پاسخنامه کامل بازی کلماتیک – مرجع پاسخنامه بازی های اندرویدی

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

 

پاسخنامه کامل بازی کلماتیک
پاسخنامه کامل بازی کلماتیک

 

کلماتیک مرحله 1
آب، بابا
کلماتیک مرحله 2
با، ابا
کلماتیک مرحله 3
ری، رای، یار
کلماتیک مرحله 4
بت، تب، تاب
کلماتیک مرحله 5
لب، بلا، بال
کلماتیک مرحله 6
شک، کت، کش، تشک
کلماتیک مرحله 7
زر، ورز، روز، زور
کلماتیک مرحله 8
نو، ون، نوچ
کلماتیک مرحله 9
بز، رب، رز، زبر
کلماتیک مرحله 10
دم، کد، مد، کم، کمد
کلماتیک مرحله 11
کم، نم، نمک
کلماتیک مرحله 12
ته، تی، تهی
کلماتیک مرحله 13
نیک، یکی، نیکی
کلماتیک مرحله 14
سال، فال، لاف، سفال
کلماتیک مرحله 15
کته، هتک، تکیه، تیکه
کلماتیک مرحله 16
شهر، ریش، شیره، ریشه، شهیر
کلماتیک مرحله 17
حرص، حریص، حصیر، صریح
کلماتیک مرحله 18
نی، ننگ، نگین
کلماتیک مرحله 19
حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
کلماتیک مرحله 20
مچ، مه، چشم، چشمه
کلماتیک مرحله 21
روز، زبر، بروز، برزو
کلماتیک مرحله 22
پر، پا، روا، پارو، پروا
کلماتیک مرحله 23
ارم، آدم، مادر، مدار، درام، دمار، مراد
کلماتیک مرحله 24
امن، نام، نما، امان
کلماتیک مرحله 25
انس، کنس، ساک، ساکن، ناکس
کلماتیک مرحله 26
یک، نیک، عینک
کلماتیک مرحله 27
هوش، هوس، شوسه
کلماتیک مرحله 28
نوا، نان، وان، نانو
کلماتیک مرحله 29
خط، شک، خشک، خطکش
کلماتیک مرحله 30
ایل، یال، اصل، اصیل، اصلی
کلماتیک مرحله 31
کویر، کوری، کروی
کلماتیک مرحله 32
هک، چک، چکه، کوه، کوچ، کوچه
کلماتیک مرحله 33
نیم، نمک، یمن، نمکی، کمین
کلماتیک مرحله 34
آیه، آهن، ناهی، آهنی
کلماتیک مرحله 35
نخ، خان، خانه
کلماتیک مرحله 36
رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
کلماتیک مرحله 37
دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
کلماتیک مرحله 38
وجد، جلو، ولد، جدل، جلد، جدول
کلماتیک مرحله 39
پشه، هوش، پوشه
کلماتیک مرحله 40
مار، رام، مرگ، گرم، گام، ارگ، گرما
کلماتیک مرحله 41
آس، سن، سان، آسان، ناسا
کلماتیک مرحله 42
تی، یخ، سیخ، تخس، خیس، سخت، سختی
کلماتیک مرحله 43
اشد، شاد، یاد، شیدا، شاید، شادی، شیاد
کلماتیک مرحله 44
زن، ده، زهد، هند، نزد، زنده
کلماتیک مرحله 45
ورز، شور، روش، وزش، ورزش
کلماتیک مرحله 46
باک، تاک، کتب، کاتب، کتاب
کلماتیک مرحله 47
تر، دف، فر، ترد، فرد، دفتر
کلماتیک مرحله 48
داد، مدد، دام، دما، مداد
کلماتیک مرحله 49
فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
کلماتیک مرحله 50
یکه، سکه، کیسه
کلماتیک مرحله 51
بته، بست، بهت، بسته
کلماتیک مرحله 52
بیم، بیمه، مهیب
کلماتیک مرحله 53
اسد، داس، دیس، سید، یاس، اسید
کلماتیک مرحله 54
بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
کلماتیک مرحله 55
ماه، ماهی، مایه، مهیا
کلماتیک مرحله 56
دل، لب، بدل، بدن، بلد، بند، بلند
کلماتیک مرحله 57
زره، ریه، هرز، هیز، ریز، زهر، زیره
کلماتیک مرحله 58
ساق، یاس، ساقی، قیاس، سیاق
کلماتیک مرحله 59
ابر، شار، برش، بشر، بارش، شراب
کلماتیک مرحله 60
امن، دام، دما، ندا، نمد، دامن، نادم، نماد
کلماتیک مرحله 61
هار، بار، بها، راه، بهار، راهب
کلماتیک مرحله 62
لک، هل، کله، لبه، لکه، کلبه
کلماتیک مرحله 63
ارد، دار، ردا، درک، کار، کدر، راد، کرد، کادر، اردک، راکد، کارد
کلماتیک مرحله 64
تار، تاک، ترک، راکت، کرات، کارت
کلماتیک مرحله 65
مو، مزه، موز، موزه
کلماتیک مرحله 66
سری، سیر، کسر، ریسک، سیرک، کسری، کرسی
کلماتیک مرحله 67
کک، چک، کوچ، کوک، کوچه
کلماتیک مرحله 68
سفر، سرفه، سفره
کلماتیک مرحله 69
کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
کلماتیک مرحله 70
امر، ران، نرم، مار، امن، رام، رمان، منار
کلماتیک مرحله 71
جهل، جمله، مجله
کلماتیک مرحله 72
خر، رخ، خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو، رسوخ
کلماتیک مرحله 73
گوش، گوی، گوشی، گویش
کلماتیک مرحله 74
شل، لش، یل، شلیل
کلماتیک مرحله 75
مو، می، وام، مایو
کلماتیک مرحله 76
نوا، ناو، وان، انس، اونس، سونا
کلماتیک مرحله 77
ساق، سقا، ساقه
کلماتیک مرحله 78
کمر، کرم، مرز، رمز، مرکز
کلماتیک مرحله 79
شب، به، شیب، بیشه، شبیه
کلماتیک مرحله 80
ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
کلماتیک مرحله 81
ارگ، رنگ، انگ، گران، نگار
کلماتیک مرحله 82
دهم، شهد، مهد، مشهد
کلماتیک مرحله 83
قله، قول، قوه، هلو، قلوه
کلماتیک مرحله 84
حمل، ملی، میل، محل، حلیم، محلی، لحیم، ملیح
کلماتیک مرحله 85
بنا، ناب، انبر، برنا
کلماتیک مرحله 86
نا، نخ، خان، نان، ناخن
کلماتیک مرحله 87
باب، باک، بابک، کباب
کلماتیک مرحله 88
وجه، هجو، جوجه
کلماتیک مرحله 89
شنل، لگن، لنگ، شلنگ، گلشن
کلماتیک مرحله 90
هاگ، گناه، نگاه، آهنگ
کلماتیک مرحله 91
تشک، شیک، کشت، کشتی
کلماتیک مرحله 92
فنس، فنی، نفس، نفیس
کلماتیک مرحله 93
رشد، گرد، شگرد، گردش
کلماتیک مرحله 94
یخ، رخ، خیر، آخر، اخیر، خیار
کلماتیک مرحله 95
شهد، دیه، هدی، شهید
کلماتیک مرحله 96
شیر، شور، روش، روی، رویش، یورش
کلماتیک مرحله 97
پل، لپ، سیل، پلیس
کلماتیک مرحله 98
اسب، بال، بلا، سال، لباس
کلماتیک مرحله 99
ده، نخ، دهن، هند، خنده
کلماتیک مرحله 100
پریز، پیرو، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
کلماتیک مرحله 101
اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، نجوا، وجین، جوانی
کلماتیک مرحله 102
اکو، نوک، نیکو، کیان، یکان، کیوان
کلماتیک مرحله 103
ماش، شنا، شام، نیش، میش، شامی، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
کلماتیک مرحله 104
گرو، گاو، ارگ، گور، نور، نوار، واگن، انگور
کلماتیک مرحله 105
نقلی، قالی، قلیا، لایق، ناقل، نایل، نقال، قلیان
کلماتیک مرحله 106
آلو، بوم، لبو، مبل، وام، بلوا، مولا، وبال، آلبوم
کلماتیک مرحله 107
نهی، آیین، آهنی، آینه، نهایی
کلماتیک مرحله 108
حوض، حوضه، حوضچه
کلماتیک مرحله 109
باغ، چاه، بچه، بها، باغچه
کلماتیک مرحله 110
اردو، یاور، دریا، ویار، یارو، رویا، ورید، وادی، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
کلماتیک مرحله 111
آزاد، زیاد، ایزد، زاید، آزادی
کلماتیک مرحله 112
تهی، نیت، تنه، نهی، جهت، نتیجه
کلماتیک مرحله 113
شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
کلماتیک مرحله 114
هوا، ذوق، آهو، قوا، قوه، آذوقه
کلماتیک مرحله 115
آرام، آمار، مجرا، ماجرا، اجرام
کلماتیک مرحله 116
جوار، ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
کلماتیک مرحله 117
افت، تاب، فتا، بافت، آفات، آفتاب
کلماتیک مرحله 118
حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
کلماتیک مرحله 119
سود، دست، دیو، سوت، سوتی، دستی، دوست، دوستی
کلماتیک مرحله 120
انبه، آمنه، بهمن، منها، نامه، بهنام
کلماتیک مرحله 121
پرتو، پستو، پوست، ترسو، پرستو، پوستر
کلماتیک مرحله 122
دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
کلماتیک مرحله 123
سود، عدس، عمو، عمد، وسع، عمود، موعد، مسعود
کلماتیک مرحله 124
ترنم، تینر، ریتم، نرمی، متین، تمرین
کلماتیک مرحله 125
شرم، شمش، یشم، شمشیر
کلماتیک مرحله 126
دست، مست، ستم، متد، مدت، مستعد
کلماتیک مرحله 127
اپل، پاپ، تپل، لات، آتل، پالت، لپتاپ
کلماتیک مرحله 128
تمنا، توان، ناتو، وانت، تومان، مانتو
کلماتیک مرحله 129
طاس، وسط، واسط، طاووس
کلماتیک مرحله 130
اسیر، سایر، سیار، گاری، گریس، گیرا، سیگار
کلماتیک مرحله 131
غنی، منگ، مین، مغنی، غمگین
کلماتیک مرحله 132
جرز، جری، جزر، جیر، رجز، زجر، زجه، زهر، جیره، زیره، هجری، جزیره
کلماتیک مرحله 133
فکر، کار، کفر، کافر، کفار، افکار
کلماتیک مرحله 134
برخی، ریخت، تبخیر، تخریب
کلماتیک مرحله 135
ابری، اریب، باری، بایر، بیات، تایر، تیبا، باتری
کلماتیک مرحله 136
روال، شورا، لارو، لواش، واشر، شلوار
کلماتیک مرحله 137
تشنه، توشه، شهوت، نوشت، نوشته
کلماتیک مرحله 138
دافع، دفاع، معاد، معاف، مفاد، مدافع
کلماتیک مرحله 139
جام، مهم، هجا، ماه، جامه، مهاجم
کلماتیک مرحله 140
ترش، ترم، تیر، تیم، رشت، متر، مشت، ترشی، مشتی، مشتری
کلماتیک مرحله 141
ایده، دانه، دایه، دنیا، دهان، نهاد، هادی، ناهید، آدینه، آینده
کلماتیک مرحله 142
کاهن، کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
کلماتیک مرحله 143
ریگ، کیف، گری، کفری، کیفر، کفگیر
کلماتیک مرحله 144
ناشی، شناس، شانس، شاسی، شانسی
کلماتیک مرحله 145
آوا، پرو، پروا، آوار، پارو، اروپا
کلماتیک مرحله 146
پتو، توپ، ننو، نپتون
کلماتیک مرحله 147
اوره، آهار، آواره، اهورا
کلماتیک مرحله 148
کام، کما، کژی، ماژیک
کلماتیک مرحله 149
اکو، پاک، پوک، کاپ، کاو، کوژ، اوپک، پژواک
کلماتیک مرحله 150
تبر، ترب، ربط، مطب، تمبر، مرتب، مطرب، مرتبط
کلماتیک مرحله 151
قاب، عقب، عبا، تابع، عقاب، عاقبت
کلماتیک مرحله 152
جاری، جانی، رایج، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
کلماتیک مرحله 153
افق، خان، فاق، فنا، ناف، نفخ، نفاق، خفقان
کلماتیک مرحله 154
اطلس، باطل، بساط، طالب، طلاب، طبال، لباس، اسطبل
کلماتیک مرحله 155
حنا، حیا، وحی، حاوی، حیوان، نواحی
کلماتیک مرحله 156
فرد، دیر، رشد، شرف، فرش، فیش، ردیف، رشید، شریف، فرید، فرشید
کلماتیک مرحله 157
قسمت، قیمت، متقی، مستی، تقسیم
کلماتیک مرحله 158
آخری، اخیر، اریب، بایر، بخار، خراب، خیار، بخاری
کلماتیک مرحله 159
صاف، صنف، نصف، اصناف، انصاف، ناصاف
کلماتیک مرحله 160
آلی، ایل، لات، یال، آتل، آلات، آیات، ایلات، ایالت
کلماتیک مرحله 161
انگل، گالن، گران، لنگر، نگار، گلنار
کلماتیک مرحله 162
حنا، حیا، رای، نیا، حیران، ریحان
کلماتیک مرحله 163
بارم، درام، مادر، مبرا، مدار، مدبر، مربا، مرداب
کلماتیک مرحله 164
چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال
کلماتیک مرحله 165
پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره
کلماتیک مرحله 166
باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
کلماتیک مرحله 167
ترک، تور، رکن، کور، نور، نوک، وتر، تنور، نوکر، کنتور
کلماتیک مرحله 168
گاز، گدا، هاگ، زاده، زاهد، گدازه
کلماتیک مرحله 169
ایل، زال، گلی، لیگ، لیز، ازلی، زگیل، ازگیل
کلماتیک مرحله 170
فوت، نفت، نوع، نفع، نعفن، تنوع، عفونت
کلماتیک مرحله 171
اتو، قوا، قوت، قوی، وقت، آتی، وقتی، یاقوت
کلماتیک مرحله 172
تنگ، انگ، شنا، شان، گشت، نشا، نشت، آتش، انگشت
کلماتیک مرحله 173
امت، اتم، مات، مته، بهت، همت، ابهت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
کلماتیک مرحله 174
اجین، ناجی، نجات، جنایت، نتایج
کلماتیک مرحله 175
حیا، رای، طرح، طیر، حیاط، طراح، طراحی
کلماتیک مرحله 176
بچه، بره، بهت، چتر، چرب، چرت، تره، بهتر، رتبه، تربچه
کلماتیک مرحله 177
رفعت، رفیع، فرعی، رعیت، ترفیع، تعریف
کلماتیک مرحله 178
جاری، اجیر، جراح، حراج، حجار، رایج، حاجی، جراحی، حراجی
کلماتیک مرحله 179
تولد، دولت، تولید، دولتی
کلماتیک مرحله 180
شکل، شوک، کشک، کشو، کلک، کوک، شکلک، کشکول
کلماتیک مرحله 181
پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
کلماتیک مرحله 182
بلوا، لابی، والی، وبال، ویلا، یابو، لوبیا
کلماتیک مرحله 183
فال، لاف، لال، فلفل، لفاف، فلافل
کلماتیک مرحله 184
منور، منیر، مینو، نرمی، نمور، نیرو، ورنی، نیمرو
کلماتیک مرحله 185
مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه
کلماتیک مرحله 186
نایل، والی، اولین، لیوان، وانیل، ویلان
کلماتیک مرحله 187
دین، صید، نیل، صندل، صندلی
کلماتیک مرحله 188
انور، رانش، روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
کلماتیک مرحله 189
تکرر، راکت، کاتر، کارت، کرات، تکرار
کلماتیک مرحله 190
پاتک، پارک، پاکت، پارکت
کلماتیک مرحله 191
آبی، باج، جیب، عاج، عجب، عیب، عجیب، عجایب
کلماتیک مرحله 192
جاز، جزا، هجا، هیز، جایز، جهاز، جایزه
کلماتیک مرحله 193
رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، سرنگ، سرهنگ، گرسنه
کلماتیک مرحله 194
بارز، سراب، سزار، بازرس، سرباز
کلماتیک مرحله 195
اخرا، بخار، خراب، اخبار
کلماتیک مرحله 196
بیکار، باریک، رکابی
کلماتیک مرحله 197
تراس، راست، ستار، راسته، ستاره
کلماتیک مرحله 198
قوز، زین، قوی، وزن، یوز، وزین، قزوین
کلماتیک مرحله 199
تنها، رانت، نهار، ترانه
کلماتیک مرحله 200
بلاگ، گلاب، لابی، گلابی
کلماتیک مرحله 201
سمن، سمی، سیم، مسن، مین، سینی، نسیم، سیمین
کلماتیک مرحله 202
موقت، مقوی، تقویم، قومیت
کلماتیک مرحله 203
موز، میز، یوز، یوم، مویز، موزیک
کلماتیک مرحله 204
خطی، خیط، خاطی، خیاط، خیاطی
کلماتیک مرحله 205
پنیر، پیرو، نیرو، ورنی، پروین
کلماتیک مرحله 206
کایت، ماکت، متکا، متکی، یکتا، ماتیک
کلماتیک مرحله 207
برنا، برنج، جانب، جبار، جناب، نجار، آرنج، جبران
کلماتیک مرحله 208
چال، چنگ، لگن، لنگ، انگل، گالن، چنگال
کلماتیک مرحله 209
جیره، مجری، مهیج، هجری، جریمه
کلماتیک مرحله 210
تیر، تیز، ریز، زیر، قیر، رزق، تیزر، قرتی، ترقی، تزریق
کلماتیک مرحله 211
چاک، کاک، کاو، کوک، چکاوک
کلماتیک مرحله 212
نوکر، کورس، سکون، کوسن، نورس، کنسرو
کلماتیک مرحله 213
پتو، پیت، تیپ، یون، تیوپ، پوتین
کلماتیک مرحله 214
الک، اهل، کال، کاه، کله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
کلماتیک مرحله 215
بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون
کلماتیک مرحله 216
گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، آونگ، گونیا
کلماتیک مرحله 217
راسو، رسوا، سوار، روستا
کلماتیک مرحله 218
اشل، آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
کلماتیک مرحله 219
ریواس، سواری، وارسی، واریس
کلماتیک مرحله 220
انگ، منگ، گمان، مژگان
کلماتیک مرحله 221
عارف، عرفا، نافع، عرفان
کلماتیک مرحله 222
چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
کلماتیک مرحله 223
قند، نان، نقد، قناد، نقاد، ناقد، قندان
کلماتیک مرحله 224
تشکل، تلاش، کاشت، کلاش، شکلات
کلماتیک مرحله 225
نیش، شنا، نشا، ناشی، نشاط، شیطان
کلماتیک مرحله 226
کاوش، کوشا، لواش، وکلا، لواشک
کلماتیک مرحله 227
شکوه، شوکه، شکوفه
کلماتیک مرحله 228
گسل، گلی، گیس، یاس، لیگ، سیال، گسیل، گیلاس
کلماتیک مرحله 229
برادر، دربار، بردار
کلماتیک مرحله 230
الگو، والد، ولاد، گودال
کلماتیک مرحله 231
شانه، شاهی، ناشی، ناهی، شاهین
کلماتیک مرحله 232
خشت، دخت، دشت، شدت، شهد، تشهد، خدشه، شهدخت
کلماتیک مرحله 233
عادت، عادل، تعادل، عدالت
کلماتیک مرحله 234
کیف، یکی، کیفی، فیزیک
کلماتیک مرحله 235
اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
کلماتیک مرحله 236
تهی، تیز، جهت، زجه، هیز، تجزیه، تجهیز
کلماتیک مرحله 237
آباد، آداب، ادعا، عابد، ابداع، ابعاد
کلماتیک مرحله 238
پارو، پروا، زوار، آرزو، پرواز
کلماتیک مرحله 239
شاکی، شکیب، کاشی، آبکش، آبکی، شکیبا
کلماتیک مرحله 240
حلول، محلل، محول، محلول
کلماتیک مرحله 241
بهتر، رتبه، هجرت، تجربه
کلماتیک مرحله 242
تایر، ریتم، میرا، تیمار، میترا
کلماتیک مرحله 243
اتود، دوات، کاتد، کادو، کودتا
کلماتیک مرحله 244
تاپ، پتو، تپق، توپ، قوت، وقت، پاتوق
کلماتیک مرحله 245
بنه، نبش، بنفش، شنبه، بنفشه
کلماتیک مرحله 246
بارم، رکاب، اکرم، مبرا، مربا، مکار، مرکب، مبارک
کلماتیک مرحله 247
پشیز، پیاز، زایش، آشپز، آشپزی
کلماتیک مرحله 248
خنس، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
کلماتیک مرحله 249
چرم، مهر، هرم، مور، ورم، وهم، مورچه
کلماتیک مرحله 250
ترک، ترن، رکن، لنت، لکنت، کنترل
کلماتیک مرحله 251
تهوع، ستوه، وسعت، توسعه
کلماتیک مرحله 252
تصور، رویت، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
کلماتیک مرحله 253
تاک، حیا، کیا، حاکی، حیات، کایت، یکتا، حکایت
کلماتیک مرحله 254
تشخص، خشتی، شخیص، شخصی، تشخیص، شخصیت
کلماتیک مرحله 255
دید، دیه، هدی، پدید، پدیده
کلماتیک مرحله 256
اجنه، جانی، جهان، ناجی، جهانی، هیجان
کلماتیک مرحله 257
املت، تعلم، عالم، عامل، علامت، متعال
کلماتیک مرحله 258
سطل، سنت، تسلط، سلطنت
کلماتیک مرحله 259
رکوع، عروس، کورس، عروسک
کلماتیک مرحله 260
اهرم، شمار، ماشه، ماهر، مهار، هاشم، آرشه، شماره
کلماتیک مرحله 261
رفاه، زهرا، فراز، هزار، زرافه
کلماتیک مرحله 262
خمره، خمیر، خیمه، مریخ، خمیره
کلماتیک مرحله 263
بغل، بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بغلی، بلیت، غیبت، تبلیغ
کلماتیک مرحله 264
آسان، امان، آسمان، سامان
کلماتیک مرحله 265
درک، دره، دکه، رشد، شکر، شهد، کره، درکه، شهرک، درشکه
کلماتیک مرحله 266
روان، کاور، کنار، نارو، نوار، نوکر، کوران، راکون
کلماتیک مرحله 267
ساس، تاس، سست، ایست، سستی، سیاست
کلماتیک مرحله 268
دعا، عدد، تعدد، عادت، تعداد
کلماتیک مرحله 269
ترسو، رسول، رولت، لوستر
کلماتیک مرحله 270
تلخ، تلف، لخت، لخم، مفت، ملخ، تخلف، مختل، متخلف، مختلف
کلماتیک مرحله 271
بلوا، تاول، وبال، تابلو
کلماتیک مرحله 272
بوس، بوم، حبس، سبو، محب، محو، محبوس، محسوب
کلماتیک مرحله 273
عاقل، قلعه، علاقه
کلماتیک مرحله 274
دوک، دیو، کدو، کود، کوک، کیک، یدک، کودک، کوکی، کودکی
کلماتیک مرحله 275
رسم، سرم، گرم، مرگ، مگس، مسگر، سرگرم
کلماتیک مرحله 276
قوا، چاق، روا، قوچ، ورق، چاقو، قارچ، وقار
کلماتیک مرحله 277
قتل، قلم، لنت، ملت، متن، منت، نقل، منقل، تملق، منتقل
کلماتیک مرحله 278
ارگ، انگ، ژانر، گران، نگار، ارژنگ
کلماتیک مرحله 279
تازی، تراز، تیزر، زاری، زیارت
کلماتیک مرحله 280
آتی، پیت، تاپ، تپل، آتل، پالت، تایپ، پاتیل
کلماتیک مرحله 281
ببر، چرب، چسب، سبب، سرب، برچسب
کلماتیک مرحله 282
پره، پرو، پور، رژه، پوره، پروژه
کلماتیک مرحله 283
پرز، پری، پیر، زیپ، زین، پنیر، رزین، زرین، پیرزن
کلماتیک مرحله 284
باطل، بالا، طالب، طبال، ابطال
کلماتیک مرحله 285
سمین، سیما، مینا، نامی، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
کلماتیک مرحله 286
شیار، گاری، گیرا، گرایش
کلماتیک مرحله 287
درهم، سرمد، سرمه، مدرس، همسر، مدرسه
کلماتیک مرحله 288
پست، پیچ، پستی، پیست، چیپس، پستچی
کلماتیک مرحله 289
تار، ترش، تشر، تیر، راش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
کلماتیک مرحله 290
اختر، تراس، راسخ، ساخت، ستار، آخرت، خسارت، استخر
کلماتیک مرحله 291
اسیر، افسر، سیار، سفیر، یاسر، سایر، فارسی
کلماتیک مرحله 292
آذر، رخش، شاخ، خراش، ذرخش، آذرخش
کلماتیک مرحله 293
اسب، اکو، باک، سبک، سبو، سکو، بوکس، کاسب، واکس، کابوس
کلماتیک مرحله 294
اختر، خیار، ریخت، تاخیر، تاریخ، خیرات
کلماتیک مرحله 295
بعد، بیت، بید، عید، عیب، بعید، تعدی، تبعید
کلماتیک مرحله 296
تیغ، تهی، تیغه، تغذیه
کلماتیک مرحله 297
آزار، بارز، ابراز، بازار، ابزار
کلماتیک مرحله 298
آمال، مانا، لاما، امان، المان
کلماتیک مرحله 299
بنا، ناب، آرا، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
کلماتیک مرحله 300
عطا، ناو، نوع، وطن، طاعون
کلماتیک مرحله 301
ترن، تره، رهن، نهر، هار، هنر، آهن، رانت، نهار، ترانه، تهران
کلماتیک مرحله 302
نسبت، بیست، تنیس، سنتی، نسبی، بستنی
کلماتیک مرحله 303
اتو، قوا، قوت، وقت، قضات، قضاوت
کلماتیک مرحله 304
رواج، نوار، نجار، نجوا، وراج، آرنج، ناجور، جانور
کلماتیک مرحله 305
خزه، دهن، زهد، نزد، هند، خنده، زنده، خزنده
کلماتیک مرحله 306
ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
کلماتیک مرحله 307
پلک، پلو، پوک، کوی، پولک، کولی، وکیل، پولکی
کلماتیک مرحله 308
انگل، گالن، لادن، الدنگ، گلدان
کلماتیک مرحله 309
اکرم، رمان، کنار، کمان، مکار، کرمان
کلماتیک مرحله 310
پدر، پند، پهن، دره، رند، هدر، پرده، رنده، نرده، پرنده
کلماتیک مرحله 311
الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، کلان، بالکن
کلماتیک مرحله 312
راه، شاه، شهر، آرشه، شراره
کلماتیک مرحله 313
افت، صاف، صدا، صدف، صفت، فدا، تصادف
کلماتیک مرحله 314
امور، راسو، رسوا، رسوم، سرما، سمور، سماور
کلماتیک مرحله 315
بره، ریه، غرب، غره، غیب، غیر، غریب، غریبه
کلماتیک مرحله 316
دانه، دهان، نهاد، هاون، نواده، اندوه
کلماتیک مرحله 317
خاص، شاخ، شخص، شاخص، اشخاص
کلماتیک مرحله 318
اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، صلاح، اصلاح
کلماتیک مرحله 319
الگو، انگل، گالن، واگن، آونگ، النگو
کلماتیک مرحله 320
تنی، تیم، ضمن، متن، میت، منت، مین، نیت، نیم، یمن، متین، تضمین
کلماتیک مرحله 321
عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
کلماتیک مرحله 322
راسو، رسوا، سوار، واسط، ساطور، ارسطو
کلماتیک مرحله 323
بانو، بلوا، وبال، بالون
کلماتیک مرحله 324
مبنا، بانک، کمان، کنام، مکان، بانمک
کلماتیک مرحله 325
بدن، بند، دبه، هند، بدنه، بنده، دنده، بددهن
کلماتیک مرحله 326
راهب، ارده، باده، برده، بهار، بهادر، بهدار، براده
کلماتیک مرحله 327
قیم، نطق، یمن، منطق، مقنی، منطقی
کلماتیک مرحله 328
ابدی، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
کلماتیک مرحله 329
پاتک، پاکت، پاکی، تایپ، تیپا، کایت، یکتا، اپتیک
کلماتیک مرحله 330
باقی، بقال، قالب، قالی، قبیل، قلاب، قلیا، لابی، لایق، قبایل، قلابی، بقالی
کلماتیک مرحله 331
ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
کلماتیک مرحله 332
رشوه، شوره، شوهر، مشهور
کلماتیک مرحله 333
درو، گرد، گرو، لرد، لگد، گود، رودل، گردو، لودر، ولگرد
کلماتیک مرحله 334
ترسو، تنور، توسن، ستون، نورس، وسترن، سنتور
کلماتیک مرحله 335
اهلی، اولی، لایه، هالو، ویلا، واهی، یاوه، الویه، اولیه، هیولا
کلماتیک مرحله 336
خاور، خروس، خسرو، راسخ، رسوخ، سوار، آخور، سوراخ
کلماتیک مرحله 337
تریل، تیره، تیله، رتیل، لیته، هیتلر
کلماتیک مرحله 338
لیمو، میله، میوه، هلیوم، ولیمه
کلماتیک مرحله 339
اذن، نای، ذهن، آهن، آذین، آهنی، ذهنی، هذیان
کلماتیک مرحله 340
ترم، تور، متر، وتر، وتو، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
کلماتیک مرحله 341
شنوا، شیون، شیوا، یواش، نیوشا، آویشن
کلماتیک مرحله 342
رنگ، ریگ، ننر، ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ
کلماتیک مرحله 343
رسمی، سوری، مرسی، مسری، مسیر، موسی، میسر، موسیر
کلماتیک مرحله 344
شهید، مشهد، مهدی، مشهدی، مهشید
کلماتیک مرحله 345
جشن، کنج، کنش، جنگ، گنج، گنجشک
کلماتیک مرحله 346
جارو، جوار، جوهر، رواج، هاجر، هوار، وراج، جواهر
کلماتیک مرحله 347
شنل، گلو، گول، لنگ، نوش، شگون، شنگول، گلنوش
کلماتیک مرحله 348
گز، نی، زن، زنگ، زین، نهی، نیز، هیز، زنگی، نیزه، گزینه
کلماتیک مرحله 349
الکی، رالی، ریال، کاری، کرال، لاکی، کالری
کلماتیک مرحله 350
برکت، تبرک، تکبر، تیرک، کبیر، کتبی، تبریک، ترکیب، تکبیر، کبریت
کلماتیک مرحله 351
پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، کپل، کول، سلوک، پولک، لوکس، کپسول
کلماتیک مرحله 352
قدی، قید، قیل، نقل، نیل، نقلی، قندیل
کلماتیک مرحله 353
رفو، روی، فرو، گور، گرو، گوی، فوری، ویفر، فیگور
کلماتیک مرحله 354
اتو، اوت، توت، لات، تتو، تاول، تلاوت، توالت
کلماتیک مرحله 355
تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
کلماتیک مرحله 356
اتم، امت، امن، ضمن، مات، منت، تمنا، ضامن، متان، ضمانت
کلماتیک مرحله 357
صدا، صدق، قصد، صادق، قاصد، قاصدک
کلماتیک مرحله 358
پرو، پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، ریشو، یورش، شیپور
کلماتیک مرحله 359
دوا، دوش، شاه، هوا، هود، آهو، اشهد، شاهد، شهود، شواهد
کلماتیک مرحله 360
ارز، ازن، راز، ناز، نشر، ارزش، ارزن، ناشر، رانش، شنزار
کلماتیک مرحله 361
ریه، سطر، سیر، طیر، هرس، ریسه، سیطره
کلماتیک مرحله 362
تیم، ستم، میت، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
کلماتیک مرحله 363
اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
کلماتیک مرحله 364
زمان، منزه، منها، نامه، نماز، آمنه، زمانه
کلماتیک مرحله 365
رشک، شیک، شیر، زرشک، زرکش، زیرک، شریک، زرشکی
کلماتیک مرحله 366
اسیر، ایست، راست، تایر، سایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست، سرایت
کلماتیک مرحله 367
ابرو، انبر، باور، بران، برنا، نوبر، بوران، روبان
کلماتیک مرحله 368
درنا، دریا، دنیا، دیار، نادر، دایر، راند، دینار
کلماتیک مرحله 369
تکه، تهی، کته، هتک، هدی، یدک، یکه، تکدی، تکیه، تیکه، تکیده، دیکته
کلماتیک مرحله 370
دلار، دلبر، بلاد، دالبر، دلربا
کلماتیک مرحله 371
چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
کلماتیک مرحله 372
مهد، میخ، خدمه، خیمه، دخمه، خمیده
کلماتیک مرحله 373
خشن، خون، شوخ، شنود، نخود، خشنود
کلماتیک مرحله 374
ازن، خان، خزه، ناز، خازن، خانه، خزان، خزانه
کلماتیک مرحله 375
خرم، خمر، خمس، گرم، رسم، مگس، مسگر، خرمگس
کلماتیک مرحله 376
حکم، محک، محو، موت، تحکم، حکمت، موکت، حکومت
کلماتیک مرحله 377
تحیر، ترقی، حریق، حقیر، حیرت، قرتی، تحقیر
کلماتیک مرحله 378
غربی، رغبت، غربت، غریب، غیرت، غیبت، ترغیب، غربتی
کلماتیک مرحله 379
تاج، جام، حجت، حجم، حاتم، حاجت، حجامت، محتاج
کلماتیک مرحله 380
پوچ، چاپ، پانچ، اوپن، نوپا، چوپان
کلماتیک مرحله 381
اپرا، پارچ، آچار، چاپار
کلماتیک مرحله 382
اجل، ازل، جاز، جزا، جلا، زاج، زال، لزج، یال، جایز، آجیل، جالیز
کلماتیک مرحله 383
تماس، حاتم، ماست، ساحت، تمساح، مساحت
کلماتیک مرحله 384
توقف، وقتی، توفیق، توقیف
کلماتیک مرحله 385
بخت، بیت، بیخ، خوی، خوبی، توبیخ
کلماتیک مرحله 386
جمع، جنم، عجم، عمو، منع، نوع، موج، نجوم، معوج، معجون
کلماتیک مرحله 387
پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچه
کلماتیک مرحله 388
ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
کلماتیک مرحله 389
اثر، ارث، ریا، ثریا، یارا، آثار، آریا، ایثار
کلماتیک مرحله 390
اخت، تاب، ثبت، ثابت، ثبات، خباثت
کلماتیک مرحله 391
حول، صلح، صله، لهو، لوح، هلو، وصل، حوله، وصله، حوصله
کلماتیک مرحله 392
ژانر، ژیان، آژیر، انرژی
کلماتیک مرحله 393
توان، ناتو، نبات، نبوت، نوبت، وانت، باتون، تناوب
کلماتیک مرحله 394
عاق، قوی، عایق، واقع، وقایع، واقعی
کلماتیک مرحله 395
درون، دوره، رنده، روده، نرده، روند، رونده، وردنه
کلماتیک مرحله 396
آمال، سالم، سلام، لاما، اسلام، امسال، الماس
کلماتیک مرحله 397
خاطر، خراط، طاهر، اهرم، خامه، خرما، خمار، خمره، ماهر، مهار، خاطره، مخاطره
کلماتیک مرحله 398
فایل، فیلم، مالی، مایل، ایمیل، فامیل، فامیلی
کلماتیک مرحله 399
بیمار، ربایش، مباشر، ابریشم، بیشمار
کلماتیک مرحله 400
ترجمه، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
کلماتیک مرحله 401
اماکن، امانی، امکان، ایمان، ناکام، ماکیان
کلماتیک مرحله 402
اساس، سکان، آسان، اسانس، اسکان، ساسان، سکانس، اسکناس
کلماتیک مرحله 403
باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
کلماتیک مرحله 404
پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
کلماتیک مرحله 405
اندک، بانک، دکان، آکبند، بادکنک
کلماتیک مرحله 406
شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، قشو، مشوق، موقع، معوق، معشوق، معشوقه
کلماتیک مرحله 407
پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
کلماتیک مرحله 408
شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
کلماتیک مرحله 409
تیتر، درست، دستی، رسید، سیرت، تدریس، تردست، تردستی
کلماتیک مرحله 410
جانی، جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
کلماتیک مرحله 411
تخیل، تقلا، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، تلاقی، خلایق، لیاقت، خلاقیت
کلماتیک مرحله 412
بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، بشاش، خفاش، آبشش، خشاب، شفابخش
کلماتیک مرحله 413
تیم، میت، تیمم، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
کلماتیک مرحله 414
تفکر، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، کوفت، اورکت، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
کلماتیک مرحله 415
پاره، پارو، پروا، پناه، پهنا، پوره، پونه، روان، نهار، هاون، روانه، پهناور، پروانه
کلماتیک مرحله 416
افسر، فارس، ساکن، کرفس، نارس، اسکن، کفران، فرکانس
کلماتیک مرحله 417
چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
کلماتیک مرحله 418
ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
کلماتیک مرحله 419
اریب، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
کلماتیک مرحله 420
تنگ، گوی، نیت، یون، گونی، گیتی، گیوتین
کلماتیک مرحله 421
بلیت، بیات، تنبل، لابی، لبنی، نبات، بالین، لاتین، نیابت، لبنیات
کلماتیک مرحله 422
پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، آمپر، میرا، پرچم، پیام، مارپیچ
کلماتیک مرحله 423
برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، هرم، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
کلماتیک مرحله 424
سایه، سهام، سیاه، سیما، سهیم، ماهی، مایه، مهیا، سهمیه، همسایه
کلماتیک مرحله 425
سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسین، یاسمن، سیمین، یاسمین
کلماتیک مرحله 426
آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، بستان، تناسب، آبستن، انتساب، باستان
کلماتیک مرحله 427
املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، آمال، مالت، حملات، احتمال
کلماتیک مرحله 428
خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
کلماتیک مرحله 429
درنا، دانگ، دایر، درنگ، دریا، گران، گردن، گارد، گردان، اردنگی
کلماتیک مرحله 430
آواز، زانو، زمان، نماز، نازا، آزمون، آمازون
کلماتیک مرحله 431
راوی، رزمی، روزی، زیور، رویا، مزار، مویز، وزیر، ویار، ویزا، آرزو، آویز، امروز، موازی، میرزا، واریز، امروزی
کلماتیک مرحله 432
عیان، عناب، عصبی، عاصی، نصیب، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
کلماتیک مرحله 433
بال، بلا، فال، فضا، فضل، لاف، بالا، فاضل، الفبا، فاضلاب
کلماتیک مرحله 434
راسو، رسوا، اسوه، هراس، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
کلماتیک مرحله 435
بطن، ناب، ضبط، بنا، نبض، باطن، ضابط، طناب، انضباط
کلماتیک مرحله 436
رمان، طاهر، منها، منظر، مظهر، ناظر، ناظم، نظام، نمره، رهنما، منظره، نظاره، مناظر، مناظره
کلماتیک مرحله 437
بیل، عیب، نعل، علنی، عینک، نعلبکی
کلماتیک مرحله 438
اغما، انار، غران، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
کلماتیک مرحله 439
تراس، راست، ستار، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
کلماتیک مرحله 440
ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
کلماتیک مرحله 441
استیل، اسکلت، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
کلماتیک مرحله 442
تلاش، شاکی، شلیک، شکیل، کایت، کشتی، آشتی، تشکیل، شکایت، شیلات، شکلاتی
کلماتیک مرحله 443
تاس، خیس، سخت، تخس، سیخ، گیس، ساخت، سختی، خستگی، گستاخ، ساختگی، گستاخی
کلماتیک مرحله 444
جاه، گیج، هجا، گیاه، آگهی، گیجگاه
کلماتیک مرحله 445
ارگ، بام، برگ، گام، مرگ، بارم، گرما، مبرا، مربا، گرامر، رگبار، مرگبار
کلماتیک مرحله 446
تسلط، طلسم، لیست، مستی، مسلط، مسیل، تسلیم، مستطیل
کلماتیک مرحله 447
اسم، سال، لمس، نام، مسن، نسل، مسلم، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
کلماتیک مرحله 448
قامت، توقف، متفق، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، متوقف، موافق، موافقت
کلماتیک مرحله 449
خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
کلماتیک مرحله 450
اریب، رباب، بایر، باربر، برابر، بربری، باربری، برابری
کلماتیک مرحله 451
بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، گریز، آبزی، آبگیر، بیزار، بازیگر
کلماتیک مرحله 452
بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
کلماتیک مرحله 453
آجری، اجیر، اخیر، جاری، خارج، خراج، خرجی، خیار، رایج، اخراج، خارجی، اخراجی
کلماتیک مرحله 454
سماور، سرسام، سمسار، سوسمار
کلماتیک مرحله 455
تاب، ثبت، باب، بابت، ثابت، ثبات، اثبات، باثبات
کلماتیک مرحله 456
جدار، جوار، جارو، اردو، داور، دارو، گارد، گردو، وارد، وراج، جگوار، جادوگر
کلماتیک مرحله 457
چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
کلماتیک مرحله 458
خطیر، خمیر، مورخ، وخیم، مریخ، مخروط، خرطوم، مخروطی
کلماتیک مرحله 459
کام، کاه، محک، مهم، حکم، آهک، حاکم، حمام، محکم، محکمه، محاکمه
کلماتیک مرحله 460
تاول، افول، سفال، سوال، فلوت، وفات، سولفات، فوتسال
کلماتیک مرحله 461
اپرا، پارس، دارا، سارا، آدرس، پارسا، سراپا، پاسدار
کلماتیک مرحله 462
ایست، پالت، پستی، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاتیل، پاستل، پاستیل
کلماتیک مرحله 463
اتاق، بقال، تقبل، تقلا، تقلب، قالب، قلاب، قبال، اقبال، تالاب، تقابل، باتلاق
کلماتیک مرحله 464
زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، نزول، وزنه، زنگوله
کلماتیک مرحله 465
بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، جبر، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
کلماتیک مرحله 466
ابله، اغلب، باله، زاغه، زغال، غالب، غزال، زباله، غزاله، بزغاله
کلماتیک مرحله 467
ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، سپری، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
کلماتیک مرحله 468
شانه، شکاک، کاهش، کاهن، آکنه، اشکنه، کنکاش، کهکشان
کلماتیک مرحله 469
اره، رهن، صرع، عار، عصا، عصر، هنر، عرصه، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
کلماتیک مرحله 470
ارتش، شاعر، شعار، مرتع، عمارت، مرتعش، معاشرت
کلماتیک مرحله 471
دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، گود، نفس، نود، سوگند، گوسفند
کلماتیک مرحله 472
برهان، بهرام، رهنما، مبرهن، مناره، برنامه، مهربان
کلماتیک مرحله 473
ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
کلماتیک مرحله 474
تارا، ترکه، راکت، کاتر، کارت، اکراه، هکتار، کاراته
کلماتیک مرحله 475
قاره، اهرم، قرمه، قمار، قهار، نقره، منقار، قهرمان
کلماتیک مرحله 476
اسکی، سویا، ماسک، واکس، ماکسی، مساوی، مسواک، اسکیمو
کلماتیک مرحله 477
ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
کلماتیک مرحله 478
تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، شراکت، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
کلماتیک مرحله 479
باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، تکبیر، کتابی، کبریت، کتیرا، باکتری، کاربیت
کلماتیک مرحله 480
تمنا، زمان، ساتن، ماست، نماز، زمستان
کلماتیک مرحله 481
داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
کلماتیک مرحله 482
بدل، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، لوند، بلوند، گوبلن، بلندگو، گلوبند
کلماتیک مرحله 483
داوری، دیدار، دیوار، رادیو، روادید، رویداد
کلماتیک مرحله 484
شهود، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
کلماتیک مرحله 485
استاد، استان، سادات، اسناد، استناد، داستان
کلماتیک مرحله 486
سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، قیسی، مقوی، موسیقی
کلماتیک مرحله 487
بازی، زبان، زمین، زیان، مانی، نازی، نیاز، مبانی، مابین، میزان، آنزیم، میزبان
کلماتیک مرحله 488
بندر، برین، دبیر، نبرد، نوبر، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
کلماتیک مرحله 489
آنتیک، تبانی، کابین، کتابی، نیابت، کابینت
کلماتیک مرحله 490
بازرس، بیزار، سرباز، سیراب، بازرسی، سربازی
کلماتیک مرحله 491
افت، صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
کلماتیک مرحله 492
بادی، ایاب، ادیب، ادبی، دیبا، اداب، آباد، ابتدا، دیابت، ابیات، آبادی، ادبیات
کلماتیک مرحله 493
قایم، قامت، قاضی، قاتی، قیمت، قیام، قیامت، متقاضی
کلماتیک مرحله 494
درمان، مدارک، نامرد، کارمند
کلماتیک مرحله 495
باله، قبله، لقمه، بقال، قالب، قباله، مقابل، مقاله، ملاقه، مقابله، قابلمه
کلماتیک مرحله 496
جشن، رنج، جیر، شرط، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
کلماتیک مرحله 497
رانت، گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
کلماتیک مرحله 498
پشتی، پیاز، تایپ، زایش، زشتی، آشپز، آشتی، پشیز، پیتزا، تیزپا، آشپزی، پیشتاز
کلماتیک مرحله 499
دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، دیمی، مادی، اپیدمی، دمپایی
کلماتیک مرحله 500
جوان، رواج، نجار، واگن، آونگ، نجوا، انگور، جانور، جگوار، جنگاور
کلماتیک مرحله 501
پستو، پوست، توکل، سکوت، سلوک، کسوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
کلماتیک مرحله 502
روانی، گرانی، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
کلماتیک مرحله 503
حملات، صلوات، متحول، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
کلماتیک مرحله 504
استاد، سعادت، اعداد، تعداد، سادات، استدعا، استعداد
کلماتیک مرحله 505
ارزان، ارگان، بازار، آزگار، بازرگان، گازانبر
کلماتیک مرحله 506
درمان، نامرد، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
کلماتیک مرحله 507
سیگار، فارسی، سادگی، فریاد، افسردگی
کلماتیک مرحله 508
اسلام، اعلام، اعمال، سلامت، علامت، متعال، التماس، استعلام، استعمال
کلماتیک مرحله 509
راهزن، رهنما، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
کلماتیک مرحله 510
الهام، امیال، اهالی، ایهام، علامه، اعلامیه
کلماتیک مرحله 511
رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
کلماتیک مرحله 512
آوانس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
کلماتیک مرحله 513
اشرفی، تشریف، تفتیش، شرافت، تشریفات
کلماتیک مرحله 514
اسارت، اسرار، امارت، امرار، راستا، استمرار
کلماتیک مرحله 515
طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
کلماتیک مرحله 516
ترمیم، تیمار، ماموت، متورم، میترا، متواری، ماموریت
کلماتیک مرحله 517
آشنا، انشا، افشان، ناشتا، آتشفشان
کلماتیک مرحله 518
روباه، قواره، آبغوره، قورباغه
کلماتیک مرحله 519
اوایل، لوبیا، آلبالو، والیبال
کلماتیک مرحله 520
بهیار، ربایش، بیزار، شیرازه، شیربها، شهربازی
کلماتیک مرحله 521
اکسیر، سیراب، فریبا، کاسبی، کرباس، باریک، فابریک، بارفیکس
کلماتیک مرحله 522
ارکان، انکار، کرانه، کناره، ناکار، کارخانه
کلماتیک مرحله 523
امنیت، تمرین، روایت، مانتو، نیمرو، مانیتور
کلماتیک مرحله 524
اندوه، خوانا، ناخدا، نواده، آخوند، خانواده
کلماتیک مرحله 525
اشعه، عاشق، قانع، عشاق، نقاش، نقشه، عاشقانه
کلماتیک مرحله 526
رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فرود، درفش، فروش، فروند، شهروند، فروشنده
کلماتیک مرحله 527
درگاه، گردان، گردنه، هجران، هنجار، آهنگر، جهانگرد
کلماتیک مرحله 528
تدارک، تراکم، دکترا، کرامت، مختار، خدمتکار
کلماتیک مرحله 529
اجسام، اجناس، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
کلماتیک مرحله 530
بومی، سمنو، مبین، مونس، سینی، نسبی، منسوب، مینیبوس
کلماتیک مرحله 531
بنگاه، بنیان، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
کلماتیک مرحله 532
زیست، بازی، سبزی، ستیز، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
کلماتیک مرحله 533
خاتم، خادم، خدمت، ستاد، تماس، آدامس، استخدام
کلماتیک مرحله 534
آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، کارگشا، شکارگاه

مطالب مرتبط

7 نظر

 1. امیر

  سلام.
  نسخه ی جدید “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۰”
  (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۲٫ کم، نمک
  ۳٫ نخ، خون
  ۴٫ آهو، هوا

  ۷٫ زر، روز، زور
  ۸٫ مچ، چشم
  ۹٫ رگ، گرم، مرگ
  ۱۰٫ سن، سگ، سنگ
  ۱۱٫ آش، آتش
  ۱۲٫ رخ، سرخ، خرس
  ۱۳٫ شکم، تشک، تمشک
  ۱۴٫ سال، فال، سفال
  ۱۵٫ رنج، برج، برنج
  ۱۶٫ شهر، ریش، شیره، ریشه
  ۱۷٫ حرص، حریص، حصیر

  ۲۰٫ دکل، کلید
  ۲۱٫ رود، گور، دور، گردو
  ۲۲٫ آهن، نگاه، گناه، آهنگ
  ۲۳٫ دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد

  ۲۵٫ ساک، سکان، ساکن
  ۲۶٫ نی، نیک، عینک
  ۲۷٫ آبی، باز، بازی، زیبا
  ۲۸٫ رمز، رزم، مرز، ترمز

  ۳۰٫ یال، اصل، اصیل، اصلی
  ۳۱٫ یار، ریل، ریال
  ۳۲٫ چکه، کوه، کوچ، کوچه
  ۳۳٫ نیم، نمک، نمکی، کمین
  ۳۴٫ آیه، آهن، آهنی
  ۳۵٫ رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
  ۳۶٫ رخت، ترد، درخت، دختر

  ۳۸٫ جلو، جدل، جلد، جدول

  ۴۰٫ مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
  ۴۱٫ حفظ، حفاظ، حافظ
  ۴۲٫ ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش
  ۴۳٫ شاد، یاد، شادی، شیاد
  ۴۴٫ بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
  ۴۵٫ ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش
  ۴۶٫ خیر، میخ، مریخ، خمیر
  ۴۷٫ کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
  ۴۸٫ آدم، دام، دما، مداد

  ۵۰٫ ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
  ۵۱٫ کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش
  ۵۲٫ موم، نیم، یمن، مین، مینو، میمون
  ۵۳٫ منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
  ۵۴٫ بیل، زبل، زین، زنبیل
  ۵۵٫ امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نماد، دینام، میدان
  ۵۶٫ شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو
  ۵۷٫ توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان
  ۵۸٫ برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه
  ۵۹٫ تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار تانکر، کارتن
  ۶۰٫ ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس
  ۶۱٫ خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش
  ۶۲٫ دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند
  ۶۳٫ درنگ، گردن، کرگدن
  ۶۴٫ سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان
  ۶۵٫ لابی، باطل، طالبی
  ۶۶٫ بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته
  ۶۷٫ باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو
  ۶۸٫ پاک، پیک، کیان، پیکان
  ۶۹٫ اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب
  ۷۰٫ سمند، مدرس، مردن، سمندر
  ۷۱٫ جسم، سمج، سهم، مجسمه
  ۷۲٫ شورا، واشر، مشاور
  ۷۳٫ آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب
  ۷۴٫ سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت
  ۷۵٫ دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد
  ۷۶٫ خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره
  ۷۷٫ میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم
  ۷۸٫ تایر، گاری، گیرا، گیتار
  ۷۹٫ بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده
  ۸۰٫ دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش
  ۸۱٫ شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته
  ۸۲٫ تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت
  ۸۳٫ چاق، چاه، طاق، طاقچه
  ۸۴٫ تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
  ۸۵٫ اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
  ۸۶٫ پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه
  ۸۷٫ دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه
  ۸۸٫ جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون
  ۸۹٫ ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
  ۹۰٫ تماس، ماست، تمساح، مساحت
  ۹۱٫ تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج
  ۹۲٫ مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
  ۹۳٫ چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
  ۹۴٫ ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان
  ۹۵٫ اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست
  ۹۶٫ شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
  ۹۷٫ تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
  ۹۸٫ پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور
  ۹۹٫ صدا، قصد، قاصد، قاصدک
  ۱۰۰٫ پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
  ۱۰۱٫ اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی
  ۱۰۲٫ شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
  ۱۰۳٫ تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
  ۱۰۴٫ گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور
  ۱۰۵٫ پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول
  ۱۰۶٫ آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم
  ۱۰۷٫ برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت
  ۱۰۸٫ جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر
  ۱۰۹٫ باغ، چاه، بچه، باغچه
  ۱۱۰٫ اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
  ۱۱۱٫ آزاد، زیاد، ایزد، آزادی
  ۱۱۲٫ جشن، جنگ، گنج، گنجشک

  ۱۱۴٫ رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ
  ۱۱۵٫ شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن
  ۱۱۶٫ ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
  ۱۱۷٫ رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران

  ۱۱۹٫ راسو، رسوا، سوار، روستا
  ۱۲۰٫ امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام
  ۱۲۱٫ پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو

  ۱۲۳٫ سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود
  ۱۲۴٫ آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
  ۱۲۵٫ شرم، شمش، میش، شمشیر
  ۱۲۶٫ چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
  ۱۲۷٫ قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان
  ۱۲۸٫ متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو
  ۱۲۹٫ الک، تشک، تاک، شال، کال، لاک، تلاش، شکلات
  ۱۳۰٫ ریگ، گیس، یار، سیر، یاس، اسیر، سیار، گاری، گیرا، سیگار
  ۱۳۱٫ نیش، ناشی، نشاط، شیطان
  ۱۳۲٫ برادر، دربار، بردار
  ۱۳۳٫ گاو، گدا، گلو، گود، لگد، آلو، الگو، گودال
  ۱۳۴٫ شاه، شنا، آهن، آیه، نیش، شانه، ناشی، شاهین
  ۱۳۵٫ ابری، بیات، تایر، باتری
  ۱۳۶٫ شورا، لواش، واشر، شلوار
  ۱۳۷٫ عادت، عادل، تعادل، عدالت
  ۱۳۸٫ اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
  ۱۳۹٫ پرز، روز، ارز، راز، پارو، پروا، آرزو، پرواز
  ۱۴۰٫ تاپ، پتو، توپ، قوت، وقت، پاتوق
  ۱۴۱٫ ایده، دانه، دایه، دنیا، نهاد، هادی، ناهید، آینده
  ۱۴۲٫ کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
  ۱۴۳٫ خنگ، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
  ۱۴۴٫ خشت، شخص، شیخ، شخصی، تشخیص، شخصیت
  ۱۴۵٫ لنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، سلطنت
  ۱۴۶٫ علم، ملت، عمل، علت، املت، عالم، عامل، علامت
  ۱۴۷٫ عکس، سرو، سکو، کور، عروس، عروسک
  ۱۴۸٫ بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بلیت، غیبت، تبلیغ
  ۱۴۹٫ درک، دره، رشد، شکر، شهد، کره، شهرک، درشکه
  ۱۵۰٫ تلخ، تلف، لخت، ختم، مفت، ملخ، تخلف، مختلف
  ۱۵۱٫ ببر، چرب، چسب، برس، سرب، برچسب
  ۱۵۲٫ جاری، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
  ۱۵۳٫ اهل، عقل، قله، عاقل، قلعه، علاقه
  ۱۵۴٫ شیار، گاری، گیرا، گرایش
  ۱۵۵٫ پست، پیچ، چیپس، پستچی
  ۱۵۶٫ تار، تیر، ترش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
  ۱۵۷٫ سیم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
  ۱۵۸٫ آبی، خبر، خار، آخر، خیر، ابر، بخار، خراب، خیار، بخاری
  ۱۵۹٫ امین، سیما، مینا، ایمن، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
  ۱۶۰٫ راست، تراس، ساخت، آخرت، خسارت، استخر
  ۱۶۱٫ اسیر، افسر، سیار، سفیر، فارس، فارسی
  ۱۶۲٫ آذر، رخش، شاخ، خار، خراش، آذرخش
  ۱۶۳٫ درام، مادر، مدار، مراد، مربا، مرداب

  ۱۶۷٫ اسب، وبا، باک، سبک، ساک، سکو، بوس، کاسب، واکس، کابوس
  ۱۶۸٫ آزار، بارز، بازار، ابزار
  ۱۶۹٫ گاز، یال، لیگ، لیز، زگیل، ازگیل
  ۱۷۰٫ فوت، نفت، نوع، نفع، تنوع، عفونت
  ۱۷۱٫ بنا، ناب، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
  ۱۷۲٫ تنگ، شنا، آتش، انگشت
  ۱۷۳٫ امت، اتم، مات، مته، ماه، همت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
  ۱۷۴٫ سنت، سیب، بیت، نسبت، بیست، تنیس، سنتی، بستنی
  ۱۷۵٫ رواج، جوان، نجار، روان، وراج، آرنج، جارو، جانور
  ۱۷۶٫ بچه، بره، چتر، چرب، چرت، تره، رتبه، تربچه
  ۱۷۷٫ خزه، دهن، هند، خنده، زنده، خزنده
  ۱۷۸٫ جاری، اجیر، جراح، حراج، رایج، حاجی، جراحی، حراجی

  ۱۸۰٫ ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
  ۱۸۱٫ آهن، پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
  ۱۸۲٫ پلک، پلو، پوک، پول، پولک، کیلو، وکیل، پولکی
  ۱۸۳٫ فال، لال، فلفل، فلافل
  ۱۸۴٫ پدر، پند، پهن، دره، هنر، رهن، پرده، رنده، نرده، پرنده

  ۱۸۶٫ ناو، ایل، آلو، وان، یال، وال، لیوان، وانیل
  ۱۸۷٫ دین، صید، صندل، صندلی
  ۱۸۸٫ روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
  ۱۸۹٫ الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، بالکن

  ۱۹۱٫ افت، صاف، صدا، صدف، صفت، تصادف
  ۱۹۲٫ امور، راسو، رسوا، سرما، سمور، سماور
  ۱۹۳٫ رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، نرگس، سرهنگ، گرسنه
  ۱۹۴٫ ارز، اسب، راز، زبر، ساز، سبز، سرب، سراب، بازرس، سرباز
  ۱۹۵٫ اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، اصلاح

  ۱۹۷٫ تراس، راست، راسته، ستاره
  ۱۹۸٫ قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قزوین
  ۱۹۹٫ عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
  ۲۰۰٫ دنیا، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
  ۲۰۱٫ گدا، رشد، شاد، گرد، ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
  ۲۰۲٫ شهر، شور، روش، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور
  ۲۰۳٫ هوا، آهو، اهلی، لایه، هالو، ویلا، الویه، هیولا
  ۲۰۴٫ ترم، تور، متر، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
  ۲۰۵٫ پیر، پری، پنیر، پیرو، نیرو، پروین
  ۲۰۶٫ قالب، قالی، قلاب، لابی، قلابی، بقالی
  ۲۰۷٫ بره، ریه، غرب، غیب، غریب، غریبه
  ۲۰۸٫ خرس، خار، سرخ، آخر، خاور، خروس، سوار، سوراخ
  ۲۰۹٫ ترس، سنت، سوت، نور، ترسو، تنور، ستون، سنتور
  ۲۱۰٫ اصل، اهل، صاف، فصل، فال، فاصله
  ۲۱۱٫ وفا، فوت، اتو، آفت، افق، وقت، توقف، وفات، تقوا، توافق
  ۲۱۲٫ کاخ، خوک، کار، کور، خاک، خوراک
  ۲۱۳٫ موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون، آمازون
  ۲۱۴٫ الک، اهل، کال، کاه، گله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
  ۲۱۵٫ تراز، آرزو، ترازو، وزارت
  ۲۱۶٫ گاو، گوی، گونی، واگن، یوگا، گونیا
  ۲۱۷٫ بشر، ریش، شیب، شرم، مربی، امیر، شراب، شیار، مربا، بیمار، مباشر، ابریشم
  ۲۱۸٫ شیر، ریش، نشر، نیش، شیرین، شیرینی
  ۲۱۹٫ آجر، جان، کاج، کار، رنج، آرنج، نجار، کنار، نارنج، نارنجک
  ۲۲۰٫ شتر، ترش، شرم، ترم، متر، مشت، مرغ، شترمرغ
  ۲۲۱٫ بال، فال، وال، لبو، وفا، بوفالو
  ۲۲۲٫ باد، کبک، کبد، کند، اندک، بانک، دکان، بادکنک
  ۲۲۳٫ شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، عمه، مشوق، موقع، معشوق، معشوقه
  ۲۲۴٫ پاپ، پیپ، پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
  ۲۲۵٫ فنا، نفس، جنس، جان، ناف، نجس، اسفنج، اسفناج
  ۲۲۶٫ ترس، درس، دست، دیر، سرد، درست، رسید، سیرت، تدریس، تردستی
  ۲۲۷٫ جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
  ۲۲۸٫ تخیل، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، لیاقت، خلاقیت
  ۲۲۹٫ بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، خفاش، خشاب، شفابخش
  ۲۳۰٫ تیم، میت، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
  ۲۳۱٫ آفت، بته، بها، تباه، تابه، بافت، آفتاب، آفتابه
  ۲۳۲٫ نوع، نوک، تنبک، تنوع، نوبت، عنکبوت
  ۲۳۳٫ ورزش، زیور، روزی، پیرو، پوزش، وزیر، پیروز، پرویز، شیپور، زیرپوش
  ۲۳۴٫ آلو، بلا، لال، لولا، بلال، آلبالو
  ۲۳۵٫ پله، هلو، لپه، هوا، پناه، پهلو، لانه، پونه، ناله، نهال، نوپا، هالو، هاون، پالون، پهلوان
  ۲۳۶٫ لگن، یال، ریل، رنگ، انگل، ریال، گاری، گران، لنگر، گلنار، گریان، نارگیل
  ۲۳۷٫ مرغ، غیب، غرب، یار، مار، باغ، مغرب، مربی، مربا، غبار، بیمار، مرغابی
  ۲۳۸٫ چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
  ۲۳۹٫ ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
  ۲۴۰٫ ابر، برگ، ناب، یار، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
  ۲۴۱٫ تنگ، گوی، نیت، گونی، گیتی، گیوتین
  ۲۴۲٫ لنت، بیل، بال، یال، بلیت، بیات، تنبل، لابی، نبات، تبانی، لاتین، لبنیات
  ۲۴۳٫ پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، پرچم، پیام، مارپیچ
  ۲۴۴٫ برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
  ۲۴۵٫ اسم، ماه، هما، یاس، سایه، سهام، سیاه، سیما، ماهی، مهیا، سهمیه، همسایه
  ۲۴۶٫ سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسمن، سیمین، یاسمین
  ۲۴۷٫ تاس، سنت، آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، تناسب، آبستن، باستان
  ۲۴۸٫ حمل، محل، ملت، املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، مالت، حملات، احتمال
  ۲۴۹٫ اخم، خام، زخم، مزه، میخ، میز، خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
  ۲۵۰٫ دین، دیه، دیو، دنیا، دهان، نوید، ایده، آینده، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
  ۲۵۱٫ جسم، جام، جان، جسد، جنس، نجس، داس، دنج، جامد، دامن، سنجد، مسجد، نماد، سمند، دماسنج
  ۲۵۲٫ موازی، میرزا، واریز، امروزی
  ۲۵۳٫ عیب، عصا، نصب، عناب، عصبی، عاصی، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
  ۲۵۴٫ پدر، پند، رود، نور، پودر، پرده، دوره، رنده، روده، نرده، پوره، پونه، پرنده، وردنه، پرونده
  ۲۵۵٫ سطر، وسط، هوس، راه، راسو، رسوا، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
  ۲۵۶٫ متر، مدل، مرد، دریل، دلیر، دیلم، رتیل، ریمل، لیتر، مدیر، مرید، تردمیل
  ۲۵۷٫ تند، سبد، سند، دست، نبات، نسبت، تناسب، دبستان
  ۲۵۸٫ برکت، برکه، بهار، تابه، تباه، تبرک، راکت، رتبه، رکاب، کارت، کتاب، ترکه، کهربا، هکتار، تبهکار
  ۲۵۹٫ مرغ، نرم، رمان، انار، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
  ۲۶۰٫ مفت، مات، رسم، سفر، تراس، راست، ماست، تماس، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
  ۲۶۱٫ ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
  ۲۶۲٫ سیل، کال، کسل، یاس، استیل، اسکلت، کلاس، ساکت، ایست، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
  ۲۶۳٫ یال، اشک، تشک، شال، شکل، شیک، کیش، تلاش، شاکی، شلیک، کشتی، آشتی، شکایت، شیلات، شکلاتی
  ۲۶۴٫ ریگ، سیر، گره، گیس، اسیر، سایه، سیاه، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گاری، سیاره، سیگار، سیاهرگ
  ۲۶۵٫ خدا، کاخ، خاک، اردک، اردو، خاور، دارو، داور، کاور، کادو، خوراک، خودکار
  ۲۶۶٫ آخر، شتر، پخش، تاپ، شاخ، خشت، رخت، خار، ترش، تراش، آخرت، خراش، ارتش، پرخاش، خارپشت
  ۲۶۷٫ تیم، ستم، سطل، سیل، سیم، مست، ملت، ملی، لمس، تسلط، طلسم، لیست، مسلط، تسلیم، مستطیل
  ۲۶۸٫ اسم، سال، نام، مسن، نسل، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
  ۲۶۹٫ قامت، توقف، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، موافق، موافقت
  ۲۷۰٫ رشد، خوش، خیر، دوش، دیو، شوخ، شور، خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
  ۲۷۱٫ ببر، ابر، یار، رباب، برابر، بربری، باربری، برابری
  ۲۷۲٫ گاز، بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، بیزار، بازیگر
  ۲۷۳٫ بید، ادب، باد، بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
  ۲۷۴٫ چاک، چکه، چمن، کما، نمک، چکمه، کمان، مکان، نامه، کمانچه
  ۲۷۵٫ وام، مار، اسم، رسم، سمور، سرما، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
  ۲۷۶٫ پلک، تپل، پتک، پاک، پاکت، پلاک، تلاش، کاشت، شکلات، لاکپشت
  ۲۷۷٫ جگر، گاو، گدا، گور، دارو، جارو، جادو، گارد، داور، رواج، گردو، جادوگر
  ۲۷۸٫ چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
  ۲۷۹٫ شوخ، لوح، خوش، حال، وال، خال، شاخ، حلوا، لواش، خوشحال
  ۲۸۰٫ جنگ، رنج، رنگ، جان، جوان، آرنج، جانور، نجار، انگور، جنگاور
  ۲۸۱٫ جیب، زین، لجن، لنج، لیز، نجیب، زنبیل، زنجبیل
  ۲۸۲٫ امر، کلم، کمر، ملک، کرم، رمال، کالا، کامل، کلام، کمال، مالک، مکار، آرام، آمار، کارامل
  ۲۸۳٫ دنگ، دیگ، دین، گند، گوی، گونه، گونی، گیوه، نوید، گوینده
  ۲۸۴٫ قتل، قاب، قلب، آقا، اتاق، بقال، تقلب، قالب، قلاب، قاتل، تالاب، باتلاق
  ۲۸۵٫ بارز، بهار، ماهر، مربا، مزار، مهار، مبارز، مبارزه
  ۲۸۶٫ بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
  ۲۸۷٫ جدا، زود، زوج، جواز، جادو، آواز، آزاد، ازدواج
  ۲۸۸٫ ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، پسر، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
  ۲۸۹٫ فال، هدف، هلو، وفا، آهو، آلو، هالو، آلوده، فولاد، فالوده
  ۲۹۰٫ اره، رهن، صرع، عصا، عصر، هنر، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
  ۲۹۱٫ همت، تیم، مته، بته، ماه، مات، بیات، بیمه، تابه، تباه، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی
  ۲۹۲٫ دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، سوگند، گوسفند
  ۲۹۳٫ نیم، شوم، منش، موش، میش، نیش، نوه، هوش، شیوه، شیون، منشی، میهن، میوه، مینو، شومینه
  ۲۹۴٫ ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
  ۲۹۵٫ کور، کود، کدو، باد، باک، آرد، ابرو، دارو، کبود، رکاب، کادو، باور، داور، بارکد، دارکوب
  ۲۹۶٫ نما، قرن، رقم، قهر، رمق، مهر، قران، قاره، نمره، قرمه، قمار، مناره، نقره، منقار، قهرمان
  ۲۹۷٫ رزم، رسم، رمز، ریز، نرم، نسیم، مسیر، زمین، زرین، رسمی، رزمی، سرزمین
  ۲۹۸٫ ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
  ۲۹۹٫ تار، تاس، سنت، ترس، راکت، تانک، ساکت، سکان، ساکن، کارت، کتان، تانکر، کارتن، کنسرت، ترسناک
  ۳۰۰٫ باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، کبریت، کتیرا، باکتری
  ۳۰۱٫ سهم، ریه، مهر، یار، راه، اسیر، سایه، سهام، سیاه، ماهر، مسیر، هراس، همسر، سیاره، سرمایه
  ۳۰۲٫ داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
  ۳۰۳٫ دین، مزد، ناز، میز، امید، ایمن، دامن، زمان، زیان، یزدان، نامزد، میزان، میدان، دینام، نامزدی
  ۳۰۴٫ دیدار، دیوار، رادیو، رویداد
  ۳۰۵٫ اخم، خام، ملخ، خال، رمال، خمار، خرما، خاور، اخمو، خرمالو
  ۳۰۶٫ داس، سند، ندا، تند، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان
  ۳۰۷٫ صاف، صفر، نفر، فنا، فنر، ناف، نصف، صفرا، صراف، انار، انصاف، انصراف
  ۳۰۸٫ بال، آبی، قاب، قلب، لقب، یال، بیل، بلا، قالی، قلاب، لایق، قالب، بقالی، قلابی، باقالی
  ۳۰۹٫ شنا، نیش، آیین، پایین، نیایش، پیشانی
  ۳۱۰٫ بنا، نیک، تاک، باک، بانک، نبات، بیان، بینا، تانک، تنبک، کتاب، یکتا، آنتیک، کابین، کابینت
  ۳۱۱٫ شمع، دعا، شاد، ندا، آدم، مانع، معدن، دشمن، دانش، دامن، دشنام، شمعدان
  ۳۱۲٫ صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
  ۳۱۳٫ زهر، روز، زره، روزه، زیره، فوری، وزیر، فیروزه
  ۳۱۴٫ چرخ، چرب، خبر، نرخ، چربی، خبرچین
  ۳۱۵٫ کفن، کنه، ناف، نفس، سکه، آهن، آهک، ساکن، سکان، کافه، کاسه، نسکافه
  ۳۱۶٫ قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قالب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه
  ۳۱۸٫ گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
  ۳۱۹٫ مرد، بدن، کمر، بند، کمد، نمک، کرم، بندر، مدرک، مرکب، مدرن، نبرد، منبر، کربن، کمربند
  ۳۲۰٫ دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، مادی، دمپایی
  ۳۲۱٫ وال، لبو، لیز، بیل، باز، بازو، زالو، زیبا، بازی، لوزی، آویز، ویزا، ویلا، لوبیا، زولبیا
  ۳۲۲٫ پول، لوس، سوپ، پلک، پلو، پوک، تپل، پتک، پتو، توپ، سوت، پوست، پولک، توکل، سکوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
  ۳۲۳٫ جان، نجس، جنس، کاج، ساکن، سکان، سنجاق، سنجاقک
  ۳۲۴٫ فوت، وفا، تاول، سفال، سوال، فلوت، وفات، فوتسال
  ۳۲۵٫ گاو، موش، گام، میش، گوش، شیوا، گوشی، یوگا، میگو، گویش، یواش، گاومیش
  ۳۲۶٫ یاس، تاپ، پاس، پست، تاس، سال، پیت، سیل، ایست، پالت، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاستیل
  ۳۲۷٫ یاد، چای، دیر، دین، چادر، چنار، دنیا، درنا، دریا، نادر، دینار، دارچین
  ۳۲۸٫ زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، نوه، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، وزنه، زنگوله
  ۳۲۹٫ جان، جنس، نفس، نان، ناف، اسفنج، فنجان، فسنجان
  ۳۳۰٫ باغ، زاغ، غاز، ابله، زاغه، غزال، بالغ، زغال، زباله، بزغاله
  ۳۳۱٫ تکه، کار، کره، تره، تار، کاه، ترکه، راکت، کاتر، کارت، هکتار، کاراته
  ۳۳۲٫ اشک، کشک، کاه، شاه، شنا، کنه، شانه، شکاک، کاهش، آکنه، اشکنه، کهکشان
  ۳۳۳٫ تاجر، اهرم، هجرت، همتا، ماهر، هاجر، ترجم، اجرت، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
  ۳۳۴٫ عمر، ترش، شرم، شعر، شمع، آتش، مشت، ارتش، شاعر، شعار، عمارت، معاشرت
  ۳۳۵٫ داغ، راه، دوغ، غده، غار، دروغ، روده، غوره، دارو، داروغه
  ۳۳۶٫ ماه، بره، مهر، نام، نرم، هنر، انبر، بهمن، رمان، مربا، نامه، نمره، انبه، بهار، مناره، برهان، برنامه، مهربان
  ۳۳۷٫ آلو، لبو، مبل، لیمو، مایو، ویلا، لوبیا، آلبوم، آبلیمو، موبایل
  ۳۳۸٫ آبی، بچه، هیچ، چاه، چای، بازی، زیبا، بازیچه
  ۳۳۹٫ ادب، بدن، باد، باز، بند، ناز، ندا، باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
  ۳۴۰٫ ساک، سمی، یاس، اسم، سیم، اسکی، سویا، ماسک، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو
  ۳۴۱٫ تیرک، تایر، کارت، کافی، کفتر، یکتا، کفتار، تاریک، کتیرا، ترافیک
  ۳۴۲٫ تشک، شکر، آتش، اشک، تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
  ۳۴۳٫ اخم، خام، رام، رها، مهر، اره، پره، پاره، خامه، خرما، خمار، خمپاره
  ۳۴۴٫ تاس، ساز، سنت، متن، ناز، سمت، متن، تماس، زمان، ماست، نماز، زمستان
  ۳۴۵٫ اسب، بها، ساق، سهم، قسم، قاب، ماه، ساقه، سماق، سهام، سابقه، مسابقه
  ۳۴۶٫ بدل، گلو، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، بلندگو، گلوبند
  ۳۴۷٫ کار، درک، فکر، کفر، آرد، اردک، دارا، کافر، فردا، فداکار
  ۳۴۸٫ دیه، زود، شهد، دوش، هوش، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
  ۳۴۹٫ کار، خاک، خرس، رخت، سرخ، کاخ، سخت، کاست، ساکت، راکت، سرخک، کارت، استخر، خسارت، خاکستر
  ۳۵۰٫ سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، مقوی، موسیقی
  ۳۵۱٫ باج، قاب، جان، بقا، جنب، اجاق، آبان، نقاب، جناب، باجناق
  ۳۵۲٫ بدن، بند، بید، دور، دیو، رود، دین، نور، بندر، دبیر، نبرد، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
  ۳۵۳٫ ارز، روز، راز، زرد، زود، هوا، آهو، دره، اردو، داور، دوره، روزه، آرزو، آزرده، دروازه
  ۳۵۴٫ اسب، ابر، بار، راز، رای، ریز، ساز، یاس، سبز، سرب، سیب، سیر، بازی، سبزی، آسیب، اسیر، بازرس، بیزار، سرباز، بازرسی، سربازی
  ۳۵۵٫ روی، ریگ، گلو، ریل، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول
  ۳۵۶٫ آبی، بید، ادب، باد، یاد، بیات، ادیب، ادبی، دیبا، آداب، آباد، ابتدا، دیابت، آبادی، ادبیات
  ۳۵۷٫ باک، اتو، تنبک، بانک، بانو، تانک، توان، کتاب، نبات، نوبت، وانت، تنباکو
  ۳۵۸٫ آدم، درک، کمد، نام، کمر، نمک، اردک، دامن، دکان، کمان، مادر، مدرک، مدرن، نادر، مکار، درمان، نامرد، کارمند
  ۳۵۹٫ سبب، آبی، اسب، سیب، یاس، بابا، آسیا، آسیب، اسباب، آسیاب
  ۳۶۰٫ جشن، رنج، جیر، شرط، ریش، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
  ۳۶۱٫ ریش، پرش، پشت، پیر، تپش، ترش، تیر، شتر، پری، پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
  ۳۶۲٫ پشت، تاپ، تپش، تیز، زشت، زیپ، آتش، پشتی، پیاز، زشتی، آشپز، آشتی، آشپزی، پیتزا، پیشتاز
  ۳۶۳٫ رای، ریا، ریگ، کار، یار، کیف، فکری، کافر، گاری، کافی، کفگیر، گرافیک
  ۳۶۴٫ زین، میز، ناز، نام، ایمن، بینا، بازی، زمان، زبان، زمین، زیان، نیاز، میزان، آنزیم، میزبان
  ۳۶۵٫ رقم، شعر، عشق، مرغ، مشق، عمر، عمق، غرق، مشرق، مرغعشق
  ۳۶۶٫ رنگ، کور، گور، گاو، نور، روان، گران، نوکر، نوار، انگور، کوران، گورکن
  ۳۶۷٫ یاد، ادب، باد، بید، دزد، ادبی، ایزد، زیاد، زیبا، بازی، دزدی، بازدید
  ۳۶۸٫ ستم، تاس، سال، لمس، مست، ملت، املت، تماس، سالم، سلام، ماست، اسلام، الماس، سلامت، التماس
  ۳۶۹٫ اسم، سیر، کرم، مار، یاس، اسکی، اسیر، امیر، رسمی، ریسک، سرما، سیرک، کرسی، اکسیر، سرامیک
  ۳۷۰٫ خاک، کیش، خشک، شاخ، کاخ، شیخ، شکر، خراش، خیار، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، خاکشیر
  ۳۷۱٫ هوس، گاو، آهو، سال، گله، لوس، گلو، هلو، سوال، هالو، الگو، گوساله
  ۳۷۲٫ کلک، سکه، کال، کله، کاسه، کاکل، کلاس، کلاه، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
  ۳۷۳٫ کره، بره، کار، دره، برده، برکه، رکاب، بهار، کهربا، براده، باکره، بدهکار
  ۳۷۴٫ چدن، خون، دین، چین، دیو، نخود، خونی، نوید، نخودی، نخودچی
  ۳۷۵٫ امن، نما، نیم، مین، مینا، نماز، میان، زمان، امین، ایمان، میزان، زایمان
  ۳۷۶٫ اره، رها، نوه، آهو، هنر، پاره، پارو، پناه، پوره، پونه، روان، هاون، روانه، پهناور، پروانه
  ۳۷۷٫ امر، حنا، حرم، نرم، مار، حرام، حمام، رمان، مرام، محرم، مراحم، نامحرم
  ۳۷۸٫ دقت، صدا، قصد، آقا، قاصد، اتاق، صداقت، اقتصاد
  ۳۷۹٫ پند، دیگ، دیو، گوی، گود، گونی، نوید، پوند، پیوند، دوپینگ
  ۳۸۰٫ امت، قوا، قوم، وام، وقت، تمام، قامت، مقام، مقوا، مقاوم، ماموت، مقاومت
  ۳۸۱٫ اتم، جسم، تاج، جام، ترس، جرم، ستم، تاجر، تجسم، تماس، رستم، ماست، سماجت، جسارت، مستاجر
  ۳۸۲٫ شال، هلو، شاه، آیه، هوش، اهلی، شاهی، شیوا، لاشه، لواش، ویلا، شیوه، الویه، هیولا، شوالیه
  ۳۸۳٫ مادر، دوام، روان، رمان، مواد، نوار، درمان، دوران، نامرد، نمودار
  ۳۸۴٫ پشم، پلو، پول، شال، شام، موش، وام، شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
  ۳۸۵٫ لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، لغات، غارت، پرتغال
  ۳۸۶٫ ابر، اسب، سیب، سرب، یاری، ابری، اسیر، سراب، سیار، آسیب، سیراب، سیرابی
  ۳۸۷٫ درز، زرد، روز، ارز، آرد، راز، زود، وال، دلار، دراز، زالو، لودر، آرزو، دلاور، زردالو
  ۳۸۸٫ ستم، سمی، قسم، سیم، مست، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم
  ۳۸۹٫ آهو، باغ، غرب، بره، غار، ابرو، بهار، غبار، غروب، غوره، روباه، آبغوره
  ۳۹۰٫ تیز، نیت، وزن، زینت، تزیین، زیتون، ویزیت، زیتونی
  ۳۹۱٫ فکر، کتف، کفر، وفا، فوت، راکت، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
  ۳۹۲٫ اتو، آفت، فال، بال، فوت، لبو، بافت، تاول، فلوت، وفات، تابلو، فوتبال
  ۳۹۳٫ پاس، پوچ، چاپ، چال، سوپ، وال، لوس، سوال، چپاول، چاپلوس
  ۳۹۴٫ رها، آهن، پهن، ران، آیه، پیر، هنر، یار، ریه، پاره، پایه، پناه، پنیر، پینه، پیراهن
  ۳۹۵٫ بال، ابر، الک، بار، ربط، طبل، طلا، طلب، کال، لاک، باطل، رابط، رکاب، کابل، طلبکار
  ۳۹۶٫ بوم، بوق، قلب، نقل، قلم، مبل، قول، قوم، لقب، قبول، منقل، بوقلمون
  ۳۹۷٫ چای، داس، دیس، سند، سود، اسید، دنیا، سواد، سونا، سویا، دیوان، ساندویچ
  ۳۹۸٫ دیس، دین، سود، دیه، سند، یهود، نسیه، نوید، سینه، نویسنده
  ۳۹۹٫ ترش، تور، تیر، روش، ریش، ریل، شتر، شرم، موش، شوت، مشت، شور، ترشی، رتیل، ریمل، لیتر، مترو، لیمو، مشورت، مشتری، لیموترش
  ۴۰۰٫ نوه، هوا، آهن، دانه، دهان، نهاد، هاون، اندوه، دهانه، هندوانه
  ۴۰۱٫ پلک، پلو، پوک، پول، روش، شکر، کشو، کور، شکل، شور، شوک، پزشک، پوزش، لرزش، روکش، زرشک، کشور، کولر، پوشک، ورزش، زرشکپلو
  ۴۰۲٫ آوا، ماه، هوا، آهو، آیه، پایه، ماهی، پویا، میوه، پیام، مایو، هواپیما
  ۴۰۳٫ اتو، تاک، تند، دوک، کدو، کود، نوک، توان، دکان، کادو، کندو، وانت، تانک، کودتا، تکواندو
  ۴۰۴٫ آلو، بیل، اتم، مات، مبل، ملت، بوم، بلیت، تاول، لیمو، مایو، تابلو، لوبیا، ولایت، آلبوم، آبلیمو، موبایل، اتومبیل
  ۴۰۵٫ دین، بدل، بدن، بند، چرب، بیل، دیر، بلند، بندر، چربی، دبیر، دلبر، دلیر، نبرد، بلدرچین
  ۴۰۶٫ تار، تاک، ترک، توت، تور، کار، کور، راکت، کاور، ترور، تکاور، تکرار، تورات، راکتور، تراکتور
  ۴۰۷٫ کاه، اشک، شکر، شهر، کره، کار، گره، شهرک، شکار، کاهش، آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، شکارگاه
  ۴۰۸٫ چاک، چوب، چال، کوچ، کچل، لبو، کابل، بابک، بلوچ، بلوک، چابک، چلوکباب
  ۴۰۹٫ نور، گاو، رنگ، گور، ریا، ریگ، رویا، گاری، گران، گونی، نیرو، آونگ، ویار، یاور، یوگا، روانی، انگور، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
  ۴۱۰٫ زره، رنگ، گرز، ریز، ریگ، ریه، زنگ، سیر، گره، سنگ، زهر، زرین، زرنگ، گریه، نرگس، سینه، نسیه، گیره، نیزه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه
  ۴۱۱٫ ملت، تیم، تور، کمر، ریل، کلم، مترو، موکت، وکیل، تورم، کولر، رتیل، کویر، ریمل، کریم، متروک، تکمیل، کیلومتر
  ۴۱۲٫ تنه، پهن، پتو، تاپ، تپه، توپ، خون، آهن، پناه، پونه، تنها، خانه، وانت، خاتون، توپخانه
  ۴۱۳٫ تاس، سال، سبک، ساک، کسب، ساکت، کابل، کاسب، کاست، کباب، کتاب، کلاس، لباس، اسکلت، بسکتبال
  ۴۱۴٫ ابر، ادب، آرد، چای، چرب، آباد، آچار، آریا، چادر، دبیر، دریا، دیار، بیدار، آبدار، آبدارچی
  ۴۱۵٫ دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، فردا، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد و واژه ی “فردا” تکراری است. بار اول که این واژه را وارد کردیم، برای بار دوم و گذر به سایر مراحل، تنها با فشردن ۴ باره ی راهنما و کسر ۲۰۰ سکه امکان پذیر است.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۴۱۶٫ خوش، روش، شوخ، ریش، شاخ، شیخ، یار، شور، خیر، خیار، خاور، خراش، راوی، رویا، شرور، شوخی، شورا، شیار، شیوا، واشر، ویار، یاور، یواش، خیارشور
  ۴۱۷٫ امان، انار، دانا، دکان، رمان، کمان، مکار، مادر، نادر، نماد، آرام، آمار، اندام، درمان، آرمان، مدارا، کاردان، کارمند، نامدار، کارامد، کماندار
  ۴۱۸٫ شنا، شام، رمز، زرد، شاد، ارزش، ارشد، دانش، دراز، دشمن، رانش، رمان، زمان، مادر، نماز، نماد، درمان، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
  ۴۱۹٫ مشت، میش، پخش، پشم، تپش، خشت، خشم، دشت، شدت، شیخ، مدت، میخ، پشتی، خدمت، پیشخدمت
  ۴۲۰٫ عسل، علم، عمل، لمس، ساعت، سالم، تماس، سلام، الماس، اسلام، سلامت، علامت، التماس، استعلام، استعمال
  ۴۲۱٫ گره، شهر، شاه، گوش، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، واشر، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
  ۴۲۲٫ عمه، آیه، ماه، لایه، مالی، ماهی، مایل، میله، اهلی، عالی، الهام، اعلامیه
  ۴۲۳٫ امید، دامن، دنیا، شیاد، معنی، عادی، مایع، معدن، معین، منشی، ماشین، میدان، نمایش، دشنام، شمعدانی
  ۴۲۴٫ ساق، سقا، قوی، قوس، وان، سویا، آسیا، ساقی، سونا، ایوان، ناقوس، اقیانوس
  ۴۲۵٫ ابر، چاه، بچه، چرب، راز، ارز، زبر، بارز، بهار، چاره، آچار، ابزار، ارابه، بازار، بازارچه
  ۴۲۶٫ تار، تاس، ترس، ستم، آستر، تراس، تماس، سرما، آرام، آمار، ماست، اسارت، امارت، راستا، استمرار
  ۴۲۷٫ نامجو، جانور، درمان، دوران، مرجان، وجدان، نامرد، نمودار، ارجمند، جوانمرد
  ۴۲۸٫ تیر، متر، تیم، ریا، تور، امور، امیر، تایر، تمام، مترو، مرام، مریم، ویار، رویا، روایت، ترمیم، تیمار، ماموت، میترا، متواری، ماموریت
  ۴۲۹٫ انگور، روانی، واگیر، یگانه، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه
  ۴۳۰٫ باغ، برق، بوق، غار، غرب، قاب، قبر، قهر، ورق، ابرو، براق، بهار، غبار، غروب، قاره، روباه، آبغوره، قورباغه
  ۴۳۱٫ کره، کهن، کمر، کاه، نمک، ماه، نرم، هنر، امان، انار، مکان، کمان، نامه، مکار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه
  ۴۳۲٫ شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرابه، شیربها، شهربازی
  ۴۳۳٫ دره، زور، بچه، بره، چرب، دور، زرد، درو، چوب، دوره، روزه، روده، برده، بهروز، زردچوبه
  ۴۳۴٫ کهن، هنر، خاک، خان، خنک، کاخ، نرخ، انار، خانه، انکار، ناکار، کارخانه
  ۴۳۵٫ پاک، پست، پیک، سیل، تپل، اسکی، ایست، پاکت، پلاک، پلیس، اسکلت، تاکسی، کلیسا، لاستیک، پلاستیک
  ۴۳۶٫ خدا، آهو، خان، ندا، خون، هوا، آهن، خنده، دانا، نخود، دانه، اندوه، ناخدا، آخوند، خانواده
  ۴۳۷٫ قرن، ریه، قطر، قیر، هنر، قهر، قطره، نقطه، نقره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
  ۴۳۸٫ دفن، شرف، هدف، شهر، فرش، فنر، روشن، رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فروش، وردنه، شهروند، فروشنده
  ۴۳۹٫ ادب، بند، داس، دیس، سبد، سیب، یاس، اسید، ایزد، بازی، باند، بینا، دنیا، زبان، زیاد، سبزی، نیاز، آسیب، یزدان، بنیاد، بدنسازی
  ۴۴۰٫ کمد، آرد، رخت، تار، تخم، خام، اردک، خادم، خدمت، خرما، خمار، دختر، راکت، درخت، مادر، ماکت، دکتر، تدارک، تراکم، دکترا، خدمتکار
  ۴۴۱٫ تاس، داس، دست، دعا، عدس، عدد، ساعت، عادت، استاد، تعداد، سعادت، استعداد
  ۴۴۲٫ مین، بوس، بوم، بیم، سمی، سیب، سیم، سمنو، سینی، مونس، مینو، نسیم، بیسیم، سیمین، مینیبوس
  ۴۴۳٫ باک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک
  ۴۴۴٫ سبز، جیب، باج، تیز، ساز، تاج، ایست، سایز، زیست، بازی، سبزی، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
  ۴۴۵٫ روشن، رویا، شنوا، شیون، نوار، نیرو، واشر، شناور، شیرین، نیایش، ویران، آویشن، ویرایش، روشنایی، شیروانی
  ۴۴۶٫ دوک، کدو، کره، کود، کور، کوه، رنده، درون، دوره، روده، کندو، نرده، نوکر، ورود، کوهنورد
  ۴۴۷٫ خیر، غار، غذا، یار، آخر، خاور، خیار، ویار، یاور، غذاخوری
  ۴۴۸٫ زین، ناز، نیت، آهن، آیه، تنها، زینت، زیان، نیزه، تازه، نهایت، تازیانه
  ۴۴۹٫ نرخ، وزن، نوه، هوا، نوار، خزان، روزه، زانو، روان، وزنه، آرزو، خزانه، راهزن، روزانه، زورخانه
  ۴۵۰٫ ایمن، حاکم، حرام، حریم، رحیم، رمان، کمین، حکیم، حیران، رحمان، ریحان، حکمرانی
  ۴۵۱٫ بشر، برج، جشن، جیب، ریش، رنج، نیش، جنبش، شرجی، نجیب، برنج، شیربرنج
  ۴۵۲٫ ذهن، رنگ، گام، گره، مرگ، نذر، گران، گرما، گناه، نامه، نگاه، آهنگ، گمراه، آهنگر، گذرنامه
  ۴۵۳٫ دام، دما، آدم، دزد، مزد، میز، یاد، امید، ایزد، آزاد، دزدی، زیاد، مداد، آزادی، آدمیزاد
  ۴۵۴٫ اسم، درس، سرد، سهم، مرد، مهر، آدرس، ساده، سرما، ماده، همسر، آماده، آدامس، مدرسه، اداره، ادامه، اراده، سهامدار
  ۴۵۵٫ شام، اخم، ارم، آخر، بار، بخش، خبر، شرم، خشم، شاخ، آرام، بخار، خراب، خارش، خرما، خشاب، شراب، مربا، آبشار، آرامش، آرامبخش
  ۴۵۶٫ آتش، هوش، پتو، پشه، پشت، تپه، توپ، شوت، پناه، پوشه، تشنه، پونه، تنها، توشه، شانه، وانت، پاشنه، پشتوانه
  ۴۵۷٫ چرک، چکه، هیچ، پیچ، چاک، پاک، چاپ، پیر، چاه، پاچه، پیچک، پاره، پیکر، پایه، چاره، پارک، پارچ، پارچه، پیکار، کرایه، یکپارچه
  ۴۵۸٫ اتم، امن، تیم، مات، متن، نیت، تمنا، مایو، وانت، یتیم، آیین، امنیت، تومان، مانتو، ویتامین
  ۴۵۹٫ پتک، تاپ، نیک، پاکت، تانک، کتان، یکتا، پیکان، آنتیک، کاپیتان
  ۴۶۰٫ ریه، هنر، شهر، پرش، پری، رهن، پنیر، پیشه، پینه، ریشه، شهره، شیهه، شهریه، نشریه، هنرپیشه
  ۴۶۱٫ آتش، دشت، شاد، شدت، یاد، آشتی، شدید، شادی، شیاد، تشدید، داداش، یادداشت
  ۴۶۲٫ رنگ، شنل، رشد، گدا، شال، لگن، ارشد، انگل، دانش، گران، گردش، گشاد، لنگر، ناشر، درنگ، دلار، شگرد، شلنگ، شاگرد، شناگر، گلدان، گلنار، نگارش، شالگردن
  ۴۶۳٫ سخت، پتو، پست، پسر، ترس، تور، خرس، سرخ، رخت، سپر، سرو، سست، سوپ، سوت، پرتو، ترسو، خروس، سوخت، سرسخت، پرستو، سرخپوست
  ۴۶۴٫ قمر، نقد، ترد، ترم، تند، درد، دقت، رقم، قدم، قرن، قند، متن، تردد، تمدن، تندر، قدرت، قدمت، مدرن، مقتدر، منتقد، قدرتمند
  ۴۶۵٫ باک، خال، خوب، خوک، لاک، بخیل، بلوک، خواب، خیال، کیلو، کابل، وکیل، ویلا، لوبیا، خالکوبی
  ۴۶۶٫ رژه، پشه، شور، گور، گوش، پروه، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
  ۴۶۷٫ امت، تیم، چای، چشم، شام، آتش، مشت، میش، مات، آشتی، تماشا، تماشاچی
  ۴۶۸٫ ابر، بار، برگ، خان، خبر، خنگ، نرخ، رنگ، انبر، بخار، خراب، گران، نگار، رگبار، خبرنگار
  ۴۶۹٫ تور، پاس، سوپ، پسر، پست، تار، سوت، آستر، پارو، پوست، راسو، سوار، روستا، پرستو، پاسپورت
  ۴۷۰٫ ساق، سقا، قسم، ستم، مست، اتاق، تماس، سماق، قامت، قسمت، اقامت، استقامت
  ۴۷۱٫ یار، تنگ، تیر، رنگ، ریگ، تایر، گران، انار، گاری، یگان، ارگان، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
  ۴۷۲٫ رتیل، تانک، ریال، لیتر، کالری، کتیرا، کنترل، تاریک، کارتن، تانکر، کلانتر، کلانتری
  ۴۷۳٫ دوک، دوش، شوک، زود، کدو، کشف، کفش، کشو، کود، کوک، کودک، کفشدوزک
  ۴۷۴٫ ملی، کرم، کلم، مال، قلک، قلم، قیر، رقم، رمال، ریمل، قاری، قالی، قایم، قمار، قیام، کامل، کلام، مالک، مکار، اقلیم، قلمکاری
  ۴۷۵٫ رام، گرد، گدا، گرم، آدم، مادر، گرما، مداد، آمار، درامد، مرداد، داماد، امداد، دامدار، امدادگر
  ۴۷۶٫ رویا، مایه، ماهی، منور، مهیا، میهن، میوه، نمره، نیرو، میانه، نیمرو، هموار، ویران، اهریمن، موریانه
  ۴۷۷٫ نان، امن، اسم، پاس، نام، نما، آسان، آسمان، انسان، پانسمان
  ۴۷۸٫ شال، راز، ریز، لیز، ریل، آزار، ارزش، ریال، شیار، لرزش، آرایش، شالیزار
  ۴۷۹٫ اسکیت، اسکلت، استیل، تاریک، تاکسی، رسالت، ریاست، سریال، کلیسا، اکسیر، لاستیک، کریستال
  ۴۸۰٫ تله، مته، هتل، لغت، املت، تمنا، تنها، غلام، لانه، مهلت، ناله، نغمه، نهال، همتا، لغتنامه
  ۴۸۱٫ فرش، فوت، سرد، سود، شتر، شرف، شور، سفر، ترس، ترش، درس، دست، ترسو، درست، درشت، دفتر، دوست، سرود، شوفر، فروش، فرود، فردوس، دستور، دستفروش
  ۴۸۲٫ پری، پیک، پاک، پیک، پارک، پنیر، گاری، یگان، پیکار، پیکان، یکرنگ، پارکینگ
  ۴۸۳٫ برگ، رنگ، کمر، گام، کربن، کمان، گمرک، مربا، مبارک، کاربن، بانمک، آبگرمکن
  ۴۸۴٫ بار، سرد، ادب، ابر، سحر، حدس، حبس، حساب، دارا، سارا، سراب، آباد، آدرس، آبدار، حسابدار
  ۴۸۵٫ جوش، اوج، جشن، جهش، شنا، جادو، جاده، جهان، جوان، دانش، دانه، شاهد، شنوا، دانشجو، جوشانده
  ۴۸۶٫ امین، سالم، سالن، سلام، ایمن، سیما، مالی، نسیم، الماس، ایمان، سیمان، سینما، آسمان، اسلام، میانسال
  ۴۸۷٫ هما، رام، راه، رها، گام، گرم، گره، مرگ، مار، ماه، آمار، آگاه، گرما، ماهر، اهرم، آرام، گمراه، آرامگاه
  ۴۸۸٫ یکتا، اسیر، تایر، خاکی، خیار، ساکت، کارت، استخر، اسکیت، اکسیر، تاریخ، تاکسی، تاریک، تسخیر، خاکستری
  ۴۸۹٫ نرگس، نوار، راسو، سونا، گران، افسون، انگور، سروان، فانوس، افسونگر
  ۴۹۰٫ برگ، پدر، پرز، زرد، زبر، گرد، گرز، بزرگ، زرگر، پدربزرگ
  ۴۹۱٫ ندا، خون، نرخ، خدا، دارو، خنده، روده، نخود، نرده، اندوه، خواهر، دوران، وردنه، آخوند، رودخانه
  ۴۹۲٫ تاس، گیس، یاس، گیاه، سایه، سیاه، هستی، آسیا، آگاه، آگهی، آگاهی، ایستگاه
  ۴۹۳٫ پست، پوک، پیک، تپش، تشک، توپ، سکو، سوپ، سوت، شیک، شوت، کشو، شوک، کیش، پتک، پتو، پشتک، پوست، پوشک، شکست، کشتی، سکوت، پیوست، پیشکسوت
  ۴۹۴٫ نان، لنج، باج، لجن، جلا، جنگ، گنج، لگن، جالب، جناب، جنگل، گلاب، انگل، بالنگ، جنگلبان
  ۴۹۵٫ پایه، پگاه، پناه، پیشه، پینه، شانه، گشنه، گیشه، گیاه، ناشی، گناه، نگاه، آگهی، آهنگ، شاهین، یگانه، پاشنه، پیشاهنگ
  ۴۹۶٫ سبد، درس، تبر، ترب، بند، تاس، بدن، دست، باد، اسب، انبر، بستر، بندر، تندر، درست، سراب، تناسب، دربان، داربست، دبستان، انبردست
  ۴۹۷٫ اصل، چال، چاه، چله، صاف، صفر، فصل، فال، صفرا، چاره، چاله، رفاه، صراف، فاصله، چهارفصل
  ۴۹۸٫ توان، ستون، سوخت، سونا، وانت، استان، توانا، خاتون، ستوان، استخوان
  ۴۹۹٫ جدا، اوج، دنج، آهن، جاده، جادو، جهان، جوان، دانا، دانه، اندوه، جوانه، وجدان، جاودان، جاودانه
  ۵۰۰٫ دیوان، لیوان، مدیون، ملوان، ملودی، میدان، میلاد، وانیل، والدین، لیموناد
  ۵۰۱٫ روش، شاه، شفا، شهر، شور، فرش، گره، رگه، گوش، رشوه، رفاه، شورا، شوفر، شوهر، فروش، فشار، گروه، گوشه، واشر، هاشور، شاهرگ، فواره، گوارش، فروشگاه
  ۵۰۲٫ دعا، چای، چمن، عید، عادی، امید، دامن، دنیا، مانع، مایع، معنا، معدن، مدعی، معنی، معین، میدان، چمدان، معدنچی
  ۵۰۳٫ اصول، تاول، تحمل، حاصل، حالت، حلوا، صالح، صلوات، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
  ۵۰۴٫ بانک، بلیت، بیات، تانک، تنبک، تنبل، کتاب، کتبی، نبات، یکتا، کابل، بالکن، کابینت، لبنیات، تلکابین
  ۵۰۵٫ برگ، گاز، زنگ، رنگ، زرنگ، آبان، زبان، بزرگ، برنز، ابزار، انبار، باران، آبرنگ، ارزان، ارگان، بازار، بازرگان، گازانبر
  ۵۰۶٫ دیر، دور، دیو، دما، مرد، یاد، رود، یار، آدم، آرد، دارو، داور، امید، مادر، دوام، رویا، مدیر، مرور، مرید، مواد، ویار، دیوار، رادیو، مروارید
  ۵۰۷٫ رسید، اسید، افسر، دریا، ردیف، سفید، سیار، فاسد، فردا، آدرس، گاری، سیگار، فارسی، فریاد، افسردگی
  ۵۰۸٫ شام، ریا، شرم، شهر، میش، رام، ریشه، یشمی، شیمی، اهرم، شاهی، ماشه، ماهی، شماره، شیرماهی
  ۵۰۹٫ راهزن، آزمون، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
  ۵۱۰٫ شرف، روش، ریش، شیر، ظرف، فرش، فیش، شریف، شوفر، فروش، ظریف، فوری، ویفر، یورش، ظرفشویی
  ۵۱۱٫ هنر، ماه، حنا، حرم، مهم، رحم، حمام، رمان، محرم، مرام، مرهم، نامه، رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
  ۵۱۲٫ موز، مرگ، رزم، رمز، گاز، گاو، گرز، گور، آرام، مزار، آرزو، گرما، آوار، گراز، آواز، امروز، گوارا، آموزگار
  ۵۱۳٫ ارتش، ترشی، شیار، شیفت، شریف، فراش، فشار، آشتی، اشرفی، تشریف، شرافت، تشریفات
  ۵۱۴٫ خار، خال، فال، خاک، فکر، فلک، کاخ، کفر، کال، لاک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خلافکار
  ۵۱۵٫ علت، عطا، طلا، آتل، طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
  ۵۱۶٫ جنس، جشن، رنج، فنر، شرف، اشرف، سنجش، شانس، فشار، ناشر، نجار، آرنج، سفارش، اسفنج، فشارسنج
  ۵۱۷٫ آفت، شفا، شنا، نفت، ناف، آتش، آشنا، انشا، ناشتا، آتشفشان
  ۵۱۸٫ انبه، ابرو، انبر، گربه، بانو، باور، بهار، برگه، گروه، گونه، گوهر، آهنگ، انبوه، انگور، بنگاه، بوران، روباه، آهنگر، نوبهار، گروهان، گروهبان
  ۵۱۹٫ لال، آلو، آبی، بیل، لبو، وال، بال، بلا، بلال، لولا، ویلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال
  ۵۲۰٫ زور، ارز، شور، کار، کشو، شکر، ارزش، روکش، زرشک، شرور، شورا، کشور، واشر، ورزش، آرزو، شکار، کشاورز، ورزشکار
  ۵۲۱٫ برف، سبک، سفر، کیف، اسیر، افسر، ریسک، سراب، سفیر، سیرک، فریب، کاسب، کافی، کرسی، کرفس، فارسی، اکسیر، سیراب، فریبا، باریک، بارفیکس
  ۵۲۲٫ فکر، کفن، کفر، کنف، ناف، نور، وفا، فنر، روان، کافر، نوار، نوکر، کانون، کافور، نورافکن
  ۵۲۳٫ ایمن، تانک، تایر، تیرک، راکت، رمان، کارت، کمین، مکار، مکان، مینا، یکتا، ماکت، امنیت، تاریک، تمرین، کارتن، ماتیک، نیمکت، تیمار، تیرکمان
  ۵۲۴٫ آستر، ارتش، تشنه، تنها، رشته، شانس، شهرت، ناشر، راسته، رسانه، شناسه، ترانه، تراشه، نشاسته، شهرستان
  ۵۲۵٫ شاه، عشق، شنا، نقش، آشنا، شانه، اشعه، عاشق، قانع، نقاش، نقشه، عاشقانه
  ۵۲۶٫ خان، خاص، صدا، خدا، دره، رها، رهن، ران، نرخ، ندا، خانه، خنده، صخره، صادر، رصدخانه
  ۵۲۷٫ نرده، جاده، جهان، دانه، درجه، رنده، گران، گردن، گنجه، نجار، گردان، گردنه، هنجار، آهنگر، جهانگرد
  ۵۲۸٫ اتم، ایل، امت، تار، تیر، یار، ریل، املت، رتیل، امین، تایر، رمال، ریال، ریمل، لیتر، مایل، مالی، تمرین، میترا، امنیت، ترمینال
  ۵۲۹٫ امان، انار، رمان، سرما، نجار، آرام، آرنج، آسان، آمار، آرمان، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
  ۵۳۰٫ ایل، دما، مدل، ملی، یاد، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد
  ۵۳۱٫ بها، آبی، بنا، ننگ، آهن، آیه، انبه، بیان، بینا، گناه، گیاه، نگاه، نهنگ، یگان، آهنگ، نگین، بنگاه، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
  ۵۳۲٫ الک، خاک، خال، خوک، دکل، دوک، کال، کاخ، کدو، هلو، هوا، لکه، کود، کوه، خاله، کادو، کاهو، کلاه، کلوخ، کوله، هالو، هلاک، آلوده، کلاهخود
  ۵۳۳٫ ختم، سخت، مست، اخم، اسم، تاس، تخس، خدا، خام، داس، دست، ماست، خادم، خدمت، تماس، استاد، آدامس، استخدام
  ۵۳۴٫ ریگ، راه، گام، گرم، مهر، مرگ، گاری، گریم، گرما، ماهی، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گرامی، گمراه، گرمایی، ماهیگیر

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۰٫۰”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۴”

  سلام.
  دقایقی پیش “کلماتیک” هم آپدیت شد. ضمن تشکر از سازندگان این بازی؛ بخصوص، برای بی نقصی پاسخ ها و احترام به مخاطبین، پاسخ ها تقدیم می شه:

  ۵۳۵٫ عضو، عرض، وضع، یار، راضی، راوی، رویا، ضایع، عیار، ویار، یاور، یاری، ریاضی، عوارض، عوارضی
  ۵۳۶٫ شاد، گدا، شاه، شنا، گند، ندا، شهد، انشا، دانا، دانش، دانه، دشنه، شانه، شاهد، گشاد، گشنه، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، دانشگاه
  ۵۳۷٫ اشک، پاک، پرش، پری، پیر، پیک، شکر، شیک، پارک، پیکر، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، پیکار، پیرایش، پیراشکی
  ۵۳۸٫ رای، غار، غنی، نور، انار، راوی، روان، رویا، روغن، غیور، نوار، نیرو، آوار، ایوان، روانی، ویران، ارغوان، ارغوانی
  ۵۳۹٫ خرس، خون، خیس، درس، دین، دیو، رود، سخن، سرد، سند، سود، سیخ، سیر، نرخ، خروس، رسید، سرود، نخود، نوید، خرسند، خودسر، سخنور، خونسرد، خونسردی
  ۵۴۰٫ ناب، نوع، نوک، بانک، بانو، تانک، تنبک، تنوع، توان، کتاب، تابع، کتان، نبات، نوبت، وانت، تعاون، تنباکو، عنکبوت
  ۵۴۱٫ اتو، تاس، ساس، سست، سوت، سویا، تساوی، وسواس، سیاست، وسواسی
  ۵۴۲٫ آرد، دره، دور، رگه، فرد، گرد، گره، گود، گور، هدف، ارده، داور، رفاه، دوره، روده، فردا، فرود، گردو، گروه، گواه، درگاه، دورگه، فواره، فرودگاه
  ۵۴۳٫ چاق، چاه، چای، قله، نقل، یقه، چاله، چانه، لایه، قالی، لایق، نقال، ناقل، نهال، اهلی، قلیان، نقاله، قالیچه
  ۵۴۴٫ آفت، فاز، تاپ، تیز، نیت، زیپ، ناز، ناف، زین، نفت، پیاز، فانی، زیان، زینت، نیاز، پیتزا، تیزپا، فانتزی
  ۵۴۵٫ نان، جان، سنج، فنی، نجس، یاس، نفس، جنس، جنین، ناجی، نفیس، اسفنج، فنجان، نیسان، فسنجان
  ۵۴۶٫ بره، زهر، ماه، مهر، اهرم، بهار، ماهر، مزار، آرام، ابزار، ارابه، مبارز، بازار، بهرام، مبارزه
  ۵۴۷٫ آلو، بلا، گلو، زبل، گاز، لبو، یال، لیگ، الگو، بازو، یوگا، زالو، زگیل، زیبا، گلاب، لوزی، ویزا، ویلا، آویز، ازگیل، گلابی، لوبیا، گلاویز، زولبیا
  ۵۴۸٫ اوج، جدا، دنج، زوج، وزن، زود، جادو، جواز، جوان، دانا، زانو، نجوا، آزاد، آواز، نوزاد، وجدان، جاودان، ازدواج
  ۵۴۹٫ ساک، سکه، کال، گله، گیس، لکه، سیل، سایه، سیاه، کاسه، کلاس، کلاه، کلیه، کیسه، گیاه، هلاک، هیکل، اسکله، کلیسا، گیلاس، کلاهگیس
  ۵۵۰٫ رام، اخم، خیر، عمر، خام، میخ، خرما، مریخ، خیار، معما، مایع، مرام، مریم، خمیر، خمار، معمار، معیار، معماری
  ۵۵۱٫ خال، خشم، خوش، رخش، روش، شاخ، شال، ملخ، اخمو، خراش، لواش، شمال، شورا، واشر، خاموش، شلوار، مشاور، خرمالو
  ۵۵۲٫ تاس، تند، داس، دست، سنت، سند، ندا، ستاد، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان، دادستان
  ۵۵۳٫ آتش، اشک، پاک، پتک، پشه، تاپ، تپش، تشک، دشت، شاد، شهد، پاتک، پاکت، دهات، شاهد، کاهش، شهادت، آتشکده
  ۵۵۴٫ یار، قرن، قیر، آقا، رقیق، قران، قایق، قرقی، یراق، آریا، قناری، قایقران
  ۵۵۵٫ ناز، ریز، زره، ریه، هنر، آهن، زیان، زیره، انار، نیاز، نیزه، ارزان، راهزن، رایانه، یارانه
  ۵۵۶٫ تپش، تپه، تره، تیر، شرف، فرش، فیش، پشتی، ترشی، تیره، تیشه، رشته، ریشه، شریف، شهرت، شیفت، تشریف، شیفته، فرشته، پیشرفت، پیشرفته
  ۵۵۷٫ پهن، آهن، پگاه، پناه، پهنا، گناه، نگاه، آگاه، آهنگ، پناهگاه
  ۵۵۸٫ باج، برج، رنج، آجر، آبان، انار، انبر، باجه، برنج، بهار، جهان، نجار، آرنج، انبه، اجاره، اجبار، انبار، هجران، باران، جبران، آهنربا
  ۵۵۹٫ دام، دما، شاد، شام، شنا، آدم، دانش، دامن، دشمن، مداد، نشان، نماد، دشنام، دندان، دانشمند
  ۵۶۰٫ باد، بید، دیه، شاد، شیب، آتش، ایده، بدهی، بهشت، بیشه، تباه، تیشه، دهات، شتاب، شهاب، شهید، شیاد، آشتی، دیابت، تشبیه، هدایت، شهادت، بهداشت، بهداشتی
  ۵۶۱٫ بنا، نیت، آبان، بیات، بیان، بینا، نایب، نبات، تبانی، نایاب، بیابان، آبنبات
  ۵۶۲٫ ترد، ترس، درس، دیر، دیس، دیگ، ریگ، سیر، درست، دسته، رسید، گرده، گریه، گیره، هستی، تدریس، گسترده، دستگیره
  ۵۶۳٫ باک، بخش، برش، خاک، خبر، خشک، شاخ، کاخ، بخار، خراب، خشاب، شاکی، شراب، شریک، آبکش، باریک، بخاری، بیکار، شکیبا، خاکشیر، خشکبار
  ۵۶۴٫ ریش، شاه، یاد، آیه، ارشد، دایه، دریا، دیار، رشید، ریشه، شاهد، شیره، شادی، دایره، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری
  ۵۶۵٫ اشک، تهی، سکه، شیک، کیش، یاس، اسکی، ایست، تیکه، ساکت، سکته، شاکی، کاست، کشتی، کیسه، یکتا، اسکیت، تاکسی، ستایش، شکایت، شایسته
  ۵۶۶٫ سفر، شفا، نشر، فاش، نیش، فنر، اسیر، افسر، سفیر، شانس، شریف، فشار، ناشر، نفیس، سفارش، فارسی، آفرین، فرسایش
  ۵۶۷٫ جنگ، سنج، سنگ، گنج، گیج، نجس، ننگ، جنین، گنجه، سینه، نسیه، نگین، نهنگ، سنگین، گنجینه
  ۵۶۸٫ کور، خدا، خرس، سرخ، خوک، دوک، سود، کدو، کود، اردک، خروس، راسو، سرود، سرخک، سواد، کادو، واکس، آدرس، خوراک، سوراخ، خودکار
  ۵۶۹٫ نام، دین، مزد، میز، نمد، مین، امید، ایزد، نماز، دامن، زمین، دنیا، زمان، آزاد، اندام، ایمان، دینام، میزان، میدان، نامزد، یزدان، آزادی، زایمان، ناامید
  ۵۷۰٫ ترد، رود، ترم، متر، تند، تور، ثمر، مرد، متن، نرم، نور، تمدن، تندر، ثروت، مترو، مدرن، تنور، ثروتمند
  ۵۷۱٫ شاه، ناب، شنا، آهن، آبان، انبه، شانه، شنبه، انشا، گشنه، بنگاه، شبانه، باشگاه، شباهنگ، شبانگاه
  ۵۷۲٫ وان، یال، ریل، آلو، وال، آژیر، روان، ریال، ژیان، ژانر، نوار، نیرو، ویلا، یاور، انرژی، روانی، وانیل، ویران، ویراژ، آلرژی، ژنرال، لیوان، ژورنال، لژیونر
  ۵۷۳٫ صبح، بها، بام، حنا، ماه، نصب، نام، نصاب، بهمن، صاحب، صحنه، منها، نامه، صبحانه، مصاحبه
  ۵۷۴٫ درک، دوک، الک، دکل، کال، لاک، دارا، دلار، رودل، کالا، کولر، لودر، الوار، دلاور، دراکولا
  ۵۷۵٫ خان، خرس، دسر، رهن، سخن، سند، نرخ، خانه، خنده، دانه، رنده، نادر، نسخه، ساده، نرده، خرسند، رسانه، سردخانه

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ های کامل بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۴”

  پاسخ
 3. امیر

  پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  ۵۷۶٫ منت، دین، تند، اتم، نماد، متین، مادی، دنیا، دامن، دایی، تمنا، تمدن، یتیم، آیین، ایمن، امید، ندامت، میدان، دینام، امنیت، دینامیت
  ۵۷۷٫ نمک، نرم، مکر، متن، کرم، تبر، بکر، نبات، مکتب، مرکب، مرتب، کمان، کتاب، تنبک، تمبر، تبرک، برکت، بانک، مبتکر، مبارک، کرامت، کاربن، تراکم، مرکبات
  ۵۷۸٫ سوت، سوپ، سخت، توپ، تاس، بست، پتو، آوا، سوخت، پوست، پاسخ، سخاوت، اوستا، استوا، اختاپوس
  ۵۷۹٫ لاک، سیل، سبک، سیب، بلا، بیل، اسب، یاس، لباس، لابی، کلاس، کالا، کاسب، کابل، سیال، آسیب، آسیا، کلیسا، سیلاب، آسیاب، ابلیس، کالباس
  ۵۸۰٫ سخت، رسا، رخت، خرج، خار، تاس، تار، تاج، ستار، سارا، راست، خارج، تاجر، آخرت، اختر، خسارت، جسارت، استخر، اخراج، ساختار، استخراج
  ۵۸۱٫ صلح، صحت، حال، حیا، اصل، صالح، حالت، حیات، اصیل، تحصیل، صلاحیت، تحصیلات
  ۵۸۲٫ گود، گرو، گره، گرد، گدا، گاو، رگه، گوهر، گواه، گروه، گرده، دارا، آوار، اهدا، آگاه، ارده، وادار، گوارا، درگاه، آواره، اراده، اداره، هوادار، اردوگاه
  ۵۸۳٫ فاز، تیز، تاب، بیت، آفت، آبی، زیبا، بافت، بازی، آبزی، آفتاب، بازیافت
  ۵۸۴٫ نور، نفر، فنر، فنی، فرو، فرد، رند، رفو، دیو، دین، دفن، ویفر، نوید، نیرو، فوری، فرنی، فرید، روند، ردیف، درون، فروردین
  ۵۸۵٫ نسل، نیت، قتل، عقل، عسل، لعنت، لیست، تنیس، تلقین، نستعلیق
  ۵۸۶٫ لقب، لات، قلب، قتل، قاب، ساق، بلا، بقا، آقا، لباس، قلاب، قالب، قاتل، سبقت، سابق، تقلب، بقال، بالا، القا، اتاق، تالاب، اقبال، باتلاق، استقبال
  ۵۸۷٫ نوک، نوا، ناو، کشو، شوک، شوت، شنا، حنا، تشک، تاک، اشک، وحشت، وانت، کوشا، کتان، کاوش، شنوا، توان، تانک، واکنش، وحشتناک
  ۵۸۸٫ هنر، نهر، قهر، یقه، قطر، قرن، قیر، ریه، نقطه، نقره، قطره، طنین، قرنیه، قرینه، قرنطینه
  ۵۸۹٫ کار، شکر، شیک، تیر، اشک، کشتی، یکتا، کاشی، شکار، شرکت، شریک، شاکی، تشکر، ترکش، تیرک، ترشی، آشتی، ارتش، کشتار، شکایت، شراکت، تاریک، آرایش، اشتراک
  ۵۹۰٫ هوس، نوه، سوت، تنه، وانت، هاون، ستون، توان، توانا، تاوان، اوستا، اهانت، انتها، آستانه، استوانه
  ۵۹۱٫ هما، نما، نطق، ماه، عمه، عمق، عاق، طمع، نقطه، نامه، منها، منطق، مقطع، معنا، مانع، قطعه، قانع، طعمه، منطقه، مقنعه، قطعنامه
  ۵۹۲٫ سود، سرو، سرد، ساز، زور، زرد، درس، درز، سواد، سرود، دراز، آواز، آزار، آزاد، آدرس، وادار، سزاوار، داروساز
  ۵۹۳٫ نما، نیم، منش، میش، ماش، یشم، شام، پیش، پای، نامی، ناشی، منشی، شامی، پیام، آیین، نمایش، نیایش، ماشین، پیمان، پایین، پیمایش، پشیمان، پیشانی، پشیمانی
  ۵۹۴٫ فرد، برف، بید، مفرد، مفید، مدیر، فردا، فریب، ردیف، دریا، دبیر، دیار، مرداب، فریبا، فریاد، بیمار، بیدار، آدمبرفی
  ۵۹۵٫ ملت، میل، مفت، مال، لیف، لاف، فیل، فال، عمل، علم، علف، عفت، تلف، مایع، فیلم، فعال، علاف، افعی، فامیل، علامت، عافیت، تلافی، معافیت، فعالیت
  ۵۹۶٫ نوه، نقص، نقد، قوه، قوچ، قند، قصه، چدن، هندو، صدقه، صندوق، صندوقچه
  ۵۹۷٫ نور، نرم، مهر، ماه، اره، هاون، نمره، نامه، منها، روان، رمان، اوره، انار، آرام، هموار، مناره، ماورا، آواره، آرمان، راهنما، ناهموار
  ۵۹۸٫ نرخ، رنگ، ریگ، خان، نگین، نگار، ناخن، خیار، نگران، نیرنگ، گرانی، رنگین، آخرین، نارنگی، ناخنگیر
  ۵۹۹٫ مهر، یقه، قرن، قیر، رقم، نمره، نقره، نامه، میهن، ماهی، قیمه، قمری، قمار، قیام، قاره، قاری، یراق، اهرم، منقار، قناری، قرینه، یرقان، قهرمان، اهریمن
  ۶۰۰٫ ناز، گاز، زنگ، رنگ، راز، برگ، گراز، زرنگ، زبان، بزرگ، برنز، بازار، باران، انبار، ارزان، ابزار، آبرنگ، بازرگان
  ۶۰۱٫ سیر، سیخ، ساز، زیر، زار، ریز، رخت، خیس، تیز، تیر، یاس، سیرت، ستیز، زیست، خیار، تراز، اسیر، آخرت، زیارت، ریاست، خرازی، تاریخ، استخر، رستاخیز
  ۶۰۲٫ نشر، کار، شکر، ساک، اشک، ناشر، شرکا، شانس، سرکش، رانش، انشا، آسان، انکار، اسکان، کارشناس
  ۶۰۳٫ هوس، کوه، کهن، کنه، سوت، سکه، واکس، نکته، کوسه، کسوت، کاهو، کاسه، سکوت، سکته، ستون، ساکت، تنها، واکسن، کوتاه، سوهان، سنوات، سکونت، ستوان، کوهستان
  ۶۰۴٫ وزن، نور، سرو، سیر، زور، زین، ریز، وزیر، نیرو، سوزن، سینی، زیور، زرین، وزیری، زیرنویس
  ۶۰۵٫ ملک، ملی، میل، مال، لاک، کمر، کما، کلم، کال، ریل، مکار، مالک، کلام، کامل، ریمل، رمال، ریال، املا، آمار، آرام، یارا، کالری، املاک، کارامل
  ۶۰۶٫ ندا، نان، ناب، دین، خدا، بدن، باد، ناخن، دنیا، دیبا، بیان، یخدان، بنیان، بنیاد، یخبندان
  ۶۰۷٫ نمد، مهد، دیه، دام، نهان، نماد، نامی، نادم، میهن، ماهی، مایه، ماده، دهان، دایه، دانه، امین، ایده، ندیمه، میدان، دامنه، آینده، آدینه، نمادین، نماینده
  ۶۰۸٫ هنر، هار، نهر، رهن، رها، تره، ترس، تار، هراس، ساتن، رانت، تنها، آنتن، نسترن، ستاره، رسانه، ترانه، هنرستان
  ۶۰۹٫ وفا، نفر، ناف، فنر، فنا، فضا، فرض، فرد، فدا، رند، دفن، نادر، فرود، فردا، روان، درون، درنا، دارو، آوند، فوران، فضانورد
  ۶۱۰٫ نان، دنج، جنب، جدا، جان، بند، بدن، باد، باج، ادب، دانا، جناب، آجان، ابجد، آبان، آباد، نادان، بادنجان
  ۶۱۱٫ منت، مسن، مست، متن، مات، سخن، ستم، خمس، خام، تخم، اسم، اخم، نخست، ماست، خانم، خاتم، آسان، امانت، آسمان، استان، ساختمان
  ۶۱۲٫ وتر، تور، ترس، وانت، سرور، ستون، رسوا، تنور، ترور، ترسو، استر، سنتور، سروان، روستا، رستوران
  ۶۱۳٫ لمس، لکه، کاه، سمی، سیم، سال، هیکل، میله، ملکه، ماسک، لایه، کلیه، کلمه، کلاه، کلاس، کیسه، سهام، سلام، سایه، سیاه، سالم، کلیسا، اسکله، همکلاسی
  ۶۱۴٫ متر، خبر، بخت، بام، اخم، مرتب، مربا، خرما، خراب، تمبر، بخار، آرام، آخرت، اخبار، مخابرات
  ۶۱۵٫ هوش، گوش، گور، گرز، شور، شهر، زهر، روش، راز، آهو، ورزش، گوشه، گروه، شوهر، رشوه، ارزش، هاشور، گوارش، گزارش، شاهرگ، ورزشگاه

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کل مراحل بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۵”

  پاسخ
 4. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

  سلام.
  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۵٫۱۹”

  ۶۱۶٫ لیف، گوش، گلو، گلف، فیل، فیش، فرش، شرف، ریل، ریگ، ویفر، گویش، فوری، فروش، شوفر، شریف، گوریل، گلفروشی
  ۶۱۷٫ نیش، شهر، شنا، شاه، ریه، پهن، پشه، پیر، ناشی، شیره، شانه، ریشه، پنیر، پیشه، پایه، پاره، شریان، شاهین، پاشنه، پریشان، پیراهن
  ۶۱۸٫ سیب، جیب، بیل، یبس، باج، اسب، یاس، لباس، سبیل، جالب، بسیج، آسیب، آسیا، آجیل، سیلاب، آسیاب، ابلیس، جالباسی
  ۶۱۹٫ شهر، رنج، جهش، جشن، جان، اوج، وراج، هاون، نجار، ناشر، شوهر، روشن، رشوه، جوهر، جوان، جهان، جارو، آرنج، هنجار، هاشور، جواهر، جوانه، جانور، جشنواره
  ۶۲۰٫ مطب، حنا، حیا، بطن، محیط، مبین، طناب، حامی، حیاط، باطن، ایمن، مبانی
  ۶۲۱٫ شور، شکر، شیک، ویزا، ورزش، ویار، کویر، کشور، کاشی، شکار، شریک، زیرک، زرشک، روکش، روزی، رویا، آویز، یاور، آرزو، ارزش، واریز، زرشکی، کشاورز، کشاورزی
  ۶۲۲٫ مار، کما، کفر، کار، فکر، مکار، کافر، فرار، آمار، افرا، آرام، کارفرما
  ۶۲۳٫ ندا، شهد، شاد، دیه، پند، نهاد، شهید، شاهد، شانه، شیاد، دایه، دانه، دانش، پینه، پناه، شاهین، پاشنه، پیاده، آدینه، اندیشه، پیشنهاد
  ۶۲۴٫ لیز، زال، خال، خاص، حال، حیا، اصل، صلاح، صالح، خالص، خالی، خیال، حاصل، اصیل، حاصلخیز
  ۶۲۵٫ لاک، شکل، شال، شاخ، سیخ، خشک، خیس، خال، خاک، کلاس، کاشی، شلیک، شاکی، شاسی، سیکل، سیال، خالی، خیال، اسکی، کلیسا، خشکسالی
  ۶۲۶٫ کور، کاخ، رای، خوک، خاک، ویار، رویا، راوی، خاور، خاکی، خیار، خوراک
  ۶۲۷٫ دیس، درس، داس، ترد، کرسی، یکتا، کارت، سیرک، ساکت، ریسک، دکتر، اردک، آدرس، کتیرا، سرایت، ریاست، دکترا، درایت، تدریس، تاکسی، تاریک، اکسیر، دستیار، کاردستی
  ۶۲۸٫ لغت، غیب، تیغ، بیل، بیت، باغ، آغل، لابی، غلات، غیبت، غایب، بالغ، بیات، تبلیغ، تبلیغات
  ۶۲۹٫ نیک، کار، دین، یدک، یاد، نادر، دکان، درنا، دریا، دانا، دیار، انار، اردک، دینار، ایراد، اداری، کاردان، کاردانی
  ۶۳۰٫ قرن، قبر، قاب، سقا، ساق، برق، نقاب، نبات، قنات، سرقت، سراب، سبقت، سارق، سابق، بستر، براق، رقابت، تناسب، تقارن، آبستن، قبرستان
  ۶۳۱٫ رخت، چرخ، چتر، چای، تهی، خیره، خیار، چرخه، چاره، تیره، آخرت، آتیه، خیرات، تاریخ، تاریخچه
  ۶۳۲٫ مرغ، مرد، غار، دیر، دام، یاد، مدیر، دماغ، دریا، دیار، امید، مرغداری
  ۶۳۳٫ کهن، کنه، کاه، شهد، شنا، شاد، دکه، اشک، کاهش، شاهد، شانه، دنده، دکان، دانه، دانش، آکنه، اشکنه، دانشکده
  ۶۳۴٫ مات، عاج، جمع، جام، تیم، تاج، اتم، مایع، جامع، جمعیت، اجتماع، اجتماعی
  ۶۳۵٫ شیب، شاه، بشر، بره، نایب، شهاب، شراب، شبیه، بهار، بیشه، برنا، بیان، انبه، نشریه، شبانه، شاهین، بهیار، برهان، بریان، شیربها، شهربانی

  پاسخ
 5. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۰”

  ۶۳۶٫ سرد، سیر، ریا، درس، داس، یاس، یار، یاد، دریا، دارا، اسیر، آسیا، آدرس، سردار، رادار، ایراد، اداری، سرایدار
  ۶۳۷٫ نور، نمک، نیک، نفر، کفن، کیف، کرم، فنر، فنی، فکر، نوکر، نیکو، نیرو، مینو، منفی، کویر، کمین، فوری، فرنی، نیمرو، میکروفن
  ۶۳۸٫ گور، رنگ، چنگ، نوار، نگار، چنار، آونگ، آوار، آچار، گوارا، چوگان، انگور، ارگان، ناگوار، گاوچران
  ۶۳۹٫ لبو، کود، کدو، کبد، دوک، تند، بند، بدن، بدل، نوبت، لکنت، کودن، کندو، کبود، تونل، تولد، تنبل، تنبک، بلوک، بلند، کدوتنبل
  ۶۴۰٫ ندا، نان، پهن، پند، آهن، نهان، دهان، دانه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
  ۶۴۱٫ مرگ، گرم، گام، کرم، کار، ریگ، یار، مکار، گمرک، گرمک، گرما، گاری، امیر، یاری، گرامی، کیمیا، یاکریم، کیمیاگر
  ۶۴۲٫ وبا، راه، چوب، چرب، چاه، بور، بره، بچه، چاره، بهار، باور، اوره، ابرو، روباه، چهارچوب
  ۶۴۳٫ سرخ، سخت، رخت، خرس، خار، ترس، هراس، راست، خسته، تراس، آخرت، ستاره، خسارت، استخر، اسارت، ساختار، آراسته، استخاره
  ۶۴۴٫ رند، دین، دار، چدن، چای، نادر، دنیا، درنا، دیار، دایی، چینی، چادر، آیین، دینار، دارچین
  ۶۴۵٫ شوت، سوت، ساز، زشت، تیز، ویزا، یواش، شیوا، سوزش، سویا، ستیز، سایز، زیست، آویز، آشتی، ستایش، تساوی، آتشسوزی
  ۶۴۶٫ شیر، ریش، رای، ریا، یار، گاری، شیار، اشیا، آریا، گرایش، آرایش، آرایشگر
  ۶۴۷٫ وزن، لنگ، لنز، لگن، لیگ، لیز، گلو، زنگ، زیپ، پول، لوزی، گونی، گوزن، زیلو، زگیل، پونز، پلنگ، یوزپلنگ
  ۶۴۸٫ مسن، سمی، سیم، نسیم، مونس، موسس، مینو، سوسن، سینی، سمنو، سیمین، سیسمونی
  ۶۴۹٫ ملی، میز، مرز، رمز، ریل، ریز، مزار، لیزر، ریمل، رمال، رزمی، ریال، املا، آمار، آرام، مزایا، میرزا، آلزایمر
  ۶۵۰٫ وام، وال، موم، ملک، مال، لاک، کور، کلم، کال، والک، موکل، مکمل، مرام، مالک، کولر، کمال، کلام، کامل، رمال، مامور، مارمولک
  ۶۵۱٫ نظر، نجس، سنج، سیر، رنج، جنس، جین، جیر، نظیر، جنین، نسرین، نظرسنجی
  ۶۵۲٫ وبا، وام، مطب، عمو، طمع، طعم، تاب، بوم، بام، امت، اتم، تابو، تابع، مطبوع، مطبوعات
  ۶۵۳٫ وضع، نوع، نفع، فنی، عفو، عضو، عید، ضعف، دیو، دفن، دفع، نوید، عوضی، ضعیف، ضدعفونی
  ۶۵۴٫ نفر، ناف، ناز، فنر، فنا، عزا، زین، ریز، نیاز، فرنی، فرعی، فانی، عیار، زیان، رعنا، ارزن، نیزار، عریان، آفرین، زعفران
  ۶۵۵٫ بنا، آبی، ناب، نایب، یگان، بینا، بانگ، بیان، آیین، آبان، نایاب، بایگان

  پاسخ
 6. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلماتیک” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلماتیک ۲٫۶٫۲”

  ۶۵۶٫ گوش، گاو، شوت، شیب، آتش، یوگا، یواش، گوشت، گویش، شتاب، تابو، تابش، بیتا، بیات، آشوب، آشتی، یابو، آبگوشت
  ۶۵۷٫ نرم، ناف، مرگ، گام، رنگ، واگن، نگار، منور، گرما، رمان، آونگ، آرام، ماورا، فوران، فرمان، انگور، آرمان، ارگان، ناگوار، فراوان، گرامافون
  ۶۵۸٫ سود، سند، سخن، سیخ، دیو، دین، دیس، خون، خیس، نوید، نخود، خودنویس
  ۶۵۹٫ نیت، نان، سنت، یاس، سانت، ساتن، تنیس، آنتن، آسان، آسیا، ناتنی، انسان، آستین، استان، انسانیت
  ۶۶۰٫ فرز، فاز، سفر، ساز، راز، ارز، فرار، افسر، آزار، افسار، اسراف، سرافراز
  ۶۶۱٫ مهر، ماه، سهم، سیم، ساس، رسم، اسم، همسر، مسیر، ماهر، ماهی، ماسه، سهام، سرمه، سرما، سایه، سیاه، ریسه، رسمی، سمسار، سیاره، سمساری، سرمایه، سراسیمه
  ۶۶۲٫ میش، میز، ماش، یشم، شام، شیمی، یشمی، شامی، اشیا، مزایا، آزمایش، آزمایشی
  ۶۶۳٫ وان، نور، سور، سرو، نوار، سونا، سوسن، روان، رسوا، راسو، آوار، انار، آسان، اساس، سروان، اسانس، سانسور، آسانسور
  ۶۶۴٫ مرد، مار، دام، چرم، چاپ، پدر، آدم، مدار، مادر، چادر، پماد، پرچم، پارچ، آمپر، پرچمدار
  ۶۶۵٫ وزن، هوا، نوه، ندا، نان، ناز، زود، وزنه، نهان، زنده، زانو، دهان، دانه، آوند، نوزاد، زندان، اندوه، نوازنده
  ۶۶۶٫ گوش، گاو، گاز، شیب، باز، یوگا، گوشی، گویش، شیوا، زیبا، بازو، بازی، آشوب، یابو، بازیگوش
  ۶۶۷٫ نسل، نیت، سنت، سیل، سال، تپل، تاپ، پست، سانت، سالن، سایت، تنیس، پلیس، آستین، استیل، پنالتی، پاستیل، پتانسیل
  ۶۶۸٫ نحس، نام، مسن، محو، حنا، اسم، مونس، موسس، سونا، سمنو، حواس، حساس، ناموس، محسوس، نامحسوس
  ۶۶۹٫ کفش، کشف، فرش، شکم، شکر، شفا، شرم، شام، سفر، ساک، مفسر، کفاش، کرفس، کافر، کاشف، فشار، شکاف، شکار، سرما، سرکش، افسر، مسافر، سفارش، مسافرکش
  ۶۷۰٫ شاد، زشت، دشت، باز، باد، ادب، آتش، ابد، شتاب، تابش، آزاد، آباد، شاداب، ابتدا، بازداشت
  ۶۷۱٫ ناز، گاز، سنگ، ساز، زنگ، آهن، نگاه، نازا، گناه، گزنه، سازه، آهنگ، آگاه، ناسزا، آهنگساز
  ۶۷۲٫ گیس، سیر، ریگ، ترس، تیر، تار، گاری، سیرت، سیار، راست، تراس، اسیر، آستر، گیتار، سیگار، سرایت، ریاست، رستگار
  ۶۷۳٫ لال، لات، قتل، سال، تاس، آلت، آقا، ساق، سقا، قاتل، اتاق، استقلال
  ۶۷۴٫ مهر، ماه، رهن، راه، بره، بام، نمره، نامه، میهن، مربا، مربی، بهار، بیمه، امین، مناره، بهیار، بیمار، بامیه، مهربان، برنامه، اهریمن
  ۶۷۵٫ نوک، نیک، نسل، لوس، کوک، کلک، کیک، سیل، وکیل، لوکس، کوسن، کیلو، سیکل، کیوسک، کلکسیون
  ۶۷۶٫ گره، گاز، زهر، زره، رگه، ربا، راز، بره، برگ، اره، ارگ، ارز، گربه، گراز، رهبر، بهار، بزرگ، برگه، بازه، رگبار، بزرگراه
  ۶۷۷٫ شیر، شتر، سیر، ترش، تیر، شیری، سرشت، سیرت، رییس، ترشی، سرشیر، سیرترشی
  ۶۷۸٫ عزا، عید، زرد، زیر، رعد، دعا، درز، دار، یاد، عیار، عادی، زیاد، دراز، دارا، ایزد، آزار، ادعا، آزادی، ایراد، اداری، عزاداری
  ۶۷۹٫ ایل، ناز، لنز، لیز، زین، یال، نازا، نازی، نیاز، زیان، آنالیز، لازانیا
  ۶۸۰٫ وام، مرد، رود، رام، دام، پدر، آدم، مواد، مرور، مادر، پودر، پماد، پررو، پارو، آمپر، اردو، پروار، دامپرور
  ۶۸۱٫ گیس، ساز، ریز، رای، ریا، یاس، گریس، گراز، سایز، اسیر، آسیا، آزار، آریا، سیگار، سازگار
  ۶۸۲٫ ریل، دیو، جلد، جدی، اوج، ویلا، وراج، ویار، یلدا، راوی، ریال، دلیر، دلار، جلاد، جدول، جارو، جادو، یاور، آجیل، رادیو، دیوار، دلاور، جاوید، لاجوردی
  ۶۸۳٫ گسل، گاز، سبز، سال، بلا، برگ، اسب، لباس، گلاب، گراز، سراب، بزرگ، سرباز، بازرس، بزرگسال
  ۶۸۴٫ نام، ماه، گام، آیه، نیمه، نگاه، میهن، منها، مینا، ماهی، مایه، گناه، گیاه، آهنگ، آگهی، یگانه، هنگامه، هماهنگ
  ۶۸۵٫ کدو، کبد، دوک، یدک، درک، بور، ورید، کویر، کبود، کادو، دکور، دبیر، باور، اردک، اریب، یابو، ردیاب، رادیو، دیوار، بیکار، بیدار، بارکد، باریک، دارکوب
  ۶۸۶٫ وقت، قول، قوی، قتل، عقل، ویلا، قالی، قاتل، عاقل، عایق، توقع، تقوا، تاول، ولایت، لیاقت، تعلیق، یاقوت، واقعیت
  ۶۸۷٫ هنر، نرخ، شهر، شهد، رهن، رشد، دره، درد، خشن، نرده، رنده، دنده، خنده، درنده، درخشنده
  ۶۸۸٫ یقه، قله، قلم، قسم، سیم، اسم، میله، مایه، ماسه، لقمه، لایه، قیام، سهام، سماق، سیما، سایه، سالم، ساقه، ملاقه، مقاله، مقیاس، سلیقه، اقلیم، مقایسه
  ۶۸۹٫ وفا، فرد، رود، آرد، ویفر، فرود، فردا، ردیف، دریا، دارو، آوار، فریاد، دیوار، ایراد، وفادار
  ۶۹۰٫ سنت، تاس، بنا، اسب، نسبت، نبات، سانت، ساتن، آسان، آبان، تناسب، استان، آبستن، باستان، تابستان
  ۶۹۱٫ نور، نیش، شور، شنا، روش، ریش، نیرو، ناشر، شورا، شیار، روشن، رویا، رانش، یاور، آیین، ویران، نیایش، شیرین، شریان، روانی، آویشن، آرشیو، ویرایش، شیروانی
  ۶۹۲٫ نیت، نان، ران، تیر، تار، رانت، تینر، تایر، آنتن، ناتنی، تیاتر، اینترنت
  ۶۹۳٫ وام، نوع، عمو، عصا، صنم، مینو، معنی، مانع، میان، مایع، ایمن، معنوی، معاون، میعان، مصنوعی
  ۶۹۴٫ سحر، تست، ترس، تار، راست، راحت، حسرت، تراس، آستر، حراست، اسارت، استراحت
  ۶۹۵٫ مرز، متر، مار، زجر، رمز، جرم، جام، تاج، مزار، مجاز، جرات، ترمز، تراز، تاجر، آرام، اجرت، ماجرا، مجازات
  ۶۹۶٫ گرد، رنگ، درد، بند، برگ، بدن، نبرد، گنبد، گردن، درنگ، بندر، گردنبند
  ۶۹۷٫ نرم، مرگ، مرد، گرد، گدا، رنگ، نماد، نادم، نادر، مدرن، گندم، گرما، گردن، گران، رمان، دانا، دامن، نامرد، مدارا، درمان، اندام، آرمان، نامدار، ماندگار
  ۶۹۸٫ شوخ، شوت، شاخ، خوش، خوب، خشت، بخش، بخت، آتش، شتاب، خواب، خشاب، تابش، آشوب، خوشبخت
  ۶۹۹٫ وزن، نیش، ناز، شنا، زین، ویزا، یواش، نیاز، شیون، زانو، زیان، آویز، آیین، نوازش، نیایش، آویشن، شنوایی، زناشویی
  ۷۰۰٫ گرگ، گرد، شیر، ریگ، رشد، ریش، دیگ، گردش، شگرد، رشید، گردشگر، گردشگری
  ۷۰۱٫ باد، ادب، ابر، ابی، دبیر، دیبا، دارا، ردیاب، رادار، بردار، برادر، بیدار، آبادی، دارابی، باردار
  ۷۰۲٫ وحی، روح، حنا، حیا، تور، وانت، ویار، نیرو، روان، رانت، راحت، حیرت، حیات، توری، توان، تنور، ویران، روایت، ریحان، حیوان، روحانی
  ۷۰۳٫ ملت، ملی، مات، لات، تیم، ملات، یتیم، املت، املا، ایمیل، ایالت، مالیات
  ۷۰۴٫ نسل، لکه، لاک، کهن، کاه، سکه، هیکل، نهال، نسیه، لانه، کینه، کلیه، کلاه، کلاس، کیسه، کاسه، سیاه، سالن، آکنه، کیهان، کنایه، کلیسا، اسکله، کهنسال
  ۷۰۵٫ هنر، نوه، نور، نرم، مهر، رهن، یورو، نمره، نیرو، میوه، میهن، منور، مینو، نیمرو، هورمون
  ۷۰۶٫ ضرب، ضبط، رای، ریا، بار، ضریب، راضی، رابط، بطری، بایر، اریب، اضطراب
  ۷۰۷٫ نیش، شور، سوت، سرو، روش، تور، تنش، شیون، سروش، سرشت، سیرت، ستون، روشن، ترشی، ترسو، وسترن، سنتور، سرنوشت
  ۷۰۸٫ ریه، رده، دیه، دره، آهو، اره، روده، راوی، دوره، دایه، دارو، اردو، ارده، ایده، رادیو، دایره، آواره، اراده، ادویه، اداره، هوادار
  ۷۰۹٫ نظم، نظر، متر، نظام، ناظم، ناظر، رانت، تمنا، ترنم، انار، آمار، نظارت، منتظر، آرمان، انتظار
  ۷۱۰٫ نیت، نام، منت، متن، تیم، مینا، متین، میان، حامی، امین، حمایت، امنیت، امانت، ایمان، امتحان
  ۷۱۱٫ نحس، سست، ساس، حنا، حیا، سانس، سانت، حساس، حیات، تنیس، سیاست، تحسین، تاسیس، آستین، حساسیت
  ۷۱۲٫ مهم، ماه، عمه، عمل، علم، نهال، نامه، ناله، منها، معنا، معما، معلم، مانع، لانه، عالم، مهمان، عمامه، معامله
  ۷۱۳٫ همت، کره، کاه، ذره، ذرت، ذات، تره، همتا، متکا، ماهر، ماکت، کارت، ترمه، ترکه، تذکر، اهرم، همکار، هکتار، مهارت، تراکم، مذاکره
  ۷۱۴٫ هوا، نوه، دود، خون، خدا، خان، نهاد، نخود، دنده، دانه، خنده، خانه، اندوه، آخوند، خداوند
  ۷۱۵٫ لنگ، لنز، لگن، لیز، زنگ، رنگ، ریل، لنگر، لیزر، گاری، زگیل، زرنگ، ریال، انگل، ارزن، گلنار، گلزار، گالری، ازگیل، نارگیل، گلریزان

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج