جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین – جواب و حل کامل بازی ها

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین
جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین

 

پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 1
عشق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 2
آهن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 3
شته، هشت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 4
پول، پلو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 5
عصر، صرع
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 6
دما، آدم، دام
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 7
تبر، ترب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 8
سرخ، خرس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 9
چمن، منچ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای تالش - 1 مرحله 10
شعر، شرع، عرش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 11
حباب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 12
قایق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 13
بنفش، نبش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 14
یدک، دکل، کلید
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 15
کیلو، وکیل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 16
حسرت، سحر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 17
شاه، شنا، دانش، ندا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 18
ورزش، روز، شور
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 19
باز، بازی، آبی، زیبا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 20
ماما، امام
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 21
نقاش، نقش، شنا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ترکمان - 2 مرحله 22
کدو، کادو، کود، دوا، دوک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 23
انگل، گالن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 24
ملکه، کلمه، کلم، مهلک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 25
کند، کفن، دفن، فندک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 26
سید، سپید
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 27
رنج، برج، جبر، برنج
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 28
خالص، خلاص
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 29
فقر، رفیق، فقیر، فرق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 30
تپه، پیست، سپه، پسته
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 31
حسود، سود، حدس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 32
یاد، دین، دنیا، نادی
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 33
حلوا، لوح، آلو، حال، حوا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 34
نجس، جنس، دنج، سند، سنجد
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 35
دوا، دار، رود، دارو، اردو، داور، درو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 36
رشت، آتش، تراش، ترش، ارتش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 37
مست، ستم، متر، رسم، رستم، مسرت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 38
کوسه، کوه، هوس، سکه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 39
دختر، رخت، ترد، درخت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گیلان - 3 مرحله 40
مدار، دما، دام، آدم، درام، مار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 41
فلافل، فلفل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 42
مرتب، تمبر، ترب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 43
تشت، شتر، زرتشت، زشت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 44
چای، یخچال، خیال، خال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 45
شاه، حاشیه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 46
بشر، آبشار، شراب، بارش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 47
لیگ، گرگ، ریگ، گلگیر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 48
نان، نیسان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 49
رسانا، آسان، انار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 50
آفت، بافت، آفتاب، تاب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 51
جیوه، یونجه، هویج
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 52
قناد، نقد، قندان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 53
فاسد، اسفند، نفس، دفن، سند، ناف
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 54
نیزه، خزه، زین، خزینه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ورکانه - 4 مرحله 55
لابی، لوبیا، بیل، ویلا، وال، یابو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 56
ساحل، اسلحه، سلاح
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 57
زیپ، تایپ، پیتزا، پیاز
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 58
جشن، گنجشک، گنج، جنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 59
رنج، شطرنج
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 60
فقه، فال، فلفل، قافله
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 61
گیتار، ارگ، گاری، تیر، رنگ، تایر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 62
سارا، سار، ارس، اسرار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 63
مهر، هرم، درهم، همسر، سرد، مدرسه، درس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 64
دوا، فولاد، فال، وال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 65
آسیب، آسیا، آسیاب، یاس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 66
سرو، سیر، سوره، روسیه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 67
خرد، خرداد، خدا، خار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 68
زندان، ناز، ندا، نان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 69
تعادل، عادت، عدالت، عدل، عادل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای کندوان - 5 مرحله 70
نگار، گلنار، انگل، گالن، رنگ، لگن، لنگر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 71
بال، یال، گلاب، گلابی
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 72
آسان، سامان، مسن، آسمان، سمن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 73
پیک، پیام، پاک، پیامک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 74
نور، نیمرو، نرم، ورم، مینو، نیرو، مین
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 75
حیوان، حنا، ناو، حیا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 76
خارج، اخراج، ارج، خرج، آخر، خار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 77
بارز، اسب، بازرس، سبز، سراب، سرباز
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 78
نیک، پیکان، کپی، کیان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 79
خاطره، طاهر، خطر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 80
زبر، ابر، زال، باز، البرز، لرز
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 81
لگن، گلچین، چنگ، لنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 82
ترب، چتر، رتبه، تبر، تربچه، بچه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 83
شلوار، شورا، واشر، شال، روال، آلو، لواش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 84
سست، سیاست، ساس، ایست
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 85
سعادت، عادت، عدس، ساعت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 86
فرش، ترش، شهرت، فرشته، رشته، شفته
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 87
غله، غلام، ملاغه، ماله
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 88
ترن، سنت، ستون، سنتور، تنور، توسن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 89
فرعون، فنر، عفو، فروع
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بارگادان - 6 مرحله 90
هنگ، سرنگ، رهن، سرهنگ، نرگس، گرسنه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 91
شمع، قشم، مشوق، عشق، عمو، شوق، معشوق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 92
کانال، کلان، کال، کالا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 93
بیست، سنت، نسبت، سیب، نیت، بستنی
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 94
رجز، جزیره، جیره، زهر، زیره، جزر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 95
ننگ، رنگین، ننگین، رنگ، نیرنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 96
کبیر، ترکیب، برکت، کبریت، تکبیر، تکبر، تبریک، ترب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 97
گاز، زاگرس، راز، گرز، گراز، ساز
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 98
جرثقیل، قیر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 99
سرخ، خرمگس، گرم، مسگر، رسم، خرس، خمس، مرگ، مگس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 100
ناو، چوپان، پوچ، چاپ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 101
تار، تراز، وزارت، روز، ترازو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 102
مربی، بیمار، اریب، مار، مربا، بایر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 103
جریان، ریا، آجر، آرنج، رنج، نجار، انجیر، رایج
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 104
بیت، کته، تهی، کتیبه، هیبت، کتبی، تیکه، تکیه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 105
انگل، لگن، گیلان، یگان، گالن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 106
ماه، حمله، حامله، محال، حمل، محله، حمال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 107
گور، گاو، نگار، گران، انگور، نور، روان، واگن، اورنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 108
خار، خیرات، اختر، تاریخ، تایر، خیار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 109
راسو، ترس، اورست، سار، روستا، راست، ستار، ترسو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سر آقا سید - 7 مرحله 110
دیار، رویا، یارو، ویار، راوی، دیو، داور، دارو، دیوار، رادیو، دریا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 111
چرخ، نرخ، رنگ، خرچنگ، چنگ، خنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 112
حیاط، حیات، احتیاط، حیا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 113
اسکی، کلاس، سیل، سال، کلیسا، کال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 114
آخرت، اختراع، رخت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 115
اسلام، لمس، سالم، الماس، امسال، سام، سلام
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 116
نشاط، شنا، شیطان، نیش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 117
بازیکن، زبان، زیبا، باک، بازی، کابین، بانک، ناب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 118
ارگ، گران، نگارش، شناگر، نگار، ناشر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 119
مردمک، مدرک، کمد، درک، مردم، کرم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 120
بیل، نجیب، زنبیل، جیب، لجن، زنجبیل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 121
سکو، واکسن، سکان، واکس، سونا، ساکن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 122
ننگ، جنین، جنگ، گنجینه، گنجه، نهنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 123
دوچرخه، روده، چرخه، رود، خرد، درو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 124
چلچراغ، چال، چراغ، غار، لاغر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 125
پارو، اروپا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 126
نماد، چمدان، دامن، چمن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 127
خیار، یارو، خاور، خاویار، اخور، یاور، ویار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 128
شهد، شهردار، شراره، ارشد، شاهد، شاه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 129
ربا، راز، ابزار، زبر، بازار، بارز
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای سیاهکل - 8 مرحله 130
اسب، کالباس، کسل، کابل، کلاس، کالا، لباس، الک، کاسب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 131
دام، امداد، داماد، مداد، دما
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 132
باشگاه، آگاه، شهاب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 133
مدار، مربا، مرد، مرداب، مادر، مار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 134
چکاوک، کوچ، کوچک، کوکا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 135
وزیر، پرویز، روزی، پیروی، پریز، پیروزی، زیپ، پرز
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 136
عروسک، عکس، رکوع، عروس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 137
قوم، سوم، موسیقی، موسی، سیم، قسم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 138
سالن، گلستان، لنت، لگن، تاس، گالن، نسل، انگل، سال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 139
آهن، فنا، نفس، افسانه، ناف
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 140
رشد، گرگ، گردش، گردشگر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 141
حلزون، لحن، لوح، وزن، لنز، زحل، نزول
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 142
جادو، اوج، ازدواج، آزاد، آواز، زوج، جواز
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 143
چاه، چای، مهیا، ماهی، ماهیچه، ماه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 144
نیش، ناشی، آینه، شنا، شاه، آهن، شاهین
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 145
هرم، نمره، مدرن، نمد، هنرمند، رهن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 146
ریاضی، راضی، رضا، یار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 147
پتو، پرس، پوست، پرستو، پرتو، سپر، ترسو، پوستر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 148
اقتصاد، صدا، اتاق، صادق، صداقت، دقت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 149
ناب، صاحب، صحنه، حنا، صبح، انبه، صبحانه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای قلعه نو - 9 مرحله 150
قنات، ناقل، قاتل، اتاق، انتقال، ناقلا، لنت، قتل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 151
حبر، برزخ، خبره، خربزه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 152
اتم، مست، تمساح، ماست، تماس، مساحت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 153
کدر، شهرک، شرک، درشکه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 154
تپانچه، چاپ، پناه، چانه، پاچه، تپه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 155
خلبان، بالن، نخل، خال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 156
آبان، بنا، ناب، بناب، نایاب، بیابان، ناباب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 157
درک، رند، کرگدن، درنگ، گردن، کنگر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 158
شکوفه، کوه، شکوه، هوش، کهف، کوفه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 159
سیما، ایمن، مینا، سینما، سیما، نامی، نسیم، سیم، مسن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 160
ساعت، عفت، تاس، استعفا، سفت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 161
سال، گسل، یاس، لیس، سیال، گیلاس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 162
رنگ، فرهنگ، گره، هنر، فرنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 163
گرانش، شناگر، گران، شنا، نگرش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 164
باجناق، باج، نقاب، جناب، بنا، آبان، قاب، اجاق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 165
باند، داس، نبات، اسب، نسبت، تناسب، ستاد، ادب، دبستان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 166
اشک، شکل، شکلات، تلاش، تشک، کاشت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 167
کشو، لواش، شال، کوشا، اشک، لواشک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 168
راسخ، آخرت، راست، استخر، خسارت، اختر، خرس، ساخت، ستار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 169
دهات، شته، هشتاد، شاه، شاهد، شهد، دشت، شهادت، آتش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای دیلمان - 10 مرحله 170
روز، شورا، کشاورز، شکار، کشور، زرشک، کور، کاوش، واشر، ورزش، شکر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 171
اخبار، خراب، خار، بخار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 172
گوسفند، نفس، نود، سوگند، دفن، سند، سنگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 173
روکش، کوروش، کور، کشور، روش، کشو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 174
سالن، اطلس، سطل، نسل، سلطان، طلا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 175
وفات، وفا، فوت، فلوت، فتوا، بافت، تابلو، فوتبال، فلات، تاول
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 176
بلور، وبا، بلوار، ابرو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 177
کینه، کهن، کیهان، آینه، کنایه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 178
نجار، جریان، آرنج، انجیر، ناجی، رایج، رنج، جاری
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 179
فرض، رقم، قمر، منقرض، نقض
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 180
پروانه، هارون، نهار، پونه، پارو، هاون، پهناور، آهو، رهن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 181
فسیل، سیل، فیلسوف، لیف، سیلو، فیل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 182
ستون، وانت، سنوات، ناو، ستوان، انس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 183
خوشبخت، خشت، شوت، بخت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 184
قلب، باقلا، باقلوا، اقبال، بوق، قلاب، قالب، قبول
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 185
جیغ، فرج، فارغ، آجر، جغرافی، غار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 186
تاج، جماعت، جامع، عاج، اجتماع، تجمع
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 187
قنات، امانت، انتقام، تمنا، قامت، اتم، امت، اقامت، اتاق، متن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 188
سیرک، کرسی، کبیر، گریس، ریگ، گیربکس، سیب، سرب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 189
هرز، رمز، هرمز، رزم، مرز، مزرعه، هرم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای رودبنه - 11 مرحله 190
لوزی، ویزا، بیل، ویلا، زالو، یابو، وبا، زیبا، لوبیا، زولبیا، بازو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 191
پیانو، پویا، پویان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 192
هنر، یارانه، رایانه، آینه، ایران، آریا، انار، نهار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 193
ستار، تراس، هراس، راست، ترس، ستاره
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 194
وبا، گوشت، تاب، آتش، آشوب، گوش، آبگوشت، شتاب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 195
آسان، سند، استان، استاد، داس، داستان، اسناد، دانا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 196
برزن، روزن، نوبر، روز، زور، زنبور
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 197
ژیان، ساکن، اکسیژن، یاس، اسکی
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 198
نادی، ایده، دنیا، دهان، هادی، نهاد، آینده، دایه، ناهید، آدینه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 199
بانک، ناب، بینا، باک، بیان، کابین
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 200
تمشک، شکم، متر، مشرک، تشکر، مشترک، شرکت، متشکر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 201
سوهان، ساوه، نوه، هاون
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 202
شیخ، رخش، خورشید، ریش، شوخی، رشید، خروش، یورش، درویش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 203
قالیچه، چاله، چلاق، قالی، اهلی، قله، لایق، چاق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 204
پدر، هنر، رهن، پرنده، رنده، هند، پرده، نرده، پند
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 205
نیت، لاتین، بالن، بینا، لبنیات، لابی، نیابت، نبات، بیت، تنبل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 206
سیکل، ملس، سیم، کلسیم، سلیم، کلم، ملک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 207
ارس، تایر، یاسر، ساری، ریاست، سرایت، اسیر، ایست
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 208
سابق، ساقه، سماق، سهام، بام، اسب، مسابقه، سهم، قاسم، سابقه، قسم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 209
تاس، سکوت، واکس، کتک، کاست، ساکت، سکو، کاکتوس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای میمند - 12 مرحله 210
برگ، بزرگ، گاری، آبگیر، بازیگر، گراز، بیزار، بازی، گاز، زیبا، ریگ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 211
اسفنج، جان، فنجان، فسنجان، نجس، نفس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 212
کارت، راکت، کراهت، کره، کاه، کار، ترک، هکتار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 213
لایق، چای، چلاق، آلاچیق، قالی، چاق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 214
تانک، باک، نبوت، کتاب، نبات، تنباکو، وبا، بانک، وانت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 215
ناز، نوزاد، نود، آوند، زانو، دوا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 216
میت، ترم، مرید، مدیریت، متر، تیر، یتیم، مدیر، ریتم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 217
ماش، مربی، شیار، مربا، ریش، امشب، امیر، بیمار، شراب، مباشر، ابریشم، بایر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 218
هزار، زرافه، فاز، رفاه، زهرا، زهر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 219
برس، راهب، سراب، سرب، سار، بهار، ابهر، اسب، سهراب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 220
دنج، وجدان، جادو، جشن، دانشجو، جواد، دانش، شنا، جوان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 221
رمال، خرمالو، وام، خاور، خال، خمار، اخمو، اول، خرما
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 222
فساد، داس، آفساید، آسیا، فاسد، سفید، اسید، سید
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 223
جذاب، جاذبه، باجه، باج، جبه، ذهاب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 224
اختر، خار، تار، افت، خرافات، افتخار، خرفت، آخرت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 225
کلام، پلاک، پیام، ملک، المپیک، پلک، مالک، لامپ، کلم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 226
ویلا، هالو، هیولا، اهلی، الویه، هلو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 227
میز، منیر، نسیم، رسم، مسیر، رزمی، سرزمین، زمین، مین
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 228
شاهین، شانه، شایان، آشیانه، نیش، آینه، شاه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 229
کشک، کاهش، کهکشان، شکاک، آهک، کهن، کنکاش، اشک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای گرمه - 13 مرحله 230
کارد، بارکد، کبد، کدو، دارو، داور، باور، رکاب، کادو، اردک، دارکوب، کبود
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 231
تکبر، تبر، کبوتر، برکت، کور، ترب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 232
اموال، ملوان، امان، مولانا، وام
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 233
چمن، کمانچه، کمان، مکان، نمک، نامه، چکمه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 234
فردوس، سفیر، فوری، سرود، سفید، فردوسی، سفر، درس، ردیف
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 235
رسم، سرما، سوار، سمور، رسام، سماور، مار، راسو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 236
آهو، پهلو، لانه، پونه، نهال، هوا، پهلوان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 237
سفال، فتوا، فلوت، لوس، وفات، سال، اتو، تاول، فوت، فلات، فوتسال، سوال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 238
لنگ، لادن، گلدان، لگد، انگل، گدا، گالن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 239
تسلیم، طلسم، ملیت، لیست، میت، مستطیل، مسلط، تسلط
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 240
شورت، روشن، نور، ترسو، ترس، سرنوشت، تنور، سنتور، سروش، ستون، نشست، شتر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 241
اسید، دیگ، یوگا، آسودگی، داس، گیسو، گاو، سواد، سادگی
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 242
راسو، رسوا، ترسو، روستا، سوار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 243
شهبانو، شبان، انبوه، نوشابه، انبه، هوش، شانه، وبا، باهوش، شبانه، شنبه، شهاب، شاه، شنا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 244
دریا، دیار، هیراد، دایره، یاد، ریه، هار، دایه، هدر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 245
خیار، تیر، تایر، خار، اختیار، آریا، تار، آخرت، اختر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 246
لیمو، وام، بیل، ملی، لوبیا، آبلیمو، مایل، آلبوم، مایو، بوم، یابو، مبل، لبو، ویلا، موبایل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 247
مایه، همسایه، سیما، سهمیه، سیاه، ماهی، سهام، سهم، سایه، هما
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 248
نهار، برهان، انبر، آهنربا، ارابه، انار، انبار، نهر، رهن، هار، باران، بهار، بار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 249
ناو، انار، کنار، کاروان، کارون، انکار، اراک، نور، آوار، نوار، نوکر، اکران
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ابیانه - 14 مرحله 250
کمان، مدارک، مکار، اردک، رمان، مدرک، مادر، مدار، نماد، درمان، کارمند، مار، دامن، نامرد، دما
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 251
سوم، ورم، مسیر، سیم، موسیر، رسم، رسمی، سمور
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 252
دبیر، رود، بید، دین، بندر، بیرون، دربی، درون، دوربین، نیرو، نبرد
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 253
ناو، اول، وبا، بانو، بالون، لبو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 254
رتیل، تیله، ریل، تیر، هیتلر، هتل، لیتر، تله
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 255
وات، تاس، بوس، وبا، اتوبوس، سوت، اسب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 256
جرم، مهیج، موج، هجوم، جیوه، جمهوری، جوهر، میوه، هویج، جریمه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 257
ماه، اهم، مهتاب، ابهت، مات، هما، تابه، تباه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 258
آگاه، آهار، چراگاه، چاه، گره، اره، آچار، هاگ، چهار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 259
راه، وبا، ابرو، بهار، آهو، بره، روباه، هوا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 260
پیچ، چیپس، پستچی، پست
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 261
ادب، نبرد، برنا، بنان، آبادی، برد، دربان، بدن، نادر، نردبان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 262
تمایل، مالیات، تیم، ایالت، املت، ایلام، مات، مایل، اتم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 263
کلاس، کالسکه، کاسه، کلاه، اسکله، کسل، هلاک، کال، سال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 264
امانت، متان، مات، متن، امان، امتحان، نام، حنا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 265
قصد، قید، صدقه، قصیده، صید، قصه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 266
دام، کمند، آدمک، دما، نان، دامن، نمناک، نمد، مانکن، کمان، نماد، نمکدان، نادم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 267
ریگ، سیر، یاس، سیگار، اسیر، گریس، ساری، سار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 268
کابوس، باک، واکس، کاسب، سبک، بوکس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 269
گره، کره، کار، آگاه، کاراگاه، اکراه، آهک، آهار، اراک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای لافت قشم - 15 مرحله 270
امین، مکان، کیوان، ایمن، وام، نمک، مینا، نیکو، کامیون، مایو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 271
پاریس، پرستار، راست، سپر، پاس، پسر، پست، تراس، ترس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 272
نفس، سفینه، نفیس، فنی، نسیه، سینه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 273
قلق، آقا، قاق، قالپاق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 274
فولاد، فال، هالو، هود، فالوده، هوا، هلو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 275
مجنون، موج، نجوم، جنون
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 276
نجس، آسان، اسفناج، ناف، اسفنج، جنس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 277
هند، قند، قناد، دهان، دانه، نهاد، نقد، دهقان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 278
تانک، پستان، کتان، پاکت، پستانک، پاک، پتک، پست، کاست، پاتک، سکان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 279
اتوبان، توان، وانت، تاوان، توانا، باتون، نبات، تابان، بانو، تناوب، تاب، وبا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 280
راست، سفارت، سفر، سفت، تاس، تراس، ترس، فارس، افسر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 281
رباعی، عابر، عربی، بایر، عیب، عرب، رعب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 282
ماه، قمه، قلم، مهال، ملاقه، قله، لقمه، مقاله، ماله
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 283
آمپر، چرم، پری، پرچم، پارچ، مارپیچ، پیام، امیر، ماچ، چای
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 284
لباس، بیل، سیبل، ابلیس، سیب، سبیل، سیلاب، سیل
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 285
ولت، تابلو، تاول، لبو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 286
علامت، تعامل، عالم، عامل، عام، متعال، املت، عمل، علم
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 287
گاری، فایل، رالی، لیگ، گالری، فالگیر، لیف، ریگ، گلف
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 288
رشید، شوید، ریش، دوریش، شور، دیو، روش، دوش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 289
زمان، دامن، دام، نماد، مزد، نماز، نامزد، نمد، دما
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای بختیاری - 16 مرحله 290
ماهر، تهاجم، مهاجر، تاجر، مهارت، ترمه، مهاجرت، هرم، متر، اهرم، هاجر، ترجمه، هجرت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 291
پارسال، ارسال، پارس، سالار، پاس، پسر، سال، سارا، پارسا، پرس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 292
هرم، مهر، چرم، ورم، وهم، مورچه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 293
انبر، باران، ربا، انبار، آبان، برنا، ابر، انار
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 294
پارچ، آچار، چپر، چاپ، چاپار، اپرا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 295
آلو، لبو، لولا، آلبالو، بلال، وبا، بالا، لال
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 296
کاهش، هوا، کوه، آهو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش، کاوش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 297
زور، امروز، مزار، موز، روز، رمز، رزم، آرزو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 298
مرتع، تخم، مخترع، عمر، رخت، متر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 299
گدا، گردباد، گرد، برگ، باد، درد، ربا، گرداب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 300
مسواک، ماسک، ماکو، اسم، وام، واکس، سام، کما
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 301
مطب، باطن، قطب، ناطق، نقاب، قطبنما، طاق، مناطق، منطق، قاب، طناب، نطق
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 302
امن، مکر، کمر، کما، کرمان، کرم، اکرم، نمک
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 303
برج، وجب، باور، جوب، جوراب، باج، ابرو، جارو، رواج، واجب، جواب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 304
مایه، ماه، هما، ماهی، بیمه، بامیه، آیه، آبی، مهیب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 305
پیر، پاره، پنیر، نهر، نهار، پینه، پریا، پناه، پیراهن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 306
نبرد، پرده، رنده، برنده، دنبه، هند، بدنه، دهن، نرده، بندر، نهر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 307
آبان، بناب، بابا، ناباب، باغبان، باغ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 308
دلاور، دلار، داور، دارو، دار، دور، آرد، لودر، درو، رود
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 309
آریا، فقیر، قیر، فارق، یراق، رفیق، فراق، آفریقا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماخونیک - 17 مرحله 310
مربا، غار، غایب، غبار، غرب، امیر، مربی، رغیب، باغ، یغما، مرغابی، مرغ، غربی
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 311
نهار، ترانه، تهران، انتر، رانت، ترن، رهن، آهن
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 312
گدا، دانا، دنگ، پاندا، پادگان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 313
مهم، جسم، سهم، مجسم، مجسمه، سمج
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 314
چهار، پاچه، پارچه، چاه، پارچ
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 315
سرکوب، بوکسور، رسوب، برس، بورس، سرب، بوکس، بوس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 316
رخش، خروش، خرگوش، شور، گوش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 317
بانو، صابون، وبا، نصب
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 318
کاراته، کاتر، کارت، کراهت، هکتار، راکت، کاه
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 319
راسو، سوار، پسر، پاسور، پرس، پارو، سپر، پاس، پارس
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 320
گاری، رینگ، گالن، گران، لگن، گلنار، لنگر، نارگیل، گالری، گریان
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 321
بیات، تبر، تار، بایر، تیر، تایر، باتری، ترب، ابتر، ربا، بیت
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 322
وانیل، ایل، نیل، اولین، لیوان، اول، ویلا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 323
رونده، نرده، وردنه، روشه، هند، دشنه، روده، هود، روشن، شوهر، رنده، روند، شهروند، دهن، شهر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 324
رحمت، ریتم، ترحیم، میت، حریم، تیم، حرمت، رحم، حرم، حیرت، تحریم، تیر
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 325
یشم، شیر، میش، شمر، شمشیر، شمش، ریش
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 326
دروازه، روزه، دارو، زاهد، راز، اردو، هوا، هزار، آرزو
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 327
چدن، اینچ، چین، دنیا، دریا، نادر، چادر، دینار، چنار، دین، دارچین
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 328
سفیر، فارسی، یاسر، افسر، سار، یاس، ساری، سفر، یار، فارس، ریا
پاسخنامه بازی کلمچین - روستای ماسوله - 18 مرحله 329
جامد، دامن، نماد، داس، سجاد، دماسنج، سنجد، جنس، مسجد، مسجد

 

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین

جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین

جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین

لینک های مرتبط با جواب کامل همه مراحل بازی کلمچین

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

عکس نوشته و پروفایل تلگرامی

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

مطالب مرتبط

12 نظر

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۱٫۸”

  نکته: لطفاً پیش از درج پاسخ ها، پاسخ های مرحله ی ۱۷ بازی (روستای ترکمان) را تصحیح فرمایید:

  ۱۷٫ شاد، شنا، دانش، ندا

  این هم آپدیت نسخه ی جدید:

  ۳۲۹٫ مسجد، جامد، دماسنج، دامن، داس، سنجد، جسد، جنس، نماد، سجاد
  ۳۳۰٫ گریان، رنگ، نگار، یگان، گران، ریگ، رایگان، گرانی، یار، گاری، انار، آریا، ارکان

  ۱۹٫ روستای کندلوس

  ۳۳۱٫ توری، تور، صوت، صورت، وتر، وصیت، صورتی، تصویر، تیر
  ۳۳۲٫ پیاز، چاپ، زیپ، پیچ، پیازچه، چاه، پایه
  ۳۳۳٫ قناری، یرقان، قیر، قرآن، قرن، نقی
  ۳۳۴٫ دوش، کود، کدو، دودکش
  ۳۳۵٫ فنر، ناز، زارع، عرفان، ارزن، ناف، فراز، زعفران، فرز، عارف
  ۳۳۶٫ پشه، شاهد، شاد، اشهد، شهد، پادشاه، پاداش
  ۳۳۷٫ روغن، نفر، فرغون، رفو، نور
  ۳۳۸٫ آسان، سکانس، ساسان، سکان، ساکن، اسکناس، ساس
  ۳۳۹٫ معمار، معما، مرام، عمر
  ۳۴۰٫ مبل، لوبیا، ویلا، تمایل، بیت، وام، لیمو، تابلو، آلبوم، اتومبیل، ولایت، موبایل، بیل
  ۳۴۱٫ تیبا، ادبیات، ابدیت، ابتدا، ادیب، دیابت، تاب، بیت، ادب، بید
  ۳۴۲٫ شغال، آشغال، شاغل، شغل، شال، الاغ، آغل
  ۳۴۳٫ کاست، تاس، اسکان، ساکت، استکان، تانک، کتان، ساتن، استان، سنت
  ۳۴۴٫ یکتا، ترک، کارت، کتیرا، کار، کایت، تاریک، راکت، تریاک
  ۳۴۵٫ عمه، معده، دما، علم، علامه، ماده، عالم، دلمه، عامه، مدال، عادل، عمله، معادله
  ۳۴۶٫ آرنج، نجار، فرج، فجر، جفا، انار، انفجار، آجر
  ۳۴۷٫ منبر، بومرنگ، گرم، مرگ
  ۳۴۸٫ انبر، ابر، آبان، باران، انار، برنا، انبار
  ۳۴۹٫ رتبه، شهرت، شته، ترش، هشت، رشته، برشته، شرب، بهشت، شربت، تبر، شتر، ترب
  ۳۵۰٫ لیست، اسکلت، تاکسی، اسکی، استیل، لاستیک، کلاس، کلیسا، یکتا، اسکیت، کسالت

  ۲۰٫ روستای پالنگان

  ۳۵۱٫ یار، عشایر، ریش، شعر، شرع
  ۳۵۲٫ تناسب، نسبت، اسب، بستان، نبات، تابان، باستان
  ۳۵۳٫ کاه، راکت، هکتار، کاراته، کاتر، کراهت
  ۳۵۴٫ ولتاژ، تاول، ولت، تاژ
  ۳۵۵٫ کافر، کفتار، کتیرا، کارت، فکر، تایر، ترافیک، تریاک، تاریک
  ۳۵۶٫ هوس، آهو، ساطور، واسطه، ساوه، راسو، اسطوره، رسوا، سوار، سوره، اره
  ۳۵۷٫ مهر، اهم، ترمه، ماهر، ماه، همتا، مهار، مهارت
  ۳۵۸٫ مخارج، خمار، خرما، مار، خارج، مجرا، جرم، خرج
  ۳۵۹٫ سرب، بوس، بوکسور، برس، بورس، رسوب، بوکس، سرکوب
  ۳۶۰٫ سال، کسب، کسل، کال، کتاب، کباب، کاسب، کابل، کسالت، تاک، بسکتبال، لباس، سبک
  ۳۶۱٫ نام، دوام، نمد، نماد، دامن، وام، مداد، دماوند، دودمان، نادم
  ۳۶۲٫ بیل، زولبیا، لوبیا، ویلا، زیبا، ویزا، بازو، وبا، لوزی، یابو، زالو
  ۳۶۳٫ وانت، باتون، نوبت، بوستان، بانو، نبات، اسب، سنت، سنوات، ستون، سونا، تناسب، تناوب، نسبت، توان، ستوان، نسب
  ۳۶۴٫ کاراگاه، کار، اراک، کره، گره، آگاه، آهار، اکراه

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و با آن که تمامی پاسخ ها را درج می کنیم، مراحل و روستاهای بعدی باز نمی شوند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  پاسخ
 2. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۰”

  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلمچین” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی برای آپدیت جدید، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۰”
  (تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۱۷٫ روستای ماخونیک

  ۳۰۹٫ فرق، یراق، فارق، قیر، فراق، قیف، فقیر، آریا، آفریقا، رفیق

  ۲۰٫ روستای پالنگان

  ۳۶۴٫ گره، آهک، کاراگاه، اراک، آگاه، اکراه، کار، آهار، کره
  ۳۶۵٫ تکاور، تورات، کار، تراکتور، کور، تکرار
  ۳۶۶٫ گاز، ننگ، زنگ، خازن، خندان، خنگ، خزندگان، خزان، زندان، ناخن
  ۳۶۷٫ نسل، سریال، ریال، رالی، ارسال، آسیا، اسیر، سرین، سالار، ایرانسل، سالن، آریا
  ۳۶۸٫ سام، لمس، مسلمان، سلام، سالن، مماس
  ۳۶۹٫ عام، جماعت، جامع، عاج، جمع
  ۳۷۰٫ پلک، پوک، هلکوپتر، کوله، کهولت، پولک، کوره، کله، کلر، کور، پول، کول، هتل، لپه، لکه

  ۲۱٫ روستای شیلاندر

  ۳۷۱٫ کوبیده، یهود، بدهی، کبود، کدو، کود، کوه
  ۳۷۲٫ گرم، گره، هنر، مرگ، نمره، همرنگ
  ۳۷۳٫ سروان، نور، سنسور، ساس، سوار، نوار، سانسور، راسو، سوسن
  ۳۷۴٫ طبل، سلب، سطل، طلا، لباس، طالب، اسطبل، طلب، بساط، باطل، اطلس
  ۳۷۵٫ کیش، کور، کاشی، شریک، کاریز، ورزش، ریش، شکار، کشو، واشر، کویر، اشک، کشاورزی، روش
  ۳۷۶٫ پرس، پارسی، آسیا، پنیر، اسیر، پایان، پاس، سپر، انار، پارسیان، پارس
  ۳۷۷٫ دشنه، شهروند، دهن، شهر، هود، روند، روشن، روده، هند، رشوه، شوهر، رنده، رونده، وردنه، نرده
  ۳۷۸٫ مطب، طمع، مطبوع، عمو، طعم، مطبوعات، طعام
  ۳۷۹٫ مرد، نماد، دامن، درنا، مار، نادم، مادر، نامرد، دما، درمان، نمد، نرم، مدرن، نادر
  ۳۸۰٫ هزار، زهر، بهار، راهب، چرب، بازارچه، بازار، ارابه، ابزار، چاه
  ۳۸۱٫ دوره، وارد، روده، فواره، گردو، فرود، فردا، دورگه، گوهر، فرودگاه، گارد، گروه، رفاه
  ۳۸۲٫ کدو، دار، کارد، بارکد، رکاب، کبود، داور، باور، اردک، دارکوب، کادو، کبد
  ۳۸۳٫ پریز، پرویز، وزیر، پیروز، روز، زیپ
  ۳۸۴٫ دکور، دوک، کهن، کودن، وردنه، کوهنورد، کود، نوکر، رود، کندو، رهن، دور، دهن، روده
  ۳۸۵٫ مایل، مات، املت، مالیات، تمایل، ایالت، تیم، اتم، ایلام
  ۳۸۶٫ شرم، مشهور، ورم، رشوه، موش، شوره، شوهر، شهر
  ۳۸۷٫ متن، ماست، زمستان، مسن، تماس، زمان، مست، نماز، ستم، ساز
  ۳۸۸٫ تنور، وانت، سناتور، ترسو، سنوات، رستوران، رانت، رسوا، روستا، سوت، سنتور، ترور، ترس
  ۳۸۹٫ کتک، کاست، ساکت، کاکتوس، واکس، سکو، سکوت، تاس
  ۳۹۰٫ هوش، روش، درفش، رنده، هدف، دشنه، هدفون، شهروند، شهود، شوفر، رود، وردنه، رهن، شوهر، فروشنده، شهرود، روده

  ۲۲٫ روستای کر کبود

  ۳۹۱٫ ختم، مختص، تخم، خصم، متخصص، تخصص
  ۳۹۲٫ مست، پوست، سوپ، پلک، لوس، تپل، تلسکوپ، پولک، سکوت، کپسول
  ۳۹۳٫ کاشی، شکایت، تشک، شاکی، کایت، کشتی، آشتی، کشت، کیش، آتش، یکتا، اشک
  ۳۹۴٫ دیه، نود، نویسنده، دیو، سند، سود، نسیه، نوه، دین، سینه
  ۳۹۵٫ تند، دست، سبد، نسبت، بدن، سنت، سند، دستبند
  ۳۹۶٫ تپش، پرش، خار، شاخ، ارتش، رخش، خارپشت، خراش، پرخاش، آتش، شتر
  ۳۹۷٫ هندوانه، نهان، دهان، اندوه، دانه، دوان، نهاد، آهن
  ۳۹۸٫ پلاستیک، پست، کلیسا، ساکت، کسالت، سال، استیل، پاکت، پاس، پلیس، تاکسی، پلاک، پلک، تپل
  ۳۹۹٫ دیو، گند، دونگ، دوپینگ، پیوند، دیگ
  ۴۰۰٫ حنا، امان، امانت، امتحان، نام، مات، متن، متان
  ۴۰۱٫ کالا، خلاف، خلافکار، کال، افکار، کفر، کار، کافر، فخر، خاک، خال
  ۴۰۲٫ تشنه، شهر، ترانه، هنر، نشاسته، شانس، تراش، تراشه، شتر، شانه، شهرستان، تنه، رسانه، آستر
  ۴۰۳٫ اره، گره، هاگ، چراگاه، چهار، آچار، آگاه، آهار، چاه
  ۴۰۴٫ گناه، پهن، پناهگاه، پناه، آهنگ، نگاه، پگاه، هنگ، پهنا
  ۴۰۵٫ ربا، ماه، انبر، ماهر، برهان، بهمن، مهربان، انبه، برنامه، بهار، رهنما، نهار، بهرام، مهر
  ۴۰۶٫ دنگ، پاندا، ندا، دانا، پادگان
  ۴۰۷٫ ماشین، امین، گریم، میگرن، گرمایش، شناگر، گرما، نمایشگر، نیش، نمایش، مشنگ، ایمن
  ۴۰۸٫ آلو، لبو، وبا، لولا، بلال، آلبالو، بالا، لال
  ۴۰۹٫ دانا، دهگان، دانشگاه، شهد، شانه، شادان، گنده، شاهد، دهان، گناه، دشنه
  ۴۱۰٫ ماهر، زهر، روزه، ناز، ؟، روزانه، راهزن، موازنه، وزنه، نماز، زمانه، هموار، رهنما، زمان، زانو، زمره، هارون، هزم، مزار، نمره، نهار، مرز، امروز، روزنامه، مناره، مزه

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و با آن که تمامی پاسخ ها را درج می کنیم، مراحل و روستاهای بعدی باز نمی شوند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۰”
  (پاسخ تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  پاسخ
 3. امیر

  مرحله ی ۴۱۰ جایگزین شود با:

  ۴۱۰٫ هموار، مناره، زهر، امروز، روزنامه، مرز، موازنه، مزار، هارون، نهار، نمره، راهزن، مزه، زمانه، وزنه، نماز، هرم، ماهر، روزه، زمره، زمان، زانو، روزانه

  پاسخ
 4. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۱”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلمچین” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  اما قبل از شروع، لطفاً مرحله ی زیر را تصحیح بفرمایید:

  ۳۹۲٫ پست، پوست، سوپ، پلک، لوس، تپل، تلسکوپ، پولک، سکوت، کپسول

  این هم آپدیت پاسخ ها:

  الف) پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۱”
  (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۴۱۰٫ روزانه، روزنامه، زانو، امروز، هموار، مناره، موازنه، روزه، هارون، راهزن، زمان، ماهر، وزنه، زهر

  ۲۳٫ روستای جواهرده

  ۴۱۱٫ بام، باهر، ماهر، گره، گربه، برگ، بهار، برگه، گمراه، بهرام، گرمابه، راهب، گرما
  ۴۱۲٫ مهار، آرامگاه، مرگ، اهرام، گرم، هرم، گره، گمراه
  ۴۱۳٫ آمپر، پخمه، خامه، ماه، مهر، خمپاره، پاره
  ۴۱۴٫ سکونت، نکته، کوهستان، واکسن، سکوت، کاهو، کوسه، سوهان، واکس، کوهان، کوتاه، تانک
  ۴۱۵٫ بابا، آبنبات، ناباب، تابان، آبان، نبات
  ۴۱۶٫ مدیر، پیرمرد، مرید، دیم، مرد
  ۴۱۷٫ قوس، سونا، ایوان، ساق، سویا، قوی، آسیا، ناقوس، اقیانوس، آسان
  ۴۱۸٫ ساختمان، تخم، خمس، آسمان، سخن، مسن، خام، سخت، استان، امانت، تماس، ماست
  ۴۱۹٫ دنج، جنگ، گنج، نهنگ، دهن، جنگنده، گنجه
  ۴۲۰٫ رودخانه، رخنه، نهار، نوار، دانه، خانه، خون، خرده، خواهر، خاور، نخود، روان، وردنه، خنده
  ۴۲۱٫ وزنه، نزول، گله، زنگوله، وزن، گلو، گزنه، گوزن، لنز، گلوه، گونه
  ۴۲۲٫ ریه، شیر، شراره، ریشه، شهر، ریش، هشیار، شهریار
  ۴۲۳٫ ارتش، رشت، شتر، رانت، انار، ناشر، ترش، ناشتا، رانش، انتشار، آتش
  ۴۲۴٫ ماه، رهن، منها، نمره، نهار، ماهر، نهر، انار، راهنما، هنر، نام، نامه، منار
  ۴۲۵٫ اوره، جارو، راه، جواهرات، جواهر، تاراج، آواره، جهت، اجاره، تاجر، جوهر، هجرت
  ۴۲۶٫ جوان، کاکو، کوکا، کنجکاو، کاک، کاج، کوک
  ۴۲۷٫ راسو، نارسا، ناروا، آسانسور، سانسور، ساسان، سار، سروان، رسوا، ساس
  ۴۲۸٫ باقلا، تالاب، قاتل، بقل، قالب، تقلب، قتل، اتاق، باتلاق، قلب
  ۴۲۹٫ نخل، نخلستان، آنتن، سالن، سخن، نسل، نخست، خال، تلخ، ناخن، لخت
  ۴۳۰٫ امنیه، ویران، اهریمن، میهن، نیرو، همایون، مینو، یاوه، مانور، میوه، موریانه، ویرانه، نامه، نیمرو، نمره

  ۲۴٫ روستای خرم آباد

  ۴۳۱٫ دریا، بایر، بیدار، دربی، دیار، دیگ، دبیر، بادگیر، برگ، دیبا، گارد، گاری، گرداب
  ۴۳۲٫ لبو، کباب، لاک، کوچ، چابک، بلوچ، کلاچ، کابل، چلوکباب، کول، چوب
  ۴۳۳٫ شیرینی، ریش، نشر، شیر، نیش، شیرین
  ۴۳۴٫ گرو، نگار، نوار، آرگون، گنگ، روان، واگن، آونگ، انگور، گروگان، گرگ
  ۴۳۵٫ شام، منشی، میان، شنا، مینا، منش، نیایش، ماشین، نمایش، شیمی، یشم، انیمیشن
  ۴۳۶٫ سیم، سیما، مایو، موسی، وام، واکس، اسکیمو، اسکی، مسکو، مسواک، ماسک، مساوی
  ۴۳۷٫ داس، تند، دادستان، سند، اسناد، استاد، استان، استناد، داستان، دست
  ۴۳۸٫ بند، بناب، آباد، ناباب، دانا، باند، بادبان، آداب
  ۴۳۹٫ اکرم، مکار، گرگ، گمرک، کیمیا، مرگ، کیمیاگر، گرما، کرم، گریم
  ۴۴۰٫ دریا، ایراد، امیدوار، وادی، میرا، داوری، رود، رادیو، مدار، دیوار، مدیر، وام، دیر
  ۴۴۱٫ پاس، بار، سراب، باز، بازپرس، اسب، سزار، سرباز، بازرس، پارس، پسر
  ۴۴۲٫ نجار، نارنجی، رایج، جنین، جاری، نارنج، انجیر، رنج، جیر، جریان
  ۴۴۳٫ دوام، امید، دیو، رادیوم، مادی، ویار، مادر، مایو، مدار، درام، اردو، مروارید، رود، دما
  ۴۴۴٫ کنترل، لکنت، راکت، کلانتر، لنت، کال، تانک، کنار، کلان، تانکر، تکان
  ۴۴۵٫ فرود، دیر، نفر، دیو، فنی، نیرو، دین، فنر، رفو، ردیف، فروردین
  ۴۴۶٫ شاکی، شریک، شکارچی، ریکا، کیش، کاری، چای، اشک، کاشی، شکار، شکاری، چرک، چکش
  ۴۴۷٫ انبر، برنا، بانگ، رگبار، خبرنگار، خبر، بخار، گران، خراب، خنگ، نرخ
  ۴۴۸٫ آزار، پرز، زهرا، پره، هزار، زهر، پاره، هزارپا، هرز، راز
  ۴۴۹٫ انشا، نامه، شانه، هما، منها، شاهنامه، ماهانه، آشنا، شاه، هاشم
  ۴۵۰٫ غبار، روباه، آبغوره، آروغ، باغ، برق، قهر، بهار، غروب، راهب، قورباغه، اوره، براق، وقار

  ۲۵٫ روستای نوشا

  ۴۵۱٫ جاده، جهان، جهانگرد، نادر، گنجه، آهنگ، نجار، نهاد، گنده، گردنه
  ۴۵۲٫ پدر، روده، رنده، دوره، پونه، پودر، پرده، پرنده، دهن، پرونده
  ۴۵۳٫ (نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و بدون باز شدن، به مرحله ی ۴۵۴ پَرش می کنیم!ا

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)
  ۴۵۴٫ نیکوکار، نیکو، یکان، کویر، ویار، نوار، نوکر، کنکور، ویران، کیوان، رویا
  ۴۵۵٫ کاوش، شرک، شکار، کشور، کوشا، کارواش، واشر، شورا
  ۴۵۶٫ گوه، گور، گروه، گهواره، گواه، گوهر
  ۴۵۷٫ پیر، بارم، بیمار، پیام، امیر، پیامبر، بام، آمپر، بایر، مربی، اریب
  ۴۵۸٫ یوگا، شیوا، گاومیش، شامی، مایو، یواش، گویش، یشم، میگو، شام، گاو، گوش
  ۴۵۹٫ سرما، مسیر، کما، سیرک، سرامیک، ساری، اسیر، اسکی، سمیرا، کار، کرم
  ۴۶۰٫ شکل، تپش، شکلات، پشتک، کاشت، کشت، لاکپشت، پشکل، پلاک
  ۴۶۱٫ دشمن، نمد، مداد، نماد، دانش، دانشمند، دامن، دشنام، دندان
  ۴۶۲٫ قاچاق، چای، قاق، چاق، قایق، قاچاقچی
  ۴۶۳٫ آزاد، سود، راز، رود، آوار، آرزو، داروساز، آدرس، آزار، سرود، آواز، سزاوار
  ۴۶۴٫ کدو، کشک، کودک، کشف، کوک، کفش، کفشدوزک، وزش
  ۴۶۵٫ تندرو، تند، نود، نمد، مرتد، مترو، تورم، ثروتمند، متر، مدرن، تمدن، متن، تنور، ثروت
  ۴۶۶٫ بهداشت، دشت، شهاب، شهادت، شتاب، تابش، هشتاد، دبه، بهشت، تشابه، تابه
  ۴۶۷٫ ننگ، نان، انبه، نگهبان، آهنگ، نهنگ، بنگاه، گناه
  ۴۶۸٫ موکت، متر، متروکه، مکروه، کور، مته، مترو، کوه، مهر، کمر، تورم، مکر
  ۴۶۹٫ کلام، قمر، قلک، کار، ملک، قمار، رقم، مار، یراق، کمال، مالک، قیام، قلمکاری، کالری
  ۴۷۰٫ شاهرگ، رشوه، گوارش، رفاه، گروه، شورا، هاشور، فروش، فروشگاه، فشار، فواره، شگرف، واشر، شوفر، گوشه

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۱”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  پاسخ
 5. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۴”

  سلام.
  نسخه ی جدید بازی “کلمچین” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  الف) پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۴”
  (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  قبل از هر چیز، نام روستای شماره ی ۲۵ تغییر کرده است:

  ۲۵٫ روستای نوشا

  ۲۵٫ روستای نوشا

  ۴۵۱٫ جاده، جهان، جهانگرد، نادر، گنجه، آهنگ، نجار، نهاد، گنده، گردنه
  ۴۵۲٫ پدر، روده، رنده، دوره، پونه، پودر، پرده، پرنده، دهن، پرونده
  ۴۵۳٫ (نکته ی بسیار مهم: این مرحله همچنان باگ دارد و نه حروف راهنمای قسمت بالایی دیده می شوند و نه پاسخ ها در کادر ظاهر می شوند که بدانیم چه مواردی را ثبت کرده ایم.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۴۵۴٫ نیکوکار، نیکو، یکان، کویر، ویار، نوار، نوکر، کنکور، ویران، کیوان، رویا
  ۴۵۵٫ کاوش، شرک، شکار، کشور، کوشا، کارواش، واشر، شورا
  ۴۵۶٫ گوه، گور، گروه، گهواره، گواه، گوهر
  ۴۵۷٫ پیر، بارم، بیمار، پیام، امیر، پیامبر، بام، آمپر، بایر، مربی، اریب
  ۴۵۸٫ یوگا، شیوا، گاومیش، شامی، مایو، یواش، گویش، یشم، میگو، شام، گاو، گوش
  ۴۵۹٫ سرما، مسیر، کما، سیرک، سرامیک، ساری، اسیر، اسکی، سمیرا، کار، کرم
  ۴۶۰٫ شکل، تپش، شکلات، پشتک، کاشت، کشت، لاکپشت، پشکل، پلاک
  ۴۶۱٫ دشمن، نمد، مداد، نماد، دانش، دانشمند، دامن، دشنام، دندان
  ۴۶۲٫ قاچاق، چای، قاق، چاق، قایق، قاچاقچی
  ۴۶۳٫ آزاد، سود، راز، رود، آوار، آرزو، داروساز، آدرس، آزار، سرود، آواز، سزاوار
  ۴۶۴٫ کدو، کشک، کودک، کشف، کوک، کفش، کفشدوزک، وزش
  ۴۶۵٫ تندرو، تند، نود، نمد، مرتد، مترو، تورم، ثروتمند، متر، مدرن، تمدن، متن، تنور، ثروت
  ۴۶۶٫ بهداشت، دشت، شهاب، شهادت، شتاب، تابش، هشتاد، دبه، بهشت، تشابه، تابه
  ۴۶۷٫ ننگ، نان، انبه، نگهبان، آهنگ، نهنگ، بنگاه، گناه
  ۴۶۸٫ موکت، متر، متروکه، مکروه، کور، مته، مترو، کوه، مهر، کمر، تورم، مکر
  ۴۶۹٫ کلام، قمر، قلک، کار، ملک، قمار، رقم، مار، یراق، کمال، مالک، قیام، قلمکاری، کالری
  ۴۷۰٫ شاهرگ، رشوه، گوارش، رفاه، گروه، شورا، هاشور، فروش، فروشگاه، فشار، فواره، شگرف، واشر، شوفر، گوشه

  ۲۶٫ روستای خماط شوش

  ۴۷۱٫ نیل، نیت، پنالتی، لنت، پلاتین، لاتین، تایپ، تپل
  ۴۷۲٫ هموار، آواره، مهر، ماه، مهره، ماهواره، مهار، اره، اهرم
  ۴۷۳٫ اول، وفا، بوفالو، بال، لبو، افول، فال
  ۴۷۴٫ نهار، خانه، خزه، وزنه، خاور، راهزن، خزانه، زورخانه، روزانه، خزان، نهر، خون، خواهر، خزر، وزن، روزه
  ۴۷۵٫ آبان، دامن، دنج، آباد، بادام، نمد، جامد، انجماد، بادمجان، دما، مجانب، اندام
  ۴۷۶٫ توریست، ترس، توت، وتر، تیر، سیرت، ترسو، سیر
  ۴۷۷٫ رانت، اینترنت، ناتنی، آنتن، تایر، تینر
  ۴۷۸٫ شلوارک، کاوش، شلوار، کور، کلر، لواشک، واشر، کولر، کوشا، کشور، لارو، لواش، شال
  ۴۷۹٫ امنیت، یتیم، وانت، مایو، مینا، متان، مانتو، تیم، مینو، متن، توان، تومان، ویتامین، ایمن، متین، آیین، امین، مین
  ۴۸۰٫ موکل، کلم، ولو، ملل، مولکول، لولو، ملک، کول
  ۴۸۱٫ ریز، مار، میرزا، مرز، میز، راز، آمیرزا، امیر، رزمی، رمز، آزار
  ۴۸۲٫ خادم، آدامس، ماست، استاد، دما، ستم، استخدام، دست، خدا، خدمت، خمس، داس، سخت
  ۴۸۳٫ شاهد، کشته، کاهش، آتشکده، هشتاد، کشت، شاد، شاه، دهات، شهادت، تشک
  ۴۸۴٫ چاق، قلم، چلاق، قلچماق، قلق، ماچ، چماق
  ۴۸۵٫ استخوان، توانا، نخست، سونا، سخت، خاتون، ستوان، سخن، خون، سوخت، آسان، خوانا، تاوان، وانت
  ۴۸۶٫ مانع، ایمن، نامه، میهن، ماه، مینا، ماهی، مایع، هما، معنا، مین، مایه، معاینه، امنیه
  ۴۸۷٫ زین، زگیل، زیپ، گلو، گونی، لوزی، گوزن، یوزپلنگ، زنگ، پول، لیز، پلنگ، لنگ، لنز، یوز
  ۴۸۸٫ چرت، باز، بار، تراز، بارز، زبر، ابتر، راز، برز، چترباز، چرب، چتر
  ۴۸۹٫ کساد، درس، درک، آدرس، کارد، راکد، نارس، اردک، درنا، سرد، اسکندر، کنار، اندک
  ۴۹۰٫ گروه، آهنگر، گیاه، انگور، هواگیر، گیوه، واگیر، گون، آهنگ، یوگا، گره، آگهی، ویرانه، یگانه، نیروگاه، گران، گیره، ویران

  ۲۷٫ روستای خرم آباد

  ۴۹۱٫ آوار، روش، شرع، شعور، عاشورا، شاعر، واشر، شورا، شعر
  ۴۹۲٫ دهان، سردخانه، آدرس، رسانه، خرسند، هنر، سرانه، هند، سخن، ساده، خانه، خنده
  ۴۹۳٫ شکار، تکرار، اشرار، تراشکار، شرکت، آشکار، کاشت، رشت، شکر، کار، ترک، ارتش، ترش
  ۴۹۴٫ قلاب، انقلاب، ناقابل، بالن، ناقلا، بالا، نقل، بقال، قالب، نقاب، قالب، ابلق، لقب، قاب، بقل
  ۴۹۵٫ دشت، یادداشت، آشتی، شدت، داداش، آتش، شدید، دشتی
  ۴۹۶٫ کهن، ساکن، سکنه، کافه، سکه، ناف، سکان، کفن، نسکافه، کاسه
  ۴۹۷٫ مین، دامن، میدان، امنیت، تمدن، دایی، آیین، مات، یتیم، متن، ایمن، نماد، ندامت، تیم، دین، دنیا، دینامیت
  ۴۹۸٫ دلالت، استاد، سال، لال، استدلال، سالاد، دست، سادات
  ۴۹۹٫ وام، بنا، وبا، بام، ژامبون، بوآ، بوم، بانو
  ۵۰۰٫ مزار، رمال، آمیرزا، میرزا، مایل، آلزایمر، رزمی، لرز، آزار، رزم، میز، مالی، مار، رمز، مزایا، مال
  ۵۰۱٫ رمز، برز، بهار، راز، مهار، مبارزه، بهرام، راهب، ماهر، زهر، رام، مبارز، هزار، هرمز
  ۵۰۲٫ انبر، ارزان، ابزار، زبان، گراز، زرنگ، بازرگان، زبر، بازار، برگ، برنز، بزرگ، باران، انبار، رنگ، انار، زنگ، گاز
  ۵۰۳٫ ورزشکار، شکر، کشاورز، شکار، زرشک، کوشا، ارزش، روکش، کشور، ورزش، واشر، وزش، آرزو
  ۵۰۴٫ هرم، شهر، شمر، خمره، خرمشهر، خشم، مهر، خرم، شخم
  ۵۰۵٫ ماهی، پایه، هواپیما، میوه، هما، هوا، ماه، پیام، وام، ایهام، پویا، مایو
  ۵۰۶٫ بدن، کبد، باک، کبک، کند، اندک، آکبند، دکان، بادکنک، بانک، باند
  ۵۰۷٫ کنج، نجیب، سکنجبیل، سیبل، نسبی، سبک، جلبک، سبیل، نیکل، جیب، لجن، سنبل
  ۵۰۸٫ لاله، گیاه، اهلی، گالیله، الهی، هلال، لال، گله، کاه، آگهی، لایه
  ۵۰۹٫ ناخدا، خنده، اندوه، خدا، خانواده، خوانا، دانا، آخوند، هند، خانه، خون، دهن
  ۵۱۰٫ رنگ، کمان، بانک، گران، مبارک، برنا، گرما، رکن، مرکب، مار، کنگر، گرم، آبگرمکن، کربن، گمرک، بانگ، کار، مارک

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۴”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  http://s8.picofile.com/file/8337574934/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%85%DA%86%DB%8C%D9%86_2_4.txt.html

  پاسخ
 6. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۲٫۷”

  ۲۸٫ روستای مارگون

  ۵۱۱٫ شکار، خشاب، شراب، خارش، شاخ، خشکبار، خشک، بارش، بارکش
  ۵۱۲٫ دهان، نهاد، پناهنده، پند، دانه، پنهان، دهن، پناه، نهان
  ۵۱۳٫ پیام، لامپ، مایل، کپل، المپیک، پیک، مالک، ملک، کمال، پلاک، کلم، پیل
  ۵۱۴٫ آرپیچی، چاپ، پیچ، پیری، یاری، پیر، پارچ
  ۵۱۵٫ کتان، ترسناک، کنسرت، ترک، کسر، تانکر، تنک، تکان، کارتن، ساکت، تانک
  ۵۱۶٫ کمر، لیتر، موکت، متر، وکیل، کرم، متروک، کیلومتر، مترو، تکمیل، کولر، کویر، متلک، ریتم، لیمو، رتیل
  ۵۱۷٫ توپ، پاسخ، سوپ، اوستا، سخت، سوخت، پوست، سخاوت، اختاپوس، پست
  ۵۱۸٫ شوهر، رشوه، شوره، شهریور، هوش، شیوه، شور، شرور، شهر
  ۵۱۹٫ تمبر، مار، مرتب، خراب، خمار، اخبار، آخرت، مخابرات، آمار، خرما، مختار، بخار، متر
  ۵۲۰٫ نیش، شمعدانی، نماد، منشی، نمایش، ماشین، دینام، مانع، میدان، شمع، دشمن، مایع، معدن، دانش، دشنام، دنیا، نمد
  ۵۲۱٫ مترو، ستوه، ستم، تسمه، ترمه، رستم، توهم، مهر، سهم، همسر، سورتمه، ترسو، مسرت، سوره
  ۵۲۲٫ دولت، لبو، کندو، تنبل، کبد، کبود، نوبت، تولد، نوک، نود، نبوت، تونل، کدوتنبل
  ۵۲۳٫ فاز، رزم، مرز، رمز، تراز، مار، فازمتر، ترمز، مفت، متر، رام، راز
  ۵۲۴٫ قاچ، چاق، چاله، قله، چلاق، چاقاله، چله، چاه
  ۵۲۵٫ ماه، ایهام، مایل، اهلی، مال، مایه، هیمالیا، میله، ایل، الهام، ایلام، ماهی
  ۵۲۶٫ شمال، واش، شامپو، پشمالو، مولا، شال، ماش، پوشال، پول، پشم، لامپ، لواش، آمپول، موش، شام
  ۵۲۷٫ آشکار، شنا، رشک، اسکار، کسر، اسکان، شکار، کارشناس، شانس، رانش
  ۵۲۸٫ امی، نشاسته، شام، ایام، امشی، شنا، مزایا، آمیزش، ایمان
  ۵۲۹٫ زاغه، بالغ، غلبه، زاغ، غاز، غزل، بزغاله، زباله، غزال، غزاله، غله، ابلغ، زال
  ۵۳۰٫ خراش، شوخی، آرشیو، شاخ، شرور، خروار، شیار، خروش، ریش، شیخ، خیار، یورش، خاور، خیارشور

  ۲۹٫ روستای محمدآباد

  ۵۳۱٫ پست، سخت، سرخس، خروس، پسر، خرس، سرخ، سرخپوست، خسرو، پرستو
  ۵۳۲٫ گیتار، گریان، ریگ، نگار، گارانتی، تنگ، رینگ، تیر، گرانیت، رایگان، یگان
  ۵۳۳٫ شامی، آزمایش، یشم، میش، زایش، میز، ماش
  ۵۳۴٫ بررسی، سبد، سردر، دبیر، سردبیر، سیب، سرب، سرد، بید
  ۵۳۵٫ نرخ، رصد، خرده، خنده، صخره، نهاد، دهان، خانه، دانه، خدا، نهار، رصدخانه، صادر، خرد
  ۵۳۶٫ آخرت، ساکت، استخر، خسارت، سرخک، سخت، خاکستر، سرخ، کاخ، خرس
  ۵۳۷٫ کتان، تانک، کدو، کودتا، تند، وانت، کادو، کودن، دوک، تکواندو، کندو، نوک، تنک
  ۵۳۸٫ دامپزشک، اشک، پزشک، پاک، پشم، پماد، مشک، شاد، شکم، پشمک
  ۵۳۹٫ قرارداد، قرار، رادار، درد، داد، دارا، قدر
  ۵۴۰٫ سوپ، سفر، پروفسور، سپر، پرس، پررو، سرو، پسر
  ۵۴۱٫ سکان، سنجاقک، جنس، سنج، سقا، سکنج، سنجاقک، کنج
  ۵۴۲٫ صاحب، حصبه، صحابه، صبح، مصاحبه، مباح
  ۵۴۳٫ آتل، ایتالیا، یال، ایالت، ایل، لایی
  ۵۴۴٫ فردا، فرود، رضا، فرض، فنر، دوران، فضانورد، فضا، نادر، ناف، فرد، نوار، فوران
  ۵۴۵٫ انار، کاخ، نهار، کرانه، خانه، اکراه، کنار، خنک، کره، هنر، کارخانه، کار، هنر
  ۵۴۶٫ لالا، زلال، زالزالک، کالا، کال، الکل، لاک، کزاز، لال
  ۵۴۷٫ گوش، گزارش، هاشور، هزار، شهر، وزرا، شوهر، ورزش، گوهر، ورزشگاه، گوارش، شاهرگ، زهر
  ۵۴۸٫ دهن، نهاد، زانو، زنده، وزنه، اندوه، دهان، وزن، دانه، زندان، نوزاد، نانو، نوازنده
  ۵۴۹٫ نسل، لوچ، نوه، نوچه، سوله، سهولت، لوس، تونل، چهلستون، ستون، هتل، چونه
  ۵۵۰٫ پرتو، اسپورت، پارس، پارو، ترس، پسر، پست، پاسپورت، روستا، پرستو، پاسور، ترسو، توپ، سوپاپ، راست، پوست

  پاسخ
 7. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۱”

  ۳۰٫ روستای هیر الموت

  ۵۵۱٫ لایی، یلدا، دلیر، ریل، دبیر، دلار، بدل، بال، بیل، بیدار، بیلیارد، دایی، دلبر، دریا
  ۵۵۲٫ فارس، شمر، فرش، سفر، مسافر، کفش، کشف، فشار، مسافرکش، کفاش، کاشف، سفارش، ماسک
  ۵۵۳٫ سنگفرش، نگرش، شرف، نفس، فشنگ، سنگ، فرسنگ، سرنگ، نرگس، سنگ
  ۵۵۴٫ پونه، خانه، خون، پهن، پتو، خان، نپخته، وانت، خاتون، توپخانه، تپه، پناه، هوا
  ۵۵۵٫ لودر، زردآلو، رود، دلاور، زالو، لرز، روز، لارو، دراز، دلار، درز
  ۵۵۶٫ لرزش، لیزر، رازی، شالیزار، آریا، ارزش، لیز، ریش، آزار، ریز
  ۵۵۷٫ جوش، روش، روکش، جاشو، کاج، کوشا، جارو، جوشکار، کشور، رواج
  ۵۵۸٫ قول، لقب، قلم، بوق، قوم، بوم، قبول، لبو، بوقلمون، منقول، منقل، مبل، قلب
  ۵۵۹٫ گوشی، بازی، بازیگوش، آشوب، گویش، گویا، یواش، بازو، گاو، آویز، گوش، یوگا، گاز، شیب
  ۵۶۰٫ ترشی، شریف، پشتی، فیش، شیر، شتر، تپش، فرش، شرف، پیشرفت
  ۵۶۱٫ آدمیزاد، داماد، دزد، امید، زامیاد، آزادی، مازاد، مزد، ایام، میز، ایزد، مداد، امداد
  ۵۶۲٫ مسری، سرمربی، سیب، رسم، سیم، مسیر، بررسی، مربی، رسمی
  ۵۶۳٫ (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد و بدون باز شدن آن، بازی به مرحله ی بعدی پرش می کند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)
  ۵۶۴٫ کشور، گوارش، کور، گوش، شکر، واشر، کاوشگر، شکار، گاو، روکش
  ۵۶۵٫ نیم، لیمو، مویین، مینو، نیلی، مین، میلیون
  ۵۶۶٫ بهروز، روده، هرز، زرد، روز، زردچوبه، زبر، روزه
  ۵۶۷٫ شیون، هوش، شیوه، میهن، مهین، شومینه، میش، نیمه، موش، مینو، منشی، میوه
  ۵۶۸٫ ناف، نفتالین، فایل، تفنن، تلافی، فلات، لنت، لیف، تلفن، فینال، ناتنی، لاف، آنتن، فیل
  ۵۶۹٫ (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد و بدون باز شدن آن، بازی به مرحله ی بعدی پرش می کند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)
  ۵۷۰٫ روان، ناف، نفر، وفا، فنر، نیرو، افیون، رویا، ویران، فرنی، آفرین، فناوری، فوران، فانی

  ۳۱٫ روستای شاندرمن

  ۵۷۱٫ قتل، عقل، سنت، عسل، عتیق، علی، نستعلیق، قلع، تلقین، تنیس، تعلیق، لعنت، لیست، نسل
  ۵۷۲٫ ناز، باد، بند، بندباز، زبان، باز، بادبزن، باند
  ۵۷۳٫ کافر، کفار، مکار، فکر، مار، رام، کمر، فرار، کارفرما
  ۵۷۴٫ درنا، گران، گرد، رنگ، پندار، رند، پدر، پرندگان، گردن، گراد، دانگ، نگار، درنگ، پند
  ۵۷۵٫ کتان، کمین، تیرکمان، یکتا، نیمکت، کرامت، ماتیک، امنیت، منکرات، رمانتیک، تانکر، تانک، کتیرا، تاریک، تمرین، مکان
  ۵۷۶٫ سوال، سهل، گلو، گسل، سال، گاو، گله، سوله، الگو، گوساله، هوس، ساوه
  ۵۷۷٫ (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد و بدون باز شدن آن، بازی به مرحله ی بعدی پرش می کند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)
  ۵۷۸٫ چرب، اداری، چای، برد، ادیب، آریا، آبدارچی، آبادی، بیدار، چربی، بید، دریا، دربی، چادر، دیار، اریب
  ۵۷۹٫ آرایشگر، آرایش، آریا، شیر، گرایش، ریگ، ریش، اشرار
  ۵۸۰٫ لوح، خوشحال، حلوا، حوا، لواش، شوخ، خال
  ۵۸۱٫ سونا، یاس، سروان، یاور، ویار، روان، سیر، نوار، سواری، ویران، روانی، اسیر، نیرو، سیانور، سرو
  ۵۸۲٫ برفک، کبر، برف، باک، کافر، بیک، باریک، فرار، کیف، فریبکار، فکر، فریب، کفر، رکابی، فریبا، کبیر، بایر
  ۵۸۳٫ مشت، شترمرغ، غرش، مرغ، شتر
  ۵۸۴٫ ستایش، شایسته، آشتی، سایه، تیشه، سیاه، تهی
  ۵۸۵٫ موکل، مرام، کولر، اکرم، کلام، مکارم، کامل، کلم، مال، مارمولک، کورمال، مار، مولا، کمال، رمل، کلر
  ۵۸۶٫ سفت، سرفه، درست، ترفند، فهرست، سرد، فتنه، تنفس، نفرت، هدف، سفره، فرستنده، نفت، سفر، فنر
  ۵۸۷٫ حراست، سحر، سار، حسرت، اسارت، استراحت، راست، ترس، راحت
  ۵۸۸٫ نخود، دوزخ، زود، پوزخند، وزن، خون، پند
  ۵۸۹٫ (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد و بدون باز شدن آن، بازی به مرحله ی بعدی پرش می کند.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)
  ۵۹۰٫ (نکته ی بسیار مهم: این مرحله از بازی باگ دارد باز نمی شود.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  پاسخ
 8. امیر

  پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۳”

  سلام.
  نسخه ی جدید بازی “کلمچین” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۳”
  (پاسخ های تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند):

  ۵۶۳٫ سوز، ساز، ستیز، آتشسوزی، وزش، تیز، سویا، زیست، ستایش، سایش، شیوا، تساوی، تازی، زشت
  ۵۶۹٫ پایتخت، تیپ، پخت، تایپ، پاتختی، تخت
  ۵۷۷٫ خشن، خوناشام، اخمو، خوشنام، خشم، خون، موش، شخم، شام، خانم، خوانا، شاخ، منش، خاموش
  ۵۸۹٫ شخم، موز، موش، موزه، هوش، زخم، خوشه، همزه، خوشمزه
  ۵۹۰٫ بند، سرب، داس، نادرست، راست، درست، سرداب، نسبت، انبردست، نبرد، دربان، تناسب، سراب، آدرسر، دربست

  ۳۲٫ روستای بابلسر

  ۵۹۱٫ دین، هند، گون، یهود، نوید، گنده، گیوه، گودی، هندو، دهن، دیه، ودیه، گونی، گوینده، گونه، هنگ، هود، وین
  ۵۹۲٫ سکته، سوره، شوهر، شکر، ترک، ترش، کوره، ترس، شوکت، کوسه، شوکه، کشور، رشوه، شور، شکوه، شهر، شرک، ورشکسته، شهرت، شرکت
  ۵۹۳٫ تبر، سرعت، عباس، سرب، نبات، سراب، عربستان، عابر، عرب، عناب، ساعت، ترس، تناسب، عبرت، نسبت، تابع، ترب
  ۵۹۴٫ ابر، برد، برادر، باردار، باد، دربار، ابرار، آبدار، رادار، آباد
  ۵۹۵٫ چاهک، چکه، آهک، کاه، تباه، کاتب، چابک، باک، کتابچه، کته، هتک، کتاب، ابهت، تابه
  ۵۹۶٫ چادر، آمپر، چرم، دام، مراد، دما، مدار، پدر، پارچ، پماد، پدرام، پرچمدار، پرچم، مادر، مردار، چپر، چاپ
  ۵۹۷٫ مدد، دمار، مراد، درآمد، دما، مداد، دادار، مار، مرد، مادر، امداد، دامدار، داماد، مردد، مرداد، مدارا، آمار
  ۵۹۸٫ صاعد، عمر، اعظم، صدر، عصر، عمار، صدراعظم، معاصر، مادر، مصر، رعد، مصراع، عماد، رصد، صدا، صرع، عصا، صادر
  ۵۹۹٫ میترا، ترمینال، ایمن، تیم، متین، مینا، لنت، املت، رتیل، متن، امنیت، متر، تیر، لیتر، متان، مایل، امین، تمرین
  ۶۰۰٫ طلاب، بلوط، طالب، لبو، طول، طلا، طلب، دوبل، بدل، بلاد، داوطلب، بال، وبال، طبل
  ۶۰۱٫ مردانه، نرم، دهن، مادر، نهاد، فرمانده، نمره، نفر، دامنه، رهنما، نهار، مرد، ماهر، ماده، مهر، مهد، فرد، فردا، درمان، نامرد، فرمان، دفن، رفاه
  ۶۰۲٫ ماهر، گریه، گیاه، مرگ، ماهی، گریم، گرما، ماهیگیر، گام، گرمایی، ریه، یاری، گمراهی، آگهی، رهایی، گیره، گمراه
  ۶۰۳٫ رشد، شاخ، ارشد، درنا، نرخ، درخشان، ناشر، خرد، خارش، رخشان، خدا، رانش، خشن، نادر، دانش، درخش
  ۶۰۴٫ آخرت، بیت، بخاری، ابر، تبخیر، بختیاری، خیار، خار، خبر، بختیار، ابتر، خراب، تخریب، تاریخ، تیر، اختر
  ۶۰۵٫ دهن، امین، نهان، نهاد، نماینده، مین، مهد، ندیمه، دهمین، نماد، میدان، مدینه، میهن، ناهید، مهدی، دنیا، دامنه، دینام
  ۶۰۶٫ دیلم، دنیا، مدال، دینام، لیمو، مینو، لیموناد، مین، دام، لیوان، میدان، والدین، مایو، میلاد، ملوان، دما، دیوان، نمد
  ۶۰۷٫ قلب، مبله، مقابل، ملاقه، قباله، لقب، ماله، قبله، قبا، لقمه، مال، مقابله، ماه، قاب، ابلق، قلم، قلاب، قابلمه، قالب، قلمه، مقاله
  ۶۰۸٫ شیره، شیر، شریف، فرش، رشته، فیش، شرف، ترشی، تیر، پیشرفته، ریشه، شیفته، شیفت، پشتی، هشت، شهر، هفت، فرشته
  ۶۰۹٫ شازده، هزار، ارده، آرشه، شهد، هرز، زرد، ارزش، زرده، زاهد، رشد، زهرا، شاهد، رده، ارشد، شهرزاد، دراز، ارز، آزرده، آرد
  ۶۱۰٫ رولت، تریل، ریمل، ولرم، متولی، تورم، مروت، یورش، ترشی، مشیت، لیمو، رویش، مشتری، مترو، ریشو، لیتر، مشتی، لیموترش، ملیت، رتیل

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۳”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  پاسخ
 9. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۴”

  سلام.
  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “کلمچین” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلمچین ۳٫۴”

  ۳۳٫ روستای فیلبند

  ۶۱۱٫ ادویه، دوانه، آدینه، نوید، هادی، یاوه، یهود، هندو، هود، دهن، آینده، دانه، اندوه، آوند، ناهید، دوان، دیوان، دهان، دنیا، دایه، هند، دیوانه
  ۶۱۲٫ خطکشی، خشک، خطکش، کشی، کیش، شیخ، شیک، خطی
  ۶۱۳٫ اکرم، آمار، کرم، آرام، مکار، مکر، اراک، مری، کما، ایام، مار، اکرام، آریا، کمر، امیر، مبرا، آمریکا، میر
  ۶۱۴٫ میلیارد، میلادی، دلار، مری، مایل، دلیر، دیر، میلاد، ایمیل، میرا، دریا، مدیر، مرد، آمل، مدال، مدار، مرید، لری، لرد، دمل، یلدا، دیلم، دریل، لیر
  ۶۱۵٫ دربی، بید، بایر، باد، دیر، دیبا، رای، ردیاب، ابری، بیدار، دریا، دار، اریب، دیار، ادیب، ریا، آرد، ربا، ادبی، دبیر، ادب
  ۶۱۶٫ مکان، کارانه، امکان، ماهر، اهرام، رهنما، ناکام، کمانه، اماکن، اکرم، کامران، مکار، همانا، کارنامه، راهنما، اکراه، کرانه، اراک، امان
  ۶۱۷٫ رویش، رفو، ظفر، فرش، یورش، ظروف، فیش، ظرف، ویفر، شوفر، شریف، ظرفشویی، فروش، ظریف، فوری
  ۶۱۸٫ هاری، سیاره، سیاهرگ، سیگار، گیس، گیاه، هاگ، گریس، گیره، آگهی، سیار، ریسه، گره، سایه، گریه، یاسر، هراس، سیر، سیاه، ریگ، ریه، ساری، گهر
  ۶۱۹٫ دشنه، شاد، شاهدانه، دانش، شانه، دهن، دهان، دهانه، دانا، شاه، شنا، شهد، شاهد، شادان، نهاد
  ۶۲۰٫ دما، آداب، دام، ابا، ادب، بادام، ابد، باد، آدم، آباد
  ۶۲۱٫ آدرس، سهامدار، نرده، رساله، دهان، رسانه، نهار، دلار، سالن، ناله، نهال، سرانه، ساده، دلار، نهاد

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و سایر مراحل باز نمی شوند. به نظر می رسد طراح/ طراحان گرامی واژه ی “دلار” را سه مرتبه وارد پلتفرم بازی کرده اند!

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های کلیه ی مراحل بازی “کلمچین ۳٫۴”

  پاسخ
 10. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “کلمچین ۳٫۷”

  سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “کلمچین” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “کلمچین ۳٫۷”

  ۶۲۱٫ سهام، ماده، رسم، اراده، مدرسه، سهامدار، دما، مهار، مدار، ماه، اداره، اهرم، آدامس، ادامه، مدارا، ساده، همسر، سرمه، آدرس، مرد، داس، مهر
  ۶۲۲٫ سال، تاس، کلاس، کال، تاک، کاست، کسالت، اسکلت، لاک، سالک، ساکت، کسل
  ۶۲۳٫ نبات، کابینت، بانک، لکنت، لاتین، کلیات، کبالت، نیابت، کابل، کلان، تنبل، نکات، آنتیک، لبنیات، کتاب، بالن، تانک، تلکابین، بینا
  ۶۲۴٫ نهاد، خنده، اندوه، نواده، ناخن، نهان، هاون، هندو، نانو، نخود، خندان، دهان، خواننده، خانه، واده
  ۶۲۵٫ دلبر، دالبر، اردبیل، دایر، بیدل، بید، دبیر، یارد، دربی، دریا، دریبل، ریل، دلیر، دلبری، یلدا، بار، بیدار، باد، دیار، دلار، دریل، اریب
  ۶۲۶٫ ورم، مورچه، چرم، وهم، چرمه، مهر، هرم
  ۶۲۷٫ لمس، سهم، سالم، ساوه، مولا، ملوس، اسوه، لامسه، سوال، سوله، هلو، هالو، لوس، سلام، ماسوله، سهام، سهم، مال، ماه
  ۶۲۸٫ نیشابور، بور، شناور، بانو، شیب، آشوب، آرشیو، روبان، نیرو، ربایش، شیر، روشن، شبان، بینش، باور، آویشن، رانش، ویران
  ۶۲۹٫ سرو، نوک، کوسن، نوکر، کسر، کورس، رکن، نورس، کنسرو، سکو، نور، سکون، سورن، کور
  ۶۳۰٫ رند، رانش، دلار، شلنگ، رنگ، گردش، شگرد، لنگ، رشد، نگرش، نادر، نگارش، شالگردن، گلدان، لنگر، ناشر، دانشگر، گردن، گلشن، گشاد، گلنار، لگن، گران، شاد

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج