پاسخنامه کامل بازی لانتوری – پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

 

پاسخنامه کامل بازی لانتوری
پاسخنامه کامل بازی لانتوری
لانتوری مرحله 1
زن، طنز
لانتوری مرحله 2
چپ، چپق
لانتوری مرحله 3
جن، دنج
لانتوری مرحله 4
سن، سد، سند
لانتوری مرحله 5
ری، تر، تیر
لانتوری مرحله 6
طب، خط، طبخ
لانتوری مرحله 7
صد، دی، صید
لانتوری مرحله 8
نخ، خل، نخل
لانتوری مرحله 9
حج، جت، حجت
لانتوری مرحله 10
خطا، خام، اخم، مخاط
لانتوری مرحله 11
طرح، رحم، حرم، مطرح
لانتوری مرحله 12
عمر، جمع، جرم، مرجع
لانتوری مرحله 13
ولد، دخل، خود، دخول
لانتوری مرحله 14
عطر، عطا، عار، عطار
لانتوری مرحله 15
ورم، روم، ثور، موثر
لانتوری مرحله 16
بلا، بال، ابا، بالا
لانتوری مرحله 17
لیف، فصل، صیف، فصلی
لانتوری مرحله 18
کول، کلم، ملک، ملوک
لانتوری مرحله 19
سود، دست، توس، دوست
لانتوری مرحله 20
عقد، عاق، دعا، عاقد
لانتوری مرحله 21
غسل، غال، اغل، غسال
لانتوری مرحله 22
فرض، ضرب، برف، بفرض
لانتوری مرحله 23
نسخ، سنخ، سخن، نسخه
لانتوری مرحله 24
عمد، عدو، عدم، عمود
لانتوری مرحله 25
هنگ، تنگ، تنه، تنگه
لانتوری مرحله 26
مات، تام، اتم، صامت
لانتوری مرحله 27
سیخ، سخت، تخس، سختی
لانتوری مرحله 28
چال، لاش، شال، چالش
لانتوری مرحله 29
مست، سمت، ستم، تبسم
لانتوری مرحله 30
علی، عجل، جعل، جعلی
لانتوری مرحله 31
کوک، کود، کدو، کودک
لانتوری مرحله 32
گیس، سنگ، سنی، سنگی
لانتوری مرحله 33
کرم، مکر، ذکر، مذکر
لانتوری مرحله 34
عمل، علم، شمع، مشعل
لانتوری مرحله 35
نیل، لجن، جنی، لجنی
لانتوری مرحله 36
ملس، لمس، سلف، مفلس
لانتوری مرحله 37
روا، اول، الو، روال
لانتوری مرحله 38
کوه، هوش، شوک، شکوه
لانتوری مرحله 39
هور، بهر، بره، روبه
لانتوری مرحله 40
ولی، لیز، زیل، زیلو
لانتوری مرحله 41
خال، خاص، اصل، خالص
لانتوری مرحله 42
کلی، یدک، دکل، کلید
لانتوری مرحله 43
تپل، تیپ، تلپ، تپلی
لانتوری مرحله 44
مقر، رمق، رقم، قمری
لانتوری مرحله 45
یاس، سیا، سعی، ساعی
لانتوری مرحله 46
فرع، فجر، رفع، جعفر
لانتوری مرحله 47
باد، ادب، ابد، قباد
لانتوری مرحله 48
هدی، دیه، دهه، هدیه
لانتوری مرحله 49
سیر، سفر، سری، سفیر
لانتوری مرحله 50
حنا، سنا، اهن، حسن، سانحه
لانتوری مرحله 51
طاس، وسط، اوا، سوا، اواسط
لانتوری مرحله 52
دسر، سرد، درد، درس، دلسرد
لانتوری مرحله 53
تور، وتر، تبر، ترب، روبوت
لانتوری مرحله 54
سرب، برس، زبر، سبز، سرسبز
لانتوری مرحله 55
نیز، زیب، زین، نبی، بنزین
لانتوری مرحله 56
هیچ، چهل، بچه، لبه، بیلچه
لانتوری مرحله 57
جیب، جیم، بیم، تیم، مجتبی
لانتوری مرحله 58
محب، محو، بمب، بوم، محبوب
لانتوری مرحله 59
وجب، وجه، بدو، دبه، بودجه
لانتوری مرحله 60
نور، وزن، روز، زور، نوروز
لانتوری مرحله 61
طیب، عیب، طبع، طبی، طبیعی
لانتوری مرحله 62
غنا، اتن، اتش، شنا، اغشتن
لانتوری مرحله 63
کتک، کیک، تکی، نیت، تکنیک
لانتوری مرحله 64
عطف، عفو، طعم، طمع، معطوف
لانتوری مرحله 65
چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، خرچنگ
لانتوری مرحله 66
ساس، سرا، راس، رسا، سراسر
لانتوری مرحله 67
جدا، جسد، ادا، اسد، اجساد
لانتوری مرحله 68
عوض، وضع، اتو، عضو، تواضع
لانتوری مرحله 69
هدف، هفت، صدف، صفت، هفتصد
لانتوری مرحله 70
بار، برگ، ابر، ارگ، رگبار
لانتوری مرحله 71
گلی، گیر، ریل، ریگ، گلگیر
لانتوری مرحله 72
شوم، موش، شمش، شوش، مغشوش
لانتوری مرحله 73
داد، کاخ، خاک، خدا، کدخدا
لانتوری مرحله 74
رکن، لنت، ترن، ترک، کنترل
لانتوری مرحله 75
مرض، مضر، ضرر، متر، متضرر
لانتوری مرحله 76
شرق، قشر، ارش، اقا، اقشار
لانتوری مرحله 77
سزا، گاز، تاس، ساز، تگزاس
لانتوری مرحله 78
نان، نجف، جان، ناف، فنجان
لانتوری مرحله 79
نیم، یمن، حین، مین، منحنی
لانتوری مرحله 80
گذر، گره، ذره، رگه، رهگذر
لانتوری مرحله 81
هتل، تهی، تله، لیله، تهلیل
لانتوری مرحله 82
قصد، صدق، صدا، صادق، قاصدک
لانتوری مرحله 83
پیش، نیش، شنی، پیشی، پیشین
لانتوری مرحله 84
سیب، حسی، حبس، بیست، تسبیح
لانتوری مرحله 85
گدا، یاد، دیگ، دایی، گدایی
لانتوری مرحله 86
ملت، متل، زلت، ملزم، ملتزم
لانتوری مرحله 87
لاک، لاف، فال، کالا، افلاک
لانتوری مرحله 88
وهم، نوه، ننه، هومن، نمونه
لانتوری مرحله 89
فضا، فتح، افت، فاتح، فضاحت
لانتوری مرحله 90
کیا، غذا، ذکی، کاغذ، کاغذی
لانتوری مرحله 91
نصر، نار، ران، ناصر، انصار
لانتوری مرحله 92
غیر، زیر، ریز، زیری، غریزی
لانتوری مرحله 93
سبب، بها، اسب، ابسه، سبابه
لانتوری مرحله 94
مکه، مهم، محک، محکم، محکمه
لانتوری مرحله 95
نما، نام، امن، ژاپن، پژمان
لانتوری مرحله 96
چاق، ناب، بنا، نقاب، بنچاق
لانتوری مرحله 97
وقف، وفق، قوم، موفق، موقوف
لانتوری مرحله 98
صوت، خصم، تخم، مختص، خصومت
لانتوری مرحله 99
پرش، شور، روش، پررو، پرورش
لانتوری مرحله 100
وبا، ضبط، ابو، ضابط، ضوابط
لانتوری مرحله 101
قتل، دقت، تقی، تلقی، تقلید
لانتوری مرحله 102
مزه، جزم، بزم، مجهز، بزمجه
لانتوری مرحله 103
نبش، شبه، بنه، شنبه، بنفشه
لانتوری مرحله 104
قیف، فاز، افق، افقی، قزافی
لانتوری مرحله 105
وصل، صلح، جلو، حصول، صلحجو
لانتوری مرحله 106
شوت، دید، دشت، شدید، تشدید
لانتوری مرحله 107
غزا، غاز، زاغ، زاغه، زاغچه
لانتوری مرحله 108
جزا، جاز، جهاز، اجزا، اجازه
لانتوری مرحله 109
لال، لات، دلتا، دلال، دلالت
لانتوری مرحله 110
چای، شوی، چاوش، شیوا، چاوشی
لانتوری مرحله 111
وحی، قوی، وقیح، حقوق، حقوقی
لانتوری مرحله 112
مثل، مال، مثال، الما، امثال
لانتوری مرحله 113
هوا، اهو، یاوه، واهی، هیاهو
لانتوری مرحله 114
نقی، این، یقین، ایین، یقینا
لانتوری مرحله 115
لخت، تلخ، لختی، تخیل، تخیلی
لانتوری مرحله 116
لعن، علنا، الان، اعلا، اعلان
لانتوری مرحله 117
کنش، گنج، کنج، جشن، جنگ، گنجشک
لانتوری مرحله 118
مرغ، مفت، رغم، فرم، مغفرت
لانتوری مرحله 119
ملخ، قول، خلق، قلم، مخلوق
لانتوری مرحله 120
خوش، شوخ، خوب، بخش، بوش، خوشبو
لانتوری مرحله 121
ندا، نزد، زدن، ناز، زندان
لانتوری مرحله 122
طرب، طرف، رطب، ربط، برطرف
لانتوری مرحله 123
مغز، مهد، زهد، غده، غمزده
لانتوری مرحله 124
مدح، صمد، حمد، صبح، صبحدم
لانتوری مرحله 125
بید، دبی، بلد، بدل، بدی، تبدیل
لانتوری مرحله 126
ماه، هما، اهم، امه، اقامه
لانتوری مرحله 127
شیخ، شیر، ریش، خیر، رخش، شرخری
لانتوری مرحله 128
هلو، هول، فعل، علف، علوفه
لانتوری مرحله 129
چاپ، پیچ، پاپ، پیپ، پاپیچ
لانتوری مرحله 130
قطب، مطب، طبق، بام، طاق، مطابق
لانتوری مرحله 131
نصف، صنف، صاف، صفا، انصاف
لانتوری مرحله 132
گنگ، گول، گلو، لنگ، لگن، گلگون
لانتوری مرحله 133
غیب، گوی، بیگ، بغی، بوی، غیبگو
لانتوری مرحله 134
وفا، زود، اوف، دوا، دوفاز
لانتوری مرحله 135
گاهی، گیاه، اگاه، اگهی، اگاهی
لانتوری مرحله 136
جای، امی، جام، جذام، جذامی
لانتوری مرحله 137
چدن، چند، رند، غدر، چرند، چغندر
لانتوری مرحله 138
ترق، حار، تار، تاق، راحت، حقارت
لانتوری مرحله 139
رها، هار، اره، راه، طاهر، طاهره
لانتوری مرحله 140
سیم، مسی، سمی، مسیح، مسیحی
لانتوری مرحله 141
راز، زار، ارز، ازار، احراز
لانتوری مرحله 142
پره، روژ، رژه، پوره، پروژه
لانتوری مرحله 143
عید، عدل، علت، تعدی، تعدیل
لانتوری مرحله 144
رجب، رنج، برج، جبر، برنج، رنجبر
لانتوری مرحله 145
دین، دری، دیر، دینی، دیرین
لانتوری مرحله 146
ملل، حلم، محل، حلول، محلول
لانتوری مرحله 147
ملی، میل، مبل، لیبی، بیمیل
لانتوری مرحله 148
پسر، پنس، سپر، نسل، پرنس، پرسنل
لانتوری مرحله 149
شخص، شخم، خشم، مشخص، مشخصه
لانتوری مرحله 150
جشم، سمج، اسم، اماج، اجسام
لانتوری مرحله 151
فنی، نفر، طیف، فرنی، طرفین
لانتوری مرحله 152
عاج، عشا، تاج، شجاع، شجاعت
لانتوری مرحله 153
حال، حلق، احد، حاد، الحق، حداقل
لانتوری مرحله 154
ریه، یخه، خره، خیره، خیریه
لانتوری مرحله 155
خجل، خرج، جور، خروج، ولخرج
لانتوری مرحله 156
معدل، مکدر، مدرک، مردک، عملکرد
لانتوری مرحله 157
ریال، لیلا، ابری، بلال، لیبرال
لانتوری مرحله 158
نورس، نگون، سنگر، نرگس، سرنگون
لانتوری مرحله 159
منشا، نقاش، اشنا، امان، اقامنش
لانتوری مرحله 160
یدکی، گردی، دیگر، ریگی، یکدیگر
لانتوری مرحله 161
سرنخ، مسخر، خرمن، سرخر، سرخرمن
لانتوری مرحله 162
کبود، کوهی، بدهی، بیوک، کوبیده
لانتوری مرحله 163
گروه، گوهر، هوار، هورا، گهواره
لانتوری مرحله 164
پیام، گیشا، شامی، شیما، پیشگام
لانتوری مرحله 165
لعین، لینک، علنی، عینک، نعلبکی
لانتوری مرحله 166
کاهش، کاهن، شانه، شکاک، کهکشان
لانتوری مرحله 167
دانا، داود، اوان، دادا، وادادن
لانتوری مرحله 168
گرمی، گریم، چرمی، چشمی، چشمگیر
لانتوری مرحله 169
سالن، سینا، الیس، انیس، لیسانس
لانتوری مرحله 170
راست، ستار، استر، تراس، رستگار
لانتوری مرحله 171
نهیب، نیزه، بنیه، زنگی، بهگزین
لانتوری مرحله 172
پاکی، پیاز، اهکی، پایه، پاکیزه
لانتوری مرحله 173
نفهم، مدفن، دمده، دنده، هدفمند
لانتوری مرحله 174
نوید، چیدن، خودی، نخود، نخودچی
لانتوری مرحله 175
مشهد، هاشم، شهدا، ماده، مشاهده
لانتوری مرحله 176
موسی، یوسف، سفتی، مستی، مستوفی
لانتوری مرحله 177
جهاد، دهات، جاده، جهات، اجتهاد
لانتوری مرحله 178
سوله، هالو، الگو، سوال، گوساله
لانتوری مرحله 179
پریا، پنیر، ارین، رانی، پرنیان
لانتوری مرحله 180
عزم، عزا، عام، عازم، ازما، اعزام
لانتوری مرحله 181
تاب، اتی، ابی، بیتا، بیات، بیاتی
لانتوری مرحله 182
یقه، هضم، ضیق، قیمه، قضیه، مضیقه
لانتوری مرحله 183
کار، پکر، پاک، کرار، پارک، پرکار
لانتوری مرحله 184
لثه، ثلث، اهل، ثلاث، ثالث، ثلاثه
لانتوری مرحله 185
قدم، دیم، مقید، قدیم، دیمی، قدیمی
لانتوری مرحله 186
کیف، فکر، کیفی، کیفر، فکری، کیفری
لانتوری مرحله 187
لیس، سیل، پیسی، پلیس، سیلی، پلیسی
لانتوری مرحله 188
مدت، همت، جهت، متد، مته، مجتهد
لانتوری مرحله 189
شکر، کدر، کرد، درک، رشد، دردکش
لانتوری مرحله 190
نقد، نقص، نود، صندوق
لانتوری مرحله 191
درب، برد، دبر، ضربدر
لانتوری مرحله 192
دور، رود، ورد، خرد، درو، درخور
لانتوری مرحله 193
گزش، گود، گوش، دوش، وزش، گوشزد
لانتوری مرحله 194
حزم، زمام، مزاح، حازم، حمام، مزاحم
لانتوری مرحله 195
پوچ، وان، ناو، نوا، نوپا، چوپان
لانتوری مرحله 196
قوت، وقت، قوا، وقاحت
لانتوری مرحله 197
ستل، سطل، تسلط، سلطنت
لانتوری مرحله 198
متن، منت، بتن، بخت، منبت، منتخب
لانتوری مرحله 199
کیش، کیپ، شیک، شپش، کشیش، پیشکش
لانتوری مرحله 200
اجر، ارج، اجرا، ارجاع
لانتوری مرحله 201
صحت، صحن، تحصن، متحصن
لانتوری مرحله 202
مگس، گرم، مرگ، رسم، سرم، مسگر، سرگرم
لانتوری مرحله 203
مکش، کمک، مشک، شکم، کشمش، کشمکش
لانتوری مرحله 204
هجر، هنر، نهر، رهن، حجره، حنجره
لانتوری مرحله 205
کنه، کهن، یکه، نهی، کینه، کهنگی
لانتوری مرحله 206
نوح، لحن، حزن، زحل، نزول، حلزون
لانتوری مرحله 207
پری، پیر، روی، ریو، پیری، پیرو، پیروی
لانتوری مرحله 208
دار، راد، ارد، دارا، اراد، رادار
لانتوری مرحله 209
سید، سفید، دیسک، سفیدک
لانتوری مرحله 210
عقب، توقع، بوقت، عقوبت
لانتوری مرحله 211
بهت، هیبت، بیعت، تعبیه
لانتوری مرحله 212
ساق، قسم، سماق، اقسام
لانتوری مرحله 213
ریا، یار، اثر، ارث، ثریا، اریا، ایثار
لانتوری مرحله 214
ایل، لاتی، الات، ایالت
لانتوری مرحله 215
رام، مار، ارم، امر، امار، ارام، امرار
لانتوری مرحله 216
عجز، جوز، زوج، زوجه، جزوه، عجوزه
لانتوری مرحله 217
شست، هشت، تشنه، نشسته
لانتوری مرحله 218
خطر، اخر، خار، خراط، خاطر، اخطار
لانتوری مرحله 219
سوری، یورو، روسی، بورس، رسوب، روبوسی
لانتوری مرحله 220
نبود، گنبد، شگون، بدگو، شنود، بدشگون
لانتوری مرحله 221
خرما، مورخ، امور، اخمو، اخور، غمخوار
لانتوری مرحله 222
تراب، تراز، تبار، ابتر، بارز، چترباز
لانتوری مرحله 223
خلفا، فاخر، خلاف، بخار، خراب، برخلاف
لانتوری مرحله 224
کادر، کارد، راکد، اردک، اکثر، حداکثر
لانتوری مرحله 225
نوری، نیرو، ریون، تنور، توری، ویترین
لانتوری مرحله 226
درخت، ذرات، دختر، اختر، اخرت، اذردخت
لانتوری مرحله 227
وارد، گارد، دوار، دارو، داور، داروگر
لانتوری مرحله 228
کتاب، کتبا، چابک، ابهت، تباه، کتابچه
لانتوری مرحله 229
شتاب، گوشت، تاشو، اشوب، تابش، ابگوشت
لانتوری مرحله 230
حکمت، زحمت، حشمت، تحکم، تمشک، زحمتکش
لانتوری مرحله 231
یونس، یکسو، نیکو، سونی، سکون، سیخونک
لانتوری مرحله 232
روده، چرخه، دوره، خرده، خوره، دوچرخه
لانتوری مرحله 233
رحمت، محقر، حرمت، ترحم، ترمه، محترقه
لانتوری مرحله 234
شیوخ، نشتی، شوخی، خوشی، خویش، خویشتن
لانتوری مرحله 235
نامه، همان، ناقص، امنه، منها، مناقصه
لانتوری مرحله 236
روغن، روند، رودل، دروغ، درون، غرولند
لانتوری مرحله 237
دچار، چادر، دیار، دایر، دریا، ریچارد
لانتوری مرحله 238
پدری، پلید، لیدر، دریل، دلیر، دلپذیر
لانتوری مرحله 239
پارس، پرسش، سازش، ارزش، اشپز، سراشپز
لانتوری مرحله 240
دنبه، ندبه، جنبه، بدنه، بنده، جنبنده
لانتوری مرحله 241
دنبک، دکان، بانک، اندک، باند، بادکنک
لانتوری مرحله 242
مشکی، کمدی، شکیب، دمبک، دیشب، بیدمشک
لانتوری مرحله 243
میخ، خرم، میخی، مریخ، خمیر، مریخی
لانتوری مرحله 244
نصب، مصون، مصوب، منصوب
لانتوری مرحله 245
وسع، هوس، وسعت، ستوه، تهوع، توسعه
لانتوری مرحله 246
غرض، رفو، فروغ، غفور، ضروف، غضروف
لانتوری مرحله 247
عیش، شاه، شیعه، شایع، اشعه، شایعه
لانتوری مرحله 248
وصی، هویت، صوتی، توصیه
لانتوری مرحله 249
یاری، ریاض، راضی، ریاضی
لانتوری مرحله 250
جذب، باج، جذبه، جذاب، باجه، جاذبه
لانتوری مرحله 251
ثبت، ثابت، باخت، خباثت
لانتوری مرحله 252
غار، غفار، غارت، فراغت
لانتوری مرحله 253
رخت، رخصت، خریت، ترخیص
لانتوری مرحله 254
میش، یشم، شمر، شمشیر
لانتوری مرحله 255
زاهد، هزار، دراز، زاده، ازرده، زهردار
لانتوری مرحله 256
توکل، کوله، تلکه، توله، کهولت، کوتوله
لانتوری مرحله 257
لامپ، مالش، شامل، شمال، پوشال، پشمالو
لانتوری مرحله 258
منیت، نیمه، متنی، متین، منتهی، نیمتنه
لانتوری مرحله 259
نترس، ندرت، تندر، درست، تردست، تندرست
لانتوری مرحله 260
بهار، راهب، ابله، باله، راحله، بهرحال
لانتوری مرحله 261
ایما، مایک، ایاب، ایام، کمیاب، کامیاب
لانتوری مرحله 262
شاخ، خان، خشت، شناخت
لانتوری مرحله 263
سوم، مسن، سمن، منسوخ
لانتوری مرحله 264
نواب، نوبه، انبه، بانو، انبوه، بابونه
لانتوری مرحله 265
مهوش، موقع، عشوه، مشوق، معشوق، معشوقه
لانتوری مرحله 266
ناحق، نیات، تینا، حیات، حقانی، حقانیت
لانتوری مرحله 267
مجزا، مزاج، جواز، مجاز، تجاوز، متجاوز
لانتوری مرحله 268
ناتو، ناخن، انتن، توان، خاتون، نواختن
لانتوری مرحله 269
نعش، نوش، نوع، شمعون
لانتوری مرحله 270
پرت، پشت، شتر، ترش، تپش، رشت، پرپشت
لانتوری مرحله 271
پدر، پرز، پند، درز
لانتوری مرحله 272
شمار، مارس، رسما، سرما، سرشار، شرمسار
لانتوری مرحله 273
دهن، دکه، شهد، کشنده
لانتوری مرحله 274
سانت، ناسا، اتنا، اسان، استان، استثنا
لانتوری مرحله 275
تجار، جرات، اجرت، تاجر، راپرت، پرجرات
لانتوری مرحله 276
زیور، وزیر، دوری، زردی، زردوز، زردوزی
لانتوری مرحله 277
مالی، مایل، ایفل، فیلم، فامیل، فامیلی
لانتوری مرحله 278
سرشت، شهرت، رسته، رشته، گسترش، سرگشته
لانتوری مرحله 279
مملو، علوم، عموم، معلوم
لانتوری مرحله 280
عرض، اعضا، اعراض، ارضاع
لانتوری مرحله 281
هلال، الله، لالا، الاله
لانتوری مرحله 282
عین، عصا، عیان، عاصی، عصیان، صنایع
لانتوری مرحله 283
گریز، زرگر، بزرگ، زرگری، برزگر، برگریز
لانتوری مرحله 284
انگ، منگ، گمان، مژگان
لانتوری مرحله 285
حجب، حجم، موجب، محجوب
لانتوری مرحله 286
دام، دما، ماد، ادم، داغ، دماغ، ادغام
لانتوری مرحله 287
صبا، صبر، صرب، ابصار
لانتوری مرحله 288
فراز، حفار، حراف، فرناز، فرزان، فرحناز
لانتوری مرحله 289
مباح، صباح، صاحب، مصباح، صحابه، مصاحبه
لانتوری مرحله 290
غنی، نغز، وزین، غزنوی
لانتوری مرحله 291
غول، لغو، شغل، غشی، شلوغ، شلوغی
لانتوری مرحله 292
یتیم، صمیم، تیمم، صمیمی، تصمیم، صمیمیت
لانتوری مرحله 293
ترس، خرس، سرخس، سرسخت
لانتوری مرحله 294
یوم، مینو، مومن، میمون
لانتوری مرحله 295
طلا، مطلق، طلاق، مطلقا
لانتوری مرحله 296
عکس، سکو، سمع، مسکو، سمعک، معکوس
لانتوری مرحله 297
نفع، نفت، عفت، تنوع، تعفن، عفونت
لانتوری مرحله 298
وام، میز، موز، مایو، اویز، موازی
لانتوری مرحله 299
کنار، اراک، ناکار، انکار، ارکان، انکارا
لانتوری مرحله 300
مدد، موحد، حدود، محدود
لانتوری مرحله 301
همه، مهلک، ملکه، مهلکه
لانتوری مرحله 302
نفخ، خفا، نفاخ، خفقان
لانتوری مرحله 303
کوی، ونک، نوک، نکو، نوین، کنونی
لانتوری مرحله 304
رقص، قرص، ترقی، تقصیر
لانتوری مرحله 305
عبا، عقاب، تابع، عاقبت
لانتوری مرحله 306
فهم، محله، محفل، حمله، ملحفه
لانتوری مرحله 307
عاید، عادی، ادعا، اعیاد
لانتوری مرحله 308
غافل، الغا، الاغ، اغفال
لانتوری مرحله 309
عقل، قله، عقلا، عاقل، علاقه
لانتوری مرحله 310
احمق، حتما، حانم، حماقت
لانتوری مرحله 311
فارس، سارا، افرا، افسار
لانتوری مرحله 312
سردی، رسید، سرسری، دیررس، سررسید، سردسیر
لانتوری مرحله 313
بند، بدن، دنبل، بلند، بددل، دلبند
لانتوری مرحله 314
عهد، دفعه، دفاع، دافع، دافعه
لانتوری مرحله 315
پلک، اپل، کلان، پلاک، نپال، پلکان
لانتوری مرحله 316
پنج، پهن، پناه، جهان، پنجاه
لانتوری مرحله 317
هیس، نفس، نفیسه، سفینه
لانتوری مرحله 318
خزه، خانه، خازن، خزانه
لانتوری مرحله 319
کلاس، کاست، ساکت، اسکلت
لانتوری مرحله 320
لبو، بغل، غروب، بلوغ، بلور، بلغور
لانتوری مرحله 321
فصیح، صحاف، صافی، صحافی
لانتوری مرحله 322
ثنا، اینه، اهنی، ثانیه
لانتوری مرحله 323
هرم، هیره، هرمی، مهره، مهریه
لانتوری مرحله 324
رباب، بردار، دربار، باربر، برابر، بردبار
لانتوری مرحله 325
پتو، پوک، پاکت، کاپوت، تکاپو
لانتوری مرحله 326
معرف، فرعی، رفیع، معرفی
لانتوری مرحله 327
لایه، اهلی، الهی، طلایه
لانتوری مرحله 328
ننگ، رینگ، رنگی، نیرنگ
لانتوری مرحله 329
وصف، صوف، صوفی، صفیه، صفوی، صوفیه
لانتوری مرحله 330
همسو، موسس، سوسه، موسسه
لانتوری مرحله 331
ظهر، ظاهر، ظاهرا، اظهار
لانتوری مرحله 332
فقیه، وقفه، وقفی، بقیه، بوفه، فقهی، بیوقفه
لانتوری مرحله 333
لانه، ناله، نهال، تنها
لانتوری مرحله 334
صحرا، صریح، حریص، حصار، حصیر، صحرایی
لانتوری مرحله 335
کاری، گاری، گیرا، چارک، چاکر، چریک، گچکاری
لانتوری مرحله 336
رخنه، رنده، نرده، خرفه، خنده، فرخنده
لانتوری مرحله 337
بودا، سواد، سودا، اباد، ابدا، اداب، باسواد
لانتوری مرحله 338
صلاح، لحاف، اصلح، حاصل، صالح، حدفاصل
لانتوری مرحله 339
ستاد، فاسد، فساد، بافت، تاسف، سبات، دستباف
لانتوری مرحله 340
فاعل، فعال، رافع، زارع، عارف، علفزار
لانتوری مرحله 341
خراش، داخل، دلار، ارشد، خارش، خالد، دلخراش
لانتوری مرحله 342
مشاع، معاش، عشاق، معاشقه
لانتوری مرحله 343
جاری، رایج، اجری، اجیر، ایرج، جغرافی
لانتوری مرحله 344
عقرب، عنبر، قریب، ربیع، رقیب، عربی، عنقریب
لانتوری مرحله 345
هجری، گریه، گیره، جیره، جگر، ریسه، سرگیجه
لانتوری مرحله 346
شاید، شیدا، ناشی، دانش، دنیا، شادی، پاشیدن
لانتوری مرحله 347
محبت، مزیت، تمیز، حتمی، حمیت، بیزحمت
لانتوری مرحله 348
ملات، گرام، گرما، املت، رمال، مالت، تلگرام
لانتوری مرحله 349
ناطق، نقاط، ابان، باطن، طناب، انطباق
لانتوری مرحله 350
فتوا، فلات، وفات، تلاش، شاتل، شفتالو
لانتوری مرحله 351
پته، تند، تپه، تپنده
لانتوری مرحله 352
باز، بزاز، زیبا، ابزی، بازی، بزازی
لانتوری مرحله 353
زینت، تیزی، زینتی، تزیین
لانتوری مرحله 354
همگی، مویه، میوه، گیومه
لانتوری مرحله 355
لعیا، اعلی، عالی، یاعلی
لانتوری مرحله 356
قضا، قهر، قاره، قراضه
لانتوری مرحله 357
نشان، ناجی، جانی، جنین، نشانی، جانشین
لانتوری مرحله 358
چاره، چهار، چارده، چهارصد
لانتوری مرحله 359
زیاد، گازی، زدگی، ازاد، ایزد، ازادی، ازادگی
لانتوری مرحله 360
شهود، شاخه، خدشه، خوشه، خواهش، دوشاخه
لانتوری مرحله 361
سبیل، لباس، بابل، اسیب، سیلاب، بیسبال
لانتوری مرحله 362
مکرم، کمتر، مرکز، ترمز، مرمت، تمرکز، متمرکز
لانتوری مرحله 363
نهاد، نهان، دهان، دانه، دندان، دندانه
لانتوری مرحله 364
نرم، نظر، نظم، ترنم، منتظر
لانتوری مرحله 365
مسلم، مماس، سلام، سالم، سلمان، مسلمان
لانتوری مرحله 366
ماهر، مهار، اهرم، اذرماه
لانتوری مرحله 367
تسمه، توسط، متوسط، متوسطه
لانتوری مرحله 368
زرین، بینی، برزن، برنز، زیرین، ریزبین
لانتوری مرحله 369
موجه، هجوم، مجمع، جمعه، مجموع، مجموعه
لانتوری مرحله 370
نروژ، نوار، نارو، روان، ژنرال، ژورنال
لانتوری مرحله 371
وافی، والد، لاوی، دولا، فولاد، فولادی
لانتوری مرحله 372
سنج، نجس، مجسم، منسجم
لانتوری مرحله 373
سایر، سیار، ساری، اسیر، زاری، سرریز، سرازیر
لانتوری مرحله 374
جاپا، جبار، جابر، برپا، اجبار، پابرجا
لانتوری مرحله 375
کیم، کمی، زکی، مکی، کمکی، مکزیک
لانتوری مرحله 376
گالن، گلاب، بانگ، انگل، بالن، بنگال، گلبانگ
لانتوری مرحله 377
مسند، ممتد، تمدن، سمند، مستند، متمدن، مستمند
لانتوری مرحله 378
نازا، ناسزا، ساناز، اهنساز
لانتوری مرحله 379
مکان، کمان، ممکن، منان، نمناک، مانکن، ناممکن
لانتوری مرحله 380
مشت، مشیت، تشیع، معیشت
لانتوری مرحله 381
حضرت، تارا، حاضر، حضرات، احضار، احتضار
لانتوری مرحله 382
سره، هرس، سخره، سرخچه
لانتوری مرحله 383
دیو، وعید، وعده، ودیعه
لانتوری مرحله 384
نبات، نصاب، اصابت، انتصاب
لانتوری مرحله 385
سران، خسران، خرناس، سخنران
لانتوری مرحله 386
طویل، ایون، طولی، لیوان، اولین، طولانی
لانتوری مرحله 387
جدی، مجید، جدیت، تمجید
لانتوری مرحله 388
سوپ، پوند، پسند، پسوند
لانتوری مرحله 389
گاو، وداع، دعوا، دعاگو
لانتوری مرحله 390
قضات، ناقض، تمنا، ضامن، مقتضا، ضمانت، متناقض
لانتوری مرحله 391
نهار، هراس، ساره، سرانه، رسانه، هنرسرا
لانتوری مرحله 392
جناب، سنجد، جانب، سنجاب، بدجنس، بادسنج
لانتوری مرحله 393
نازل، نجار، ارنج، رجال، لرزان، جنرال، لجنزار
لانتوری مرحله 394
لگد، دنگ، دلتنگ، تنگدل
لانتوری مرحله 395
کته، کهف، تکه، کتف، کوفه، کوفت، کوفته
لانتوری مرحله 396
فقره، مرفه، فرقه، متفرق، تفرقه، متفرقه
لانتوری مرحله 397
عایق، وقایع، تعویق، واقعیت
لانتوری مرحله 398
لوس، ساحل، حواس، سواحل
لانتوری مرحله 399
پخت، پخته، پختن، ختنه، نپخته
لانتوری مرحله 400
فخر، فرخ، خرفت، خرفتی
لانتوری مرحله 401
دیود، دودی، دودل، دودلی
لانتوری مرحله 402
نوچه، نمره، همچون، مورچه، مرهون، منوچهر
لانتوری مرحله 403
عیوب، بیمو، بومی، معیوب
لانتوری مرحله 404
کارت، راکت، روکار، تکرار، تکاور، راکتور
لانتوری مرحله 405
همتا، اتهام، ابهام، مباهات
لانتوری مرحله 406
کور، کویر، کوری، جوکر، کجروی
لانتوری مرحله 407
مریض، متری، ضمیر، مرتضی
لانتوری مرحله 408
نادان، ناخدا، خندان، خاندان
لانتوری مرحله 409
گرفت، فرار، گفتار، رفتگر، رفتار، گرفتار
لانتوری مرحله 410
قایق، تحقق، حقیقت، حقایق، تحقیق، حقیقتا
لانتوری مرحله 411
مصر، حرص، حصر، منحصر
لانتوری مرحله 412
گرو، گرد، گور، دگر، گوگرد
لانتوری مرحله 413
قلب، بلخ، بقل، بدخلق
لانتوری مرحله 414
فرز، مرز، رمز، رزم، مزخرف
لانتوری مرحله 415
رحیم، مربی، حربی، حریم، بیرحم
لانتوری مرحله 416
چین، چپر، پنچری، پرچین
لانتوری مرحله 417
حمال، محال، حامل، املاح
لانتوری مرحله 418
نشاط، شیطان، شیطانی، شیاطین
لانتوری مرحله 419
گاما، ادامه، دامگاه، امدگاه
لانتوری مرحله 420
دخت، دوخت، دوختن، تندخو
لانتوری مرحله 421
معما، جامع، جمعا، مجامع
لانتوری مرحله 422
مانع، معنا، عمان، انعام
لانتوری مرحله 423
شیلا، لایق، شالی، شلاق، شلاقی
لانتوری مرحله 424
طیره، قطره، رقیه، طرقه، طریقه
لانتوری مرحله 425
پارسا، ارسال، سالار، پارسال
لانتوری مرحله 426
مهیج، میله، جمله، جمیل، جمیله
لانتوری مرحله 427
لوحه، حوله، حومه، محموله
لانتوری مرحله 428
منار، نماز، چنار، مزار، رمان، زمان، مارچ، چمنزار
لانتوری مرحله 429
لرز، گرز، ازل، گراز، گلزار
لانتوری مرحله 430
فرح، حفر، مفرح، منحرف
لانتوری مرحله 431
بادی، ابدی، ادبی، ادیب، بودایی
لانتوری مرحله 432
پولک، کلوپ، کولر، پرتو، توپر، رولت، پروتکل
لانتوری مرحله 433
نچسب، کاسب، ناکس، ساکن، سکان، چسبناک
لانتوری مرحله 434
پاره، پرسه، سپهر، رهسپار
لانتوری مرحله 435
عامی، مایع، متاع، تایم، اتمی
لانتوری مرحله 436
جواد، واجد، جادو، ازدواج
لانتوری مرحله 437
مرتد، مرید، مدیر، تمرد
لانتوری مرحله 438
جامه، ماهی، مایه، پیجامه
لانتوری مرحله 439
دیدن، کیان، اکید، کاندید
لانتوری مرحله 440
مرور، موزه، هرمز، مرزه، رموز، روزه، زمره، روزمره
لانتوری مرحله 441
مدام، نادم، نماد، مدال، امدن، دامن، لادن، نمدمال
لانتوری مرحله 442
اخری، اخیر، خرید، خریدار
لانتوری مرحله 443
وجیه، توجه، جیوه، توجیه
لانتوری مرحله 444
متلک، تکلم، تملک، مملکت، متکلم
لانتوری مرحله 445
شخص، شخصی، تشخص، شخصیت، تشخیص
لانتوری مرحله 446
عادل، عادت، عدالت، تعادل
لانتوری مرحله 447
کثیر، کتری، ترکی، تیرک، تکثیر
لانتوری مرحله 448
قاطع، طاقت، طاعت، قطعات، تقاطع
لانتوری مرحله 449
نینوا، قانون، قوانین، قانونی
لانتوری مرحله 450
ساده، بوسه، اسوده، سودابه
لانتوری مرحله 451
لعاب، وبال، علاوه، بعلاوه
لانتوری مرحله 452
طبل، طلب، مطلب، بلوط، مطلوب
لانتوری مرحله 453
تمام، دوام، ماتم، مداوم، مداومت
لانتوری مرحله 454
نجمه، منجر، منفجر، منفجره
لانتوری مرحله 455
مربا، ریما، بیمار، بیماری
لانتوری مرحله 456
تقلا، قاتل، اتاق، انتقال
لانتوری مرحله 457
نکره، پرده، پنکه، درکه، پرکنده
لانتوری مرحله 458
سنبل، نبرد، بندر، دلبر، سربند، سربلند
لانتوری مرحله 459
سحر، رحل، ساحر، سرحال
لانتوری مرحله 460
شیره، هاری، ارشه، اریه، ریشه، شهری، شراره، شهریار
لانتوری مرحله 461
مسلط، ملیت، سلیم، طلسم، تسلیم، مستطیل
لانتوری مرحله 462
بذر، اذر، گذرا، گذار، ابگذر
لانتوری مرحله 463
گودی، گویا، گیسو، اسید، اسودگی
لانتوری مرحله 464
رتبه، هجرت، بستر، بسته، بهجت، تجربه، برجسته
لانتوری مرحله 465
متقی، مقیم، قسمت، قیمت، تقسیم، مستقیم
لانتوری مرحله 466
مقام، مقوا، موقت، مقاومت
لانتوری مرحله 467
صرفا، صفرا، کافر، افکار، صافکار
لانتوری مرحله 468
خفتن، رفتن، نفرت، تنفر، فروختن
لانتوری مرحله 469
غزال، غلات، زاغی، زغال، غالی، زغالی، غزلیات
لانتوری مرحله 470
فضول، فاضل، تفاضل، فضولات
لانتوری مرحله 471
عرق، قعر، عراق، تعرق، قراعت
لانتوری مرحله 472
کرسی، کریم، کسری، رسمی، مسیر، میسر، کمیسر، کریسمس
لانتوری مرحله 473
نکات، کتان، تانک، تکان، زکات، نزاکت
لانتوری مرحله 474
تماس، اوستا، توماس، اتوسا، اموات، مساوات، سماوات
لانتوری مرحله 475
تجمع، جماعت، اجماع، اجتماع
لانتوری مرحله 476
سرخی، سیرت، تسخیر، سختگیر
لانتوری مرحله 477
بابا، ارباب، ابیار، اربابی
لانتوری مرحله 478
دهلی، علوی، عدلیه، ولیعهد
لانتوری مرحله 479
عابد، بعدا، عبادت، تعداد، بدعادت
لانتوری مرحله 480
فشار، پاشا، فراش، اشرف، افشار، اشراف، پافشار
لانتوری مرحله 481
کفش، کنف، کشف، تشک، نفتکش، شکفتن
لانتوری مرحله 482
کشته، هشتک، شهادت، اتشکده
لانتوری مرحله 483
کبر، بکر، بروز، برزو، زرکوب
لانتوری مرحله 484
امام، تماما، امامت، اتمام
لانتوری مرحله 485
شهر، شهر، پشه، بشر
لانتوری مرحله 486
گوشه، گونه، گشنه، هوشنگ
لانتوری مرحله 487
چاپار، چارپا، پارچه، چهارپا
لانتوری مرحله 488
مصلح، موصل، محصل، محصول
لانتوری مرحله 489
خلافت، اختفا، اتلاف، اختلاف
لانتوری مرحله 490
واصل، وصال، اصلا، اصول، اصولا
لانتوری مرحله 491
فانی، طوفان، طوایف، افیون، طوفانی
لانتوری مرحله 492
نادیا، دالان، ادیان، دانیال
لانتوری مرحله 493
امسال، الماس، اسلام، پلاسما
لانتوری مرحله 494
روح، محور، محرم، مرحوم، محروم
لانتوری مرحله 495
شرط، شرطی، شاطر، شرایط، اطریش
لانتوری مرحله 496
مرد، مریم، مردم، مردمی
لانتوری مرحله 497
خصوص، خصوصی، تخصیص، تخصصی، خصوصیت
لانتوری مرحله 498
پیروز، پرویز، پرزور، پریروز
لانتوری مرحله 499
تایر، رایت، اژیر، تاری، تیراژ
لانتوری مرحله 500
صبور، نوبر، برنو، برون، صنوبر
لانتوری مرحله 501
عدس، ساعت، ساعد، سعادت
لانتوری مرحله 502
نازی، نیاز، زیان، طناز، طنازی
لانتوری مرحله 503
مراتع، عمارت، امارت، مراعات
لانتوری مرحله 504
فرد، شرف، درفش، فشرده
لانتوری مرحله 505
دبش، باک، کبد، شاد، اشد، ابکش، بادکش
لانتوری مرحله 506
مروت، مترو، تورم، موتور، تومور
لانتوری مرحله 507
تلاوت، توالت، تابلو، تابوت، تالبوت
لانتوری مرحله 508
سیتا، سایت، ایست، سیاست، تاسیس
لانتوری مرحله 509
ثمین، تنیس، سنتی، مستثنی
لانتوری مرحله 510
کاج، اهک، کاوه، کاهو، کجاوه
لانتوری مرحله 511
غلام، علما، معلا، لاغر، اعلم، عامل، عالم، علارغم
لانتوری مرحله 512
سور، سرو، رسوم، مرسوم
لانتوری مرحله 513
عمق، مطیع، مقطع، عقیم، عمقی، عمیق، مقطعی
لانتوری مرحله 514
شگفت، یافت، شیاف، اتشی، اشتی، تافی، شگفتی، اشفتگی
لانتوری مرحله 515
مدل، دولت، تولد، متولد
لانتوری مرحله 516
بینا، نایب، بیان، بالین، فیلبان
لانتوری مرحله 517
باور، شورا، واشر، بارش، ابرو، اشور، گوارش، اشوبگر
لانتوری مرحله 518
پادو، پدال، پولاد، دلواپس
لانتوری مرحله 519
ماچ، مهسا، ماسه، سهام، ساچمه
لانتوری مرحله 520
رکاب، طلاب، کابل، رباط، اکبر، باطل، رابط، کربلا، طلبکار
لانتوری مرحله 521
نگاه، گناه، ناگه، اهنگ، ناگاه، ناگهان
لانتوری مرحله 522
سریش، سرکش، شریک، سرکشی، سرکشیش
لانتوری مرحله 523
مادر، مدار، مراد، غادر، درام، دمار، مردار، مرغدار
لانتوری مرحله 524
دایم، مادی، امید، مادگی، امادگی
لانتوری مرحله 525
صفات، صیاد، صدفی، تصدی، تصادف، تصادفی
لانتوری مرحله 526
عبدی، بعید، بلندی، بلعیدن
لانتوری مرحله 527
صرف، صفر، مصرف، فرصت، تصرف، متصرف
لانتوری مرحله 528
نادر، ندار، راند، ادرس، اردن، درنا، راندن، اندرسن
لانتوری مرحله 529
سرفه، سرود، فرود، دروس، دوسر، فردوس، فرسوده
لانتوری مرحله 530
حافظ، حفاظ، حفاظت، حفاظتی
لانتوری مرحله 531
مرزی، رومی، رزمی، رمزی، مزروع، مزروعی
لانتوری مرحله 532
مرتب، مقرب، تمبر، برهم، تقرب، مقبره، مترقبه
لانتوری مرحله 533
نگار، واگن، گران، اونگ، گروگان
لانتوری مرحله 534
سوسن، ترسو، تونس، سنتور، سرستون
لانتوری مرحله 535
بوته، توبه، توبره، پربوته
لانتوری مرحله 536
عصر، صرع، رعنا، عناصر
لانتوری مرحله 537
ماله، مبله، مطالب، مطالبه
لانتوری مرحله 538
زهر، غیره، زهری، زرهی، غریزه
لانتوری مرحله 539
شهرک، زهکش، زرشک، زهرکش
لانتوری مرحله 540
فاش، فاهش، شفته، اشفته
لانتوری مرحله 541
امجد، جامد، مبدا، بازدم، بدمزاج
لانتوری مرحله 542
حدس، حسد، حاسد، حسادت
لانتوری مرحله 543
براق، رقبا، وقار، باقر، اوراق، باوقار
لانتوری مرحله 544
بینش، خوبی، شبیخون، خوشبین
لانتوری مرحله 545
شتری، شریف، پشتی، ترشی، تشرف، رشتی، پیشتر، تشریف، پیشرفت
لانتوری مرحله 546
پستو، توپی، پستی، پیوست
لانتوری مرحله 547
شکل، شکیل، کشتی، تشکل، شلیک، تشکیل
لانتوری مرحله 548
قادر، قدرت، اتراق، اقتدار
لانتوری مرحله 549
کلاه، اکله، هلاک، کاهگل
لانتوری مرحله 550
خاتم، خامه، وخامت، خاتمه، اموخته
لانتوری مرحله 551
هادی، هیات، اتیه، دایه، هدایت، تایید، هدایتی
لانتوری مرحله 552
شنوا، مونا، انوش، خانم، ناخوش، خاموش، خوشنام
لانتوری مرحله 553
اسیا، ایسنا، انسان، انسانی
لانتوری مرحله 554
معین، نعیم، عیون، معنی، معنوی، مصنوع، مصنوعی
لانتوری مرحله 555
خنجر، خروجی، خرجین، خورجین
لانتوری مرحله 556
جنات، نجات، امانت، مناجات
لانتوری مرحله 557
سوار، واکس، اسور، رسوا، سرور، سرکار، سروکار
لانتوری مرحله 558
قوه، تره، ورقه، ترقوه
لانتوری مرحله 559
روحی، ضریح، رضوی، حضور، حوری، حضوری
لانتوری مرحله 560
دستی، دسترس، درستی، تدریس، دسترسی
لانتوری مرحله 561
عرش، شعر، شعرا، شعار، شاعر، اعشار، اشعار
لانتوری مرحله 562
سراب، بسزا، بسپار، بازرس، بازپرس
لانتوری مرحله 563
قران، منقار، مقارن، تقارن، متقارن
لانتوری مرحله 564
گلکار، گالری، کالری، گلکاری
لانتوری مرحله 565
خالی، خیال، اصلی، اصیل، خلاصی
لانتوری مرحله 566
تیپا، لاتین، پنالتی، پلاتین
لانتوری مرحله 567
تیره، رعیت، تعریف، تعرفه، ترفیع، عفریته
لانتوری مرحله 568
قبیل، قلبی، تقبل، تقلب، تقلبی
لانتوری مرحله 569
عقلی، عقیل، تعقل، تعلق، تعلیق
لانتوری مرحله 570
سبو، سابق، اسبق، سوابق
لانتوری مرحله 571
ماش، مشق، شام، مشقت، مشتق، مشتاق
لانتوری مرحله 572
قطبی، باقی، تطبیق، تطابق، طبقاتی، بیطاقت
لانتوری مرحله 573
ساخت، گستاخ، گستاخی، ساختگی
لانتوری مرحله 574
انیتا، عنایت، اعانت، اعتنا، عنایات
لانتوری مرحله 575
خسرو، رسوخ، خروس، جوخه، جسور، جوهر، سرجوخه
لانتوری مرحله 576
گوشی، گویش، کوشا، شاکی، کاوش، کاشی، شیکاگو
لانتوری مرحله 577
همسر، ملوس، ولرم، مسهل، رسول، سرمه، مرسوله
لانتوری مرحله 578
حماس، حرام، احمر، حمار، حسام، حرمسرا
لانتوری مرحله 579
زجر، جزر، رجز، زنجیر، جرزنی
لانتوری مرحله 580
برنا، بران، انبر، بحران
لانتوری مرحله 581
فریب، بطری، برفی، بیطرف
لانتوری مرحله 582
نمک، کام، امکان، اماکن
لانتوری مرحله 583
جمال، اجیل، قیام، اقلیم، جاقلمی
لانتوری مرحله 584
تراش، ناشر، رانش، ارتش، ناشتا، انتشار
لانتوری مرحله 585
ورزش، پوزه، پوزش، رشوه، شوهر، شوره، شهروز، زرهپوش
لانتوری مرحله 586
زالو، زوال، زانو، نوزاد، دلنواز
لانتوری مرحله 587
هنری، رهنی، نظری، نظریه
لانتوری مرحله 588
جایز، جالب، جبلی، لجباز، لجبازی
لانتوری مرحله 589
مردن، مدرن، نمود، مورد، مزدور، زرومند
لانتوری مرحله 590
شخصا، شاخص، متشخص، مشخصات
لانتوری مرحله 591
دباغ، غالب، بالغ، اغلب، بلاد، بزدل، دلباز، دغلباز
لانتوری مرحله 592
ویژه، واژه، ژیان، نواهی، ژانویه
لانتوری مرحله 593
تردد، درود، دستور، دوردست
لانتوری مرحله 594
بیخ، خیاط، طباخ، خاطی، خطیب، طباخی
لانتوری مرحله 595
کاکل، کاسه، کلاهک، اسکله، کالسکه
لانتوری مرحله 596
عرب، رعب، معبر، مربع، عبرت، معتبر
لانتوری مرحله 597
مطهر، ورطه، مشهور، مشروط، مشروطه
لانتوری مرحله 598
مهدی، مرده، مرضیه، رمیده، دیرهضم
لانتوری مرحله 599
لیمو، عملی، عمومی، معمولی
لانتوری مرحله 600
مورب، مطرب، بطور، مرطوب، مربوط، مربوطه
لانتوری مرحله 601
موجر، رجوع، عروج، مرجوع
لانتوری مرحله 602
فرق، فقر، فراق، رفقا، فقرات، رفاقت
لانتوری مرحله 603
قرن، قرون، رونق، مقرون
لانتوری مرحله 604
شیب، بشیر، بشری، پریشب
لانتوری مرحله 605
نمد، کمند، دکمه، مکنده
لانتوری مرحله 606
کمال، مالک، ملاک، املاک
لانتوری مرحله 607
بهشت، شباهت، تشابه، اشتها، اشتباه
لانتوری مرحله 608
شکار، اکراه، اشکار، اشاره، شاهکار
لانتوری مرحله 609
سکوت، لوکس، کپسول، تلکسوپ، تلسکوپ
لانتوری مرحله 610
متهم، مهمات، مهاجم، تهاجم، متهاجم
لانتوری مرحله 611
شهین، شایان، شاهین، اشیان، اشیانه
لانتوری مرحله 612
زایش، مزایا، امایش، ازمای، ازمایش
لانتوری مرحله 613
نشر، شوفر، روشن، فرنوش
لانتوری مرحله 614
عمه، معده، عمده، تعهد، متعهد
لانتوری مرحله 615
وجنه، دوجین، یونجه، جونده، جویدن، جوینده
لانتوری مرحله 616
ماکو، کانون، اکنون، نکونام
لانتوری مرحله 617
پارو، پروا، ارزو، وزرا، پرواز
لانتوری مرحله 618
مقدس، تقدس، اقدس، تقدم
لانتوری مرحله 619
سامان، اسمان، اجناس، انسجام
لانتوری مرحله 620
قرب، قبر، برق، برده، بدرقه
لانتوری مرحله 621
رهبر، بهراد، براده، راهبرد
لانتوری مرحله 622
رفیق، یراق، فقیر، افاق، افریقا
لانتوری مرحله 623
نامی، ناظم، نیما، نظام، مینا، ایمن، امین، میان، مانی، نظامی، مظامین
لانتوری مرحله 624
خبر، خبری، تخریب، تبخیر
لانتوری مرحله 625
کبری، دبیر، برید، دبیرکل
لانتوری مرحله 626
خرکی، خاکی، خرازی، خاکریز
لانتوری مرحله 627
بکسل، بلوک، بوکس، سرکوب، بروکسل
لانتوری مرحله 628
ویار، یاور، یارو، وافر، رویا، راوی، فوری، فراری، فراوری
لانتوری مرحله 629
گسل، سوگ، سیلو، سوگلی
لانتوری مرحله 630
زبده، بازه، بهزاد، بازده
لانتوری مرحله 631
مکلف، تکفل، تکلف، متکفل
لانتوری مرحله 632
اخوی، خلوت، ولایت، توالی، توخالی
لانتوری مرحله 633
لازم، لوازم، لزوما، سولماز
لانتوری مرحله 634
سیاح، حساب، سحابی، حسابی
لانتوری مرحله 635
مرام، معیار، معمار، معماری
لانتوری مرحله 636
متکی، حکیم، کویت، کمیت، حکومت، تحکیم، حکومتی
لانتوری مرحله 637
دلمه، دیلم، همدلی، لمیده، دیپلم، دیپلمه
لانتوری مرحله 638
فرزی، فرید، زندی، ردیف، فرزند، فردین، فرزندی
لانتوری مرحله 639
پریدن، پردیس، رسیدن، پرسیدن
لانتوری مرحله 640
مبادا، امداد، بادام، بامداد
لانتوری مرحله 641
ندیم، مدیون، پیوند، دمینو، دومین، پیمودن
لانتوری مرحله 642
بستن، تناسب، نسبتا، ابستن، بستان، بستگان
لانتوری مرحله 643
رواج، وراج، حراج، جارو، جراح، جوارح
لانتوری مرحله 644
مقصد، مصدق، مقاصد، مصداق
لانتوری مرحله 645
نفوس، سونا، اونس، فانوس، افسون
لانتوری مرحله 646
هستی، سایه، اسیه، اهستگی
لانتوری مرحله 647
شوری، یورش، شورش، رویش، ریشو، شورشی
لانتوری مرحله 648
مخبر، مخرب، بخور، بهرخ، خمره، خبره، مخروبه
لانتوری مرحله 649
تعارف، افترا، اعتراف، ارتفاع
لانتوری مرحله 650
ساعات، استاد، سادات، استدعا
لانتوری مرحله 651
مصور، تصور، صورت، متصور
لانتوری مرحله 652
محلی، لحیم، تحمل، حلیت، حلیم، تحمیل، تحمیلی
لانتوری مرحله 653
قبول، قالب، قلاب، قابل، ابلق، بقال، القاب، اقبال، باقلوا
لانتوری مرحله 654
خاله، والده، الوده، دلخواه
لانتوری مرحله 655
تیغ، غیرت، غریب، رغبت، غربت، غربتی، ترغیب
لانتوری مرحله 656
تیشه، بیشه، تشبیه، بهشتی
لانتوری مرحله 657
تیوب، باکو، بوتیک، بایکوت
لانتوری مرحله 658
سرک، خوک، خرک، سرخک
لانتوری مرحله 659
مظهر، هرات، مهارت، مظاهر، تظاهر، متظاهر
لانتوری مرحله 660
ناجور، رنجور، جانور، رنجاور
لانتوری مرحله 661
گوارا، وادار، ادوار، گاودار
لانتوری مرحله 662
نگارش، شناگر، انگشت، انگشتر
لانتوری مرحله 663
مدعا، معاد، عمدا، عماد، اعدام
لانتوری مرحله 664
پیشرو، شیپور، پریوش، پیشروی
لانتوری مرحله 665
عابر، اعراب، عبارت، اتباع، ارعاب، اعتبار
لانتوری مرحله 666
دیدار، اداری، ایراد، دادیار
لانتوری مرحله 667
معاف، فراهم، معارفه، مرافعه
لانتوری مرحله 668
برکت، تبرک، تکبیر، کبریت، تبریک، ترکیب، ترکیبی
لانتوری مرحله 669
زمین، مزین، منزه، زمینه
لانتوری مرحله 670
پوکه، کوره، کشور، روکش، شکور
لانتوری مرحله 671
شهره، همیشه، شهریه، همشیره، همشهری
لانتوری مرحله 672
رکود، دکور، خوراک، خودکار
لانتوری مرحله 673
متحد، تدین، حمید، متدین، متحدین
لانتوری مرحله 674
رجیم، مجرا، مجری، ماجریی
لانتوری مرحله 675
دعوت، عودت، تبعید، عبودیت
لانتوری مرحله 676
غیاب، غبار، غایب، مغایر، مرغابی
لانتوری مرحله 677
سوزن، نوساز، سوزان، سوزناک
لانتوری مرحله 678
سیما، سهیم، سیاهه، سهمیه، همسایه
لانتوری مرحله 679
جاهل، جهالت، اتلیه، جاهلیت
لانتوری مرحله 680
بیمزه، بامیه، بامزه، همبازی
لانتوری مرحله 681
مارک، اکرم، مکار، ماورا، اکرام، اوامر، کامروا
لانتوری مرحله 682
سینوس، سیروس، سرویس، سرنویس
لانتوری مرحله 683
مفرد، منفرد، مدفون، فرمودن
لانتوری مرحله 684
ناهید، اینده، ادینه، نهادین
لانتوری مرحله 685
معتقد، معتاد، عمدتا، متقاعد
لانتوری مرحله 686
منزوی، سومین، سوزنی، نیمسوز
لانتوری مرحله 687
سوخت، نخست، سوختن، سنخیت، ستونی، سوختنی
لانتوری مرحله 688
سمسار، سماور، سرسام، سوسمار
لانتوری مرحله 689
هنگام، همگان، هنگامه، هماهنگ
لانتوری مرحله 690
دفاعی، دفعات، تداعی، تدافع، تدافعی
لانتوری مرحله 691
توقف، موافق، توافق، مافوق، موافقت
لانتوری مرحله 692
لوبیا، البوم، موبایل، ابلیمو
لانتوری مرحله 693
ندیمه، هندسی، مدینه، مهندس، مهندسی
لانتوری مرحله 694
سرقت، رستم، سرتق، مستقر
لانتوری مرحله 695
خانی، یگانه، خانگی، خاگینه
لانتوری مرحله 696
فکور، کافور، تکافو، فاکتور
لانتوری مرحله 697
تجرد، جدار، تاراج، تاجدار
لانتوری مرحله 698
دشمن، دشنام، دامان، اندام، شادمان
لانتوری مرحله 699
مشجر، شهرام، شماره، مشاجره
لانتوری مرحله 700
مهناز، همنام، زمانه، مهمان، همزمان
لانتوری مرحله 701
کفایت، تالیف، تلافی، تکالیف
لانتوری مرحله 702
ریحان، ناحیه، حیران، رایحه، ریحانه
لانتوری مرحله 703
مکرر، ماکت، ماترک، کرامت، تراکم، مکررات
لانتوری مرحله 704
مساحت، احسنت، تمساح، محسنات
لانتوری مرحله 705
سواره، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
لانتوری مرحله 706
رسانا، نارسا، انبار، باران، ساربان
لانتوری مرحله 707
منکر، منبر، مرکب، کمربند
لانتوری مرحله 708
شرکت، ترکش، ترشک، تشکر، سروش
لانتوری مرحله 709
بعد، عبد، ابعاد، ابداع
لانتوری مرحله 710
زنگ، رگزن، زرنگ، زنگار
لانتوری مرحله 711
مطاع، مطلع، طعام، طالع، طعمه، علامه، مطالعه
لانتوری مرحله 712
موقتی، تقویم، توفیق، توقیف، موفقیت
لانتوری مرحله 713
بارکش، شکراب، ابشار، ابکار، اشکبار
لانتوری مرحله 714
مفتح، حامی، مفتاح، حمایت، مفاتیح
لانتوری مرحله 715
حالت، تحصیل، اصلیت، صلاحیت
لانتوری مرحله 716
جرعه، معراج، جامعه، مراجع، مراجعه
لانتوری مرحله 717
مستمر، ترسیم، ترمیم، مستمری
لانتوری مرحله 718
ستاره، اسارت، راستا، اراسته
لانتوری مرحله 719
ماسک، مسواک، سیامک، مایوس، اسکیمو
لانتوری مرحله 720
مبنا، تناوب، مانتو، باتون، بوتان، متناوب

مطالب مرتبط

2 نظر

 1. امیر

  پاسخ های بازی “لانتوری ۱٫۰٫۷”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “لانتوری” هم بارگزاری شد.
  پاسخ های این ورژن، دارای تغییرات کلی بوده، به طور کامل جایگزین نسخه ی پیشین می شوند.

  همچنین ضمن تشکر از طراحان، بازی در مرحله ی ۴۴ باگ دارد و پیش نمی رود.
  بی صبرانه منتظر نسخه ی بهبودیافته ی آن هستیم.

  ۱٫ اش، شاخ
  ۲٫ لب، بیل
  ۳٫ نخ، خنک
  ۴٫ رخ، خر، چرخ
  ۵٫ سگ، سو، سوگ
  ۶٫ بس، سی، سیب
  ۷٫ مس، سم، اسم
  ۸٫ یک، فک، کیف
  ۹٫ رخ، خر، خرج
  ۱۰٫ چهار، اگاه، چراگاه
  ۱۱٫ ممتد، خدمت، مستخدم
  ۱۲٫ پیاز، پایه، پاکیزه
  ۱۳٫ نسبت، بستن، دستبند
  ۱۴٫ نیزه، زرین، سرنیزه
  ۱۵٫ شکاک، شانه، کهکشان
  ۱۶٫ قم، رم، مقر، رمق، رقم
  ۱۷٫ نفهم، دنده، هدفمند
  ۱۸٫ سیلو، جلوس، سلجوقی
  ۱۹٫ سوار، رسوا، سوگوار
  ۲۰٫ باور، ابرو، چارچوب
  ۲۱٫ کیک، کمک، مکزیک
  ۲۲٫ وجب، دبه، بدو، بودجه
  ۲۳٫ پره، رژه، روژ، پروژه
  ۲۴٫ بچه، بها، باغ، باغچه
  ۲۵٫ سیر، سنی، سری، نسرین
  ۲۶٫ نیت، تهی، تهنیت
  ۲۷٫ اهل، الی، لایه، اهلی
  ۲۸٫ پرش، شور، روش، روپوش
  ۲۹٫ لگن، لنگ، گالن، انگل
  ۳۰٫ فضا، فال، فاضل، افضل
  ۳۱٫ سیم، سیب، بیم، بیسیم
  ۳۲٫ کنه، جهش، جشن، شکنجه
  ۳۳٫ کار، چرک، ارگ، گچکار
  ۳۴٫ هند، دهن، هندسه
  ۳۵٫ فضا، فتح، افت، فضاحت
  ۳۶٫ متر، تبر، مرتب، تمبر
  ۳۷٫ صبح، صبا، صباح، صاحب
  ۳۸٫ داد، جدا، ادا، اجداد
  ۳۹٫ جیم، مجری، رجیم
  ۴۰٫ محل، صلح، مصلح، محصل
  ۴۱٫ لات، فال، افت، تلفات
  ۴۲٫ علت، تعجیل
  ۴۳٫ قصه، عصا، صاعقه

  (نکته ی بسیار مهم: این بازی از این مرحله به بعد باگ دارد و سایر مراحل باز نمی شوند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج