جواب کامل همه مراحل بازی گردو – جواب و حل کامل بازی ها

تست آنلاین روانشناسی
جواب کامل بازی کلمانه
فیلم رایگان آموزشی

جواب کامل همه مراحل بازی گردو

جواب کامل همه مراحل بازی گردو
جواب کامل همه مراحل بازی گردو
گردو مرحله 1
کم، غم
گردو مرحله 2
بز، سبز
گردو مرحله 3
خش، شخص
گردو مرحله 4
صد، صدا
گردو مرحله 5
دنا، ندا
گردو مرحله 6
چاق، قاچ
گردو مرحله 7
مو، عمو
گردو مرحله 8
مچ، چشم
گردو مرحله 9
کم، مکث
گردو مرحله 10
نو، نوک
گردو مرحله 11
تن، اتن
گردو مرحله 12
کک، کبک
گردو مرحله 13
رب، ببر
گردو مرحله 14
شش، شپش
گردو مرحله 15
دو، دود
گردو مرحله 16
تو، توپ، پتو
گردو مرحله 17
سد، عدس، سعد
گردو مرحله 18
دو، غد، دوغ
گردو مرحله 19
لی، فیل، لیف
گردو مرحله 20
خر، رخ، چرخ
گردو مرحله 21
فر، رب، برف
گردو مرحله 22
خز، زه، خزه
گردو مرحله 23
ای، طی، عطا
گردو مرحله 24
رگ، گر، شر
گردو مرحله 25
سد، بد، سبد
گردو مرحله 26
خل، تلخ، لخت
گردو مرحله 27
او، اهو، هوا
گردو مرحله 28
قم، مشق، قشم
گردو مرحله 29
مو، موش، شوم
گردو مرحله 30
اش، شر، ارش
گردو مرحله 31
قرص، قصر، رقص
گردو مرحله 32
کخ، کاخ، خاک
گردو مرحله 33
را، رضا، ارض
گردو مرحله 34
کش، شک، شن
گردو مرحله 35
زد، دی، یزد
گردو مرحله 36
تل، ذلت، لذت
گردو مرحله 37
از، غاز، زاغ
گردو مرحله 38
شر، شرق، قشر
گردو مرحله 39
لق، تل، قتل
گردو مرحله 40
با، اب، اسب
گردو مرحله 41
شن، اش، شنا
گردو مرحله 42
تب، بت، طب
گردو مرحله 43
نی، دی، دین
گردو مرحله 44
رب، نر، بنر
گردو مرحله 45
کپ، پک، پکن
گردو مرحله 46
خز، یخ، خیز
گردو مرحله 47
حفظ، حافظ، حفاظ
گردو مرحله 48
در، رد، رعد
گردو مرحله 49
حی، وی، وحی
گردو مرحله 50
سگ، گس، سوگ
گردو مرحله 51
زن، بز، بنز
گردو مرحله 52
هک، کو، کوه
گردو مرحله 53
شب، شی، شیب
گردو مرحله 54
جن، گنج، جنگ
گردو مرحله 55
کد، بد، کبد
گردو مرحله 56
سس، سی، سیب
گردو مرحله 57
علم، عمل، معلم
گردو مرحله 58
تو، توت، تتو
گردو مرحله 59
تف، تاس، تاسف
گردو مرحله 60
یک، کک، کیک
گردو مرحله 61
رد، در، درد
گردو مرحله 62
رب، رعب، ربع، عرب
گردو مرحله 63
اب، ان، بنا، ناب
گردو مرحله 64
او، وال، الو، اول
گردو مرحله 65
بم، اب، ما، بام
گردو مرحله 66
در، رگ، گر، گرد
گردو مرحله 67
کد، دو، کود، کدو
گردو مرحله 68
زم، مو، زوم، موز
گردو مرحله 69
کم، ما، کما، کام
گردو مرحله 70
بم، لب، لم، مبل
گردو مرحله 71
مه، زه، زم، مزه
گردو مرحله 72
اه، نه، حنا، اهن
گردو مرحله 73
رب، رس، سر، سرب
گردو مرحله 74
زم، مه، هزم، حمزه
گردو مرحله 75
ما، می، عام، مایع
گردو مرحله 76
رم، تر، متر، ترم
گردو مرحله 77
زن، گز، زنگ، گزن
گردو مرحله 78
لپ، پل، پلو، پول
گردو مرحله 79
یخ، سی، خیس، سیخ
گردو مرحله 80
کف، فک، پف، پفک
گردو مرحله 81
مخ، خم، یخ، میخ
گردو مرحله 82
نم، من، کم، نمک
گردو مرحله 83
زر، رز، رک، کر
گردو مرحله 84
شر، رو، شور، روش
گردو مرحله 85
شر، رخ، خر، رخش
گردو مرحله 86
شر، فر، فرش، شرف
گردو مرحله 87
یا، ای، اب، ابی
گردو مرحله 88
حر، رو، حور، روح
گردو مرحله 89
خط، طب، خبط، طبخ
گردو مرحله 90
دی، بد، بدی، دبی
گردو مرحله 91
رم، حر، حرم، رحم
گردو مرحله 92
مخ، خم، خل، ملخ
گردو مرحله 93
تر، نر، نت، تن
گردو مرحله 94
قو، چاق، قاچ، چاقو
گردو مرحله 95
جو، او، اوج، واج
گردو مرحله 96
جر، جار، ارج، رجا
گردو مرحله 97
مو، مه، عمه، عمو
گردو مرحله 98
غم، رم، غر، مرغ
گردو مرحله 99
شن، شی، نی، نیش
گردو مرحله 100
عطر، عار، عطا، عطار
گردو مرحله 101
هک، که، یک، کی
گردو مرحله 102
شک، کش، کک، کشک
گردو مرحله 103
رپ، پر، پا، پارچ
گردو مرحله 104
اب، حج، باج، حجاب
گردو مرحله 105
لی، ای، لال، ایل
گردو مرحله 106
جو، هجو، وجه، جوجه
گردو مرحله 107
حد، حی، ید، دی
گردو مرحله 108
اب، ناب، باک، بنا، بانک
گردو مرحله 109
قم، قلم، قفل، فلق، قفلم
گردو مرحله 110
ان، ای، نی، نای، این
گردو مرحله 111
تر، شر، ترش، شتر، رشت
گردو مرحله 112
ما، اه، مه، هما، ماه
گردو مرحله 113
جن، سن، سنج، جنس، نجس
گردو مرحله 114
شن، نت، تن، نشت، تنش
گردو مرحله 115
حس، سر، رس، حر، سحر
گردو مرحله 116
قد، دق، نق، نقد، قند
گردو مرحله 117
رب، بو، وب، رو، بور
گردو مرحله 118
رب، اب، بار، ربا، ابر
گردو مرحله 119
سم، مس، سگ، گس، مگس
گردو مرحله 120
ما، اش، ماش، شام، شما
گردو مرحله 121
اش، خش، اخ، خاش، شاخ
گردو مرحله 122
له، هل، هول، هلو، لهو
گردو مرحله 123
کف، فک، یک، کیف، فیک
گردو مرحله 124
رگ، گر، ری، گیر، ریگ
گردو مرحله 125
تم، ما، مات، امت، اتم
گردو مرحله 126
زر، رز، رو، روز، زور
گردو مرحله 127
ما، من، نم، امن، نام
گردو مرحله 128
رپ، پر، رد، در، پدر
گردو مرحله 129
کم، ما، کام، کما، کاظم
گردو مرحله 130
مه، ره، رم، هرم، مهر
گردو مرحله 131
شن، فن، نبش، فشن، بنفش
گردو مرحله 132
فر، تف، تر، فرت، رفت
گردو مرحله 133
حد، دم، مد، حمد، مدح
گردو مرحله 134
فر، سر، رس، سفر، فرر
گردو مرحله 135
هل، له، حل، صلح، صله
گردو مرحله 136
جب، رب، برج، جبر، رجب
گردو مرحله 137
خر، رخ، یخ، ری، خیر
گردو مرحله 138
کی، یک، نی، کین، نیک
گردو مرحله 139
رم، ری، می، میر، مری
گردو مرحله 140
بد، اب، ابد، ادب، باد
گردو مرحله 141
کم، کل، لک، ملک، کلم
گردو مرحله 142
نو، نخ، خل، نخل، خون
گردو مرحله 143
ره، رها، هار، اره، راه
گردو مرحله 144
در، رد، دار، راد، ارد
گردو مرحله 145
در، رد، رعد، عدد، درد
گردو مرحله 146
لق، لب، قبل، قلب، لقب
گردو مرحله 147
تو، توت، تتو، پتو، توپ
گردو مرحله 148
اب، باب، باک، کباب، بابک
گردو مرحله 149
پر، رپ، سر، رس، پسر، سپر
گردو مرحله 150
نم، من، نی، مین، نیم، یمن
گردو مرحله 151
قم، رم، مقر، رقم، قمر، رمق
گردو مرحله 152
له، هل، تل، هتل، لته، تله
گردو مرحله 153
شل، لش، غش، غم، شغل، شلغم
گردو مرحله 154
یخ، خل، خال، یال، خالی، خیال
گردو مرحله 155
مد، دم، مه، ده، مهد، دهم
گردو مرحله 156
سد، اسد، داس، داف، فاسد، فساد
گردو مرحله 157
رک، کر، کار، راک، ارا، اراک
گردو مرحله 158
رک، کر، رب، کبر، رکب، بکر
گردو مرحله 159
سی، سم، مس، مسی، سمی، سیم
گردو مرحله 160
دو، او، دعا، عدو، دعوا، وداع
گردو مرحله 161
شک، کش، کم، مشک، شکم، مکش
گردو مرحله 162
زر، رز، ری، زری، زیر، ریز
گردو مرحله 163
سر، رس، رخ، خر، خرس، سرخ
گردو مرحله 164
تک، کت، تر، رک، کر، ترک
گردو مرحله 165
مه، یخ، خم، مخ، میخ، خیمه
گردو مرحله 166
اب، بو، وب، او، وبا، ثواب
گردو مرحله 167
بت، تب، رب، تر، تبر، ترب
گردو مرحله 168
شک، کش، تک، کت، کشت، تشک
گردو مرحله 169
هک، ره، رک، کر، کره، هکر
گردو مرحله 170
رگ، گر، رز، زر، گز، گرز
گردو مرحله 171
پز، پک، کش، شک، زشک، پزشک
گردو مرحله 172
پل، لپ، له، هل، پله، لپه
گردو مرحله 173
نچ، نم، مچ، من، چمن، منچ
گردو مرحله 174
نم، من، شن، دم، مد، دشمن
گردو مرحله 175
نی، یک، کی، عین، نیک، عینک
گردو مرحله 176
وی، شی، گوش، گیو، گوی، گوشی
گردو مرحله 177
کد، دنا، ندا، کند، اندک، دکان
گردو مرحله 178
دو، در، رد، دور، رود، درو
گردو مرحله 179
نی، جن، گنج، جنگ، گیج، جنگی
گردو مرحله 180
نی، سی، سن، سین، سنی، سینی
گردو مرحله 181
اه، نخ، نه، اخ، اهن، خان، خانه
گردو مرحله 182
سر، رس، ارس، راس، سار، سرا، رسا
گردو مرحله 183
حس، سل، حل، حال، سال، ساحل، سلاح
گردو مرحله 184
وی، ای، حی، او، وحی، حوا، حاوی
گردو مرحله 185
ای، خط، طی، خطا، اخی، خاطی، خیاط
گردو مرحله 186
کی، یک، کش، شک، شی، کیش، شیک
گردو مرحله 187
ای، ری، را، یار، اری، رای، ریا
گردو مرحله 188
رم، رو، مو، مرو، روم، مور، ورم
گردو مرحله 189
صد، قد، دق، قصد، صدا، صادق، قاصد
گردو مرحله 190
زم، رز، زر، مرز، رمز، رزم، زرم
گردو مرحله 191
تو، سن، نو، سوت، توس، تونس، ستون
گردو مرحله 192
رم، را، ما، مار، امر، ارم، رام
گردو مرحله 193
زد، رز، رد، در، زر، درز، زرد
گردو مرحله 194
اش، شن، سن، شنا، انس، شانس، شناس
گردو مرحله 195
مخ، خم، رم، رخ، خر، خرم، خمر
گردو مرحله 196
رم، کم، کر، رک، مکر، کرم، کمر
گردو مرحله 197
فر، ره، حر، فرح، حرف، حرفه، حفره
گردو مرحله 198
گپ، پل، گل، لپ، لگن، لنگ، پلنگ
گردو مرحله 199
شی، اش، یخ، ای، شاخ، خاش، شیخ
گردو مرحله 200
رب، بد، در، رد، بدر، درب، برد
گردو مرحله 201
در، رد، دی، حر، ری، دیر، حیدر
گردو مرحله 202
شن، اش، شنا، ندا، شاد، دنا، دانش
گردو مرحله 203
نق، نر، نار، ران، قار، قرن، قران
گردو مرحله 204
دو، کد، کک، کود، کدو، کوک، کودک
گردو مرحله 205
ری، رس، سر، سس، سی، سیر، سری
گردو مرحله 206
رس، سر، سد، در، درس، دسر، سرد، سدر
گردو مرحله 207
زل، از، زن، ناز، زال، نازا، نازل، الناز
گردو مرحله 208
یا، ای، گاه، هاگ، ایه، گیاه، گاهی، اگهی
گردو مرحله 209
ما، کم، بم، اب، بام، کام، باک، کما
گردو مرحله 210
ما، ای، مه، ایه، ماه، هما، ماهی، مایه
گردو مرحله 211
سد، جد، داس، جسد، اسد، جدا، سجاد، ساجد
گردو مرحله 212
سن، سه، نه، سگ، گس، سنگ، گنه، هنگ
گردو مرحله 213
لب، سل، سال، بلا، بال، اسب، سلب، لباس
گردو مرحله 214
کت، تک، نت، تن، تانک، کتان، تکان، نکات
گردو مرحله 215
پا، نه، پهن، اهن، هان، اپن، پهنا، پناه
گردو مرحله 216
ما، مد، دم، دما، ادم، ماد، دام، امد
گردو مرحله 217
شر، رک، کر، کش، شک، شرک، شکر، رشک
گردو مرحله 218
رک، کر، کد، در، رد، کرد، کدر، درک
گردو مرحله 219
حد، می، دی، دم، مد، حمد، مدح، حمید
گردو مرحله 220
نو، ون، گاو، نوا، ناو، وان، انگ، واگن
گردو مرحله 221
فر، شر، شرف، فرش، شور، روش، فروش، شوفر
گردو مرحله 222
رب، تر، تب، بت، تبر، ترب، تبت، تربت
گردو مرحله 223
اب، نی، یا، ای، ان، بنا، ناب، این، نایب
گردو مرحله 224
قو، رو، ری، وی، قوری، ورق، روی، قیر، قوری
گردو مرحله 225
جو، بو، وب، وبا، واج، اوج، باج، واجب، جواب
گردو مرحله 226
ای، ده، دی، دیه، هدی، یاد، ایده، دایه، هادی
گردو مرحله 227
سه، سی، یاس، ایه، هیس، سیه، سایه، سیاه، اسیه
گردو مرحله 228
لب، رب، اب، لر، بال، بلا، بار، ابر، ربا
گردو مرحله 229
ما، پل، لپ، پا، مال، ملا، امل، لامپ، پالم
گردو مرحله 230
هک، او، کاه، کوه، اهو، هوا، اهک، کاوه، کاهو
گردو مرحله 231
نر، جن، ارج، جان، رنج، ران، رجا، ارنج، نجار
گردو مرحله 232
سر، رس، را، سرا، ارس، راس، سار، رسا، سارا
گردو مرحله 233
تن، نت، تب، تاب، بنا، بتن، ناب، اتن، نبات، بنات
گردو مرحله 234
تب، اب، کت، تک، بت، تاب، کتب، باک، کتاب، کاتب
گردو مرحله 235
نی، نه، ره، ری، نر، ریه، نهی، یره، رهن، هنر
گردو مرحله 236
تر، شر، شتر، ترش، رشت، اتر، ارت، تار، ارش، ارتش
گردو مرحله 237
لک، کل، کد، دی، دل، یک، دکل، کلی، یدک، کلید
گردو مرحله 238
سر، رس، سار، ارس، اجر، ارج، جار، راس، سرا، سراج
گردو مرحله 239
هل، حل، ول، لو، له، هول، هلو، لوح، لهو، حوله
گردو مرحله 240
دی، من، نم، دم، مد، نی، مین، نیم، یمن، دین
گردو مرحله 241
جن، نر، رب، برج، جبر، رجب، رنج، بنر، جبن، برنج
گردو مرحله 242
ول، او، لپ، پل، لو، پلو، پول، وال، اول، الو
گردو مرحله 243
لج، گل، جن، گنج، جنگ، لجن، لنج، لگن، لنگ، جنگل
گردو مرحله 244
زن، نم، من، ما، امن، نما، نام، ناز، نماز، زمان
گردو مرحله 245
نم، من، دم، مد، گم، گند، منگ، دنگ، نمد، گندم
گردو مرحله 246
نم، من، ظن، ما، نظم، نما، امن، نام، نظام، ناظم
گردو مرحله 247
رب، قعر، قبر، عقب، عرق، عرب، برق، ربع، رعب، عقرب
گردو مرحله 248
خر، رخ، رد، تر، دخت، رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
گردو مرحله 249
ای، زه، جز، جا، از، جزا، زاج، هجا، جایز، جایزه
گردو مرحله 250
هک، پک، کپ، نه، پهن، کنه، کهن، پکن، پکه، پنکه
گردو مرحله 251
اش، ما، مو، او، موش، شوم، شما، شام، ماش، وام
گردو مرحله 252
سی، سد، دی، عدس، سید، عید، سعی، سعید، سعدی، عدسی
گردو مرحله 253
ری، رم، شی، شر، شیر، ریش، یشم، میش، مری، شرم
گردو مرحله 254
لو، وب، بو، شب، تب، لب، شل، شوت، لبو، بتول
گردو مرحله 255
لر، رک، کر، کل، لک، رو، کور، رول، کلر، کولر
گردو مرحله 256
تف، ته، نه، فن، نت، تن، نفت، هفت، تنه، فنته
گردو مرحله 257
غش، اش، شل، شغل، شال، شاغ، غشا، شغال، شاغل، الاغ، اشغال
گردو مرحله 258
شه، تب، به، شب، ته، هشت، شته، شبه، بته، بهشت، تشبه
گردو مرحله 259
شه، ره، هر، اش، شر، هار، راه، اره، ارش، رها، شهر
گردو مرحله 260
دق، قو، دو، نو، صد، صدق، قصد، قند، نقد، نود، صندوق
گردو مرحله 261
اخ، خم، مخ، یا، ای، خام، اخم، خیام، خیمه، ماهی، مایه
گردو مرحله 262
یا، ما، سی، سم، مس، سیم، سمی، اسم، سام، یاس، سیما
گردو مرحله 263
شه، شد، دی، ید، ده، شی، شهد، دیه، دیش، هدی، شهید
گردو مرحله 264
فر، سر، رس، سرا، ارس، سار، راس، سفر، رسا، فارس، افسر
گردو مرحله 265
رب، خر، رخ، اخر، ابر، ربا، خبر، خار، بار، بخار، خراب
گردو مرحله 266
زر، رز، زم، تم، تر، رم، رزم، مرز، رمز، ترم، ترمز
گردو مرحله 267
سی، مس، سم، وی، مو، سوم، سمی، سیم، مسی، موس، موسی
گردو مرحله 268
کش، شک، کم، شش، شکم، مکش، مشک، شمش، کشش، ششم، کشمش
گردو مرحله 269
رم، را، ما، تر، تار، مار، مات، رام، ترم، ارم، ارت، امت
گردو مرحله 270
او، ون، نو، نه، ان، اهو، هوا، نوه، نوا، وان، ناو، هاون
گردو مرحله 271
رز، زر، رب، گز، بز، گر، رگ، زبر، برگ، گبر، گرز، بزرگ
گردو مرحله 272
در، رد، دی، ید، یخ، خر، رخ، ری، خرد، خیر، دیر، خرید
گردو مرحله 273
شی، تک، کت، یک، کش، شک، شیک، کیش، کشت، تشک، تیک، کشتی
گردو مرحله 274
کش، شک، رز، زر، شر، کر، رک، زشک، شکر، شرک، رشک، زرشک
گردو مرحله 275
در، سد، فر، سر، رس، دف، فرد، سرد، درس، سفر، دسر، سدر
گردو مرحله 276
در، رد، نر، ندا، ارد، راد، دار، نار، ران، نادر، درنا، اردن
گردو مرحله 277
ره، می، رم، مه، ری، مری، ریه، میر، هرم، مهر، یره، هرمی
گردو مرحله 278
ای، سی، لی، سل، غسل، سال، غال، یال، یاس، ایل، غسال، سیال، ساغی
گردو مرحله 279
رب، شب، تر، بت، تب، شر، برش، بشر، شتر، ترش، تشر، تبر، ترب
گردو مرحله 280
سد، سم، مس، من، نم، سن، مد، دم، سند، مسن، سنم، سمند، مسند
گردو مرحله 281
گر، رگ، رز، زر، گز، ارز، گاز، راز، گرز، اگر، ارگ، زار، گراز
گردو مرحله 282
ما، کم، نم، من، امن، نام، کام، کما، نمک، نما، کمان، کنام، مکان
گردو مرحله 283
ما، اش، خم، مخ، خش، خاش، ماش، شام، شما، خشم، اخم، خام، شخم
گردو مرحله 284
ماه، مه، مس، سم، سه، اسم، سهم، ماه، هما، سام، مهسا، ماسه، سهام
گردو مرحله 285
لق، لب، قلب، قبل، لقب، قاب، قبا، بقا، بلا، بال، قالب، قلاب، قبلا
گردو مرحله 286
کخ، کر، رک، را، رخ، خر، کار، خاک، کاخ، راک، خار، رکخ، خارک
گردو مرحله 287
شر، اش، فر، فرش، شرف، ارش، راف، شفا، فشار، اشرف، فراش، افشار، اشراف
گردو مرحله 288
غد، مد، دم، ما، غم، دمغ، داغ، ماد، ادم، دام، دما، مدا، امد، دماغ
گردو مرحله 289
تر، جن، شن، شر، نت، تن، نر، شتر، ترش، رشت، نشر، تنش، تشر، ترنج
گردو مرحله 290
مس، سم، سل، ما، سال، سام، اسم، امل، مال، ملا، ملس، سلام، سالم، سلما
گردو مرحله 291
ای، رخ، خر، یخ، ری، خیر، خار، اخر، اری، یار، ریا، رای، خیار، اخیر
گردو مرحله 292
گر، رگ، گم، رم، گام، مرگ، گرم، اگر، ارگ، امر، ارم، مار، رام، گرما
گردو مرحله 293
ما، خل، لخ، مخ، خم، ملخ، خال، خلا، مال، ملا، امل، اخم، خام، مخل
گردو مرحله 294
ری، نی، نر، ای، ران، اری، ریا، رای، یار، نار، این، نیا، نای، رانی
گردو مرحله 295
مه، اش، شه، ما، ماه، هما، شام، ماش، شما، شاه، هاشم، ماشه، هشام، شامه
گردو مرحله 296
فن، نی، دی، دل، لی، دف، دفن، نیل، فیل، لیف، دین، فنی، نفی، دلفین
گردو مرحله 297
رک، کر، ری، تک، کت، تر، یک، کی، ترک، تیر، تیک، کتری، ترکی، تیرک
گردو مرحله 298
دف، سن، سد، فن، سند، دنا، ندا، سنا، ناف، نفس، دفن، سناد، فاسد، فساد، اسفند
گردو مرحله 299
در، رد، دو، گر، رگ، رو، گرد، درو، دور، رود، گود، ورد، گور، گرو، گردو
گردو مرحله 300
نر، اب، رب، بحر، بنا، ناب، بار، ربا، ابر، بنر، ران، حرا، نحر، ربنا، بحران
گردو مرحله 301
تر، ها، هر، ره، ته، را، تره، تار، راه، رها، هار، اره، ارت، اتر، هرات
گردو مرحله 302
رب، ما، رم، اب، بام، بار، ربا، رام، مرا، مار، امر، ارم، ابر، مربا، مبرا
گردو مرحله 303
لی، ری، خل، خر، رخ، لر، لج، خجل، لیر، ریل، خیر، خیل، خلج، خرج، خلیج
گردو مرحله 304
ری، ای، نی، ران، اری، یار، ریا، رای، ایا، انار، رانا، اریا، اریان، یاران، اناری
گردو مرحله 305
ری، ای، رم، ما، را، اری، یار، ریا، رای، مار، امر، ارم، رام، مری، امیر، ریما
گردو مرحله 306
را، ره، هر، سه، سر، رس، سرا، سار، ارس، اره، رها، راه، هار، راس، ساره، هراس
گردو مرحله 307
را، نر، نم، من، ما، رم، امن، نما، نام، ران، امر، ارم، رام، مار، نرم، رمان
گردو مرحله 308
نی، زل، بز، لب، زن، لی، بین، نبی، لیز، زبل، بنز، بلی، زین، لنز، زینب، زنبیل
گردو مرحله 309
نر، رب، رد، در، بد، بنر، بند، برد، بدر، بدن، درب، رند، نبرد، بردن، برند، بندر
گردو مرحله 310
ما، دم، مد، مدد، داد، دما، ادم، مدا، ماد، امد، ادا، اما، دام، مداد، امداد، داماد
گردو مرحله 311
نق، شی، اش، نی، ای، شن، نقش، نقی، شنا، قنا، نای، این، شاق، شنی، نقاش، ناشی، نقاشی
گردو مرحله 312
ای، ری، دی، ید، در، رد، یار، اری، دار، راد، یاد، ارد، رای، ریا، دایر، دیار، دریا
گردو مرحله 313
ای، گس، سگ، سل، گل، سی، لی، یال، لیگ، سال، سیل، گیس، یاس، ایل، گسل، گلی، گیلاس
گردو مرحله 314
رک، کر، فر، شک، کش، شر، فک، کف، کشف، کفش، کفر، فکر، شرف، فرش، شرک، رشک، شکر
گردو مرحله 315
تم، ما، مس، سم، تا، اسم، است، اتم، امت، تاس، ستم، سمت، سام، مات، مست، ماست، تماس
گردو مرحله 316
رب، اب، بنا، بار، بنر، ران، ربا، ابر، ناب، انبر، انار، ابان، رانا، باران، انبار
گردو مرحله 317
ما، من، یا، نیم، یمن، مین، این، امن، نما، نام، نای، امین، نیما، میان، مینا، ایمن
گردو مرحله 318
من، نت، خم، مخ، تم، نم، بم، نخ، تب، بت، تخم، بتن، متن، منت، ختم، منبت، بتمن، منتخب
گردو مرحله 319
ای، طی، شط، شر، اش، ری، شی، شرط، شیر، ریش، ارش، اری، یار، رای، ریا، شاطر، شیار، شرایط
گردو مرحله 320
در، رد، کر، رک، کد، را، درک، کرد، کدر، راک، کار، ارک، راد، دار، ارد، اردک، کادر، راکد
گردو مرحله 321
را، زر، رز، ره، هر، زه، ارز، اره، هار، رها، راه، راز، زره، رها، زار، زهرا، هراز، هزار
گردو مرحله 322
شک، کش، شر، کشو، کور، شکر، شرک، شور، شوک، روش، رشک، کشور، روکش، شوکر، شکور، کورش
گردو مرحله 323
ما، کم، کما، کمر، کام، کار، کرم، مار، امر، ارم، رام، راک، مکار، مارک، اکرم، رامک
گردو مرحله 324
ری، زن، زر، رز، جز، نی، نر، رنج، رجز، ریز، زری، زیر، زجر، جزر، جری، زرین، جرزن، زنجیر
گردو مرحله 325
ری، رس، وی، رو، سی، ریو، روی، روس، سرو، ویو، سور، سیر، سری، روسی، سوری، سیور، ویروس
گردو مرحله 326
سر، ما، مس، سم، سام، سار، سرا، سرم، رسم، رام، راس، ارس، ارم، اسم، امر، رسا، مار، سرما
گردو مرحله 327
ما، مه، رام، امر، مار، ماه، مهر، هار، هما، هرم، رها، راه، ماهر، اهرم، مهار، رهام
گردو مرحله 328
نم، من، نما، نمد، نام، ندا، دنا، دما، ادم، امن، امد، ماد، امدن، دامن، نماد، نادم
گردو مرحله 329
سر، سی، سیر، سار، سرا، سری، یار، یاس، رای، ریا، رسا، ساری، اسیر، سایر، سیار، یاسر
گردو مرحله 330
لب، بز، با، لر، از، بال، بار، باز، ابر، ارز، راز، ربا، زار، بارز، بازل، بزار، البرز
گردو مرحله 331
ای، لی، لک، ایل، یال، یاس، لاک، کلاس، سالک، ایکس، اسکل، لایک، اکسل، الکس، کلیسا
گردو مرحله 332
جن، نی، نر، جان، نای، نجار، ارنج، ارین، جاری، ناجی، ایرج، نجاری، انجیر، جریان
گردو مرحله 333
رب، بز، زبر، زبل، بیل، ریل، ریز، لیزر، بریز، زبیر، لیبل، لبریز، زیرلب، برزیل

(نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “لیبل” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید!

قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

گردو مرحله 334
مو، ته، مه، مهر، مته، متر، مرو، مور، وتر، ورم، تور، هرم، هور، همت، مترو، تورم، ترمه
گردو مرحله 335
در، دم، دما، دام، دار، ادم، ارد، ارم، امر، امد، راد، مدار، مادر، درام، مراد، دارم
گردو مرحله 336
اب، رب، جن، جبر، جان، بار، باج، بنا، بنر، برج، جانب، جناب، انبر، بران، جابر، ربنا
گردو مرحله 337
کت، کل، تلف، تیک، تکل، کتل، کتف، کلت، کلی، تکلف، کلفت، کفیل، کفلت، فکلی، تکلیف
گردو مرحله 338
نه، نو، اهن، اهو، اره، ناو، نار، نوه، وان، هار، هوا، هور، هاون، روان، نوار، هورا
گردو مرحله 339
در، تر، دسر، دست، دیر، تیر، ترس، ترد، رتد، درست، دستی، رسید، سیرت، تسدی، تدریس
گردو مرحله 340
کر، کت، کبر، کتب، کبری، کبیر، تیرک، تکبر، تبرک، کبریت، ترکیب، تبریک، تکبیر
گردو مرحله 341
ما، بم، مار، ربا، ران، رام، بنر، بنا، بام، بار، ابر، منبر، مربا، مبرا، رمان، ربنا
گردو مرحله 342
لی، ای، اتم، اتل، ملات، مایل، مالی، مالت، لایت، تایم، تامل، ایتم، املت، اتمی
گردو مرحله 343
شی، شر، تر، شیر، شتر، تشر، ترش، تار، شاتر، رایت، ترشی، تایر، ارتش، ارتشی، اتریش
گردو مرحله 344
وب، بو، وراج، واجب، رواج، جوار، جواب، جبار، جارو، باور، ابرو، جوراب، جاروب
گردو مرحله 345
کت، کر، کتب، کتاب، کاتب، برکت، کارت، کاتر، راکت، ربات، رکاب، اکبر، تبرک، تبار
گردو مرحله 346
بم، بد، بام، بار، باد، مربا، مراد، مدبر، مدار، مبدا، مادر، درام، رامبد، مرداد

(نکته ی بسیار مهم: این مرحله هم دومین باگ بازی ظاهر می شود و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “مرداد” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید!

قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

گردو مرحله 347
دم، اش، امن، امد، ادم، نماد، نادم، امدن، دمان، دشمن، دانش، دامن، مشام، دشنام

(نکته ی بسیار مهم: و بالآخره این مرحله هم سومین باگ بازی ظاهر می شود و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “مرداد” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید!

گردو مرحله 348
نیما، مینا، میان، منیر، منار، مانی، رمان، ایمن، امین، امیر، رامین، ارمین
گردو مرحله 349
سی، امیر، میسر، مسیر، مسری، مارس، سیما، سیار، سرما، ساری، رسمی، رسما، سمیرا
گردو مرحله 350
نر، شن، شر، نشر

 

جواب کامل همه مراحل بازی گردو

جواب کامل همه مراحل بازی گردو

جواب کامل همه مراحل بازی گردو

 

لینک های مرتبط با جواب کامل همه مراحل بازی گردو

مرجع ویدیو های آموزشی و خلاقیت و هنری

عکس نوشته و پروفایل

جواب کامل مراحل بازی جدولانه یک

جواب کامل مراحل بازی جدولانه دو

جواب کامل مراحل بازی جدول پلاس

جواب کامل مراحل بازی جدولینه

جواب کامل مراحل بازی جدولانه کلاسیک

جواب کامل مراحل بازی جدول آباد

جواب کامل مراحل بازی جدولستان

جواب کامل مراحل بازی جدول مدرن

 

مطالب مرتبط

1 نظر

 1. امیر

  آپدیت پاسخ های بازی “گردو ۱٫۷”

  سلام. ثانیه هایی پیش “گردو” آپدیت شد.

  در این نسخه!!! از بازی، پاسخ های مرحله ی ۲۳ به ۳۵۰ کات شده است. به همین مسخرگی!

  ۱٫ کم، غم
  ۲٫ بز، سبز
  ۳٫ خش، شخص
  ۴٫ صد، صدا
  ۵٫ دنا، ندا
  ۶٫ چاق، قاچ
  ۷٫ مو، عمو
  ۸٫ مچ، چشم
  ۹٫ کم، مکث
  ۱۰٫ نو، نوک
  ۱۱٫ تن، اتن
  ۱۲٫ کک، کبک
  ۱۳٫ رب، ببر
  ۱۴٫ شش، شپش
  ۱۵٫ دو، دود
  ۱۶٫ تو، توپ، پتو
  ۱۷٫ سد، عدس، سعد
  ۱۸٫ دو، غد، دوغ
  ۱۹٫ لی، فیل، لیف
  ۲۰٫ خر، رخ، چرخ
  ۲۱٫ فر، رب، برف
  ۲۲٫ خز، زه، خزه
  ۲۳٫ رگ، گر، شر
  ۲۴٫ سد، بد، سبد
  ۲۵٫ خل، تلخ، لخت
  ۲۶٫ او، اهو، هوا
  ۲۷٫ قم، مشق، قشم
  ۲۸٫ مو، موش، شوم
  ۲۹٫ اش، شر، ارش
  ۳۰٫ قرص، قصر، رقص
  ۳۱٫ کخ، کاخ، خاک
  ۳۲٫ را، رضا، ارض
  ۳۳٫ کش، شک، شن
  ۳۴٫ زد، دی، یزد
  ۳۵٫ تل، ذلت، لذت
  ۳۶٫ از، غاز، زاغ
  ۳۷٫ شر، شرق، قشر
  ۳۸٫ لق، تل، قتل
  ۳۹٫ با، اب، اسب
  ۴۰٫ شن، اش، شنا
  ۴۱٫ تب، بت، طب
  ۴۲٫ نی، دی، دین
  ۴۳٫ رب، نر، بنر
  ۴۴٫ کپ، پک، پکن
  ۴۵٫ خز، یخ، خیز
  ۴۶٫ حفظ، حافظ، حفاظ
  ۴۷٫ در، رد، رعد
  ۴۸٫ حی، وی، وحی
  ۴۹٫ سگ، گس، سوگ
  ۵۰٫ زن، بز، بنز
  ۵۱٫ هک، کو، کوه
  ۵۲٫ شب، شی، شیب
  ۵۳٫ جن، گنج، جنگ
  ۵۴٫ کد، بد، کبد
  ۵۵٫ سس، سی، سیب
  ۵۶٫ علم، عمل، معلم
  ۵۷٫ تو، توت، تتو
  ۵۸٫ تف، تاس، تاسف
  ۵۹٫ یک، کک، کیک
  ۶۰٫ رد، در، درد
  ۶۱٫ رب، رعب، ربع، عرب
  ۶۲٫ اب، ان، بنا، ناب
  ۶۳٫ او، وال، الو، اول
  ۶۴٫ بم، اب، ما، بام
  ۶۵٫ در، رگ، گر، گرد
  ۶۶٫ کد، دو، کود، کدو
  ۶۷٫ زم، مو، زوم، موز
  ۶۸٫ کم، ما، کما، کام
  ۶۹٫ بم، لب، لم، مبل
  ۷۰٫ مه، زه، زم، مزه
  ۷۱٫ اه، نه، حنا، اهن
  ۷۲٫ رب، رس، سر، سرب
  ۷۳٫ زم، مه، هزم، حمزه
  ۷۴٫ ما، می، عام، مایع
  ۷۵٫ رم، تر، متر، ترم
  ۷۶٫ زن، گز، زنگ، گزن
  ۷۷٫ لپ، پل، پلو، پول
  ۷۸٫ یخ، سی، خیس، سیخ
  ۷۹٫ کف، فک، پف، پفک
  ۸۰٫ مخ، خم، یخ، میخ
  ۸۱٫ نم، من، کم، نمک
  ۸۲٫ زر، رز، رک، کر
  ۸۳٫ شر، رو، شور، روش
  ۸۴٫ شر، رخ، خر، رخش
  ۸۵٫ شر، فر، فرش، شرف
  ۸۶٫ یا، ای، اب، ابی
  ۸۷٫ حر، رو، حور، روح
  ۸۸٫ خط، طب، خبط، طبخ
  ۸۹٫ دی، بد، بدی، دبی
  ۹۰٫ رم، حر، حرم، رحم
  ۹۱٫ مخ، خم، خل، ملخ
  ۹۲٫ تر، نر، نت، تن
  ۹۳٫ قو، چاق، قاچ، چاقو
  ۹۴٫ جو، او، اوج، واج
  ۹۵٫ جر، جار، ارج، رجا
  ۹۶٫ مو، مه، عمه، عمو
  ۹۷٫ غم، رم، غر، مرغ
  ۹۸٫ شن، شی، نی، نیش
  ۹۹٫ عطر، عار، عطا، عطار
  ۱۰۰٫ هک، که، یک، کی
  ۱۰۱٫ شک، کش، کک، کشک
  ۱۰۲٫ رپ، پر، پا، پارچ
  ۱۰۳٫ اب، حج، باج، حجاب
  ۱۰۴٫ لی، ای، لال، ایل
  ۱۰۵٫ جو، هجو، وجه، جوجه
  ۱۰۶٫ حد، حی، ید، دی
  ۱۰۷٫ اب، ناب، باک، بنا، بانک
  ۱۰۸٫ قم، قلم، قفل، فلق، قفلم
  ۱۰۹٫ ان، ای، نی، نای، این
  ۱۱۰٫ تر، شر، ترش، شتر، رشت
  ۱۱۱٫ ما، اه، مه، هما، ماه
  ۱۱۲٫ جن، سن، سنج، جنس، نجس
  ۱۱۳٫ شن، نت، تن، نشت، تنش
  ۱۱۴٫ حس، سر، رس، حر، سحر
  ۱۱۵٫ قد، دق، نق، نقد، قند
  ۱۱۶٫ رب، بو، وب، رو، بور
  ۱۱۷٫ رب، اب، بار، ربا، ابر
  ۱۱۸٫ سم، مس، سگ، گس، مگس
  ۱۱۹٫ ما، اش، ماش، شام، شما
  ۱۲۰٫ اش، خش، اخ، خاش، شاخ
  ۱۲۱٫ له، هل، هول، هلو، لهو
  ۱۲۲٫ کف، فک، یک، کیف، فیک
  ۱۲۳٫ رگ، گر، ری، گیر، ریگ
  ۱۲۴٫ تم، ما، مات، امت، اتم
  ۱۲۵٫ زر، رز، رو، روز، زور
  ۱۲۶٫ ما، من، نم، امن، نام
  ۱۲۷٫ رپ، پر، رد، در، پدر
  ۱۲۸٫ کم، ما، کام، کما، کاظم
  ۱۲۹٫ مه، ره، رم، هرم، مهر
  ۱۳۰٫ شن، فن، نبش، فشن، بنفش
  ۱۳۱٫ فر، تف، تر، فرت، رفت
  ۱۳۲٫ حد، دم، مد، حمد، مدح
  ۱۳۳٫ فر، سر، رس، سفر، فرر
  ۱۳۴٫ هل، له، حل، صلح، صله
  ۱۳۵٫ جب، رب، برج، جبر، رجب
  ۱۳۶٫ خر، رخ، یخ، ری، خیر
  ۱۳۷٫ کی، یک، نی، کین، نیک
  ۱۳۸٫ رم، ری، می، میر، مری
  ۱۳۹٫ بد، اب، ابد، ادب، باد
  ۱۴۰٫ کم، کل، لک، ملک، کلم
  ۱۴۱٫ نو، نخ، خل، نخل، خون
  ۱۴۲٫ ره، رها، هار، اره، راه
  ۱۴۳٫ در، رد، دار، راد، ارد
  ۱۴۴٫ در، رد، رعد، عدد، درد
  ۱۴۵٫ لق، لب، قبل، قلب، لقب
  ۱۴۶٫ تو، توت، تتو، پتو، توپ
  ۱۴۷٫ اب، باب، باک، کباب، بابک
  ۱۴۸٫ پر، رپ، سر، رس، پسر، سپر
  ۱۴۹٫ نم، من، نی، مین، نیم، یمن
  ۱۵۰٫ قم، رم، مقر، رقم، قمر، رمق
  ۱۵۱٫ له، هل، تل، هتل، لته، تله
  ۱۵۲٫ شل، لش، غش، غم، شغل، شلغم
  ۱۵۳٫ یخ، خل، خال، یال، خالی، خیال
  ۱۵۴٫ مد، دم، مه، ده، مهد، دهم
  ۱۵۵٫ سد، اسد، داس، داف، فاسد، فساد
  ۱۵۶٫ رک، کر، کار، راک، ارا، اراک
  ۱۵۷٫ رک، کر، رب، کبر، رکب، بکر
  ۱۵۸٫ سی، سم، مس، مسی، سمی، سیم
  ۱۵۹٫ دو، او، دعا، عدو، دعوا، وداع
  ۱۶۰٫ شک، کش، کم، مشک، شکم، مکش
  ۱۶۱٫ زر، رز، ری، زری، زیر، ریز
  ۱۶۲٫ سر، رس، رخ، خر، خرس، سرخ
  ۱۶۳٫ تک، کت، تر، رک، کر، ترک
  ۱۶۴٫ مه، یخ، خم، مخ، میخ، خیمه
  ۱۶۵٫ اب، بو، وب، او، وبا، ثواب
  ۱۶۶٫ بت، تب، رب، تر، تبر، ترب
  ۱۶۷٫ شک، کش، تک، کت، کشت، تشک
  ۱۶۸٫ هک، ره، رک، کر، کره، هکر
  ۱۶۹٫ رگ، گر، رز، زر، گز، گرز
  ۱۷۰٫ پز، پک، کش، شک، زشک، پزشک
  ۱۷۱٫ پل، لپ، له، هل، پله، لپه
  ۱۷۲٫ نچ، نم، مچ، من، چمن، منچ
  ۱۷۳٫ نم، من، شن، دم، مد، دشمن
  ۱۷۴٫ نی، یک، کی، عین، نیک، عینک
  ۱۷۵٫ وی، شی، گوش، گیو، گوی، گوشی
  ۱۷۶٫ کد، دنا، ندا، کند، اندک، دکان
  ۱۷۷٫ دو، در، رد، دور، رود، درو
  ۱۷۸٫ نی، جن، گنج، جنگ، گیج، جنگی
  ۱۷۹٫ نی، سی، سن، سین، سنی، سینی
  ۱۸۰٫ اه، نخ، نه، اخ، اهن، خان، خانه
  ۱۸۱٫ سر، رس، ارس، راس، سار، سرا، رسا
  ۱۸۲٫ حس، سل، حل، حال، سال، ساحل، سلاح
  ۱۸۳٫ وی، ای، حی، او، وحی، حوا، حاوی
  ۱۸۴٫ ای، خط، طی، خطا، اخی، خاطی، خیاط
  ۱۸۵٫ کی، یک، کش، شک، شی، کیش، شیک
  ۱۸۶٫ ای، ری، را، یار، اری، رای، ریا
  ۱۸۷٫ رم، رو، مو، مرو، روم، مور، ورم
  ۱۸۸٫ صد، قد، دق، قصد، صدا، صادق، قاصد
  ۱۸۹٫ زم، رز، زر، مرز، رمز، رزم، زرم
  ۱۹۰٫ تو، سن، نو، سوت، توس، تونس، ستون
  ۱۹۱٫ رم، را، ما، مار، امر، ارم، رام
  ۱۹۲٫ زد، رز، رد، در، زر، درز، زرد
  ۱۹۳٫ اش، شن، سن، شنا، انس، شانس، شناس
  ۱۹۴٫ مخ، خم، رم، رخ، خر، خرم، خمر
  ۱۹۵٫ رم، کم، کر، رک، مکر، کرم، کمر
  ۱۹۶٫ فر، ره، حر، فرح، حرف، حرفه، حفره
  ۱۹۷٫ گپ، پل، گل، لپ، لگن، لنگ، پلنگ
  ۱۹۸٫ شی، اش، یخ، ای، شاخ، خاش، شیخ
  ۱۹۹٫ رب، بد، در، رد، بدر، درب، برد
  ۲۰۰٫ در، رد، دی، حر، ری، دیر، حیدر
  ۲۰۱٫ شن، اش، شنا، ندا، شاد، دنا، دانش
  ۲۰۲٫ نق، نر، نار، ران، قار، قرن، قران
  ۲۰۳٫ دو، کد، کک، کود، کدو، کوک، کودک
  ۲۰۴٫ ری، رس، سر، سس، سی، سیر، سری
  ۲۰۵٫ رس، سر، سد، در، درس، دسر، سرد، سدر
  ۲۰۶٫ زل، از، زن، ناز، زال، نازا، نازل، الناز
  ۲۰۷٫ یا، ای، گاه، هاگ، ایه، گیاه، گاهی، اگهی
  ۲۰۸٫ ما، کم، بم، اب، بام، کام، باک، کما
  ۲۰۹٫ ما، ای، مه، ایه، ماه، هما، ماهی، مایه
  ۲۱۰٫ سد، جد، داس، جسد، اسد، جدا، سجاد، ساجد
  ۲۱۱٫ سن، سه، نه، سگ، گس، سنگ، گنه، هنگ
  ۲۱۲٫ لب، سل، سال، بلا، بال، اسب، سلب، لباس
  ۲۱۳٫ کت، تک، نت، تن، تانک، کتان، تکان، نکات
  ۲۱۴٫ پا، نه، پهن، اهن، هان، اپن، پهنا، پناه
  ۲۱۵٫ ما، مد، دم، دما، ادم، ماد، دام، امد
  ۲۱۶٫ شر، رک، کر، کش، شک، شرک، شکر، رشک
  ۲۱۷٫ رک، کر، کد، در، رد، کرد، کدر، درک
  ۲۱۸٫ حد، می، دی، دم، مد، حمد، مدح، حمید
  ۲۱۹٫ نو، ون، گاو، نوا، ناو، وان، انگ، واگن
  ۲۲۰٫ فر، شر، شرف، فرش، شور، روش، فروش، شوفر
  ۲۲۱٫ رب، تر، تب، بت، تبر، ترب، تبت، تربت
  ۲۲۲٫ اب، نی، یا، ای، ان، بنا، ناب، این، نایب
  ۲۲۳٫ قو، رو، ری، وی، قوری، ورق، روی، قیر، قوری
  ۲۲۴٫ جو، بو، وب، وبا، واج، اوج، باج، واجب، جواب
  ۲۲۵٫ ای، ده، دی، دیه، هدی، یاد، ایده، دایه، هادی
  ۲۲۶٫ سه، سی، یاس، ایه، هیس، سیه، سایه، سیاه، اسیه
  ۲۲۷٫ لب، رب، اب، لر، بال، بلا، بار، ابر، ربا
  ۲۲۸٫ ما، پل، لپ، پا، مال، ملا، امل، لامپ، پالم
  ۲۲۹٫ هک، او، کاه، کوه، اهو، هوا، اهک، کاوه، کاهو
  ۲۳۰٫ نر، جن، ارج، جان، رنج، ران، رجا، ارنج، نجار
  ۲۳۱٫ سر، رس، را، سرا، ارس، راس، سار، رسا، سارا
  ۲۳۲٫ تن، نت، تب، تاب، بنا، بتن، ناب، اتن، نبات، بنات
  ۲۳۳٫ تب، اب، کت، تک، بت، تاب، کتب، باک، کتاب، کاتب
  ۲۳۴٫ نی، نه، ره، ری، نر، ریه، نهی، یره، رهن، هنر
  ۲۳۵٫ تر، شر، شتر، ترش، رشت، اتر، ارت، تار، ارش، ارتش
  ۲۳۶٫ لک، کل، کد، دی، دل، یک، دکل، کلی، یدک، کلید
  ۲۳۷٫ سر، رس، سار، ارس، اجر، ارج، جار، راس، سرا، سراج
  ۲۳۸٫ هل، حل، ول، لو، له، هول، هلو، لوح، لهو، حوله
  ۲۳۹٫ دی، من، نم، دم، مد، نی، مین، نیم، یمن، دین
  ۲۴۰٫ جن، نر، رب، برج، جبر، رجب، رنج، بنر، جبن، برنج
  ۲۴۱٫ ول، او، لپ، پل، لو، پلو، پول، وال، اول، الو
  ۲۴۲٫ لج، گل، جن، گنج، جنگ، لجن، لنج، لگن، لنگ، جنگل
  ۲۴۳٫ زن، نم، من، ما، امن، نما، نام، ناز، نماز، زمان
  ۲۴۴٫ نم، من، دم، مد، گم، گند، منگ، دنگ، نمد، گندم
  ۲۴۵٫ نم، من، ظن، ما، نظم، نما، امن، نام، نظام، ناظم
  ۲۴۶٫ رب، قعر، قبر، عقب، عرق، عرب، برق، ربع، رعب، عقرب
  ۲۴۷٫ خر، رخ، رد، تر، دخت، رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
  ۲۴۸٫ ای، زه، جز، جا، از، جزا، زاج، هجا، جایز، جایزه
  ۲۴۹٫ هک، پک، کپ، نه، پهن، کنه، کهن، پکن، پکه، پنکه
  ۲۵۰٫ اش، ما، مو، او، موش، شوم، شما، شام، ماش، وام
  ۲۵۱٫ سی، سد، دی، عدس، سید، عید، سعی، سعید، سعدی، عدسی
  ۲۵۲٫ ری، رم، شی، شر، شیر، ریش، یشم، میش، مری، شرم
  ۲۵۳٫ لو، وب، بو، شب، تب، لب، شل، شوت، لبو، بتول
  ۲۵۴٫ لر، رک، کر، کل، لک، رو، کور، رول، کلر، کولر
  ۲۵۵٫ تف، ته، نه، فن، نت، تن، نفت، هفت، تنه، فنته
  ۲۵۶٫ غش، اش، شل، شغل، شال، شاغ، غشا، شغال، شاغل، الاغ، اشغال
  ۲۵۷٫ شه، تب، به، شب، ته، هشت، شته، شبه، بته، بهشت، تشبه
  ۲۵۸٫ شه، ره، هر، اش، شر، هار، راه، اره، ارش، رها، شهر
  ۲۵۹٫ دق، قو، دو، نو، صد، صدق، قصد، قند، نقد، نود، صندوق
  ۲۶۰٫ اخ، خم، مخ، یا، ای، خام، اخم، خیام، خیمه، ماهی، مایه
  ۲۶۱٫ یا، ما، سی، سم، مس، سیم، سمی، اسم، سام، یاس، سیما
  ۲۶۲٫ شه، شد، دی، ید، ده، شی، شهد، دیه، دیش، هدی، شهید
  ۲۶۳٫ فر، سر، رس، سرا، ارس، سار، راس، سفر، رسا، فارس، افسر
  ۲۶۴٫ رب، خر، رخ، اخر، ابر، ربا، خبر، خار، بار، بخار، خراب
  ۲۶۵٫ زر، رز، زم، تم، تر، رم، رزم، مرز، رمز، ترم، ترمز
  ۲۶۶٫ سی، مس، سم، وی، مو، سوم، سمی، سیم، مسی، موس، موسی
  ۲۶۷٫ کش، شک، کم، شش، شکم، مکش، مشک، شمش، کشش، ششم، کشمش
  ۲۶۸٫ رم، را، ما، تر، تار، مار، مات، رام، ترم، ارم، ارت، امت
  ۲۶۹٫ او، ون، نو، نه، ان، اهو، هوا، نوه، نوا، وان، ناو، هاون
  ۲۷۰٫ رز، زر، رب، گز، بز، گر، رگ، زبر، برگ، گبر، گرز، بزرگ
  ۲۷۱٫ در، رد، دی، ید، یخ، خر، رخ، ری، خرد، خیر، دیر، خرید
  ۲۷۲٫ شی، تک، کت، یک، کش، شک، شیک، کیش، کشت، تشک، تیک، کشتی
  ۲۷۳٫ کش، شک، رز، زر، شر، کر، رک، زشک، شکر، شرک، رشک، زرشک
  ۲۷۴٫ در، سد، فر، سر، رس، دف، فرد، سرد، درس، سفر، دسر، سدر
  ۲۷۵٫ در، رد، نر، ندا، ارد، راد، دار، نار، ران، نادر، درنا، اردن
  ۲۷۶٫ ره، می، رم، مه، ری، مری، ریه، میر، هرم، مهر، یره، هرمی
  ۲۷۷٫ ای، سی، لی، سل، غسل، سال، غال، یال، یاس، ایل، غسال، سیال، ساغی
  ۲۷۸٫ رب، شب، تر، بت، تب، شر، برش، بشر، شتر، ترش، تشر، تبر، ترب
  ۲۷۹٫ سد، سم، مس، من، نم، سن، مد، دم، سند، مسن، سنم، سمند، مسند
  ۲۸۰٫ گر، رگ، رز، زر، گز، ارز، گاز، راز، گرز، اگر، ارگ، زار، گراز
  ۲۸۱٫ ما، کم، نم، من، امن، نام، کام، کما، نمک، نما، کمان، کنام، مکان
  ۲۸۲٫ ما، اش، خم، مخ، خش، خاش، ماش، شام، شما، خشم، اخم، خام، شخم
  ۲۸۳٫ ماه، مه، مس، سم، سه، اسم، سهم، ماه، هما، سام، مهسا، ماسه، سهام
  ۲۸۴٫ لق، لب، قلب، قبل، لقب، قاب، قبا، بقا، بلا، بال، قالب، قلاب، قبلا
  ۲۸۵٫ کخ، کر، رک، را، رخ، خر، کار، خاک، کاخ، راک، خار، رکخ، خارک
  ۲۸۶٫ شر، اش، فر، فرش، شرف، ارش، راف، شفا، فشار، اشرف، فراش، افشار، اشراف
  ۲۸۷٫ غد، مد، دم، ما، غم، دمغ، داغ، ماد، ادم، دام، دما، مدا، امد، دماغ
  ۲۸۸٫ تر، جن، شن، شر، نت، تن، نر، شتر، ترش، رشت، نشر، تنش، تشر، ترنج
  ۲۸۹٫ مس، سم، سل، ما، سال، سام، اسم، امل، مال، ملا، ملس، سلام، سالم، سلما
  ۲۹۰٫ ای، رخ، خر، یخ، ری، خیر، خار، اخر، اری، یار، ریا، رای، خیار، اخیر
  ۲۹۱٫ گر، رگ، گم، رم، گام، مرگ، گرم، اگر، ارگ، امر، ارم، مار، رام، گرما
  ۲۹۲٫ ما، خل، لخ، مخ، خم، ملخ، خال، خلا، مال، ملا، امل، اخم، خام، مخل
  ۲۹۳٫ ری، نی، نر، ای، ران، اری، ریا، رای، یار، نار، این، نیا، نای، رانی
  ۲۹۴٫ مه، اش، شه، ما، ماه، هما، شام، ماش، شما، شاه، هاشم، ماشه، هشام، شامه
  ۲۹۵٫ فن، نی، دی، دل، لی، دف، دفن، نیل، فیل، لیف، دین، فنی، نفی، دلفین
  ۲۹۶٫ رک، کر، ری، تک، کت، تر، یک، کی، ترک، تیر، تیک، کتری، ترکی، تیرک
  ۲۹۷٫ دف، سن، سد، فن، سند، دنا، ندا، سنا، ناف، نفس، دفن، سناد، فاسد، فساد، اسفند
  ۲۹۸٫ در، رد، دو، گر، رگ، رو، گرد، درو، دور، رود، گود، ورد، گور، گرو، گردو
  ۲۹۹٫ نر، اب، رب، بحر، بنا، ناب، بار، ربا، ابر، بنر، ران، حرا، نحر، ربنا، بحران
  ۳۰۰٫ تر، ها، هر، ره، ته، را، تره، تار، راه، رها، هار، اره، ارت، اتر، هرات
  ۳۰۱٫ رب، ما، رم، اب، بام، بار، ربا، رام، مرا، مار، امر، ارم، ابر، مربا، مبرا
  ۳۰۲٫ لی، ری، خل، خر، رخ، لر، لج، خجل، لیر، ریل، خیر، خیل، خلج، خرج، خلیج
  ۳۰۳٫ ری، ای، نی، ران، اری، یار، ریا، رای، ایا، انار، رانا، اریا، اریان، یاران، اناری
  ۳۰۴٫ ری، ای، رم، ما، را، اری، یار، ریا، رای، مار، امر، ارم، رام، مری، امیر، ریما
  ۳۰۵٫ را، ره، هر، سه، سر، رس، سرا، سار، ارس، اره، رها، راه، هار، راس، ساره، هراس
  ۳۰۶٫ را، نر، نم، من، ما، رم، امن، نما، نام، ران، امر، ارم، رام، مار، نرم، رمان
  ۳۰۷٫ نی، زل، بز، لب، زن، لی، بین، نبی، لیز، زبل، بنز، بلی، زین، لنز، زینب، زنبیل
  ۳۰۸٫ نر، رب، رد، در، بد، بنر، بند، برد، بدر، بدن، درب، رند، نبرد، بردن، برند، بندر
  ۳۰۹٫ ما، دم، مد، مدد، داد، دما، ادم، مدا، ماد، امد، ادا، اما، دام، مداد، امداد، داماد
  ۳۱۰٫ نق، شی، اش، نی، ای، شن، نقش، نقی، شنا، قنا، نای، این، شاق، شنی، نقاش، ناشی، نقاشی
  ۳۱۱٫ ای، ری، دی، ید، در، رد، یار، اری، دار، راد، یاد، ارد، رای، ریا، دایر، دیار، دریا
  ۳۱۲٫ ای، گس، سگ، سل، گل، سی، لی، یال، لیگ، سال، سیل، گیس، یاس، ایل، گسل، گلی، گیلاس
  ۳۱۳٫ رک، کر، فر، شک، کش، شر، فک، کف، کشف، کفش، کفر، فکر، شرف، فرش، شرک، رشک، شکر
  ۳۱۴٫ تم، ما، مس، سم، تا، اسم، است، اتم، امت، تاس، ستم، سمت، سام، مات، مست، ماست، تماس
  ۳۱۵٫ رب، اب، بنا، بار، بنر، ران، ربا، ابر، ناب، انبر، انار، ابان، رانا، باران، انبار
  ۳۱۶٫ ما، من، یا، نیم، یمن، مین، این، امن، نما، نام، نای، امین، نیما، میان، مینا، ایمن
  ۳۱۷٫ من، نت، خم، مخ، تم، نم، بم، نخ، تب، بت، تخم، بتن، متن، منت، ختم، منبت، بتمن، منتخب
  ۳۱۸٫ ای، طی، شط، شر، اش، ری، شی، شرط، شیر، ریش، ارش، اری، یار، رای، ریا، شاطر، شیار، شرایط
  ۳۱۹٫ در، رد، کر، رک، کد، را، درک، کرد، کدر، راک، کار، ارک، راد، دار، ارد، اردک، کادر، راکد
  ۳۲۰٫ را، زر، رز، ره، هر، زه، ارز، اره، هار، رها، راه، راز، زره، رها، زار، زهرا، هراز، هزار
  ۳۲۱٫ شک، کش، شر، کشو، کور، شکر، شرک، شور، شوک، روش، رشک، کشور، روکش، شوکر، شکور، کورش
  ۳۲۲٫ ما، کم، کما، کمر، کام، کار، کرم، مار، امر، ارم، رام، راک، مکار، مارک، اکرم، رامک
  ۳۲۳٫ ری، زن، زر، رز، جز، نی، نر، رنج، رجز، ریز، زری، زیر، زجر، جزر، جری، زرین، جرزن، زنجیر
  ۳۲۴٫ ری، رس، وی، رو، سی، ریو، روی، روس، سرو، ویو، سور، سیر، سری، روسی، سوری، سیور، ویروس
  ۳۲۵٫ سر، ما، مس، سم، سام، سار، سرا، سرم، رسم، رام، راس، ارس، ارم، اسم، امر، رسا، مار، سرما
  ۳۲۶٫ ما، مه، رام، امر، مار، ماه، مهر، هار، هما، هرم، رها، راه، ماهر، اهرم، مهار، رهام
  ۳۲۷٫ نم، من، نما، نمد، نام، ندا، دنا، دما، ادم، امن، امد، ماد، امدن، دامن، نماد، نادم
  ۳۲۸٫ سر، سی، سیر، سار، سرا، سری، یار، یاس، رای، ریا، رسا، ساری، اسیر، سایر، سیار، یاسر
  ۳۲۹٫ لب، بز، با، لر، از، بال، بار، باز، ابر، ارز، راز، ربا، زار، بارز، بازل، بزار، البرز
  ۳۳۰٫ ای، لی، لک، ایل، یال، یاس، لاک، کلاس، سالک، ایکس، اسکل، لایک، اکسل، الکس، کلیسا
  ۳۳۱٫ جن، نی، نر، جان، نای، نجار، ارنج، ارین، جاری، ناجی، ایرج، نجاری، انجیر، جریان
  ۳۳۲٫ رب، بز، زبر، زبل، بیل، ریل، ریز، لیزر، بریز، زبیر، لیبل، لبریز، زیرلب، برزیل

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “لیبل” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید!

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۳۳۳٫ مو، ته، مه، مهر، مته، متر، مرو، مور، وتر، ورم، تور، هرم، هور، همت، مترو، تورم، ترمه
  ۳۳۴٫ در، دم، دما، دام، دار، ادم، ارد، ارم، امر، امد، راد، مدار، مادر، درام، مراد، دارم
  ۳۳۵٫ اب، رب، جن، جبر، جان، بار، باج، بنا، بنر، برج، جانب، جناب، انبر، بران، جابر، ربنا
  ۳۳۶٫ کت، کل، تلف، تیک، تکل، کتل، کتف، کلت، کلی، تکلف، کلفت، کفیل، کفلت، فکلی، تکلیف
  ۳۳۷٫ نه، نو، اهن، اهو، اره، ناو، نار، نوه، وان، هار، هوا، هور، هاون، روان، نوار، هورا
  ۳۳۸٫ در، تر، دسر، دست، دیر، تیر، ترس، ترد، رتد، درست، دستی، رسید، سیرت، تسدی، تدریس
  ۳۳۹٫ کر، کت، کبر، کتب، کبری، کبیر، تیرک، تکبر، تبرک، کبریت، ترکیب، تبریک، تکبیر
  ۳۴۰٫ ما، بم، مار، ربا، ران، رام، بنر، بنا، بام، بار، ابر، منبر، مربا، مبرا، رمان، ربنا
  ۳۴۱٫ لی، ای، اتم، اتل، ملات، مایل، مالی، مالت، لایت، تایم، تامل، ایتم، املت، اتمی
  ۳۴۲٫ شی، شر، تر، شیر، شتر، تشر، ترش، تار، شاتر، رایت، ترشی، تایر، ارتش، ارتشی، اتریش
  ۳۴۳٫ وب، بو، وراج، واجب، رواج، جوار، جواب، جبار، جارو، باور، ابرو، جوراب، جاروب
  ۳۴۴٫ کت، کر، کتب، کتاب، کاتب، برکت، کارت، کاتر، راکت، ربات، رکاب، اکبر، تبرک، تبار
  ۳۴۵٫ بم، بد، بام، بار، باد، مربا، مراد، مدبر، مدار، مبدا، مادر، درام، رامبد، مرداد

  (نکته ی بسیار مهم: این مرحله هم دومین باگ بازی ظاهر می شود و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “مرداد” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید!

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۳۴۶٫ دم، اش، امن، امد، ادم، نماد، نادم، امدن، دمان، دشمن، دانش، دامن، مشام، دشنام

  (نکته ی بسیار مهم: و بالآخره این مرحله هم سومین باگ بازی ظاهر می شود و همان طور که در پاسخ ها مشاهده می کنید، یکی از آیتم ها “مرداد” است که حروف آن جور درنمی آید و حتماً باید کلید “راهنمایی” را لمس کنید و بیش از ۱۰۰۰ سکه از دست بدهید تا از این مرحله گذر کنید!

  عدم خلاقیت در بازی، کپی کاری از بازی های مشابه، پاسخ های تکراری و مشابه مراحل، غلط های وحشتناک املایی و از همه مهم تر وجود سه باگ در بازی و کسر بیش از ۳۵۰۰ سکه، همه و همه نشان دهنده ی این هستند که طراحی نسخه های بعدی این بازی، دقت بیشتری از سوی طراحان گرامی می طلبد.

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

  ۳۴۷٫ نیما، مینا، میان، منیر، منار، مانی، رمان، ایمن، امین، امیر، رامین، ارمین
  ۳۴۸٫ سی، امیر، میسر، مسیر، مسری، مارس، سیما، سیار، سرما، ساری، رسمی، رسما، سمیرا
  ۳۴۹٫ نر، شن، شر، نشر
  ۳۵۰٫ ای، طی، عطا

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ایران پرج