پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات – پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات – مرجع پاسخنامه کامل بازی های اندرویدی

 

پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات
پاسخنامه کامل بازی شیرینی کلمات

 

پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 1
آش، آتش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 2
شد، شاد
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 3
تو، پتو، توپ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 4
تر، پر، پرت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 5
تب، تا، با، تاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 6
زن، نی، نیز، زین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 7
بز، بس، سبز
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 8
کو، دو، کدو، کود، دوک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش گز مرحله 9
فلز، زلف، زل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 1
رگ، تر، گرگ، تگرگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 2
هم، مه، مزه، میز، هیزم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 3
هل، له، عقل، قلعه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 4
پل، گل، لپ، پلنگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 5
کو، دو، بو، کدو، دوک، کبود
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 6
تر، در، رد، رخ، خر، خرد، رخت، دختر، درخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 7
تا، تب، تن، تاب، ناب، بنا، نبات
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 8
لج، گل، گنج، جنگ، لجن، جنگل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 9
ته، ترش، شهر، هشت، تره، شتر، شهرت، رشته
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش راحت الحلقوم مرحله 10
سگ، رگ، سر، سن، رنگ، سنگ، سرنگ، سنگر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 1
اهل، لال، لاله، هلال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 2
زهر، زره، راز، راه، هزار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 3
خار، ابر، بار، خبر، بخار، خراب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 4
بد، لب، بدن، بلد، بدل، بلند
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 5
شرم، نشر، منش، نرم، نرمش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 6
او، جا، نو، جو، ناو، اوج، نوا، جان، جوان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 7
سر، مس، سم، سیر، سیم، رسم، مسیر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان برنجی مرحله 8
کم، یک، من، نم، نی، کی، نیم، نمک، نیک، مین، کمین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 1
باز، بازی، زیبا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 2
کوه، هوا، کاه، کاهو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 3
هم، مه، ده، کم، دم، کمد، مهد، دکمه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 4
مهر، مرد، هرم، هدر، مهد، درهم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش کاک مرحله 5
مرد، کمد، درک، کدر، کرم، کمر، مکر، مدرک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 1
مه، هم، هر، ره، هرم، همه، مهر، مهره
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 2
حل، مال، حال، حمل، محل، محال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 3
تیک، شیک، کشت، تشک، کشتن
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باسلوق مرحله 4
نام، نای، نیم، مین، این، نما، امین، میان، ایمن
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 1
واگن، نوار، روان، گران، انگور
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 2
اتو، پتو، توپ، پوک، پاک، پاکت، تکاپو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 3
اسب، برس، زبر، ابر، باز، ساز، سراب، سرباز
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش انگشت پیچ مرحله 4
کوه، کفش، کشف، شوک، شکوه، شکوفه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 1
بیل، ایل، بال، وال، ویلا، لوبیا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 2
نفر، هنر، فنر، رنگ، نهر، فرنگ، فرهنگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 3
ناب، مسن، نام، بام، اسم، اسب، مناسب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 4
پهن، نهر، پدر، هدر، هنر، پند، نرده، رنده، پرده، پرنده
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش پولکی مرحله 5
سیر، سوپ، پسر، ترس، سوت، تور، ترسو، پوست، پرستو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 1
زهر، زره، زبر، خبر، خربزه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 2
هفت، هشت، آفت، آتش، آشفته
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 3
مار، امر، ماه، راه، همه، ماهر، مهره، اهرم، مهار، همراه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 4
آرم، شرم، امر، مار، آمار، آرام، شمار، آرامش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش نان خرمایی مرحله 5
شیک، کاش، تیک، اشک، کاشت، شاکی، کاشی، کشتی، شکایت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 1
افق، قیف، قیافه، قافیه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 2
سیب، اسب، آبی، آسیب، آسیاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 3
کنج، جنگ، گنج، جشن، گنجشک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بادام سوخته مرحله 4
شکل، الک، شال، کشو، لاک، کوشا، کاوش، لواش، لواشک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 1
چای، خال، چال، خیال، خالی، یخچال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 2
خار، سرخ، خرس، خروس، سوار، سوراخ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 3
ایمن، میان، امین، نمایش، ماشین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش باقلوا مرحله 4
رسا، فرش، فاش، شرف، فارس، افسر، سفارش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 1
اتم، شام، مشت، مات، تماشا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 2
تیز، تیپ، زیپ، پیاز، پیتزا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 3
آفت، تاب، بافت، آفتاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 4
دور، رود، تور، ترس، دست، درس، ترسو، درست، دستور
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 5
دو، سو، سه، آه، سود، هوس، آسوده
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 6
میز، زیر، ارز، میرزا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 7
بیل، بال، سال، سیل، لیس، لباس، سیلاب
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 8
سیل، سیم، تیم، تسلیم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 9
تک، کت، نر، تن، رخ، خر، نخ، ترک، کرخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 10
نیش، لنگ، شیلنگ
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 11
هرم، کمر، کرم، کره، شهر، مهر، شکر، شهرک، کرشمه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 12
رنج، ریز، نیز، زین، زجر، رجز، زنجیز
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 13
لمس، اسم، سال، مال، ملس، سالم، سلام، الماس
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 14
گاو، گوش، گور، گوارش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 15
میخ، تخم، مین، نیم، تیم، ختم، تخمین
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 16
نیز، زین، دنگ، گند، گزند، زندگی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش زولبیا مرحله 17
سور، سیر، سریع، عروس، عروسی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 1
ابر، باز، بار، راز، بارز، ابزار، بازار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 2
فرد، رند، درز، زرد، فرزند
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 3
بار، بام، مار، ابر، رام، امر، بیم، مربا، بیمار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 4
شوخ، خام، شاخ، موش، خوش، خشم، شام، شوم، خاموش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 5
دوا، دور، درو، رود، وارد، روال، دارو، داور، دلاور
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 6
عار، تار، راز، تراز، زراعت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 7
هتل، هلو، سهل، هوس، تله، لوس، سوله، سهولت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 8
این، نای، پایان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 9
باز، زبل، بال، بله، ابله، زباله
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 10
رسم، مار، رام، اسم، سرما، مراسم
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 11
تشک، کشت، شکل، شیک، تیک، کیش، تشکیل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 12
پرش، روش، شور، شرور، پرورش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 13
هوا، شاه، خوش، شاخ، خواهش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش بامیه مرحله 14
چرم، هرم، مور، ورم، مورچه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 1
تور، روی، صوت، تیر، صورت، صورتی، تصویر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 2
ترک، کار، تکان، راکت، کارت، نکتار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 3
بار، ابر، کار، باک، کبیر، باریک، بیکار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 4
محک، حکم، موکت، حکومت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 5
وان، ناو، کاش، اشک، کوشا، واکنش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 6
کمر، ورم، کرم، مکر، ترک، کور، موکت، متروک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 7
لوس، سهل، لیس، هلو، سیل، ولی، هوس، وسیله
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 8
نشت، هشت، هوش، شوت، شته، توشه، نوشته
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 9
نوا، اتم، نام، متن، اتو، وام، ناو، امن، وانت، توان، مانتو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 10
شتر، مکر، ترک، ترش، مشک، کمر، کشت، شکر، کرم، شرم، تشک، شرکت، مشترک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 11
تلف، تخم، لخت، مفت، مختلف
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش سجوق مرحله 12
دود، مدح، حدود، محدود
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 1
خاک، کاخ، ترس، خرس، خار، تار، کار، ساکت، ساخت، کارت، خاکستر
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 2
دست، دام، سال، ملس، داس، سلام، سالم، سلامت، دستمال
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 3
یار، رنج، جاری، انجیر، جریان، نارنجی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 4
بنا، ناب، خان، بانی، خیابان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 5
فرش، شوم، موش، شام، وام، فاش، ورم، روش، مشاور، فراموش
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 6
این، شنا، نای، آهن، آینه، آشنا، ناشی، آشیانه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 7
زخم، خوش، مزه، شخم، شوخ، شوم، موز، خشم، موزه، خوشمزه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 8
ناو، وان، نای، این، ولی، لیوان، وانیل، نایلون
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 9
اسم، وام، رام، مار، سرما، سمور، سماور، سوسمار
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 10
پهن، چانه، پهنا، تنها، تپانچه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 11
نیش، شنا، دانش، دنیا، شاهد، اندیشه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 12
لخت، تلف، خال، خلاف، اختلاف
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 13
جزا، دوا، زوج، جواز، جادو، ازدواج
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 14
قلب، بال، بلا، قالب، باقلوا
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش قرابیه مرحله 15
تخت، تیپ، پایتخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 1
پهن، رها، راه، پیر، پاره، پهنا، پینه، پیراهن
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 2
بخت، خوش، خوب، شوخ، شوت، خوشبخت
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 3
آلو، بال، لبو، لال، بلا، وال، لولا، آلبالو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 4
مار، مال، خام، اخم، خال، وال، وام، خرما، خرمالو
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 5
بیل، مبل، بام، مال، بوم، لوبیا، موبایل
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 6
سهل، کسل، کال، لاک، کاه، سال، ساک، کلاس، کاکل، اسکله، کالسکه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 7
برد، گرد، برگ، درب، ابد، ابر، بار، داد، درد، باد، گارد، گردباد
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 8
شیر، ریش، نیش، شیرینی
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 9
کشک، شاه، کاش، کاه، کهن، اشک، کهکشان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 10
کند، کبک، باک، باد، ناب، بند، بدن، اندک، بانک، بادکنک
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 11
هنر، رهن، این، نهی، ایران، رایانه
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 12
نای، برش، شیر، ریش، نیش، پیر، پریشان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 13
پشم، شنا، نام، پیام، پشیمان
پاسخنامه بازی شیرینی کلمات - بخش اریس مرحله 14
دوک، کود، خار، خاک، خرد، رود، دور، کار، کاخ، خوک، راکد، کادر، اردک، اردو، خوراک، خودکار

مطالب مرتبط

2 نظر

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “شیرینی کلمات ۱٫۳”

  در این نسخه از بازی، خوشبختانه باگ زیرمرحله ی ۱۲ از مرحله ی “زولبیا” رفع شده است، اما در پاسخ های سایر مراحل هیچ تغییری مشاهده نمی شود.
  واژه ی “زنجیز” در زیرمرحله ی ۱۲، به “زنجیر” تبدیل شده است و پاسخ های این بخش به شرح زیر است:

  ۱۲٫ رنج، ریز، نیز، زین، زجر، رجز، زنجیر

  و توضیحات “نکته ی مهم” نیز طبعاً حذف خواهد شد.

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “شیرینی کلمات ۱٫۵”

  بخش سوهان

  ۱٫ نگرش، رانش، ناشر، نگار، گران، شناگر، نگارش، گرانش
  ۲٫ انگل، گالن، دانگ، الدنگ، گلدان
  ۳٫ ارشد، گارد، شگرد، گردش، گشاد، شاگرد
  ۴٫ دارو، داور، اردو، یاور، رویا، دریا، وارد، راوی، دیار، دایر، دیوار، رادیو
  ۵٫ لیمو، ویلا، مایل، لابی، بلوا، ایول، لوبیا، موبایل
  ۶٫ فوت، مفت، تلف، فلوت، مفتول
  ۷٫ چال، خال، چای، ایل، خیال، خالی، یخچال
  ۸٫ پنیر، پاره، پناه، پایه، پینه، نهار، پهنا، پیراهن
  ۹٫ تیر، حفر، حرف، حتی، حیف، فتح، حریف، حیرت، تحریف، تفریح
  ۱۰٫ اخیر، تایر، خیار، اختر، ریخت، تاخیر، تاریخ
  ۱۱٫ هرم، سرد، هدر، درس، مهر، دسر، رسم، سهم، رده، مرد، سرم، مدرس، درهم، همسر، سرمه، مدرسه
  ۱۲٫ هراس، راست، تراس، ستاره، راسته
  ۱۳٫ رمان، دامن، نادر، مادر، مدار، نماد، مراد، مدرن، درمان، نامرد
  ۱۴٫ پارچ، چهار، چاره، پاره، پاچه، پارچه
  ۱۵٫ ابرو، جواب، جارو، رواج، جوار، واجب، جوراب
  ۱۶٫ توان، وانت، تومان، مانتو

  بخش نوقا

  ۱٫ بلا، بال، تاب، لبو، اتو، وال، تاول، بلوا، تابلو
  ۲٫ اسم، سرو، مار، وام، رسم، ورم، رام، سرم، سوار، راسو، سمور، سرما، رسوا، سماور
  ۳٫ باد، ادب، ابد، دما، دام، ماه، اسم، اسب، داس، سهم، بام، سبد
  ۴٫ مات، ستم، اسم، سمت، اتم، ماست، تماس، تمساح، مساحت
  ۵٫ جام، مهم، جاه، ماه، جامه، مهاجم
  ۶٫ سیل، سال، لیگ، لیس، ایل، گیلاس
  ۷٫ یار، خیر، خار، ریا، خیار، یاور، رویا، خاور، راوی، اخیر، یارو، ویار، اواخر، خاویار
  ۸٫ دور، بند، رود، نور، دیر، دیو، بدن، بید، رند، نبرد، بندر، درون، دبیر، نیرو، برند، روبند، دوربین
  ۹٫ تار، تره، ترس، راه، رها، هراس، راست، تراس، ستاره
  ۱۰٫ جان، نان، ناف، جفا، فنجان

  بخش کماج

  ۱٫ تار، قتل، تپل، قاتل، پرتقال
  ۲٫ دما، دام، کند، نمک، نمد، نان، کمد، نما، امن، نام، کما، دامن، کمان، دکان، اندک، نماد، مکان، مانند، مانکن
  ۳٫ سوت، سرو، ترس، تور، نور، ستون، تنور، ترسو، سنتور
  ۴٫ نفس، ناو، فنا، ناف، وان، وفا، نوا، سونا، افسون، فانوس
  ۵٫ بال، بلا، ماه، بام، مبل، مال، لقب، قلب، قلم، قاب، لبه، اهل، قبل، بله
  ۶٫ بنا، نصب، ناو، ناب، وان، نوا، بانو، صابون
  ۷٫ سنگ، گود، نفس، سند، سود، دفن، نود، گند، سوگند، گوسفند
  ۸٫ سوت، سرو، ترس، تور، لوس، رولت، ترسو، لوستر
  ۹٫ موش، نوه، هوش، شوم، نیش، مین، نیم، منشی، میوه، میهن، شیوه، نیمه، شیون، شومینه
  ۱۰٫ مار، نرم، فنر، نما، امن، رام، ناف، نفر، فرم، نام، رمان، فرمان

  بخش نان قندی

  ۱٫ توپ، پتو، تیپ، تیوپ، پوتین
  ۲٫ دما، دام، چمن، نمد، منچ، نما، امن، نام، چدن، دامن، نادم، چمدان
  ۳٫ ریش، شیر، پیر، شور، پرش، روش، رویش، یورش، شیپور
  ۴٫ چنگ، لگن، انگل، گالن، چنگال
  ۵٫ ارز، راز، زهر، زره، راه، فاز، رها، هرز، رفاه، هزار، فراز، زرافه
  ۶٫ گاو، ناو، وان، نوا، چون، چنگ، واگن، چوگان
  ۷٫ ماه، بام، بها، بیم، بیمه، ماهی، مهیب، مهیا، بامیه
  ۸٫ فال، وال، دوا، وفا، فدا، فولاد
  ۹٫ وام، شام، موش، پشم، شوم، شما، شامپو

  بخش شکرپاره

  ۱٫ خال، بنا، بلا، بال، ناب، خان، بخل، نخل، بالن، خلبان
  ۲٫ نبرد، بندر، مدرک، منبر، کربن، کمند، مدرن
  ۳٫ کال، نیک، پیک، پاک، پلک، لاک، الک
  ۴٫ انگل، ریال، گران، نگار، گاری، لنگر، گالن، یگان
  ۵٫ شال، شور، وال، روش، لواش، شورا، روال
  ۶٫ سکو، وام، اسم، ساک، واکس، ماسک، مسواک
  ۷٫ چاپ، چاه، راه، رها، چرا، پاچه، چاره، پارچ، پاره، پارچه
  ۸٫ نسیم، اسیر، رمان، مرسی، مسیر، سرما، سیما، مینا، ایمن، سایر، میان
  ۹٫ سیل، سیر، سند، دیر، دسر، درس، سرد، دیس، ریل، نسل، لیس
  ۱۰٫ کتان، تانک، کتاب، تنبک، بانک، بیان، یکتا، کتبی، تکان، بینا
  ۱۱٫ رنده، نرده، درون، دوره، پودر، روده، پرده، وردنه، پرنده، پرونده

  ……………………………………………….
  ……………………………………………….
  ……………………………………………….

  پاسخ های تمامی مراحل بازی “شیرینی کلمات ۱٫۵”

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج