پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت – پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت – پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی – (نکته ی بسیار مهم: این بازی دو باگ عمده دارد: یکی این که از این مرحله جلوتر نمی رود و سایر مراحل باز نمی شوند. دوم این که اگر از بازی خارج و دوباره به آن وارد شویم، مراحل طی شده ی مرحله ی ۲ (اصغر آشپز) دیده نمی شوند و باید از مرحله ی ۱ شروع کنیم!

 

پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت
پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت

 

پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 1
خسوف، تیمور، خفاش، بروکسل
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 2
تکریم، تمشک، انزوا، بحر
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 3
ناظم، مردمک، انار، عود
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 4
ملایم، انکارا، عقاب، رمضان
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 5
ویلایی، ویترای، کاردک، قزلالا
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 6
ترانس، تمنا، رژیم، پول
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 7
لو، یونجه، مینو، پرحرفی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 8
لطیفه، اتشبس، دنیایی، دویدن
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 9
وتر، گنجه، نسیه، کنده
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 10
زر، رزمگاه، تیمم، سیمرغ
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 11
باغبان، پیروز، عنکبوت، سکوت
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 12
توریست، امیر، ارزن، ماهور
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 13
جیپ، هدر، حیایی، دایی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 14
فروند، پرو، ناهید، حریق
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 15
رازی، اشک، فیل، چرم
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 16
حلوا، عطارد، لهستان، سنتی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 17
ولتر، لاغر، تپانچه، نوزاد
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 18
سبکبار، مفسر، مدارا، بیلچه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 19
مدرن، راوی، مهوش، ماشین
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 20
زمین، تالین، شکلک، ریسمان
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 21
خردل، میز، خاص، خو
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 22
نوکردن، یار، عسل، نپتون
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 23
دهلی، آموزش، بنجل، نادیده
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 24
بدن، نزار، خندیدن، شلتوک
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 25
مشتری، هاشور، دهلینو، الماس
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 26
غار، سرخس، چموش، برجسته
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 27
کاکتوس، غاز، موج، بزم
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 28
کویر، هوازی، بهرام، بقراط
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 29
کسوف، یزد، کانگرو، سو
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 30
برنج، کبری، بخیل، زبرجد
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 31
تاول، انگولا، نپتون، بازده
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 32
ریون، اقدام، طغیان، کبریتی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 33
صحت، بایر، نسیان، بیپول
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 34
ماکسی، فستفود، بندری، شکار
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 35
مصر، تیتان، گوش، بهرام
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 36
متحد، یکایک، شیلی، مدیحه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 37
گیج، فیوز، اصفهان، واهی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 38
لورل، سرتیپ، نابودی، دفرمه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 39
کنف، بردیا، بریل، طحال
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 40
پیشرفت، کسالت، زهره، ناسا
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 41
المان، نفیس، عر، هاسکی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 42
شتربه، ابشار، ترنه، ژنرال
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 43
تبریک، انجیر، اسپرسو، کوسه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 44
خرما، نسخه، پیری، اعلا
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 45
پلاتین، عصرانه، عربستان، صنار
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 46
کالسکه، ورده، رخنهگر، مقبل
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 47
جیمبو، نماد، ناپیدا، توقیف
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 48
استرس، چون، کراسوس، تیر
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 49
کلمبیا، دکلمه، رکورد، فلق
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 50
کانادا، مرد، رینگی، یولداش
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 51
اکتشاف، مربا، گینه، زارعی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 52
رسوم، زبل، مالزی، نقاب
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 53
دینام، رنجر، سنتی، مونیخ
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 54
تاس، تشر، استوار، بلبشو
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 55
تنور، رستم، پوشه، مریخ
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 56
جیوه، عیال، اوضاع، لش
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 57
پاتریک، نوید، لاهه، انعام
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 58
اتیوپی، باستان، بادا، گرز
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 59
دست، خراب، طاق، گونیا
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 60
قلق، همدرد، افتابی، اجری
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 61
حجیم، مرخص، مافوق، نازل
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 62
فرایند، گلدوزی، مشکوک، صمیمی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 63
هیجان، تردستی، هدبند، زنبرک
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 64
جراح، کبوتر، دلو، تبانی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 65
لوستر، رستم، نشیمن، سردار
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 66
یکان، جنجال، هلیوم، میگو
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 67
بالینی، خرچنگ، افریقا، بسکی
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 68
خوک، کورتیس، پروانه، شتر
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 69
شومینه، جری، پاشنه، تهدید
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 70
قابوس، لویی، کرکوک، زشت
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 71
مقطر، بیات، عرضه، قاووت
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 72
جرف، بامسبز، کیابیا، ارد
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 73
جوهره، ماگ، نسناس، مرینوس
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 74
مایوس، مهراب، میخ، تیشه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 75
منظم، رکعت، راهرو، شناختن
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 76
نفت، کورگی، سیانور، واگن
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 77
مادر، مو، دهان، التماس
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 78
تندرست، هفتسنگ، درمان، بلبل
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 79
چیتی، قماش، کرکس، یرقان
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 80
زهرا، سیاحت، طوفان، النگو
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 81
ورزش، آب، آرزو، کراتین
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 82
شتر، نسکافه، زبان، بو
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 83
خنده، مانتو، تبخیر، مقنعه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 84
سرو، شرک، هندی، تیشرت
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 85
شیرمال، روشنک، بیرون، حاده
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 86
صابون، موتور، بزاق، کشیک
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 87
سیشارپ، ویندوز، افسون، پاداش
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 88
منطقه، ساخته، کسالت، دربار
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 89
ما، قرنیه، گرگ، پا
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 90
دو، زبان، یخ، دایر
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 91
آکنه، لولا، نقاهت، سیل
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 92
هود، برقی، کوب، والا
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 93
شال، سا، سیگار، دشتلوت
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 94
الو، مبین، سد، اشتراک
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 95
همستر، سیب، اعتبار، کتاب
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 96
تمساح، کوبیسم، داشکسن، مارکز
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 97
تست، حریق، باله، شنا
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 98
ببر، لشگر، وبا، چمچه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 99
انزجار، اسبابی، سیتیزن، هندبال
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۱ (اصغر کتابخون) مرحله 100
لاکپشت، وسواسی، چارک، گهگاه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۲ (اصغر آشپز) مرحله 1
پیتزا، سفوف، نمکین، ارومیه
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۲ (اصغر آشپز) مرحله 2
باخ، ژانویه، گلچین، نعل
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۲ (اصغر آشپز) مرحله 3
سیکل، گدا، اتحاد، شیشلیک
پاسخنامه بازی سیبیل کلفت - مرحله ی ۲ (اصغر آشپز) مرحله 4
شاهی، پونه، پنجاه، بالگرد

 

 

پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت

پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت

لینک های مرتبط با پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت – پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی:

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

عکس نوشته و پروفایل تلگرامی

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

پاسخنامه کامل بازی سیبیل کلفت

مطالب مرتبط

2 نظر

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “سیبیل کلفت ۱٫۳٫۲”

  خوشبختانه مشکلات مرحله ی ۲ این بازی در نسخه ی اخیر، رفع شده است؛ فقط، یادتان باشد که کلیه ی پاسخ های این مرحله، جایگزین نسخه ی پیشین می شوند.

  مرحله ی ۲ (اصغر آشپز)

  ۱٫ پیتزا، سفوف، نمکین، ارومیه
  ۲٫ باخ، ژانویه، گلچین، نعل
  ۳٫ سیکل، گدا، اتحاد، شیشلیک
  ۴٫ شاهی، پونه، پنجاه، بالگرد
  ۵٫ ساری، کیوی، نسف، گوساله
  ۶٫ کنکورد، ترور، نفس، کج
  ۷٫ کوبیده، لپه، پس، باش
  ۸٫ گرگان، رامبد، نمش، تین
  ۹٫ عرعر، ترکی، فندقلو، شرحه
  ۱۰٫ توله، اسف، تلوریم، کاو
  ۱۱٫ سمنان، ایتی، سادیسم، سار
  ۱۲٫ رنیوم، کباب، نخود، منتظم
  ۱۳٫ مجمعه، کوبیده، ماوس، الوند
  ۱۴٫ کویت، حیران، شربت، تجدید
  ۱۵٫ متعادل، جا، کتری، آدامس
  ۱۶٫ سبز، میراث، دقت، بان
  ۱۷٫ کته، اتوسا، یکرو، ساحر
  ۱۸٫ چنجه، قزوین، توچال، عدس
  ۱۹٫ گت، اشتر، بنفشه، رشت
  ۲۰٫ ترش، برکلیم، افشاگر، کاسبرگ
  ۲۱٫ قاشق، شجره، حدس، لش
  ۲۲٫ مشما، بیتابی، قدی، جگری
  ۲۳٫ هند، تهدیگ، سفید، حمید
  ۲۴٫ تهرانی، پنیر، بارکج، سیلی
  ۲۵٫ بجنورد، سبلان، تیکان، لوبیا
  ۲۶٫ قیمه، دست، مال، داستان
  ۲۷٫ گاف، ردیف، وشا، ریحان
  ۲۸٫ فسنجان، سنندج، نجیب، ترب
  ۲۹٫ دب، تسیخه، مچک، کرج
  ۳۰٫ قم، سانکو، ذرت، هویچ
  ۳۱٫ سرگین، ادران، بنچول، ناور
  ۳۲٫ سلطانی، تورنسل، رویه، تنیس
  ۳۳٫ قزوین، نینا، زنون، دنده
  ۳۴٫ دوشیزه، دلباز، موت، وجین
  ۳۵٫ ابزی، خوشه، خفهگی، خشونت
  ۳۶٫ باریکه، کروشه، فشرده، متقی
  ۳۷٫ یخکردن، لولو، کاشف، بیمو
  ۳۸٫ محمدی، مورد، پرتقال، خمره
  ۳۹٫ برف، برگ، بنزین، چنگال
  ۴۰٫ مادر، درخت، دوش، جوجه
  ۴۱٫ ابگوشت، اشرشته، سوزنی، ایلام
  ۴۲٫ بوتالی، سنبوق، جوجه، درنگ
  ۴۳٫ لرستان، زنجان، کرت، پرچم
  ۴۴٫ ویار، یوز، بستنی، داشت
  ۴۵٫ صدف، کریمی، شهرکرد، گویش
  ۴۶٫ کافکا، گرد، احتکار، همسر
  ۴۷٫ گوگل، شیراز، افکت، توکار
  ۴۸٫ سفرا، ماشه، مجاهدت، فتنه
  ۴۹٫ افرین، توپ، یاهو، اهواز
  ۵۰٫ مدادی، تقسیم، توده، سیپییو
  ۵۱٫ تربچه، سندی، بیرجند، تنبل
  ۵۲٫ اتوبوس، اسپیکر، چریک، سوسمار
  ۵۳٫ عینک، سست، میخ، سپیده
  ۵۴٫ گام، عادل، دروازه، بزغاله
  ۵۵٫ تناژ، تنبیه، فریزر، اسفناج
  ۵۶٫ کاپکیک، کالک، تهمینه، مک
  ۵۷٫ گواش، اکبند، رنودو، موکد
  ۵۸٫ خاموشی، نابکار، عمر، ورطه
  ۵۹٫ ناراحت، ابنوس، اختفا، گرگ
  ۶۰٫ برمودا، رب، اخرت، جو
  ۶۱٫ فیا، مهمان، چیره، دری
  ۶۲٫ تباه، روان، کناره، نقد
  ۶۳٫ هند، لطیفه، زیپ، بنایی
  ۶۴٫ بخاری، سنتی، اموات، منکر
  ۶۵٫ وقت، سماق، دایره، زمرد
  ۶۶٫ وایفای، یاری، اگاهی، ساردین
  ۶۷٫ مسیح، ریمل، هشتی، شاخه
  ۶۸٫ قاش، تر، ایجاب، نایک
  ۶۹٫ کرم، باشگاه، افت، اراک
  ۷۰٫ بهار، شاکی، نظم، دود
  ۷۱٫ فیبر، مصنوعی، قالب، تاس
  ۷۲٫ شاخ، هاجر، شلیل، کمباین
  ۷۳٫ بابک، بادامی، مغز، اجبار
  ۷۴٫ فاراد، ارزو، چین، اسم
  ۷۵٫ اساس، الوان، شاباش، رسیده
  ۷۶٫ اجرا، ردپا، اهن، اسفنج
  ۷۷٫ بادبزن، نقطه، تنه، پریشان
  ۷۸٫ شقایق، کور، راند، دردمند
  ۷۹٫ پشمک، فیروزه، راز، ملول
  ۸۰٫ هوندا، دالان، قیمت، فورجی
  ۸۱٫ بلوک، خانگی، پانچ، کرکره
  ۸۲٫ بوزینه، طوطی، اب، عریان
  ۸۳٫ بزک، کمپوت، باند، ناهار
  ۸۴٫ هاتداگ، پنچر، کمتر، ماموت
  ۸۵٫ توسعه، مقوا، بینام، گنده
  ۸۶٫ شلخته، سلام، نوروز، مجازی
  ۸۷٫ اعدام، سایز، یکسره، ماندن
  ۸۸٫ زرافه، داشت، پستچی، پیراهن
  ۸۹٫ تقاطع، مو، کفه، بوکسور
  ۹۰٫ سه، پشه، حرفه، غم
  ۹۱٫ کته، کفن، شمشیر، ترحم
  ۹۲٫ میمیک، جناب، تبر، فردوسی
  ۹۳٫ سرازیر، سیبیل، قفس، پیشینه
  ۹۴٫ گربه، ریزوم، امپر، دوک
  ۹۵٫ ریزبین، کدر، جوراب، ابنبات
  ۹۶٫ زیپ، پرنسس، ناله، نوبل
  ۹۷٫ خاور، بیضی، سوزن، دمار
  ۹۸٫ مونث، سفیدی، برد، قطبی
  ۹۹٫ دستکش، فرغون، مینا، گلزار
  ۱۰۰٫ بیک، دکمه، پوتین، مفتول

  پاسخ
 2. امیر

  پاسخ های بازی “سیبیل کلفت ۱٫۳٫۷”

  کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  فصل ۳ (اصغر کتابخون ۲)

  ۱٫ کتاب، مربا، نسیم، اره
  ۲٫ کانال، کالاها، بتادین، مادر
  ۳٫ ادویه، تولد، کولر، امین
  ۴٫ نیمکت، پشه، چایی، قیر
  ۵٫ دوغ، گربه، نیمرو، اطلس
  ۶٫ کاچی، عضلانی، اجتناب، استعفا
  ۷٫ دیکنز، ذوزنقه، زوبین، دیلم
  ۸٫ منچ، اتیکت، ثمین، اخاذی
  ۹٫ راهبرد، واپسین، کرنش، اگزما
  ۱۰٫ بلغور، تلاطم، لین، تابلو
  ۱۱٫ وجیهه، تیوی، ژرسه، هپروت
  ۱۲٫ تاج، فربه، پانیذ، نوباوه
  ۱۳٫ بزنگاه، اتباع، احدی، حمایت
  ۱۴٫ دانشجو، کشتزار، توشه، غرامت
  ۱۵٫ رازقی، چیزک، بیمار، پستچی
  ۱۶٫ کنسرت، گیوه، تبحر، دوشی
  ۱۷٫ رویین، چمدان، بندیل، سیماب
  ۱۸٫ کامرون، سلمانی، یابو، تولید
  ۱۹٫ دهلیز، حیطه، اخلاص، اقلیدس
  ۲۰٫ دارکوب، چهچه، اعراز، بیبی
  ۲۱٫ چورت، اشرار، اختتام، تنها
  ۲۲٫ قارچ، ژنها، انطور، ابهام
  ۲۳٫ زلال، کاردار، جماعت، افسانه
  ۲۴٫ داربست، زردک، فروزش، وعده
  ۲۵٫ مکانیک، اتاری، نوری، ذرع
  ۲۶٫ عریض، سیرابی، مشهود، گاما
  ۲۷٫ وردست، نوترون، چابکسر، ابهت
  ۲۸٫ اخبار، زنبق، الهام، مهین
  ۲۹٫ مولود، بتادین، سیگارت، گوگرد
  ۳۰٫ زرگری، اسکله، نشانه، لابه
  ۳۱٫ پایدار، ارشال، پتاسیم، کپور
  ۳۲٫ چکیده، نخست، اجرت، اجابت
  ۳۳٫ اتوپیا، اتمام، وامران، مانده
  ۳۴٫ عدسی، سرفه، هژیر، ابدی
  ۳۵٫ اتفاق، کاچال، ابد، امال
  ۳۶٫ اتفاقی، احجاف، نیاکان، انگاه
  ۳۷٫ انرژی، اصل، ماهی، هشتپا
  ۳۸٫ اتی، چغاخور، اجتهاد، ابداع
  ۳۹٫ مغذی، سگال، ایات، انگبین
  ۴۰٫ شاغول، گیومه، پروانه، اتلاف
  ۴۱٫ مالزی، فین، اصطلاح، اشراف
  ۴۲٫ هماندم، انونس، نشست، اجل
  ۴۳٫ افاق، هراش، برپایی، اجیر
  ۴۴٫ احاطه، پیشواز، اسرار، دلفین
  ۴۵٫ علیصدر، خشکزی، سایش، الام
  ۴۶٫ اوزمان، تابش، سلول، استناد
  ۴۷٫ ابزیان، مزاح، اتفاقا، بهت
  ۴۸٫ پماد، مترسک، ابنیه، تبار
  ۴۹٫ خودکار، استماع، لغزش، اسقاطی
  ۵۰٫ جماد، چدار، صنعتی، ازاد
  ۵۱٫ عالیه، امین، مرجان، دلیجان
  ۵۲٫ بیتوته، پوزش، الرژی، فرهاد
  ۵۳٫ پلکان، گچبری، کلزا، اتوبان
  ۵۴٫ خیاط، مجعد، نیلبک، اسکلتی
  ۵۵٫ هور، دیو، خو، خیزاب
  ۵۶٫ مقعر، یبوست، نوشابه، اشعه
  ۵۷٫ مصری، فشفشه، تهوع، ارشد
  ۵۸٫ ادوار، اجتناب، پخمه، اخراج
  ۵۹٫ اخذ، ارتعاش، اخطار، جندق
  ۶۰٫ اپیدمی، مستقبل، مایه، ادب
  ۶۱٫ ابلق، ابتلا، جفنگ، ابزار
  ۶۲٫ فرید، موکشی، افت، برودت
  ۶۳٫ افرا، خارپشت، نورتاب، اجبار
  ۶۴٫ شطرنج، سردرگم، بوفه، سیرجان
  ۶۵٫ هنرمند، هفتسنگ، فداکار، عاج
  ۶۶٫ جدول، چاهی، گلایه، چکمه
  ۶۷٫ کدبانو، جاکت، پاکت، جمعدست
  ۶۸٫ پولکی، طبیعت، کورسو، گردو
  ۶۹٫ شاکی، ابری، قرقره، پتو
  ۷۰٫ خیال، جزغاله، کوشش، پروانه
  ۷۱٫ مشت، ملس، سینما، گوشزد
  ۷۲٫ جهش، خودکار، دمپایی، شراره
  ۷۳٫ پارچ، پشمک، کمدی، سیبک
  ۷۴٫ نی، قالیچه، برنجی، اشتهار
  ۷۵٫ بولداگ، سهند، تگرگ، ترفند
  ۷۶٫ سرخرنگ، انشراح، جیغ، صابون
  ۷۷٫ تنپرور، نووچ، نهایت، کاراته
  ۷۸٫ کلنجار، سرهمی، چنگک، مرزه
  ۷۹٫ بنفش، افتان، تاریک، پیچک
  ۸۰٫ کشمکش، سنجش، پتک، نزول
  ۸۱٫ چایساز، دنج، رتیل، صادرات
  ۸۲٫ مدرن، مرحوم، دهل، چکاوک
  ۸۳٫ نقاشی، سنتور، عیار، اوازه
  ۸۴٫ سیگار، تمهید، انژین، مقاله
  ۸۵٫ تفلون، سندباد، مجازی، چوبک
  ۸۶٫ متهور، قهوهای، امپول، سوسنی
  ۸۷٫ چکیدن، شوشتر، نارگیل، تیفوس
  ۸۸٫ چاشت، شته، کنگر، قوتو
  ۸۹٫ سمنان، ریگا، کیشینف، مالدیو
  ۹۰٫ بستنی، فرسایش، اشیمشی، زببان
  ۹۱٫ شکمو، خروسک، گلمژه، مامن
  ۹۲٫ پسته، تیراژه، زجاج، چنبر
  ۹۳٫ شره، توبره، باددست، برفنجک
  ۹۴٫ چلپاسه، ودود، منیب، ترلان
  ۹۵٫ ترنم، بلغمی، لاوین، راستین
  ۹۶٫ جامی، بایکال، تعدد، الگرکو
  ۹۷٫ تیکتاک، کاکوتی، توسکا، زبرا
  ۹۸٫ فنی، ایهام، تاب، یالق
  ۹۹٫ اکران، ساکت، ناطق، عملکرد
  ۱۰۰٫ سحابی، کومه، میلگرد، حاشیه

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج