۳٫ سیر، تا، پیاز، ماجرا
  ۸۴٫ آش، نخورده، دهن، سوخته
  ۸۵٫ دهانش، بوی، شیر، میدهد
  ۸۶٫ علف، زیر، پا، سبز، شدن
  ۸۷٫ خاک، خور، نان، بخیلان، مخور
  ۸۸٫ شتر، با، بارش، گم، میشود
  ۸۹٫ آب، از، آب، تکان، نخورد
  ۹۰٫ یکی، به، نعل، یکی، به، میخ
  ۹۱٫ بار، کج، به، منزل، نمیرسد
  ۹۲٫ درخت، پربار، سنگ، میخورد
  ۹۳٫ باد، آورده، را، باد، میبرد
  ۹۴٫ کفگیر، به، ته، دیگ، خوردن
  ۹۵٫ یک، شبه، ره، صد، ساله، رفتن
  ۹۶٫ باش، تا، صبح، دولتت، بدمد
  ۹۷٫ با، همه، بله، با، ما، هم، بله
  ۹۸٫ بالاتر، از، سیاهی، رنگی، نیست
  ۹۹٫ آنجا، که، عرب، نی، انداخت
  ۱۰۰٫ ماست، خودت، را، کیسه، کن
  ۱۰۱٫ سنگ، کسی، را، به، سینه، زدن
  ۱۰۲٫ با، مردم، زمانه، سلام، والسلام
  ۱۰۳٫ نان، به، نرخ، روز، خوردن
  ۱۰۴٫ از، بی، کفنی، زنده، بودن
  ۱۰۵٫ از، تو، حرکت، از، خدا، برکت
  ۱۰۶٫ از، ماست، که، بر، ماست
  ۱۰۷٫ از، هرچه، بدم، آمد، سرم، آمد
  ۱۰۸٫ اول، برادریت، رو، ثابت، کن
  ۱۰۹٫ آسمون، همه، جا، یه، رنگه
  ۱۱۰٫ برای، لای، جرز، دیوار، خوبه
  ۱۱۱٫ به، در، گفت، دیوار، بشنوه
  ۱۱۲٫ با، یک، تیر، دو، نشان، زدن
  ۱۱۳٫ پولش، از، پارو، بالا، میره
  ۱۱۴٫ پایان، شب، سیاه، سفید، است
  ۱۱۵٫ پیاده، شو، با، هم، بریم
  ۱۱۶٫ تعارف، اومد، نیومد، داره
  ۱۱۷٫ تیر، توی، تاریکی، انداختن
  ۱۱۸٫ جواب، ابلهان، خاموشیست
  ۱۱۹٫ نمک، خوردن، نمکدان، شکستن
  ۱۲۰٫ دل، به، دل، راه، داره
  ۱۲۱٫ در، ناامیدی، بسی، امید، است
  ۱۲۲٫ دود، از، کنده، بلند، میشود
  ۱۲۳٫ لگد، به، بخت، خود، زدن
  ۱۲۴٫ ماهی، گرفتن، از، آب، گل، آلود
  ۱۲۵٫ با، یک، گل، بهار، نمیشود
  ۱۲۶٫ هر، که، بامش، بیش، برفش، بیشتر
  ۱۲۷٫ چغندر، به، هرات، زیر، به، کرمون
  ۱۲۸٫ جوجه، را، آخر، پاییز، میشمارند
  ۱۲۹٫ هم، از، توبره، میخورد، هم، از، آخور
  ۱۳۰٫ اسب، را، گم، کردن، پی، نعلش، میگردن
  ۱۳۱٫ از، خرس، مویی، کندن، غنیمت، است
  ۱۳۲٫ لنگ، کفش، در، بیابان، نعمت، است
  ۱۳۳٫ از، کوزه، همان، تراود، که، در، اوست
  ۱۳۴٫ از، اینجا، مانده، ازآنجا، رانده
  ۱۳۵٫ از، آن، نترس، که، های، هوی، دارد
  ۱۳۶٫ از، اسب، افتادن، از، اصل، نیفتادن
  ۱۳۷٫ ار، نخورده، بگیر، بده، به، خورده
  ۱۳۸٫ از، هول، حلیم، توی، دیگ، افتادن
  ۱۳۹٫ دندان، اسب، پیشکشی، را، نشمار
  ۱۴۰٫ آبی، پاکی، را، روی، دستش، ریخت
  ۱۴۱٫ ایراد، بنی، اسرائیلی، گرفتن
  ۱۴۲٫ شتری، که، در، خانه، همه، میخوابد
  ۱۴۳٫ چیزی، که، عوض، داره، گله، نداره
  ۱۴۴٫ چو، فردا، شد، فکر، فردا، کنیم
  ۱۴۵٫ چاقو، دسته، خودش، را، نمیبرد
  ۱۴۶٫ حرف، راست، را، از، بچه، بشنو
  ۱۴۷٫ خر، ما، از، کرگی، دم، نداشت
  ۱۴۸٫ خر، بیار، باقالی، بار، کن
  ۱۴۹٫ خود، را، به، موش، مردگی، زدن
  ۱۵۰٫ دیگ، به، دیگ، میگه، روت، سیاه
  ۱۵۱٫ زیر، آب، کسی، را، زدن
  ۱۵۲٫ زیر، کاسه، نیم، کاسه، هست
  ۱۵۳٫ سرش، به، تنش، میارزد
  ۱۵۴٫ سکوت، نشانه، رضایت، است
  ۱۵۵٫ سرش، به، تنش، زیادی، کرده، است
  ۱۵۶٫ سگ، زرد، برادر، شغال، است
  ۱۵۷٫ شتر، در، خواب، بیند، پنبه، دانه
  ۱۵۸٫ شنیدن، کی، بود، مانند، دیدن
  ۱۵۹٫ شتر، سواری، دولا، دولا، نمیشود
  ۱۶۰٫ شاهنامه، آخرش، خوش، است
  ۱۶۱٫ جنگ، اول، به، از، صلح، آخر
  ۱۶۲٫ عاقبت، جوینده، یابنده، است
  ۱۶۳٫ عاقبت، حق، به، حقدار، رسید
  ۱۶۴٫ فیلش، یاد، هندوستان، کرده
  ۱۶۵٫ کبوتر، با، کبوتر، باز، با، باز
  ۱۶۶٫ آب، خوش، از، گلوش، پایین، نرفت
  ۱۶۷٫ مار، تو، آستین، پرورش، دادن
  ۱۶۸٫ نفسش، از، جای، گرم، بلند، میشه
  ۱۶۹٫ سری، که، درد، نمیکند، دستمال، نمیبندند
  ۱۷۰٫ کوه، به، کوه، نمیرسه، آعم، به، آدم، میرسه
  ۱۷۱٫ فلفل، نبین، چه، ریزه، بشکن، ببین، چه، تیزه
  ۱۷۲٫ قدر، زر، زرگر، شناسد، قدر، گوهر، گوهری
  ۱۷۳٫ سالی، که، نکوست، از، بهارش، پیداست
  ۱۷۴٫ صلاح، مملکت، خویش، خسروان، دانند
  ۱۷۵٫ چند، تا، پیراهن، بیشتر، پاره، کرده
  ۱۷۶٫ توی، هفت، آسمون، یک، ستاره، نداشتن
  ۱۷۷٫ حرفهای، گند، تر، از، دهانش، میزند
  ۱۷۸٫ آب، رفته، ه، جوی، بر، نمیگردد
  ۱۷۹٫ ادب، از، که، آموختی، از، بی، ادبان
  ۱۸۰٫ پا، به، دریا، بگذارد، دریا، میخشکد
  ۱۸۱٫ تا، تنور، داغ، است، نان، را، بچسبان
  ۱۸۲٫ دشمن، دانا، به، از، دوست، نادان
  ۱۸۳٫ دیوار، موش، داره، موشم، گوش، داره
  ۱۸۴٫ در، کار، نیک، حاجت، هیچ، استخاره، نیست
  ۱۸۵٫ عقل، نباشد، جان، در، عذاب، است
  ۱۸۶٫ از، این، ستون، به، آن، ستون، فرج، است
  ۱۸۷٫ علاج، واقعه، قبل، ازوقوع، باید، کرد
  ۱۸۸٫ دعای، گربه، سیاه، باران، نمیبارد
  ۱۸۹٫ با، دست، پس، زدن، با، پا، پیش، کشیدن
  ۱۹۰٫ بازی، اشکنک، داره، سر، شکستنک، داره
  ۱۹۱٫ بازی، بازی، با، ریش، بابا، هم، بازی
  ۱۹۲٫ با، حلوا، حلوا، دهان، شیرین، نمیشود
  ۱۹۳٫ اول، چاه، را، بکن، بعد، منار، را، بدزد
  ۱۹۴٫ مزد، آن، گرفت، جان، برادر، که، کار، کرد
  ۱۹۵٫ با، سیلی، صورت، خود، را، سرخ، نگه، داشتن
  ۱۹۶٫ از، این، گوش، گرفتن، از، آن، گوش، در، کردن
  ۱۹۷٫ این، تو، بمیری، از، آن، تو، بمیریها، نیست
  ۱۹۸٫ به، مالت، نناز، که، به، یک، شب، بنده
  ۱۹۹٫ به، جمالت، نناز، که، به، یک، تب، بنده
  ۲۰۰٫ به، مرگ، گرفتن، تا، به، تب، راضی، بشن
  ۲۰۱٫ کس، نخارد، پشت، من، جز، ناخن، انگشت، من
  ۲۰۲٫ اگر، بیل، زنی، باغچه، خودت، را، بیل، بزن
  ۲۰۳٫ اگر، لالایی، بلدی، چرا، خوابت، نمیبرد
  ۲۰۴٫ اگر، نخوردیم، نون، گندم، دیدیم، دست، مردم
  ۲۰۵٫ دم، خروس، را، باور، کنیم، یا، قسم، حضرت، عباس
  ۲۰۶٫ اگر، برای، من، آب، ندارد، برای، تو، نان، دارد
  ۲۰۷٫ آنرا، که، عیان، است، چه، حاجت، به، بیان، است
  ۲۰۸٫ نو، که، بیاد، به، بازار، کهنه، میشه، دل، آزار
  ۲۰۹٫ با، هر، دست، بدهی، با، همان، دست، پس، میگیری
  ۲۱۰٫ با، ماه، نشینی، ماه، شوی، با، دیگ، نشینی، سیاه، شوی

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کلیه ی مراحل بازی “ماهرخ ۱٫۲٫۲۲”

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *